J d c 3 „Europas economisch herstel houdt voorrang boven de defensie-eisen" De radio geeft Zondag De radio geeft Maandag DAHPOPASTILLES met G HLORODONT tandpasta 'n volle linnenkast! Zandvoorts wederopbouw vereist inspanning van alle krachten Ë1B&L1 Wereldnieuws Zaterdag 28 Janaari 1950 Inhoud en doel van de nieuwe wapenhulpverdragen met Amerika toegelicht In het departement van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage is een persconfe rentie gehouden in verband met de onder tekening van het bilaterale verdrag met de Verenigde Staten inzake de levering van wapenen. Minister Schokking zeide onder meer, dat de bij het verdrag beloofde wapenhulp ons niet verleiden mag tot verslapping van onze inspanning. Integendeel: al onze krachten dienen ingespannen te worden om een sociaal evenwicht te bewaren als een kostbaar goed. de arbeidsproductiviteit te vergroten, gelegenheid tot sparen te schep pen en de ondernemingszin te ontplooien. „.Onze militaire inspanningen", aldus de minister, „zijn de laatste jaren gericht ge weest op Indonesië. Veel materiaal is daar voor gebruikt of versleten. De opbouw der defensie hier is zodoende aanmerkelijk ver traagd. Nu kan een begin gemaakt worden met de opbouw van het Nederlandse aan deel in de Westerse defensie." De waarnemend secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, dr. Boon, las hierna een verklaring van minister Stikker voor (deze laatste bevindt zich nog in Parijs) waarin, onder meer gezegd wordt dat de totstandkoming van deze overeenkomsten een. nieuwe stap betekent op de weg naar zekerheid en veiligheid in West-Europa welke reeds twee jaar geleden werd inge slagen bij de sluiting van het verdrag van Brussel. „De uitvoering van deze overeenkomst' aldus de verklaring, „zal in handen zijn van de bevoegde militaire autoriteiten in Neder land. In zo doelmatig mogelijke samenwer king met een kleine groep Amerikaanse militaire deskundigen onder leiding van schout- bij nacht E. P. Forrestall, dat bin nenkort in Nederland arriveert. Deze mili tairen zullen geen afzonderlijke missie vor men, doch deel uitmaken van de Ameri kaanse ambassade in Den Haag. Ik wil hier nog aan toevoegen, dat 'het de uitdrukkelijke bedoeling is zowel van de Amerikaanse als van de hulp ontvangende regeringen, dat de defen sieve wederopbouw op geen enkele wijze het economisch herstel mag be lemmeren. Dit laatste zal steeds de voorrang hebben. Tekst der overeenkomst In de préambule van de heden onder tekende overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Nederland voor wederzijdse de fensieve bijstand wordt gezegd, dat par tijen tot de overeenkomst hebben besloten, omdat zij de internationale vrede en vei ligheid, in het kader van het handvest der UNO, willen bevorderen. De tekst van de overeenkomst beslaat zes artikelen. Artikel een zegt, dat beide regeringen onder het beginsel, dat economisch herstel 9 Ja, maar van MOLENDIIK'S KAPSALONS Santpoorterplein 1 - Telefoon 19706 Haarlem (Adv.) HILVERSUM I, 301.5 M. 8.00 Nieuws, 8.15 Platen. 8.30 Protestantse kerkdienst. 9.30 Nieuws. 9.45 Platen. 9.55 Hoogmis. 11.30 Platen. 11.40 Piano. 12.15 Apoligie. 12,35 Platen. 12.40 Lunchconcert. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws. 13.20 Lunch concert. 13.45 Uit het Boek dei- Boeken. 14.00 „Koning Swentibold". oratorium. 14.45 Boekbespreking. 16.15 Reportage. 16.30 Lof. 17.00 Christelijk Gereformeerde kerkdienst. 18.30 Voor de strijdkrachten. 19.00 Kamer- i koor. 19.15 „Kenit gij uw Bijbel?". 19.30 Nieuws. 19.45 Actualiteiten. 19.52 Boekbespre king. 20.05 De gewone man. 20.12 Gevarieerd programma. 22.45 Gebed. 23.00 Nieuws. 23.15 Platen. HILVERSUM H, 414.5 M. 8.00 Nieuws. 8.15 Platen. 8.30 Voor de tuin. 8.45 Amusements muziek. 9.10 Sportnieuws. 9.15 Verzoekprogramma. 9.45 „Geestelijk leven". 10.00 Voor kinderen. 10.30 Remon strantse kerkdienst. 12.00. Strijkkwartet. 12.30 Voor de jeugd. 12.40 Piano. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen. 13.20 Zuid- Amerikaans orkest. 13.50 „Even afrekenen, heren!". 14.00 Platen. 14.05 Boekbespreking. 14.30 Radiophilharnomisch orkest en solist. 15.30 Filmpraatje. 15.45 Dansorkest. 16.10 Koor. 16.30 Sportrevue. 17.00 „Tussen kerk en wereld". 17.20 Declamatie. 17.30 Avonturen van Ome Keesje. 17.50 Kinderkoor. 13.05 Re portage. 18.15 Nieuws en sportuitslagen. 18.30 Cabaret. 19.00 Radiolympus". 19.30 Lichte muziek. 20.00 Nieuws. 20.05 Orkestconcert. 20.35 Actualiteiten. 20.50 Metropole-orkest. 21.20 Cabaret. 21.45 Kamerorkest. 22.30 Viool. 23.00 Nieuws. 23,15 Platen. HILVERSUM I, 301.5 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Platen. 7.45 Woord voor de dag. 8.00 Nieuws. 8.10 Sportuitslagen. 8.20 Gewijde muziek. 8.45 Platen. 9.15 Voor zieken. 9.30 Familiecompe titie. 10.05 Platen. 10.30 Morgendienst. 11.00 Platen. 11.20 Voordracht. 11,40 Pianorecital. 12.10 Koor en piano. 12.30 Weerbericht. 12.33 Trio. 13.00 Nieuws. 13.15 Mandolinemuziek. 13.45 Platen. 14,00 Schoolradio. 14.35 Zanig en harp. 15.00 Kamerplanten. 15.25 Zangkwartet, cello en cembalo. 16.00 Bijbellezing. 16.45 Pla ten. 17.00 Voor kinderen. 17.15 Koper-kwartet. 17.45 Regeringsuitzending. 18.00 Pianoduo. 18.20 Sport. 18.30 Voor de strijdkrachten. 19.00 Nieuws. 19.15 Engelse les. 19.30 Platen, 19.40 Radiokrant. 20.00 Nieuws. 20.05 Platen? 20.15 Marinierskapel. 20.45 „Het Huis Lauernesse". 21.45 Verzoekprogramma. 22.05 Evangelisch commentaar. 22.15 Kamerkoor en Bach- ensemble. 22.45 Overdenkingen. 23.00 Nieuws. 23.15 Platen. HILVERSUM H. 414.5 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Platen. 8.00 Nieuws. 8.15 Radio-ochtendblad. 8.40 Platen. 8.55 Voor de vrouw. 9.00 Platen. 9.35 Platen. 10.00 Morgen wijding. 10.15 Populair concert. 10.50 Platen. 11.00 Voordracht. 11.15 Carillon en orkel. 12.00 Semi-klassieke muziek. 12,30 Weerbericht. 12.33 „In 't spionnetje". 12.38 Cowboyliedjes. 13.00 Nieuws. 13.15 Hongaarse muziek. 13.50 Platen. 14.00 „Wat gaat er om in de wereld?" 14.20 Viool en piaino. 14.45 Voordracht en harpspel. 15,00 Blaasensemble en piano. 15.30 Gevarieerd programma. 16.35 Voor kinderen. 16.45 ..Musicalender". 17.30 Voor padvinders. 17.45 Platen. 18.00 Nieuws. 18.15 De plaats van de notaris in de samenleving. 18.25 Pla ten. 18.30 Radio-filmkrant, 19.00 Voor kinde ren. 19.05 Amusementsmuziek. 19.30 Muziek- causerie. 19,45 Regeringsuitzending, 20.00 Nieuws. 20.05 „Radioscoop". 23.00 Nieuws. 23.15 Reportage. 23.25 'Platen. voorrang moet genieten, elkander en an dere regeringen zodanige uitrusting, mate rialen, diensten of andere militaire bijstand zullen verschaffen als de regering, die der gelijke bijstand geeft, goedkeurt. Beide regeringen beloven van dergelijke bijstand een effectief gebruik te zullen maken voor een integrale verdediging van. het Noord- Atlantisch gebied. Geen der regeringen zal, zonder vooraf gaande toestemming van de andere, de van deze ontvangen bijstand voor andere doel einden als levering aan derden, bestemmen dan waarvoor deze bijstand verstrekt is. Echter mag geen bezwaar worden ge maakt tegen levering aan derden van uit rusting van eigen fabrikaat. Artikel twee bepaalt, dat maatregelen getroffen moeten worden om het publiek op de hoogte te houden van de uitvoering der overeenkomst en tegen spionnage. Artikel drie betreft de kwestie der pa tenten. Artikel vier bepaalt, dat Nederland aan de Amerikaanse ambassade te Den Haag bedragen in guldens ter beschikking zal stellen voor de administratieve onkosten in Nederland in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Voor de periode, ein digend op 30 Juni 1950, zullen deze bedra gen in totaal de 1.055.000 niet te boven gaan. Beide landen zullen over en weer perso neel ontvangeD, dat op de uitvoering van de overeenkomst zal toezien en bepaalde faciliteiten zal genieten. Bedoeld personeel zal in het land waaraan het is toegevoegd, optreden als behorend tot de ambassade. Ingeval van het buiten werking komen van het bepaalde in artikel vijf van de overeenkomst verplicht Nederland zich vol gens de volgende clausule faciliteiten te verlenen voor de productie en de levering aan Amerika van grondstoffen en halfbe- werkie grondstoffen waaraan de Verenigde Staten behoefte mochten hebben en die in Nederland verkrijgbaar zijn. Bij dergelijke leveringen zal rekening worden gehouden met redelijke behoeften voor binnenlands gebruik en commerciële export van Neder land. Artikel zes bepaalt, dat de overeenkomst van kracht wordt op de dag van onder tekening en van kracht zal blijven tot een jaar na de ontvangst door een der partijen van een schriftelijke kennisgeving van de wens van de andere partij, de overeenkomst te beëindigen. De overeenkomst kan te allen tijde op verzoek van een der regeringen hérzien worden en kan bij nadere overeenkomst geamendeerd worden. t m Ten gerieve van de bewoners van Marken, die op het vasteland werken, heeft de burgemeester van Marken een sleepbootje gecharterd, dat de vaargeul van Monniken dam naar Marken open houdt. De eilandbewoners zijn hem hiervoor heel dankbaar want het bespaart hun een gevaarlijke tocht over het ijs. Op de foto ziet men de boot bij Monnikendam uitvaren. Taxi botste tegen stilstaande vrachtauto Een dode en een zwaargewonde Op de Rijksstraatweg van Holten naar: Markelo is een personenauto van een taxi- onderneming uit Goor op een stilstaande trailer van een expeditiebedrijf uit Hen gelo gereden. Van de zes inzittenden van de taxi werd de 37-jafige landbouwer J. Vunderink uit Markelo op slag gedood. De heer H. Freriksen uit Goor werd in zorg wekkende toestand naar een ziekenhuis te Hengelo overgebracht. De overige inzitten den kwamen er vrij goed af. De passagiers van de taxi waren naar een bruiloft van een vriend in Holten geweest. De chauffeur, die niet op de bruiloft was geweest en niet met bovenmatige snelheid reed, is vermoedelijk door een tegenligger verblind, waardoor bij de trailer, die we gens een motordefect langs de weg stil stond, niet tijdig heeft opgemerkt. Hoestprikiel' Verblindend fietslicht oorzaak van reeks autobotsingen Doordat een vrachtauto chauffeur' ver blind werd door het licht van. een fietslan taarn is op de Needseweg bij Eibergen een gecompliceerd verkeersongeluk ge beurd. Op een recht stuk weg stond een defecte vrachtauto, die volgens de voor schriften was verlicht. Een trailer moest de geparkeerde wagen links passeren. De chauffeur werd echter verblind door het licht van een hem tegemoetkomende fiet ser, waardoor de truck tegen een boom botste. De wielrijder werd aangereden en in een vrij diepe sloot geslingerd. De chauffeur van de truck viel uit dè cabine, Hoewel hij gewond was' had hij nog de tegenwoordigheid van geest om de wiel rijder, die ernstige kwetsuren had opge lopen, op het droge te brengen. Inmiddels kwam uit de richting Neede een volle autobus, waarvan de chauffeur door de bestuurder van de geparkeerde auto werd gewaarschuwd. De chauffeur remde krachtig, maar de bus ramde toch met volle kracht de trailer, waarvan de oplegger dwars over de weg kwam te staan en in brand vloog. De bus schoot door en kwam met kracht tegen een boom tot stilstand. Door de schok werden de conductrice en een passagier op de weg geslingerd en gewond. De Eibergse brandweer was spoedig aan wezig om de brand te blussen. Een aan hanger van de' brandweerauto slipte bij de plaats van het ongeval en raakte een wiel rijder, die er beter afkwam dan zijn fiets, die totaal werd vernield. Ook Saba kreeg bezoek van Prins Bernhard Prins Bernhard arriveerde Vrijdag aan boord van de „Jacob van Heemskerck" bij het eiland Saba. Een landing scheen noch aan de Fort baai, noch aan de Ladderbaai mogelijk wegens de woelige zee. Nadat het gezel schap enige uren gewacht had, besloot de Prins in de Ladderbaai in een motorsloep te gaan en in de Fortbaai te debarkeren, om de bevolking van Saba niet teleur te stellen. Vergezeld van adjudant Steinmetz, de eerste officier van de .Heemskerck", een filmoperateur en een tekenaar vertrok de Prins, omgord met een zwemvest, in een motorsloep. De landing op dit rotseiland, een steil uit de zee oprijzende vulkaantop, is uiterst moeilijk, daar voor de kust moet worden overgestapt in een roeiboot, die door de bewoners geroeid wordt en op het strand wordt getrokken. Toen de Prins voet aan wal zette, was de commissie van ontvangst de bijna 300 meter hoge trap naar de Ladderbaai nog niet afgedaald, zodat slechts twee politieagenten op het kleine strand aanwezig waren. Spoedig arriveerde de onder-gezaghebber van Saba, de heer M. J. Huith, die de Prins op het strand begroette. Nadat per jeep langs de enige weg naar de hoofdplaats van Saba, The Bottom, was gereden, werd ge wacht op de terugkeer van de commissie van ontvangst. Na de officiële begroeting door deze commissie, brachten de kinderen van het ongeveer 1000 zielen tellende eiland de Prins 'n zanghulde. Daarna werd een receptie gehouden, waarbij de Prins enige filmopnamen maakte. Vervolgens ging de Prins terug naar de „Jacob van Heemskerck", die daarop naar Sint Eusta- tius voer. Het was de eerste keer dat een lid van de Koninklijke Familie een bezoek aan Saba bracht. Drie jaar voor ambtenaar die 60.000.—verduisterde Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen de 42- jarige J. H. C. M. W. uit Voorbui-g, die dooi de Haagse rechtbank was veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. De rechtbank had hem schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, als ambtenaar bij de secreta rie te Voorburg gepleegd, waar hij valse handtekeningen zou hebben geplaatst op kwitantiekaarten, waardoor hij ten eigen bate 60.000 gulden aan het herstelfonds van de gemeente Voorburg zou hebben onttrokken. Het Hof verklaarde W. even eens schuldig aan het hem ten laste ge legde feit en veroordeelde hem tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek van een deel van het voorarrest. Boete van 50.000.— wegens overtreding deviezenbesluit De Economische politierechter te Rotter dam veroordeelde de 46-jarige J. A. J. R., chef-commies van de Praagdienst van de, N.V. Algemene Transportonderneming te Rotterdam tot een boete van 50.000 we gens overtreding der deviezehbepalingen; De politierechter merkte op, dat de N.V. geacht wordt het strafbare feit te hebben, gepleegd, zodat zij ook voor de boete aan-^ sprakelijk is. Omdat de N.V. een „onzicht bare persoon" is, moet er iemand voor de rechter verschijnen en die iemand is R. Hij wilde niet aannemen, dat R. niet wist dat hij geen gelden aan niet-ingezete- nen mocht overdragen. In Oostzaan liep het driejarig zoontje van de familie Schot plotseling voor zijn ouderlijk huis de weg over. Een grote melik- auto kon het kind niet meer ontwijken. Het jongetje werd overreden en gedood. Twee grote projecten moeten economische basis vormen Wanneer Zandvoorts burgemeester zegt: „Er moeten hier een paar krachtige loco motieven komen om de plaatselijke vreemdelingenindustrie op te trekken" en een Zandvoortse exploitant van een café-restaurant: „Er zijn hier te weinig zaken met te weinig spiegels", dan bedoelen zij in wezen hetzelfde. Zij bedoelen dat Zandvoort zo spoedig mogelijk zijn vooroorlogse economische basis moet herkrijgen, namelijk het geregelde en gedurende de zomermaanden con stante bezoek van badgasten, waarbij de honderd- of honderdtwintigduizend dagjes mensen die bij mooi weer komen binnenvallen als een welkom en aangenaam sur plus kunnen worden beschouwd, doch niet, zoals op het ogenblik nog het geval is, als de kurken waarop de badplaats gedurende een heel jaar moet drijven. Gebrek aan capaciteit en aan aantrekke lijkheid, dat zijn de" twee euvels waarmee Zandvoort door de grote afbraak thans heeft te kampen, al mogen die omstandig' heden zeker niet alleen worden aange voerd ter verklaring van het feit dat een bekende gelegenheid failliet is gegaan en drie andere uiterst zwak staan. Maar het blijft een feit, dat de zaken beter zouden gaan wanneer de 35.000 toe schouwers op het circuit na afloop dei- wedstrijden allen in Zandvoort een café- stoel zouden kunnen vinden in plaats van drieduizend zoals thans nog het geval is. Dan zouden de deelnemers aan de klas sementsproeven van de Tulpenrally even min, zoals vórig jaar, hun vertier in Noord- wijk behoeven te gaan zoeken. Echter mag evenmin verheeld worden, dat er ook Zandvoorters zijn die de „lo comotieven" van de burgemeester eerder zien als concurrenten dan als een stimulans voor het eigen bedrijf. En evenmin zijn alle inwoners ervan overtuigd, dat de tijden van het ver doorgedreven individualisme voorbij zijn en men zijn kracht in combi naties met vakgenoten zal moeten zoeken. Dat is dan ook de reden, dat de ge meente een zeer belangrijk aandeel moet leveren in-de totstandkoming van die twee „locomotieven": het zomervacantieverblijf en het zomer,centrum. Geen „Butlincamp" meer Het zomervacantïeverblijf werd tot nu toe meeëtal aangeduid als Butlincamp. Maar naarmate de plannen hun realisering zijn genaderd en men meer en meer inzicht heeft gekregen in wat voor Zandvoort aan opzet en outillage van een dergelijke in richting gewenst is. is men tot de over tuiging gekomen, dat het goed is in de naam het eigen karakter van deze naar Engels voorbeeld ontworpen inrichting tot uiting te laten komen. Een eventueel loslaten van de naam Butlin zal het project in Nederlandse ogen ongetwijfeld aan goodwill doen winnen. Bovendien is het waarschijnlijk dat ook financieel een aantrekkelijker weg die tot de tót standkoming van het complex kan lei den, kan worden gevonden. Gezien de be langstelling die de heer Clarence Hunter, het hoofd van de E.C.A.-missie in Neder land voor toerisme- en horecaproblemen aan de dag heeft gelegd, kan men wel ver moeden in welke lichting die nieuwe weg zal gaan. Amusementsketen Het zomei-centrum, door ir. Friedhoff in zijn Wederopbouwplan aan de kop van de Zeestraat als een ovaal plein geprojecteerd, ondergaat eveneens een belangrijke ver andering. Het hotel zal komen te vervallen, om dat een dergelijk object een te grote in vestering zou vergen zonder dat daar een redelijke rentabiliteit tegenover zou staan. In plaats daarvan heeft men aan de Oostelijke zijde een keten van amuse mentsbedrijven, die vooral ook bij slecht PANDA EN DE MEESTER*MUZIKANT 18. Zoals je je wel kunt voorstellen, be raadslaagden Panda en maestro Flodder Fiedeldum eens even, wat hun te doen stond. Jk vertrouw die Joris nooit!" zei Panda. Maar aan de andere kantik heb altijd wel bij het circus gewild. Dat lijkt mij een mooi leven." „Ach ja, ach ja," antwoordde de Maestro. Hij doet wat ongevoelig, door mij als clown te willen gebruiken, maar ik wil wel als clown be ginnen, bij nader inzien, wanneer ik óók de kans krijg om mijn heerlijke muzikale gaven te ontwikkelen!" En zo besloten zij dus, om maar op Joris' voorstel in te gaan en bij zijn circus in dienst te treden. Mis schien kwam dat ook wel, omdat het zo hard regende en donker werd en koud was en omdat zij honger hadden. „Welnu, mijne ondergeschikten," zo sprak Joris, toen hij hun beslissing hoorde, „dan valt u allereerst het stalknechten-werk ten deel. Daar betaal ik u tenslotte, voor, niet waar? Span dus de edele Inferno uit, en bereid hem een plaats in het inwendige van de wagen!" Dat was niet zo'n erg een voudige opdracht, want Panda en maestro Fiedeldum waren musici en geen stal knechts, maar tenslotte kregen zij het toch voor elkaar. „In een circus is de eerste zorg altijd voor de dieren," zo sprak Joris, die goedkeurend stond toe te kijken „En dit verrukkelijke ros dient droog en warm ge stald te worden, ziet ge!" „Ja, maar...." zei Panda, „nu is de woonwagen bijna vol! Waar moeten wij nu slapen?" „Gij?" vroeg Joris hooglijk verbaasd. „Gij zijt kunste naars, en gij weet niet eens, dat de leden van het personeel altijd onder de wagen slapen? Het is alleen door mijn teerhartig heid, dat ik u heden toe zal staan om tus sen de voeten van de edele Inferno te legeren weer aanlokkelijke trekpleisters voor het dagjespubliek behoren te zijn. Overigens niet voor de dagjesmensen alleen: niet voor niets bestudeert een ar chitect op het ogenblik in de Verenigde Staten de wijze waarop de Amerikanen zich vermaken met binnenhuisspelen als ping-pong en biljart, met trekautomaten, met een cineacje, terwijl voor de kinderen een speciale speelzaal niet zal ontbreken. Men kan dit ook opvatten als een aan wijzing, dat Zandvoort, dat voor de oorlog vooral op Centraal-Europa was georiën teerd, in de toekomst vooral relaties wil onderhouden met de Amerikanen, hetgeen niet wil zeggen dat andere nationaliteiten niet welkom zouden zijn. Aan de koppen van dit hoefijzervormige complex zijn cafés ontworpen en bassen deze établissementen en het amusements bedrijf in komen dan enkele winkels bij voorkeur voor Zandvoortse middenstan ders die nu een keer in een seizoenbad plaats niet gemist kunnen worden. Voor het ovale plein met zijn winkel galerijen komt een groot volkszwembad, waarvan een der belangrijkste aantrekke lijkheden zal zijn dat het vlak bij het sta tion is gelegen. Bovendien zal het ;profi- tererij ;yan de zomerlijn van de N.Z. H., die reedsin het aanstaande 's'eizo.èn van Haarlém-Stationvia de Zeeweg en het Bloemendaalse strand naar het Zandvoortse tramstation zal doorrijden. Zwartgalligen zullen onmiddellijk tegen werpen, dat dit project altijd nog groot genoeg is om bezwaarlijk gefinancierd te kunnen worden. Ook hier geldt: Eendracht maakt macht en burgemeester Van Fenema heeft deze zegswijze in praktijk gebracht door met zijn ambtgenoten van Amster dam en Haarlem contact te zoeken in hoe verre deze gemeenten bereid zouden zijn mede te werken aan de vorming van een bouwmaatschappij voor het zomercentrum. Deze maatschappij zou obligaties uitgeven, waarvan de rentedan door Amsterdam, Haarlem en Zandvoort zou moeten wor den gegarandeerd. De besprekingen hier over zijn nog gaande. Daarnaast zou natuurlijk een exploitatie- maatschappij naar Schevenings voorbeeld moeten worden gesticht, die vooreigen rekening en risico de in het zomercentrum opgenomen zaken drijft. Parterre eerst Eén andere bijzonderheid van het plan voor het zomercentrum is, dat aanvanke lijk volstaan zal worden met het bouwen van de benedenverdieping. Blijken de tij den gunstiger te worden, dan kunnen daarop altijd nog meer etages worden op getrokken, omdat met de fundering en de dikte der muren van de parterre reeds onmiddellijk op de bouw van meer ver diepingen, die waarschijnlijk 'als flats zul len worden ingericht, berekent. Overigens heeft het Zandvoortse ge meentebestuur niet alleen aandacht ge schonken aan deze twee grote complexen. De Nieuwsj aarsrede van de burgemeester getuigde van de grote spankracht die op het ogenblik wordt ontwikkeld. Daarin was immers ook sprake van de flatbouw aan de Boulevard tussen zomercentrum en Strandweg, waarvoor gegadigden en bouw volume genoeg voorhanden zijn, van de aanleg van de doorlopende Boulevard, van het toekomstige door prof. Zwiers ontwor pen Zuiderbad en van de Stichting „Tou ring Zandvoort", die tot taak heeft in bin nen- en buitenland voor de badplaats de grote trom te roeren. Zij treft voorbereidin gen voor de verspreiding van niet minder dan 90.000 folders in verschillende talen en van vijfduizend andere die speciaal tot de touringcar-ondernemingen zijn gericht. Wellicht dat men deze aantallen nog te laag vindt, vooral in vergelijking met een exploitant maar zijn bedrijf steekt boven de middelmaat uit die niet minder dan 25.000 vouwbladen liet uitzwermen om de aandacht op zijn zaak te trekken. Doch ongetwijfeld zal de „Touring" haar vleugels wijder kunnen uitslaan naarmate er haar meer gelden ter beschikking staan. Daarbij mag evenwel niet vergeten wor den, dat Zandvoorts wederopbouw en wel slagen in laatste instantie geheel van de Zandvoorters zelf afhangt. Als die de geno men initiatieven niet van heler harte on dersteunen, kan alle kunst- en vliegwerk niet baten. MENTHO-REX V erkoudheidszalf INADEMEN INWRIJVEN Bestrijdt de kou van buitenaf langs twee wegen;' (AdvX Vleesloos. De vleesvorziening van Londeii dreigt gevaar te lopen door een „sla gersopstand". 450.000 slagers in geheel Engeland hebben geweigerd een dooi de Britse regering ingevoerde verhoog de belasting op vleesaankopen te be talen. Door het Britse ministerie van voedselvoorziening is aan meer dan 5000 slagers medegedeeld, dat geen vléés voor de hoofdstad de volgende week zal worden toegewezen als zij niet accoord gaan ipet de nieuwe verhoging. Paraat. Een hoge Amerikaanse functionaris te Frankfort heeft Reuter verklaard, dat hij de door de Russen ingestelde verkeersbelemmeringen op de weg naar Berlijn als „een opnemen van de tem peratuur" door de Russen beschouwde De Russen zouden volgens hem pro beren hoever zij konden gaan met hun plan om West-Berlijn langzaam te wur gen. De luchtbrug en de tegenblokkade zijn steeds gereed voor het geval de Russen opnieuw tot een blokkade van Berlijn zouden overgaan, zei hij. Veroordeling'. Een Tsjechoslowaaks soldaat, die een „speciale opleiding voor spion nage en. terreur" in Duitsland zou heb ben gehad, is te Praag wegens desertie, spionnage en hoogverraad ter dood ver oordeeld. De veroordeelde, de 27-jarige Frantisek Sima, deserteerde in 1948 en vluchtte naar Duitsland, aldus de ten lastelegging. Hij keerde 2 maal heime lijk terug in Tsjecho-Slowakije en stak een aantal huizen in brand, waarvoor hij bij zijn terugkeer in Duitsland „een beloning in geld zou hebben ontvan gen." Proces. Op 18 September 1946 stortte een Sabena-vliegtuig van de lijn Brussel— New-York op 35 km. van Gander (New Foundland) neer, waarbij de vijf leden der bemanning, een der beide stewar dessen en 20 van de 38 passagiers om het leven kwamen. De familie van de vier Belgische slacht offers heeft thans de Sabena een proces aangedaan ter verkrijging van een hogere schade-uitkering. Volgens eisers was de bemanning" van het vliegtuig oververmoeid en was de marconist, als gevolg van een wond aan de arm, niet in staat op normale wijze zijn werk te verrichten. Voor de zekerheid. De Amerikaanse am bassade te Londen heeft de in Engeland wonende Amerikanen gewaarschuwd, dat zij hun nationaliteit zullen verliezen als zij bij de komende verkiezingen in Engeland stemmen. De nationaliteitswet van 1940 verbiedt Amerikanen legaal of illegaal in buitenlandse verkiezingen hun stem uit te brengen op straffe van verlies van het Amerikaanse burger schap, aldus de ambassade. Woestijn in aantocht. De Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika kruipt Oostwaarts. Voor het eerst in de geschiedenis beleefde Bloemfontein midden in de zomer twee zware stofstormen in de natte periode. Zelfs in de beruchte droogtejaren 1932 en 1933 kwamen ze alleen in de winter voor. Een boer zei: „De woestijn is in aantocht. Ze staat op de drempel. In 5 jaar zal het te laat zijn om haar tegen te houden." Europa-college. De uitvoerende raad van de Europese beweging heeft de Neder landse dr. H. Brugmans benoemd tot rector aan het Europa-college dat in November a.s. te Brugge zal worden geopend. Prof. Brugmans. nam reeds deel aan de voorbereidende zitting wan het college die in de zomer van ver leden jaar te Brugge werd gehouden. Italië kent geen dienstbodennood Huispersoneel, in overvloed te krijgen, stelt geringe eisen (Van onze correspondent te Rome) Een dienstbodenvraagstük is er in Italië nauwelijks. Waarschijnlijk is er geen ander land in Europa, waar zoveel gezinnen een hulp in. de huishouding hebben. Men vindt dienstmeisjes in alle soorten en variëteiten en de Romeinse uit de midden stand of hogere klasse vraagt zich dan ook niet af: hoe kom ik aan een goede dienst bode, maar zou ik een meisje uit het Vene- tiaanse nemén, een uit de buurt van Rome of misschien toch maar een Abruzzese? Het personeel is niet duur en stelt ook ver der weinig eisen: voor 35.in de maand plus eenvoudige kost en een klein kamer tje heeft men een prima gedienstige, die blij is als zij eens een middag uit mag gaan en een enkele keer de telefoon mag ge bruiken. Die meisjes zijn over het alge meen eerlijk, vlijtig en leven op een veel intensiever wijze met het gezin mee dan bij ons het geval pleegt te zijn. Meer wel- gestelden hebben meestal verscheidene be dienden en niemand beschouwt het als weelde, wanneer er behalve een keuken meid een werkmeid, een huisknecht, een chauffeur, een juffrouw is voor de oudere kinderen en een „droge min" voor de jong geborene. De min, de „balia" is meestal een niet meer zo jonge vrouw van het platteland, die zelf veel kinderen heeft gehad en er mee weet om te gaan. Zij wordt in dienst genomen een paar weken voor de blijde gebeurtenis en helpt dan de kinder- kleertjes maken. Anderhalf jaar pleegt de „balia" een zeer belangrijke figuur in het gezin te blijven. Zij wordt goed be taald, goed gevoed en heeft recht op vier stel kleurige kleren van mooie en duur zame stof in een speciale, aan oude boe renkleding herinnerende dracht: voor de wijde plooirok van een „balia" zijn zeven meter stof nodig. Maar men heeft graag wat voor haar over. De simpele boerse wijsheid van die vrouwen is vaak een uit stekend correctief voor liefderijke, maar niet zelden onhandig optreden der jonge moeder. Men denke niet, dat alleen voorname families een „balia" in dienst hebben: het is een oude gewoonte en een man uit de middenstand zal, als hij het maar enigszins kan doen, zijn vrouw te hulp komen door haar een goede „balia" te verschaffen. Bij tientallen bureaux in Rome kan men te recht om ze te huren. Het botert weer in West-Duitslancl De Westduitse minister voor de voedsel voorziening heeft gisteren in het kabinet verklaard, dat West-Duitsland de goed koopste ongerantsoeneerde boter in Euro pa heeft. De kwaliteit van boter en melk zal thans weer normaal worden, de maximumprijs van melk zal onveranderd blijven, maar de boter zal met 36 pfennig per pozia duurder worc^n (2.92 mark per pondX

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 2