Haarlems Dagblad Amerika zet Marshal! - hulp aan België om zonderlinge reden stop Onthoudt U van politieke uitspraken, want Uw positie is précair geworden" Weerbericht i Geen terugroeping of disciplinaire maatregelen Executie van „La Prensa sloopt volgens plan SderSfvane\hlh ^ewezen hoofd Prins Bernhard naar Chili Het woord is aan Fiscale recherche ontdekt effectenfraudes HET WEER AFGEBEELD 65e JAARGANG No ..fememerlaan 154, Telef. Ata. 5437. 1"a Z 5359 na 5 uur: 8061 (K 2560), Bï t Santp Haarlem: Gr.Houtstr.93, ^TeHoa^redacüe en alle afdelingen 15295 °"-!udv.tari««"°PaanVr'biideAdmin' DINSDAG 10 APRIL 19 51 Directeur laat MacArthur waarschuwen VELSEB OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT EDITIE 295e JAARGANG No 8 3 Uitgave van de Grafische Bedrijven Damiate. Verschijnt dagelijks beh. opZon-enFeestdagen. Abonnement per week 40 cent, per kwartaal ƒ5.20. Franco per post 5.70. - Girorekening 273107 ten name van Haarlems Dagblad. Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman W i Zondag heeft president Truman met de Amerikaanse legerleiding TOKIO (Ke\ue1;' „esproken over MacArthur en diens herhaalde overtreding van de enenkelem"" r dc politieke aspecten van de Koreaanse kwestie openbare uitla- jnstructie. rcsIIitaat daarvan heeft Truman de minister voor het Leger. Frank tingen tcdo®"' „e7/0nden met een mondelinge boodschap voor de generaal. Truman Pace, naar T°KI°Vn dat (]jens positie tengevolge van recente uitlatingen „précair" liet MaoArlhur ^enl op zjcj, verder te onthouden van politieke uitspraken, geworden is nu hekend mag worden verondersteld jjceh MacArthur onlangs geklaagd over de Srkingen die de politiek der UNO in Ka hem oplegt en gezegd dat mj bereid de Chinese opperbevelhebber te velde "-tmoeten voor een bespreking over een eventuele wapenstilstand. Als alternatief voorstel dreigde MacArthur met Shielding van de oorlog tot geheel China. K uitlatingen hebben bijAmerika s bedgenoten daarom zo'n heftige reactie omdat zij juist op dat moment U waren aan een nieuwe vredesregeling S Korea, die zij in de vorm van een •j-amenüjke boodschap aan China wilden pv,ile®gen. De bewoordingen van deze icöisdiap en thans eveneens de waag wie Var zal voorleggen maken nog steeds het onderwerp van besprekingen uit, waarbij cheiijk 'is geworden dat er scherpe me- ingsverschillen bestaan tussen de opvat tingen van Amerika enerzijds en Engeland, Into e'i andere geallieerden anderzijds. "Het is intussen gebleken dat de bespre kingen tussen Engeland en Amerika dezer dagen zullen leiden tot een verklaring, doch dan tot een verklaring die niet door alle in Korea strijdende landen zal kunnen wor den geaccepteerd. In de loop van vandaag Hden hierover in het Engelse Lagerhuis Kdere mededelingen worden gedaan. Verslag geëist? Joseph Martin, republikeins leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, leeft Maandag verklaard, dat hij een re solutie zal steunen, welke door de republi keinse afgevaardigde Van Zandt, licit van ii commissie voor de strijdkrachten van het Huis, zal worden ingediend. 1 Inde resolutie wordt voorgesteld, dat president Truman, als opperbevelhebber ven de Amerikaanse strijdkrachten, gene raal MacArthur instructie zal geven naar Amerika te komen om aan het Congres verslag uit te brengen. De vooraanstaande republikeinse Sena tor William Knowland heeft zich ook in de controverse over MacArthur gemengd. Volgens hem is de politiek van het State Department niet juist en moet Acheson verwijderd worden, niet MacArthur. De Franse ambassadeur te Washington heeft meegedeeld, dat de Franse regering met bezorgdheid kennis heeft genomen van de berichten, dat generaal MacArthur be voegdheid zou hebben gekregeri, Chinese verbindingslijnen in Mandsjoerije te bom barderen. Deze mededeilng had echter niet de vorm van een schriftelijke nota of een officieel protest. Vervolging van geestelijken in Oost-Europese landen In Vaticaanse kringen is Maandag ver klaard, dat sedert de oorlog ongeveer elf duizend katholieke priesters en monniken in landen „achter het ijzeren gordijn" zijn terechtgesteld, gevangen genomen of ver bannen. Grote Drie manen Syrië en Israel tot kalmte LAKE SUCCESS (Reuter). De perma nente gedelegeerde van Syrië bij de UNO, Faris Bey El-Choery, heeft Maandag op nieuw de Veiligheidsraad gevraagd met spoed de Israelisch-Syrische incidenten te behandelen. Het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken heeft bekend gemaakt, dat de Verenigde Staten bij de Israëlische rege ring krachtig hebben geprotesteerd tegen het bombarderen van Syrische stellingen door de Israëlische luchtmacht. Ook Syrië is medegedeeld, dat de V. S. de grensinci denten tussen de landen ernstig neemt. Engeland heeft door middel van de diplo matieke vertegenwoordigers te Tel Aviv en Damascus Israel en Syrië geadviseerd zelf beheersing te tonen bij het grensgeschil tussen beide landen. Een woordvoerder van het Franse mini sterie van buitenlandse zaken heeft Maan dag verklaard, dat Frankrijk het voorbeeld van Engeland en de Verenigde Staten heeft gevolgd en Syrië en Israel heeft verzocht zelfbeheersing te tonen bij hun grens geschil. Schumacher slaat door BONN. (Reuter). De leider der West- Duitse sociaal-democraten, Kurt Schu macher, heeft op. een persconferentie ver klaard, dat de ondertekening van het plan- Schuman door de federale regering het begin zou betekenen van een verval, dat zou leiden tot een Duitse capitulatie, „de tweede in zes jaar tijds". Na de ondertekening zou er niets zijn, dat Duitsland zou weerhouden het plan- Pleven voor een Europees leger te onder tekenen. Dit plan houdt volgens Schu macher een grote minachting voor het Duitse volk in. Adenauer, zo vervolgde Schumacher, had moreel noch politiek het recht het plan te ondertekenen. De socialistische partij zou haar uiterste best doen heden een par- lementsdebat over de Saarkwestie met be trekking tot het plan-Schuman te doen houden. Het plan-Schuman was bedoeld om een unie te vormen van zes Europese landen, waarin religieuze partijen de meerderheid hebben. Dit zijn tevens de landen, waar de werkloosheid het grootst en de loonschalen het laagst waren, aldus Schumacher. Het plan-Schuman zal, als het slaagt, leiden tot een samenvoeging van de Euro pese landen, zo heeft kanselier Adenauer in „Die Welt" verklaard. Het plan vormt een hoeksteen bij de bouw van een Euro pese federatie. De ondertekening te Parijs zal dan ook niet een einde doch een be gin zijn, aldus Adenauer. Teer punt Tijdens een gesprek tussen Eva Perón ?n Print Bernhard kwam het gesprek op een 'eer punt in Argentinië: de vrije pmJlëffouw Pcróti zei onomwonden zeer weinig gesteld is op jouma- ta. Zij zei, dat dezen vaak leugens P'iMicere/i en haar ten onrechte in een mkeerd daglicht plaatsen. Zonder de hoffelijkheid uit het oog te verliezen, m de Prins hier onmiddellijk tegen in tnkoospartij voor de pers: „Ik geef toe, w journalisten wel eens lastig kunnen W ,:ei hij lachend, maar voegde daar- 'oe: Mijn opvattingen over de jour- M'wtcn zijn echter anders dan de uwe mm". Eva Perón bracht het ge- terstond op sociale instellingenq ®®®^-^^oxoxccccaxcco^Dco(xxoocococoaoccccccoocx -n'nTp13 AIRES rReuter). De leider ÜffÏÏ6 fradie in het Ai"»- Zj Asquia- heeft bekend ÜallL» <Q ractie een voorstel om -^gekeurd ,onteigeaen> eenparig heeft «a'eheimpK» iUia deelde dit mede na nomen werd vH?™184 Wa?rin kennis ge- aentaire commL laPPort van de parle- Itezöek in tp\n taak beeft een Mensa» 6,1 111 het bedrijf van ieSfS6 meerdei-beid van de tor rapport tTlS'6 Vaf onderzoek is fedeabehek it conclusie gekomen, Doodzakelfik ii T'ngjVan "La Pren" zouden staatihr f" aar>deelhou- Arturo Fronrif?^' in het pa^" Het niSrhK °P2esteld. voor, dat het '3 iP°rt Van Frondizi 5°P „La Prensa" dnnTrint de ,beslagleg- "aimksie als de Pai'lementaire cf kuitsluitêS Jede»'echtelijke daad ö,!ev® het bhrl t« f -lng om de publi- Het rapnnri 7er, ,nderen" zal aan- f'-- is de dure nlinht met de °Pr°ep: ?^nCKeÏÏ11de Ar§entijneh, K::s rePresentatief f !i Van eeu repi1" bestel dat v,-' eiaal demo- dat hler te lande is afge- Péfain is ziek V'-=c°ngestie. De tlïf 't jdt thans aan vererger Zt and is de laatste S Pétains vS3 temPeratUur is 38 Ste Par'js veEr?e verded'§er. ft k ansaar4 dat dc toestand nacht al wSi e?tgenote - ^bleven, het bed van de BUENOS AIRES (A.N.P.). De laatste ochtend van zijn bezoek aan Buenos Aires maakte Prins Bernhard een wandeling dooi de drukste winkelstraten van de stad. Hij is thans geheel hersteld van zijn lichte aan val van bronchitis. Ook tijdens zijn ziekte heeft de prins economische besprekingen gevoerd, die mogelijk voor ons land van nut zijn. Onder meer bereikte hij de onmiddellijke ver lening van belangrijke invoervergunningen waarover reeds maandenlang vruchteloze besprekingen zijn gevoerd. Van Argentijnse zijde stelde men veel belang in de onder zeeërs, die op Nederlandse werven vervaar digd worden. Een order hiervoor moet tot de"mogelijkheden gerekend worden. Voorts is de prins er in geslaagd de levering van spoorwegmateriaal van Werk spoor ter waarde van 200.000.000 gulden te bespoedigen. Een handelsverdrag had reeds in de levering voorzien, doch er wa ren moeilijkheden gerezen bij de onder tekening van het desbetreffende decreet. Men verwacht nog dezer dagen de opening van een crediet. Met de levering zal tegen het einde van dit jaar een begin worden gemaakt. Heden is de prins per vliegtuig naar Santiago (Chili) vertrokken. Britse begroting vraagt voor defensie VA milliard pond De Engelse minister van Financiën, Gaitskell, zal heden het Lagerhuis een begroting voorleggen die naar verwacht wordt, voorzien zal in. uitgaven ten bedrage van 4.500.000.000 pond sterling. Dat is nog anderhalf milliard meer dan werd uitgegeven in de periode 19441945, welke begroting toen een record in de En gelse geschiedenis was. Voor de herbewa pening zal deze begroting een bedrag van 1.300.000.000 pond sterling te zien geven, dat is meer dan een-derde van de totale uitgaven. (United Press.) Plaatsvervangers niet verder PARIJS. (Reuter). Zaterdagmiddag is weer een vergadering der plaatsvervangers te Parijs geëindigd. Een Westelijke woord voerder verklaarde, dat geen vorderingen waren gemaakt. Philip Jessup had de Sovjet-delegatie verzocht van haar standpunt af te stappen „omdat het volk van de wereld naar vredc dorst". In kringen der Westelijke delegaties achtte men het Zaterdagavond waar schijnlijk, dat Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten tegenvoorstellen zullen indienen over de door de Sovjet-Unie en de Kominform gesloten verdragen met Oost-Europese landen, indien Gromyko op zijn ontwerp-agenda het punt „bespreking van het Noord-Atlantische Verdrag en de Amerikaanse bases in het buitenland" handhaaft. De Westelijke plaatsvervan gers hadden hun uiterste best gedaan om bespreking van dit, een week geleden door hun Russische collega ter sprake ge brachte punt te vermijden, omdat zij het als een uitdaging -beschouwen. WASHINGTON (Reuter). De assistent van de administrateur van de Marshall hulp, Paul Porter, heeft Maandag bekend gemaakt, dat de Verenigde Staten aan Bel gië hebben medegedeeld, dat de Marshall hulp aan dat land zal worden opgeschort. Zij zal niet worden hervat, alvorens er een bevredigende regeling tot stand zal zijn gekomen met betrekking tot een ge rechtelijke beslaglegging door een particu liere Belgische onderneming op een bedrag van zeven millioen dollars, die bestemd waren voor het herstel van de Griekse spoorwegen, Deze zeven millioen dollai*s, bestaande uit zes millioen dollars aan Marshallgelden en één millioen dollars van de Europese betalingsunie, waren bij een Belgische bank gedeponeerd voor de betaling van aan Grie- keniand te leveren rails. De Belgische maatschappij had op deze gelden beslag laten leggen in verband met een 25 jaren oude schuld van de Griekse regering aan deze maatschappij. Paul Porter noemde het optreden van de Belgische regering, die de gerechtelijke actie gesteund had, „niet te verontschuldi gen". Hoffelijke reactie In bevoegde Belgische kringen betwijfelt men of de Amerikaanse verklaring, volgens welke de Marshall-hulp aan België is stop gezet, is afgelegd, zoals ze is medegedeeld, daar de Amerikaanse woordvoerder geen rekening schijnt te hebben gehouden met het besta.an van de scheiding der machten in België. De Belgische regering, zo zegt men, kon de inbeslagneming door een Belgische par ticuliere onderneming van de gelden der Griekse regering, schuldenares ten aanzien van deze onderneming, niet opheffen. Zo dra het beslag was uitgesproken had de Belgische regering haar goede diensten aangeboden om het geschil door besprekin gen te regelen. Olivier Gerard, directeur van de dienst voor de buitenlandse handel, werd enige dagen geleden door de regering naar Athene gezonden om met de Griekse regering overleg te plegen teneinde een minnelijke schikking tc treffen. Rayburn signaleert gevaar De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Sam Rayburn, heeft Maandag op een persconferentie gezegd, dat de Sovjet-Unie „op vele plaatsen" troe penconcentraties vormt. Hij voegde hier aan toe: „Wij verkeren in groot gevaar". Over de troepenconcentraties zei Rayburn: „Waar deze troepen worden samengetrok ken kan ik niet precies vertellen. Ik heb mijn inlichtingen echter uit de beste bron". Rayburn heeft een bespreking met presi dent Truman gehad. Hij heeft vorige week het Huis van Afgevaardigden meegedeeld, dat niet alle troepen, die in Mandsjoerije worden samengetrokken, Chinese - troepen ïijn. In deze kringen acht men het geraden de juiste tekst van de te Washington afgelegde verklaring af te wachten, alvorens men zich hieromtrent uitspreekt, daar men de mening blijft toegedaan, dat de Ameri kaanse autoriteiten onmogelijk bovenge noemde feiten over het hoofd hebben kun nen zien (Het is lichtelijk verbazingwekkend, dat de Amerikaanse functionarissen er blijk baar van uitgaan, dat de Belgische regering gerechtelijke uitspraken kan beïnvloeden. Het verwijt van de heer Porter, dat de Belgische regering de gerechtelijke actie gesteund heeft, wijst althans in die rich ting. Red.) Engeland en Amerika confereren over Perzië WASHINGTON. (Reuter). Maandag zijn in Washington besprekingen tussen de V.S. en Engeland geopend over de toestand in de Perzische olie-industrie. Deze bespre kingen hebben ten doel overeenstemming tussen de béide regeringen te bereiken omtrent het besluit van het Perzische par lement om de olie-industrie te nationali seren. Na afloop van een vergadering van drie uur werd een communiqué uitgegeven waarin gezegd wordt, dat de besprekingen een informeel en informatief karakter droegen en handelden over aangelegen heden van wederzijds belang voor de Britse en Amerikaanse regering. De Britse en Amerikaanse regeringen, aldus het communiqué, hadden herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over de stabiliteit van Perzië en het weizijn van zijn bevolking. Verder wordt in het communiqué gewe zen op het grote belang van de Pezische olie „voor Perzië. voor Engeland en voor de economie van de vrije wereld in het algemeen". Hoewel erkend wordt dat deze kwesties elders moeten worden opgelost, hebben de twee regeringen het gewenst geacht informeel van gedachten te wis selen. Volendam en Castel Bianco met emigranten naar Canada Zaterdag a.s. zal uit Rotterdam het s.s. „Volendam" voor zijn derde emigranten- reis naar Canada vertrekken. Ongeveer 1550 personen, bij wie 550 kinderen bene den de 12 jaar, zullen de reis naar Quebec maken. Evenals de vorige keer gaat er weer een groep militairen mee voor een verdere opleiding in Boston. De Nederlandse regering heeft het 7522 b.r.t. metende Italiaanse s.s. „Castel Bian co", dat deze maand met Ambonese mili tairen in Nederland wordt verwacht, ge charterd voor een emigrantenreis naar Canada. Verwacht wordt, dat het schip, waarmee circa duizend emigranten zullen reizen, op '25 April de Rotterdamse haven zal verlaten. Chinezen zetten sluizen in Noord-Korea open Als verdedigingsmaatregel hebben de Chinese troepen aan het centrale front in Korea de stuwen van het Iiwatsjon-reser- voir geopend om de hoofdwegen naar het Noorden onder water te zetten. Officieren der UNO verklaren, dat het rivierwater na 15 uur slechts iets meer dan een meter is gestegen, niet genoeg om de troepenbewegingen aan het centrale front te schaden. Werkelijke schade hacl kunnen worden toegebracht door de dam volledig op te blazen. Waarschijnlijk zou het thans echter ook hiervoor te iaat zijn om een voor de Noordelijken gunstig effect te be reiken. Het zag er naar uit, dat de Noordelijken het denkbeeld van een tegenaanval aan het centrale front hadden opgegeven. Zelfs al had het onder water zetten voor de Noor delijken succes opgeleverd, dan zou een Noordelijke tegenaanval in het overstroom de gebied niet mogelijk zijn geweest. Vliegers, die over het Hwatsjon-reser- voir hebben gevlogen, verklaarden, dat de dijken van de Jangongni aan de Zuid- Westkant sterk genoeg zijn om het water tegen te houden. Zij rapporteerden, dat de Chinezen waarschijnlijk alleen de sluizen hebben geopend en niet de dam hebben opgeblazen. Officieren zeiden, dat de Chineze maat regel geen gevaar zal opleveren voor de bruggen over de rivier de Han in het ge bied van Seoel. Alle grote bruggen drijven op pontons. De ankerplaatsen van de brug gen kunnen gemakkelijk in overeenstem ming gebracht worden met een eventuele stijging van een meter, aldus een officier van de genie. De bruggen over de Han rijzen en dalen dagelijks anderhalve meter naar gelang van het getij. Plaatsvervangers kwamen niet verder PARIJS (Reuter) De plaatsvervangers der ministers van Buitenlandse Zaken dei- Grote Vier te Parijs hebben Maandag hun agendabesprekingen voortgezet. Een Wes telijke woordvoerder verklaarde, dat de bijeenkomst onvruchtbaar was geweest en dat het „een slechte dag" was. Geen der partijen diende nieuwe voorstellen in. De besprekingen concentreerden zich opnieuw op de kwestie der vermindering van de bewapening. Gromyko, de Sovjet-afgevaardigde, ver klaarde dat men zich in het Westen volop aan het bewapenen is. „Neem een of an der Amerikaans blad over het zakenleven en u zult verklaringen vinden, dat het ein de van de bewapeningswedloop ernstige economische moeilijkheden voor het Ame rikaanse zakenleven zou scheppen", aldus Gromyko volgens een Westelijke afgevaar digde. Da'viës, de Britse afgevaardigde, ver klaarde, dat hij gedwongen was het groot ste deel van Gromyko's rede te negeren, daar zij „voornamelijk propaganda" is. Pa- rodi, de Franse afgevaardigde, zei, dat Gromyko al het mogelijke had gedaan om de breuk te vergroten en dat hij in zekere mate hierin was geslaagd. Charles Bohler, assistent van dc Ameri kaanse gedelegeerde, Philip Jessup, is gis teravond onverwachts naar Washington vertrokken. Opdrachten tot het schrijven van toneelstukken Naar het A.N.P. verneemt, heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. J. M. L. Th.Cals, aan mevrouw dr. E. F. VerkadeCartïer van Dissel en dc heer Hans Nesna opdracht ver leend tot het voltooien van hun reeds ge deeltelijk gereedgekomen toneelwerken, te weten respectievelijk „Annalize" en „Het circus van de goede God". Eervolle vermeldingen werden toege kend aan J. A. Ages, voor het fi'agment van zijn toneelstuk „Het kruit wordt nat", aan Maarten Kapteyn, voor het fragment van zijn toneelstuk „Janus Beentjes, boek houder" en aan Herman Roelvink, voor het fragment van zijn toneelstuk „Die appel van Eva". Een en ander geschiedde conform het advies van de rijkscommissie voor op drachten aan toneelschrijvers 1950, be staande uit dr. G. Stuiveling, voorzitter, mevrouw Top van RhijnNaeff, de heren Hans van Meerten, Jan Engelman en Ferd. Sterneberg, leden en H. J. Michael, secre taris. Multatuli: Ambtenaren van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, de F.I.O.D. te Utrecht hebben twee gevallen van effectenfraude tot oplossing gebracht. Enige weken ge leden werd in Utrecht een accountant aan gehouden, die zich schuldig had gemaakt aan fraude met ongeregistreerde effecten. Het tweede geval werd in Zuidholland ont dekt. Daar werd Woensdag een commissio nair in effecten gearresteerd, die zich aan effecten- en belastingfraude zou hebben schuldig gemaakt. De fiscale recherche kwam op het spoor van de Utrechtse fraude, toen in deze ge meente ongeveer een jaar geleden een aan tal effecten ter registratie op naam van een in Australië woonachtige Nederlander werd aangeboden. De fiscale recherche stelde toen een onderzoek naar de herkomst der effecten in. Het bleek dat de effecten door een Utrechtse accountant, die werk zaam was op het kantoor van een bank instelling ter registratie waren aangeboden. Een in Noordholland woonachtige man die in politiële kringen als een collaborateur bekend staat, was de eigenaar. Da accountant kon papieren overleggen waaruit moest blijken dat de effecten zijn eigendom waren. De papieren bleken echter vals te zijn. De F.I.O.D. slaagde er na een langdurig onderzoek in de effecten te ach terhalen. Zij belopen een bedrag van on geveer 75.000 en zijn in beslag genomen. De accountant is inmiddels gearresteerd. Het onderzoek in het tweede geval begon de fiscale recherche, toen zij effecten in handen kreeg die zonder registratiebewijs waren verkocht. Het onderzoek leidde eerst naar een landbouwer in Noordholland en vandaar naar een commissionair in effec ten in Zuidholland. Behalve ongeoorloofde verkoop van effecten, bleek de ongeveer 55-jarige commissionair nog meer strafbare handelingen te hebben gepleegd. Zo ont dekte men dat de man zijn cliënten voor belangrijke bedragen had gedupeerd. Hij had zich bovendien schuldig gemaakt aan belastingfraudes. Ambtenaren van de F.I. O.D. namen bij de commissionair en andere personen voor een waarde van ongeveer 60.000 aan ongeregistreerde effecten in beslag. De belastingfraudes die de man pleegde belopen een bedrag van ongeveer 100.000. De fiscale recherche heeft het onderzoek in deze zaak vorige week voor lopig gesloten. Woensdag werd de commis sionair gearresteerd. iianiiaHUauaniBiaaiiiBiiiiiiuniiiuagaiiHaai1 O ONBEWOLKT. 0LICHT BEW. OHALF.8EW 9 ZWAAR BEW OEHEELBEW SNEEUW - REGEN,. 1 MOTREGEN A HAGEL V BUIEN K ONWEER 7!2temperatuur I005-IS08AAR BELANGRIJK NEERSLAG- ////r GEBIED CENTRA: H HOGE DRUK L LAGE OPUK SCHEIDINGSLIJN-FPCNT-TUSSEN LUCHT VAN vv VEPSCHICLENDE HERKOMST rikSTA ND-VAN DIT TEX :G^t'C£ .WINDRICHTING IJmuider Courant Trütnafl Hoofdredacteur: Robert Peereboom r heeft MacArthur niet met terug- Tl nnkL of andere disciplinaire roepin2, ïpn gedreigd. Wel heeft hij de B2BÜ1duidelijk gemaakt dat deze niet 1 L Se steun van de president zou wen blijven rekenen wanneer lui „liet b blijven van internationale Kn^' Truman wees er op dat hij de stS'reeds herhaaldelijk gevraagd had Ithouden van politieke uitspraken, n^ffhwwaser desondanks mee •f!«P2aan De president voegde er aan SVdeze houding niet langer door Sêhngers kon blijven zien in verband met iSKdervan op Amerika's bondgeno- Maandagmiddag heeft Koningin Juliana de verenigde vergadering van de beide afdelingen der Koninklijke Nederlandse Alcademie van Wetenschappen Ui het Trippenhuis te Amsterdam bijgewoond. De laatste maal dat een regerend vorstin deze plechtigheid bijwoonde was in 1004, toen Koningin Wühelmina bij de zitting tegen woordig was. Op de foto van links naar rechts: dr. J. E. baron de Vos van Sleehwijk, Commissaris der Koningin in de provincie Noordholland; prof. dr. F. J. Th. Rutten, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; Koningin Juliana; prof. dr. A. J. Kluyver, voorzitter van de afdeling natuur kunde van de Akadémie, en mr. A. de Roos, waarnemend burgemeester van Amsterdam. 11 t^radicaeienSerh!fdsrapport door de }t Gebeurt zeer dikwijls dat we iets niet zien omdat het te groot is. DU Amerikaanse antwoord op de zegswijze: „wat heb ik nou aan m'n fiets hangen", is een der hoogtepunten van het nieuwe programma van New Yorks befaamde Bar- num en Bailey-circus. Voor onze vleesbe zorgers en andere vaderlandse stuntfietsers een prestatie om jaloers op te zijn. De depressie, die gisteren boven Zuid-Engeland lagverplaatste zich in OostNoord- Oostelijke richting. Het centrum lag vanmorgen boven Leeuwarden. Deze depressie bracht vooral in het Zui den van het land een aanzienlijke hoeveelheid regen. Na het passeren van de depressie draaide de wind naar het Noord-V/csten, uit welke richting op nieuw koude lucht, waaruit weer ver schillende buien kunnen vallen, naar onze omgeving wordt getransporteerd. Intussen arriveerde op de Oceaan tus sen IJsland en Groenland weer een nieuwe depressie, die zich in Zuid oostelijke richting beweegt. OPKLARINGEN S Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van 2 S Dinsdagavond tot Woensdagavond, opgemaakt te 10 uur. Nu en dan flinke opklaringen, maar vooral aanvankelijk ook enkele buien. Krachtige tot matige wind 2 hoofdzakelijk tussen Noord-West en Zuid-West. In de nanacht voor- namelijk op tegen de wind be- 2 schutte plaatsen lichte nachtvorst. 1 morgen overdag iets minder koud dan vandaag. 11 April Zon op 5.55 uur, onder 19.29 uur. 2 Maan op 7.29 uur, onder 0.49 uur. jj Hoog en laag water te ÏJmuiden Woensdag 11 April Hoog water: 6.31 en 18.51 uur. S Laag water: 2.08 en 14.31 uur. MIST

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 1