Zonneveld Kamerleden zijn bezorgd over de Taxi tel. 4333 In 1929 werden de eerste Duitse trawlers in IJmuiden geïntroduceerd toekomst van het visserijbedrijf DRY CLEANING OLD CLOTHES NEW Predikbeurten Kennemer Lantaarn Sporthuis MOOY Volgende week twintig trawlers op zee IJmuiden-Oost Zaterdag 28 Januari 1950 6 REVUE VAN DE ZUIDZIJ Zes vroegere Germanen vonden ligplaats in IJmuidense vissershavën IN DE EERSTE DERTIG JAREN van het IJmuidense trawlertaedrijf was de vloot samengesteld uit boten, die in Enge land waren aangekocht, een handjevol schepen die daar nieuw werden gebouwd en enkele die op Hollandse werven tot stand waren gekomen. Aan het eind van de vorige eeuw liet Duitsland zich, wat de bouw van stoom trawlers betreft, niet onbetuigd. De Duit sers kwamen op de proppen met een ge heel ander type dan de Engelsen, hoewel de bouw en inrichting in principe gelijk waren. Vooral de tuigage week veel af. De l Duitse trawlers hadden al heel gauw een bak, maar een bijzonder kenmerk was het slanke model, de lange dunne schoorsteen j en de lange masten. Van de schepen, die 1 een jaar of dertig geleden gebouwd wer- j den, heeft Duitsland er zelf niet veel meer over. Evenals in Engeland werden geleidelijk groter schepen ontworpen en de oude, kleinere, ruimde men op. Van deze ver koop begon IJmuiden in 1929 gebruik te maken De „Nahe", „Saaie" en „Lahn" kwamen aan de Firma Groen en de „Hiska", „Gebke" en de „Fenna" waren aangekocht door een nieuw opge richte rederij, de N.V. Scheepsexploitatie Mij. De Riviermonden. De laatste drie schepen waren van de jaren 1906-1907 en de drie van de firma Groen van 1911-1912. Eigenlijk waren deze schepen familie van elkaar want het is de Scheepswerf G. See- beck A. G. te Bremerhaven geweest, die ze gebouwd heeft. Wat Duitse trawlerbouw betreft heeft deze werf een goede naam en aangaande het aantal schepen kan deze werf wedijveren met de Engelse Smith en Cochrane. Nederland blijft ver achter bij andere landen wat modernisering en uitbreiding van de vloot betreft UW KLEERMAKER le klas maatkleding KANAALSTRAAT 60 - TELEFOON 4170 (Coupeur aan huis te ontbieden) (Adv.) g .y-f.y I - Jj I WÊ - '-Ss-is J> mm mSÊ»MS. - De „Sylvain" in de vissershaven. Later heeft IJmuiden nog enkele Duitse trawlers aangekocht. Er zijn er echter maar een paar overgebleven, bijvoorbeeld de „Bloemendaal", de „Limburgia" en de „Prinses Beatrix". In Mei 1940 waren er meer. Toen bestond onze trawlervloot uit 80 schepen, waarvan er 9 afkomstig waren van Duitse werven. Van het overige aan tal waren er 15 gebouwd in Nederland en 56 in Engeland. Het aan de rederij Groen behorende drietal kreeg de namen „Eveline" (IJm. 115), „Silvain" (IJm. 116) en „Donald" (IJm. 117). De andere, die het eigendom waren van de Mij. De Riviermonden wer den gedoopt in „Rijnmond" (IJm. 137), „Maasmond" (IJm. 138) en „Scheldemond" (IJm. 139). De zes schepen worden op het plaatje voorgesteld door de „Silvain" (IJm. 116), welke met z'n zusje „Eveline" (IJm. 115) werd gebouwd in 1912 en 202 bruto reg. ton groot was. De lengte bedroeg 38,04, de breedte 6,88 en de holte 2,57 meter. Op de foto verlaat de „Silvain" de Vissershaven, jaren geleden. Zo is het schip ook naar zee gegaan op 24 November 1939, echter toen onder andere omstandigheden. Er was oorlog en de ongelukken in 1914-1918 lagen nog vers in het geheugen. En al waren we zelf niet in oorlog, een ieder was er van doordrongen dat de gevaren groot waren. Dit werd spoedig ondervonden: de eerste trawler, die in de tweede wereldoorlog als vermist werd opgegeven was de „Silvain". De bemanning, die uit elf koppen bestond, heeft de dood in de golven gevonden. Wat er precies gebeurd is kan niemand zeggen. Met de „Eveline" (IJm. 115) is het an- Ons SPECIAAL SYSTEEM voldoet een ieder, bols voor Uw garderobe Chem. reiniging desgewenst In één dag gereed zonder prijsverhoging!! Behalve Zaterdag KONINGSPLEIN 10 TEL. 4886 ZONDAG 29 JANUARI Ned. Herv. Kerk. Kanaalstraat. 10.30 uur ds. J. v. d. Berg; 7 uur ds. J. v. d. Blink, vlootpredikant, jeugddienst. Geref. Kerk. (Art. 31 K.O.). 9.30 en 5 uur ds. Meester, van Haarlemmermeer. Chr. Geref. Kerk. 10 uur Leesdienst; 3 uur ds. J. C. Maris, van Haarlem. Doopsgez. Gem. 7.30 uur ds. W. Veen, dienst in Koffiekamer Westerveld. Oud-Katholieke Kerk. 8 uur Vroegdienst; 10 uur Hoogmis; 7 uur Vespers; Donder dag 2 Februari (Maria Lichtmis) 10 uur H. Dienst (kaarsenwijding); 7.30 uur Vespers. Leger des Heils. 10 uur Heiligingssamen komst; 8 uur Verlossingssamenkomst. Leiding kapitein P. Vons. IJMUIDEN-OOST: Ned. Herv. Kerk. Goede Herderkerk. 10.30 uur ds. J. v. d. Wiel, Heilig Avond maal; 7 uu£ Heilig Avondmaal en Dank zegging. Verg. v. Gelovigen. Gebouw Willems- beekweg 78. 10 uur Dienst. Vrije Evangelisatie. Casembrootzijstraat 10 uur de heer J. Sevensma, van Amster dam; Woensdag 7.30 uur de heer P. Bor- dermeyer, van Wijk aan Zee. DRIEHUIS: Doopsgez. Gem. Koffiekamer Westerveld. 7.30 uur ds. W. Veen. VELSEN: Ned. Herv. Kerk. 10 uur ds. L. Brink; 7 uur de heer H. Wallenburg, vicaris (in de school) VELSEN-NOORD: Geref. Kerk. 10 en 4.30 uur ds. J. D. Boerkool, van Watergraafsmeer. BEVERWIJK: Ned. Herv. Kerk. 10 uur ds. W. Oorthuys. Jeugdkapel. 10 uur de heer R. Wagter. Populierenlaan. 10 uur ds. J. D. Jansen; 7 uur ds. W.. Oorthuys. Doopsgez. Kerk. 10 uur dr. Alb. Vis. Maranatha. 10 uur Ed. W. Pera, van Den Haag; 11.45 Zondagsschool. Leger des Heils. 10 uur Heiligingssamen komst; 8 uur Verlossingssamenkomst; Donderdag 8 uur Verlossingssamenkomst. Leiding luit. L. Veninga. WIJK AAN ZEE: Ned. Herv. Kerk. 10 uur ds. J. O. Norel. HAARLEM: Church of England, Kinderhuissingel: 3 p.m. Rev. H. H. Hoskins of Groningen University. ders gelopen. Als visserijschip week zij in Mei 1940 uit naar Engeland en ging daarna over in dienst van de Koninklijke Marine. Op 27 Januari 1942 werd het vaai*- tuig aangevaren door een tot mijnenveger omgebouwde walvisjager en de „Eveline" verdween in de diepte van een der Engelse rivieren. Het wrak werd aangekocht door een Engelse visserij Mij., die er in is ge slaagd het schip te bergen. Na een grondi ge revisie is de oude Eveline" weer in de visserij gekomen en weer voor de Boston Deep Sea Fishing Co. te Fleetwood, die jn de nieuwe naam een kleinigheid van de oude naam heeft bewaard. Het schip heet nu Honora Evelyn FD 12. De drie „mond"-boten werden in 1986 voor de sloop verkocht. Een vrij lange pe riode van stilliggen in de Haringhaven was hieraan voorafgegaan. En nu in 1950? De Prinses Beatrix (IJm. 117) hebben we nog over kunnen houden. In 1911 was dit schip in Duitsland begonnen onder de naam „Bürgermeiste Burchard", daarna is het de „Lahn" geworden. Na 1929 is het de „Donald" (IJm. 117) geworden, toen voor kort de „Eendracht" (IJm. 117) en sedert 1938 kennen wij het schip niet an ders dan als „Prinses Beatrix" (IJm. 117). In de afgelopen week heeft IJmuiden weer een trawler gekregen onder de naam ..Eveline". Het is een motortrawler van de Burgklasse" en aanmerkelijk groter dan zijn voorganger, die de IJm 113 was. De nieuwe „Eveline" heeft het nummer ge kregen van de „Silvain". namelijk IJm. 116, zodat eigenlijk beide schepen opnieuw zijn vernoemd. (Nadruk verboden). ARIE VAN DER VEER. Loopt u op één schoen en één slof? Over de volgende voorwerpen zijn dage lijks van 11 tot 12 en van 16 tot 17 uur, met uitzondering' van Zaterdagmiddag en Zondag inlichtingen te verkrijgen op het hoofdbureau van politie aan het Tiberius- plein: kip, vulpen, muts, kindertasje, porte- monnaie, zaklantaarn, autoslinger, paar wantjes, schakelaar, sleutel, oorknop, pols horloge. 2 sleutels, sjaal, reservewiel met achterschot van auto. paar kinderhand schoenen, herenrijwiel, ceintuur, hand schoen, das, gummibal, handbeschermer, rugzak, zakmes, autoband, autoped, schoen, pantoffeltje, ledige kist met deksel, klomp, paar schaatsen, broekje, paar handschoe nen, zeildoeken broek, geldsbedrag van 13,v nummerbewijs, diabolo, tabakszak, medaille, aktentas. „Dansschool Stol" kwam uit tegen „Dansschool Fortgens" De moderne dans als kunstuiting In het kader van de komende nationale danswedstrijden werden in de dansschool van de heer W. Fortgens te Haarlem on derlinge wedstrijden gehouden tussen D, C en B klassers, leerlingen van de heer Fortgens en pupillen van de heer J. Stol uit IJmuiden. Waar de techniek van de moderne dans gebaseerd is op de natuurlijke bewegingen van het menselijk lichaam, wex'd in de eerste plaats gelet op de danshouding en de soepelheid der bewegingen. Zo was het geen gemakkelijke opdracht die de jury-leden hadden te vervullen. Maar blijmoedig en in volle ernst hebben zij zich van hun taak gekweten, want, zo merkte de heer Knol op, het is buitenge woon belangrijk dat jongelui zich gaan toeleggen op stijldansen, waarmee dan meteen een eind wordt gemaakt aan de verfoeilijke manier van zich voortbewe gen, die in publieke dancings en op over voerde bals de dans tot carricatuur maakt. Van de drie prijzen die de heer Fortgens had beschikbaar gesteld konden de „Stol- lianen" er slechts een in de wacht slepen. In de D-klasse boekte IJmuiden 1 punt winst en in de B-klasse kwam Haarlem met iy2 punt voorsprong uit de strijd. Moge dit resultaat voor IJmuiden een stimulans zijn om nog eens ernstig te trai nen voor de kampioenschappen van Noord holland, die op 19 Februari in de Haar lemse kegelclub worden gehouden en waarvoor de selectie binnenkort plaats heeft. Jaarvergadering Drankweer Comité Het Centraal Drankweer Comité Velsen belegt op Donderdag 2 Februari zijn jaar vergadering ten huize van de heer A. Rol- loos, Feithlaan 10, Driehuis. De agenda vermeldt on dei" meer de propaganda welke het comité in de komende maanden denkt te voeren. TAXI'. TAXI! Tel. S5&3 DENNENSTRAAT 12 In het Voorlopig Verslag der Eerste Kamer over de begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening spreken verscheidene Kamerleden hun bezorgdheid uit over de toekomst van het visserijbe drijf. Wel is waar zijn er enige jaren ge weest, waarin de uitkomsten goed waren, doch alles wijst er op, dat moeilijke jaren op komst zijn. De vangsten zijn dalende en de opbrengst dekt blijkbaar niet altijd de sterk gestegen kosten. Dat heeft reeds tot gevolg gehad, dat een deel van de IJmuider vissersvloot is opgelegd, zo mer ken zij op. Zij vrezen, dat als gevolg daarvan zowel aan de binnenlandse voedselvoorziening als aan Nederlandse exportpositie schade zal worden berokkend. Aangezien het be staan van vele duizenden afhankelijk is van de visserij, zouden zij gaarne verne men, wat naar het oordeel van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening de oorzaken zijn van de gerezen moeilijkheden. Naar hun mening zal grote aandacht moeten worden besteed aan reconstructie van de visserijvloot, aan het bevorderen van industrieën voor het verduurzamen en verwerken van vis, aan verbetering van het distributie-apparaat en aan verhoging van de export. In verscheidene landen is met kracht gewerkt aan uitbreiding en modernisering van de visserijvloot. In Nederland is er ruim vier jaren na het einde van de oorlog nog geen plan voor verbetering van het visserij-apparaat. Deze leden verzochten de regering, de Kamer te willen inlichten over de bij haar ter zake bestaande plan nen. In 1940 is een veertigtal trawlers uitge weken naar Engeland en daar onder be heer gesteld van de Nederlandse Scheep vaart- en Handelscommissie. Is de ver goeding voor het gebruik van deze schepen bereids vastgesteld? zo vragen zij. Voor de moeilijke positie, waarin dé kleine kustvisserij en de garnalenvisserij dreigen te komen, wordt eveneens aan dacht gevraagd. Sanering van dit deel der visserij wordt een dringende noodzakelijk heid geacht. Verscheidene leden wezen qp het vraag stuk van de visgronden. De trawlvisserij zal zich, naar de mening van belangheb benden, meer dienen te richten op de vis- Verqadering ,/^ud-Katholiek Ondersteuningsfonds" In het Oud-Katholiek Verenigingsge bouw wordt Maandagavond de jaarverga dering gehouden van de Vereniging „Oud- Katholiek Ondersteuningsfonds" afdeling IJmuiden. In deze bijeenkomst komen de jaarver slagen ter tafel en treden twee bestuurs leden af. De voorzitter heeft zich herkiesbaar ge steld doch de secretaresse niet wegens tus sentijdse aftreding. Vervolgens zullen can- didaten voor het hoofdbestuur worden aan gewezen en eventueel voorstellen voor de komende algemene vergadering der ver eniging worden gedaan. Huisconcert Ten huize van de familie Ifcubbeling aan de Dr. Kuyperlaan 37 wordt Zondagmid dag te half drie een huisconcert gegeven. De solisten bij dit concert zijn mevr. M. van VeenMüller, alt en de heer R. van Veen, piano. Mevr. Van Veen zal zich doen horen in verschillende werken van Cimarosa, Pai- siello, Brahms, Reger. Respighi en De Falla. Voorts zal zij nog zingen liederen en dansen van de dood van Moussorgsky. negro-spirituals en oud-Nederlandse liede ren. Arabesque van Schumann en Serenade of the doll van Debussy worden door de pianist vertolkt t Smakelijk eten De glorie van IJmuidens Wil lemsplein is niet meer en het zou zelfs overdreven zijn te be weren, dat er in de hoekjes nog een splinter of wat van was overgebleven. De plek is woest en ledig en vervuld van puin en afval. Dat afval wordt daar neergevlijd door IJmuide- naren, die bijvoorbeeld geen weg meer weten met 'n plukje haringen gekregen van Piet die-vaart en derhalve na het maal de resten ten pleine de poneren. 's Zomers is er dan ook vaak sprake van onheuse geuren, 's winters staat het alleen maar onhebbelijk. Dezer dagen evenwel zo vertelde een omwonende Lam- peniersknecht vol afschuw wierpen zich enige kleuters op :1e haringbelt, om zich te goed ïe doen. Ondanks sterke aan drang van oudere zijde, dit feestmaal onverwijld te staken, hebben de kinders zich man moedig door ettelijke haringen heen gewerkt. Zou deze ware gebeurtenis de storters van vis afval niet van hun snode stor tingen kunnen afbrengen, zo pleit de knecht? Lampenier denkt gruwend van ja. Bergen Ge moogt het niet verder bren gen, maar Lampenier heeft de indruk, dat de Spoorwegen mooi weder spelen met de be lastinggelden, die het wegver voer opbrengt. Ge moogt het evenmin uitdragen, dat Lam penier het daar niet geheel en al mee eens is, maar het is wel toegestaan, de resultaten van aet mooi weer spelen in IJmui- ien te gaan aanschouwen op een punt, waar het wegverkeer het railvervoer kruist. De over weg bij „de hoogte", naast het station is Lampenier's doelwit: daar kan slechts de ervaren bergbeklimmer over de toppen der rails heenkomen en dan moet hij nog van een uiterst zwaargebouwde berg-beklim- mersfiets voorzien zijn, anders rammelen deze en hijzelf su- bietelijk uit elkaar. Lampenier vraagt zich af, of daar, waar dagelijks duizenden pedalisten en honderden auto's passeren, niet iets te doen zou zijn. Laat het eens een paar honderd gul den kosten. Het bespaart in elk geval meer. Duister Driehuis Lieve Lampeniersdienaresse schoot hem onlangs aan met sen weeklacht over de Drïehui- sense straatverlichting, die volgens haar veel overeen komst vertoont met een aantal haastig neergeworpen sigaret tenpeukjes. Haar leed begon vooral, als de nachtverlichting de avond- dito komt opvolgen, dus om een uur of elf het tijdstip waarop vele aanvallig heden een blokje met de hond gaan omlopen. Zoals deze die naresse, die dan op de tast het huis terug moet zoeken. Nu heeft ze wel een bakbeest van een hond aan de avondlijke lijn maar ze vindt 't toch huiverig. Lampenier ontvangt meer treurende brieven over de gloeiende-spijkers-illuminatie van Velsen bij nacht, „Moet je Amsterdam zien" zeggen die brieven likkebaardend. Is natuurlijk geen vergelijking, maar toch: voogd van het Vel- sense licht strijk de wijze hand eens over het wetende hart. Het is hier en daar na elven waarlijk oprecht nacht. Poes. poes, poes (etc.?) Enige weken terug werd de lieve lezer verwittigd van de benarde familieomstandighe den ener moederpoes, die met haar drie bloedjes van kinders in een gat van een muur van een huis van de tweede Tori- cellidwarsstraat huisde. Toen- dertijd was de wereld nog warm en doorschijnend van herfsttinten, maar nu is de barre winter naderbij getreden en de poesen hebben het maar knap koud in hun noodwoning. Vandaar dan ook, dat Lampe niet om een mandje in een keuken en een bakje met wat melk voor de zwerversfamilie pleiten gaat wat allerminst zeggen wil, dat de omwonen den het gezin niet goed ver zorgen. Maar een kat ziet ook wel eens graag wat anders dan een koude slaapkamer. Boven dien komt de toekomstdreiging om de hoek kijken van een heirleger zwerfkatten, die IJmuiden onveilig maken. Ge weet: poesen zijn sterk in op tellen, delen en vooral ver menigvuldigen. Wie ontfermt zich? Harnas aangorden, want het gepoeste is wat recalcitrant ge worden door de bandeloosheid. En de electrische stoel van de gemeentereiniging vóór zijn. Kou Toen het kwik als-maar daalde heeft Lampenier eerst even niet gedacht aan de bouwers van Scheveningen- radio, de verkavelaars van de Velserbroekpolder en de ande re aannemers die hun arbei ders zagen „uitvriezen", maar hij verkneuterde zich met de kinders, die elke avond voor het naar bed gaan Vader tot weerprofeet bombardeerden en zijn wijsgerige voorspelling, (zojuist door de radio verno men) dat „het nog wel wat zou duren" met luidruchtig vreugdebetoon ontvingen. Ijsvrij, blokzeilers. doorlo pers en Noren zijn voor hun het enig evangelie geworden. Zij hebben zich, zodra het vlies je een vloertje werd op de Velserbeekvijver en de ijs baan in de polder gestort, zijn de sloten af geslierd en hebben stenen gegooid op plekken, die nog zo-zo-la-la leken. Velsen heeft voor ijswinters bepaald te weinig water, wat dan ook wel te merken was aan de op stoppingen op de plaatsen waar dat water wél te vinden was De Velserbeekvijver werd een idyllisch plaatje gelijk, toen de zon er Woensdagmid dag mee ging spelen. De groenteboer, die er met een karrevracht bevroren fruit langs reed, glimlachte zelfs en de straatveger, die ook zo'n benijdenswaardige functie niet bekleedt met die kou, zwaaide monter met zijn bezem. Kou II De keerzijde is er natuurlijk Wferd en duidelijk van deze ijsmedaille. Zij wordt vooral de mannen van de straat ge toond. De handenblazers, de voetentrappelaren en de oren- tintelaars, die de tien uren dat de winterdag licht wil geven het bekende werkwoord „ver nikkelen" lopen te vervoegen. Lampenier zag in Driehuis hoe een verkleumde melkslijter een kop erwtensoep kreeg uit gereikt van een cliënte. Hij blies in de soep en zij lachte tevreden. Dat zou er meer gedaan moeten worden in deze wereld. Zo'n kleine hartversterking van mens tot mens in de ijzige kilte. Ze zegt vaak meer dan een communiqué van de verenigde naties. Die kop snert of koffie van u, morgen aan de agent met de bloemen op zijn stembanden of de gas-in- casseerder met de drupneus brengt zijn rente in duizend voud terug. LAMPENIER. gronden van IJsland, de Lofoten en het Bereneiland. Slechts een enkele trawler van de Nederlandse vloot is echter voor deze verre visserij geschikt. Er is reden voor de vrees, dat zonder hulp van de regering niet op bouw van voor deze vis serij geschikte schepen zal kunnen worden gerekend. Naar de mening van verscheidene leden zal Nederland naar nieuwe mogelijkheden moeten zoeken voor de export, zowel van zee- als van riviervis. Bijzondere aandacht werd gevraagd voor de moeilijkheden, die de import van Nederlandse garnalen in België in 1949 heeft ondervonden. Ook werd de vraag gesteld, of het uit zicht op export naar België voor het jaar 1950 gunstiger kan worden geacht. Tenslotte vroeg men of de regering be reid is, door onderzoekingen zowel op sociologisch als op economisch gebied, de opkomende Nederlandse conservenindustrie te steunen. Alle soorten tafeltennis&rtikelen en luxe lederwaren Dirk Hartoghdwarsstraat 24 (Adv.) I=wyk CT Een van de grote vragen van dit mo ment is in IJmuiden: hoe houdt de visserij zich een vraag, die hoofdzakelijk de af loop van het nog niet geheel „voltooide" conflict gaat bepalen. Het antwoord daarop is in een paar woorden samen te vatten: „niet zo best", maar de consequenties daarvan moeten natuurlijk gezien worden in het licht van de huidige abnormale marktverhoudingen, die sterk beïnvloed werden door het uitvallen van de rondvis en niet gered konden worden door een im port van de soorten, waar de handel het hardst om riep. De reders hebben Vrijdagmiddag zowel een bestuurs- als een ledenvergadering hunner organisatie belegd en daar is de hele kwestie nog eens in de brede doorge nomen. Wat tot resultaat had, dat het elders in dit nummer vermelde beslissing uit de bus kwam, om nog 12 schepen naar zee te sturen. Dus ook stoomtrawlers: de Haar lem, en de Vios komen bijvoorbeeld op het verheugende lijstje voor, de „Herman" gaat varen, de „Abraham" eveneens en twee boten van de maatschappij „Petten" volgen het goede voorbeeld. Met de „Jaco- ba", de „Klaas Wijker", een verre-visserij- boot en drie andere is het dozijn vol. Noch het accountantsonderzoek aan de Zuidzij, noch de besprekingen over de nieuwe C.A.O. zijn inmiddels beëindigd: de onderhandelingen over het nieuwe con tract zullen uiteraard geheel buiten het al of niet in de vaart zijn der schepen worden gehouden en het enige verschil komt dan ook op de rekening, die „wachtgelden" heet. Verleden week kon geconstateerd wor den, dat het begin van het einde er was nu zou er kunnen worden gezegd, dat IJmuiden aan het eind van een nieuw be gin staat. ,,Niet een kleine opflakkering'' De stoomschepen gaan ook weer meedoen De vereniging van reders van vissersvaartuigen te IJmuiden heeft besloten het aantal varende schepen, dat zich tot nu toe tot een tiental motortrawlers beperkte, uit te breiden tot twintig. Het communiqué da gisteravond deze belangrijke stap wereldkundig maakte zegt: In een op 27 Januari gehouden vergadering bleek een dusdanig vertrouwen in de belangstelling van de overheid voor het visserijbedrijf te bestaan, dat verscheidene reders konden besluiten tot het in de vaart brengen van een deel hunner vloot. Nadat in het begin dezer week de meeste motorschepen uitvoeren, worden thans ook nog een aantal stoomtrawlers in de vaart gebracht. In de loop der volgende week zal er dan weer een 20-tal schepen in de vaart zijn. Deze maatregel van de reders moet zo deelde men ons namens het bestuur mede De marktsituatie van dit moment maakt het waarschijnlijk, aldus het communiqué, dat door een beperking van de productie een economisch verantwoorde exploitatie bereikbaar zal zijn. Allerwegen blijkt de bereidheid te bestaan, om verlaging der productiekosten en vergroting der afzet in binnen- en buitenland te bewerken. Ook de verhoogde vismeelprijzen (die nu de prij zen der importeurs benaderen, red.) hebben stimulerend gewerkt op de animo om sche pen naar zee te zenden en in enige andere opzichten is eveneens het daadwerkelijke medeleven der overheid tot uitdrukking gekomen. Een verdere uitbreiding van het aantal varende schepen zal afhangen van de exploitatie-uitkomsten." Tot zover het officiële communiqué. Wij vernemen nader, dat de uitvarende schepen uit zo goed als alle rederijen zijn gekozen. Maandag vertrekken de „Haarlem" en de „Vios", Dinsdag gaat de „Bloemendaal" naar zee en dan volgen successievelijk de „Herman", de „Abraham", een verre vis serij-boot, twee Petten-schepen, de „Jaco- ba" en de „Klaas Wijker". Met een „pats" tegen een deuk Kooi aan de Zuiderpier bij wijze van proef, om een gat te dichten In een grote houten kist hangen twee mannen aan de binnenkant vdn de IJnvui- dense Zuiderpier; de pompen van de „Zee leeuw" slaan zoveel mogelijk water uit die kist en er wordt zwaar gedelibereerd over de deuk, die verleden jaar de „Zuider burg" met haar steven in het pierlichaam drukte. Het herstel van zo'n gat in de pier is allerminst een peuleschil, vooral als het grootste deel onder water zit. De Rijkswaterstaat heeft er echter wat op gevonden met haar houten bekisting, die in de wandeling een „pats" wordt ge noemd. Deze kist, die aan een kant opep is wordt tegen de pier gehangen en dan leeggezogen. Afsluitkussens dichten haar zo veel mogelijk tegen de pierwand. Nu het weer niet geschikt is, om verder te wer ken, moet het bij een proef blijven, maar zogauw de zee nog vlakker is dan gisteren en de vorst verdwenen zal zijn, kan er verder worden gewerkt. Overigens krijgt de Zuiderpier ook elders een paar pleis ters, die wel nodig zijn op de scheuren, welke er door de laatste najaarsstormen ingerammeid werden. D.C.IJ. wint van Amsterdam In de laatste ronde van de damkwartet- wedstrijden kwam D. C. LT. uit tegen Am sterdam. De Velsenaren wisten een 62 overwinning te behalen. Zaandam en Haar lem die tegen D. C. IJ. gelijk speelden, zullen onderling uitmaken welk kwartet winnaar is. De uitslag luidt: IJmuiden Amsterdam 1. H. LarosHerm. de Jongh 11 2. A. LigthartAmsen 11 3. K. de JongJ. J. de Jong20 4. B. Dukel—J. Steenhuis 20 Een verdienstelijke prestatie leverde voor zitter De Jong om als wiixnaar voor Suyk xlit drie wedstrijden vier punten te halen. Jaarvergadering Symphonie- orkest „Euphonie" Maandag 30 Januari belegt het Sym- phonie-Orkect „Euphonie" te Velsen zijn jaarvergadering voor de leden en dona teurs. Tijden deze vergadering zullen mede delingen worden gedaan over de resultaten van het afgelopen jaar, welke mede door het toetreden van enkele nieuwe leden en het verkrijgen van gemeentelijke subsidie gunstig genoemd mogen worden. Verder zullen de plannen voor het ko mende jaar bekend gemaakt worden, als mede bijzonderheden over het eerstvol gend concert dat in April gegeven zal r- den en waarvoor onder meer het v'oolcon- cerl van Beethoven en werken van Mozart en Schubert in studie zijn genomen. Voorts vermeldt het programma Leichte Cavelerie van Suppé en enige andere werkjes van het lichtere genre. niet beschouwd worden als een tijdelijke opflakkering der IJmuidense trawlvisserij: dit is een besluit, dat grondig werd voor bereid. Het is moeilijk te zeggen, welke andere boten zelfs óf er andere boten naar ze zullen gaan. De „visserij" blijft de doorslaggevende factor. Schilders in de Nijverheids school bijeen Vrijdagavond hield de studieclub voor schilders in Velsen, Beverwijk en omstre ken een bijeenkomst in. de Nijverheids school. De voorzitter, de heer C. Keersemaker, deed enkele mededelingen over het pro gramma dat in de volgende maanden zal worden afgewerkt. Zo zal S.C.S. op 16 Fe bruari in Beverwijk de gast zijn van St. Lucas, welke kunstenaarsvereniging in het Statenhuis een tentoonstelling van schilde rijen gaat organiseren. Bij voldoende be langstelling zal de studieclub verder op 15 Maart een excursie naar een behangsel- fabriek in Amsterdam houden. Op 3 Maart wordt de jaarvergadering belegd en ten slotte staan in April en Mei weer twee lezingen op het programma. De heer Keer semaker sprak zijn teleurstelling er over uit dat, de tentoonstelling in Beverwijk haar beslag niet heeft kunnen krijgen, zo dat bij gebrek aan contanten ook de feest avond, waarvan sprake was, niet zal door gaan. De spreker van deze avond was de heer J. de Bruin, verf-technisch adviseur te Alphen aan de Rijn, die een uiteenzetting gaf over „water- en mineraalverven". Hij somde de verschillende voordelen hiervan boven olieverf op en daar bleek dat de heer de Bruin medewerker van een fa briek van deze artikelen is, laat het zich denken, dat volgens hem een bepaald merk de beste eigenschappen van deze verven in zich verenigde. MARKTBERICHTEN 27 Januari 1950 Besommingen SCH 133 4900; KW 76 6050; KW 138 6410. IJM 23 1510. Prezen Gr. tong 2,15—2,05; gr.m. tong 2,15—2,10; kl.m. tong 2,05—2; lel. tong I 1,80—1,78; ld. tong II 2,45—1,36; tarbot I 2,70—2,60, per kg. Tarbot IV 67; gr. schol 52—49; gr.m. schol 50,50—49; kl.m. schol 51—47; kl. schol I 41,50 —28,50; kl. schol II 28—13; schar 19—5.50; bot 14—11,50; v. haring 19—18,50; wijting 2117; gr. gul 4337; midd. gul 35, per 50 kg. Kabeljauw 130—90, per 125 kg. Aanvoer 110 kisten tong en tarbot, 340 kisten schol, 60 kisten wijting, 100 kisten schar, 30 kisten kabeljauw, 50 kisten bot, 10 kisten diversen. 17 kisten haring. Totaal 717 kisten ZEEWEG 275 DAG EN NACHT (Adv.) Agenda voor Velsen ZATERDAG 28 JANUARI Thalia, 7 en 9.15 uur: „Look for the Silver Lining". Rex, 6.45 en 9.15 uur: „Gunga Din". ZONDAG 29 JANUARI Thalia, 3, 7 en 9.15 uur: „Look for the Sil ver Lining". Rex, 3, 6.45 en 0.15 uur: „Gunga Din". MAANDAG 30 JANUARI Thalia, 8 uur: „Twee jaar voor de mast". Rex, 8 uur: „Gunga Dim". Raadhuis, 10—12 uur: Spreekuur Bui'go meester.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 10