KAMPEERTENTEN Tante Els .Clowntje Rick Visserij- varia De dood van dr. Leidekker Donderdag 13 April 1950 IJmuiden Onderlinge dameompetitie van D.C.IJ. loopt ten einde De onderlinge dameompetitie van DCIJ is bijna ten einde. Alleen in de tweede klasse moeten nog enige partijen worden gespeeld. In de eregroep wist Laros zijn laatste partij van voorzitter De Jong te winnen. De eind stand in deze groep is. Dukel, clubkampioen; 2. Laros: 3. T. Postma; 4. De Jong; 5. v. Straten; 6. Ligt- hart. Eerste klasse: L. Koetsier, G. Postma, 3. H. Swier, J. Nanne. In de tweede klasse heeft Vooys de beste kansen het afdelingskampioenschap te be halen. Dinsdagavond is de laatste ronde voor de onderlinige dameompetitie uitgeschreven. ERFPACHT EINDIGT Krachtens een raadsbesluit van Februari 1923 is aan de „Vereniging tot bestrijding der Tuberculose te Velsen" in erfpacht uit gegeven een perceel van 400 vierk. m. aan de Briniostraat te IJmuiden-Oost ten be hoeve van de stichting van een consul tatiebureau. Tengevolge van de afbraak van dit bureau in de bezettingstijd heeft het ter rein de oorspronkelijk bestemming verlo ren en het zal deze, door de gewijzigde omstandigheden ook niet terug krijgen. Krachtens een daaromtrent in de erf pachtsakte opgenomen bepaling is de ge meente bevoegd, de erfpacht, voor een doel, dat blijkens uw besluit van alge meen nut is, te doen eindigen. Dit doel is In dit geval de wederopbouwing van het terrein, overeenkomstig de daaraan bij het herbouwplan gegeven nieuwe bestemming. SUCCES VOOR DE STORMVOGELS-JUNIOREN. Een elftal junioren van Stormvogels be haalde op het Paastournooi van WA een mooi succes. Het legde nl. ondanks de eware concurrentie beslag op de eerste prijs. MARKTBERICHTEN IJM 6 Norma 9590. IJM 74 4930; IJM 53 1310; KW 64 1640; KW 155 1710; KW 69 1650; KW 151 1480; KW 166 1050; KW 23 1100; KW 169 1980; KW 91 1520; KW 16 1410; KW 108 1660; KW 163 1590; KW 161 1750; IJM 228 1060; IJM 277 1310. Een VEM-trawler besomde f 22.500. Aanvoer 200 kisten tong en tax-bot, 20 kisten tong schar, 10 kisten heilbot, 200 kisten wijting, 30 kisten poon, 60 kisten puitaal, 100 kisten schar, 400 kisten schol, 120 kisten schelvis, 130 kisten heek, 180 kisten kabeljauw, 320 kisten koolvis, 40 kisten leng, 520 kisten makreel, 70 kisten haring, 30 kisten ham. Totaal 2330 kisten. Prijzen Kabeljauw 170—82; gr. w. koolvis 62; gr. zw. koolvis 4132; leng 7469; gr. heek 161—155; midd. heel 159152, per 125 kg. Heilbot 21,65; tarbot 1,E01,60; gr. tong 21,80; midd. hong 1,951,85; kl.midd tong 1,95—1,85; kl. tong I 1,80—1,62; kl. tong II 0,98—0,86, per 1 kg. Wijting 3716,50; schar 15,508; kl. schol I 4134; kl. schol II 32,508,10; gr. schelvis 4038; midd. schelvis 44; kl.midd. schelvis 51,5045; kl. schelvis 48,50—41; kl. schelvis II 3925; poontjes 1810,50; makreel 26 8,20; haring 2513; puitaal 2110,50; tong schar 58^-55,50; schartong 3226; kl, zw. koolvis 2012; kl. w. koolvis 31; ham 5849; hom 2420; gr. gul 4642; midd. gul 41 32,50; kl. gul 3430; haai 29; midd. heek 5754; kl. heek 4238,50, per 50 kg. Op 29 April zal het 20 jaar geleden zijn dat in IJmuiden de officiële ingebruikstelling plaats had van de Noordersluis, die met de 50 meter lange en 24J/2 meter hoge deuren de grootste ter wereld is. Tijdens de oorlog werd de sluis door de Duitsers gedeeltelijk vernield en door wrakken van een achttal schepen geblokkeerd. Sinds 1948 is zij echter weer geheel gerestaureerd en gemoderniseerd. - Foto: overzicht van de Noordersluis. OPROEP! Het kamgaren costuum waarvoor wij het adres van de koper vroegen was een costuum van f 118 en niet f 48. zoals abusievelijk was vermeld. Gerard vanPraag Agenda voor Velsen DONDERDAG 13 APRIL Rex, 8 uur: C. P. N. „Lenin".. Patronaatsgebouw. 7.3Ö uur: Christelijke gymnastiekvereniging „IJmuiden". Flora, 8 uur: Propaganda-avond Partij van de Arbeid VRIJDAG 14 APRIL Thalia, 8 uur: Kapitein van Castilië". Rex, 8 uur: De gestolen Mona Lisa. Patronaatsgebouw, 7.30 uur: Christelijke gymnastiekvereniging „IJmuiden". Gymnastlekonderricht aan de B.L.O.-school Het is noodzakelijk gebleken dat het speelmateriaal aanwezig in de gym nastiekzaal van de school voor buitenge woon lager onderwijs wordt verbeterd en aangevuld. De kosten, hieraan verbonden, worden geraamd op 700,De raad wordt voor gesteld ten behoeve van dit doel een cre- diet tot gemeld bedrag toe te staan en daartoe te nemen het besluit tot wijzi ging van de gemeentebegroting voor 1950. SCHEEPVAART IJMUIDEN Woensdag 12 April kwamen de haven van IJmuiden binnen: Egret van Liverpool; Bianca van Abadan. Strabo van Opoi-to. Wallonia van Gotenburg. Fort Nystually van Hambui-g. Randkerk van Hamburg. Fal con van Londen. Katje Dann van Londen. Bolbach van Londen. Batavier Hl van Stockholm. Vertrokken zijn: Surte naar Londen. Su- zanna naar Vlaardingen. Willem naar Duin kerken. Ibis naar Londen. Theodora naar Londen. Patria naar Huil. Salskin naar Ant werpen. Vadei'land naar Huil. Silvretta naar Rouaan. Aslog naar Malmö. Helena naar Maldon. Gezina Hendrika naar Antwerpen. Sigborg naar Rotterdam. Hagno naar Rotter dam. Cordoba naar Hamburg. Joost naar Slikkerveer. Brandaris naar Londen. Svan- gen naar Gothenburg. Prinses Marijke naar Hosselby. Grebbesti'oom naar Londen. Wil lemstad naar Antwerpen. Bullfinch naar Londen. Nei-o naar Emden. Maine naar Duinkerken. Rex naar Rostock. Velsen-Noord Contactavond voor Doopsgezind Zangkoor Voor leden en introducé's van het Doopsgezind Gemengd Zangkoor van Beverwijk wordt Zaterdag in het sport- paviljoen „Watervliet" aan de Konings weg een contactavond gehouden. In deze bijeenkomst zal het feestelijk karakter niet ontbreken, daar verschillende leden voor een goede stemming zullen zorgen. Jaarvergadering huisvrouwen Donderdag 20 April houdt «de Velsense afdeling van de Nederlandse vereniging van Huisvrouwen in het Patronaatsgebouw haar jaarvergadering. Behalve de gebrui kelijke jaarstukken komt ook een bestuurs verkiezing aan de orde: mevrouw P. L. de Boer-Harder treedt af als presidente en stelt zich niet herkiesbaar. Mevrouw A. C. Dammers-Swart, die eveneens aftreedt, is wel herkiesbaar. De bestuurscandidate voor de openvallende voorzitstersplaats is mevrouw C. J. v. Schooten-v. Eeden. Cellulose aangevoerd Voor de papierfabriek Van Gelder Zo- nen is Woensdagmorgen aangekomen het Zweedse s.s. „Wallonia", dat van Gothen burg een lading van ruim 250 ton cellulose aanvoerde, bestemd voor een zuster- fabriek. in alle maten en modellen Waterdicht Indiana tentdoek v.a. 3.35 p. M. Til 1 J' "1/1 (L zin weg 111, haarlem „JM& JMaldt/t U/O-CKS Telefoon 17877 Velsen Het Witte Kruis collecteerde ruim f 1200.— De straatcollecte voor het Velsense Witte Kruis bracht Woensdag in totaal f 1.278,09 op. IJmuiden nam hiervan 387,68 voor zijn rekening, IJmuiden-Oost f 221,14, Driehuis f 60, Velsen f 29, Velsen-Noord (met de ponten) f 281,03, Santpoort-dorp f 150.en Santpoort-Station f 149,24. Verdeling der portefeuille van wethouder De Boer Tijdens de afwezigheid van wethouder H. de Boer (die wegens een operatie zijn ambt geruime tijd niet kan vervullen) zal Velsens burgemeester het deel zijner por tefeuille dat de aangelegenheden van het bedrijf voor gas en water betreft en dat deel aangaande de volksgezondheid waar nemen. Wethouder J. C. Aschoff behartigt zolang de belangen van onderwijs, sport en cultuurzaken. Het spreekuur van wethouder De Boer wordt door de heer Aschoff waai'genomen en wel op Woensdagmiddagen van 2-3 uur voor wat betreft het deel der werkzaam heden van de afwezige wethouder, waar mee hij zich speciaal heeft belast. V.V. „Kinheim" houdt haar jaarvergadering De voetbalvereniging „Kinheim" die op 4 April dertig jaar heeft bestaan zal Vrij dagavond in het clubhuis-café „De Tun nel" aan de Wijkerstraatweg haar jaar vergadering houden. Behalve de gebruikelijke verslagen ver meldt de agenda verkiezingen van ver schillende commissies, waaronder die voor de elftallen, de Zaterdagcompetitie en de jeugdafdeling. Van het bestuur zijn af tredend de heren J. H. v. d. Wateren, secretaris en P. Rem en A. Morcus, com missarissen. Het leven der bijen Woensdagavond had de plaatselijke afdeling van de Ned. Vereniging tot be vordering der bijenteelt een filmavond belegd in het veiling-gebouw „Kennemer- land". Als gasten waren aanwezig de leden van de Tuinbouw Studieclub en van de zusterafdeling in Velsen. Een kleurenfilm over de imkerij gaf een geslaagd beeld van het levèn en de ver zorging der bijen. De heer Groene veld gaf een korte toelichting bij de film. Vishandelvereniging vergadert. De vishandelvereniging heeft voor Donderdag avond een vergadering belegd in het Pa tronaatsgebouw. Ook de „opvangprijzen" zullen een punt op de agenda uitmaken. 5» Het hoekje van IJmuiden, 13 April 1950 Het spijt me, dat ik de deelnemers aan de maandwedstrijd (de „reclame zuilwedstrijd") nog een week langer in spanning moet houden, maar er zijn op het laatste moment nog liefst vijf in zendingen binnengekomen, waardoor de toekenning der prijzen helemaal ondersteboven werd gegooid. Volgende week beslist, hoor! Onze rij correspondentie-vrienden en -vriendinnen is deze week uitgebreid met een oude bekende die als „SPRINGERTJE" weer eens komt opduiken. Hoe oud is die Teddie van jullie? Waarom kon je zelf niet uit je rapport wijs worden dat lijkt me sterk! Zul je volgende keer met inkt schrij ven, meiske? Nummer twee is BLONDJE, ook een oud nicht, die geruime tijd niets van zich heeft laten hoi-en. Fijn, dat je weer terug bent, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Die ver jaardag van vader was wel „dik voor me kaar", geloof ik zo. Wat heeft hij allemaal gekregen? KRULLEKOPJE doet het deze week met een heel klein briefje je va- cantie raakt al weer aardig op, meiske, nu nog maar wat mooi weer zullen we hopen, want dat was met de Paasdagen niet erg in orde. Er is nu ook een LUISTERVINKJE op ons nest: welkom vogelijn, maar ik hoop niet, dat je je naam eer aandoet! Volgende week een langere brief? Graag! Tenslotte is hier HOEPELTJE, die op een mooi rap port kan bogen. De treinreis naar Nijme gen is anders helemaal niet vervelend, hoor dwars over de Veluwe en dan met zo'n mooie Diesel! Ik wou dat ik van de zomer met je mee mocht! Gauw naar GEORGE FORMBY, die zijn krante-tante veri-aste met een groot pak en een lange brief. Verder zwijgen we er over hoor GeorgeOok al een hond, mei'k ik. Jullie zijn gelukkig allemaal goeie dierenvrienden. In October zal haast de hele kindei-hoek aanwezig zijn op de Hon denparade, weet je wel? Zul je het niet al te bont maken op de boerderij, want dan krijgt moeder op een kwaad ogenblik geen „grond" meer in jouw kleren. Vervolgens is hier TUIMELAARTJE, die me weer met raadsels bedenkt en verder zo weinig schrijft, dat ik ook niets kan antwoorden. Hoe is het er mee? Voor jou zal de lente wel dubbel plezierig zijn! VIOLIER blijkt „ondanks alles" haar boek te kunnen ap preciëren. Nee, de methode van eerst lijst jes sturen heb ik weer laten varen, want jullie waren vaak zo langzaam met terug zenden dat ik achterop raakte. Dit is niet persoonlijk bedoeld, hoor jonkvrouwe! Binnenkort verwacht ik een schoon werk stuk, nu de figuurzaag gearriveerd is. Je moest bij mij eens in de serre kunnen kij ken. Ik heb namelijk vroeger heel wat af- ge-fi-guur-zaagd (of is het figuurafge- zogen?). Verder gaarne een verslag van de festiviteiten, waar jij doorheen gerold bent. Ja, modellen voor figuurzagen kun je overal kopen, maar je kunt toch veel aardiger zelf iets ontwerpen of een wer kelijk leuke tekening op het hout over brengen? Dag! Aan het eind (maar lest best zullen we maar zeggen) komt ALPENKLOKJE die een bezoek heeft gebracht aan het Frans Halsmuseum. Net als ik vi*oeger: met vader mee. Je kunt daar uren dwalen, zonder je een moment te vervelen, vind je ook niet? Ja, kindje, de buitenlanders hebben jammer genoeg vaak meer interesse voor onze kunstschatten dan wijzelf. Hou je me op de hoogte van de vorderingen voor jullie jeugdgebouw? We zijn weer aan het eind, dus: Tot de volgende keer, TANTE ELS Voor de kinderen Rick en Bunkie stapten in hun boot en maakten het touw los. Ze gaven Lumpo nog een hand. Tot ziens, hooren bedankt voor je lekkere kop thee!" zei Rick. „We komen gauw weer eens terug, hoor!" beloofde Bunkie. Toen kwam de wind in het zeil en de boot voer weg van de kant; Rick nam het roer en ze zeilden voort. Maar zolang ze het eilandje nog konden zienzwaaiden ze vrolijk. Lumpo zag de klomp steeds verder gaan over het water; hij klom in een tak en zwaaide met z'n strooien hoed totdat de boot om een hoek van de dikke bossen riet uit het oog verdween. Toen klom hij weer uit zijn uitkijkpost. Dat zijn aardige jongens!" dacht hij. „Ik hoop ze gauw weer eens te zien!" Voor jonge hersens TUIMELAARTJE vraagt jullie: a. Ik ben een stad in Zuidholland. Neem mijn staart weg en ik ben een kost baar metaal. b. Wanneer is dè duizendpoot het onge lukkigst? c. Met welke vork kun je niet eten? d. Op welke poten kan geen dier lopen? e. Welk werk is alleen maar 's nachts goed te zien? TANTE ELS FELICITEERT: LENTEFEE en WIPNEUSJE, die vol gende week Maandag verjaren en RODE BES, die de Woensdag daarop in de bloemetjes wordt gezet. Veel plezier, hoor nichten! Santpoort Openbare vergadering V.V.D. De afdeling Velsen-Santpoort van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie belegde Donderdagavond in het Stations koffiehuis in Santpoort een openbare ver gadering tijdens welke bijeenkomst mevr. mr. J. M. StoffelsVan Haaften de taak van de Provinciale Staten in het Neder landse staatsbestel besprak en daarbij het standpunt van de WD uiteenzette. „De verkiezingen voor de Provinciale Staten plegen zich niet in de belangstel ling van het grote publiek te verheugen", aldus spreekster. De waarde van de ge meenteraden en de Tweede Kamer worden over het algemeen hoger aangeslagen en beter beseft dan die van de Provinciale Staten. Toch zijn de belangen welke door de Provincie worden behartigd groot in aantal; de grens tussen Provincie- en rijks aangelegenheid is soms moeilijk te vinden. Een andere vraag is waar de bemoeienis van de gemeenteraden begint. De Provin cie is in dit verband steeds in gedrang gekomen. De Provinciale Staten welke in 1815 het kiescollege van de Tweede Kamer vorm den, kregen als gevolg van de tot stand- koming van het algemeen kiesrecht ii 1848 tot taak de Eei'ste Kamer te kiezen. Van de belangen die door Provinciale Staten worden behartigd noemde mevr- StoffelsVan Haaften de electriciteits- werken, gas- en waterleiding, monumen tenzorg en gezondheidszorg. Verder ex ploiteert de Provincie gestichten voor geesteszieken. „De WD welke gedreven wordt door bepaalde beginselen die voortspruiten uit de liberale opvattingen ziet de gemeen schap als een organisme, opgebouwd uit vrije individuen en beschouwt de vrijheid, op verantwoordelijke wijze gehanteerd, als het hoogste goed", aldus spreekster. Hoewel de WD geen programma voor de verkiezingen der Provinciale Staten heeft samengesteld, gaat de. partij de ver kiezingen in met de leuze: „omlaag met de belastingen." „De WD", zo besloot mevrouw Stof- haar betoog, „zal naar vermogen vechten om de belastingen omlaag te krijgen, om dat de huidige toestand op dit terrein nationalisatie en socialisatie binnenhalen' De vice-voorzitter van de afdeling Velsen-Santpoort, mr. H. van Krimpen, besprak hierna in het kort de problemen welke zich op het ogenblik in de nationale politiek voordoen, waarbij hij onder meer betoogde dat de hoge belastingen er toe leiden dat initiatieven worden geremd. Er bestond voor deze vergadering slechts weinig belangstelling. Beverwijk Tweede roltrommel voor vuilnis, dienst gereed In de vergadering van 10 November 1949 verleende de Beverwijkse gemeente raad een ci-ediet voor het aanbrengen van een roltrommel op één der in 1948 voor de vuilnisophaaldienst gekochte chassis. Het tweede chassis is inmiddels eveneens afgeleverd. B. en W. van Beverwijk geven de raad daarom in overweging om voor het daarop aanbrengen van een roltrom mel het vereiste crediet van 14.500,te verlenen. Gedenkplaat voor de „Kauw overgedragen Bij Koninklijk Besluit van 9 ju, 1950 werd aan het motorschip v van de N.V. Koninklijke Maatschappij de Koninklijke Verm bij dagorder verleend: „Het ms v par", met geen andere bewapening 4 4 ctit.1 geweren, voer op 17 Januari 1942 kust van Sumatra, toen het, uit een bui komende, een Japanse 01 voor de boeg kreeg. Zonder zich t denken zette de gezagvoerder .volle v koers op de snelduikende nnd«~.„ die vermoedelijk door de „Kampar m bovenbouw werd geramd. 10 Medio Februari 1942 heeft het sch' nachts in Straat Banka een eskade? panse oorlogsschepen verkend en ifj handig manoeuvreren aan verniet' ontsnapt. De volgende dag is het v* dank zij goede camouflage aan een kf?' bardement door Japanse vliegtuig nn Vinnft V,nt _1 komen en heeft het ten slotte veilig kust van Java kunnen bereiken. Namens de minister van Verkee Waterstaat droeg de directeur-gei^ van Scheepvaart, mr. J. J. Oyevaar termorgen de bronzen gedenkplaat bij deze Koninklijke Vermelding aan de K.P.M. over. De plechtigheid geschiedde in de lew „Celebes" van de Stoomvaart Maatschap pij Nederland, die tot dit doel was met de vlag van de K.P.M., de Neder. >VilV» (Adv.) landse driekleur en het rood van de plaatsvervangend Hoge Comiü saris van de R.I.S. in Nederland Djoemhana Wiriaatmadja, die de'ciJ' tigheid bijwoonde. Namens de K.P.M. aanvaardde mr n A. Delprat, voorzitter van de raad '\t bestuur der K.P.M., de plaat. Hij verzot mr. Oyevaar aan de Koningin de dank vi de K.P.M. over te bi-engen voor de v- leende onderscheiding. De gedenkplaat zal door „Barumr van de K.P.M. naar Tandjong Priok den overgebracht en daar op de „Kamp -" worden bevestigd. De plechtigheid werd onder bijgewoond door de chef van de Generf. Staf, generaal mr. H. J. Kruis en de com mandant Zeemacht Nederland, schout K nacht I. W. Reynierse. Lelijke misstap. Gistermorgen ge- beurde aan boord van de KW 6 „Arend' een ernstig ongeval: de 44-jarige Maarten Hoek uit Katwijk zou de klerenbergplaas instappen en merkte niet vermoedelijk doordat hij van het licht in het duister kwam dat de olietank open stond. Men was namelijk met de schoonmaak van deze tank bezig geweest en het deksel stond nog open. De man kwam zo ongelukkig terecht dat hij een wervelfractuur opliep. De hee: A. P. Bakker heeft de man per ziekenauto naar het Antonius-ziekenhuis laten over brengen en vandaar is hij naar het Acade misch ziekenhuis in Leiden vervoerd, Zija toestand is niet levensgevaarlijk. Betere markt. De prijzen van de Woensdagmarkt lagen zoals gewoo weer hoger dan de dag tevoren. .V< de kabeljauw welke de 85 haalde, de le;g die 74 noteerde en de grote heek die zelfs 150,160 opbracht, ondervonden de stijgende tendenz. Ook de platvis in de kleine soorten stond gemiddeld iets h genoteerd; kleine schol deed 4—16 cn wijting van de loggers 16—18. De tong- prijzen liepen bij de afslag op tot 23 voor de grove soorten en 0.90 voor de tong II. Besommingen. De Norma Maria be somde met 320 kisten voor een reis van!! dagen 9500. De Haarlem met 1025 kisten voor een reis van 15 dagen 22.500. Voor vandaag. Voor de Donderdag- markt lost de Zwarte Zee 250 kisten waar van 50 platvis, 30 schelvis, 30 kabeljauw, 75 makreel, 15 schar en 50 diversen. De Flamingo heeft 1090 kisten waarvan 780 makreel, 50 haring, 50 schelvis, 50 ratio, 50 wijting, 25 stokkebit, 35 koolvis, 30 kabeljauw, 20 platvis en 250 stijve k jauw. De KW 70, welke wegens reparatie van Zaterdag af binnenligt lost 55 kisten, waarvan 10 tong, 35 schol, 10 schar en wijting. Vertrokken. Behalve de loggers eu het meerendeel der kotters welke Woens dagmiddag door de gunstige weersomstan digheden weer zee konden kiezen, vertrok ken nog de Catharina Duyvis naar IJsland en de Medan naar de Noordzee. IJslander op komst. De Vios I is be houdens onvoorziene omstandigheden bin nen voor de Zaterdagmarkt met 1850 kisten waarvan 800 kabeljauw, 400 schelvis, 25) koolvis, 300 wijting, 60 platrjis en 40 diver sen. Dit is de enige IJslander die voor dit weekend binnen is. Aanpakken. Amper was de ergste wind geluwd of de garnalenvissers kozen zee. Woensdagmiddag werd reeds enige gezouten garnaal aangebracht. Proefvaart. De KW 9 welke voor motorreparatie binnen ligt heeft Woensdag middag proefgevaren. De KW 53 kwam weer terug voor een kleine reparatie Reparatie. De KW 16 en 162 blijïtt voor reparatie binnen liggen. FEUILLETON Oorspronkelijke Nederlandse roman dooi Olivier van Brakel 12 Nauwelijks was hij weer gezeten, of de telefoon rinkelde. Dat was eigenlijk onge wenste stoornis, nu hij zich voorgenomen had flink met zijn werk op te schieten. Toen Zopan je de hoorn van de haak nam kon hij niet weten, dat er vandaag en over morgen niet meer van werken aan het rap port zou komen. Politiebureau, zei hij vlak. U spreekt met de hogere burger school, inspecteur, hoorde hij zeggen. Er is iets zeer ernstigs gebeurd. Kunt u onmid dellijk komen voor een onderzoek? Inspecteur Zopanje fronste zijn wenk brauwen. Deze stem kwam hem bekend voor. Wie is dat aan de andere kant van de lijn? Of verbeeldt hij zich, dat hij de »tem kent. Even dacht hij na. Het verleden begon weer te leven. Voor hem in de vier de klas zit een blonde jongen met een ongelooflijk goed hoofd voor wiskunde. Later ging hij studeren. Spreek ik misschien met de heer Steeman? Jazeker. Maar Wat is er gebeurd? JaSteeman aarzelde even. Je kunt het gerust zeggen, Dick. Je spreekt met Tom. We worden niet beluis terd. Even was er een pauze. Nee maar, ben jij daar, Tom, klinkt de stem verbaasd, ik wist niet beter of jij zat in Zevenbergen. Sinds deze middag ben ik hier werk zaam. Maarwat is er gebeurd? Leidekker is vermoord, zei Steeman effen, volgens mij tenminste. Nee!! riep Zopanje uit. Een ogenblik stond hij verstomd, maar onmiddellijk daarna kwam hij weer tot zichzelf. Ik ben over vijf minuten bij je, zei hij, voordat hij de hoorn op de haak legde. Even telefoneerde Zopanje over het bureaulijntje naar commissaris Vink. Die gaf zonder veel omhaal zijn goedkeuring aan Zopanje's besluit de zaak in handen te nemen. Uit het kastje boven zijn schrijf tafel nam de inspecteur het fototoestel mee. Misschien zou het nog te pas komen. Op een motorfiets van het bureau reed Zopanje naar het Oranjeplein. Het politie bureau ligt ongeveer een kilometer van de hogere burgerschool. Hij kan er ge makkelijk binnen vijf minuten zijn. Onder het rijden kan hij niet nalaten nog even aan het gesprek met Piet de Vries te denken. Misschien is dit de zaak waaraan Piet zich had willen wagen. Ge lijktijdig drong het pas goed tot hem door, wat Steeman gezegd had. Leidekker dood! Vermoord! Jaren geleden was het zijn directeur, een streng mens, maar wel ge zien bij zy'n leerlingen. Wat een drama anders, dacht Zopanje: directeur vermoord in zijn school. Wie zou het gedaan hebben? Wie zou het ge daan hebben? 't Is vijf minuten over half vier, als een motorfiets het Oranjeplein op komt rijden. Steeman, die met een horloge in zijn hand staat te wachten, begrijpt onmiddellijk dat dit inspecteur Zopanje is. In de hal druk ken ze elkaar de hand. Precies op tijd, Tom. Ja, ik heb goed gereden, 't Is dan ook niet druk in de stad. Hij kijkt Steeman even aan. Je ziet een beetje bleek, Dick. Ik ben toch wel geschrokken, zegt Steeman langzaam. Samen lopen ze naar de directeurs kamer. Enig vermoeden? vraagt Zopanje gedempt. In het geheel niet. Natuurlijk zijn er hier wel personen, die me antipatiek zijn en me daarom eerder verdacht voorkomen, maar dat mag niet gelden. Onwillekeurig denkt Steeman aan de bleke dienstklopper. We zullen zien, zegt Zopanje, terwijl hij de deur opendoet. Hier is het dus. In het aangrenzende vertrek klinkt nog het ratelen van de typemachine. De ama nuensis en de concierge zijn elders in de school. Ze zfjn hier niet blijven wachten. De stoel achter het bureau is nog steeds met het witte laken bedekt. De auto van het Ziekenhuis moet nog komen. Wie typt daar? vraagt Zopanje. Dat is de administratrice Ella Vlie- tema. Was die daar ook op het ogenblik van. Ja, dat moet wel. Toch is zij niet de gene, die het ontdekt heeft. Eigenaardig. Wie dan wel? Esman, de amanuensis. De wiskundeleraar herinnert zich weer iets. Ik heb het ziekenhuis opgebeld, Tom. Dat is uitstekend. Verstandige men sen kunnen je altijd al een heel eind op weg helpen. Zeg, gaf de ontdekking erg .veel opschudding? Bijna helemaal niet. Behalve de con cierge, de amunuensis, de administratrice en ik weet niemand er iets van. O ja, en dan de leraar nog, die ik naar de echtge note van Leidekker gestuurd heb. Nadat het ontdekt werd, heb ik de school vrijaf gegeven. Heel verstandig. Voor de stoel van Leidekker blijft Zo panje staan. Ik zal zo vrij zijn even een kijkje te nemen onder dit laken, zegt hij zacht. Voorzichtig licht hij het laken van de dode af en beziet het lijk een ogenblik. Stee man heeft zijn gelaat afgewend, 't Is stil in de kamer. Even een foto maken, verbreekt Zo panje de stilte. Hij doet het licht aan, maar het is nog lang niet licht genoeg in de kamer. Het is tamelijk donker vertrek. Bovendien is het al niet zo vroeg meer. Na een korte opklaring is de lucht weer gaan betrekken. Het motregent, maar er is geen wind. Zopanje pakt zijn fototoestel. Een mooie uitvinding, dat Blitzlicht, zegt hij, en gelukkig kan ik er mee om gaan. Steeman geeft geen commentaar. Hij staat bij het raam en kijkt naar buiten. Dan fotografeert Zopanje. Een felle lichtflits doet Steeman een heftige be weging van schrik maken. Hè, Tom, had je me niet even kun nen waarschuwen? Hoorde je niet wat ik zei? vraagt de inspecteur verbaasd. Welnee, man, je jaagt me een dood schrik op het lijf. Ik sta hier even op mijn gemak uit te kijken of die auto van het ziekenhuis al komt en jij speelt voor Do* nar. Kijk, daar komt hij net aan. De bekende crèmekleurige auto met 01 rodekruisemblemen draait het plein c? en rijdt zonder snelheid te minderen nSL het schoolgebouw. Gelukkig net klaar, zegt Zopanje «J spreidt het laken weer over de dode. Die foto kan van pas komen, ver volgt hij langzaam. Ik hoop het, zegt Steeman, dan ik ten minste niet voor niets zo gescn Zeg, Dick, wie is die blonde jonfffl die daar bij de muziektent staat. Op het Oranjeplein heeft de ge®®® een klein plantsoen aangelegd met struiken en bomen. In het midden staat een muziektent, waarachter Z1C jongen ophoudt, 't Is alsof hij het sc gebouw vandaar wil observeren. Dat is Peter Wijmans, zegt btewjj terwijl hij in de aangeduide richtmo J Op dat ogenblik klinken er voetstap in de gang. Dat moeten de mensen v ziekenhuis zijn. Steeman loopt n1 deur en opent haar. Het zijn twee D met een brancard. De mannen groe zachte ziekenhuisstemmen en \Lu(W verder zwijgend hun werk. Drie later verdwijnt de auto weer om 1 Dr. Leidekker heeft de school v verlaten. ^..ji (Wordt vetvow

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 6