TAXI 4864 r feilde gewonden met sp°e(dnaar ^et ^z^kenhuis" vervoerd 86Val h tiu Fa. PR CFIS Jlex JAeatet het deert v niet Vanavond finale Hoogoven-voetbaltournooi Bij de „diepvries-avonturiers" van Oostende mij MANTEN "thalia Visserij- varia Uw costuum vuil Amerikaans bezoek aan Nederland „23 J"ni j 1950 J l^ruis-oefening bewees de K van een snel transport vaarde „j iemand inet zijn aisSr;r-;»ï figs nadQen ïwaar-gewonden door °.°nop het dak ver" liggen. i„nna van het Rode i( transpor^1jl® nt wel bijzonder S J moet *S^am de..kl?!ne btl,S n i»iers hadden die tien kOTrtier na de „ramp' TvS*» Senlijke metrages ver ijl»! ^efiderWoetof^ been- Sn»w s™„ mens meer aan een overhouden, getooid kun- „dokter" A. P. •jftt ae r"Pr"1 j aan /Sd en de arts J. Mac rh beoordelaar een weinig "nensen van de 'Ts" wen zien. dat zij voor hun ^""IttSike taak berekend zijn. ...tianaWeiJ n jagen de zorge- enkele °«e°Lten op hun brancards >8? fidfc een b00Ue «"'SS'aïWrervoorvan TÏÏttfc wachtende ambulance- twee gedeelten zijn de -...-o tulte- 4", _z ^„vmnrnviseerde zie ls i ind< H,T«r e'én'meer permanente werden verwisseld en dokter S9S da" aveinig op de uit- B9flr het geïmproviseerde j '^r het pohtiebureau getrans- de noodverbanden door - Tze oefening aan te merken. *~*v Juiiens allereerst bedoeld als «SSS?! da ""da™6 matting 'fSÏÏ hulp leert, dat het slacht- .S geval ZO spoedig mogelijk *1 JuS van de ramp verwijderd de volmaakte toepassing jp tweede plaats. Se colonne in Velsen momenteel ':'fdlelt, was nauwelijks de helft op- en dit onvermijdelijk verschunsel Si ook sterk voor een uitbreiding zal er meer gedaan moeten ,an de beweeglijkheid der ver- 'S de colonnes, ook in het wijdere SS verband, zodat een werkelijke 25 een groot en vooral bewegehjk J3ls»wer zich vindt de vrees fZt&m EHBO'ers dus spoedig 1 zuilen raken, is op grond ADVERTENTIE i.np een nieuwe fiets het voorjaar in in Voor een p merkrijwiel adres. Sportrij wielen alle kleuren. Tour met 3 ver snellingsnaaf en trommelremmen in de merken Vesting, Batavus, Union. Locomotief, Mag neet, Gru.no e.a. Keuze uit meer dan 100 stuks. Autopeds v.a. f 32.25 Komt U eens kijken en. vraagt onze be talingsvoorwaarden s Barendszstraat 21 - Tel. 5726 Voor le klas moffelwerk Uw adres Medische verzorging tijdens het weekeinde HBBf Dokters Vin de groep artsen, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse vereniging tot be vordering van de geneeskunst, zijn in spoedgevallen van Zaterdagmiddag 1 uur "i=n het spreekuur van Maandagmorgen raadplegen de artsen: C. de Jonge, Kualstraat 254, telefoon 5652 en P de «Hïdt, Stationsweg K 5. telefoon 4614. iccr de niet aangesloten doktoren neemt "flr arts: W. Ant. Oepts, Zeeweg 295, Moon 4023. Apotheken wndags- en nachtdienst wordt deze week Wigenomen door Apotheek Ledeboer, wnemerlaan 102, telefoon 4229. Verloskundigen ^'•^evaHen raadplege men tussen ^-•dagavond 6 uur en Zondagavond 11 mejuffrouw J. Winter, Evertsenstraat 'telefoon 5259. 'iLSEN-NOORD EN BEVERWIJK Zondagsdienst van Zaterdagmiddag 2 uur ^dagavond 11 uur heeft de arts L. '«eling, Vondellaan 32, telefoon 3364. v.;,,* Verloskundige juffrouw A Zandvoort, Bornstraat 43. «M» JSIJ, behalve van Zaterdagavond f'««smorien. Tijdens het week- .w,atr: APotheek Donker. bboSw 3150- iSÏÏSt^!? is de arts Ph> Ha?e°agerS feten on tekfoon 8570 te consul- Ue.nj.i1 Wel van Zaterdagmiddag tot Een slachtoffer wordt per brancard van het gebouw naar beneden gelaten. van deze overwegingen op z'n zachtst ge zegd misplaatst. Wanneer elke oefening echter besloten wordt met een zakje drui ven voor de patiënten, minzaam geoffreerd door een vriendelijke groenteboer, kan deze training moeilijk ongezellig genoemd worden. ADVERTENTIE „Re* draagt de kroon voor beeld en toon" Vanaf heden tot en met Woensdag a.s. John Wayne en Martha Scott In GEZWOREN VIJANDEN Uitbreiding van de visverwer- kende industrie in Noorwegen Medezeggenschap van alle belanghebbenden (Van onze I.E.P.-correspondent te Oslo) De Noorse regering is van plan de vis- verwerkende industrie in Noorwegen tot grotere ontwikkeling te brengen. Daartoe zal een nieuwe naamloze vennootschap in het leven worden geroepen, waarvan de Staat als de grootste aandeelhouder zal optreden, naast de Noorse Vissersbond, het Noorse Verbond van Vakverenigingen en andere Noorse organisaties, die belang heb ben bij de visserij. De nieuwe vennoot schap zal in de eerste plaats reeds bestaan de visverwerkende industrieën overnemen en deze uitbreiden. In het bijzonder de fileer-industrie zal als het object worden beschouwd, waaraan allereerst aandacht wordt gewijd. Bovendien zal de productie in de vismeelindustrie en in de industrie voor het drogen van vis worden bevorderd. Het aandelenkapitaal van de nieuwe naamloze vennootschap zal 6 millioen (12 millioen kronen) bedragen, doch dit is nog maar een begin, want het ligt in de bedoe ling het uit te breiden tot 10 millioen. In het bestuur van de N.V. zullen de bedrijfs- genoten en de vissers via hun organisaties zijn vertegenwoordigd. De „Hoogoven-harmonie" blaast op volle toeren Hebben de mannen van de Hoogoven Harmonie verleden Woensdag hun uit In donesië teruggekeerd lid Schoonewolf des avonds toegespeeld, Vrijdagavond kunnen we ze beluisteren op het Watervliet sport park waar ze de bekerwedstrijden van het Hoogovenbedrijf opvrolijken. De volgende avond om 8 uur concerteren ze in het Burg. Rijkenspark te Santpoort en op 1 Juli ma ken ze een mars door Beverwijk om een concert te geven in Scheybeeck in het kader van de zomerfeesten van de V.V.V. Mid- Kennemerland. Vervolgens wandelen ze Zondagmiddag door Velsen-Noord, trekken naar Watervliet en werken mee aan het turnfeest van de Hoogovenstaten gymnas- tiekafdeling S.S.H. Het nieuwe pand van Radio Holland aan de Zuidzij is officieus door het perso neel in gebruik genomen. De officiële ope ning zal over enige tijd plaats vinden. ADVERTENTIE DIT ONGESTADIGE WEER. SCHIJNT DE ZON? Kleedt U zich dan in khaki. Wij hebben een ruime sortering lange en korte broeken, hemden, Sport- en Windjacks, Kinderpakjes. REGENT HET? Wij hebben een grote keus Egypt. Kat. jassen voor U, geheel dubbel, voor 39.75. Orig. Import. Maar ook in Costuums, Sport-colberts, losse Pantalons, Plastic-, Gabardine- en Gummi regenkleding, vindt U voor iedere keus het juiste. Voor jongens van 16 jaar diverse kleuren katoenen pakjes. KORT EN GOED, WEET WAT U DOET BIJ ZONNESCHIJN OF REGEN Met De Rooij's Kleding kunt U er tegen IJMUIDER KLEDINGMAGAZIJN OOSTERDUINWEG 33 - TEL. 1074 - IJMUIDEN-O. voorh. Brinlostraat en Driehuis. Vier elftallen tegen elkaar in het veld Het sportpark „Watervliet" is van heden avond half zeven af het domein van de Hoogoven-voetballers: er zal in een twee tal wedstrijden van vier finalisten moeten worden uitgemaakt, waar de Holland I en Il-bekers heen gaan. Voor de Holland I-beker, beschikbaar voor de zogenaamde A-afdeling van niet- actieve voetballers startten op 8 Mei jJ. 69 elftallen en voor de B-afdeling van niet-voetballers 20 ploegen voor de Hol land II-beker. De organisatie van dit grote tournooi was geen gemakkelijke taak voor de com missie, die zich daarmee belastte: Er zijn dan ook wel enige moeilijkheden geweest met de opstellingen van niet-gerechtigde spelers in enkele elftallen, die echter een reglementaire oplossing vonden. De com missie kan echter vanavond na de beslis sende wedstrijden met voldoening op haar vrijwillig opgenomen taak terugzien: in dit tournooi zijn niet minder dan ongeveer 1400 personeelsleden betrokken geweest. Voor de Holland II-beker komen in de finale „H.O. Express" en „Wonderteam" in het veld. Het „H. O. Express"-elftal verschijnt met: Veenstra; De Graaf Sr. en Lute; Boender, Verhoef en Haver; Voeteling, De Graaf Jr., Pronk, v. d. Tuuk en Schel lingen „Wonderteam" (de ploeg van de Hoog oven Staten-bestuurders) bestaat uit: Demmers; Voerman en Sluis; Prinselaar, Holleman en Joffer; Broeksma, v. d. Too- ren, Zwaneveld, v. Rooy en Veneberg. De grote strijd om de Holland I-beker gaat tussen de bekerhouder van vorig jaar „IJzeren Paard" en „Internationale". „IJzeren Paard" verschijnt met: Pels; Esselman en Vink; Kluft, De Haas en Boeree; v. d. Mey, Binkhorst, Michel, Beets en v. Pel. Een bijzonderheid is de samenstelling van „Internationale", welke ploeg inder daad deze benaming met recht draagt. Samengesteld uit een afdeling van slechts 19 personen totaal, is het voor dit elftal België's visserij „De Brusselaars krijgen te slechte vis op hunnen teiloor" AAN DE NOORDKANT van Oostende's vissershaven blinkt de één jaar oude rode steen van een gebouwencomplex, dat links de rederij kantoren van de „Motor visserij" herbergt en rechts haar dochtermaatschappij een comfortabel onderkomen verschaft. „Les Frigorifères du Littoral N.V." staat daar in de betonnen pui gebeiteld. Directeur Menu zegt glimlachend „we zijn hier zo'n beetje de boeman", als wij hem in zijn streng-zakelijk kantoor opzoeken. „En dat komt alleen omdat we het nie' kunnen verkroppen dat de Brusselaar zulk een slechte vis op zijnen telloor ontvangt. Bovendien willen de Frigorifères oftewel de diepvriesfabrieken de visserij van Oostende uit de put helpen halen door haar een verwerkingsapparaat voor hare vis te garanderen. We zijn een goeie cliënt van 1500 kisten vis in de week en dat wil wat zeggen". Deze „Motoorvisserij", zoals de Oostendenaar de onderneming met een duide lijke dubbele o noemt, is veruit de grootste der maatschappijen aan de rederijkaai. Zij streeft het ideaal van de panklare vis na en probeert daarmee de slechte vis „die de Brusselaars nie' willen genieten" uit de wereld te bannen. ï&Sft ft»'1"**. Bloemendal" "»«'g 145. telefoon 8249. advertentie ke boter.allerhande CENT PER ONS ^gKERKWEG 70 TELEF. 4128 ■^enda voor Velsen h 8 nUr 'pPokter Elisabeth". *,awSBJ?SSS" IJmuider damkwartet won het snelheidstournooi Zeer vele dammers uit Haarlem en om streken waren naar het clubgebouw van de damclub Oosterkwartier getogen om het snelheids-tournooi bij te wonen. Het IJmuider kwartet bestaande uit de spelers Dukel, Laros, van Straten en voorzitter K. de Jong wist achtereenvolgens van de kwartetten Oosterkwartier met 53, van H.D.C. met 71, van D.O.S. met 71, van Haarlem met 8—0 en van Kijk Uit met 71 te winnen en hiermede beslag op de eerste prijs te leggen. De spelers kregen elk een draagmedaille. In de pauze reikte voorzitter Berk de grote Oosterkwartier-wisselbeker aan het D.C.IJ.-kwartet uit. IJmuiden heeft nu voor de tweede maal, Oosterkwartier één keer de beker gewonnen. Roozenburg geeft damles De wereld-damkampioen Roozenburg, die in Haarlem woont en bij het Hoogoven- bedrijf werkzaam is, wil het spelpeil in Kennemerland opvoeren. De dammers uit Haarlem em omstreken wordt Zondagmorgen gelegenheid gegeven in hotel ,,'t Hof v. Holland" aan de Grote Markt in Haarlem van 10 tot 12 uur een damcursus te volgen, waarvoor Roozenburg zich geheel belangeloos beschikbaar stelt. Op demonstratie-bonden zal men het ge sprokene kunnen volgen. VIER EN TWINTIG EXAMINANDI IN HET „VELSERBAD" Niet minder dan negen jongens en meis jes uit Beverwijk, zeven uit IJmuiden, drie uit Velsen, drie uit Driehuis en een uit Santpoort, een heer en een dame, hebben met goed gevolg hun examen in de zwem kunst afgelegd in het „Velserbad", Het zijn: Annie Wigman. Hilda Soeters, Louise Ninck Blok, EJ.ly Hazenberg, Martha Schoonkind. Anneke Duyn, Annie Blok, Mie Koster, Ingeborg van Splunter, mejuf frouw Pruis, Nico van Veelen, Klaas van den Berg, Tinus van der Burg, Rudolf As senbroek en de heer D. Koning, die di ploma I behaalden. Het tweede diploma werd uitgereikt aan Aria van Zilderen, Tiny Zeeman, Marianne Hartong van Ark, Willy Heere, Mildred In der Rieden, Evert Klein, Henk Koeman, Jacques van Staveren en André van Sta veren. reeds een prestatie het eerste jaar de finale te hebben bereikt. De ploeg bestaat namelijk uit vier Nederlanders, vier Engel sen en drie spelers van Tsjechische, Poolse en Belgische afkomst, te weten: Kabel, v. d. Aar en Farr; Hollis, Rademaker en Hunter; Wilkes, Taylor, Scholte ter Horst, De Wit en Milinkowitsch. De wedstrijden beginnen respectievelijk te half zeven en half acht, waarna de prij zen door een der directieleden van het Hoogovenbedrijf worden uitgereikt. Ouden van dagen bijeen Ruim tweehonderd ouden van dagen uit Velsen hebben Donderdagmiddag ge luisterd naar een rede van de heer W. van Beek, voorzitter van de „Algemene Bond van Ouden van Dagen". Deze bijeenkomst werd gehouden in het gemeentelijke ver gaderlokaal aan de Abelenstraat. De heer Van Beek gaf een overzicht van de materiële positie van hen, die hun krachten in het verleden in dienst stelden van de maatschappij, maar die thans door het stijgen der jaren van arbeid uitgesloten zijn en wier toekomst hij „verre van roos kleurig" noemde. Spreker wees op het bereikte resultaat, dat de ouden vrijgesteld worden van ver hoging der ziektepremie en las een adres voor, gericht tot alle leden der Tweede Kamer waarin er op aangedrongen wordt hun eveneens vrijstelling van huurverho ging te verlenen. Het definitieve bestuur van de afdeling IJmuiden is thans als volgt samengesteld: N. van der Zwan, voorzitter; J. Geyteman, secretaris; W. Olthof, penningmeester. Leden zijn: M. Blaas, J. Kostejj en A. Ol denburg. Er werden zoveel vragen van uiteen lopende aard bij de rondvraag gesteld, dat men tijd te kort kwam om deze alle te be antwoorden. Het bestuur heeft daarom besloten wekelijks een uur te besteden aan de be sprekingen van de meest urgente pro blemen. Dat dit edele streven desniettemin door de geburen met een zeer scheef oog wordt bekeken, is fè verklaren. Want deze Frigo rifères en deze Motoorvisserij werken nu nog onherroepelijk prijsdrukkend. Als er een schuit van IJsland komt vol „kabelauwen" kan de gewone „witte" ka beljauw wel inpakken en als dan een paar dagen daarna de diepgevroren kabeljauw filets op de markt verschijnen in een keu rige cellophaan verpakking, maalct de verse vis, die in de grote steden Anderdaad vaak erbarmelijk aankomt, helemaal geen kans meer. De reders zien dit overigens zelf overduidelijk in en zij foeteren dan ook om strijd op het armzalige apparaat dat de vismijn en de handel in België te hunner beschikking hebben: de vis moet soms een hele lange dag in de broeihitte van de af slag wachten op de publieke verkoop en daarna wordt er nog zo vaak en veel mee omgesjouwd, dat het eindresultaat de bur ger voorgoed alle smaak in verse vis zou vergallen. ADVERTENTIE (het theater met de beste films) vertoont Vrijdag 8 uur, Zaterdag en Zondag 7 en 9.15 uur PAULA WESSELY in het ontroerende filmwerk DOKTER ELISABETH Een film van diepe menselijkheid uit het leven van gewone mensen. Brilliant spel van PAULA WESSELY, de grote Weense actrice! Toegang 18 jaar Maandag, Dinsdag en Woensdag 8 uur De spannende avonturenfilm DIAMANTSTAD met David Farrar en Diana Dors Diamant ontdekt in Zuid-Amerika: een Sodom wordt geboren, stad van geweld en terreur, verraad en moord! Zondag matinée 3 uur, speciale voor stelling met De avonturen van Jopie Slim Het bekende verhaal voor de jeugd! „BASTOGNE" M.G.M. komt!!! de grootste film der België zal deze situatie dan ook moeten proberen te veranderen en in derdaad ligt de mogelijkheid besloten in een omschakeling op diepvries al is het de vraag of de werkelijk verse verse vis het niet altijd zal win nen van het gekoelde product. De „Frigorifères" hebben de eerste schrede gezet en daarbij alle zere tenen betrapt, die de visserij van Oostende kan opbrengen: alles heeft de maatschappij in eigen hand genomen en zolang de concur rerende reders op de oude voet doorgaan zal de diepvriesfabriek telkens weer de prijs ongunstig beïnvloeden. Deze concurrerende reders geloven echter voorlopig nog niet in het succes van het machtige concern. „Dat product gaat er nooit in" voorspellen zij hoopvol. In September op de markt Zij wachten echter toch met meer dan gewone spanning op de eerst-; reacties, die de markt in September zal te zien geven als de kabeljauwfilets in de handel ver schijnen. Tegen een prijs zo durft de heer Menu te profeteren die beneden die van de verse vis ligt. Voor 30 a 35 francs per kilo wordt de filet afgezet tegen 46 francs voor de verse kabeljauw, eveneens per 1000 gr. Inmiddels draait de „Frigorifères" on vermoeibaar verder voor haar aanloop- voorraad. Aan een fileerband snijden tien handige fileerders de kabeljauw, die gewassen en „ontslijmd" is, aan repen, meisjes pakken het blanke, licht-gepekelde vlees in een geparaffineerde doos en een machine wikkelt die doos in het cellophaan. Dan verdwijnt zij op de transportband in de diepvries-cellen, die de filets in korte tijd in harde plakken veranderen. In de bewaarzaal worden ze op 20 gra den Celsius opgeslagen en vier grote vries- auto's distribueren het product over het land, waar in korte tijd een „vriesketting" van grote omvang en sterkte werd opge bouwd. Nog zes er bij En dat allemaal om het Belgische binnen land, dat jaarlijks slechts 4 kilo vis per hoofd der bevolking verorbert ten eigen prof ij te vis te leren etenNatuurlijk ook ten profijte van Rederijkaai 24 Oostende. „Crisis?" vraagt de directeur, „Er zou den zes van deze fabrieken naast de mijne moeten komen, dan was die crisis opgelost". Grenzend aan de 'diepvriesfabriek be schikken de „Frigorifères" over een ultra moderne ijsfabriek, waar 200 ton per dag gemaakt wordt. Het systeem van verticale machines, waarvan er vier in bedrijf zijn die dunne ronde staven vervaardigen, maakt het bedrijf uitermate compact en uit de silo's is het gebroken ijs zowel direct in de schepen als in vrachtauto's te storten met behulp van een vijzel, die de koele massa naar de uitgang stuwt waar een elevator voor het verdere transport zorgt. En de reders zwijgen somber. De hal chef ziet er evenmin veel in. „Het zijn avonturiers, meniere", zegt hij. Maar dan toch avonturiers, die met beide benen op stevige grond staan. J. F. Aanvoer en prijzen. De Donderdag- markt was kwantitatief goed bezet, twee boten, drie loggers en de vele schuitjes zorgden voor een totale aanvoer van meer dan 2000 manden. Ondanks het slechtere weer dat minder vis voor het weekend doet verwachten, daalden de prijzen van de onderkant-scholletjes tot de opvang- prijzen. Ook werden vele partijen toege wezen voor de opvangregeling. Tarbot zakte iets in prijs tot ongeveer f 1.26 per kilogram tegen f 1.48 in de voorgaande noteringen. Grote tongen bleven met de prijzen van f 1.90 tot f 1.97 vrijwel stabiel. Enkele kisten grote rode poon noteerden f 32.—. De Katwijk 6 welke een mooie partij rondvis aanvoerde, voornamelijk schelvis, boekte mooie prijzen. De schelvis noteerde tot f 23 per kist. De grote schol van de kust was iets minder van kwaliteit en noteerde f 44. Over het geheel werden voor goede vis redelijke prijzen betaald. Noorse makreel. De makreel van de Noor „Espholm" die Donderdag werd ge markt werd van de hand gedaan voor f 3 per kist, wat met het oog op de verwer kingsmogelijkheden als een redelijke prijs valt te kwalificeren. Donderdag vertrok de Thorina als enige boot weer naar z€^. Zowel de loggers als de kotters welke aanvankelijk wel plannen hadden bleven vanwege de sterke bries binnen. „Voor plezier". De Katwijk 7 „Arend" die Donderdag uit de Zuid kwam stomen na een revisie- en schoonmaakbeurt en een aantal vrouwelijke opvarenden aan boord had „voor plezier", bracht deze passagiers bijna allen zeeziek aan de wal te IJmuiden. Het is de bedoeling dat de „Arend" in de loop der week weer aan de visserij gaat deelnemen. Klaar. De Katwijk 97 welke enige maanden oplag voor verbouwing en plaat sing van een nieuwe brug, zal dezer dagen weer aan de haringvleetvissery gaan deel nemen. Thuisstomende haringloggers zijn de Gori'edijk, de Zeemeeuw en de Katwijk 83. Weinig. Aan het eind dezer week kunnen enkele Noordloggers worden ver wacht. De aanvoer der kustloggers zal hoofdzakelijk gericht zijn op de Maandag- markt Voor het weekend zal derhalve by het aanhouden van de huidige weersom standigheden geen aanvoer van betekenis der kleinere schepen kunnen worden ver wacht. Binnengekomen. De Katwijk 166 welke enige weken te Katwijk lag voor revisie en schoonmaken is Woensdag weer binnengekomen om dezer dagen weer te gaan trawlvissen. ADVERTENTIE WIJ MAKEN HET WEER ALS NIEUW OLD CLOTHES NEW Chem. reiniging KONINGSPLEIN 10 - TELEFOON 4886 ADVERTENTIE modern materiaal STATIONSWEG 107, VELSEN Gisternacht is een Katwijker schokker ten gevolge van de hevige storm in de Noordzee ter hoogte van de Scheveningse vuurtoren gestrand. De uit drie leden bestaande bemanning wist de kust te bereiken. Op de foto boven: de gestrande schokker, onder: van links naar rechts de bemanning P. KuytHuig van Beien en Giel v. d. Plas, op het politiebureau te Scheveningenwaar zij een beetje op verhaal konden komen. MARKTBERICHTEN 22 Juni 1950 Prijzen Gr. tong 1,99—1,90; gr.m. tong 1,84—1,76; kl.m. tong 1,541,47; kl. tong I 0,940.90; kl. tong II 0,72—0,70; tarbot I 1,46—1,06, p. kg. Tarbot II 56-54; tarbot III 39; tarbot IV 2722; gr. schol 4241; gr.m. schol 4340; kl.m. schol 4239; kl. schol I 3623; kl. schol II 27—6,70; schar 14—6,90; bot 8,50—8; makreel 30,50—22,50; gr. schelvis 2926,50; gr.m. schelvis 3129; kl.m. schelvis 3430,50; kl. schelvis I 30,50—24; kl. schelvis II 21— 19,50; wijting 1814; gr. gul 33—21; midd. gull 23—18; kl. gul 19,50—14,50; heek 42; poontjes 8 kl. rode poon I 13,50, per 50 kg. Gr. kabeljauw 12666; gr. heek 172, per 125 kg. Aanvoer 190 kisten tong en tarbot, 710 kisten schol, 20 kisten schar, 10 kisten bot, 300 kisten makreel, 320 kisten schelvis, 110 kisten wij ting, 160 kisten kabeljauw en gul, 10 kisten heek, 10 kisten poon, 50 kisten diversen. Totaal 1890 kisten. Twee opleidingsschepen van de „United States Coast Quards", de „Eagle" en de „Campbell" zijn Donderdagmiddag om streeks vier uur op doorreis naar Amster dam in IJmuiden aangekomen. Vermoede lijk zullen beide schepen Donderdag 27 Juni naar Antwerpen vertrekken om daar na een bezoek aan enige Spaanse havens te brengen. „The Eagle", die in 1936 onder de naam „Horst Wessel" door de Duitsers als oplei dingsschip voor de Kriegsmarine in gebruik werd genomen, ging na de capitulatie in Amerikaanse handen over; zulks in het raam der herstelbetalingen. „The Camp bell" is een omgebouwde destroyer die in de afgelopen oorlogsjaren haar sporen in de strijd tegen de as-mogendheden zeker heeft verdiend. Met ruim 200 cadetten en een dertigtal officieren aan boord, kozen de schepen op 4 Juni van New Londen uit zee om een tocht van twee maanden naar Europa te maken. Het convooi staat onder commando van captain Swicegood. Aan boord van de „Eagle" zwaait captain C. B. Olsen de scepter en captain W. A. Burtan is aan boord van de „Campbell" aangewezen als commandant. Na een „operation visit" aan Amsterdam staat een bezoek aan Antwerpen en enige Spaanse havens op het programma. Mid den Augustus hoopt het convooi weer in Amerika terug te zijn. SCHEEPVAART IJMUIDEN Donderdag 22 Juni kwamen de haven van IJmuiden binnen: Katwijk van Borga. Paraat van Kalmar. Weltevreden VII van Krimpen. Lucas Bols van Walcom. Wilhelmina van Rotterdam. North Farer van Antwerpen. Kelbergen van Casablanca. Bullfinch van Londen. Eemstroom van Londen. Scaraborg van Surness. Glaucus van Eagle van New Londen. Champbell van New Londen. Fer- main van Swansea. Blyth van Goole. Lena van Karlsvik. Halsince van Swansea. Taurus van Newcastle. Pinguin van Newcastle. Spaarnestroom van Leith. Seaham van Tyne. Vertrokken zijn: Polj'phemus naar Rot terdam. Willemstad naar Antwerpen. Maria naar Rotterdam. Strabo naar Rotterdam, IJstroom naar Bristol. Dotterel naar Man chester. Durward naar Rotterdam. Alan n. Malmö. Gruno naar Gothenburg. Visten naar Otterbacken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1950 | | pagina 7