IJmuider Courant Europees advies Haarlems Dagblad Amerikaanse wapen-leveranties gaan volgende maand beginnen T.NJ. bereidt zich voor op gevechten op grote schaal De vorst wijkt nog niet Weerbericht j 64e Jaargang No, 19462 Bureaux: Kennemerlaan 154, Telef. Adm. 5437, Telef. Redactie 5389, na 5 uur: 8061 (K 2560), Terrasweg 47, Santp, - Haarlem: Gr. Houtstr. 93, Telefoon 10724 Directeur-Hoofdredacteur 15054. Adv.tarieven op aanvrage bij de Administratie. Hoofdredacteur: Robert Peereboom WIJ HEBBEN melding gemaakt van de verklaring, te Londen afgelegd door het internationaal uitvoerend comité van de Europese Beweging. Die verklaring houdt een advies in en dat advies was ge vraagd door de commissie voor algemene zaken der Europese Assemblée te Straatsburg. Devraag luidde: welke zijn de vol gende stappen, die uws inziens gedaan moe ten worden voor het vormen van een daad werkelijke Europese Unie? Het antwoord heeft zich gegrond op de verklaring van Mei 1948, door het Haagse Congres afge legd, dat voor de volken van Europa de tijd is gekomen om een deel van hun sou- vereine rechten af te staan aan een ge meenschappelijk gezagsorgaan, teneinde hun hulpbronnen samen te voegen en tot ontwikkeling te brengen. Dit beginsel heeft de Europese Assemblee in September 1949 te Straatsburg erkend. Laat ik er nog eens uitdrukkelijk de aandacht op vestigen, dat dus zowel de Europese Beweging een instelling van het particulier initiatief als de later geschapen Europese Raad te Straatsburg een officieel lichaam, inge steld door de West-Europese staten, maar tot dusver van slechts zeer beperkte be voegdheden voorzien een politiek boven nationaal gezagsorgaan wensen. De nadruk dient hier gelegd te worden op het woord, politiek. Pogingen tot daad werkelijke samenwerking zoals die onder de namen Benelux en Fritalux (later aange duid als Fibenel) beperken zich tot het gebied der economie. De opvatting dat men economische samenwerking zou moeten bereiken eer politieke samenwerking mo gelijk zou zijn wordt door velen niet er kend en trouwens door de loop van zaken zelf weerlegd. Zij lijkt deugdelijk en in overeenstemming met de begrippen be dachtzaamheid, degelijke voorbereiding en een zo oud-vaderlands spreekwoord als „zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet". Zij wordt bovendien beïnvloed door de ge dachte, dat overeenstemming in materiële aangelegenheden het moeilijkst te bereiken zou zijn en dat men dus niet „aan de poli tiek behoeft te beginnen" eer die er is. Maar de practijk heeft het tegendeel al bewezen: op economisch gebied komt men niet tot afdoende resultaten, omdat de poli tieke tegenstellingen twijfel aan de duur zaamheid van overeenkomsten webken. Er is teveel wantrouwen: wat zal de politiek gaan doen als men zich eenmaal tot allerlei verplicht heeft? Werkelijke eenheid kan alleen bereikt worden op politiek gebied, dus door een nieuw gemeenschappelijk politiek gezagsorgaan in te stellen, dat voor allen gezamenlijk optreedt. Hier is al meer malen uiteengezet, dat het doel van een federale Unie is zich niet tot verdragen en overleg'tussen regeringen van zich in ieder opzicht „souverein" achtende volken te be palen, maar de volken-zelf te verenigen. Op de weg naar dit doel wil de Europese Beweging nu de stappen ondernemen, die zij in haar Londens advies aan de Straats- burgse commissie heeft aanbevolen. Zij acht het noodzakelijk dat de staten-leden van de Raad van Europa (dat wil dus zeg gen, in de gebruikelijke aanduiding: Straatsburg) onverwijld een pact sluiten voor het scheppen van een Europese Unie. Dit pact dient te voorzien in het vormen van een politiek gezagsorgaan, waardoor de statenleden gemeenschappelijk, op de mocratische wijze, hun gezamenlijke poli tiek vaststellen ten aanzien van ae be scherming van de rechten van de mens, van buitenlandse betrekkingen en econo mische zaken. Bovendien zouden onder leiding van dit politiek gezagsorgaan in stellingen moeten worden opgericht ter be handeling van vraagstukken betreffende betaalmiddelen, handel, transport, beleg- gingspolitiek, samenvoeging der basis industrieën, landbouwproducten, culturele en sociale vraagstukken en defensie. Ge ziet dat dit een program is dat al ver gaat. De Europese Beweging zou het Euro pese politieke gezagsorgaan willen schep pen binnen het kader van de Raad van Europa, die voldoende bevoegdheden zou moeten krijgen voor de opzet, de uitvoe ring en een democratische vorm van opper toezicht en ook de bevoegdheid om nieuwe organen in stellen. Nu kan men onmiddel lijk het bezwaar opwerpen, dat de be- staandë Raad van Europa niet direct dooi de volken is gekozen en dat men boven dien de getalsverhoudingen in die Raad, die ook een te klein aantal leden telt, niet als definitief kan beschouwen. Het advies is op deze punten en op meer niet ingegaan; men heeft kennelijk de bedoe ling gehad zich tot grote lijnen te beperken en tot een „voorlopig kader". Dat blijkt ook uit het volgende punt van het advies: staten, die reeds in den beginne nauwe organische verbindingen met elkaar wen sen te onderhouden, dienen te worden aan gemoedigd om dit te doen door het zelf- scheppen van een federale organisatie, op gebouwd na gemeenschappelijk overleg tussen alle staten-leden van de Europese Unie. De organisatie moet open blijven voor andere staten-leden, die op een latei- tijdstip zich zouden willen aansluiten. Uit de voorstellen blijkt, dat de Europese Beweging, evenals dat op economisch gebied met Benelux beproefd wordt, ook op politiek terrein na vorming van een soort „Voor-Unie" tot het doel wil komen. Of dit gelukken zal, of dit de beste methode zal blijken te zijn, daarover kan men van mening verschillen. In elk geval is het een voorstel, een plan dat een bepaalde werk wijze aangeeft. Het slot van het advies behelst de aanbeveling: de landen overzee, die met Europese staten in bestaande be trekkingen verbonden zijn, van meet af deel te doen nemen aan de functionele in stellingen (van het te scheppen gezags orgaan) die voor deze landen van belang zijn. Ik hoop met deze enkele kanttekeningen het uitbrengen van dit advies te hebben verduidelijkt. Dat het menigeen moeilijk valt uit de veelheid van raden, comités en adviezen en de soms zonderling-klinkende benamingen wijs te worden is begrijpelijk. Steeds blijkt intussen dat drang naar West- Europese eenheid blijft bestaan en dat een krachtig streven, geleid door bekwame en ervaren mensen, zich in toenemende mate doet gelden. R. P. Uit een onderzoek is gebleken dat de „Delftdijk" niet op een drijvende, maar op een magnetische mijn is gelopen. De demag- netiseringsinstallatie. waarmee het schip is uitgerust, was uitgeschakeld toen het ongeval gebeurde. Editie voor Velsen, IJxnuiden, Santpoort en Omstreken van en ©prctijtc naatlcmatüc Courant Cïnms ié?6) Zaterdag 28 Januari 1950 Uitgave van de Grafische Bedrijven Damiate. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feest dagen. - Abonnementen per week 33 cent. per kwartaal 4,25 Franco per post f 4.75. - Giro rekening 273107 ten name van Haarlems Dagblad. Directie: P. W. Peereboom en Robert Peereboom PACT GETEKEND Frankrijk krijgt het leeuwendeel Gisteren zijn de bilaterale overeenkom sten tussen Amerika enerzijds en Engeland, Frankrijk, Nederland. België, Luxemburg, Noorwegen en Denemarken anderzijds, ge tekend. De overeenkomst met Italië werd vastgelegd door het uitwisselen van nota's en niet door het tekenen van een verdrag. Dit zijn de acht landen, die om millitaire liulp van Amerika hebben verzocht in het kader van het Atlantisch pact. De Britse ambassadeur, Sir Oliver Franks, en zijn Nederlandse collega, mr. dr. E. N. van Kleffens, waren dc eersten, die zich bij de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Acheson, vervoegden om de bilaterale overeenkomsten met hun landen te tekenen. Kort na de ondertekening der overeen komsten keurde president Truman de ge heime defensieplannen goed, waardoor de weg geopend wordt voor het zenden van militaire goederen naar het buitenland ter waarde van één milliard dollar. Deze plan nen zijn in de laatste maanden door de militaire leiders der V.S. opgesteld. De overeenkomsten bevatten de voor waarden volgens welke ieder der acht lan den militaire steun van Amerika zullen ontvangen. De landen verbinden zich op hun beurt elkaar te steunen volgens de voorwaarden van het Atlantische pact. De Brits-Amerikaanse overeenkomst be paalt uitdrukkelijk, dat men rekening dient te houden met de voorrang van het economische herstel boven verplichtingen tot bijdragen voor de verdediging van het gebied van de Noord-Atlantische Oceaan. Over deze overeenkomst heeft men maan den lang onderhandeld. Engeland ver klaart geen Amerikaanse wapens aan an dere landen te zullen leveren zonder de goedkeuring van Amerika. De Amerikaan se adviseurs, die naar Engeland gezonden zullen worden, zullen deel uit maken van de staf van de Amerikaanse ambassade. Vrij zijn en vrij blijven Bij de ondertekeningsplechtigheid ver klaarde de Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken onder meer: „vrije landen moeten sterk zijn om vrij te blijven. De volken van de Noord-Atlantische gemeen schap stellen vrede en vrijheid boven alle andere dingen. Zij zijn vast besloten om alle maatregelen te treffen om deze waar den te verdedigen. In de wereld van heden hangt dit af van hun kracht en van het samenvoegen der gemeenschappelijke krachten tot steun voor de zaak van vrede en vrijheid". Na Acheson sprak de deken van het Washinglonse corps-diplomatique,_ Wil helm Munthe de Morgentierne, de Noorse ambassadeur. Hij zeide: „Wij wensen niet opnieuw de fatale fout te begaan ons de een na de ander door een overweldiger te laten knevelen. Ik wens deze gelegenheid niet voorbij te laten gaan zonder nogmaals te wijzen op het louter defensieve karakter van onze organisatie". President Truman zegt in een verkla ring ter gelegenheid van de ondertekening van de bilaterale overeenkomsten, dat de overeenkomsten voorzien in een gemeen schappelijke verdediging en een coördina tie der nationale militaire hulpbronnen cn de individuele nationale specialisatie. De hulpbronnen, alsmede de door Amerika verleende hulp, zullen zo doeltreffend mo gelijk gebruikt worden en er zullen geen afzonderlijke defensieschema's opgesteld worden. Geen agrgressie Het Noord-Atlantische Verdrag zelf staat afwijzend tegenover aggressie, aldus de pre sident. De getekende overeenkomsten to nen de vastbeslotenheid der betrokken lan den om zich tegen agressie te weer te stel len. Zij zijn een voortvloeisel van nauwe samenwerking tussen vrije landen, die vrij wensen te blijven. Uiteraard vormen zij de eerste stappen, want de uitvoering van het Atlantische Verdrag vordert aanhou dende inspanningen en samenwerking tus sen de betrokken landen. Defensieplannen kunnen niet statisch zijn, zij behoren aan houdend herzien te worden, al naar gelang de omstandigheden veranderden, aldus de president. In officiële kringen te Parijs verklaart men, dat Frankrijk het leeuwendeel van de militaire hulp zal ontvangen. Men ver wacht er militaire goederen ten bedrage van 3000.000.000 dollar. Engeland krijgt over ongeveer twee maanden 70 superforlen van het type B-29 voor de R.A.F. Functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Defensie verklaren, dat de eerste wapenladingen tegen de eerste Maart onderweg zullen zijn. Geweldige voorraden kanonnen, tanks en militaire voertuigen hebben zich gedurende de diplomatieke vertraging opgehoopt. Er waren reeds ge detailleerde lijsten opgesteld van de hoe veelheden wapens, welke naar de verschil lende landen gezonden zullen worden. Deze lijsten worden echter om veiligheidsrede nen geheim gehouden. Italië krijgt beheer over Somaliland De beheerschapsraad der UNO, die te Genève vergadert, heeft thans zijn goed keuring gehecht aan het besluit om Italië gedui-ende tien jaar te belasten met het beheer van zijn voormalige kolonie Ita liaans Somaliland. Elf landen stemden voor. De Sovjet-Russische delegatie heeft de vergadering niet bijgewoond. Illegale export van vliegtuigen en onderdelen uit de U.S.A. Te Washington is meegedeeld, dat bij verscheidene Amerikaanse maatschappijen een onderzoek wordt ingesteld naar illegaal vervoer van Amerikaanse vliegtuigen, vliegtuigmotoren en onderdelen naar Oost- Europese landen. Naar ambtenaren verklaarden, is onlangs op verzoek van het State Department door de Zwitserse regering een zending van dertien Amerikaanse motoren voor DC-3 vliegtuigen, bestemd voor het communisti sche Tsjechoslowakije, vastgehouden. Niettegenstaande de zeer scherpe con trole waren ook de Poolse en Tsjechische regerings-iuchtvaartmaatschappijen er in geslaagd „voor verscheidene duizenden dollars aan vliegtuigonderdelen" te be machtigen. MA 211 DAGEN Het woord is aan Heemstede heeft weer eeri burgemeester Mr. A. G. A. Ridder van Rappard benoemd Na. zes maanden en 27 dagen weet Heem stede dat het over twee weken weer een burgemeester zal hebben. De benoeming is, nadat de gem:mntcraad Donderdag nog zijn verlangen naar een spoedige voor ziening in de vacature van jhr. J, P. W. van Doorn had uitgesproken, toch nog vrij onverwacht gekomen. Gisteravond is bet Koninklijk Besluit verschenen, waarbij met ingang van 15 Februari mr. A. G. A. Ridder van Rappard. onder toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Olst. is be noemd tot burgemeester van Heemstede. De nieuwe magistraat zal Vrijdag 3 Februari door de Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland beëdigd worden. Zenuwen-oorlog op West-Java Nederlandse regering noemt verhouding met R.I.S. „uitstekend" Skymaster van Amerikaanse luchtmacht vermist Een Skymaster van de Amerikaanse luchtmacht, met 34 passagiers en een be manning van acht koppen aan boord wordt sinds gisteren vermist. Het vier-motorige toestel was op weg van Anchorage (Alas ka) naar Great Falls (Montana). Vlieg tuigen zullen de route afzoeken naar het vermiste toestel. DJAKARTA (United Press). In Djakarta ging gisteren voor de tweede maal de avond klok in, toen militaire bronnen melding maakten van grote republikeinse troepen verplaatsingen naar Bekasi ten Westen van Djakarta. Ongeveer tien dagen geleden was Bekasi de plaats waar een heftige botsing plaats vond tussen eenheden van republikeinse leger en een bende van ongeveer driehon derd mannen die de Nederlandse unifor men droegen. Uit Bandoeng wordt bericht dat een niet nader aangeduid aantal arrestaties is verricht van personen die ervan verdacht worden hulp te hebben verleend aan „dc Turk". De voormalige Nederlandse politie-inspcc- teur J. van der Meulen die de aanval op Tjiandjoer leidde, heeft zich naar verluidt Woensdag vrijwillig overgeleverd. Op midden-Java is de situatie nog steeds rustig. Kolonel Patot Soebratoo de republi keinse militaire gouverneur voor midden- Java zeide dat de betrekkingen tussen de Nederlandse militaire autoriteiten en de Indonesiërs niets te wensen overlieten. De correspondent van Reuter te Ban doeng bericht dat de toestand daar zich ontwikkelt tot een zenuwenoorlog tussen het Indonesische leger aan de ene kant cn Westerling en de Daroel Islam aan de an dere. Indonesische en Nederlandse militaire waarnemers menen, dat slechts een vonk nodig is om de strijd in heel West-Java te doen ontvlammen. De toestand in de buitenwijken van de stad deed vermoeden dat de T.N.I. een ge combineerde aanval van Westerling en de Daroel Islam verwachtte. Op de dwars wegen waren machinegeweren opgesteld en militairen bewaakten de voornaamste ingangen naar de stad. Het is bekend, dat verscheidene eenheden van Westerling ver momd zijn als T.N.I.-ers aldus Reuter. Verkeerde interpretatie Wegens de berichten in sommige Ame rikaanse bladen, volgens welke hij zou hebben gezegd dat, als de toestand in Indo nesië zou verslechteren, „wij deze aange legenheid aan de Veiligheidsraad zullen voorleggen", heeft heden de heer Sastro- satomo, ambtenaar van het Indonische in lichtingenbureau in de Verenigde Staten, aan ANP-Aneta medegedeeld, dat de weer gave van wat hij tegen sommige journalis ten gezegd heeft, in deze persberichten on volledig is geweest en dientengevolge aan leiding zou kunnen geven tot verwarring Hij zette aan een vertegenwoordiger van ANP-Aneta uiteen, dat hij er op had ge wezen, dat er in dit geval verschillende wegen zouden kunnen worden gevolgd, één waarvan zou zijn, de aangelegenheid on der de aandacht van de UNCI te brengen, die er dan aan de Veiligheidsraad rapport over zou kunnen uitbrengen. Hij had echter tegen de journalisten eveneens gezegd, dat een andere mogelijkheid zou zijn. de zaak in Unie-verband te behandelen, in welk geval zij ter arbitrage zou kunnen worden voorgelegd aan het Uniehof. Goede samenwerking De Nederlandse Ambassade te Washing ton heeft van de Nederlandse regering be- Tijdens zijn verblijf op Aruba heeft Prins Bcrnhard een krans gelegd bij het monument van Boy Ecury, een in Nederland gevallen verzetsstrijder. richt ontvangen, dat de Nederlandse rege ring geen klachten hebben bereikt van de regering der R.I.S. in verband met de acties van de renegaat Westerling en diens ben den. Er werdop gewezen, dat het geen verwondering behoeft te baren, dat geen klachten ontvangen zijn, omdat de samen werking tussen de vertegenwoordigers van de Nederlandse regering te Djakarta en de autoriteiten der R.I.S. uitstekend is, het geen speciaal is gebleken in de affaire- Westerling, waarbij de vertegenwoordigers der Nederlandse regering in Indonesië op ruime schaal materiële hulp ter beschikking hebben gesteld van de Indonesische auto riteiten, zulks teneinde te kunnen optreden tegen Westerling's acties, die door de Ne derlandse regering zonder enige reserve worden veroordeeld. Vervoer van groenten naar Frankrijk belemmerd Vsertig vrachtauto's aan de Franse grens vastgehouden Aan de Belgisch-Franse grens zijn veer tig Nederlandse vrachtauto's met groenten door Belgische ambtenaren vastgehouden. De groenten waren bestemd voor Noord- Frankrijk en Parijs. De Nederlandse groenten zijn op Belgi sche vrachtauto's overgeladen en naar de plaatsen van bestemming gebracht. Deze Belgische wagens hebben doorlopende ver gunningen om Frankrijk binnen te komen. Nederlandse groentenexporteurs zijn niet van plan meer groenten naar Frankrijk t< zenden. Zij willen eerst opheldering ovev deze kwestie hebben. In betrokken exporteurskringen schuilt men de schuld van deze stagnatie op de spoorwegmaatschappijen in de drie landen. Nu de Nederlandse exporteurs door het slechte weer gedwongen zijn per auto te vervoeren, verdienen de spoorwegen niets aan dit transport, zo zegt men. Sinds Augustus 1949 is ongeveer 50.000 ion aan Nederlandse groenten naar Frank rijk geëxporteerd, grotendeels per trein, Inmiddels wordt door Nederlandse orga nisaties van beroepsvervoer en groenten- exporteurs alles in het werk gesteld om de Belgische maatregel ongedaan te maken. Aan het Franse bureau, dat de machti gingen per rit voor Nederlands wegtrans port pleegt af te geven, l telegrafisch verzocht deze voor langere tijd. bijvoor beeld een maand, te verstrekken. Dit is echter geweigerd. Men heeft zich thans met de ministeries van verkeer te Parijs, Brus sel en Den Haag in verbinding gesteld. Vinson en Baruch pleiten voor de „superbom" Carl Vinson, de voorzitter van de com missie voor de strijdkrachten van het Ame rikaanse Huis van Afgevaardigden en Ber nard Baruch hebben dringend gepleit voor productie door de U.S.A. van een „super waterstofbom", maar de man die waar schijnlijk beter dan wie ook op de hoogte is van alle aspecten van de atoomwapens. David Lilienthal, de voorzitter van de Ame rikaanse commissie voor atoomenergie, wei gerde zijn zienswijze mede te delen. Lilienthal had gisteren een onderhoud met president Truman, na afloop waarvan hij de pers ontving. Op een vraag of Ame rika overweegt te beginnen met de produc tie van waterstofbommen, antwoordde hij; „Ik heb geen vrijheid die kwestie op welke wijze dan ook te bespreken." Truman: nog geen beslissing Op zijn wekelijkse persconferentie heeft president Truman op vragen over de kwes tie, of hij tot productie van een waterstof bom over zal laten gaan, geantwoord, dat hij noch naar zijn mening iemand anders hier iets definitiefs over kon zeggen. Hij voegde er aan toe, dat hij daarover nog geen beslissing genomen heeft. Verkeer naar en van Berlijn gaat weer soepeler Het vrachtwagenverkeer naar Berlijn ging in de afgelopen nacht iets gemakke lijker. Chauffeurs verklaarden niet ge merkt te hebben, dat de Russische con troleposten een nieuwe vergunning eisten. Er kwamen 108 vrachtwagens in de stad aan. Kant: Schoon is wat zonder belang be haagt. Transplantatie van hoornvlies Heemsteeds nieuwe burgemeester mr. A. G. A. Ridder van Rappard De pas benoemde werd op 29 November 1907 te Purmerend geboren als zoon van mr. A. G. A. Ridder van Rappard, destijds Kamerlid voor de liberale Staatspartij en een bekende figuur op landbouw gebied die vele jaren voorzitter van de vroegere Geldevs-Overijselse Maatschappij van Landbouw was. Hij werd aan het Tielse gymnasium opgeleid voor de univer sitaire studie. Hij studeerde aan de Rijks universiteit te Utrecht, waar hij op 13 Juni 1933 de meestertitel verwierf. Vervolgens' was hij werkzaam aan de gemeente-secretarieën van achtereenvol gens Zoelen, Arnhem en Renkum. In 1936 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Olst. Wat zijn belangstelling betrof trad hij in de voetsporen van zijn vader; hij is voor zitter van het Nederlands LandhuishoUd- kundig Congres en van het Contrölestation voor melkproducten. Ook bekleedt, hij.een Commissarisschap van de Overijselse Wa terleidingmaatschappij In 1943 werd mr. Ridder van Rappard door de Duitsers op staande voet ontslagen, omdat hij in zijn gemeente, wegens de de portatie der krijgsgevangenen had aange zet tot staking. Ook werd zijn tewerkstel ling in de Duitse mijnen gelast, doch hij wist aan zijn belagers te ontkomen door onder te duiken. Vijf jaar geleden huwde mr. Ridder van Rappard met mejuffrouw L. C. A. L. Mundt. dochter van een hoofdingenieur der Nederlandse Spoorwegen. Het echtpaar heeft een zoontje van drie-en-een-half jaar. De nieuwe burgemeester is lidmaat van de Nederlands-Hervormde Kerk. Hij is niet aangesloten bij een politieke partij. Een van zijn broers is burgemeester van Gorinchem; een andere viel in het verzet. Elders in dit nummer is een vraagge sprek dat een onzer verslaggevers met mr. Ridder van Rappard had, opgenomen. Vrees in Amerika voor Europese munt-eenheid De Amerikaanse regeringsdeskundigen schijnen een grote ongerustheid aan de dag te leggen ten aanzien van het plan voor de Europese munteenheid, dat opgesteld is door de Organisatie voor Europese eco nomische Samenwerking, nadat zij bespre kingen hebben gevoerd met de leden van de „nationale adviserende raad voor de internationale muntproblemen", zo schrijft de correspondent te Washington van de „New York Times". Volgens het blad vrezen de Verenigde Staten dat zulk een unie uitsluitend de inter-Europese handel in de hand zal wer ken ten nadele van de multilaterale han del en dat zij tegen de tendens tot de ora- wisselbaarheïd in dollars zal indruisen. De Amerikaanse deskundigen vrezen een nieuwe economische splitsing in de politieke democratische zóne cn de tot standkoming van drie economische sferen in de wereld: het communistisch blok, de dollarzóne en de nieuwe zóne van zwakke valuta's. Nieuw proces tegen spionnen in Joegoslavië Vrijdag is te Skoplje in Joegoslavië een nieuw proces begonnen tegen uit Bulgarije in Joegoslavië binnengesmokkelde agenten van de Cominform. Voornaamste beschuldigde is zekere Spa- üofsk, voormalig bataljonscommandant van het. Joegoslavische leger, die verklaarde schuldig te zijn aan het hem ten laste ge legde. Spasofsk is, volgens de ten laste legging begin 1949 uit Joegoslavië naai- Bulgarije gevlucht. In Augustus 1949 werden Spasofsk en twaalf andere Joegoslavische deserteurs ingelijfd bij een Bulgaarse leger-eenheid, waai- zij wérden opgeleid lot officieren van een ..socialistisch leger". Op 14 No vember 1949 ontving Spasofsk te Sofia van het lid van het centrale comité van de Bulgaarse communistische partij Jankof opdracht om tezamen met beklaagde Ljo- rofski. naar Joegoslavië terug te keren om daar te spionneren en de medestanders van de Cominform te organiseren. Centra in Amsterdam, Leiden en Utrecht Gezond hoornvlies kan gebruikt worden om het gezichtsvermogen te herstellen van hen. die lijdende zijn aan troebeling van het hoornvlies, dat zich aan de voorkant van het oog voor de pupil bevindt. Wordt dit doorschijnend vlies troebel, dan gaat het gezichtsvermogen verloren. Tot voor kort waren lijders aan dit euvel niet te helpen. De moderne wetenschap kan thans echter het zieke vlies verwijderen en vervangen door een gezond hoornvlies. Aanvankelijk had men hiervoor alleen de beschikking over ogen van levenden, die door een on geval een oog moesten missen. De ogen van pas overledenen kunnen ook het hoornvlies verschaffen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft zich op verzoek van de minister van Sociale Zaken bereid verklaard een organisatie in het leven te roepen om het voor transplan taties benodigde hoornvlies bijeen te brengen. Zij heeft daartoe een centrale commissie voor de hoornvliescentra in gesteld, die Vrijdag te 's-Gravenhage is geïnstalleerd. Het ligt in de bedoeling verschillende hoornvliescentra in het land op te richten. Voorlopig wordt begonnen in Amsterdam, Leiden en Utrecht. Ruzie in Franse Assemblée Paul Devinat, de rapporteur van de par lementaire commissie voor de Franse over zeese gebiedsdelen heeft gisteren de Franse nationale vergadering verzocht om de Franse politiek ten aanzien van Vietnam, Laos en Cambodja in overeenstemming te brengen met die van Engeland en Neder land ten aanzien van hun vroegere kolo niën, door een wetsontwerp goed. te keuren dat de Franse overeenkomsten met Viet nam, Laos en Cambodja ratificeert. Hij prees de Nederlandse politiek, waardoor een voormalig koloniaal gebied zijn onaf hankelijkheid kreeg en tegelijkertijd werd opgenomen in een groter politiek verband. Plij vestigde de aandacht van de vergade ring op het waarschuwend voorbeeld van China waar corruptie en het voorbijzien van de belangen der boeren, tot de val van de nationalistische regering hebben geleid. De communistische afgevaardigde me- i vrouw Jeannette Vermeersch, de echtgenote van de Franse communistenleider Thorez, hield daarna een felle rede tegen de wreedheden door het Franse leger in Indo- China begaan". Van de rechterzijde klon ken uitroepen als „schande" en „vrouw van een verrader". De communisten antwoord den hierop door de rechtse afgevaardigden voor „zwijnen" uit tc schelden en mevrouw Vermeersch trok een lange neus tegen de rechterzijde. Tijdens de rede van Renée Pleven sloegen de communisten een uur lang met hun lessenaars om het betoog van Pleven onverstaanbaar te maken. Luchtbrug naar Ameland De mensen op de Wadden-eilanden heb ben reden om de luchtvaart een warm hart toe te dragen, speciaal de Nederlandse luchtmacht. Want 't zijn militaire vliegers die naar Ameland en Schiermonnikoog vliegen om het contact met de vaste wal te handhaven nu dit door 't ijs verbroken is. Het is alleen voor lichte vliegtuigen mo gelijk om er te landen. Donderdag, de eer ste dag van de „luchtbrug" naar Ameland, werden er al 18 vluchten uitgevoerd, waar bij 24 passagiers en 280 kg. post over en weer gebracht werden. Het K.N.M.I. te De Bilt deelt mede: Boven Scandinavië vormde zich een nieuw en krachtig hogedrukgebied. waar van net centrum boven Zweden is gelegen. In Frankrijk en Zuid-Duitsland daaren tegen daalt de luchtdruk langzaam. De wind is daardoor in ons land meer naar het Oosten gedraaid en in kracht toegenomen. Opnieuw wordt koude lucht uit Scandi navië en Noord-Duitsland naar onze om geving gevoerd, waardoor de temperaturen voornamelijk overdag weer iets lager zul len worden dan in de afgelopen dagén. Het hogedrukgebied boven Scandinavië dwingt voorts de warmere luchtstromen van de oceaan naar het Noorden af te buigen. Men mag verwachten, dat het winterweer in ons land nog verscheidene dagen zal kunnen aanhouden. AANHOUDENDE VORST Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van Zater- dagavond tot Zondagavond, opgemaakt te *10 uur. Matige tot krachtige en langs de Waddenkust af en toe harde wind. Enkele overdrijvende wolkenbanken, maar overwegend droog weer. Van- nacht en morgenochtend meest matige en overdag lichte vorst. Zon op Maan op 29 Januari: 8.26 uur, onder 17.21 uur 12.17 uur, onder 5.25 uur 30 Januari: Zon op 8.25 uur, onder 17.23 uur Maan op 13.01 uur, onder 6.33 uur Hoog en laag water in IJmuiden Zaterdag 28 Januari: Hoog water: 10.56 en 23.37 uur. Laag water-: 6.03 en 18.44 uur. Zondag 29 Januari: Hoog water: 12.06 en 00.00 uur. Laag water: 7.21 en 20.00 uur. Maandag 30 Januari: Hoog water: 0.46 en 13.12 uur. Laag water: 8.35 en 21.07 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 1