Ph.deKo (JJit de gemeente Velsen DCIJ wil alle Nederlandse dammers laten delen in haar 25-jarig jubileum SCHOOLBOEKEN b i VAN DORP In gesprek met „Velserbeek's" rector over het nieuwe Gymnasium Een vage herinnering Donderdag 14 Juli 1949 A Twee zilveren jubilarissen bij de Hoogovens In het IJzerpark en bij de Binnenhaven De afdeling Transportwezen van de Hoogovens had zich opgemaakt om twee van haar trouwe medewerkers de heer P. J. Dekker, voorman in het IJzerpark en de heer E. Schweitzer, bootsman in de Binnenhaven ter gelegenheid van hun vijf en twintig jarig dienstverband te huldigen en met enthousiasme werd er door de talrijke aanwezigen op virtuoze muziek van de accordeonist de heer J. H. C. Heusden, locodrijver bij het Vervoer medegezon gen toen de jubilarissen en hun vrou wen naar het versierde podium werden geleid. Allereerst trad de heer G. J. Voerman, chef van het IJzerpark, naar voren om zijn gelukwensen uit te spreken, waaraan hij tevens die van de algemene chef van het Transportwezen, de heer W. Wiersma, toe voegde. Zijn toespraak gold in hoofdzaak de jubilaris Dekker, die hij een rustige, accurate en serieuze werker noemde. Aan het: slot van zijn toespraak vereerde hij hem met het getuigschrift en het gedenk bord der Maatschappij. Een stoffelijk be wijs van waardering werd door de heer M. J. Janssens, chef van de Havens, over handigd aan de heer Schweitzer, die door de spreker werd gewaardeerd als een flin ke, goede v/erker, die een goed voorbeeld voor zijn mensen was. Vervolgens werd overgegaan tot de aan bieding der geschenken van de jubileum comités. Een collega, de heer J. v. Dok, had hiertoe de vererende opdracht ten aanzien van de heer Schweitzer en de he ren J. van der Aar, de oudste collega, en C. J. de Jong smaakten het genoegen dit ten aanzien van de heer Dekker te mogen verrichten. Hartelijke woorden werden gesproken en ook de vrouwen der jubila rissen werden met mooie bloemstukken bedacht. De kraandrijver de heer A. Schel vis vertelde vervolgens enige humoris tisch getinte voorvallen, die met veel in stemming en gelach werden ontvangen en waai'op de heer C. Julius de vrolijkheid nog kwam verhogen door genoemde ge beurtenissen nog wat aan te dikken. De heer C. Julius, die beide jubilarissen als goede kameraden kenschetste en meende, dat hij aller gevoelens hiermede uitsprak, hoopte dat zij dit in de toekomst mochten blijven opdat allen in het werk nog lang plezier aan hen zou beleven. De heer W. Marinus, opzichter van de afdeling hoogovens, die jarenlang met bei den in nauw contact had gestaan, hield een hartelijke toespraak en schetste de samenwerking in vroeger jaren. Hij hield een warm pleidooi voor de „oudjes van het bedrijf" (de spreker heeft reeds lang ge leden zijn zilveren jubileum gevierd) die wisten te werken met ernst en luim, doch vooral in eendracht. De bedrijfsdirecteur ir. F. W. E. Spies, de laatste spreker op deze huldigingsdag, kwam hier niet zoals gewoonlijk om voor zichzelf als bedrijfsdirecteur geluk te wen sen en te danken, doch in de eerste plaats stond hij op het podium om als woordvoer der namens de hoofddirectie op te treden en namens deze, die tot haar leedwezen verhinderd was, beide jubilarissen van harte te feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal en hen te danken voor him daadkrachtige medewerking, die tot de groei en de bloei van de fabriek hadden bijgedragen. Aan het slot van zijn uitvoerige toe spraak kweet hij zich van de taak de mannen-in-het-zilver de gebruikelijke en veloppe te overhandigen. Kranslegging bij het monument op 20 Juli Oproep van de BOIW In verband met de plechtige kransleg ging bij het monument aan de Zeeweg door Hare Majesteit op Woensdag 20 Juli wordt aan de nabestaanden van hen die vielen en aan de leden van de B.O.I.W. een uitnodiging gezonden, die hen in staat stelt op een gereserveerd gedeelte deze handeling bij te wonen. Het bestuur van de B.O.I.W. verzoekt hen, die Maandag nog niet in het bezit zijn van genoemde uitnodiging en die nochtans in aanmerking daarvoor komen, hun bewijs van toegang op die avond, dus 18 Juli ten huize van de heer C. Spoor, Hoofdstraat 17 Santpoort, te willen afha len. MANNENKOOR IJMUIDEN EN HET SANTPOORTSE FESTIVAL. Namens het bestuur van het mannenkoor „IJmuiden" wordt ons meegedeeld, dat door een misverstand het optreden van dit koor tijdens het muziekfestival van „Soli Deo Gloria" in het Santpoortse Rijkenspark in het water is gevallen. Om half zeven zou het koor namelijk optreden, maar een uur eerder was het hele festival al afgelopen. Het was dus niet aan een verzuim van de dirigent te wijten, dat „IJmuiden" te laat zong; deze functionaris was op tijd en heeft zijn mensen het voorgenomen pro gramma zelfs nog laten uitvoeren. MARKTBERICHTEN Besommingen. IJM 117 Beatrix 7400; IJM 57 Medan 17.740; IJM 9 ..Haarlem" 31.750. KW 162 4300; MD 79 3500. IJM 203 345; IJM 213 165; IJM 249 67; IJM 241 160; IJM 226 290; IJM 276 400; KW 53 900. Aanvoer. 90 kisten tarbot en tong. 10 kisten griet, 700 kisten makreel.'1930 kisten haring. 180 kisten kabeljauw. 5 kisten schartoug, 140 kisten wijting. 20 kisten haai, 40 kisten poon, 30 kisten koolvis, 360 kisten schelvis. 40 kisten schar. 60 kisten bot. 385 kisten schol, 50 kisten diversen. Totaal 4040 kisten. Prijzen. Heilbot 2.302,10; gr. tong 2,652,45; gr.rn. tong 2,552,25; kl.m. tong 2,602,40; kl. tong I 2,10—1,80; kl. tong II 1,60—1,40; zalm 9; tarbot I 2.101,65. per kg. Tarbot II 94—82; tarbot III 75—67; tong schar 52; gr. schol 5749: midd. schol 45,50 20; kl. schol 37—8; schar 27,50—10,50; bot 23,5011,50; muilen 4.90; kl. r. poon 11,50; makreel 17—10,50; v. haring 26—14; gr. gul 35—32; kl. gul 20—7,50; gr. schelvis 32—31; midd. schelvis 37,5031,50; kl. schelvis 18,50 10; Ida. schelvis II 14,505; wijting 17 poon 9,502,50; kl. koolvis 1714; ham 37; kl. haai 17—12; horsmakreel 3,60—3, per 50 kg. Kabeljauw 15275; gr. koolvis 36,50—21; gr. leng 58—57; gr. wolf 104, per 125 kg. OPBRENGST ANJERDAGCOLLECTE 1045 De Anjerdag-collecte, welke op 28 en 29 Juni in Velsen is gehouden, heeft 1045.40 opgebracht. Dit bedrag is gestort op de rekening van het Provinciaal Anjerfonds bij de Twentse Bank te Haarlem. Zilveren plannen Internationaal tournooi voorlopig van de baan maar verder ideeën genoeg Toen op die gedenkwaardige 25e Februari 1925 in het Wilhelm-huis te IJmuiden de Damclub IJmuiden in de wieg werd gelegd, zal niemand heb ben durven verwachten, dat de jonge spruit een kwart eeuw later zulk een bloeiende vereniging zou zijn, die de vooraanstaande plaats van thans in Nederlandse damkringen inneemt. Wijziging benzinepompinstallatie Burgemeester en Wethouders van Velsen brengen ter openbare kennis, dat bij hun besluit van 6 Juli 1949 ingevolge de Hin derwet vergunning is verleend aan de Cal- tex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V. te 's-Gravenhage, tot het wijzigen van de benzinepompinstallatie voor het perceel Bloemstraat 71 te IJmuiden. (Adv.) en IJmiaMetii DONDERDAG 14 JULI Geen bioscoopvoorstellingen. VRIJDAG 15 JULI THALIA. 8 uur „Drie ondernemende meisjes". RËX, 8 uur: „My pal Trigger". Op 25 Februari 1950 viert D.C.IJ. dus haar zilveren jubileum en als de voorteke nen niet bedriegen, gaat dit feit groots ge vierd worden. Van September 1949 tot Januari 1950 is al een uitgebreid dampro- gramma uitgestippeld, waarin alle tegen woordige D.C.LI.'ers hun krachten gaan meten met de oud-clubleden, dammers uit Kennemerland en zelfs de sterksten van Nederland. In Februari wordt dan het zil veren feest besloten met een D.C.IJ.- „familiefeest" en een receptie plus cabaret avond. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling een internationaal tournooi te organiseren, maar door allerlei omstandigheden waar in de financiën wel het overwicht vormen kan dit plan vermoedelijk niet doorgaan. Wel wordt er in December een „meester- tournooi" gehouden, waarvoor nu al namen als R. C. Keller. J. H. Vos, J. Metz. H. de Jongh, Laros, Suyk, Ligthart en Dukel wor den genoemd. Verder staat er een stedenwedstrijd op de nominatie tussen Zaandam, Amsterdam en Haarlem, die hun stei-kste spelers zullen opstellen om te proberen de vier sterkste D.C.IJ.'ers er onder te houden. Bovendien gaat men een massakamp voor leden en oud-leden van D.C.IJ. op touw zetten. Onder meer door de oorlog heeft de Damclub IJmuiden vele leden verloren zien gaan en om de oude banden voor een maal nog eens aan te halen, zullen zij een uitnodiging krijgen om naar IJmuiden te komen ter deelneming aan de massakamp. Met een zekere trots kan 't D.C.IJ.-bestuur invitaties versturen aan P. Leyte (Maars- sen), J. J. H. Mertens (Leiden), P. C. Bais, P. Smit, J. de Vlugt, H. Diederiks, J. Snel en F. Basstra, die allen in Beverwijk wo nen en aan de heren J. Hoek uit Bloemen- daal en A. Kraai te Zaandam. De oud- D.C.IJ.'ers, die nog in Velsen wonen, krij gen ook een beurt. Nog meer. Daarmee zijn de plannen nog niet uitge put, want voor alle D.C.IJ.'ers zullen er groepswedstrijden belegd worden, waaraan ook dammers uit de naaste omgeving (Sant poort, Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemstede. Haarlem, Castricum en Heemskerk) zullen meedoen. En tenslotte: een simultaan-séance door de nieuwe wereldkampioen. Althans, dat hoopt het D.C.IJ.-bestuur. In September en October zal te Amsterdam beslist worden, wie beslag zal leggen op de wereldtitel en dan gaat D.C.IJ. een kansje wagen, deze grootmeester naar IJmuiden te lokken, waar het „wereldrecord simultaan" gebro ken gaat worden. De huidige houder hier van is F. Raman, die 166 borden tegelijk bediende. Ligthart kampioen van D.C.IJ. De onderlinge competitie van D.C.IJ. is geëindigd met een overwinning voor de heer A. Ligthart die, doordat Dukel en Van Straten in de laatste ronde remise speelden, clubkampioen 1949 is geworden. Zou Dukel van Straten de baas zijn ge weest, dan zoi^een beslissingswedstrijd tus sen Dukel en Ligthart noodzakelijk zijn geweest. Daar Van Straten Dukel in grote moeilijkheden wist te brengen en Dukel bovendien winst verzuimde, eindigde de partij na 60 zetten in remise. Een onverwacht succes voor Ligthart, die nu het volgende seizoen het eerste bord zal bezetten. Velsen-Noord Ir. L. P. Krijgerschool wordt 15 Aug. officiëel geopend Van officiële zijde vernemen wij, dat de nieuwe openbare Ir. L. P. Krijger- school aan de Melklaan, welke reeds geruime tijd in gebruik is, op Maandag 15 Augustus, des middags te half drie, officieel door het gemeentebestuur zal worden geopend. Deze school, gebouwd door de heer H. C. Smit, aannemer te Beverwijk, is een semi permanent gebouw met zes leslokalen, een onderwijzerskamer en twee uitbouwen, waai-van de een dienstig is gemaakt als bergruimte en de ander als keuken kan fungei-en. De school, welke na 1945 en de afbraak van het openbare schoolgebouw aan de V/ijkerstraatweg een tijdelijk onderkomen vond in de px-aktisch ongeschikte Hervorm de kleuterschool aan de Banjaertstraat, breidde zich, wat het leerlingental betreft, in de laatste tijd zodanig uit, dat de toe stand wel beschouwd vrijwel onhoudbaar was geworden. Toen dan ook de nieuwe school aan de Melklaan in het begin van Mei kon worden opgeleverd, trokken personeel en leerlingen op 16 Mei in het nieuwe gebouw. Verschillende oorzaken beletten echter een officiële in gebruikneming, zodat deze alsnog op 15 Augustus geschiedt. Met opzet is deze datum gekozen, omdat het nieuwe schooljaar de volgende dag, 16 Augustus, aanvangt. Er is echter nog een onvervulde wens. De omgeving van het gebouw bestaat uit een flink stuk grond, dat by de school behoort en thans, twee maanden na het „bezetten" der school, nog steeds een troosteloze woes tenij is. Zou daar niets aan te doen zijn? Schulpen's speeltuin komt nu tot stand Het bestuur van de buurtvereniging „Schulpen", dat enige tijd geleden toezeg ging van het gemeentebestuur kreeg om een terrein, gelegen tussen Duinvlietstraat, Wardenaarstraat, Zeeuwstraat en Strating- plantsoen als speeltuin in te richten, is aan de slag gegaan. Het resultaat van deze activiteit is, dat thans de benodigde materialen voor het in orde brengen van de speeltuin ontvangen zijn, zodat kan worden begonnen met het plaatsen van de omrastering. Hiertoe wor den de leden opgewekt om op Zaterdag middag 16 Juli, gewapend met een schop, hun medewerking te verlenen en voorts van Maandag af elke avond. Wanneer de omheining gereed is kan een aanvang wor den gemaakt met het plaatsen der speel- werktuigen. Het „Schulpen"-bestuur heeft besloten bij voldoende deelneming op Zondag 21 Augustus 's middags een excui'sie naar de luchthaven Schiphol te organiseren. Drukte bij de ponten De verkeersdrukte bij de ponten was Woensdagmorgen omstreeks acht uur al weer zo toegenomen, dat aan de Noord zijde een groot aantal voertuigen zich op hoopte in een lange file. Tegen half negen stond deze queue van voertuigen tot zelfs voorbij de wegsplitsing WijkerstraatwegCorverslaan, welke een moment „dicht" zat en de toegang tot de Koningsweg, richting Hoogovens, onmoge lijk maakte. Het bleef verder de gehele dag druk aan de Noordzijde. Tegen de avonduren werd de verkeersdrukte geleidelijk minder. GRONDSTOF VOOR PAPIER. Voor de papierfabriek Van Gelder Zonen is Woensdagmiddag aangekomen het Finse s.s. „Hildegaard" met een lading van onge veer 1250 vadem geschild hout uit de Finse haven Hamina. De Fin nam tijdelijk lig plaats aan de Kanaaldijk. Velsen Kerkconcert Vijftig sollicitanten naar een Ieraarsplaats Dinsdag de zesde September zal het gym nasium „Velserbeek" zün poorten openen voor de jeugd van Velsen en die dag is de gemeente een instelling rijker geworden, welke voor haar toekomst en voor die van haar opgroeiende jeugd ongetwijfeld van het grootste belang kan worden. Dezer dagen spraken wij dr. P. Brom mer uit Winschoten, de pasbenoemde rec tor van het gymnasium, die ons mede deelde dat er reeds hai-d gewerkt wordt aan de samenstelling van het lerarencoi'ps, dat in September de nog gestadig wassende toeloop van leeilingen zal opvangen. Reeds 50 sollicitanten hebben zich gemeld, zodat een nauwkeurige selectie kan worden toe gepast, vóór de gemeenteraad zijn eindbe slissing over de keuze van de opvoeders der gymnasiasten neemt. Deze selectie is te meer in het oog lopend, daar de nieuwe onderwijsinstelling voorlopig zal starten met twee klassen, wat echter niet wil zeg gen dat er geen compleet lerarencorps ge formeerd zal worden. Integendeel; men zal voor elk vak dat normaliter op een gym nasium onderwezen wordt, een competente kracht benoemen - zelfs aan de gymnastiek is bijvoorbeeld gedacht. Nu de Finse school aan de Driehui- zerkei-kweg in aanbouw is, kan ver wacht worden, dat zeker de nodige gymnasiumlokalen in de Velsei-beek- school op 6 September beschikbaar zijn en wellicht zelfs nog meer. Dr. Brommer zei zeer tevreden te zijn over de ruimte in de nieuwe school en hij deelde ons verder mee, dat hij per 1 Augustus in Velsen zal gaan wonen. Zoals wij reeds eex-der meldden heeft het gymnasium in zijn rector een warm voor stander van de cultuur, speciaal van de muziek gevonden en dr. Brommer deelde dan ook tijdens het onderhoud mee, dat hij, evenals in Winschoten, zo mogelijk ook in Velsen het instituut der jeugdconcerten zal helpen bevorderen. Brandje in trein bij Hoogovenhalte In de electrische trein no. 2254, welke te 19.23 uur van Beverwijk naar Velsen IJmuiden-Oost vertrekt en aan de halte Hoogovens stopt, ontstond Woensdagavond een begin van brand in een derdeklas mo torwagen. De vuurhaard bevond zich boven de motor maar onder de vloer, zodat er een gat ge zaagd moest worden om het te kunnen blussen met een droogblusappai'aat. Dit hielp echter niet en de brandweer werd gealarmeerd In afwachting van haar komst heeft men echter met emmers water uit de aan de spoorweghalté gelegen dienstwonin gen het vuur bestreden, zodat de brand weer geen dienst meer behoefde te doen. De schade viel bijzonder mee, want met ruim een kwartier vertx-aging kon het treinstel de reis naar VelsenIJmuiden- Oost op eigen kracht voortzetten. De chef van het station Beverwijk, onder wie de Hoogoven-halte ressorteert, stelde zich persoonlijk van de stagnatie op de hoogte. Bij wijze van expex-iment gaven Adriaan Verschoor, (orgel) en mevr. E. J. C. Brink man-Frank (alt) een concert in Velsens Ned. Herv. kerk. Dit experiment zo op te vatten dat men de bedoeling heeft regel matig zomeravondconcerten te geven en dat men met dit eerste de belangstelling, die voor deze wijdingsavonden zou kunnen be staan, heeft willen toetsen. Voor een eerste maal was het bezoek hoopvol, al was het hinderlijk dat tijdens spel en zang het pu bliek af en aan bleef lopen alsof het alle- dagkerk was. De uitvoerenden kwamen met uitgezoch te werken en gaven zich ondanks de hitte veel moeite ze naar waarde te vertolken. Stradella's bekende kerkaria voor alt was ook ditmaal de eerste proeve van de soliste. (Binnen een week voerden twee altzangeressen deze kerkaria in onze ge meente uit). Mevr. Brinkman-Frank zingt niet gemakkelijk; het blijft wat stroef. De stem is omvangrijk, volumineus en er is mee geoefend al missen we de glans die het geheel vervolmaken zou. Stradella bracht geen bijzondere verras singen; de soliste vertolkte de opgave, vaak een struikelblok voor alten, verdienstelijk. Handel's Messias-aria „Er weidet seine Herde" vergde aanzienlijk meex*. Geheel voldaan over de uitvoering ervan kan ik niet zijn: zij stelt hoge eisen aan de adem halingstechniek, wil de ideale weex-gave ge creëerd worden. De lofzang op Jeruzalem uit Paulus wa; een bewonderenswaardige prestatie-in- dubbelforte; van de drie solo's mi. nog de meest geslaagde. Adx-iaan Verschoor opende met een drie tal klassieke composities van Buxtehude en Bach Sr. en Jr., die door de dispositie van het kerkorgel vxij nadrukkelijk klonken in deze bepexkte ruimte, eenzelfde nadruk als ik in de liederen van de zangeres opmei'k- te. De in meer getemperde klankkleuren gehouden Pastorale van Guilmant kon mij meer bekox-en; het paste zich beter aan bij de sfeer van het oude kerkje, dat nog maar luttele echte concerten heeft meegemaakt in de laatste decennia van zijn eeuwen oude bestaan. Pièce heroïque van de oude maestro Cé- sar Fraxxck laten herleven was een veel omvattende maar dankbare taak voor Ver schoor. Hij gaf een gloedvolle verklanking van dit meesterwerk. Hier hoorde ik de solist pas zoals ik het van hem gewend ge worden ben in de loop der jax-en. Deze ver tolking leefde doordat de onzichtbare mu zen dit spel beïnvloedden. Boëlhnann's Suite Gothique, knap qua technische reproductie, sprak in dit kerk gebouw evenmin tot het innerlijk. Kennelijk is bij de samenstelling van dit programma met „keien" van wexken slechts gedacht aan heel grote, hooggewelfde kerk gebouwen en niet aan dit nederige, intie me huikje, dat een kerkorgel bezit waar men helaas ook luidruchtige registers in gebouwd heeft. A. J. VAN DER WEIJDEN SCHEEPVAART MIJ NEDERLAND. Bengkalis. 10 Juli v. Suez naar Colombo. Box-neo, 10 Juli te Boston naar New York. Ceram, 12 Juli te Sauda n. Amsterdam. Heelsum, 8 Juli van Port Said naar Glasgow. Hugo de Groot, 8 Juli te Kaap stad naar Port Elisabeth. Johan van Olden- barnevelt, 11 Juli pass. Kaap Bonn naar Port Said. Manoeran, 11 Juli te Colombo naar Penang. Madoera, 11 Juli pass. Socrota naar Colombo. Rempang, 9 Juli te Soerabaja naar Makassai\ Roepat, 10 Juli van Singapore n. Batavia. Rondo, 11 Juli te Bushire naar Bah rein. Salawati, 11 Juli te Bangkok naar Soera baja. Sumatra, 11 Juli van Port Said naar Amsterdam. Tabian, 7 Juli van Soerabaja n. Probolingo. Tarakan. 10 Juli van Djibouti n; Suez. Borneo, 12 Juli te New York naar Phi ladelphia. Oranje, 12 Juli te Port Said naar Suez. Salawati, 11 Juli te Bangkok naar Soei'abaja. K. P. M. Siberoet, 12 Juli Kaap Finisterre gepass. (uitreis). Waiwerang, 12 Juli Port Sudan gepass. (uitreis). K. H. L. Rijnland, 14 Juli te 10 uur in IJmuiden verwacht. Waterland, 12 Juli te Santos (uitreis). OCEAAN. Breconshire, 10 Juli v. Hong kong naar Rotterdam. Eurybates, 10 Juli van vrijdagmorgen 9 begint UUR onze mina HerenmM«-artlke]t0 RENNEIUErla,.. Suez, van Amsterdam terdam, Phrontis 10 2^ sterdam. TalthS, ?«l J.Bat.vi A "'-TERDAM. - Ami l Mishaab. HOLLAND WEST AFRtv AT stroom li Juii t ]2nf£RP^A lift Juli te Le HaUU°°S Cabinda. Gaasterkerkn T,Pari van Antwerpen. OriSwV1 Ins, 12 Juli te Bordeaux®?,, Lapallice. Jupiter. 12 .Tali Livorno. Odysseus, 12 Ju» X U-s naar Sushak. Socrates, 12 Azua naar Callao. Stentor 17 hil> naar Piraeus, strabo, 12Sit naar Amsterdam. Ttasm, aJ sterdam naar Bordeaux Van n ft n' b>- van Maracaibo naar Kings??1 Aalsdijk, New Orleans-!.. 12 Juli Sciilies. Albkeo Put naar Londen. Alderamin, dam pass 12 Juli Kaap Veïu4^- Juli van Antwerpen naar nlnL a gCn!b- H 12 Juli van Makassar naar Batavia Sf11 12 Juli te Banggai BontpWnn i Menado naar Gorontalo. Breda lif** Antwerpen pass. 12 Juli Oueïï!» 12 Juli te Soerabaja. Garoet 11 Jiuu u* kassar naar Soerabaja Ittersnm r n Said pass. 12 Juli tiga. 12 Juli van Pladioe naar H - Schiedam, Rotterdam-italië pa?v Finisterre Stentor, 12 Juli vïn Malta i2 Piraeus. Tjibadak, 12 Juli van W„ Chcribon. Tjibesar. 12 hngo. Tjimenteng, 11 Juli te Moji tjVn?M Tjipondok, 11 Juli van Port Eli«h»ti,P Kaapstad, alwaar 13 Juli verw 12 Juli van Soerabaja naar SemaranïK krumdijk, Rotterdam-Mobile r- Key west.' Hydra" 13" Julite"Puerto (V Ju!1 Laagkerk, 13 Juli van Londen tn Rottern-r Cabello. Leersum. 11 Juli nog te Savons, Ntr- Amsterdam—-Haifa pass. 12 Juli Finisto, Noordwtjk, Casablanca—Aberdeen na.. 5 Juli Finisterre. Pr. Fred. Hendrik RotWa» -Montreal 12 Juli op 60» mijl We"™, Scillies, Roebiah, 12 Juli M» te m]... Waikelo 12 Juli te Batavia. Amsteiï? Amsterdam—Buenos Aires 11 Juli le Monk video. Kernland, Buenos Airej-Amstafa 11 Juli te Rio de Janeiro. Parkhaven 11 Jul' van Buenos Aires naar Lissabon, Antwerpen en Rotterdam. Pr. Joh. Willem Friso.9 Juli v Montreal naar Hamburg. Pr. Willem 1 Rot terdam—Cuba pass. 11 Juli Azoren, Water, land, Amsterdam—Buenos Aires 10 Juli te Rio de Janeiro. Abbedijk. 12 Juli van kW York te Trinidad. Alamak, 12 Juli van Ant werpen te Narvik. Almkerk, Rotterdam- Brisbane 12 Juli v. Fremantle naar Adelaide Boskoop. 11 Juli van Cristobal naar Carta gena. Celebes, Amsterdam—Java pas;. 12 Juli Finisterre. Helder. 12 Juli van Hameien Roads te Guaira. Hydra, 11 Juli van 7r>:- dad naar Puerto Cabello. Lissekerk. Musst- Rotterdam 12 Juli van Aden. Lopperaiq!' Juli van Savona naar Saffi. NoordwJ), Casablanca—Engeland pass. 12 Juli fin.' sterre. Socrates, 11 Juli te Pisco. Kleine rort, Audacia, 11 Juli van Maassluis naar Boston, Bree Helle, 10 Juli van Rouen naar Svend- box-g. Cornelia B, Rotterdam—Hamina pass. 10 Juli Holtenau. Depa, 10 Juli van Delfzijl naar Londen. Ferocia, 12 Juli van Kaimarü Kingslynn. Kemphaan, vermoedelijk 12 Juli van Gdynia naar Aarhus. Palma, 11 Juli va Sandefjord naar Kalmar. Prima, 11 Juli va Delfzijl te Kotka. Rose Marie, 11 Juli va Huil naar Antwerpen. Soemba. 11 Juli va Ostende naar Portsmouth. Spora, 11 Juli va Porsgrunn te Delfzijl. Strijpe, 12 Juli van Rotterdam naar Swansea. Blue Boy, 12 Juli van Londen te Maassluis. Escaut, 11 Juli va Rouen naai- Parijs. Gaasterland, 11 Juli va Leith naar Grimsby. Hast 4,12 Juli van Vüs- singen naar Rouen. Mulan. Hamina-Riouw pass. 11 Juli Brunsbuttel. Oise, 11 Juli va Rouen naar Le Havre. Rapid, 11 Juli van Antwerpen naar Hamburg. Rocket, Emdes- IJstad pass. 11 Juli Kiel. Rose Marie, 1! Juli van Huil naar Antwerpen. Sambre, 11 Juli van Rouen naar Amsterdam. Seaham, 11 Juli van Goole naar Amsterdam. Wiebe, 11 Juli van Rostock naar Raiimo. De Gerberdina Johanna, die onder haar nieuwe baas Weimar „Zeelandia' is gaan heten, zal de eerste reis onder de nieuwe leiding ook weer gaan vissen me! de haringtrawl. FEUILLETON door NATALIE SHIPMAN 26) Wel, zei Jim met een beetje wrange glimlach bij zichzelf, dit zet me eventjes voor een vraagstuk. Als heren elkaar ont- moeten zoals het in dat toneelstuk heet. Maar dit is geen toneelstuk; het is het werkelijke leven. En zoals het groot ste deel van het leven, is het heel wat eenvoudiger dan men denkt. Het zou helemaal niet zo eenvoudig zyn geweest, als hij een hekel aan de jongen had gehad als Ricky St. Bede een mau- vais sujet was geweest. Maar dat was hij niet. Hij was alleen maar een alleraardigste jongen, die bij ongeluk zijn, Jim's, mede dinger was. Ricky wachtte, een beetje onzeker. Hij zei; U zult het wel vreemd vinden, dat ik u dit vraag. Mensen uit New England zijn nogal gex-esei-veerd over dergelijke dingen, maar u komt niet uit New England en ik evenmin. Neen, zei Jim, en Alden ook niet. Hij haalde eens diep adem en gaf het enige antwoord, dat hij geven kon: Ga je gang en vraag hei haar, Ricky. Het is volkomen fair, om in oorlogstijd met een meisje te trouwen even fair als in vredestijd. Als zij van je houdt, zal zij de kans aanvaarden, dat je terugkomt. Dan zal zij die kans willen lopen. Als zij niet genoeg van je houdt, om het te ris- queren, zou je met haar toch niet geluk kig geworden zijn. Hij bleef een ogenblik in nadenken ver zonken zwijgen en zei toen: Ik nam zelf ook een zeker risico, toen ik met mijn vrouw trouwde. Het was een ander soort risico en toch was het op zekere hoogte hetzelfde. Ik verdiende niet veel geld het was voldoende voor mij zelf, maar het was al na de beurskrach en ik had het meeste, wat ik had opge spaard, verloren. Haar familie was, wat ik toen rijk noemde, maar ik nam de kans, dat Helen evenals ik van mening zou zijn, dat het verschil in onze inkomsten er niet loe deed. Als zij daar niet zo over gedacht had, zou dat een teken zijn geweest, dat zij niet genoeg van mij hield, om iri ieder geval met mij te trouwen. Het is niet een volkomen gelijksoortig geval, maar mis schien zie je, wat ik bedoel. Je moet nu eenmaal risico's nemen, Ricky. Je moet vertrouwen hebben in de mensen. Ik zie, wat u bedoelt, meneer. Ik praat veel te veel, zei Jim, maar daar je mij om advies gevraagd hebt, zou ik je één vraag willen stellen. Natuurlijk. Denk je, dat Alden van je houdt? Hij aarzelde. Dat kan ik niet zeggen. Ik wou, dat ik het wel kon. Ik weet, dat zij mij graag mag soms denk ik, dat het wel wat meer is dan dat maar ik ben er niet zeker van. Zij heeft zo van die buien, dat zij hoe zal ik het zeggen met haar gedachten ver weg is. Zo is zij geweest van het eex-ste ogenblik af, dat ik haar gekend heb. Ik kende Margot Saunders, het meisje, dat haar overhaalde om hier naar Craigford te komen. Margot is met mijn beste vriend getrouwd en ik heb Alden al drie jaar gekend. Maar u kent haar op een andere manier maar als een ouder iemand. Wat denkt u er zelf van? Een ouder iemand. Wel, dacht hij, het is waar, dat ben ik ook. Hij zei: Ricky, ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen. Zij schijnt wel op je gesteld te zijn. De jongen ging verder; Het ene ogenblik lacht zij en is ge lukkig en vrolijk en dan slaat haar stem ming plotseling om. Ik dacht dikwijls, dat het iets was, wat ik gezegd of gedaan had. maar ik wil er een eed op doen, dat het dat nooit geweest is tenzij ik stapelgek ben. Ik bedoel niet, dat zij koud of hard is het is alleen maar, dat zij plotseling dui zenden mijlen ver weg schijnt te zijn. Langzaam zei Jim: Dus jij hebt dat ook opgemerkt? Ricky knikte. Ik ben geen held in het analyseren van mensen, maar ik heb er zo'n idee van, dat zij bang is, om gelukkig te worden; bang om zichzelf te laten gaan. Hij glim lachte, terwiil hij een kleur kreeg. Mis schien verbeeld ik het mezelf maar, als ik dat denk. Misschien wil zij wel niets van mij weten. Maar ik weet, dat zij dat wel doet,herhaalde hij koppig. Soms deed zij het in presentie van Margot eveneens. Het is bijna, of zij ergens bang voor is. Ik geloof ook, dat zij dat is. Hij wilde nog meer zeggen, maar het was hem niet mogelijk. Sommige meisjes zijn nu eenmaal zo, speciaal, als zij zo eenzaam geweest zijn, als zij. Ricky's gezicht klaarde op. Dat is het. Zij is altijd eenzaam ge weest, sedert haar ouders gestorven zijn. Heeft zij je ooit iets over hen verteld? Hij schudde het hoofd. Alleen, dat zij bij een ongeval omge komen zijn het klonk alsof het een auto ongeluk was geweest. Toen is zij bij een neef en nicht groot gebracht. Dat weet ik. Het was geen erg goede manier van groot brengen ook, naar wat ik er zo van gehoord heb. Beide mannen zwegen even. Toen zei de jongen: Dus u denkt, dat ik beter maar kan doorzetten? Als ik gedood mocht worden, zou het dan niet te hard voor haar zijn? Zij zou het kunnen verd'-agen, zei Jim tot hem. Ik heb zo'n idee, dat zij lieel wat verdragen kan. Zij is werkelijk een won derbaarlijk meisje, Ricky. En by zichzelf voegde hij er aan toe: Je weet zelf niet, hoe wonde-rbaarlyk. Ja, zei Ricky St. Bede bedaard, dat is zy ook. Hij glimlachte en Jim wendde zich af van de blik in zijn ogen. Hij vroeg zich af, of hij een ridderlijke dwaas was geweest. Maar hy dacht: Ik kon toch niets anders tegen hem zeggen. Ik kon hem niet advi seren, er niet mee door te gaan. Hy moet zijn kans hebben, evenals Alden de hare moet hebben. Plotseling wilde hij weg, die kamer uit, weg uit die omgeving, die sprak van het verleden en stijfheid en een vei-molmde herinnex-ing en weg van die jongen, die een symbool was van bruisende jeugd. Hij be hoorde lot geen van beiden en ny voelde zich daar misp:aatst en erg eenzaam. Hy bedankte de jongen voor het diner. Adieu, Ricky, zei hij. Laat me als je kunt, weten wat er gebeurt, voor je weg gaat. Dat zal ik natuurlijk. Ik kan u niet genoeg bedanken, meneer. Een beetje ver legen voegde hy er aan toe: Wenst u me goed succes. Dat doe ik, zei Jim. Natuurlyk. Adieu. Hij wenste hem inderdaad goed succes. Hij kon een dergelijke jongen niets misgun nen zelfs Alden niet, die hij meer lief had, dan hij ooit gemeend had iets of iemand lief te kunnen hebben. Maar des ondanks was het met een bezwaard hart, dat hij door de onweei-sachtige Zomeravond huiswaarts reed. Het was mogelijk en meer dan mogelijk, dat zij van Ricky hield en dat zij met hem tx-ouwen zou. En waarom niet? Zij waren beiden jong en begerig naar het leven; waarom zouden zij hun geluk niet grijpen uit die baaierd van oox-log en dood? En tenslotte, was het misschien nog niet het beste voor haar? Zij zou safe zijn, als zij met Ricky trouwde; zij zou haar geheim kunnen bewaren. Zelfs al zou zij het hem vertellen, dan zou het voor hem veel min der betekenen dan voor Jim Thurmar. Hij zou het horen als iets onwerkelijks, als iets uit een lang verleden; een verhaal van din gen, die heel lang te voren waren gebeurd. Hij zou haar meenemen en haar daarvoor verwijderen van iedereen, die het verhaal kende misschien na de oorlog zelfs wel naar het einde van de aardbol en haar plaatsen temidden van mensen, die te jong en te druk bezig waren met het creëeren van een nieuwe wereld, om zich iets te herinneren, dat in de oude wereld een schandaal had veroorzaakt Jim dacht: Maar als zij met mij trouwde, zou nog aan het verleden ge bonden zijn. Gedurende zestien jaar heeft zij het overleefd en zy zou misschien weer opnieuw moeten beginnen en onder slech- tei'e condities. Kan ik haar vragen, om dat te doen, hoeveel ik ook van haar houd. Kan ik haar zelfs ook maar een fractie geven van hetgeen die jongen haar geven kan jeugd, frisheid en vrijdom van een schaduw, die tot dusver altijd over naar leven gehangen heeft? Toen hij zijn huis bereikt had ging hij niet onmiddellijk naar binnen, m de plaats daarvan liep hij op, en neer, za„ hoe de onweersbui de vallei introk en een diepere zwarte plek vormde tegen net blauwzwarte uitspansel van de nachtelijk hemel. De onweersbui kwam snel opz ten; de sterren waren verdwenen en weerlichtte aan de horizon. Zijn voete- maakten geen enkel geluid op het gemaaide gras, terwijl hij op en neer en hy dacht: Ik liep hier buiten m de nacht, dat Helen stierf. Het was December -er «w geen sneeuw, maar de grond was be zodat mijn voeten een hol geluid maak en- Dat was nu twee en een half jaara den en toch scheen het hem veel ang Hij dacht: Ik heb mijn leven genad.-.- nog een reden, waarom ik Ri laten winnen, als hij kan. Ik he gehad en de kinderen. Ik ben jaar ouder dan Alden. Zy moe hebben, die jonger is; iemanf' ea jongen. Dat is wat haar heb geen recht haar daarvan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1949 | | pagina 6