Tante Els Velsen bezit een modderpoel, Beverwijk een proper terrein Visserij-varia j De kleine wereld iao 11 Mei 1950 woonwagenkampen" ,i Velsen wil wel anders maar kan zo moeilijk .-„mi scheef gezakt laat een plekkerige woonwagen de regen van zijn dak jüs'roosug maIckelijk nog wat bij op het stukje grond, dat in de officiële pa- irfts 7 -hrcven staat als ..het Velsense woonwagenkamp". Een meisje van drie besn knus modderbad naast het vehikel, tot moeder dit festijn verbiedt en jjjrn€Ctn' j- wagen klinkt in kernachtig maar onvervalst Nederlands een tweede si: of Wceg, ook daar koestert liet kroost blijkbaar teveel interesse voor de ver- ^'Seheiineii van deze modderpoel makelijs- w00nwagenkamp aan de Noordkant van het kanaal, in de luwte van Het V fliiierii (als er tenminste een Oostenwind wil waaien) ziet er niet florissant deP'^degenen die er in weg staan te zakken dan ook niet kwalijk te nemen ait -weinig eerbied voor hebben: de afvalput loopt over en de koolstronken datzejagertje met nog minder smakelijke resten van deze kleine nederzetting. ADVERTENTIE Velsen weet dit. Zij wil Import Dames-, Heren, Egypt, kat. mantels en jassen geh. dubbel 1 43.75 Alle soorten regenkleding: ook voor kinderen IJ muider Kledingmagazijn OOSTERDUINWEG 23 - TEL. 4074 v'h Briniostraat en Driehuis LENTE IN VELSERBEEK In de hertenkamp van het Velserbeek- park -broedt sinds drie weken een zwaan op vier eieren. Volgens een der tuinlieden is het de laatste 15 jaar niet meer voorge komen dat een der zwanen in Velserbcek broedde. •SïïSUïWt» proberen te vin- P*JÏ°£ woonwagens, die bij tijd en i0 Hnortocht of voor een lar'gel' ver" Sn de gemeentegrenzen rollen. Zij W'B Lrobeerd aan het zijkanaal B, •fL'i ider en ^angs de Rijksweg naar maar toen zei de Rijkswater- ldSe k=™ »Nc0"' t""dat 7 T ee" C"Lest worden aangelegd; zij de wagens onderdak te brengen in r hii Wiik aan Zee en toen BS Bevenvijkse overheid het hoofd. sï om dat plokje te bereiken moesten ia en het toezichthoudend politie cel dwars door de stad. tén andere oplossing schijnt er niet v«t schrijft min of meer voor, dat -ereonte een kamp voor woonwagens t onderhouden en de meeste gemeen- 'hebben het daar niet zo heel erg op i, uitzonderingen daargelaten. V'en voert bovendien, de typische be- van een groeiende „stad aan de '•an- hel terrein waar nu mensen ver- M onder schrikbarende omstandig- ft lit binnen de tekeninSen van het iï'idingsplan en do industrie zal het Jik mettertijd wellicht opslokken. Maar tot „mettertijd" staan de wa- a„r in een binnenzee bij regen- 2 en bij een onwelriekende mest- M ais de warmere dagen komen. 5» bouwsels, die voor toilet trachten L te gaan hebben die pogingen al L, opgegeven, een stal voor de paar- "--7is er niet en hel buizenpark van de piaatwellerij heeft wegens ruimte-ge- jrek allang een vierde van dit „woon- nigenkamp" geannexeerd. Als er opgeknapt zou worden, komt het «semeente duur te staan: zelfs een ver- Hi'ondergrond en eenvoudige sanitaire isaingen lopen gauw in de bedragen _"^er cijfers. En het „kamp" verdwijnt tó.Waarheen? Niemand kan er een ant- rd op geven. ««wijk daarentegen zit er beter voor. i vilten wagens waaronder pronkstuk- te aet lofwerk, glas-in-lood en Sèvres- op de dressoirs voelen er zich ïssiel thuis al wordt er wel eens i jjEÉjgchreeuwd om washokken en een 1 jfyftpaardestal. Maar het is er droog fcgfe de Wijkermeerweg en bewooh- Ijtei; er stijgen geen kwalijke dampen te de vloer en de kinderen kunnen er fa vermaken zonder gevaar voor een j:ti-e infectie. Mi bivakkeren er op beide kampen «sa. In Velsen betalen ze 20 cent per Een kijkje in het kraakheldere Bever- wijkse kamp dag en in Beverwijk 75 cent per week. In beide plaatsen heeft de politie geen kind aan ze. En de leveranciers hebben minder goede betalers in hun kladboekje staan. Nu zou er iets voor te zeggen zijn, deze woonwagenbewoners te dwingen een „nor maal" leven met een huisje en een gere gelde betrekking te gaan leiden, door ze het verblijf binnen de Nederlandse ge meentegrenzen eenvoudig onmogelijk te maken. Er zou iets voor te zeggen zijn, dat de Velsense woonwagens wegens gebrek aan een behoorlijke standplaats naar buur man Beverwijk verhuisden. Wat ze dan ook wel doen maar niet allemaal kunnen om dat de Velsense klantjes hun vaste adressen in de gemeente hebben, waar ze de scharen komen slijpen of de stoelen komen matten. Een „vaste baan" komt echter niet in het Woordenboek der meeste woonwagenbe woners voor (of het moesten degenen zijn, die het uit overwegingen van tijdelijke wo ningnood werden) en afschuiven naar Be verwijk is evenmin een oplossing. Wie zal deze onsmakelijke poes de bel aanbinden? een hoekje in het Velsense. IJmuiden Culturele avond k arbeidei'szangvereniging „IJmuider «sten" organiseert Zaterdag 13 Mei in Si met de Velser accordeon een culturele avond in het Pa uw. Onder leiding van de heer brengt de „IJmuider Volks- K? °edei' meer Aus clem Dankliede zu van Jos. Haydn ten gehore. In een lament van haar dirigent, de heer R. paan speelt de Velser Accordeonver- on(fcr meer operette melodieën "Jhenar en Zeiler. oor deze uitvoering zijn 150 plaatsen s-r l!uenl ouden van dagen beschik- gesteld, WML!»: LEKENSPEL „MICHAëL". C'Jf. fe ledenvergadering van de „gezinde Gemeente welke Donderdag i,f; n te Helmstraat zal worden ge- w'^teen herhaling gegeven van •«Kienspel „Michaël". SCHEEPVAART IJMUIDEN 10 Mol kwamen de haven van WS Tn "en: Ara van Vestaras. Came- vsii pMim1® Bena van Lovisa. Sea- ri Torafiro a'PmS Yang van Antwer- Ö5ls»»r iw an DiePPe. Barra Cuda van •b:mpdêt van Vesteras. Evertsen van --'•f 'itVioo, van Goole. Coen van -^Iiacht van Mantiluoto. Prin- Aires ^antlluoto. Westland van Midas naar Pyreos. Del- mïlS«Cr,J Svangen ^imsby. Tevoi Hast V naar Ant- ^-'Öaseow ca^f Helsingfors. Cameronia »aar Harlingen. Spes ^raarRamk naar Rotterdam. Ar- v'^aaar PBu; "!êg' D®Pa naar Rotterdam. «naar h»ï- ,6- na? l-3rMar&n^ors' Baarn Marina naar Bremen. m tiaar R;'u manna naar Gdansk. Rotterdam. Bounty naar Abö. MARKTBERICHTEN Besommingen IJM 94 Zwarte Zee 6660; SCH 91 Abraham 16.850. IJM 75 5120: IJM 79 3860; KW 83 2130; KW 67 2180; KW 84 1220; KW 127 2760. IJM 213 380. Aanvoer 210 kisten tarbot en tong, 60 kisten tong schar en schartong, 10 kisten heilbot, 250 kisten schol, 80 kisten schar. 10 kisten bot, 200 kisten wijting, 1430 kisten kabeljauw, 380 kisten koolvis, 1080 kisten schelvis, 80 kisten poon, 80 kisten leng. 70 kisten ma kreel, 60 kisten wolf. Totaal 4000 kisten. Een trawler besomde f20.600. Prijzen Heilbot 1,601,25; gr. tong 1,651.57: gr.m. tong 1,451,31; kl.m. tong 1,361,19; ld tong I 0,82—0.53: kl. tong II 0,66—0,52; tarbot I 1,08—0,92, per kg. Tarbot II 48—46; tarbot III 39; tarbot IV 2927; kl. heilbot 6052; tongschar 36,50 30,50; gr. griet 34; gr. schol 3728; gr.m. schol 4037; kl.m. schol 4230; kl. schol I 34—18,50; kl. schol II 22—9,50; schar 18,50— 6,60: bot 2013; makreel 18—8; gr. gul 2725; m. gul 2725; kl. gul 2015; kl. koolvis wit 24; poon 17—11,50; kl. wolf 27,50—23; gr. schelvis 22,5020,50; gr.m, schelvis 3127; kl.m. schelvis 3936; kl. schelvis I 37,50—36; kl. schelvis II 32,5030; wijting 2915; ham 5552, per 50 kg. Kabeljauw 9242,50; gr. leng 45—40; gr. koolvis 3332; gr. koolvis wit 37; gr. wolf 5647,50, per 125 kg. „VICO" WORDT N.V. Opgericht is de N.V. Visconservenfabriek „Vico" te IJmuiden, ten doel hebbende de exploitatie van een of meer visconserven- fabrieken. Het maatschappelijk kapitaal ad f600.000, is verdeeld in 50 prioriteits- en 1150 gewone aandelen, elk a f500, waarvan geplaatst alle prioriteits- en 190 gewone aandelen, die worden volgestort door inbreng van alle activa en passiva der tot heden ge dreven firma visconservenfabriek ..Vico". Directeuren zijn de heren W. Doevendans en A. van Nierop, commissaris is de heer E. van de Sandt. Velsen Kinderboerderij Tot lering en vermaak der kleine mensjes heeft de kinderboerderij in het park Vel- serbeek Woensdagmiddag haar smalle poort weer geopend. Tegen betaling van tien cent is daar te zien hoe de nieuwste aanwinst, een jeugdige ezel. de pogingen van de bezoekers om op zijn rug een ritje te ma ken grandioos laat mislukken. Het wekt overigens enige verwondering dat grauw tje niet geneigd is als rijdier te fungeren. Hij, is namelijk opgevoed door een Hage naar die hem in gezelschap van zijn ouders en overige familieleden, beladen met bad gasten langs het Scheveningse strand lie,t wandelen. Tot nu toe schijnt het lastdier er echter weinig voor te voelen zijn Sche veningse carrière in Velsen voort te zetten. Behalve met het verwijderen van rij lustigen houdt hij zich uitsluitend op niet het naarstig wroeten in de grond; daarmee het voorbeeld volgend van moeder zeug die op voortvarende wijze haar twaalf roze biggetjes aanschouwelijk onderwijs geeft in het bodemonderzoek. De zwarte schapen van de familie tonen weinig belangstelling voor deze tak van tijdverdrijf. Zij bevinden zich meestal in gezelschap van een duistere geit die er volgens een jongedame aan wie het reeds duidelijk aan te zien was dat ze het weten kon behagen in schept de rokken der bezoeksters aan een'nauwkeurig mondeling onderzoek te onderwerpen. Ook het geven van speelse kopstoten be hoort tot de dagelijkse bezigheden dezer geit. Op het hoenderhoek treft men enige pauwen aan die hun beste veren opzetten, zodra zij menen dat ge hun kant uitkijkt, de poelppetaten geven de bezoeker een indruk wan het uiterlijk ener sombere kip in haar moeilijkste ogenblikken en achter een groenig rasterwerkje zit een aantal marmotten uit te rusten van de winter slaap. Binnenkort wordt de pony van een korte vacantie terug verwacht. De levende have van Velserbeeks kinderboerderij zal dan weer compleet zijn. Ge kunt er uw kin deren zonder bezwaar heensturen als het dierenvrienden zijn. School-korfbalwedstrijden gaan beginnen De Korfbalvereniging „Watervliet", die hoewel zelf nog niet geheel gereed met de resterende competitiewedstrij den voor verschillende twaalftallen, gaat Zaterdagmiddag 13 Mei een aan vang maken met de organisatie van de school-korfbalwedstrijden voor Velsen en Beverwijk. In dit tournooi, waarvan het winnende twaalftal van deze omgeving in de finale moet uitkomen tegen de winnende ploeg van de Haarlemse scho.olkorfbalwedstrij- den, zal de Chr. school aan de Van Lange- veldstraat de vorig jaar behaalde titel en beker moeten verdedigen. Voor Zaterdag zijn vastgesteld: Moer- bergschoolZeewijkschool 2 en Zeewijk- schoolOpenbare U.L.O. 3. Door deze wedstrijden is de laatste ont-' moetïng van de nacompetitie voor de Wa- tervliet-adspiranten uitgesteld. Ook hier ligt het kampioenschap voor het grijpen en dit zal dus het derde kunnen worden. De stand is hier thans: 1. Watervliet 3 gespeeld 6 punten: 2. Haarlem 3 gesp. 4 punten; 3. Animo Ready 3 gesp. 3 pnt.: 4. Flora 4 gesp. 3 pnt. en 5. Oosthoek 3 gesp. 0 pnt. Een gelijk spel tegen Haarlem ontplooit voor Watervliet de kampioensvlag. Voor Zondagmorgen is voor de competitie vast gesteld; Watervliet 5 tegen Sport Vereent 4. Voor spelers(sters) van eei'ste. tweede en derde twaalftallen worden 's middags on derlinge wedstrijden gehouden. Op Hemelvaartsdag ontvangt Water vliet 4 thuis Animo Ready 3. „GAS EN WATER" GAAT MET MUZIEK DOOR 'T LEVEN De personeelsvereniging van het gemeen telijk bedrijf voor gas en water te Velsen besluit het winterseizoen op Maandagavond 15 Mei in de zaal „Flora" met een bont programma onder de titel „Met muziek door 't leven". Medewerking verlenen de bekende IJmuidense artisten R. Hiihl, Non Ver schoor,. de Samoa-eilanders, de Heri's en vele anderen. De zieke wordt iets beter. De prijzen waren Woensdag in de hal iets beter, zij het dan slechts voor bepaalde soorten en behalve voor de fijnvis, voornamelijk tong en tarbot, die wel heel laag genoteerd staan. Tong II noteerde bijvoorbeeld 40-46 cent per kg. De oorzaak ligt onder meer in het feit dat de landen die vroeger deze vis graag afnamen momenteel worden overvoerd door import uit Denemarken, waardoor de prijzen behoorlijk worden ge drukt. De IJslandse vis ging ook Woensdag weer gedeeltelijk naar de opvangregeling. Wij ting blijft daarentegen gevraagd en noteert (Noordzee) f 20-f 25, kleine schol II no teerde f 14 en ging graag van de hand on danks een ruime aanvoer door loggers en kotters. Mooi weer. De kotters, die Woensdag ,en masse" aan de afslag waren, zijn allen weer uitgegaan om van het prachtige vis- weer te profiteren. - „Ringen". De Flamingo is Woensdag naar Rotterdam vertrokken om te demag netiseren. Noorse makreel. De Zweed „Gralys" bracht Woensdag een lading makreel naar IJmuiden van 1500 kistjes van 20 kg, wel ke vlot van de hand gingen. Ponen-invasie. De ponen en horsen, welke de laatste dagen steeds meer wer den gevangen, komen nu meer in spokjes tegelijk in de netten. De Katwijk 84, die Woensdag aan de markt was met 60 kisten rocle ponen, had pas Maandag zee gekozen. De prijzen vielen tegen en varieerden naar gelang van de grootte van f 12f 23 per kist. De logger is echter direct weer naar het goede „ponen-plekje" vertrokken. Vandaag. Woensdagavond was er één trawler binnen, nl. de Haarlem mei 1400 kisten, waarvan 140 schelvis, 550 kabel jauw, 110 stijve kabeljauwen, 50 platvis, 40 wijting, 90 stokkebit, 225 makreel, 20 haring, 175 koolvis en 20 hake. Noorse makreel. Elfhonderd kleine kistjes Noorse makreel werden Woensdag uit de Noorse kotter V.A.-165-H. gelost. Deze makreel is de eerste zending van een te verwachten import van makreel. Proberen. Sinds December 1949 liggen in de vissershaven de trawlers der rederij „De Daad" stil. De Klaas Wijker (IJM 85) en de Jacoba (IJM 21) hebben deze week echter kolen geladen. In de loop der vol gende week gaan de trawlers naar de Noordzee om te vissen. Woensdag hebben de garnalenvissers voor de export gevist. Door de Oostelijke wind was de buit niet groot. ADVERTENTIE UW COSTUUM WEER ALS NIEUW Old Clothes New Chemische reiniging KONINGSPLEIN 10 - TELEFOON 1S8I Burgerlijke stand Velsen GEBOREN: A. M. Sandberg—Barbas, z, Dr. Kuyperlaan 15. Velsen: H. van den Eshof Wasserman, z Melklaan 15, Vclsen-N.; G. S. LandsmanZwiep, d., Vergierdeweg 114, Haarlem; C. Kloosterhuis—Molenkamp, z., van Poptaplantsoen 11 rd, IJmuiden; M. Braamvan Puijn, cl., Zanderstraat 43. IJmuiden-O.; N. van Beien—Homburg, z., Linnaeusstraat 2, IJmuiden; C. Zeeman— Janbroers, d., Pres. Steijnstraat 37 rd.. IJmui den; L. van VeelenStruik, d., Staalhaven- weg 13, Velsen-N.; J. van DongenLeije- naar, d.. Wijk aan Zeeërweg 172. IJrnuiden- Oost: M. E. van HeterenReijters. z., Schuitstraat 4. Santpoort; N. van den Berg Verheij, z., Lagersstraat 34. IJmuiden-O. „Bellamy" in Flora bijeen Woensdagavond had de Internationale vereniging „Bellamy" afdeling IJmuiden in Flora een vergadering belegd, waarbij als spreker optrad de heer J. Horsmeier, landelijk voorzitter der I.V.B., met als onderwerp „Naar vrede en welvaart". Spreker schetste allereerst de toestanden die uit de twee wereldoorlogen voortvloei den en hij waarschuwde dat zijns inziens met de meest lugubere middelen wereld oorlog nummer drie werd voorbereid, wat hij weet aan het niet tijdig verdelen van h<*t gemeenschappelijk bezit en bovendien aan het fatalisme dat onder de mensen heerst. Verder behandelde hij ook het werk lozen-vraagstuk, zeggende dat de geldende economie op een enkeling is gebaseerd. Hij waarschuwde tegen het kapitaalbezit in het algemeen en de gevolgen hiervan en als oplossing noemde hij de bekende theorieën van Bellamy, inclusief zijn wat ingewik kelde ruilsysteem. De avond werd opgeluisterd door de Vel ser accordeon Club. die met enkele vlot ge speelde melodietjes een dankbaar applaus oogstte en geopend door de voorzitter, de heer G. v. d. Starre, die in het bijzonder de aandacht van de jeugd voor het ge sprokene vroeg. ADVERTENTIE THALIA (Het theater met de beste films) Vertoont van Vrijdag a.s. Pm Donder dag 18 Mei (Hemelvaartsdag) De langverwachte succcsfilm DE DERDE MAN (THE THIRD.MAN) Voorverkoop op de dag der voorstelling van 11-12 uur. Velsen-Noord Holland I en II bekertournooi De bedrijfsvoetbal-competitie van de Hoogovens is Woensdagavond aan de Ko ningsweg voortgezet met een viertal wed strijden. Opnieuw was de belangstelling groot en de vrolijke stemming evenredig. De uitslagen wareft: Platenridders Pennenlikkers 0-5; ETA-boysInternatio nale WGF 1-3; De ZweetdruppelsEGK 1-0; Duo Boys-Laatste Kans 0-7. „Suomi"-leden naar twee wedstrijden Het nieuwe athletiekwedstrijd-seizoen, dat de HAV „Suomi" de vorige week met deelnemers (sters) aan de Niewelingendag te Amsterdam heeft ingezet, geeft voor de Velsense dames- en herenathleten voor de komende Zondag twee wedstrijden. Op het Verkacle-terrein te Zaandam or ganiseert de A.V. „Zaanland" een meisjes- athletiek-competitie wedstrijd voor ver enigingen uit Noordholland. Hieraan nemen van Suomi 24 meisjes dèel. Aan deze competitie zijn tevens dameswedstrijden toegevoegd, waarbij van „Suomi" starten C. de la Bie, 200 m C; A. II. Hoogerbeets, 100 m D; L. Hurkmans. 100 m C en kogel stoten C; M. Klaver-Budding, Kogelstoten C; T. Prins, 100 m C; H. v. Reeuwijk, 100 m D en kogelstoten D en I. Waasdorp 100 m G en kogelstoten D. Bij de in Utrecht door de A.V. „Hellas" voor Zondag te houden nationale wedstrij den zullen verschillende Velsense athleten uitkomen. De deelnemers van Suomi zijn op 1500 m A: U. van Wijngaarden en J. F. Smit; 5000 m C: H. A. Koning; 800 m Juni oren A: G. J. Oudendijk, E. J. Schik en G. Stuyfzand; hoogspringen A en horden loop 110 m A: T. v. d. Werff; hoogspringen B en kogelstoten B: Joh. Adelaar; hoog springen B: A. H. Koet. Het hoekje van Donderdag 11 Mei BESTE KINDEREN, Woensdagmiddag ben ik even in de •kinderboerderij van „Velserbeek" ge weest om eens rond te neuzen en ik moet me sterk vergissen als ik er niet een paar nichten en neven heb gezien. Jullie moesten me eigenlijk allemaal een foto van jullie snuit sturen, dan wist ik eens wie het nou precies was! Wie de kinderboerderij nog niet ge zien heeft, moet er beslist eens even heen gaan: er zijn een heleboel dieren bijgekomen en vooral het jonge ezel tje- is een aardig beest om van de lammetjes nog maar niet te praten. Maar: voorzichtig. Verleden jaar is er wel eens wat gepasseerd daar in Velser beek, wat maar nauwelijks door de beugel kon en dan schaam je je haast een beetje voor de kinderen, die zo heel stiekum een dier kunnen tergen. Om maar direct met de correspondentie te beginnen: GEORGE FORMBY heeft een pracht van een verjaardag gehad met een nieuwe fiets en een heleboel dingen meer. Zul je voorzichtig zijn op die smalle weg bij jullie? De hond heeft je dus zelf de cadeaux overhandigd. Zat'ie op de fiets?! MARIANNEKE heeft ook al feest gevierd, maar niet omdat zij zelf een jaar tje ouder was geworden. Ik vind het altijd een goed idee, je vriendinnen iets te geven dat je zelf hebt gemaakt, maar dan moet het ook zo zijn, dat de begiftigde kan merken, dat er met liefde aan geknutseld is. Ik ben erg benieuwd naar jou inzen ding van de „praalwagen". Zeker ijverig geworden door de prijs van de vorige keer. Hij is naar je onderweg, hoor! Dan is hier ALPENKLOKJE, die me zelfs een kartonnen praalwagen belooft. Jongens, „dat wordt me wat! Kom je hem zelf naar me toe rijden? Je kunt er toch ook papie ren bloempjes op knippen, maar echte madeliefjes zal ook wel gaan. Nu schrijf je „Velserpont" goed, de vorige keer was het met een d.Heus! Maar het zal een slippertje van je pen zijn geweest, neem. ik aan. Ja, kindje, zo gaat het vaak met spreeuwennesten. Het zijn nu eenmaal geen vogels, die de meeste mensen graag zien, maai- dichtmetselen vind ik wel een beetje bar. Ha! Een nieuweling. PANDA is echter al bezet Jaap R„ dus je zult nog eens naar een andere schuilnaam moeten om zien. Fijn, dat je meteen met de oplossing van de weekraadsels bent begonnen. Ik hoop het maar, dat je later „honderd uit" zult schrijven, maar doe het dan niet met een „t" op het eind want dan krijgen we het aan de stok met elkaar. Dag Jaap! Ook CARY GRANT blijft me trouw: elke week komt er voortaan een briefje en als het niet komt ga ik het halen. Had je de bol len nog nooit eerder gezien? Op dit ogen blik zijn alleen de tulpen nog maar in bloei en het seizoen raakt op z'n end. Ik weet geloof ik wel, welk hotel" in Iiille- gom je bedoelt. Jouw liefde voor dat brui ne prikkeldrankje wat je in arren moede bestelde, is dus wel enigszins bekoeld. Ik hou er ook niet erg van. Prettig, dat de „algebrarip" zo goed is afgelopen. Onbe schaamd vind ik het allerminst dat je naar mijn leeftijd vraagt. Tussen de twin tig en de zestig, nieuwsgierig Aagje! Waarmee onze brievenhoek weer voor een week vol is. Dus: Tot de volgende week. TANTE ELS Voor jonge hersens De oplossing van het vorige weekraad- sel was; Harlingen, Oosterbeek, Pannerden; Hermelijn, Kangeroe, Hagedis; Primula, Dahlia, Orchideeën. MARIANNEKE, JAAP R. en GEORGE FORMBY komen op het erepodium van de goede inzenders. Het nieuwe weekraadsel is: A Voor de groten: X koe. X - ooievaar. X hebben alleen sommige dieren. X vierkante, platte steen. X soldatenkost. X bomen. Xvrouwelijke ezel. X begin van een race. X - - schop. Als je de woorden goed invult verschijnt op de- kruisjes van boven naar 'beneden een bekend spreekwoord. B voor de kleintjes: 1 2 3 4 5 6 7 XX X Op de kruisjes komt van links naar rechts (dus in de naar beneden gaande bocht) een andere naam voor een zee man, als je van boven naar beneden de volgende letters of woorden invult: 13e letter van het alfabet; 2 uitroep van pijn (omgekeerd); 3 stok; 4 mannelijke bij; 5 Haarlemse voetbalclub; 6 ander woord voor paard, waar de laatste letter af mist; 7 19e letter. Het leven op rijm In de Hompeldompeldwarsgassteeg is eeiT vreemde vogel neergestreken. Dat valt niet zozeer op in deze buurt, want ge vindt er vreemde vogels bij dozijnen. Het is een straatje met onwaarschijnlijke bochten en zo nauw, zo nauw dat de morsige vrouwen elkanders koffiemolen kunnen lenen zonder uit haar huisjes te komen. Er kruipen wat plakkerige kinderen door modder en stof, zij groeien op tot bleke jongens en meidjes die de steeg uit en de wereld in zwerven met de smerigheid van het straatje voor altijd in de poriën van hun vel. Hier is een zwerver komen wonen. Hij is komen wonen waar een krotje leeg stond na de oorlog, er zaten geen ramen of deu ren meer in en de magere muizen zaten in kringetjes rond de gaten in de vloer met elkander te wedden dat. alle katten in de oorlog gesneuveld waren. Dat is een huis met een dak, zegt de zwerver, hier zou ik kunnen wonen en uit rusten. Hij tilt zijn kinderen naar binnen en slingert zijn plunjezak naar de muizen, die een verdieping lager vluchten. Hij schobbert wat planken en houtwerk bij elkaar, ge weet niet waar hij het vandaan krijgt, maar hij heeft het en hij timmert de gaten dicht -die dicht behoren te zijn. Zij maken het krotje schoon van onder tot boven, zij kopen wat oude stoelen en een verroeste kachel. Want de zwerver heeft op zijn borst het zeemleren zakje met geld, dat hebben de boeren hem geschonken met de cent tegelijk, voor zijn schone liedjes op bruiloften en partijen. Zie, hij is een man van de twintigste eeuw, die door het ongeluk is losgeslagen van zijn geboortegrond in Groningen of daaromtrent, zijn kinderen hebben hun moeder verloren en hij is er op uit getrok ken om in leven te blijven. Geen school bank heeft hem ooit gezien, hij kan met moeite zijn naam schrijven doch hij zingt, hij dicht, hij doet aan poëzie als aan eten en drinken. Hij is een geboren zanger van het levensliedje, dat horen de boeren graag en zij kunnen die simpele dicht kunst begrijpen. Hun bruiloften en feesten zijn luidruchtig en plezierig, maar zij wil len de tragiek van het leven er in horen doorklinken. De zwerver zingt zijn zelfge- fabriceerde verzen van meters lang en hij laat ze lachen en huilen. Dit is een man die het leven van binnen en van buiten kent. Grof en fijn heb ik het gegeten, zegt hij, -maar het is mij wel be komen. Het heeft mij er niet onder gekre gen, nee, bij lange niet, dat gaat maar niet zo gauw. En hij dicht meer dan hij praat, met slimme ogen en een glimlach. Va?i het krotje in de Hompeldompel dwarsgassteeg uit trekt hij de velden in met zijn poëtische koopwaar. Kom vrienden luister naar mijn lied maar ik zing het niet zo maar om niet ik kom als invalide man die voor 't gezin niet werken kan dus schenk mij wat een bete broods ik zal u danken tot 'k mijn doods hemd aangekregen heb en toch dank ik dan uit de hemel nog. Dan trekt hij een lange adem in en begint aan het tweede couplet, terwijl de boerin en haar kinderen uit het huis komen en hem met open monden aankijken. Hij loert door de open deur naar de dampende borden karnemelkse-pap met stroop en zegt op een dreun zonder komma's of pun ten: Ik werkte hard steeds voor mijn brood maar een on'g'luk sloeg mij bijna dood nu moet ik beedlen langs de deur ach stond g'er zelve zo eens veur ik zing toch opgewekt mijn lied de tranen echter ziet ge niet die stromen binnen in mijn hart het leven gaf mij'vele smart maar heb erbarmen die niet arm is en wiens huisje lekkere warm te heeft en smakelijke pap ach weigert mij toch niet een hap ik zal u danken als ik ga van hier naar anderen weer ja voorzeker kent ge het gebod bemin uw naasten zo zegt God dus vrienden wil een kleine gaaf toch schenken aan een vroom en braaf man die thans smekend voor u staat en dan getroost weer henen gaat. En de boeren weigeren hem noch de hap noch de pap, ze noden hem binnen en zien geroerd hoe hij als vroom en braaf man al dankt voordat hij iets gekregen heeft. Zij stoppen zijn plunjezak vol met de ruwe, simpele gaven van de dorpen: Ongemalen rogge en einden worst, bloem kolen en appelen. En zij zien hem getroost weer henen gaan naar zijn Hompeldompeldwarsgassteeg, naar de kijvende vrouwen en de vechtende kinderen in de goot. Vandaag of morgen zal het krot weer leeg staan in de dompigheid van het gore steegje. Dan is de vreemde vogel weer uit gevlogen naar andere streken. Misschien komt ge hem wel eens tegen hier of daar dat zal een plezierige ontmoeting zijn. Want ge kunt hem uw zorgen op rijm laten zetten voor een krats. En op rijm zijn zij zo licht dat ge er mee. lachen moet. J. L. Heemskerk „Het meisje in de schaduw" Woensdagavond heeft de toneelvereni ging van de Maria-congregatie in het Heemskerkse Marquette-theater een op voering gegven van het toneelstuk van W. van de Berg „Het meisie in de schaduw", een stuk dat zowel wat inhoud als wat spel betreft de aanwezigen ongetwijfeld heeft geboeid. Het gegeven van een meisje dat door haar stiefmoeder en stiefzuster in al haar idealen wordt tegengewerkt en tenslotte in een overhaaste vlucht uit het ouderlijk huis de enige redding ziet, is aardig behandeld. Op buitengewone wijze wist Dora Dam deze vrij zware rol ten tonele te brengen, haar wufte stiefzuster kreeg van mejuf frouw Rie Dam een pittige vertolking. De wereldse stiefmoeder was bij mejuffrouw Emmy Vrenegoor in goede handen, hoewel haar persoontje niet bepaald de leeftijd van 52 jaar uitbeeldde. De overige speelsters zoals Jo Beentjes als Tante Koos, Gré Nij- man als de vriendin van de schrijfster Coby, Bep Himneke als „Pop Lamers", de wereldse vriendin van Ria de stiefzuster en Corry Bleyendaal als Trientje de dienst bode, hebben allen hun uiterste best ge daan deze avond te doen slagen. BOLLENVEILING VOOR DE KERK Ten overstaan van notaris J. H. Brem- mers is Woensdagavond in het Heemskerk- se K.S.A.-gebouw de jaarlijkse bollenvei- ling gehouden ten bate van de R.K. kerk. Ruim 117 transacties werden afgesloten, die samen de som van f 1428,50 opbrachten. Dit is slechts f 8,50 meer dan het vorige jaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 5