c Regering put 240 millioen gulden uiteen speciaal Marshall-potje )e 9 Muzen Oorspronkelijke wandversiering voor de P. H. van der Leyschool Exotische revue van Katherine Dunham L1..-1- Driekwart daarvan bestemd voor bouw van arbeiderswoningen I,, Nederland cn de semaakt dat 240 nr hebben beKe jaIe Marshall- "tart :»llitn 'Tcnnencv account) liin i«> rïSS- van vier ^"5 ,r„n de 240 millioen «"""ïf-k ui8 "lllioen' za'worden S»bouw van ai'bciderswo- fitl VM' .„„.Ie gebieden van Lim- e Eeluwe. alsmede in S iti"1! k.m en Nijmegen. Voor de -an de Zuidereee. met name de werkzaamheden JSe,er®"tir brengen van de Noord- 5>i!'110 3 millioen gulden bestemd. millioen gulden worden de ontwikkeling van de U* wél liooidiakeltik voor de 5*7 van reeds In gebruik zunde „rtelerW r de produeiie kan Uadtföw1» Tcnslotte zal 10.4 mil- mrden besteed voor de s*" Slaw van Walcheren. ïfJr MarshaU-rekening bij de stort de Nederlandse Vrtfflsaose de in guldens van de ^dTSnfc Verenigde Staten -MjiulP vrpt de regering van de ts» sE is overeengekomen, dat Rd^ssi van deze gelden mag ge- financiering van de Pro- li^ Swjheld of voor de beyorde- drcievebedruvw van het bmnen. 0 teSe evenwicht, Deze 95% van öspéd^e rekening bedroeg per 31 Me' J-1- ÖfSvélSomst maakt Nederland vlf perst sedert het begin van de S eebruik van deze speciale !!rf rat gïbruik van de vrijgegeven "Stl geeH inflatoir effect hebben op ftófi economie, zegt de regering 05aven, waarvoor bet geld zal ctte "eed, reeds waren opgenomen m 'if°L voor het begrotingsjaar 1948. SSfdf uitgaven van de staat dus met en geen nieuwe projecten aan violen ai 6n -en. Voorts zal dit .jwfA Marshall-rekening bijdra- Dr. Drees brengt hulde aan scheidende NV.V.-bestuursleden >>pt N V. V. te j de vergadenng Na sident, dr verdam heeft de minister v N_v v_ de Dtees. de vcorzu slid de heer fiBSffKU- aftreden, toe- ^^rnafh^oo"ghSevan' ^.VU-Wd-n| Èkieidende leiders. Nederland". 1 ïdéXeréing van de- ^.gelezen dathet wijze bdeidibïi de SSsaSas» SSssï KSrS? de arbeidersbeweging li S de hoop uit dat de harmonie bij SShigen van arbeidersbebingen ea de belangen die ons land tot ruame en jilijkmatig verdeelde welvaart kun kmeen gehandhaafd zal woiden. Si de voortgezette behandeling van h wiel „Bedrijfstaksgewijze opbouw der nbetniging". uitgaande van de Alge. KetaJse Metaalbewerkersbond.^ wera - zonder 'net door „Mercurius mge- ith smendement aangenomen. De tta van ingang werd echter gewijzigd 'i'wreta'ru van het verbondsbestuur, 1 Vermeulen, hield daarna TO» «J™™ mi „de Publiekrechtelijke Bedrijfsorga- H. Oosterhuis voorzitter. Aan het einde van de middagzitting van Woensdag werd overgegaan tot de v&rKie- ïingvan de nieuwe voorzitter van het in v v .Ais zodanig werd met algemene stemmen Htoemd de heer H. Oosterhuis, de huidige m-Toorzitter. Het dagelijks bestuur werd cJ volgt samengesteld: J. G. Suurhoff, treede voorzitter-redacteur; H. Korte Jr., i'iiï.een secretaris; J. Landman, penning- tïsier, A. Vermeulen, P. de Vries en J- 3erger. secretarissen. Sadat de heer Kupers de voorzitters- teer aan zijn opvolger had overgedragen to deze laatste ook nog door verscheidene algevaardigden was toegesproken, heeft de te Oosterhuis met een korte toespraak it werkzittingen van het congres gesloten. Vanmorgen zou door de heren Kupers Van der Lende in een speciale zitting afscheid worden genomen van het NVV en it daarbij aangesloten bonden. Vanmiddag al ten officiële afscheidsreceptie plaats 'inden. Wegens het afscheid werd gister- Rad in de Apollohal te Amsterdam een ftte demonstratieve bijeenkomst gehou- te welke door ongeveer zesduizend afge- tedigden c-n leden van de bij het NW ingesloten bonden werd bijgewoond. In te bijeenkomst, welke onder leiding Rond van de nieuw-benoemde voorzitter te het NW en opgeluisterd werd door R'JZiek, zang en declamatie, werd behalve m de heren Kupers en Van der Lende, -tl woord gevoerd door een drietal ver- te-woordigers van buitenlandse vak- Kstralen. Agenda voor Haarlem Gttt Concertgebouw: Uitvoering kinder- 'i'\ jnter Nos". 8 uur. Grote of St. Bavo p Orgelbespeling. 3 uur. City: „Het geval waenko", 18 j„ 2.15. 4.30, 7.00 en 9.15 uur. -Beauty en de bandiet", 14 j., 2.30, '«Jtlfl;uur. Frans Hals: „Souka, het kind lT». 14 j.t 2.30. 7.00 en 9.15 uur. Rem ind: JJargie", alle leeft., 2.00. 4.15, 7.00 r- -*uur' Palace: •.Backstreet". 18 j.. 2.00. i.W)i en 9,15 uur. Luxor: ,.Od leven en sw Is J.. 2.00. 4.15. 7.00 on 9 15 uur. O ^"DAG 15 JULI «■•Uncertgebouw: H.O.V.. zesde zomer- uur. Bioscopen: Middag- en avond gen tot een evenwicht in de staatsbegroting en daardoor tot het binnenlandse financiële evenwicht. De betreffende bedragen zul len de omvang van de leningen, die de staat anders noodzakelijkerwijs had moe ten aangaétn, verminderen. Over de besteding van het bedrag, dat na aftrek van deze 240 millioen gulden nog op de speciale Marshall-rekening staat, wordt thans nog door de Nederlandse re gering beraadslaagd. Verwacht wordt, dat binnen ongever een maand een voorstel dienaangaande bij de E.C.A. zal worden ingediend. R.K. Kerk zal vrijwillige communisten uitsluiten Pauselijk decreet met karakter van waarschuwing Het Vaticaan heeft Woensdagavond een Pauselijk decreet uitgevaardigd, dat door een hoge dignitaris van de kerk werd uit gelegd in de zin, dat alle katholieken, die vrijwillige communisten zijn, automatisch geëxcommuniceerd zijn. Het decreet open de echter onmiddellijk weer de deur voor terugkeer tot de kerk door te verklaren, dat degenen, die hun meningen herzagen, weer zouden worden toegelaten. Het Vaticaan heeft ook gewaarschuwd dat alle katholieken, die het communisme trachten te rechtvaardigen of die zijn lite ratuur drukken, verspreiden of lezen, de Heilige Sacramenten onthouden zullen wor den. Deze drastische maatregel werd ge nomen door het hoogste kerkelijke orgaan voor geloofszaken, de heilige congregatie van het Heilig Officie. Het besluit werd ge publiceerd in het officiële orgaan van het Vaticaan. Een hoge dignitaris van de kerk heeft aan Reuter meegedeeld, dat het besluit van het Heilig Officie „onmiddellijk in werking treedt". Hij voegde daar echter aan toe, dat het decreet „het karakter van een waar schuwing draagt voor die katholieken, die zich niet ten volle de ernst van hun zonden realiseren, die zij begaan door een materia listische en anti-Christelijke leer te steu nen." ,De kerk houdt haar armen open voor deze mensen, indien zij willen terugkeren tot een leven van geestelijke waarden", zo zei hij. De excommunicatie zou niet gelden voor hen die het communisme onder dwang steunen. Uit andere Vaticaanse bron wordt ver klaard, dat het decreet waarschijnlijk een aantal katholieken uit het' communistische kamp zal verwijderen, die „zich door on scrupuleuze verklaringen van de anti-chris telijke materialisten tijdelijk hadden ver oorloofd naar die kant over te hellen". Van Italiaanse communistische zijde is het decreet bestempeld als „een poging om de katholieken in hun zin voor sociale rechtvaardigheid te intimideren door op legging van een dogma van bijgeloof". Koninklijk Paar dankt de Nederlandse bevolking Het secretariaat van H.M. de Koningin deelt mede: Zeer getroffen door het hartelijk mede leven met het 12V2-jarig huwelijksfeest betuigen H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden hun diepgevoelde dank aan allen, die hier te lande, overzee en elders hebben bijgedragen tot het na tionale geschenk, alsmede aan allen, die hebben deelgenomen aan de beide défilés, die op hen zulk een onvergetelijke indruk hebben gemaakt. Ook hen, die door het zenden van brie ven of telegrammen met gelukwensen of op andere wijze een blijk van medeleven hebben gegeven, danken zij langs deze weg zeer hartelijk. Sleepboot „Blankenburg" ■Ij de „C. A. Banck" De bergingsmaatschappij Van den Tak te Rotterdam laat het er niet bij zitten: vannacht om één uur zijn de sleepboot „Blankenburg" en het bergingsvaartuig „Bruinvisch" naar de „C. A. Banck" opge- stoomd, om van de eerste de beste gunstige vloed te kunnen profiteren. Hoewel de wind in de loop van de nacht van Oost naar Zuid-West draaide, heeft men echter bij de vloed van hedenmorgen zes uur nog niets kunnen uitrichten. 3 Mistinfjuett naar Schevcningen. Op Vrijdagavond 22 Juli zal de Franse vedette Mistinguett op een gala-avond in het Casino te Scheveningen optreden. Manuscripten. Onlangs is te Aktioebinsk. in Kazakstan, een verzameling van meer dan 1500 handschriften van grote schrijvers, com ponisten, toneelspelers en Russische staats lieden ontdekt. Een bejaarde vrouwelijke beambte van de stad had deze documenten bewaard. Er bevonden zich brieven van Maxim Gorki, Tolstoi, Toergenjef. Dosto- jefski, Rimsky Korsakof, Potemkin, Rubin stein en Rachmaninoff onder. Peuterwerk. Aan de tentoonstelling van moderne vioolbouw in het Haagse gemeente museum is nog toegevoegd een guilaar en een viool, vervaardigd door Karl Golbeck uit Graz. Deze instrumenten werden in 1942 door hem uitsluitend uit lucifers gemaakt en zijn voorzien van zeer vleiende attesten van be roemde violisten. Werk van Hugo dc Groot gevonden. Dr. Folke Bovring heeft op een boekenplank in de universiteit van Lund, een afschrift van een werk van Hugo de Groot ontdekt, dat een inleiding tot de Nederlandse jurisprudentie bleek te zijn, voorzien van talrijke aanteke ningen, commentaren en correcties van Gro- tius' eigen hand en bestemd voor een nieuwe uitgave. Bovendien vond dr. Bovring nog zestien boeken, die eens het eigendom waren geweest van deze grote denker en rechts geleerde. In de loop van de laatste drie eeuwen werd het desbetreffende werk ge drukt. herdrukt en talloze malen van com mentaar voorzien. De laatste twee edities verschenen in 1939 in Nederland en in J940 in Engeland. Het eigen afschrift van Hugo de Groot was echter zoek en werd tenslotte vergeten. Het nu ontdekte werk is de basis van de wetgeving, die nog steeds van kracht is in de vroegere Nederdandse koloniën van Zuid-Afrika, Ceylon en Guyana. Half Watt overleden Harald Madsen, het kleinste lid van het roem ruchte filmduo .Watt en half Watt" is Woens dag in een zie kenhuis te Kopen hagen overleden, Zijn lange part ner Carl Schen- ström stierf reeds enige jaren gele den. Na diens overlijden heeft Madsen nog ge poogd de vervlo gen roem van het tweemanschap nieuw leven in te blazen door zich te verbinden met de Zweedse filmacteur Calle Reinholz. (U. P.) Dc heer B. Kelfkens, hahdvormer bij de N.V. Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken, hoopt op Donderdag 21 Juli zijn zilveren jubileum bij dit bedrijf te vieren. Blij slot bij de Haarlemse „Bijzondere"Kanfonrechter Beschuldiging tegen Zaanse verffabrikanten vervallen Vanmorgen had in het gebouw van het Kantongerecht de laatste zitting plaats van de „Bijzondere" Kantonrechter te Haarlem. Het werd een „happy ending", want de laatste beschuldigden, drie leden van de directie van de Verffabrieken P. S. te Zaandam, die het hekje pas seerden, hoorden het advies van 3 Sept. 1947 (waarbij het Haarlemse Tribunaal aan de directeur een boete van zes ton oplegde en hem voor tien jaar ontzette uit het recht om een lei dende functie in de verfbranche uit te oefenen, terwijl twee adjunctdirec teuren resp. tot 25 en 15 mill werden veroordeeld, eveneens met ontzetting) vernietigen en de tegen hen ingebrach te beschuldigingen vervallen verklaren. Mr. J. E. Goudsmit overwoog bij zijn von nis, dat het streven naar rechtsgelijkheid met zich brengt dat S. niet op een andere wijze behandeld moest worden dan andere verffabrikanten die hetzelfde hadden ge daan en niet waren vervolgd. Dat streven naar rechtsgelijkheid, zo zeide mr. Goudsmit in zijn slottoespraak, had zijn ambtgenoot mr. Roeffen en hem er toe genoopt spoed te betrachten met de afwikkeling van door wijlen het Tribunaal nagelaten zaken. Want bij de Bijzondere Rechtspleging waren de rechtsopvattingen zeer snel gewisseld ten gunste van de delinquenten. Daarom heeft men er ook alles opgezet binnen het jaar klaar te komen, hetgeen gelukt is. In dat jaar wer den 130 zaken behandeld. Er werden zes- I tien verbeurdverklaringen uitgesproken tot, een totaalbedrag van 139.100,48 keer I een onvoorwaardelijke internering (de zwaarste straf bedroeg vijf jaar), 25 maal een voorwaardelijk detentie, in 62 gevallen werden de beschuldigden uit de kiesrech ten, in vier uit werkzaamheid in een be paald beroep of bedrijf en in vijf uit dat om bij de gewapende macht te dienen, ont zet. Mr. Goudsmit bracht mede namens mr. Roeffen dank aan de griffiers, mrs. Ten Bokkel, Glasstra en Heimig, en aan de administratrice mevrouw Schaaper voor de toewijding waarmede zij zich aan hun taak hadden gegeven. De griffier van het Kantongerecht, mr. C. M. J. de Jongh, werd lof toegezwaaid voor de welwillende wijze j waarop hij het „bijzondere" apparaat in het bestaande had weten in te schakelen. De grote taak die thans op het gehele Nederlandse volk rust onder leiding van de uitstekend werkendf Stichting Toe zicht op politieke delinquenten is die van de reclassering van hen die politiek hebben gedwaald. Indien het Nederlandse volk die taak begrijpt, zal het werk van de Bijzondere Rechtspleging niet vergeefs zijn geweest, eindigde mr. Goudsmit. De weersomstandigheden mogen zich tol voor kort dan weinig van de voor schriften van de ka len der hebben aangetrok ken, thans kan toch nie mand meer ontkennen dat het al een paar da gen volop zomer is. In Engeland bedraagt de gemiddelde temperatuur 31 graden Celsius, in Frankrijk staat het kwik in de thermometer zelfs om en nabij de 40. De in deze omgeving heersende hitte van 30 graden dreef een grote menigte naar en in het koelte bren gende water. Zo kregen de Haarlemse zwemin richtingen aan de Kle verlaan en Houtvaart Dinsdag ieder een drukte van ongeveer 3500 men sen te verwerken. Onze fotograaf bezocht het eerstgenoemde bassin. Waterpolo H.P.C. won in goede wedstrijd van A.Z. 1870 HPC heeft blijkbaar niet het voornemen de eerste klasse te verlaten. Er werd dan ook tegen het Amsterdamse AZ 1870 flink aange pakt en met succes. Het eerste doelpunt kwam van de hand van Smit, die zich keurig had vrijgezwommen. Ook het tweede doel punt werd door hem gescoord. Mauritz plaat ste de bal binnen zijn bereik in het midden van het veld, waarna hij snel opzwom en onhoudbaar het leder in het net plaatste. Kort daarna wisten de Amsterdammers de achter stand te verkleinen. Na de rust ondernam HPC een hevig offen sief, waardoor Mauritz de stand op 41 in het voordeel van IIPC kon brengen. Tenslotte was het Geurtsen die na goed opbrengen een vijfde doelpunt voor HPC scoorde. Nadat Amsterdam de achterstand nogmaals had verkleind, veranderde de stand niet meer (5—2). LAATSTE KRINGWEDSTRIJDEN IN STOOP S BAD Hedenavond vinden de laatste wedstrijden om het kampioenschap van de Kring Haar lem plaats in Stoop's Bad. Het programma vermeldt de navolgende nummers: 50 m. borstcrawl jongens. 3 x 50 m. wisselslag dames. 100 m. rugslag heren, 50 m. rugslag meisjes, 200 m. schoolslag heren, 5 x 50 m. borstcrawlestafette jongens en 10 x 50 m. borstcrawlestafette dames. bij KANAALZWEMSTERS Tini Jonker's laatste oefening: Zandvoort—Wijk aan Zee v.v. Willy Croesvan Rijsel traint aan de Engelse Zuidkust Tini Jonker, die dit jaar eveneens zal trach ten het Kanaal over te zwemmen, zal Zondag een poging doen de afstand Zandvoort Wijk aan Zee vice versa af te leggen. Alles bij elkaar is dit 34 kilometer, zodat deze af stand groter is dan de afstand Dover—Calais. Mocht de poging slagen, dan zal dit de laat ste grote oefening voor de Kanaaltocht zijn. De Zandvoortse reddingsbrigade zal Tini begeleiden. Zij start van Termes uit en hoopt daar na een tocfyt, die naar schatting van haar trainer De Ruyter, twaalf uur zal duren, ook weer terug te keren. Zij start om half zeven 's ochtends. Concurrentie. De 31-jarige Amsterdamse lange-afstand- zwemster Willy Croesvan Rijsel. die zich verleden week naar Engeland begaf teneinde zo spoedig mogelijk te pogen het Kanaal over te zwemmen, is thans bij Folkestone aan de Zuidkust van Engeland intensief aan het trainen. Twee dagen na haar aankomst heeft zij onder leiding van haar trainer, de Engelse kanaalzwemmer Edward Temmc, twee en een half uur langs de kust gezwommen en Zon dag maakte zij een zwemtocht van zes en een half uur. Haar trainer roemt haar stijl en kracht. Weer en weder dienende hoopt Willy Zondag of Maandag voor de Kanaaltocht te starten. Hoogstwaarschijnlijk zal zij dan eerst I per raceboot naar de Franse kust worden gebracht om dan bij Cape Gris Nez in zee te I gaan en terug te zwemmen naar dc Engelse kust, dit met het oog op een gunstiger stro ming van het water De twee Nederlandse zwemsters hebben concurrentie: Erna Anderson, de Deense, vordt spoedig aan de Engelse Zuidkust ver zacht om voor de vierde maal te pogen het Kanaal over te zwemmen. Sport in 't kort SCHULTE WINT TE TAMI5E. Gerrit Schulte heeft te Tamise (België) een wed strijd over 156 km. gewonnen in een tijd van 4 uur en 10 minuten. Tweede op een kwart wiel werd Speeckaart, derde De Poorter, vierde Debaere en vijfde Desplenter. Er wa ren 58 deelnemers. HET GEMEENTEBESTUUR van Haar lem heeft de kunstschilder Georges Robèr opdracht gegeven een decoratieve wandversiering aan te brengen in de P. H. van der Leyschool aan de Vondelv/eg in Haarlem-Noord. De Van der Leyschool is tegenwoordig gehuisvest in een houten ge bouw van Zweedse makelij, waarvan de lange goudgele gangwanden als het ware vragen om het aanbrengen van decoratie. De heer Robèr heeft een ontwerp gemaakt, waardoor de beide vlakken ter weerszijden van de erkervormige ingang met een kleu rige, voor kinderen bijzonder aantrekke lijk mozaïek worden versierd. De linker kant is in het bijzonder voor de jongere leerlingen bestemd; zij vinden er tal van motieven die aan hun wereld ontleend zijn: een appel, een bloem, een den, de cijfers van één tot en met tien, de letters van het alfabet, een koe, een geit, een poppenkast, een gestyleerd tulpenveld, een blokken- HOLLAND FESTIVAL Het Antillen-ballet van Katherine Dun- 1 ham, met zoveel (ongezonde?) belangstel- ling tegemoet gezien, gaf gisteravond in de Amsterdamse Stadsschouwburg de eerste voorstelling van haar „Caraibische Rhapso- die" hier te lande. Na de sluitingsdatum van het Holland Festival Zaterdag 16 Juli wordt het optreden daar nog enkele dagen voortgezet. Vervolgens laat het ge zelschap zich een week in 's-Gravenhage zien. Bij het beoordelen van dit meer wonder lijke dan wonderbaarlijke programma stuit men op een kardinale moeilijkheid: het ont breken van toepasselijke maatstaven. In de zeer slecht vertaalde inleiding, waarvoor de bezoekers maar liefst een gulden mogen betalen, kan men onder meer lezen dat elke beweging te vergelijken is met een symbool van een voorouderlijke ritus en dat alle vertolkers daarvan de juiste betekenis ken nel). Wij echter moeten blindelings aan vaarden wat men ons voor ogen tovert, zon der zelfs bij benadering te beseffen waar aan deze vijftien Negers en Mulatten, bij gestaan door een ongeveer even groot aan tal blanke en gekleurde muzikanten op het toneel en in de orkestbak, nu eigenlijk uit drukking geven met hun ongelooflijk elasti sche en vaak prachtig gebouwde lichamen. Men mag zonder veel twijfel aannemen dat de vertoning overwegend bestaat uit authentieke dansvormen, zoals die door Katherine Dunham tijdens haar studiereis door de West-Indische archipel werden aangetroffen, al zou men zich kunnen af vragen in hoever het uitvoerbaar is om het aanvankelijk spontane zo nauwkeurig vast te leggen, dat men met behulp van een on berispelijke techniek telkens tot een ge trouwe reproductie daarvan komt. Het schijnt zelfs een contradictio in terminis, doch men dient dé mogelijkheid te erken nen van het heropwekken der extase. Per slot van rekening onderwerpt men zich ook bij geheel vrije uitleving van gevoelens aan het ordenend rhythme en aan het gebruik van langzamerhand vaststaande tekens. Maar het blijft in dit geval namaak omdat de handelingen hun symbolische functie verliezen en de zedelijkheidsvoorschriften (heden ten dage ook in de West) ernstige beperkingen stellen aan het vreugdebetoon. Ik geloof echter dat Katherine Dunham halverwege haar zeker niet direct te mis prijzen voornemen bleef steken. Zij slaagde er niet in de primitieve dansdriften tot wer kelijke theaterkunst te sublimeren en wekt daardoor de indruk folklore als handels waar te gebruiken. Toch is de term „kitsch" Katherine Dunham. ten aanzien van deze kakelbonte revue in het algemeen misplaatst, hoewel er mede door het soms ontstellende raffinement van de enscenering (door de schilder John Pratt) genoeg aanleiding tot het vermoe den daarvan wordt gegeven. Kan men dit uitermate bewegelijke en afwisselende schouwspel niet of slechts zel den meebeleven, desondanks ligt het ple zier voor het opscheppen. De Antillen be zitten een gemengde cultuur als nauwelijks enig ander deel der wereld en in het diver tissement van Katherine Dunham komen alle zijden van dit negerleven in zonderlinge wirwar voor het voetlicht. West-Europese instrumenten mengen zich in het ophitsen de koor van uit het Afrikaanse oerwoud overgebrachte trommen, rituele dansen worden niet alleen op de voet gevolgd dooi de uit het noorden afkomstige ragtime en blues, maar tevens door de ons beter be kende mazurka en quadrille en dit alles dient zowel tot uiting van nostalgisch ver driet als laaiende levensvreugde. Daarbij staat de dans voortdurend in het middelpunt, gedragen door een meeslepend en soms adembenemend rhythme en ge steund door wisselvallige doch bijeenho- rende expressiemiddelen zoals: hese lok roepen en schreeuwende kleuren, suiker zoete zang en uit het straatleven geputte humor. Men wordt heen en weer geslingerd tussen hoogtepunten van bizarre fantasie en bijna belachelijke banaliteiten, van ontem bare schoonheid en uiterst zwakke persi flage. Maar telkens als de glanzende en van spanning trillende lichamen zich overgeven aan de op allerlei trommels geslagen zeld zaam gecaompliceerde maten, gebeurt er iets onvergelijkbaars op de planken. Nee dit is geenszins een ballet, doch een exotische show, soms van meer en zo goed als steeds van minder waarde. Men behoeft in geen enkel opzicht afgunstig te zijn op deze grillige cultuur, doch wel op de buitengewone vitaliteit, die leven en spel tot een eenheid verenigt en zich uitput in een verbazingwekkende dansvaardigheid. DAVID KONING. doos, een tol, een bal, ja wat al niet meer. „Want", zo zegt Robèr, „een kind moet wat te zoeken en te puzzelen hebben. Daar om heb ik gestreefd naar een oplossing, waardoor de meisjes en jongens steeds weer wat nieuws in deze vlakversiering zullen ontdekken. Tegelijkertijd vormen deze panelen, die aan een geweven werk doen denken een inleiding op het middel van de beeldstatistiek waarmee de kinde ren later nog veel te maken zullen krijgen". Rechts van de deuren - waarboven een lijst met verkeerstekens wordt aangebracht - is een paneel ontworpen, dat vooral de scholieren van de vijfde en zesde klasse zal bekoren. Men vindt er reeds toespelingen op het maatschappelijk leven zoals de em blemen van de metselaar, de schilder, de zeeman, maar ook van de dokter en de in genieur. De techniek wordt vertegenwoor digd door een schip, een boortoren, een drukpers, een vliegtuig. Handel en bedrijf zijn voorgesteld door pakhuizen en door de figuurtjes van de vrolijke Alkmaarse kaas dragers. Tenslotte hebben ook sport cn spel hun symbolen. Georges Robèr voert zijn schepping op in olie gebeitst triplex met olieverf in felle kleuren uit. Niet alleen omdat het kind behagen schept in primitieve tegenstel lingen, maar ook omdat dit noodzakelijk is, daar de wandschildering aan de schaduw zijde van de gang wordt aangebracht. Bovendien zal de kunstenaar naast de deur van ieder lokaal een aardig vignet aanbrengen, bijvoorbeeld con schelp, een vlinder, een bloem of een vis. De rommel kamer krijgt een spinneweb tot herken ningsteken, die van de hoofdonderwijzer een kristal, het symbool van de synthese. De panelen worden in de vacantie aan gebracht en zullen bij het begin van het nieuwe schooljaar worden onthuld. Prinses Beatrix geïnstalleerd als waterpadvindster Prinses Beatrix is Woensdag geïnstal leerd als padvindster bij een watervendel, dat op 16 Maart werd opgericht. Op het landgoed Gooilust legde Prinses Beatrix tegelijk met zeven andere meisjes in handen van de leidster haar padvind- stèrsbelofte af en sloot zo een periode van enige jaren af, waarin zij kabouter was. Op 14 April trad de prinses tot het water vendel toe, maar moest eerst een oefentijd van enige maanden doormaken, alvorens als padvindster te worden toegelaten. De installatie werd bijgewoond door Koningin Juliana en de moeders van de andere padvindsters. In Mei kwamen ruim 3200 woningen gereed In Mei werden volgens de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 3279 woningen voltooid. Deze woningen waren als volgt over de provin ciën en de drie grote steden verdeeld (tus sen haakjes zijn de definitieve cijfers over April geplaatst): Groningen 106 (139); Friesland 213 (218); Drente 166 (107); Overijsel 132 (161); Gelderland 516 (341); Utrecht 178 (180); Noordholland (uitge zonderd Amsterdam) 209 (419); Zuidhol- land (uitgezonderd Den Haag en Rotter dam) 337 (318); Zeeland 290 (331); Noord- Brabant 536 (478); Limburg 216 (275); Amsterdam 78 (71); 's-Gravenhage 63 (57); Rotterdam 225 (77); Noord-Oostpol der 14 (12). In Mei werd begonnen aan 3105 (in April 2816) woningen, zodat het aantal in aanbouw zijnde woningen op 31 Mei verder verminderde tot 36.753 (30 April: 36928). CLUBGEBOUW VAN A.G.O.V.V. BRANDDE AF In de afgelopen nacht is het clubgebouw van de Apeldoornse voetbalvereniging A.G.O.V.V. door brand geheel vernield- Daar de brand eerst werd ontdekt toen het vrijwel geheel van hout opgetrokken ge bouw al in lichterlaaie stond, kon de brandweer, ondanks snel cn krachtig in grijpen, weinig uitrichten. Wel slaagde zij er in uitbreiding van de brand tot de tri bune en het omringende bos, dat reeds vlam had gevat, te voorkomen. Het clubhuis was verzekerd, doch alle bekers, medailles en andere clubtropheeën, die in het gebouw werden bewaard, zijn verloren gegaan. De oorzaak van de brand zal vermoedelijk moeten worden gezocht in een smeulend sigarettenpeukje, dat bij de Woensdag gehouden clubavond is achter gebleven. VESTIBULEDIEF LIEP TEGEN DE LAMP. De Haarlemse politie heeft de 37-jarige Haarlemse metaalbewerker E. de J. ge- arresteerd, die er op betrapt is in de Rozen- priëelbuurt een viertal jassen uit verschillen de woningen te hebben ontvreemd. De man was bij zijn arrestatie dronken. De politie heeft hem zijn roes laten uitslapen en hem daarna aan de tand gevoeld, waarbij bleek dat hij in het begin van dit jaar nog een overjas heeft gestolen, en ook in April in Haarlem-Noord een aantal kledingstukken heeft ontvreemd GEROOFDE KUNSTVOORWERPEN UIT DUITSLAND TERUG. Door de zorgen van het commissariaat- generaal voor de Nederlandse economische belangen in Duitsland en de Stichting Ne derlands Kunstbezit is uit Duitsland een aantal kunstvoorwerpen teruggebracht, welke tijdens de bezetting door de Duitsers, hetzij door confiscatie, hetzij door verkoop onder dwang, naar Duitsland zijn vervoerd. Onder deze kunstvoorwerpen bevindt zich een betrekkelijk groot aantal meubelen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1949 | | pagina 5