Uitbreiding van de strijd tot in Mantsjoerije zou het gevolg zijn De Anglo-Iranian heet voortaan Nationale Perzische oliemaatschappij Weerbericht y/oensdag was de hoogtijdag van het Koninklijk bezoek liggingen en recepties Communisten gearresteerd in New York Washington antwoordt op protest van Praag In Korea dreigt een luchtoorlog fet wil delegatie van %eldvredesraad ontvangen 1 tV°°rZltter van dG Imperialisme vandaag geëindigd", zegt Mossadeq Vandaag Lagerhuisdebat COntact staan Ontploffing in smederij in de Grote IJpolder Russen wensen behandeling van het Atlantisch Pact Britse diplomaten per schip naar Rusland? Nieuwe doodvonnissen in Tsjecho-Slowakije Het woord is aan...ü Wijziging zetelverdeling Franse parlement Accoord over Nederlands- Duitse handel in zicht Geheime conferentie over defensie van Britse gemenebest Stakingen in Italië HET WEER AFGEBEELD j3f|AARGAXG No 290 ,-s.ntP -Haarlem: Gr.Houtstr.93, :>S" MedactieenalleaHelmgenl3295 ^.tarieven op aanvr. hij He Admin. ^.„Hoof'iredactor"-: Robert Peereboom DONDERDAG 21 JUNI 1951 IJmuider Courant velser Haarlems Dagblad EDiTIE aPR-ECHTE HAARLEMSCHE COURANT 295e JAARGANG No 148 Uitgave van de Grafische Bedrijven Damiate. Verschijnt dagelijks beh.opZon-enFeestdagen. Abonnement per week 40 cent, per kwartaal 5.20. Franco per post 5.70. - Girorekening 273107 ten name van Haarlems Dagblad Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman (task? hebben Koningin Juliana en ryiard een bezoek gebracht aan t7"e Luxemburgse staalonden .errung ifDtidelangèi waar zij vol belang- frt de technische installaties bekeken Slieten voorlichten over talrijke tech- o sociale bijzonderheden van het tbezoek aan de Arbed-werken bo- fVr-jingin en Prins op de Nederlandse Qe aan het Groothertogelijk gezin jké aan. Slechts de leden van het tjalen mede aan deze maaltijd aan. P;;t:q met het intieme karakter van Isaênzijn werden er geen officiële uitgesproken. (c:ehierop aansluitende receptie heeft hl-, Juliana vooraanstaande Luxem- bsKr;oonlijkheden en een v ertegen- fepi van de Nederlandse kolonie liten voorstellen. Langdurig heeft jiü met allen onderhouden. De salons fei:legatie hadden een passend aanzien k;o door een versiering van anjers (feiande kleuren. 'p! Aftelling toonde Hare Majesteit bv'? a'vaardiging van de Luxemburgse j,;i ai wie zij problemen betrefferidé porming en -organisatie besprak. p!oi varrtaeze ontvangst heeft cle Ko- Ui r.Qg een korte redevoering uitge- p ..Het heeft mij blij gestemd", aldus pi:-ze vorstin, „de Nederlandse kolonie k::.;-:n te zien. U zult het zeker met zijn,.dat wij hier een zeer buiten- hartelijk'welkom hebben gehad, t wij allen, zeer blij mee moeten zijn té; van de internationale vriendschap tsBenelux. Ik moge er bij zeggen, dat de laatste plaats te danken is soede naam die de Nederlandse b hier voor Nederland gevestigd r Kransl egging Mek; vier uur begaven Koningin en Prins Bernhard zich naar de ptda Constitution, waar zich het mo- voorde gevallenen bevindt, welk tijdens de bezetting door de p ernstig is beschadigd. die door Koningin en Prins Fsrgelegd, bestond uit witte anjers, van de groothertogelijke a een ere-detachement van de raaie bewezen bij deze plechtig ere eerbewijzen. M$ss hebben Koningin en Prins biJ het standbeeld van ]l H.et was juist 110 jaar - -■ de Koning het groothertoge- wover Luxemburg had aanvaard. 7;; ?efvfn de vorstelijke personen -«r tie. plein, Waar het monument - oeerge.egde krans bestond uit ,;fVn w'de anjers. in cle v°oravond net Palais Municipale. Om- De Koninklijke bezoekers arriveren op het terrein van de Arbed-staaljabriek te Dudelange. streeks negen uur arriveerden het Neder landse vorstelijke paar en de grootherto gin benevens haar gemaal Prins Felix, prins Jean en de drie prinsessen. In de zaal was op het podium een loge ingericht, waarboven een baldakijn was aangebracht. Nadat het Wilhelmus had weerklonken, werden twee korte toneelstukken opge voerd. Met grote belangstelling werd de voorstelling door de vorstelijke personen gevolgd. De executanten, allen amateurs, werden in de pauze aan cle vorstelijke personen voorgesteld. Vandaag bezochten Koningin en Prins het stamslot van de Nassau's te Vianden en een sanatorium. In de namiddag zouden de Koninklijke gasten de terugreis naar Nederland aan vaarden. Speciale agenten van het Amerikaanse federale recherchebureau hebben Woens dag in New York zeventien leidende functio narissen van de communistische partij ge arresteerd als verdacht van samenzwering tot omverwerping van de regering der Ver enigde Staten. Twee weken geleden werden bij besluit van het oppergerechtshof de vonnissen tegen elf van de hoogste partijleiders ge handhaafd. Dit besluit gaf het ministerie van Justitie de vrije hand om tegen de lagere partijleiders op te treden. Het mini sterie heeft hier meer dan twee jaar op ge wacht. Het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft toegegeven, dal op 4 Mei zes Amerikaanse soldaten „onopzette lijk en onbewust" de Tsjechoslo waakse grens negentig meter hebben overschreden, doch ontkende dat zij foto's zouden heb ben gemaakt. In een nota aan Praag antwoordt het ministerie op een Tsjechoslowaaks protest van 21 Mei. Een onderzoek had aangetoond, dat alle leden van de patrouille onbekend waren met dit deel van de grens en dat er geen tekens waren, die de grens aan gaven. Voorts wijst cle nota de Tsjechoslo waakse regering op twee grensschendingen door Tsjechoslowaakse soldaten op 24 Mei en 6 Juni. Gisteravond werd in het Palais Municipal door Luxemburgse amateurs ter ere van de hoge gasten een tweetal toneelstukken opgevoerd. De foto toont de Koningin en Prins Bernharcl viel het Groothertogelijk paar in de ereloge tijdens het spelen der volksliederen voor de aanvang der voorstelling. WASHINGTON (Reuter). Ameri kaanse militaire autoriteiten maken zich bezorgd over het ontstaan van een Chinese luchtmacht in Mandsjoerije en de mogelijk heid van een Chinees luchtoffensief tegen geallieerde bases in Zuid-Korea. In kringen, die in nauwe verbinding staan met de Amerikaanse militaire lei ders, verluidt dat elke uitgebreide lucht aanval door cle Chinezen, vooral wanneer deze zou samen gaan met een nieuw offen sief door de grondstrijdkrachten, mogelijk zal leiden tot geallieerde bombardementen van bepaalde bases in Mandsjoerije. Het verluidt dat cle commissie van chefs dei- Amerikaanse generale staven strikt ge heime plannen heeft uitgewerkt voor legenaanvallcn door de verbondenen, in- ^%eiifcN'P^ °e voorzitter !i^L,!?-V00r deze maand, ll^ardtP M0VJv"Unie' heeft zich it- ;fre,York een delegatie !?';Wd5Aepka*a !e ontvanSen. ie door de publi- MaÜk eii T" d'e gewisseId Curie- Malik T® natuui'k"n- volst ',r antwo°rdde Juliot uw Negram ttei van de Veilig- ewMa 1 clc veiug- r deel u mede, -i n TJ ^ereld-vredes- mem S S 20 en 27 Jur|i". verwacht da* dc Sovjet- toen betref-'j deze Week een 15a™. 1 -iende de minimum- uit- -cZ5ier(iagzal i?S°ten dat Malik ■"---bejpraak zal hn ^en' Wanneer hij - evrede". houde«. getiteld „De ■Y'-'-.-praak eenh'PiWerd gezegd, !'J ziin- De"S bolangrijke ver- "Verste poiSendmg van Za- '^langrijke R ,oeSPliaak zijn' - Voor de SS, Russische afge- W, rad'o van de U.N.O. I Zwoerd - eSto U.NoaLde, Amerikaanse C- 'r to wereld arde' dat de Jk%a. Id"vredesraad geen Gisteren heeft liet Perzische kabinet ge last, de naam van de maatschappij on middellijk te laten veranderen in „de na tionale Perzische oliemaatschappij". De in komsten van de maatschappij moeten alle onmiddellijk op bankrekeningen ten name van de nationale maatschappij gestort worden, aldus is door het Perzische kabi net verordend. De voorlichtingsafdeling, van de Anglo-Iranian zal onmiddellijk ge sloten moeten worden. De besluiten wer den genomen op een spoedvergadering van het Perzische kabinet met de oliecommis sie der regering aan de sponde van de bed legerige .premier Mossadeq. Premier Mossadeq heeft van zijn ziek bed af een radiotoespraak gehouden tot het Perzische volk, waarin hij verklaart „vijftig jaren imperialisme in Perzië zijn vandaag geëindigd. Wij moeten de wereld tonen, dat wij hetgeen wij tot stand gebracht hebben, waard zijn. Perzië heeft cle Britse olie- delegatie met cle uiterste welwillendheid ontvangen, maar cle afgevaardigden heb ben de feiten van de Perzische wet geheel in de wind geslagen. Ik had geen andere mogelijkheid dan de orders van vandaag uit te geven. Ik vraag thans cle steun van het Perzische volk om kalm te blijven en verenigd pal te staan", aldus de premier. Na de spoedbijeenkomst verklaarden le den van het Perzische kabinet Woensdag avond, dat zij niet bang waren, dat Per zië de olie-installaties niet zou kunnen beheren, wanneer cle Britse technici zou den vertrekken. Zij waren het meest be vreesd voor sabotage. In liet Lagerhuis LONDEN. (Reuter). De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Herbert Morri son, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat Engeland het internationaal gerechtshof zou verzoeken voorlopige maatregelen tc treffen teneinde de Britse rechten in Per zië te beschermen totdat een beslissing omtrent het oliegeschil is genomen. Het is de plicht van cle Perzische rege ring om orde en wet te handhaven en allen, die binnen de Perzische grenzen wo nen, te beschermen tegen geweld. „Indien men echter niet aan cleze verplichting vol doet zal cle Britse regering het recht en de plicht hebben bescherming aan haar eigen onderdanen te verlenen". Toen Mor rison dit laatste zeide. werd hij toegejuicht. De Britse missie, die in Teheran de mis lukte besprekingen heeft gevoerd, is naar Engeland teruggeroepen. Toen Herbert Morrison zijn verklaring geëindigd had drongen de conservatieven aan op een debat over de oliekwestie. De regering stemde er in toe. Vandaag, Donder dag, zal een dergelijk debat worden ge houden. Op de vraag of er enig bewijs was van een Perzische poging om de olieraffi naderij te Abaclan in beslag te nemen ant- Morrison: „Niet voor zover ik woordde weet". Er zijn. volgens Morrison geen besluiten over een eventuele evacuatie genomen. Woensdagavond is in Londen medege deeld, dat Morrison vandaag een alomvat tende verklaring zal afleggen ter opening van het debat in het Lagerhuis over cle olie kwestie. Vooraf zal hij zijn verklaring met het kabinet bespreken. Ongerustheid in Washington De Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken, Dean Acheson, heeft op zijn persconferentie verklaard, dat de toestand in Perzië in cle laatste 24 uur een keer naar het kwade heeft genomen. Amerika was zeer verontrust en teleurgesteld over het afbreken der onderhandelingen en het hoopte ten zeerste, dat cle deur nog open was voor onderhandelingen en bespre kingen. Amerika hacl gehoopt en geloofd, dat het aanbod van cle oliemaatschappij tot basis zou dienen van de besprekingen ten einde tegemoet te komen aan de wens tot nationalisatie van regering en volk van Perzië. Het speet Amerika, dat het aanbod abrupt van de hand gewezen was. Ache son zeide te hopen, dat de Perzische rege ring haar houding zou herzien en voort zou gaan met de onderhandelingen. Amerika bleef Perzië wijzen op de zeer grote technische problemen waartegenover het zich in de olie-industrie geplaatst zou zien als hot voortging op een unilaterale grondslag te handelen. Acheson voegde er aan toe, dat de toestand critiek was. Nog geen vertrouwensvotum Di'. Mossadeq heelt van de Perzische Kamer tegen vier uur hedenmiddag een vertrouwensvotum geëist en verklaard, dat hij anders de verantwoordelijkheid niet op zich wilde nemen. Terwijl de premier sprak trokken verscheidene afgevaardigden zich terug, zodat de vergadering moest worden geschorst wegens liet ontbreken van het quorum. R.A.F.-posten gealarmeerd De posten van cle Royal Air Force over al in het miclden-Oostcn zijn gealarmeerd naar aanleiding van het afbreken van de Brits-Perzische olie-onderhandelingen. In een smederij aan cle Middenweg in cle Grote IJpolder ie Amsterdam heeft zich een hevige ontploffing voorgedaan. De smid was in het bezit van een groot olievat dat hij voor een ander doel wilde gebruiken. Hij hield een lucifer bij de opening om te controleren of zich misschien nog gassen in het vat bevonden. Met een daverende slag sprong het vat uit elkaar. Het deksel sloeg door het dak van de smederij. Alle ruiten sprongen. Een knecht, die zich in de smederij bevond werd niet ernstig ge wond. De smicl kreeg geen letsel. dien de Chinezen luchtoperalies op gebreide schaal zouden beginnen. Uit meldingen van de Amerikaanse ge heime dienst blijkt clat de Chinezen in de afgelopen maanden hun luchtmacht in Mandsjoerije gestadig hebben uitgebreid met in Rusland vervaardigde „Mig-15"- straaljagers en met enkele bommenwer pers. Volgens sommige berichten zou de Chinese luchtmacht in Mandsjoerije over acht honderd vliegtuigen beschikken. De luchtgevechten van de laatste tijd boven de Mandsjoerijse grens worden heviger. Ook geven de Chinese straaljagers blijk van grotere strijdlust. Verder zijn er berichten dat cle Chinezen pogen in de kortst mogelijke tijd ongeveer vijftig vlieg velden in Noord-Korea aan te leggen. Sommige waarnemers ayn van mening dat liet geheel dezer berichten er op wijst dat een plotseling luchtoffensief op grote schaal door vliegtuigen der Chinezen, uit gevoerd tegen Zuidelijke bases der verbon denen, mogelijk moet worden geacht. In een hedenmorgen te Tokio door cle leiding van het achtste Amerikaanse leger uitgegeven communiqué wordt mede gedeeld. dat cle verbondenen heden in cle Westelijke en Oostelijke sectoren van het Koreaanse front hun linies hebben recht getrokken, waarbij lichte tegenstand werd ondervonden. Ten Noord-Westen van Jontsjon, in de centrale frontsector, stuitten geallieerde patrouilles 00 eenheden van onbekende ste.kte, waarop zij moesten terugtrekken. Ten Oosten van Koemhwa, in het Oos telijke gedeelte van de centrale front- sector, blijven clc verbondenen „op aggres- sieve wijze patrouilleren", waarbij lichte tegenstand wordt ondervonden. Het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht meldt dat de vijand bij de in de afgelopen vier dagen geleverde lucht- gevchten negen vliegtuigen heeft verloren. Waarschijnlijk is nog een vijandelijk vlieg tuig vernietigd, terwijl veertien toestellen beschadigd zijn. De Amerikanen verloren bij deze ge vechten een „F-51-Mustang"-jager en een „F-86-Sabre"-gevechtsvliegtuig. Een Sa bre" wordt vermist. De plaatsvervangers Woensdag heeft cle Sovjet-Russische af gevaardigde Gromyko op de vergadering van de plaatsvervangers der ministers van Buitenlandse Zaken te Parijs een nota ingediend, waarin de eis, dat het Atlantisch Pact en de Amerikaanse bases overzee op de agenda worden genomen, wordt her haald. Men ziet hierin een verwerping van het voorstel der Westerse mogendheden, waarvan de vertegenwoordigers vervol gens een half uur bijeen zijn geweest om hun positie te bespreken. Dc Britse afgevaardigde Davies zei clat dc Sovjet-Russische nota zeer duidelijk een niet-aanvaarden van het aanbod dei- Westelijke regeringen inhield. In de nota wordt gezegd, dat clc Sovjet- regering „verbaasd is, dat cle drie Weste lijke afgevaardigden bang zijn in te stem men met een discussie over het Atlantisch pact in de raad van ministers van Buiten landse Zaken". „Het is bekend, dat de Sovjet-regering pacten voor wederzijdse bijstand heeft met China, Polen, Tsjechoslawakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Finland en ook met Frankrijk en Groot-Brittannië. De Sovjet regering heeft er geen bezwaar tegen, dat welke dezer pacten ook wordt besproken in de raad van ministers, indien de Westelijke mogendheden dit wensen". In cle nota wordt de wens uitgesproken, dat de plaatsvervangers hun huidige be raadslagingen te Parijs zullen voortzetten om overeenstemming te bereiken over plaatsing van het betwiste punt op de agenda, daar deze kwestie de belangrijkste oorzaak van de spanning in Europa is. Voorts wordt gezegd dat alle kwesties, welke de Westelijke mogendheden bespro ken willen zien, op de agenda waren opge nomen met de volledige goedkeuring van de Sovjet-afgevaardigde. De Sovjet-Unie wenst dezelfde rechten te genieten als de drie andere landen. Burgess en Maclean Functionarissen van de Belgische veilig heidsdienst hebben Woensdagavond ver klaard, er bijna zeker van te zijn, dat cle twee vermiste diplomaten, Burgess en Maclean, 1 of 8 Juni aan boord van een Sovjet-Russisch schip uit Antwerpen naar een Russische haven zijn vertrokken. „Er schijnt geen twijfel aan te zijn", aldus een dezer functionarissen. Een derde man, een statenloze, die aan de politie bekend is, trad als tussenpersoon op en bevindt zich volgens politierapporten thans in Frankrijk. Foto's van het met cle hand geschreven telegram aan cle hotelhouder zijn naar Scotland Yard gezonden. De politie heeft de volgende theorie op gesteld: 25 Mei gingen cle diplomaten in Engeland scheep en 26 Mei landden zij in Frankrijk. Langs verschillende wegen, opclat men het spoor bijster zou worden, reisden zij naar Antwerpen. Daar zouden zij clandes tien aan boord zijn gekomen van een Rus sisch schip, welke passage 19 Mei cloor Burgess zou zijn geregeld. 1 Juni verlieten de „Sovjetsky Soyoez" en 8 Juni cle „Hasan" cle haven van Antwerpen. Passa giers, die zich te Antwerpen op een Sovjet- Russisch schip inschepen worden altijd door cle Belgische politie en een functiona ris van het Russische consulaat onder vraagd. De veiligheidsdienst gelooft, clat cle beicle diplomalen door een Russisch lid van de bemanning zijn geholpen. Guy Burgess zou clus tevoren al, name lijk van 19 op 20 Mei te Antwerpen hebben vertoefd. De eigenaar van een hotel op de Keyser- lei zou 18 Mei uit Quievrain een telegram hebben ontvangen, waarin hij wërcl ver zocht een kamer met badkamer voor twee nachten te reserveren. Het telegram was door Burgess getekend. De man zou 's anderen daags met de laatste trein uit Brussel in het hotel zijn aangekomen. Hij was vermoeid, tamelijk vuil en in het bezit van een reiskoffertje. Hij bracht de nacht van 19 op 20 Mei in het hotel door, en zou daarna cle stad heb ben verlaten. Hij heelt eveneens nagelalen het register van het hotel te tekenen en cle voor de politie bestemde formulieren in te vullen, onder het voorwendsel dat hij moe was. Hij zei aan cle hotelhouder dat hij 's anderendaags deze formaliteiten zou ver vullen. Er wordt aan toegevoegd dat Burgess vervolgens naar Engeland zou zijn terugge keerd, welk lancl hij op 25 Mei per schip uit Southampton met bestemming naar Frankrijk had verlaten. Woensdagavond heeft het staatsgerechts- hof te Bratislawa twee Tsjechoslowaken ter dood veroordeeld wegens spionnage voor Frankrijk. Vier Tsjechoslowaken wer den veroordeeld tot levenslange gevange nisstraf en vijf anderen tot straffen variërend van 14 tot 25 jaar dwangarbeid. De terdood veroordeelden zijn Juraj Dlouhy, voormalig secretaris op het Franse consulaat-generaal te Bratislawa en Wla- dimir Welecky, een voormalig grondbezit ter. C a t o Laat geen gelegenheid voorbijgaan om zelfs onbekenden een dienst te bewijzen. Als gevolg van een hertelling der stem men in het district Rouaan zijn twee zetels aan de communisten en een zetel aan de Gaullisten toegewezen. De gematigden, ra dicalen en volksrepublikeinen hebben hier door elk een zetel minder gekregen. In een eerder gegeven definitieve zetelverdeling in het Franse parlement, met uitzondering van twee zetels uit overzeese gebiedsdelen die nog moeten worden verdeeld, is dus een wijziging gekomen waardoor cle stand thans als volgt is geworden: Communisten103 Gaullisten 118 Socialisten 104 M.R.P85 Radicalen 94 Gematigden en Conservatieven 98 Anderen 23 Verwacht wordt, dat over ongeveer tien dagen de handelsbesprekingen tussen Ne derland en West-Duitsland over het han delsverkeer tussen beide landen tot een overeenstemming zullen hebben geleid, zo is van Nederlandse zijde te Bonn mede gedeeld. Men zal trachten tot een overeen komst te komen over de Nederlandse ex port naar West-Duitsland tot 1 November a.s„ cle datum, waarop de handelsovereen komst tussen beicle landen afloopt. Vandaag begint te Londen een geheime conferentie, waarop de strategie zal wor den besproken voor de verdediging van het Britse Gemenebest. Ruim dertig minis ters, militaire leiders en vertegenwoordi gers der regeringen van zes landen-leden van het Gemenebest zullen aan de bespre kingen deel nemen. De afgevaardigden hebben geen volmacht om hun regeringen aan bepaalde plannen te binden. Zij zullen slechts voorstellen doen en bij hun regeringen rapport van het besprokene uitbrengen. De voornaamste onderwerpen zijn de strategie voor het Midden-Oosten en het opstellen van ver dedigingsplannen voor Zuid-Afrika en het Zuid-Westelijke gedeelte van het gebied van de Stille Oceaan. De vakbonden van alle richtingen in Italië hebben gisteren stakingen uitgeroe pen, waarbij 1.600.000 staatsemployés. waaronder cle spoormannen en de arbei ders van het openbare vervoer bétrokken zullen zijn. De vervoersarbeïders zullen vandaag en Vrijdag in het gehele land staken voor hogere lonen. De staatsemployés staken Vrijdag als gevolg van de weigering dei- regering om hun eis een loonsverhoging van twaalf procent in te willigen. De re gering wil cle lonen met drfe procent ver hogen. De stakingsorder voor de leden van de vakbonden van trampersoneel is op hel laatste ogenblik ingetrokken. Na een be spreking van zes uur met de minister van arbeidszaken, zijn cle looneisen ingewilligd. De ontvangers van pensioenen zullen demonstreren om hun eisen tot hogere be talingen kracht bij te zetten. Kinderverlamming in Mexico Nadat zich het afgelopen etmaal 20 nieuwe gevallen van kinderverlamming voorgedaan hebben, besloten de Mexicaan se autoriteiten drastische voorzorgsmaat regelen te treffen. In de laatste twee maan den heeft de ziekte honderden slachtoffers in het land gemaakt. ADMIRAAL CARNEY IN ROME Admiraal Robert Carney is Woensdag avond te Rome aangekomen om het com mando over de Zuidelijke sector van het front van het Atlantisch Pact in Europa op zich te nemen. Onmiddellijk na aankomst had Carney een onderhoud met de minister van De fensie, Pacciardi, en later met de minister van Buitenlandse Zaken, Graaf Sforza. Officieel is te Lissabon bekendge maakt clat op 22 Juli verkiezingen zullen worden gehouden voor het aanwijzen van een nieuwe president als opvolger van wijlen president Cannona. Het hoge drukgebied, waarvan het cen trum boven Oost-Duitsland ligt, trok langzaam weg in Oostelijke richting. Het lage drukgebied ten Westen van Schotland, waarvan het bijbehorende front aan Ehgelands Westkust veel be wolking en hier en daar enige regen veroorzaakt, beweegt zich nauwelijks. Het zal waarschijnlijk opgenomen wor den in de actieve depressie die zich van IJsland regelmatig naar het Oost-Zuid- Oosten verplaatst. Oa^30<xOOCO<XCC»3C>^DCOCCCCCCOCCCOCOCCCCCC 3CCOOCOCCCO OONBEWOLKT 0LICHT BEW HALF 8EW ZWAAR BEW GEHEEL BEW MIST SNEEUW REGEN MOTREGEN A HAGEL 7 BUIEN K ONWEER UPtemperatuur 1005 ISO8AAR BELANGRIJK 0 NEERSLAG- GEBIED CENTRA: H HOGE DRUK L LAGE DRUK SCHEIDINGSLIJN-FRONT-TUSSEN LUCHT VAN VERSCHILLENDE HERKOMST STANO VAN OIT TEKEN GEEFT OE WINDRICHTING AAN- IEDERE HgLE OWAJ5SSTREEP'IS EEN WINO- 'SNELMEIQ VAN VIJF METER PER S'gCONDE WARM WEER Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond, opgemaakt te 10 uur: Warm en overwegend zonnig weer met een matige wind uit Oostelijke richtingen. Droog, behoudens een kleine kans op onweer in het Zui den van het land. 22 Juni Zon op 4.19 uur, onder 21.04 uur. Maan op 23.41 uur, onder 7.34 uur. Hoog en laag water in IJmuiden Vrydag 23 Juni Hoog water: 5.32 en 18.04 uur, Laag water: 1.11 en 13.36 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 1