Kunstmatige plantenhormonen bevorderen levensduur en kracht van tuindersgewassen Langs het strand liggen de „schatten der zee opgetast - voor de opmerkzamen Climax helpt direct OVERALLS Zaterdag 28 Januari 1950 7 TUINDERSPROBLEMEN Ook het fruit is er mee gebaat (Van een tuinbouwmedew erker) Door de wetenschap is ontdekt, dat in het dierlijk lichaam bepaalde stoffen voorkomen die tot taak hebben, stimu lerend of remmend op de levensproces sen in te werken. Deze stoffen worden hormonen genoemd. Vele jaren leefde men in de veron derstelling, dat dergelijke hormonen, die vrij vertaald ook „boden" zouden kunnen worden genoemd, niet in de planten voorkwamen. Dit vond vooral zijn oorzaak in 't feit, dat de hormonen bij de dieren in bepaalde inwendige klieren worden geproduceerd en in de planten geen klieren voorkomen. Daar onderzoek naar de buiging onder de invloed van het daglicht bij haverkiem- plantjes kwam men echter tot de ontdek king, dat dergelijke stoffen wel in planten voorkomen. Men noemde deze stoffen plantenhormonen". De wetenschap slaag de er zelfs in deze stoffen min of meer zuiver langs kunstmatige weg te produ ceren en sprak daarbij in meer algemene zin van „groeistoffen". De eerste ontdekking tot verdere ont plooiing was, dat deze stoffen de lengte- groei van bepaalde plantencellen bevor derden. Spoedig bleek ook, dat men met die stoffen de plant tot celdeling en daardoor tot vorming van bepaalde organen kon prikkelen. Het was toen nog maar een kwestie van tijd, om deze stoffen tegen een lage prijs te produceren waardoor zij op eenvoudige wijze door de practische tuinder konden worden toegepast. De ontdekking dat hetero-auxme uit urine kon worden gemaakt was een flinke stap vooruit. Spoedig bleek echter, dat deze stof kunstmatig bereid reeds jaren lang bekend was onder de naam bèta- indolyl azijnzuur. Naderhand zijn nog meer groeistoffen langs kunstmatige weg bereid. De tweede ontdekking was, dat men deze groeistoffen in geringe concentraties door afgesneden plantendelen met de opwaartse sapstroom kon laten opzuigen. Voor de practijk zijn thans een aantal groeistoffen gefabriceerd, die voor verschillende doel einden kunnen worden aangewend. Wij zullen hier op de juiste toepassingen van deze groeistoffen niet ingaan, maar willen wel even het grote belang hiervan voor de tuinbouw naar voren brengen. Allereerst het grote nut hiervan bij het stekken. Vele gewassen, zoals chrysanten, anjers, cotoneasters en appel-onderstam men, worden vermeerderd, door van de oude exemplaren stekjes af te snijden en deze stekjes in bepaalde grondmengseïs te planten. Na kortere of langere tijd vormen deze stekjes dan kleine worteltjes en be gint de groei. Een bepaald percentage van deze stekjes gaat echter dood. Door nu deze stekken met een bepaalde groeistof te behandelen, is het resultaat, dat niet alleen veel meer stekken wortels gaan vormen, maar ook, dat deze wortelvorming in een veel sneller tempo plaats vindt. Het resultaat was vooral zeer gunstig bij ge wassen, welke bij het stekken moeilijk tot wortelvorming overgaan. De concentraties, waarbij deze groeistoffen gunstig werken, zijn zeer gering en bedragen al naar de stof van één op 20.000 tot één op 100.000 delen water. Neemt men de concentratie van een be paalde groeistof echter te sterk, dan ge schiedt juist het tegengestelde namelijk, dat de plantengroei wordt geremd en soms de gehele plant wordt gedood. Ook toepassing op het fruit Een tweede toepassing van groeistoffen Vindt men momenteel bij het fruit. Een zeer lastig verschijnsel bij verschillende appelrassen was het probleem van de late val. Men noemt dit verschijnsel zo, omdat tegen het tijdstip, waarop deze appels rijp worden, de steeltjes een litteken gaan vormen, waardoor de vruchten gemakke lijk kunnen afvallen. Reeds door een harde wind waait dan een groot deel der vruch ten van de bomen. Sommigen zochten voor die tijd de oplossing van dit euvel in het voortijdig plukken, met het gevolgd echter, dat de kwaliteit hieronder leed. Liet men het fruit hangen totdat het plukrijk was, dan bleek de kans, dat de helft of meer op de grond terecht kwam niet gering. In beide gevallen dus een groot financieel nadeel. Al spoedig na het ontdekken van de groeistoffen ging men op fruitproefstations na of de vorming van de appellittekens kon worden tegengegaan door de bomen met een bepaalde groeistof te besproeien. Deze proefnemingen verliepen zo gunstig, dat al spoedig de practische fruitkweker de voor late val vatbare rassen ging be sproeien. Op de goed geleide bedrijven is het verlies door de late val nu sterk ver minderd. Een derde toepassing werd weldra ge vonden bij het bewaren van aardappelen. Door de aardappelen te behandelen met een groeistof van een sterke concentratie, was men in staat het uitlopen van de sprui ten in kuilen te remmen. Hierdoor werd vooi'komen, dat bij het uitlopen van de spruiten voedingsstoffen verloren gingen. Bovendien ging de consumptiewaarde niet achteruit. De wetenschap onderzoekt dit probleem steeds verder en het is te voor zien, dat in de naaste toekomst nog vele andere toepassingen met groeistoffen mo gelijk zullen zijn en hun weg naar de prac tische tuinder zullen vinden. Lag uw boksbeugel op straat? Op het politiebureau te Beverwijk zijn des Zaterdags tussen 15 en 17 uur en des Maandags tussen 17 en 19 uur inlichtingen te krijgen omtrent de volgende gevonden voorwerpen: Een huissleutel, schoudertas met inhoud, polshorloge, benzinedop auto, bank- en muntbiljetten, kam en spiegel in étui, cein tuur, kindermuts, shawl, boksbeugel, broche, rol tekeningen, vulpennen, schaatsen, auto- kaart van Nederland, hemd, wollen muts, boodschappentas, portemonnaie met in houd en verschillende wanten en hand schoenen. Hoogovenschaakclub naar Noord-Scharwoude De laatste competitiewedstrijd voor de Noordhollandse Schaakbond wordt door het eerste tiental van de Hoogovenschaakclub Woensdagavond 1 Februari gespeeld te Noord-Scharwoude tegen de schaakclub van dezelfde naam. Alles wintergroente wat de veilingklok slaat De bloemkwekers hebben de kassen niet verwarmd De tuinders hebben deze week hun ver warmingen in de bloemenkassen niet op gestookt. Dit bewees het aanbod op de bloemenveiling wel er was heel wat minder dan voor de vorst-periode. De prijzen, die tijdens de strenge vorst in het begin van de week tot meer dan de helft van het oorspronkelijke peil terugliepen, hebben zich hersteld en men kon spreken van een vlotte markt, al hoopt zowel kwe ker als handelaar, dat het niet meer al te koud wordt. De tulpen liepen weer op tot 80 cent per bos; de eerste darwintulpen van de soort William Pitt brachten zelfs een gulden op. Narcissen waren iets terugge lopen in prijs en varieerden nu van 20-49 cent per bos. Hyacinten komen in grote partijen; voor de witte L'Innocence werd tot 14 cent per stuk betaald, de rose Pinjc Pearl ging tot 22 cent. Blauw-e druifjes brachten van 16-38 cent per bosje op. Er zijn weinig potplanten. Weinig groente door de winter De aanvoer op de groentenmarkt is door het winterweer snel gekrompen. Het zijn de specifieke wintgrproducten die nu hoog tij vieren. Boerekool kon de gehele week vlot verkocht worden, al daalde de prijs wel iets; er werd namelijk van 15-49 cent per kilo betaald. Spruiten, mits van goede kwaliteit, konden nog verkocht worden voor prijzen van 20-88 cent per kilo. Groene kool kwam tot 40 cent per kilo. Fantastisch worden de prijzen die men voor prei be taalt (er is weinig van), de hoogste note ring was liefst 95 cent per kilo. Selderijknollen, waarvan er ook al wei nig zijn, varieerden van 19-39 cent per stuk. Minder vlot ging het met de afzet van het witlof, dat in prijs terugliep tot rond de 30 cent per kilo. Andijvie bracht het tot 80 cent per kilo, uien stegen tot 38 cent per kilo en voor winterpeen werd tot 14 cent per kilo betaald. WINTER WANDELING Nonnetjes, zwaardscheden en wulkeneieren broederlijk vereend Postbestellers hebben gisteren over de bevroren Gouwzee de post van Marken naar het vasteland gebracht. Na een stevige wandeling van een uur liep men zonder averij de haven van Monnikendam binnen. UW RADIO DEFECT? le kl. gespecialiseerd radio-rep.-bedr. VISSERSEINDE 24 SPAARNDAM Tel. K 2564-285 (Adv.) voor ZATERDAG 28 JANUARI. Kennemer Theater, 7 en 9.15 uur: „Ten Zuiden van Tahiti". Luxor Theater, 7 exx 9.15 u.: „Gunga Din" W. B. Theater, 8 uur: „Om de macht in Wyoming". Corso Theater (Castricum), 7.15 en 9.30 uur: „Tragische jacht". ZONDAG 29 JANUARI. Kennemer Theater, 2.30, 4.30, 7 en 9.15 uur: „Ten Zuiden van Tahiti". Luxor Theater, 2.15, 4.30, 7 en 9.15 uur: „Gunga Din". W. B. Theater, 2.30 en 5 uur: „Tarzan, de onoverwinnelijke"; 8 uur: „Om de macht in Wyoming". Corso Theater (Castricum),, 3 en 8 uur: „Tragische jacht". MAANDAG 30 JANUARL Kennemer Theater*, 7 en 9 uur: „Ten Zuiden van Tahiti". Luxor Theater, 7 en 9.15 u.: „Gunga Din" W. B. Theater, 8 uur: „Om de macht in Wyoming". Corso Theater (Castricum), 8 uur: „Ditte, een mensenkind". Weer de „Mattheus Passie" in de landstaal Evenals vorig jaar zal ook nu weer het Doopsgezind Gemengd Zangkoor, directeur de heer H. van Dijk, medewerken aan de „Mattheus Passie" van Joh. Seb. Bach, die te Haarlem in de Nederlandse taal wordt uitgevoerd. Zeer waarschijnlijk wordt- deze op tweede Paasdag (10 April) ten gehore gebracht. Het Doopsgezind Gemengd Zangkoor te- samen met het Haarlemse Doopsgezinde Zangkoor onder leiding van Jac. Zwaan, zal Maandagavond in de Doopsgezinde Kerk aan de Meerstraat de repetities van het Bach-wei'k hervatten. Daar de voorberex- dingstijd echter kort is en van verschillen de kanten medewerking is gevraagd, kan het bestuur tot uiterlijk 6 Februari nieuwe leden aannemen. Propaaanda-avond VPRO Vrijdagavond heeft de V.P.R.O. een pro paganda-avond gehouden in de Doopsge zinde Kerk aan de Meerstraat. De heer F. Raadman sprak een woord van welkom, waarna ds. S. Daalder uit Haax-lem een propagandistische toespraak hield. Hij wees er op, dat de V.P.R.O. recht op meer zendtijd kan laten gelden, als deze omroep voor 1 Juni 150.000 leden heeft. Het tweede deel van de avond werd in genomen door de vertoning van een serie lantaaxmplaatjes, waax-bij de leidende figu ren van de V.P.R.O., alsmede de technische kant van het bedrijf naar voren werden gebracht. Het Doopsgezind Zangkoor dat onder lei ding van de heer H. van Stijl medewerking verleende, zong tot besluit een tweetal lie deren. De heer N. van Leeuwen sprak aan het einde een woord van dank tot d§. Daal der. ,,Zwi1serlar I" trok een volle zaal In de goed bezette bovenzaal van veiling gebouw „Kennemerland" aan de Breestraat hield de secretaris van de Nederlandse Reis vereniging de heer J. G. Beurs Vrijdag avond eexx causerie over Zwitserland. Spreker constateerde dat de grote trek pleister van het land zijn betoverende na tuur is. De verschillende talexi in Zwitser land veroorzaken nogal wat last, vooral voor de vreemdeling. Typisch is dat de vrouwen, geen stemrecht bezitten. Vervol gens ging de heer Beurs wat dieper in op het vacantiereisje naar Zwitsex-land en hij gaf een overzicht van de moeilijkheden met de schaarse deviezen en de gestegen kosten tengevolge van de devaluatie. Spreker besloot zijn inleiding met een uiteenzetting van het hotelleven en noem de in dit verband de uitstekende service en de netheid die de Zwitserse hotels ken merkt. Na de pauze liet de secretaris een sex*ie zelfgemaakte gekleurde lantaarnplaatjes zien. Een film over dit land, opgenomen door de heer H. Kuyters, besloot deze in teressante avond. Oprichtingsvergadering „Beverwijkse Uitvaart Verzorging" In hotel Terburg zal op Vrijdag 3 Fe bruari een oprichtingsvergadering worden gehouden van de Coöperatieve Vereniging - „Beverwijkse Uitvaart Verzoi'ging". IJspret in Beverwijk Nu het vriesweer aanhoudt zijn er in de omgeving van Beverwijk vele plaatsen te vinden waar het ijs goed is en waar mo menteel druk gereden wordt. De politie en Openbare Werken hebben op verschillende plaatsen het ijs bekeken en allereerst de ijsbaan waarop reeds enkele dagen gere den wordt, goedgekeurd. Deze baan is des avond verlicht en een „pierement" zorgt voor vrolijke muziek en ook het chocolade- melk-tentje ontbreekt niet op het appèl. De Fortgrachten zijn door genoemde in stanties nu eveneens goedgekeurd, evenals het zijkanaal van de Klomp. Laatstgenoem de vaart telt echter nog drie wakken, welke met stro zijn afgezet. Het is jammer dat de D.E.M. sintelbaan dit jaar niet tot ijs baan is ingericht. De nieuwe spoorwegtarieven in Kennemerland Met ingang van Woensdag 1 Februari zullen de tarieven van de Nederlandse Spoorwegen worden verhoogd. De kaartjes van Beverwijk gaan kosten: BeverwijkAmsterdam 2e klas retour 2.65; enkele reis 1.60; 3e klas retour 1.85; enkele reis 1.10. BeverwijkAlkmaar 2de klas retour 2.—; enkele reis ƒ.1.15; 3e klas retour 1.40; enkele x*eis 0.80. Beverwijk-Haarlem 2e klas retour 1.30; enkele reis 0.70; 3e klas retour 0.90; enkele reis 0.50. BeverwijkVelsen 2e klas retour 0.60; enkele reis 0.35; 3e klas retour 0.40; enkele reis 0.25. Beverwijk-Uitgeest 2e klas retour 0.70; enkele reis 0.45; 3e klas retour 0.50; enkele reis 0.30. BeverwijkZaandam 2de klas retour 1.75; enkele reis 1.—; 3e klas retour 1.20; enkele reis 0.70. Beverwijk—Utrecht 2e klas retour 5.90; enkele reis 3.45; 3e klas retour 4.10; enkele reis 2.40. BeverwijkDen Haag 2de klas retour 4.90; enkele reis 2.90; 3e klas retour 3.40; enkele reis 2. BeverwijkRotterdam 2de klas retour 6.70; enkele reis 3.95; 3e klas retour 4.65; enkele reis 2.75. „Levenspeil en levenskans" Op de ledenvergadering van de afdeling Beverwijk van de Partij van de Arbeid, welke op Woensdag 1 Februari in het ge bouwtje van de Harmonie zal worden ge houden, zal mr. ir. B. W. Haveman spreken over het onderwerp „Levenspeil en levens kans". Concert van de „Haerlemse Musyckkamer" Het ruim jaar oude kamermuziekensem- ble de „Haerlemse Musyckkamer" zal on der leiding van André Kaart en onder auspiciën van de afdeling Beverwijk omstreken van de Maatschappij tot bevor dering van de Toonkunst Dinsdagavond in het Kennemer Theater een concert geven. Medewerking verlenen mevrouw Gertrude Maclaine, clavecimbel en de heer Henk de Graaf, fluit. Uitgevoerd worden onder andere het Vierde Brandenburgse Concert van Joh. Seb. Bach en werken van Geminiani, Lully, Puj;cell en Haydn. Het Noordzeestrand ligt verlaten tussen zee en duin: een eenzame schelpenvisser is de enige silhouet die de lijn van de horizon breekt. Een meeuw staat peinzend in een binnen- zeetje en pikt er bedachtzaam een ha- ringmiddagmaal uit bij elkaar. De scheefgezakte bunkers huiveren in hun naakt beton, waar het stuifzand zich in grillige hopen tegenaan gevleid heeft als wou het die doelloze klom pen steen nog een beetje heul ver schaffen. Dit is het mooist-denkbare décor voor een strandwandeling van een paar uur. Juist in dit jaargetijde laat de zee haar natuurlijkst gezicht zien aan iedereen die er de gemakkelijke stoel en de warme haard voor opoffe ren wil. En zij toont haar schatten: van de boormossel tot de eieren van de doornhaai, alles te pronk voor het oog van de opmerkzame wandelaar*. Ziet bijvoorbeeld dat stuk bruine stof? Het lijkt wel turf, en dat is het ook. Het veen, gevormd binnen de schoorwal in het haf, dat Nedex*land eens was, is onder de duinen doorgegaan, of eigenlijk zijn de duinen er over heen gegaan in hun lang zaam retix-eren voor de aanspoeleixde gol ven. Hierdoor is op verschillende plaatsen onder de kust de zeebodem van veen. Dit spoelt aan op verschillende plaatsen en vaak .in grote hoeveelheden. Dat er zulke grote gaten in zitten, kogelrond en plan. 3 cm. in doorsnee is niet altijd zo. Meestal zit er bovendien niets in die gaten, maar met een beetje geluk vinden we de dader, een schelpdier, met een ruwe rasp een soort mossel, die zich ronddraait als een boor en zo een gang in het veen maakt, waax-in hij goed beschermd zit: de ruwe boormossel. Er liggen hier duizenden schelpen, de ovex-blijfselen van de weekdiex-en. De meeste schelpen hebben kleuren, die echter niet van nature hebben. Zo'n schelp is gewoonlijk wit, maar als ze enige tijd in klei, veen of ijzerhoudende grond heb ben verkeerd, ontstaan de kleuren. Massa1 liggen er bijeen, wulken naast nonnetjes, kokkels naast zwaardscheden en soms zit er een klein rond gaatje in. Kinderen noe men het de gelukschelpen, maar zo'n schelpje is allerminst een gelukkig huisje geweest voor de overleden bewoner. Het gaatje is er in gemaakt door een zeedier, zelf een slak, die dol is op kokkels, wul ken, de tepelhoom. Deze is niet bij macht< de schaal open te breken, die het weekclie: ter verdediging sluit. Maar zijn tongetje is scherp en met harde stekels bezet. Hij boort een gaatje en zuigt het weekdier door de schelp naar buiten, ter onmiddel lijke consumptie. Het vogelleven is ook rijk vertegenwoor digd in de winter: vooral na een storm kan men hondei'den vogels zien zoeken in het aanspoelsel naar nog levende schelpdieren, spoelwormen, zandvlooien, enz., en vooral de troepen bonte kraaien, di~ we naast de verschillende bekende zee- en strandvogel; als verschillendemeeuwensoorten ziep, zoeken naarstig naar die slachtoffers. Zo zagen wij een groep van 10 a 12 bonte kraaien, druk bezig met het vakkundig, verslinden van een olieslachtoffer, een Jan van Gent. Binnen een uur waren er alleen nog wat veren en een gedeelte van het skelet over. De vloedlijn de streep wier en ander aanspoelsel, die over het strand loopt levert diverse interessante gieren op. Allereerst het grijs-groene blaaswier. Op de „bladeren" zitten blazen, gevuld mei lucht, waardoor deze wieren een heel eind kunnen drijven. Eigenlijk zijn de wieren, die langs het strand gevonden worden, niet de eigen lijke planten, maar de vruchtendragende uitgroeisels, die bij de landplanten zaadbodem zouden genoemd worden of de bloemschijf zo ge wilt De eigenlijke wier is een klein plantje van ca. 1 a 2 cm., een soort kokertje, waar de vruchten uit groeien. Dit kokertje zit gewoonlijk op een steen vastgehecht. Een andere soort wier, misschien uiter lijk niet zo interessant als het blaaswier, het veterwier, een wier, dat buitengewoon lang is en een rolronde vorm vertoont. Tussexx al deze wiei'en vinden we ver schillende overblijfselen van zeedieren: het zeeschuim, het overblijfsel van een soor' inktvis, die ixi de Noordzee veelvuldij voorkomt. Dit weekdier heeft een inwen dig geraamte, dat bestaat uit een rugschild, de enige verdediging tegen grotere aanval lers. Wordt deze inktvis verorberd, dan blijft het rugschild over, dat door de wer king van water en zand volkomen schoon gespoeld wordt en als een witte plaat op het strand terecht komt. De zeeëgel heeft het ook niet kunnen bolwerken. Daar ligt zijn omhulsel een fra giel kalkachtig bolletje. Soms zitten er nog stekels op en dan kunt ge duidelijk zien waaraan dit diertje zijn naam ont leent. Tussen wier en schelpen is het mogelijk, ook eieren te vinden. Eiex*en van de wulk bijvoorbeeld, die veel lijken op een klorop kikkerrit. Deze eieren zitten ook op klom pen en zijn door het vex*drogen ingerim- peld tot een gx*ijs-groene substantie, die ritselt bij de minste aanraking. De wuik heeft de eieren gelegd en het is de bedoe ling dat de zon ze uitbroedt. Dat gelukt ook, mits er zich niet een vis over ont fermt en de eieren in het water blijven. De Voor PRIMA Gerard van Praag levensvoorwaarden zijn dus niet zo heel ruim. Andere „eieren" zijn er ook nog: groen achtige blaas, van boven en onderen plat is een ei van een x*og, U weet wel, zo'n plat vis met stekels op rug en staart. Uit de opening aan de bovenkant is het dier ge kropen. Hier is nog een ei, maar dat ziet er wat anders uit. Het is iets kleiner dan dat van de rog en aan de punten zitten „draden". Het is het ei van de doornhaai. Vooi'al haring is een geliefkoosd voedsel van deze dieren en bij óe aangevoerde haring ziet men ze dan ook vaak. Castricum Gepensionneerd gezagvoerder gaat militairen halen Waarschijnlijk zal kapitein Rommel die momenteel als gepensionneerd gezagvoerder in Castricum woont, binnenkort, weer en kele reizen gaan maken op verzoek van de Nederlandse regering. Dit in verband met de charter van buitenland^ schepen voor de repatriëring van Nedexdandse troepen uit Indonesië. Gaan de plannen door, dan vertrekt kapitein Rommel eind Februari per vliegtuig naar Sydney, waar hij het commando zal krijgen over een Engelse of Noorse boot. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk, 10 uur: Ds. L. Canne- _ieter; Geref. Kex*k, 9.30 en 5 uur: Ds. J. Krüger; Herv. Evang. Vereniging, 10.45 uur: Ds. van Duykeren in Geref. Kerk. ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Dr. De Jongh, Julianastraat 1, telefoon 534; Zr. De Wildt, Totensteeg 29, telefoon 401. INENTING. Woensdag 1 Febr. zal er bij de doktoren in Castx-icum gelegenheid bestaan tot het kosteloos laten inenten tegen de pokken. Dit zal geschieden van 44.30 uur. VEILINGBERICHT. Spruiten 54-1,13, sjalotten 19-18, boere kool 19-301/2. knolselderij 27-37 !-2> prei I 81-88, uien 30, witlof 39-47, peen III 6,60- 8,90, peen IV 8,90, prei II 59, witlof II 23-25. HUISVROUWEN BIJEEN. Op 15 Februari zal de afdeling Castri cum van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen in zaal Eggers haar jaarlijks Algemene ledenvergadering houden. Hoofdpunt van de agenda is de bestuurs verkiezing. De dames Meijer en Verwey treden af. De eerste, secretaresse van deze vereniging, is niet herkiesbaar. Heemskerk Stichting „Gezinszorg" begint haar werk In Heemskerk bestaat al jarenlang be hoefte aan een vereniging, welke de ge zinszorg regelt. H-erhaade malen moest er een beroep worden gedaan op jonge meis jes en vrouwen om hulp te bieden in een gezin, waar demóeder afwezig of ziek was. En meestal waren deze beroepen te vergeefs. Daarom is ook Heemskex*k ge komen tot de oprichting van een plaatse lijke afdeling van de Katholieke Gezins- zox'g en Gezinshulp in het bisdom Haar lem. In de stichting hebben zitting geno men de hex-en C. van Veen. voorzitter (Wit Gele Kruis), A. v. Oeveele, secretax*is (K.A.B.), J. van Roon, penningmeester (St, Vincentius-vereniging), die het dagelijks bestuur van de stichting vormen. Verdere bestuursleden zijn: G. Duin (T.B.B.), mevr. M.de Wit (Vrouwenbond), mevr. M. Been tjes (K.A.V.), J. v. d. Aar (Middenstand). C. Beentjes (Armenbestuur) en Pastoor L. C. v. d. Nouweland (geestelijk adviseur). Driehuis „Look for the silver lining" (Thalia) Een genoeglijke showfilm in kleuren. Tot geruststelling van hen wier trommelvliezen niet zijn ingesteld op rebop en boogie- woogie zij meegedeeld, dat deze film speelt in tijden waarin men nog niet zo ver gevor derd was. June Haver als de ster die aan het firmament verschijnt, ziet er zo aardig uit als men zich maar wensen kan en Ray Bolger geeft een serie fenomenale tap-dan- sen weg, die zich niet beperken tot een ge- Posthume onderscheidingen uitgereikt De minister van Oorlog heeft het ere teken voor Ox'de en Vrede met de gespen posthuum verleend aan een vijftal in In donesië gestorven militaii'en wier ouders in Beverwijk woonachtig zijn. De onderschei den militairen zijn: Johan Hendrik Brem- mers, Hendrik van der Pal, Marinus Soete- man, Pieter Cornelis Stam en Pieter Theo- door Wester. De burgemeester mr. H. J. J. Scholtens heeft het diploma met het on derscheidingsteken aan de nabestaanden ter hand gesteld. De Beverwijker H. J. A. Bussing is het oorlogsherinneringskruis met gespen en di ploma, hem door de minister toegekend, persoonlijk overhandigd. VEILINGBERICHTEN „KENNEMER LAND". 27 Januauri. Spruiten (geschild) 3995; (ongeschild) 2068; boerekool 843; prei 4898; was- peen 1539; groene kool 1320; knollen 15.5051.50; appelen 1536; uien 1931; witlof 2533; rode kool 611; breekpeen 3.3011; sjalotten 15. Look for the silver lining"; veel show en weinig pretenties roffel op de vloer, maar een serie grappige vondsten bevatten, die tot het beste behoren wat wij op dit gebied ooit zagen. Het ver haal doet er minder toe, maar ook de rest van de „cast" zorgt hier en daar voor aar dige momenten. Dat geldt zeer in het bij zonder voor Chacall, die helaas slechts een paar minuten op het doek verschijnt, maar in die paar minuten met enige sublieme kwinkslagen op de propnerx komt. W. L. B. Jaarvergadering Partij van de Arbeid De afdeling Velsen-Noord van de Partij van de Arbeid zal Donderdag, 2 Februari, in het clubgebouw „Kindex-vreugd" haar jaarvergadering houden. Behalve de gebruikelijke jaarverslagen van secretaris en penningmeester staat een bestuursverkiezing op de agenda. Het in zijn geheel aftredende bestuur is herkies baar. Jaarvergadering Oranjevereniging „Driehuis" Woensdag 1 Februari komen de leden van de Oranje-vereniging#,,Driehuis" in de koffiekamer van „Westerveld" bijeen om na de gebruikelijke jaarverslagen zich te beraden op eventuele plannen voor Ko- ninginne- en Bevrijdingsdag. De convocatie vermeldt dat tej: gelegen heid van het driejax*ig bestaan in de pauze koffie zal worden geserveerd. SCHEEPVAART GROTE VAART Aldabi. R'damBuenos Aires pass. 26 Jan. Bahia. Alnati, Buenos AiresR'dam pass. 26 Jan. St, Catharina eil. Amstelveen, 26 Jan. van Bona te Middlesbro. Armilla 'U, 26 Jan te Georgetown (Pcnang) van Pladjoe. Albireo, R'dam—Buenos Aires 26 Jan. 270 mijl Z.Z W. Palma. Alblasserdijk, New OrleansAntwerpen pass. 26 Jan. St. Catharinepoint. Alcyone, Casablanca—Vlaardingen 26 Jan. 60 mijl N.W. Kaap St. Vincent. Alderamin, MontevideoR'dam 26 Jan. 150 mijl Oost St. Catharina eil. Alphard, Porto AlegreR'dam 26 Jan. 585 mijl Z'.W. Kaap Verd. eil. Amst.elkerk, A'dam—Duala 27 Jan. verwacht Takoradi. Annenkerk, 26 Jan. van R'dam naar Sydney. Bali, 27 Jan. verw. te Djakarta van A'dam. Bloemfontein, 27 Jan. verw. Port Elisabeth van East London. Bonaire, ParamariboA'dam 26 Jan. 390 mijl West Finistex*re. Bontekoe, 26 Jan. van Makassar n. Parepare. Borneo, BangkokA'dam (verw. 29 Jan.) pass. 26 Jan. Finisterre. Clavella (t), Stanlow-Port Said 26 Jan. 110 mijl Noox*d Finisterre. Coriila (t). Buenos AiresCuragao 27 Jan. 150 mijl O.N.O. Santa Anna. Ci*onenburgh, R'damSwansea pass. 26 Jan. Wight. Cheshire. Djakarta—R'dam vex*w. 27 Jan. Colombo. Delft. Chili—A'dam 26 Jan. te Antwerpen. Drente. BeyporeSingapore 26 Jan. anker Tutycorin. Duivendrecht (t), R'dam—New Orleans 26 Jan. 330 mijl Z.W. San Miguel. Eemland, Buenos AiresA'dam 26 Jan. verw. te Santos. Edam. R'dam—New York 26 Jan. 800 mijl West Scillies. Hecuba, ParamariboA'dam 26 Jan. 870 mijl O.N.O. Barbados. Empire Brent, 26 Jan. van Djakarta—Ne derland. Farmsum, 26 Jan. te Savona van R'dam. Friesland. 26 Jan. 24 uur te Antwerpen van Kopenhagen. Hencon. 26 Jan. van Caracol n. New York. Iiersilia, A'damBarbados 25 Jan. van Ant werpen. Johan van OLdenbarnevelt, 26 Jan. te Dja karta van Soerabaja. Jaarstroom, KotonouAdam 26 Jan. 200 mijl O.N.O. Madeira. Jacob Cats, New Orleans—Manchester 26 Jan. 160 mijl Zuid Charleston. Jobshaven, R'damGaboon 26 Jan. 60 mijl Zuid Startpoint. Keilehaven, R'dam—Taboe pass. 27 Jan. Wight. Kota Inten, R'dam—Djakarta 27 Jan. te Port Said. Kota Agoeng, Djakarta—R'dam 26 Jan. te Suez. Kota Baroe, Djakarta—R'dam (29 Jan. 16 U. verw.) pass 26 Jan. 21 uur Finisterre. Kota Inten, R'dam—Java 27 Jan. te Port Said verwacht. Loenerkerk, 27 Jan. te Karachi van Bombay. Laurenskerk, Perz. Golf-R'dam pass. 27 Jan. Finisterre. Leerdam. R'dam-New York 26 Jan. 180 mijl Z.O Kaap Sable. Lindekerk, R'dam-Basrah 27 Jan. te Bahrein. Maas, 27 Jan. van Port Paix van San Marco. Mentor, ValenciaR'dam pass. 26 Jan. Finisterre. Meerkerk, JapanR'dam pass. 26 Jan. Ouessant. Mitra (t), Curasao—Bergen pass. 26 Jan. Dungeness. Muiderkerk, Libreville—A'dam 26 Jan. te Freetown. Nederland (t), 26 -Jan. van Bahrein naar Rastanura. Nigerstroom, 26 Jan. te Lob ito. Nigerstroom, 31 Jan. verw. van Lobita naar Londen. Oranje, A'dam—Djakax*ta 26 Jan. pass. Minicoy. Poelau Laut, 26 Jan. van Londen n. A'dam. Poseidon, New Yox*k—Aruba pass. 26 Jan. Sandy Hook. Prins Fred. Hendrik, 26 Jan. te Londen van Antwerpen. Pr. Maurits, LissabonValencia 26 Jan. te Castellon. Pr. Willem 5, 26 Jan. v. Burrian n. Engeland. Rempang. 26 Jan. v. Belawan naar Colombo. Salatiga, 26 Jan. van Cebu naar Manilla. Saparoea, New YorkDjakarta 26 Jan. te Suez. Stad Leiden. R'dam—Philadelphia pass. 26 Jan. Ouessant. Stad .Schiedam, SunderlandCivita Vecchia 26 Jan. van Gibraltar. Straat Malakka, 27 Jan. te Singapore van Lorenzo Marquez. Saparoea, New YorkDjakarta 26 Jan. van Suez. Sumatra, A'damDjakarta 27 Jan. te Genua. Sibajak, R'damDjakarta 26 Jan. 270 mijl Oost ten Zuiden Malta. Sloterdijk, DjakartaNew York 26 Jan. 120 mijl W.N.W. San Salvador. Soestdijk, DjakartaNew York 26 Jan. te Kantang. Sommelsdijk, New YorkDjakarta 27 Jan. verw Colombo. Stad Leiden. R'damPhiladelphia 27 Jan. 300 mijl W.Z.W. Ouessant. Stanvac Talang Akar (t). TjoebanSoengex Gerong 26 Jan, in mond Musi rivier. Sumatra, A'dam—Djakarta 27 Jan. verw. Genua. Talisse, JavaA'dam 27 Jan. van Port Said. Tarakan, A'damMakassar 25 Jan. v. Suez. Tjipondok, 27 Jan. verw Penang v. Zanzibar. Tawali A'dam—Buenos Aires pass. 26 Jan. Fernando Nororxha. Tjikampek, 26 Jan. van Hongkong n. Manilla. Tjitjalengka, 26 Jan. vanMunto n. Hongkong. Tosari, LondenFremantle 25 Jan. 22 uur van Aden. Triton. 26 Jan. te Puerto Cabello v. Turks eil. Utrecht, BahiaKaapstad 26 Jan. 790 mijl West ten Noorden Kaapstad. Van 't Hoff. DurbanBaltimore 26 Jan. 435 mijl Z.W. Ascension- Van Ostade, A'damCuragao pass. 26 Jan. Nauw van Calais. Veer.dam, R'damNew York 26 Jan. van Southampton. Weltevreden, New YorkDjakarta 30 Jan. verw. Alexandrië. Weltevreden. HalifaxDjakarta 26 Jan. 60 mij! Oost Kaap Bougaroni. TJssel. 27 Jan. verw. Maracaibo v. Punta Cardon. Zuiderkruis. 26 Jan. van R'dam te Djakarta. KLEINE VAART Deni, 26 Jan. te Grangemouth van Dundee. Hebe Nobel 26 Jan. van Guernsey te Londen. Spurt, 27 Jan. te A'dam van Kopenhagen. Zeeland, 26 Jan. van Kopenhagen naar HulL

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 7