Meningen zijn verdeeld over de voorgestelde competitie-indeling Hoe Koningin Juliana werkt Visserij- narh) Harmoniekapel „De Eendracht" recipieerde in gebouw Concordia Zaterdag 28 Januari 1950 Is verbetering van het spelpeil te verwachten De bondsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond moet binnenkort een belangrijke beslissing nemen. Aan haar is een voorstel voorgelegd waarin gevraagd wordt, om ter verbetering van het spelpeil mee te werken aan de herziening van de competitie-indeling. Bij aannneming van het voorstel wordt een landelijke eerste klas, los van de districten, bestaande uit vier competities van vijftien elftallen in gesteld voor het komende seizoen. Na vijf jaar is dit aantal teruggebracht tot twaalf. De lagere klassen worden in zes districten ingedeeld en een afdeling bevat twaafl elf tallen. Degradatiewedstrijden behoren dan tot het verleden. Aan enige voetbalofficials uit Haarlem en omgeving hebben wij hun mening ge vraagd. Over het algemeen werd toege juicht, dat er pogingen in het werk worden gesteld het spelpeil te verbeteren. Velen verheugden er zich over, dat de degradatie wedstrijden worden afgeschaft en allen meenden, dat de Noordelijke eerste klassei's het niet gemakkelijk zullen krijgen. Deze zullen waarschijnlijk het eerst in aanmer king komen voor degradatie. Waarom beperking van het aantal eerste klassers De heer Jan J. van den Berg, ere voorzitter van „Haarlem" zeide niet in te zien, dat het spelpeil verbeterd wordt, als het aantal eerste klasers van zestig (aan vankelijk vier maal vijftien) tot acht en veertig (vier maal twaalf) wordt terug gebracht. Er moeten andere wegen bewan deld worden, om het spelpeil op te voeren. De heer Van den Berg verklaarde zich voorstander van afschaffing van degra datiewedstrijden en hij vermoedde, dat de meeste vertegenwoordigers van eerste klas sers het niet met hem eens zijn. Het houdt er de moed bij de lagere klassers beter in. als zij weten, dat bij het behalen van het kampioenschap promotie volgt. Het is reeds vaak gebeurd, dat zij teleurgesteld werden, omdat de promotiewedstrijden geen succes opleverden. De heer J. P. van Balen Blanken, voorzitter van „Haarlem", de oudste eer ste ltlasser in Kennemeiiand, was niet en thousiast over de indeling van vier afde lingen. Volgens hem kunnen de zestig eer ste klassers in vijf afdelingen van twaalf worden ondergebracht. De kwestie van verbetering van het spelpeil is natuurlijk een zeer belangrijke, maar of het doel be reikt zal worden door de nieuwe indeling meende hij te moeten betwijfelen. Vele clubs verkeren nog in moeilijkheden en door het engageren van oefenmeesters trachten zij het spelpeil te verbeteren. Een seizoen met acht en twintig wedstrijden, zoals voor het komende seizoen wordt voor gesteld, vraagt te veel van de spelers. Er blijft te weinig tijd over voor vriendschap pelijke wedstrijden en de beker komt in gedrang. Persoonlijk is de heer Van Balen Blanken'voor afschaffing van degradatie wedstrijden, doch in het verleden is ge bleken, dat een club welke dergelijke wed strijden gespeeld heeft, het volgend seizoen goed op dreef is. Als voorbeeld te noemen Sparta. „EDO is altijd tegen promotie- en degra- datïewedstrenden geweest", merkte de heer W. H i r s, secretaris van EDO op en hij herinnerde aan enkele promotiewedstrijden van zijn club welke minder prettige gevol gen hebben gehad. Als er wat gedaan kan worden in het belang van het spel dan moet daaraan medewerking worden ver leend. Het spelpeil is laag, ook in het westen. Op het ogenblik spelen de eerste klassers te weinig wedstrijden. Het aantal wordt opgevoerd en aangezien er geen degradatiewedstrijden meer zijn hebben de clubs als er twee en twintig wedstrijden gespeeld moeten worden voldoende tijd. In het begin zullen er zich vermoedelijk door het overladen programma wel moei lijkheden vordoen. Meer wedstrijden spelen betekent ook meer inkomsten en dat is nodig, omdat de kosten steeds stijgen. De heer Jac. de Geus, voorzitter van R.C.H., was van mening, dat het voorstel veel goeds inhoudt; over de onderdelen zou nog wat te zeggen zijn, doch het gaat er om het spelpeil te verbeteren en daaraan moet worden meegewerkt. Het groot aantal wedstrijden in het eerste seizoen en de verre reizen vragen van de spelers veel opoffering. Daaraan is echter moeilijk te ontkomen. Twaalf clubs is een goed aantal. Jammer is 't. dat de bekerwedstrijden in de eerste jaren misschien in 't gedrang komen of de competitie moet eerder beginnen. De heer De Geus verklaardes altijd tegenstan der van degradatie- en promotiewedstrij den te zijn geweest. Of een zo groot aantal wedstrijden financiële voordelen zullen op leveren is moeilijk te voorspellen. Veel hangt af van het eigen spel en dat der tegenstanders en of er wedstrijden in de omgeving zijn vastgesteld. De heer W. Boerlage, voorzitter van V.S.V., meende, dat er niet veel over het voorstel gezegd behoeft te worden, omdat het overeenkomt met de wensen van de Westelij ice eerste klassers. Het is echter de vraag of de nieuwe regeling voor de clubs uit de hoogste afdeling financiële voordelen zal opleveren. Er moeten verre reizen ge maakt worden en afgewacht dient te wor den of het publiek belangstelling heeft voor de wedstrijden tegen clubs uit het noor den. De heer Boerlage voelt wel voor het spelen van degradatiewedstrijden, omdat de clubs in de gelegenheid moeten worden gesteld hun laatste kans te verdedigen. Om aan de wensen van de verenigingen uit de lagere klassen tegemoet te komen is inge stemd met afschaffing van degradatie wedstrijden. Voorstel niet volmaakt „Van primair belang is, dat zowel de promotie- als degradatiewedstrijden afge schaft worden", merkte de heer A d r. Cassee, ere-voorzitter van Bloemendaal eh oud-secretaris van het district I van de K.N.V.B. op. Volgens het voorstel blijven promotiewedstrijden gehandhaafd en dat achtte hij onjuist. Er moet technisch iets op gevonden worden dat ook de promotie wedstrijden vervallen. De indeling van vier maal vijftien clubs achtte de heer Cassee niet geschikt. Het aantal wedstrijden, dat de elftalen moeien spelen is te groot en de periode van vijf jaar, waarin het getal clubs tot twaalf teruggebracht moet wor den, duurt te lang. Acht en twintig wed strijden, bekertournooien en vriensehappe- lijke partijen vragen te veel. Te betreuren is het, als de bekerwedstrijden niet ge speeld kunnen worden. Drie jeugdige dieven voor de rechtbank De gebouwen van Beijnes op het Stationsplein De directie bevestigt: er is geen koopcontract In ons blad van jongstleden Zaterdag schreven wij dat wij een communiqué had den ontvangen van het accountantsbureau B. Mica Czn. te Bloemendaal, waarin werd medegedeeld dat de gebouwen van Beijnes verkocht waren aan een combinatie van zakenmensen te Haarlem en Bloemendaal, voor welke combinatie het accountants kantoor naar buiten zou optreden. Men weet dat er onderhandelingen wa ren tussen het gemeentebestuur en Beijnes over de aankoop van dit gebouwencomplex. Wij hebben ons toen tot de directie van Beijnes gewend om nadere inlichtingen. Beide directeuren waren enige dagen uit- stedig. De adjunct-directeur verzekerde evenwel, dat het bericht niet juist is. De onderhandelingen met de gemeente Haar lem duren nog voort. Alleen is te zeggen dat er ook nog andere gegadigden zijn. Heden is een der dh*ecteuren van zijn reis teruggekeerd. Hij bevestigde de aan ons gegeven verklaring van de adjunct- directeur. Het bericht van het accountants bureau is onjuist, er is geen koopcontract gesloten. De Haarlemse rechtbank begon Donder- g haar zitting met de behandeling van drie zaken tegen jeugdige wetsovertre ders. De eerste was de 29-jarige Baren- drechter J. C. van der L. die in onze stad twee schrijfmachines en een telmachine uit een fabriek had gestolen. Een deel van zijn buit had hij verkocht in Amsterdam, maar toen hij de rest wilde verkopen, was hij door de politie aangehouden. Vol berouw stond hij Donderdag voor zijn rechters; hij had het gedaan zei hij, om een stof zuiger voor zijn vrouw te kunnen kopen. De president las een psychiatrisch rap port over Van der L. voor, waaruit bleek, dat verdachte leeft in een neurose. Hij zou behandeld moeten worden door een psy chiater. Rekening houdend met dit rapport en ook met het feit, dat deze verdachte de proeftijd van twee voorwaardelijke von nissen nog niet achter de rug heeft, eiste de Officier van Justitie een gevangenisstraf van een jaar. De verdediger, rar. A. W. Hellema Jr legde de nadruk op het feit, dat Van der L. door een grote liefde voor zijn vrouw in een dwangneurose was gekomen, di- hem tenslotte tot deze wanhoopsdaad had gedreven. Hij is geen misdadiger, zei mr. Hellema, en zelfs geen slecht mens. Maar slechts een behandeling van een psychiater kan deze verdachte weer in het rechte spoor brengen. Pleiter vertelde nog, dat de benadeelde Haarlemse fabrikant zijn goede wil had kenbaar gemaakt om Van der Ij. te helpen. Op grond daarvan vroeg mr. Hellema een clemente, voorwaardelijke straf. Tuinarbeider stal De volgende verdachte, R. N., een 26- jarige tuinarbeider, die een colbertjas, schoenen en een fiets in de Haarlemmer meer had gestolen, werd door zijn verdedi ger beschreven als zwaar debiel. En op grond daarvan was de verdediger het eens met de eis van mr. Van der Burg, die on danks de belangrijke straflijst van N. een straf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk eiste; zulks op voorwaarde, dat de verdachte zich zou laten verplegen in de landkolonie van het Leger des Heils in Lunteren. Verduistering De 24-jarige J. P., een kantoorbediende uit IJmuiden had voor een vrij hoog be drag winkelbonnen van zijn werkgever verduisterd. Het geld, dat hij er voor kreeg had hij grotendeels aan pleziertjes opge maakt. Mr. van de Burg eiste een jaar ge- vangenisstrafg. P.'s verdediger sprak in het bijzonder over de jeugd en de opvoeding van deze verdachte. Op grond van de tal loze moeilijkheden, die hij in die tijd had gehad vroeg de verdediger een gecombi neerde straf. Heling Tenslotte was daar nog de koperslager K. M. uit IJmuiden, die als heler was op getreden bij .de verduisteringen van P. en ook van een andere IJmuidenaar gereed schappen had gekocht, die van diefstal af komstig waren. M. verklaarde, dat hij het had gedaan om de twee betrokken mensen te helpen. Uit getuigenverklaringen bleek inderdaad, dat M. de beide leveranciers goede prijzen had betaald. Er was echter van de IJmuidense politie een weinig gunstig rapport over de verdachte binnen gekomen. De officier constateerde in zijn requisitoir, dat de verdachte dan misschien wel hulp vaardig en goedhartig mocht zijn, maar dat hij zeker niet eerlijk was. De eis luidde: een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Mr. Hellema die ook in deze zaak de verdediger was, beschouwde het rapport uit IJmuiden, door zijn gebrek aan feite lijke gegevens als „riekend naar roddel" Als reparateur aan de Zuidzij had hij ge heel ten onrechte, aldus pleiter, een slechte naam gekregen. Mr. Hellema constateerde, dat de verdachte zeker niet op zijn eigen voordeel uit was en vroeg invrijheids- stelling bij het uitspreken van het vonnis. In al deze zaken zal de rechtbank op 9 Februari uitspraak doen. Een Engelse politiekruiser bezoekt IJmuiden De Engelse politiekruiser „Plover", een schip van 805 ton en een lengte van 65 meter, komt op 14 Februari in Rotterdam. Op 18 Februari wordt via IJmuiden naar Amsterdam gevaren, waar het schip blijft tot 23 Februari. Daarna wordt, weer via IJmuiden, de tocht vervolgd. De „Plover" is een schip der Engelse marine dat speciaal belast is met het toe zicht op de visserij. De benzine-fraude Men verzoekt ons mede te delen, dat de zeven personen, die betrokken waren bij de benzine-fraude in de Ripperda-kazerne waar wij gisteren melding van maakten wel in onderhoud waren bij de school K-troepen, doch niet onder commando van dit onderdeel stonden. In zoverre staat dus de school K-troepen buiten deze affaire. gp% De taak die het „Kabinet der Koningin" daarbij heeft Wijk aan Zee heeft dan eindelijk zijn botenhuisdat de nieuwe strandreddings- boot van de KNZHRM een stevig onderdak zal bezorgen. UITGEVAREN VISSERIJVAARTUIGEN Maandag IC Januari: motoriogger Vertrou wen KW 6; Margaretha en Maria KW 23; Wilhelmina II KW 138. Dinsdag 17 Januari: motoriogger Noordzee KW 47: Nellv Maria KW 70: Huiberdina Gijsbertha KW 85; Kees KW 124; Java KW 159. 18 Januari: motoriogger De Arend KW 7; Oceaan IV SCH "120. Donderdag 19 Januari: motoriogger Bali KW 129. Vrijdag 20 Januari: motoriogger Wiron III IJM 221: Annie KW 54. Zaterdag 21 Januari: motortrawler: Medan IJM 57. Motoriogger Martenshoek IJM 283. Maandag 23 Januari motortrawler Thorïna IJM 33; Batavia IJM 99; Shamrock IJM 129. Motoriogger: Heemstede IJM 53: Martha IJM 74; Verwachting IJM 204; Huberta Ge- rarda KW 9; Willem Cornells KW 16; Arie Nico KW 17; Dirk KW 19; Orion KW 22; Cor- nelis KW 24; De Verwachting KW 28; Mar- grietha Maria KW 129; Machiel KW 33; Helena KW 39; Aafke Jacoba KW 41; Cor nells Marin us KW 48; Jan KW 50; Floris KW 59; Elizabeth KW 64; Volharding KW 65; Noordster KW 67; Saturnus KW 69; Excelsior II KW 78; Jan KW 84; Willempje KW 89; Alida KW 91; De Vrouw Dirkje KW 104; Jacoba KW 107; Gebroeders KW 108; De Vrouw Jacoba KW 122; Petronella KW 127; Wilhelmina III KW 147; Katwijk III KW 161; De Vier Gezusters KW 162: Janna KW 163: Gebroedei-s KW 166; Aleida KW 169: Zee meeuw KW 170: Karei Doorman KW 227; Onderneming IV SCH 180. Dinsdag 24 Januari: motortrawler Allan Water IJM 34. Motoriogger Nederland VI KW 37; Jacoba Gesina SCH 36; Oceaan VII SCH 333; Adjo- wico RO 9. Woensdag 25 Januari: motoriogger Bruin vis RO 1. Donderdag 26 Januari: stoomtrawler Lim- burgia IJM 54. Motortrawler Johannes Polderman IJM 20. Motoriogger Gorredijk IJM 75; Eendracht KW 168; Marie VL 71. Een spok kabeljauw, die negen grote en negen kleine kisten vulde, trof de kot ter T.X. 51, toen het net vast liep aan een wrak. Voor dit partijtje rondvis werd 1200 besomd. Indonesisch communiqué De militaire gouverneur van Djakarta heeft een communiqué uitgegeven over de gebeurtenissen van Donderdag, dal luidt: „Het complex van Sawah Besar in de om geving vair Gang Maphar was een broei nest van rebellen van de A.P.R.A. Daar vandaan werden schoten gelost, toen in de buurt werd gepatrouilleerd. Hierna werd een tegenaanval ondernomen, maar het grote, dichtbevolkte kamponcomplex maak te het uitvoeren vair een effectieve tegen aanval onmogelijk, waardoor enige ver warring ontstond. Van de rebellen werden acht personen gearresteerd. De rebellen waren afkomstig van het korps speciale troepen te Batoedjadjar en waren naar Djakarta gekomen, waar zij logies ontvin gen in een perceel aan de Kramatlaan. De eenheid bestond uit circa 100 man, die de voorlopers waren van illegale troepen, die uit ongeveer 2000 rebellen van de A.P.R.A. bestonden. Deze troepen hadden tot taak verwarring en verderf te Djakarta te stichten Deze rebellen is het niet gelukt Djakarta te bereiken, omdat zij te Tjiandjoer werden aangevallen door een bataljon van Soljoto, zodat Djakarta geen tweede Bandoeng werd. Tijdens een onderzoek van de gearres teerden is duidelijk naar voren gekomen, dat zij slachtoffers waren van ophitsing hunner Nederlanlse leiders, met name van sergeant-majoor Meyer, die niet gearres teerd kon worden. Het heeft de aandacht getrokken en ook bewondering gewekt, dat Koningin Juliana steeds blijk geeft in de meest-ingewikkel- ste Staatszaken uitstekend te zijn inge werkt, zelfs de détails worden daarbij niet vergeten. Dit op zich zelf is al een hele op gaaf, vooral indien er zulke moeilijke quaesties aan de orde zijn als de Indone sische. Maar bovendien blijkt ook herhaal delijk dat Hare Majesteit voortreffelijk op de hoogte is van détails van de internatio nale politiek, terwijl Zij daarnaast grote belangstelling toont voor belangrijke din gen en stromingen die in ons land de aan dacht vragen en steeds „de vinger heeft op de polsslag van ons volk". Hoe is dit zo vragen zich ongetwijfeld velen af mogelijk, want daarnaast wordt nog veel meer van onze Koningin gevergd: officiële bezoeken, ontvangsten, audiënties, enzovoort? En dan is H. M. óók nog echt genote en moeder en ook die belangrijke taak komt niet in het gedrang. Wie kennis neemt van het werk van het „Kabinet der Koningin" krijgt een indruk van de werkwijze van Hare Majes teit. Dit is meer dan een bureau waar al leen de correspondentie verzorgd wordt. Hoewel ook dit reeds een omvangrijk werk is. Elke dag komen er stapels brieven van mensen, die om hulp en steun vragen. Soms is het om geld te vragen voor een wagentje voor een hulpbehoevende inva lide of voor een raclio-toestel voor een arme blinde, dan weer een verzoek om hulp voor een gepensionneerde, die meent niet rechtvaardig behandeld te zijn. Een groot aantal mensen dat geen uitkomst meer ziet, verwacht hulp van de Hoge Landsvrouwe. En ieder die schrijft krijgt antwoord en wordt, indien daarvoor ter men zijn, geholpen. Maar dit laatste kan natuurlijk alleen indien de ingewonnen adviezen dit mogelijk maken. Niet zelden Nieuwe „atoomconferentie" in Engeland De Russische bom komt ook ter sprake Britse, Amerikaanse en Canadese ge leerden ontmoeten elkaar van 9 tot 12 Febr. in het Britse Instituut voor Atoomonder zoek te Harwell om van gedachten te wis selen over de vorderingen op het gebied van de atoomenergie. Verwacht wordt, dat het bezit van de atoombom door Rusland zal worden besproken en dat ten aanzien van de atoomgeheimen en hun beveiliging nieuwe voorstellen aan de drie betrokken regeringen zullen worden gedaan. Na een halve eeuw Thans weer vijftig werkende leden Twee loggers der Katwijkse en één logger der Scheveningse vloot losten Vrij dag platvis. Een logger met Scheveningse o merken kwam Zaterdag naar IJmuiden om verenigingsleven in Velsen-Noord in sterke De viering van het gouden jubileum van de Harmoniekapel de „Eendracht" werd vrijdagavond in gebouw Concor dia te Velsen-Noord ingezet met een feestelijke receptie, tijdens welke ge legenheid, onder meer vertegenwoor digers van het gemeentebestuur en tal van verenigingen en organisaties, hun gelukwensen kwamen aanbieden. In zijn voorwoord bracht de voorzitter van de „Eendracht", de heer J. Hommes, de vele moeilijkheden waarmee de vereni ging tijdens de eerste jaren van haar be staan te kampen heeft gehad in herinne ring. De ups en downs die ook deze har moniekapel gekend heeft, werden door spreker in enkele woorden geschetst. Met dankbaarheid herdacht de heer Hommes wijlen de heer P. Smit van Gelder, die door de oprichting van gebouw Concordia het de goede prijzen. Drie kotters met platvis completeerden de markt van Vrijdag. Van haring naar platvis. Slechts ze ventien kisten haring hebben twee kotters, HD 67 en HD 168, buit gemaakt in het Kanaal. De bemanning laat de haring zwemmen en gaat de volgende week om platvis op de kust. De prijs van 19 per- kist was uitstekend. Naar de werf. De motoriogger „Gor redijk" (IJm. 75) is naar een Scheveningse werf gesleept om een verandering aan de stuurhut te ondergaan. mate heeft gestimuleerd. Door de stichting van dit culturele centrum kwam onder meer een einde aan het repeteren op de zolder of de snijzaal van de fabriek en werd de „Eendracht" in de gelegenheid gesteld haar muzikale wieken verder uit te slaan. Spreker memoreerde voorts hoe de jubilerende Harmoniekapel in 1940, toen zij op het toppunt van haar roem was, als gevolg van de oorlogsomstandig heden uit elkaar viel. Het jaar 1945 noem de de voorzitter een der zwarste bladzijden uit de geschiedenis van de kapel: twee derde deel van de instrumenten bleek ver in April zal een begin worden gemaakt met de bouw van een nieuwe dubbele spoorbrug bij Oosterbeek. Dit werk zal enige jaren in beslag nemen. Hetzelfde systeem, zal worden toegepast als bij de bouw van de nieuwe brug over de Rijn bij Arnhem. Men zal namelijk de nieuwe brug naast de noodbrug bonwen, en deze na de voltooiing op de iilaats van de oude brug rollen. De nood-spoorbrugdie slechts één spoor telt. dwenen te zijn en de vereniging telde nog slechts 16 leden. Met vereende krachten werd echter aan de herleving van de „Een dracht" gewerkt en thans telt zij weer 50 werkende leden. De directie van Van Gel der Zonen heeft steeds grote belangstelling getoond voor het wel en wee van de „Een dracht" en de voorzitter bracht hiervoor dan ook zijn wel gemeende dank naar voren. Na zijn openingswoord richtte de heer Hommes zich tot de heren G. Haver en C. Kat, die reeds van de oprichting af lid van de harmoniekapel zijn. Spreker deed de jubilarissen toezegging van een foto, welke dezer dagen van de vereniging is ge maakt. Ook de echtgenoten van deze vete ranen werden in de huldiging betrokken. Hun werd een fraai bouquet bloemen overhandigd. Vele hartelijke woorden Wethouder J. Aschoff bracht vervolgens de gelukwensen van het Velsense gemeen tebestuur over en belichtte in enkele woor den de sociale en culturele taak die de ju bilerende muzikanten vervullen. De heer Aschoff sprak de hoop uit dat de „Een dracht" in de toekomst nog veel voor haar leden en haar bedrijf zou bereiken. Bij ontstentenis van ir. J. Tromp sprak de heer H. Smit van Gelder namens de firma Van Gelder Zonen. Spreker zei er van overtuigd te zijn, dat de harmonie kapel onder de enthousiaste leiding van de heer Hommes een nog grotere bloei tege moet gaat. Hij gaf het bestuur voorts de verzekering, dat de directie haar volledige medewerking zou verlenen bij het organi seren van het muziekconcours. Tenslotte stelde de heer Van Gelder alle leden een blauwe stropdas in het vooruitzicht en bood hij een fraaie tuil bloemen aan. Gouden medaille De voorzitter van de afdeling Noord- Holland van de Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfarecorpsen deed zijn gelukwensen vergezeld gaan van een gou den medaille en sprak de hoop uit dat het concours de kroon zou worden op het werk van het jubileumjaar. De heer F. Brakenhof die namens de be drijfsverenigingen het woord voerde, bracht de prettige samenwerking die er steeds tussen de verenigingen heeft be staan in herinnering en bood een prachtig bloemstuk aan. Voorts werd het woord gevoerd door de oud-voorzitter, de heer P. de Greet", me vrouw P. Heynes, namens de ereleden en echtgenoten der leden, de heer J. C. Ver borst, namens de Beverwijkse Harmonie kapel, de heer T. Kuipers namens de R.K. Harmonievereniging St. Caecilia, de heer A. Mol, namens het dubbelmannenkwartet „De Verenighde Sangers", de heer W. Bal, namens de Hoogovenharmonie, de heer P. Koelman, namens de Oranje Vereniging Velsen-Noord en de heer C. Haver, namens de oud-leden. De Beverwijkse Harmoniekapel en de R.K. Harmonievereniging „St. Caecilia" boden hun jubilerende zustervereniging een concert aan ter gelegenheid van het jubileumconcours. Alle sprekers lieten hun gelukwensen vergezeld gaan van bloemen en het podium van gebouw Concordia was dan ook spoedig herschapen in een ware lusthof. Schriftelijke gelukwensen kwamen 'on der meer binnen van de heren: A. Allan, ir. J. Tromp, dr. R. Fierstra de buurtvereni ging „De Schulpen" en de voetbalvereni gingen Kinheim en V.V.B. Aan het slot van deze druk bezochte re ceptie bracht de voorzitter dank voor de vele blijken van belangstelling, moeten de brieven doorgegeven worden omdat het zaken betreft die uitsluitend lot de bevoegdheden van een departement, een gemeentebestuur of een andere instan-' tie behoren. Zo komen er in deze dagen van woningnood vele brieven van mensen, die om een huis of een beter huis vragen. Maar die aanvragen kunnen alleen worden doorgezonden. Voorts heeft het Kabinet der Ko ningin bemoeienis met de aanvragen om audiëntie en de organisatie van bezoeken, waartoe H. M. wordt uitgenodigd. Een zeer belangrijke taak is verder het geven van voorlichting aan de Koningin. Bij de organisatie van dit werk is alleen gedacht aan voorlichting, dus niet aan het geven van advies. Die voorlichting moet er op gericht zijn de Koningin in staat te stellen zich een mening te vormen over het onderwerp dat aan de orde is en het nemen van een beslissing te vergemakkelijken. Als de Kamers een wet hebben aange nomen, moet die door de Koningin be krachtigd worden om in werking te kun nen treden. De officiële stukken, die daarop betrekking hebben vormen stapels en zou den dagen eisen voor bestudering. Koningin Wilhelmina liet zich een mondelinge uit eenzetting van de hoofdinhoud dezer stuk ken geven. Koningin Juliana stelt daaren tegen prijs op een schriftelijke uiteenzet ting, die wel zo kort mogelijk dient te zijn, maai- toch mag daarbij geen enkel belang rijk onderdeel verwaarloosd worden. Aan de bezwaren der tegenstanders moet ook recht gedaan worden. Van automatisch tekenen van belangrijke wetten door de Koningin is geen sprake. Niet zelden wordt de desbetreffende mi nister ten Paleize genodigd om een nadere toelichting te geven. Belangrijke benoemingen, o.a. van bur gemeesters, vragen soms veel aandacht. De ministers (soms, zoals bij de benoeming van een burgemeester ener gemeente bo ven de 100.000 inwoners, de ministerraad) doen wel een voordracht, maar de Koningin benoemt. In enkele gevallen wordt van de voordracht afgeweken. Daarom kan ook pas van een benoeming melding gemaakt worden als het besluit door de Koningin getekend is. De Koningin is natuurlijk niet in staat alle couranten te lezen. Daarom wordt elke dag een overzicht gemaakt van alle be langrijke dingen, die in de couranten staan, Zo kan H. M. niets van betekenis ontgaan. Wanneer er politieke quaesties aan de orde zijn, wordt een bloemlezing gegeven van alle hoofdartikelen. Zo weet H. M. hoe de gedachten over zo'n zaak zijn. Ook de belangrijkste dingen over de in ternationale politiek worden op die manier verzameld. De taak, die directeur en ambtenaren van het Kabinet der Koningin hebben, is dus wel zeer omvangrijk en belangrijk. Er wordt steeds naar gestreefd geen personen daarbij aan te stellen die de ambitie heb ben een rol te spelen in de actieve poli tiek, want die zijn daar niet op hun plaats. De directeur heeft bovendien nog een zeer bijzondere taak. De Koningin heeft behoefte aan een „klankbord", iemand om hangende aangelegenheden mee te bespre ken. Er wordt daarbij van de directeur geen advies verwacht, want dit „doorspre ken" heeft alleen ten doel om de hoofd lijnen en de belangrijke détails te belich ten, opdat het aan H. M. mogelijk wordt zelf tot een juiste beoordeling der feiten te komen. Als directeur van het Kabinet der Ko ningin treedt sinds de oorlog op mej. mr. M. A. Teilegen. BINNENLAND De gemeenteraad van Lopik behandelde een aanvraag van het schoolbestuur der Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs. Het schoolgebouw bestaat dertig jaar doch verkeert als gevolg van een constructiefout in een zodanige toestand, dat het gedeeltelijk afgebroken en herbouwd moet worden. Met grote tegenzin voteerde de raad een crediet van ruim f 15.000 voor dit doel. - In overleg tussen de Interdepartementale Commissie voor de Lonen en Prijzen en de Stichting van de Arbeid is een commissie samengesteld voor de studie van het vraag stuk der noodzakelijke verhoging der ar beidsproductiviteit in ons land. Voorzitter dezer commissie is mr. J. A. Berger, voorzit ter van het College van Rijksbemiddelaars. Naar te Madrid verluidt zou de Spaanse gezant te Kopenhagen, José Villaverde y Roca de Togores, benoemd zijn tot Spaans gezant te 's Gravenhage. De procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof heeft bevestiging gevraagd van het vonnis, door de rechtbank te Rotterdam geveld over de thans 27-jarige M. H. K. uit Rotterdam. K. werd veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en ter beschikking stelling van de regering, wegens doodslag op de negenjarige Keesje Vermeulen op 11 April 1947. Aan prof. dr. ir. J. W. H. Uytenhogaart is de Bronzen Leeuw toegekend. Prof. Uyten- bogaart, die aan de Bataafse Petroleum Maat schappij is verbonden, heeft zich tijdens de bezettingsjaren verdienstelijk gemaakt dooi' zijn waarnemingen over de V-wapens, waar door hij de geallieerde legerleiding belang rijke gegevens over de raketprojectielen ter beschikking kon stellen. Het nieuwe passagiers-vrachtschip „Ma- taram" van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd, dat van zijn tweede reis naar Indo nesië in Rotterdam terugkeerde, bracht bijna 200.000 kilo Deli-tabak, 2 millioen kilo palm olie, 1.200.000 kilo tinerts en 143.000 kilo thee mee. HAARLEM EN OMGEVING Hotel „Vreeburg" in Bloemendaal is in andere handen overgegaan. De voormalige eigenaar, de heer M. van Holst, heeft het be drijf verkocht aan de heer G. Bentem te Amsterdam, dit het bedrijf zal voortzetten. De R.K. Middenstandsvereniging houdt op Woensdag 15 Februari in alle zalen van restaurant Brinkmann een vastenavondfeest, Na een inleidend woord van de voorztter volgt een bal, onder leiding van de heer W. S. Schroder, waaraan enige orkesten mee werken. Voor de afdeling Haarlem van de Ne derlandse Natuurhistorische Vereniging zat prof. dr Th. J, Stomps op Donderdag 2 Februari in restaurant Brinkmann spreken over ,.De flora van Canada". Op 17 Februari spreekt de heer A. Meilink in de HBS-b over de door hem bijeengebrachte collectie op natuurhistorisch gebied en op Dinsdag 21 Februari wordt de jaarvergadering gehouden. Gekozen moet worden een voorzitter; als can- didaat stelt het bestuur de heer E. C. H. Kol- voort. Als candidaat voor secretaresse wordt voorgedragen mejuffrouw W. J. van Santen. Een 42-jarige fietser werd gistermiddag in het Julianapark door een hem achterop komende personenauto aangereden toen hy drie naast elkander rijdende wielrijders wilde passeren. De man is met een hersenschudding en. een hoofdwonde per ziekenauto naar de Deo overgebracht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 8