van Pel Woonhuis fa. PRUIS Onmisbaar Nette meisjes gevraagd VERKADE H. H. KAPPERS WONINGRUIL EEN GOED BOEK Jongste bediende gevraagd Eerste indruk van de nieuwe burgemeester: een eenvoudig, hartelijk en sportief man J.BEEK, aocaiffltanl Wie wint de 500ste SUPRA g 56.75 59.75 82.75 F. A. ScheHinger Schaatsen slijpen „Slijpmachinefabriek IJmuiden" BRUGGENKAMP, VELSERDUINWEG 197 Tandarts-assistente Luidsprekers GRAFMONUMENTEN AB. DE JONG A N A L Y S T (e) Aankomend ANALYST (e) ENERGIEKE WINKELBEDIENDE Zaterdag 28 Januari 1950 9 Zeer verheugd over zijn benoeming De heer en mevrouw Ridder van Rappard aan de huiselijke haard met de hond Marco, die zich nog niet bewust is, dat hij de vrijheid der Overijselse dreven voor de beperkingen der Heemsteedses Dreef gaat verwisselen. „Ik voel mij op het ogenblik de ge lukkigste man op de wereld!" Het waren de eerste woorden die burge meester Ridder van Rappard, nadat hij ons gisteravond laat nog in zijn gezellige en smaakvol ingerichte ver trekken op het buiten „Zorgvliet" had ontvangen, sprak en hij zou ze in de loop van het onderhoud nog vele malen herhalen. Want voor mr. Van Rappard en zijn echtgenote betekent de benoeming tot eerste burger van Heemstede de ver vulling van een hartewens die zij nu al een jaar lang, sedert het ogenblik dat de heer Van Rappard naar dit ambt solliciteerde, hebben gekoesterd. Niet, dat zij vooral verheugd zouden zijn hun tegenwoordige gemeente, Olst, te kun nen verlaten. Telkens weer blijkt, soms uit een losse opmerking, dan weer uit beschrijving van het gemeentelijke leven in dit uitgestrekte gebied, hoe de heer Van Rappard in de dertien jaar dat hij daar het burgemees tersambt uitoefende, met Olst vergroeid is geraakt. Wij merken het al spoedig: tussen hem en zijn gemeentenaren bestaat die persoonlijke band die de burgemeester tot burgervader maakt en die zo karakteris tiek is voor de verhoudingen op het platte land.- Olst bestaat uit de kom der gemeente en-nog zeven verspreide dorpen en.buurt schappen. Het hoofddorp draagt het ka rakter van een zich steeds ontwikkelende industrieplaats, waarin nog veel te doen valt en er zijn sommige projecten waarvan mr. Van Rappard het aan 'het hart gaat ze niet te kunnen voltooien, zoals het.nieu we uitbi-eidingsplan en de grote riolerings- en afwateringswei'kzaamheden waartoe de. raad onlangs besloot. Inktvis beheerde gestolen schat Visser plukte zilver en goud uit zijn tentakels Van onze correspondent te Rome) Het zonnige Capri is een eiland, waai- het leven nooit alledaags is. Er gebeuren altijd opzienbarende dingen, zodat de wat zonderlinge, maar hoogst aantrekkelijke kolonie van vreemdelingen, Bohémiens, en mislukte genieën, die het eiland bewonen, passende stof voor gesprekken vinden. Zo ging de visser Giuseppe Ruggero er laatst met zijn roeibootje op uit om een maaltje, vis te vangen. Natuurlijk is hij geen gewone visser, maar, zoals dat bij Capri past, voormalig hofvisser van ko ningin Helena, zoals een kostbaar horloge met inscriptie, dat hij om de verweerde pols draagt, in vleiende termen verzekert. Volgens de regels der kunst keek hij door een emmer met glazen bodem om de zee af te zoeken. Dicht bij Kaap Caterola ontdekte hij, vastgeklampt aan een rots blok een inktvis van een paar kilo en inkt vis is in Italië een gewaardeerde lekkernij. De visser wist het dier aan de lijn te krij gen. De lange vangarmen met de hon derden zuignappen omklemden zijn arm, maar het lukte hem het dier snel te doden op de vliegensvlugge, klassieke manier van alle Italiaanse vissers, namelijk door het de kop af te bijten. Toen gebeurde het wonder: een zwaar voorwerp viel op zijn voet, een zilveren vork. En onmiddellijk daarop een tweede, een derde, een vierde en ook nog twee zilveren lepels. De inktvis had een hele goudsmidswinkel aan zijn tentakels han gen Bij nader onderzoek blijkt dat onder het rotsblok, waar het dier placht te rusten, het grootste deel verstopt was van de buit van een der meest opzienbarende diefstal len, ooit in de kronieken van Capri ver meld. Op 14 December werd namelijk in de villa „La Bagatelle" van de Oostenrijk se baronesse Reininger, tot een waarde van dertig millioen lire aan zilveren en gouden voorwerpen gestolen. Een politieel onderzoek bleef zonder re sultaat. Thans bracht de inktvis aan het licht dat de dieven hun buit hadden ver stopt op de bodem der zee om te wachten tot de rechercheurs, die van het vasteland waren overgekomen, het eiland weer zou den hebben verlaten. Gedeelte van gestolen juwelen terug Een gedeelte van de in Augustus gesto len juwelen, die toebehoorden aan de Begoem Khan, zijn achterhaald, zo deelde de politie te Marseille vandaag mede. De juwelen vertegenwoordigen in totaal een waarde van twee millioen gulden. De po litie werd gisteravond door een onbekende opgebeld die vertelde dat een pakje waar in juwelen zaten van de Begoem, zo juist op de straat voor het politiebureau werd geworpen. Twee inspecteurs begaven zich naar buiten en vonden voor de ingang van het bureau het bewuste pakjèr Maar de toekomst wint het dan toch weer van het verleden en hij en mevrouw vragen beurtelings naar allerlei bijzon derheden over de nieuwe standplaats. Of de begroting al behandeld is, of rijks- dan wel gemeentepolitie voor de handhaving van orde en veiligheid zorgt, vooral naar de woningnood en de nieuwbenoemde kijkt bezorgd wanneer we hem vertellen dat Heemstede het dit jaar met slechts 31 nieuwe huizen zal moeten doen of er eigen gemeentebedrijven zijn, waaruit het natuurschoon bestaat en hoe de be volking naar godsdienstige en politieke overtuiging is verdeeld. Geen partijman, wel van liberale huize. Hij zelf is, zoals hij zegt geen partijman, al stamt hij dan ook uit 'n liberaal geslacht. Mr. Van Rappard is van mening, dat hij als burgemeester los van en boven iedere politieke formatie behoort te staan. „Voor alles", zo zegt hij spontaan, „voel ik mij idealist en ik ben er van overtuigd, dat men er als burgemeester zonder idea lisme niet komt". En dan blijkt dat hij in de gemeente-politiek aanhanger is van de wijkgedachte, van de ontwikkeling van de burgerzin bij de gemeentenaren en hij is zichtbaar verheugd als we hem vertellen dat de Heemsteedse raad onlangs besloot met de bevordering daarvan een begin te maken. „Alleen door de onderlinge saamhorig heid kan de gemeente het recht op haar autonomië handhaven", luidt zijn ziens wijze. - Intussen heeft mevrouw al geïnfor meerd of er een ambtswoning is en de belangen behartigd van de ander- halfjarige hond Marco, want de faam van de Heemsteedse verordening die Ook zijn bewegingsvrijheid straks zal beperken, is zelfs in Hengforden, de buurtschap waar de burgemeesters- woning staat, doorgedrongen. Dat zal hem afvallen, want hij is ge wend vier keer per dag met de baas de zes kilometer lange afstand tussen „Zorg vliet" en het raadhuis in Olst af te leggen, zonder dat hem een zijsprongetje wordt kwalijk genomen. („Ik kan natuurlijk in het begin altijd zeggen, dat ik niet met die verordening op de hoogte ben", oppert mevrouw schalks). De heer Van Rappard doet dat traject steeds op de fiets en het is aan zijn slanke kwieke gestalte te zien, dat het niet de enige sport is die hij beoefent. Hij zwemt graag en hij is een harts tochtelijk schaatsenrijder. Vier keer reeds reed hij cle Elfstedentocht uit en voor deze Zondag stond eigenlijk de dorpentocht op het programma, maar ja door de drukte die nu door deze toch nog onverwachte benoeming mr. Van Rappard had zijn kansen eigenlijk al afgeschreven is los gebroken zal daar wel niet van komen. Maar mevrouw Van Rappard is daar zo zeker niet van. Postduivenliefhebbcr Daarmee is de grootste liefhebberij van de nieuwe magistraat -nog niet eens ge noemd. Zeven medailles die evenveal in het afgelopen jaar verworven bekroningen vertegenwoordigen getuigen aan de muur van mr. Van Rappards bedrevenheid in de postduivensport. „Laat ze in Heemstede maar rekening met me houden", zo lacht hij, „want ik ben kampioen op alle afstan den". De dieren staan trouwens hoog in aan zien op „Zorgvliet". Mevrouw is vertegen woordigster van „Dierenbescherming" en zij hoopt maar dat zij haar „gakjes" uit de Olster naar een Heemsteedse vijver kan meenemen. Haar echtgenoot zal zijn dui venfamilie helaas moeten opgeven, een offer dat hij voor Heemstede wel over heeft. Dan springt het gesprek weer over naar Heemstede en naar de naaste omgeving. Van de ambtgenoten kent mr. Van Rap pard alleen burgemeester Kwint: deze was zijn repetitor in Romeins recht toen hij nog aan de Utrechtse Universiteit studeer de. Ook naar het culturele leven gaat zijn belangstelling uit en hij vertelt met smaak hoe in Olst zelfs de kleinste dorpen nog hun toneel-, zang- en muziekverenigingen hebben en hoe een fanfarecorps het zelfs tot de vaandelafdeling met twee wimpels aan de standaard heeft gebracht. „Mis schien heb ik voor Heemstede toch nog te veel de inslag van de gemoedelijke platte landsburgemeester", zegt hij als wilde hij zich voor dit zo persoonlijke meeleven met de bevolking verontschuldigen. Maar wij haasten ons hem te verzekeren dat ook Heemstede nog veel heeft behouden van de intieme en gezellige sfeer die juist de kleinere plaatsen zo aantrekkelijk maakt. Het is reeds ver na middernacht wan neer wij de oude buitenplaats, waar wij een zo gul onthaal vonden, vei-laten. Maar op de koude terugreis over de gladde we gen nemen wij een warme herinnering mee aan de eerste kennismaking met Heem steeds nieuwe magistraat. Haarlemse bakkers bereiken overeenstemming Gisteren heeft de Haarlemse regionale bakkerucommissie met de Nederlandse Bakkerijstichting vergaderd om tot een op lossing te komen in het huidige brood- prijzenconflict. Deze oplossing is inderdaad gevonden: met ingang van Maandag zal de prijs van het wittebrood in Haarlem en omstreken twee cent duurder worden, waardoor het wittebrood 34 cent gaat kosten. Met deze prijsverhoging is ook de firma, die aanvankelijk de prijs van het witte brood slechts met één cent vexTioogd wilde zien, accoord gegaan. Vanmorgen zouden enkele vex-trouwensmannen van de Haar lemse bakkers overleg plegen met de di rectie van het bedrijf dat met een „vecht- prijs" van 27 cent per 800 gram wittebrood werkt, om ook dit te bewegen zich aan te sluiten bij de algemeen aanvaarde rege ling, die de Haarlemse bakkers wat respijt zal geven, zij het dan dat er nog bedrijven zijn die ook met de nieuwe prijs ternau- wernood kunnen uitkomen. Premies voor vakopleiding? Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft de aandacht van de minister van Economische Zaken gevestigd op de wenselijkheid bij arbeiders en onderne- mex-s meer belangstelling voor een vak opleiding te wekken door een premie in uitzicht te stellen. Het bestuur dacht daar bij voor de werkgever aan een bedrag van 500,per leerling en voor de leerling aan een bedrag van 100,Deze zouden worden uitbetaald nadat de opleiding door het slagen voor een examen van de des- beti-effende leerling is bekroond. Naar de mening van het stichtingsbestuur zouden de benodigde gelden uit het zogenaamde „Local Cuxrency Fund" van de Marshall hulp kunnen worden geput, daar deze tegexxwaarderekening volgens de bepalin gen van het desbetreffende verdrag mag woi'den gebezigd voor doeleinden, welke de productiecapaciteit van Nederland ver groten. Horloges uit België naar Nederland gesmokkeld Voor de Amsterdamse politierechter heb ben Vrijdag drie personen tex'echt gestaan, verdacht van het smokkelen van horloges uit België naar Nederland. Onder hen was de Haarlemmer A. P., die bekende dat hij in België horloges heeft gekocht met geld, dat de twee andere verdachten P. J. van E. en G. B. H., beiden uit Amsterdam hem verstrekten. P. verklaarde, dat beroeps smokkelaars de hox-loges over de grens brachten. In Zundert nam hij ze in ont vangst exx bracht ze xxaar Amsterdam waai de andere verdachten voor de verkoop zorgden. Volgens de afrekenbriefjes be droeg het totaalbedrag van de verkoop on geveer 55.000. De politierechter merkte op dat verdach te na de bevrijding vier paspoorten heeft „versleten", dat wil zeggen, dat hij zo vaak naar het buitenland is geweest, dat vier paspooxten vol stempels staan. Verdachte merkte op, dat hij als verzorger van zijn zoon, die wielrenner is, vele malen buiten landse reizen maakte. Nadat de officier van justitie een gevan genisstraf van acht maanden had geëist en de vex-dediger, mr. T. A. M. A. van Looben Seis clementie had gevraagd, veroordeelde de politierechter A. P. tot een gevangenis straf van vier maanden met aftrek van voorax-est en een geldboete van 500 sub sidiair twee maanden hechtenis. Van E. werd veroordeeld tot drie maan den en een geldboete van 500 en H. rot vier maaden gevangenisstraf en een geld boete van 500. Te Bareveld bij Wildcrvank zijn twee kinderen op de weg voor de school overreden door een met aardappelmeel geladen trailer. Het jongste kind. een jongetje van vier jaar werd op slag gedood. Het andei-e kind, dat enkele jaren ouder was. moest met ernstige kwetsuren naar Groningen wox'den vervoerd. De chaxiffexir reed bij zijn pogingen om de kinderen te ontwijken door het hek van het schoolplein. OFFICIËLE PUBLICATIE BELANGRIJK BERICHT VOOR DEGENEN, die over 1949 een vordering hebben op een rijks instelling. Het Ministerie van Financiën vestigt er de aandacht op, dat alle vox-deringen op rijks instellingen over 1949 zo spoedig mogelijk moeten worden ingediend. Vorderingen ten laste van de verschillende depaxdementen van algemeen bestuur en de daax-onder ressoxderende diensten, instel lingen, enz. moeten uiterlijk 31 Mei a.s. bij het betrokken departement zijn ingediend. Vorderingen op het staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf, op het staatsbedrijf der P. T. T., op het Staatsmuntbedrijf, op het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden en op de Staatsmijnen moeten uiterlijk 15 Maar a.s. worden ingezonden. In het belang van de schuldeisers wordt er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat latere indiening tot langdurig uitstel der afdoening kan leiden. Van de indiening kan, op vex-zoek, een schriftelijk bewijs wox-den verkregen. De 12e Februari hopen mijn lieve pleegouders M. J. DE WIT en J. DE WIT-v. d. STEEN hun 25 jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare pleeg dochter Olly Jac. v. Heemskerkstraat 44. IJmuiden. 11 Febx-uari a.s. hopen onze geliefde ouders,, grootouders en overgrootouders A. A. A. HUYBERS en M. HUYBERS-GILLES him 50. jarig huwelijksfeest te vieren Hun dankbare kiixderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen. Wildemanstraat 27, Alkmaax*. Herplaatsing wegens misstelling Heden overleed, na een kortstondige ongesteld heid, in het Antonius Zie kenhuis te IJmuiden-Oost onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader NICOLAAS EHLHARDT in de ouderdom van 82 jaar. Uit aller naam: Tj. A. Ehlhardt-de Vries IJmuiden, 12 Jan. 1950. Dirk Hartog'hdwarsstr. 4. De tex-aardebestelling heeft reeds plaats gehad op Maandag 16 Januari 1950 op de Westerbegraaf plaats te IJmuiden. Wat 't eerst opvalt De opmaak van Uw haar Laat het GOED, dus vakkun dig verzorgen bij DAMESKAPPER KENNEMERLAAN 94 IJmuiden. Tel. 4426. Voor het betere kapwerk Tweernt ze'mee op het ijs! Een voedzame lekkernij. Neemt ze mee op Uw schaatstochten. In handi ge, platte pakjes van 8 stuks a 22 ct. Vraagt de echte, vraagt Korstjes van Dipl. Ned. Inst. v. Acc. Deskundige behandeling van Uw ADMINISTRATIE VE- en BELASTINGZAKEN Van Dortstraat 86, tel. 21088. Agb. Middenstandswoning te Hillegom of Maaren bij Driebergen. Gevraagd Wo ning te Velsen. Br. IJ 404 bur. van dit blad, PRIJSVRAAG Hoofdprijs: De SÖOeSUPRA-M&TRAS 2de prijs 1000 Publicozegels 3de prijs 750 4de prijs 500 ,T 10 prijzen van 250 ,T 10 prijzen van 100 ,r Hoeveel pond wogen de eersie 500 Supra-mairassen? één matras 1-pers. 80/190 weegt 43 pond één matras 1-pers. 90/190 weegt 47 pond één matras 2-pers. 120/190 weegt 64 pond Hoeveel is hei gewichi van de 500 Supra's ioiaal? Opgave totaalgewicht met naam en adres per briefkaart vóór 20 Februari per post of in de bus Jansweg 17 of Wagenweg 31. IEDEREEN KAN DEELNEMEN „SUPRA" de mairas voor de jeugd 3-delig mei kapok kussens 80/190 90/190 120/190 Tot 28 Februari 250 of 500 Publicozegels gratis JANSWEG 17 t/o Station, HAARLEM HAARLEMS BEDDENSPECIALIST j Voor schouwburgbezoek" Bel op 5633 KENNEMERLAAN 104 Tel. 5633. IJmuiden. DAMESHOEDEN VERVORMEN Vlotte modellen Goedkoop en.... vlug klaar WORTMAN BREESTRAAT 162 Beverwijk. alle soorten. Ook hol slijpen, vakkundig en op speciale machines. BIK en ARNOLDKADE 3 Tel. 4339 Ook af te geven bij H. J. v. KAAM, Groeneweg 7, IJm.O. JEUGDDIENST Zondagavond 7 uur In de Ned. Herv. Kerk aan de Kanaalstraat Voorganger. Ds. 1 v. d. BLINK Vlootpredlkant te Hilversum Onderwerp: „In Zijn voetstappen" Aanvang Zangdienst 6.45 uur TONEELVERENIGING PALVU brengt „Jongens van de koopvaardij" Op Donderdag a.s. in Thalia. Muziektekst Dolf Bi-ouwer. Na afloop Bal O.I.V. R. Martens, kaarten a 1.50 aan de bekende adressen en aan de zaal. CP HONDENGEBIED HEEFT BRUGGENKAMP ZIJN WEERGA NIET Weer ontvangen een pracht sortering riemen en halsbanden, manden, rubber ballen en kluiven, borstels, kammen, appèl fluitjes enz. t/o Zwembad „Heerenduinen" - TELEFOON 4497 Trimmen en toiletteren van alle rassen DUYN'S Autorijschool Annex verhuur zonder chauffeur GARAGE STORMVOGELS Kal verstraat IJmuiden-Oost Tel. 4806 te koop gevraagd met opgave lasten. Brieyen IJ 401 bur, van dit blad. Blokken woonhuizen te koop gevraagd Opgave van lasten en huur prijs. Brieven IJ 400 bur. v. d. blad. gevi-. of jongedame om hier voor opgeleid te worden. Br. met voll. inl. no. 271 Boekh. Antonijsen, Bevei-wjjk. Wij ontvingen een partij mooie BADHANDDOEKEN voor f 2.58 waarvan de verkoop DINSDAG a.s. begint. JAPONNENHUIS FA. P. DE VRIES KENNEMERLAAN «8 Gevraagd: NET MEISJE v. in een groentenzaak. Aanm. 's avonds na 7 uur. Th. Kok, Wijk aan Zeeërweg 69. SLAGERS HALFWAS LEERLING gevr. Aanmelden B. Piet, Sirenestraat 14. zo'n fiets. Daar zijn we het over eens. Ons karre tje moet dus prima zijn. Hier de bekende merken: Vesting, Maxwell, Bata- vus, Union. Simplex. Sportfietsen in alle kleu ren. Betaling in overlegI enhet is nu tijd om uw rijwiel te laten mof felen. W. Barendszstraat 21 IJmuiden Tel. 5736 STEENHOUWERIJ NUIJEN CASEMBROOTSTRAAT 4 - IJMUIDEN BURG. ENSCHEDéLAAN 20 - SANTPOORT en bij de koster R.K. Kerk Driehuis van Bevexwijk, Velsen-N., IJmuiden, Heems kerk en Uitgeest, maken bekend, dat het tarief voor haarknippen vanaf 1 Februari IS GEBRACHT OP 0,65. Kinderen knippen tot 8 jaar 0,50. HET BESTUUR. NA DE DAGTAAK Ruime keus en deskundige voorlichting (Klaver's boekhandel) Edisonstraat 7 IJmuiden h Nette flinke DIENSTBODE gevraagd voor dag en nacht. Stationsweg 61, Velsen. NET MEISJE gevr. voor d. en nacht, goed loon. Kanaal straat 236, IJmuiden. BREIWERK, onversch. wat, tevens kousen stopwerk ge vraagd. Billijke prijzen. Br. L 855 bur. van dit blad. Maandag verloren: groen zeildoek MOTORTAS met stang. Wie brengt hem te rug? Tuindersstraat 119. Spoed! Gevr. eexx gemeub. ZIT. en SLAAPKAMER met gebi-uik van keuken door mensen zonder kind. Brieven L 854 bur. van dit blad. VERLOREN: Zweeds dolk mesje in schede tegen belo ning terug te bez. desgewenst Engelse cigaretten M. J. Swiesex'ijn, Pres. Steynstr. 39 R., IJmuiden-W. Te koop: HAARDKACHEL in pr. st. Esdoornstr. 26 IJm. Oost. Te koop: D. K. W. 200 c.c. Meerstraat 132, Beverwijk. Te koop: prima HAARD compleet met plaat en pijp f 100. Brederoodseweg 96, Santpoort. Te koop: 4 CLUBS met sa lontafel. Prijs f 225. Lin- naeusstraat 6 (achter Visse- rijschool). Te koop: een goed spelende RADIO, of te ruilen voor kippen. Hoofdbuurtstr, 12, Velsen-Dorp. Nieuw 12 els mach SMYR NA KLEED te koop," genegen te ruilen voor huisorgel. Br. L 853 bur. van dit blad. TE KOOP: 1 pr. rubber lies laarzen m. 42, 1 Pool en 1 meisjes sportjas leeft. 14 j. J. P. Coerxstraat 235. Wij vragen voor spoedige indiensttreding NETTE MEISJES voor werk, hoofdzakelijk verpakking, in goede frisse lokalen en onder gunstige sociale ver houdingen. Aanmelding bij de Sociale Afde ling van de fabriek aan de Harmenjansstraat te Haarlem, op elke werkdag van 8.30—10.— u. v.m., behalve Zaterdag. Indiensttreding na medische goedkeuring. Reiskosten van buiten de stad worden vergoed, ook die gemaakt zijn voor de aanmelding en keuring, wanneer dienstverband hierop volgt. cacao- en chocoladefabrieken N_Vt. Haarlem tussen 16 en 17 jaar. Aanmelden: IJMUIDER WASSERIJ, Snelliusstraat 39, IJmuiden. CHEMISCHE FABRIEK in KennemeiTand zoekt met diploma A of Bi-ieven No. 8* boekhandel Dingier BEVERWIJK ongeveer 16-17 jaar mnl. of vrL Bij de IJMUIDER WASSERIJ, Snelliusstraat De Firma C. J. VAN DEN BROEK, Oude Groen markt 2-4 te Haarlem, vraagt voor spoedige in diensttreding Goede salariëring. Bij gebleken geschiktheid opn. in pensioenverz. Uitsluitend van hen, die grondig bekend zijn met IJzerw.. Hang- en Sluitwerk en gereedsch., worden soli, ingewacht met opg. van vorige werkkr. opl. en verdere uitgebr. ref. Ge legenheid tot mondei, toel. 60ll. na oproep.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 3