Tweede Kamer na ruim een jaar weer in haar eigen gebouw bijeen Wereldn DUYVIS' De radio geeft Vrijdag Caravans komen in Zandvoort op een afzonderlijk terrein De aanleg van de Zuid- Boulevard in Zandvoort Zandvoort heeft moeilijkheden met kasgeld Bevordering Franse cultuur PANDA EN DE GEHEIMZINNIGE KLUIZENAAR Wijziging van kinderbijslagwetten en van de Noodwet Ouderdomsvoorziening Velsense kinderen niet jonger naar school Minister Peters bezocht woonoorden der Ambonezen De „Van Oldenbarnevelt" in Amsterdam terug Onderzoek naar oorzaak der brandjes nog niet geëindigd Crematie H. F. P. Sandifort In iedere slagerswinkel twee prijslijsten Het toneel van Heemsteeds Minerva-theater Een glas echte vruchtenlimonade kost nog géén dubbeltje leuins DONDERDAG 21 JUNI 1951 ADVERTENTIE (Van onze parlementaire redacteur) Blijdschap sprak uit de rede, waarmee voorzitter Kortenhorst de eerste vergade ring opende van de in het verbouwde „va derhuis" teruggekeerde Tweede Kamer. Hij gaf vooral ook uiting aan zijn vreugde, dat de tribunes voor het publiek en voor de pers zijn vergroot, hetgeen voor de open baarheid van onze parlementaire democra tie van belang is. De zaal. waarvan men de vloer een stuk heeft laten zakken, is mooier geworden. Maar helaas, de schoon heid moge aldus gediend zijn, de accoustiek niet. Die liet te wensen. Tot overmaat van ramp haperde er aan de geluidversterkers de eerste dag een en ander. Na de toespraak van de voorzitter kon het werk beginnen. Een hele stapel wets ontwerpen lag ter tafel, grotendeels samen hangende met de gestegen kosten van het levensonderhoud. Een der ontwerpen diende echter voor iets anders. Met de huurverhoging is een verlaging van de Inkomsten- en Loonbe lasting gepaard gegaan. Nu zullen veelal gezinnen met vier of meer kinderen van laatstbedoelde verlaging niet profiteren, te weten die gezinnen, die reeds voor de zoeven vermelde maatregelen geen of wei nig belasting verschuldigd waren. De billijkheid eiste, hun op andere wijze een compensatie voor de huurverhoging toe te kennen. Vandaar thans het wetsontwerp dat overigens zonder hierbij een loon grens te stellen van het vierde kind af de kinderbijslag verhoogt. Tegen dit ont werp heeft zich Woensdag" geen van de af gevaardigden gekeerd. Daarentegen openbaarde zich wel verzet bij twee andere tevens aan de orde zijnde voorstellen. In de eerste plaats bij het ont werp, dat wegens de stijging van de kosten van het levensonderhoud, oorzaak van de jongste verhoging der lonen met 5 °/o, nu ook de kinderbijslagen voor loontrekkenden beoogde te verhogen. Uitgangspunt daarbij is, dat in elk geval 5 meer kinderbijslag moet worden toegekend. Maar ten behoeve van het derde kind alsmede van de volgen de spruiten bedraagt de voorgestelde ver hoging meer, aangezien uit de cijfers ge bleken zou zijn, dat naar mate de gezinnen talrijker zijn, de stijging van de kosten van het levensonderhoud zich sterker doet ge voelen. Tegen dit voorstel, dat dus neer komt op het invoeren van progressie in de kinderbijslag hebben zowel de heren Van den Born (Arbeid), Stapelkamp (A.K.) en Kikkert (C.H.) als mevrouw F o r t a n i e r—D e W i t V.V.D.ernstige bezwaren geuit. De minister was in gebre ke geweest voldoende gegevens te verschaf fen ter staving van de juistheid van hetgeen hij wenste te verdedigen, zo betoogden zij. Bovendien is het vraagstuk van de rege ling van de kinderbijslag bij de Sociaal Economische Baad in studie. Daarom had men eerst het rapport van dat college moe ten afwachten. Het andere wetsontwerp, dat in het bij- zonder nog critiek uitlokte, heeft ten doel ten behoeve "vah de "bilden van dagen een regeling te treffen, die eveneens met de reeds vermelde omstandigheden rekening houdt. Tevens zijn nog andere gewenst ge bleken verbeteringen aangebracht in de Noodwet Ouderdomsvoorziening, waarin de •inkomensgrenzen met ruim 13 °/o en de uit keringsbedragen met 15 worden ver- .hoogd, met "het gevolg dat allen, die op ■grond van deze noodwet uitkeringen krij gen, er tenminste 5 op vooruitgaan. Op één punt openbaarde zich in het debat bijzondere ontevredenheid. Mevrouw Fortanie rD e W i t (V.V.D.de heer Kikkert (C.H.) en de heer De Korte (K.V.P.) welke laatste natuurlijk de thans ontworpen progressie met betrekking tot de kinderbijslag in bescherming had genomen omdat zonder de voorgestelde be palingen de consumptiebeperking in de grote gezinnen zeker meer dan 5 zou be dragen, hetgeen zijn inziens onrechtvaar dig was keerden zich tegen het feit, dat ADVERTENTIE de minister niet bereid is ten aanzien van de aftrek van andere eigen inkomsten al thans een bedrag van 100.vrij te stel len. Vermeld zij nog, dat de heer Suu I' ll off (Arbeid), die weinig vertrouwen koesterde in de door de regering voorge nomen maar nog steeds achterwege geble ven definitieve ouderdomsvoorziening, daarentegen het plan van de grote vakcen trales aanprees, dat zijns inziens een juiste verbinding van de verzekerings- en de staatspensioen-gedachte zou bevatten. Hij nam het voor de zeelieden op, die nu weer wat de 5 betreft achter het net vissen. Deze afgevaardigde scheen voornemens te zijn een motie in te dienen indien hij geen bevredigend uitsluitsel van de minister zou ontvangen. Natuurlijk overtrof de critiek van de heer Haken (Comm.) die van alle overige sprekers. In het bijzonder verweet hij de K.V.P. welbewust een „verarmingspolitiek" te voeren. Men had met de communisten voor 10 loonsverhoging moeten ijveren. Met schamele bijdragen, als thans worden voorgesteld, komt men er niet, zo zei hij. Vandaag worden de algemene beschou wingen, die lopen over de gehele reeks wetsontwerpen tot verhoging van bijsla gen, voortgezet. Pleegkinderen Gestemd werd nog over over enige amen dementen welke waren ingediend op het wetsontwerp, houdende voorzieningen be treffende het toezicht op de verzorging en opvoeding van pleegkinderen. Met 44 (K.V.P., V.V.D., A.R. en K.N.P.) tegen 37 stemmen (P. v. d. A., C.P.N., C.H. en S.G.) werd aangenomen het amende ment van de heer De Haas (K.V.P.) om te bepalen, dal een onderzoek door de voog dijraad in het pleeggezin of inrichting, waarin het kind wordt verzorgd en opge voed, niet plaats vindt tenzij er een redelijk vermoeden bestaat, dat er in het pleeggezin of de inrichting misstanden heersen of drei gen te ontstaan. Op artikel 10, luidende „Indien het be lang van een pleegkind zulks vordert kan de Voogdijraad besluiten, dat het niet lan ger in het gezin of de inrichting, waar het wordt verzorgd en opgevoed, zal mogen verblijven", had de heer Terpstra (A.R.) een amendement ingediend, beogende de aanhef van het artikel aldus te lezen: „In dien gebleken is, dat het belang van een pleegkind zulks bepaaldelijk vordert". Dit amendement werd aangenomen met 51 tegen 31 stemmen, die van P. v. d. A. en C.H. Het wetsontwerp is daarna zonder hoof delijke stemming aanvaard. In behandeling kwam ook nog het wetsontwerp tot toevoe ging van gedeelten van de gemeenten Borg haren, Itteren en Meerssen aan de gemeen te Maastricht, nodig voor de aanleg van een industriehaven en industrieterreinen langs het Julianakanaal. De heer Bee mink (C.H.) wilde nadere inlichtingen, die mi nister Van Maarseveen toezegde. In afwachting daarvan werden de be raadslagingen over dit punt geschorst: MM?!?: piliilififl Onderzoek wees uit dat het dit jaar niet nodig was Wij deelden reeds mede dat Haarlem ge bruik wil maken van de door de wetswij ziging geboden gelegenheid om bij de aan vang van de cursus 1951/1952 op de lagere scholen op 1 September a.s. kinderen toe te laten die voor 1 Januari 1952 6 jaar wor den. Dit wordt gedaan om de grote toeloop van leerlingen voor de cursus 1952/1953 wat te verminderen. B. en W. van Velsen hebben besloten van dit aanbod geen gebruik te maken omdat een onderzoek heef' uitgewezen dat het dit jaar niet nodig is. In Velsen moeten de kinderen die met September op school komen dus op 1 Oc tober 6 jaar zijn. Woensdagmiddag is het gerestaureerde gebouw van de Tweede Kamer te Den Haag officieel in gebruik genomen. Een overzicht van de vernieuwde vergaderzaal. COLBERTS - PANTALONS HILVERSUM I, 402 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Platen. 7.45 Morgengebed. 3.00 Nieuws. 8.15 Promenade-orkest. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.35 Amusementsmuziek. 10 15 Platen. 11.00 Voor zieken. 11.40 Piano, viool en cello. 12.00 Angelus. 12.03 Metropole orkest. 12.30 Weerbericht. 12.33 Metropole orkest. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws. 13.20 Actualiteiten. 13.25 Amusementsmuziek. 13.45 Voor de vrouw. 14.00 Strijkkwartet. 14.50 Operette. 15.30 Koperkwartet. 16.00 Voor zie ken. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Kinderkoor. 17.45 Muzikale causerie. 18.18 Katholiek signaal. Indonesisch en Amerikaans commen taar. 18.30 Lichte, muziek. 18.52 Actualitei ten. 19.00 Nieuws. 19.15 Regeringsüitzendmg. 19.35 Amusementsmuziek. 19.48 Katholiek signaal en politiek overzicht. 20.00 Nieuws. 20.05 De gewone man. 20.12 Koninklijke Mili- larie kapel. 20.50 Brabants halfuur. 21.20 Omroeporkest. 22.25 Platen. 22.35 Klankbeeld. 22.45 Avondgebed. 23.00 Nieuws. 23.15 Lichte muziek. 23.35—24.00 Platen. HILVERSUM II, 298 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.33 Platen. 8.00 Nieuws. 8.18 Platen. 8.50 Voor dc huis vrouw. 9.00 Platen. 10.00 Thuis. 10.05 Mor genwijding. 10.20 Platen. 10.30 Voor de vrouw. 10.45 Viool en piano. 11.10 Voordracht. 11.30 Orgel en zang. 12.00 Concert. 12.30 Weerbericht. 12.33 Sport. 13.00 Nieuws. 13.1o Platen. 13.20 Lichte muziek. 14.00 Kook- praatje. 14.20 Haarlemse Orkestvereniging. 15.00 Voordracht. 15.20 Platen. 15.25 Cabaret. 16.00 Platen. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Da meskoor. 17.20 Muzikale causerie. 18.00 Nieuws. 18.15 Felicitaties. 18.45 Denk om de bocht. 19.00 Piano. 19.10 Spreekuur voor emigranten. 19.30'Causerie. 19.50 Berichten. 20.00 Nieuws. 20.05 Boekbespreking. 20.15 Platen. 20.30 Benelux. 20,40 Causerie. 21.00 Verzoekprogramma. 21.45 Buitenlands over zicht.'22.00 Amusementsmuziek. 22.25 Gespro ken portret. 22.40 Vandaag. 22.45 Avondwij ding 23.00 Nieuws. 23.1524.00 Platen. BRUSSEL, 324 M. 11.45 Klassieke muziek. 12.30 Weerberich ten. 12.32 Concert. 13.00 Nieuws. 13.15 Orgel. 13.30 Voor soldaten. 14.00 Orgel. 14.20 Alt viool en piano. 14.30 Schoolradio. 15.45 Pla ten. 16.00 Platen. 16.30 Strijkkwartet. 16.55 Platen. 17.00 Nieuws. 17.10 Lichte muziek. 17.45 Protestantse; causerie. 18.00 Opera. 23.00 Nieuws. 23.10 Jazzmuziek. 23.40—24.00 Platen. Per wagen moet f 1.50 per dag betaald worden Bij de laatste wijziging van de Politie verordening werd bepaald, dat het plaat sen van kampeerwagens, de zogenaamde „caravans" in Zandvoort in het algemeen zonder vergunning verboden is. Tot nu toe konden deze wagens nog niet naar een ge schikt terrein worden verwezen. Daar echter steeds meer „caravans" in Zand voort komen, moet op korte termijn hier voor een afdoende oplossing gevonden worden. B. en W. menen hiervoor een geschikt terrein te hebben gevonden naast de P.E.N. kabelloods, aan de van Lerinepweg, het- welke momenteel wordt gebruikt door enkele sportverenigingen. Voor het beoog de doel behoeft dit terrein geen speciale bewerking te ondergaan. Slechts moet het worden voorzien van toiletten, waterlei ding en een afrastering. Hiervoor vragen B. en W. de raad een crediet van 6900. Zij achten deze uitgave volledig rendabel, uitgaande van een aflossingstermijn van 5 jaar en een van de „Caravanners" te vra gen vergoeding van 1.50 per etmaal per wagen, waarbij mag worden aangenomen, dat deze wijze van kamperen, die nu reeds zéér in trek is, in de komende jaren nog aanzienlijk zal toenemen. Het rijk weigert de volle kosten daarvan te betalen De minister van Wederopbouw en Volks huisvesting, heeft goedkeuring onthouden aan een deel van het door de raad aange nomen voorstel tot aanleg van Zuid- Boulevard en bestratingswerkzaamheden in Brederodestraat en omgeving. Vernieuwing en verbreding van de Ma- risstraat, aanleg van een trottoir aan de landzijde van de Bouleyard en aanleg van verschillende andere trottoirs, zal in geen geval dit jaar mogen plaats vinden. Voorts zal ook het maken van een hek bestaande uit betonpalen met gladde buis, langs de Zuid-Boulevard niet worden betaald, doch slechts de kosten van een eenvoudige afrastering van palen met prikkeldraad zullen ten laste van de wederopbouw- rekening kunnen worden gebracht. Bovendien werd in het bestaande plan voor de Brederodestraat en de Boulevard een breedte van 8 meter aangehouden, ter wijl 't rijk 7 meter breedte ruim voldoende vindt en dan ook slechts bereid is te fi nancieren op een basis van 7 meter, over een lengte van 940 meter, waardoor de aanlegkosten met een bedrag van 9400 zouden verminderen, Hiertegen bestaan bij B. en W. en de commissie van bijstand voor Publieke Werken ernstige bezwaren, omdat men een breedte van 8 meter voor belangrijke we gen als deze, zeker geen overdaad mag noemen. Daarom stellen B. en W. de raad voor, de breedte van 8 meter te handha ven en deze 9400, die het rijk in dit geval niet zal vergoeden, geheel voor re kening der gemeente Zandvoort te nemen. B. en W. van Zandvoort hebben de raad een voorstel doen toekomen om het crediet bij de Bank voor Nederlandse gemeenten aanzienlijk hoger te stellen en dit te brengen van 660.000 op 2.000.000. B. en W. motiveren hun voorstel door er op te wijzen dat liquiditeitsmoeilijk heden zijn ontstaan, doordat per 15 Juni een kasgeldlening moest worden terug betaald van 400.000, terwijl op 6 Juli een aflossing kasgeldlening van 300.000 moet worden voldaan. Verder moet het niet uit gesloten worden geacht, dat in de komende maanden meer geldgevers hun kasgeld leningen zullen opzeggen. Het voorstel zal in de raadsvergadering van a.s. Dinsdagavond worden behandeld. De minister van Uniezaken en Over zeese Rijksdelen, ir. L. A. H. Peters, heeft een bezoek aan de woonoorden van Am bonezen gebracht, teneinde zich persoon lijk op de hoogte te stellen van de verzor ging en de levensomstandigheden van de tijdelijk hier verblijvende ex-KNIL-miii- tairen en hun gezinnen. De minister was vergezeld van de heren J. M. Kiveron, secretaris-generaal van het ministerie, dr. J. Th. A. H. van der Putten van de Dienst voor Maatschappelijke Zorg, en J. van Ringen van de Dienst Uitvoering Werken. B: zocht werden de woonoorden te Woer den, Teuge, Beugelen bij Staphorst en de Schattenberg. Het m.s. „Johan van Oldenbarnevelt" van de maatschappij „Nederland" is giste ren in Amsterdam aangekomen na een rondreis via Australië en Indonesië, die ruim twee-en-een-halve maand heeft ge duurd. De emigrantenreis naar Australië, die tengevolge van een aantal brandjes, die na het vertrek op 28 Maart uit Amsterdam uitbraken, kapitein H. A. Broere noopten weer naar het Noordzeekanaal terug te keren, is nadat het schip op 1 April op nieuw zee had gekozen zonder enig incident verlopen. Majoor A. K. Holthuis, districts hoofd van de rijkspolitie te water te Am sterdam, die met twee adjudanten de reis had meegemaakt, verklaarde bij aan komst, dat de speciale bewakingsdienst, die door de maatschappij „Nederland" was ingesteld, bijzonder goed had gefunction- neerd. Twee stuurlieden en vijftien wachts- lieden hadden constant voor de veiligheid van de passagiers gezorgd. De politie ambtenaren hebben het onderzoek, dat door de officier van justitie te Amsterdam tijdens het oponthoud in het Noordzee kanaal was begonnen, voortgezet. Majoor Holthuis zeide verder, dat het onderzoek nog niet fs geëindigd. Ook de reis van Indonesië, waar de „Oldenbarnevelt" 1500- repatriërende bur gers, onder wie 150 leden van het voor malige K.N.I.L. met hun gezinnen aan boord had genomen, is uitstekend verlopen. Uit de Golf van Biscaye is nog 300 ton water meegenomen voor het aquarium van Artis. De „Johan v££i'Oldenbarnevelt" krijgt nu tot half November rust. Het schip zal een verbouwing ondergaan, die het beter ge schikt zal maken voor het emigrantenver- voer. Velen hebben gistermiddag in het cre matorium te Velsen de laatste eer bewezen aan het overleden oud-lid der Provinciale Staten van Zuidholland en Zwols burger H. F. P. Sandifort. In de aula, waar het stoffelijk overschot onder de tonen van de Internationale werd opgebaard, heeft de heer J. M. Rudelsheim namens de Partij van de Arbeid en het Humanistisch Ver bond een laatste groet gebracht. Spreker memoreerde de vurige geest en de zin voor rechtvaardigheid, die, gepaard aan een diepe ernst van een heilige overtuiging het de heer Sandifort mogelijk maakten, zich aan te passen aan de nieuwe partij-constel latie. Als humanist heeft de thans ontsla pene bewezen, dat het moderne humanisme een levensbeschouwing inhoudt, aldus spreker. De heer C. de Boer noemde de overledene iemand, die zich met vurig élan stortte in de strijd voor de ontwikkeling van het ar beiderskind. Namens de stichting Toezicht politieke delinquenten sprak de heer K. de Wilde woorden van. grote waardering. De tonen van het lied „Morgenrood" be geleidden de met bloemen bedekte kist bij het dalen. Een schoonzoon heeft dank gezegd voor de vele blijken van belangstelling. Haarlemse prijswinners in een opstellenwedstrijd De „Alliance Frangaise", met vertak kingen in vrijwel alle beschaafde landen, die zich uitsluitend kennis en verbreiding der Franse cultuur ten doel stelt, heeft dit jaar voor de leerlingen van de Nederlandse middelbare scholen een opstellenwedstrijd uitgeschreven. De beste dertig mededingers zullen tus sen 21 en 30 Juli in Parijs te gast zijn; de stad en de omgeving worden in een wel verzorgd en gevarieerd program onder deskundige leiding bezocht. Van de Haarlemse scholen heeft de jury te Parijs aangewezen: Piet Valter van de Rijkskweekschool en Rob Hengsmangers van het Tweede Christelijk Lycuem. Van de dertig eervolle vermeldingen komen er ook twee naar Haarlem, namelijk voor Maria Peper van het Lyceum „Sancta Maria" en Ale van Dijk van het Lorentz- Lyceum; dit tweetal krijgt een fraaie blij vende herinnering. Nieuw voorschrift gaat 5 Juli in Minister Mansholt heeft in een bijeen komst ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Algemene Nederlandse Slagershond medegedeeld, dat binnenkort voor de slagers een prijsaanduidingsplicht zal gelden, welke aanduiding ook betrek king moet hebben op de vleessoort en de herkomst. De nieuwe prijsaanduidingsplicht voor de slagers, welke is gepubliceerd in het Voedselvoorzieningsblad, houdt in, dat in elke slagerswinkel twee gelijkluidende lijs ten moeten worden geplaatst of opge hangen, waarop de prijs per eenheid, de juiste benaming van de vleessoort alsmede van het dier, waarvan het vlees, dat in de winkel wordt verkocht, afkomstig is, moe ten zijn vermeld. De ene lijst moet zodanig zijn opgehangen, dat het publiek in de winkel gemakkelijk het daarop vermelde kan lezen. De andere lijst moet van de openbare weg af duidelijk leesbaar zijn. De nieuwe, met instemming van de Vak groep Slagerij tot stand gekomen prijs aanduidingsplicht, die op 5 Juli van kracht wordt, heeft geen betrekking op vlees waren, aangezien deze niet uitsluitend door slagers worden verkocht. In onze editie van Woensdag is in het stuk over het Minerva-theater te Heemstede een fout geslopen. Wij vermeldden dat de afme tingen van het toneel vier bij vijf meter zullen bedragen. De dagopening is evenwel tien meter, terwijl de diepte zes en bij over kluizing van de orkestbak acht meter zal zijn. Te Vlaardingen heeft een felle brand gewoed in de houtopslagplaats van de firma L. Maat. De brandweer bestreed het vuur met acht stralen en had na ongeveer één uur de brand geblust. ADVERTENTIE Om de hosten hoeft U het zeker niet te laten: voor een grote fles De Gruyter's vruchten limonadesiroop sinaasap pel of frambozen-bessen betaalt U maar 1,50 en daar gaat nog 10% korting af. krijgt 15 f linke glazen uit een fles. De Gruyter's vruchten limonadesiroop, bereid uit zuiver vruchtensap, is de lekkerste en goedkoopste limonade die U zich den ken kunt. Wilt U minder besteden, kies dan uit grenadine en sinaasappellimonadesiroop van t,tÖ per fles. Oók met een cassabon va or 10% korting. 42. Daar was nu dus de geheimzinnige kluizenaar uit zijn kluis gekomen, om, Panda's slaperige pachters toe te spreken. Deze goede lieden luisterden verbaasd toe, en de slaperigheid verging hun al spoedig! De kluizenaar sprak namelijk op plechtige toon: „Uw slaapziekte is mij bekend! Het is een treurig lot dat u getroffen heeft, goeliên! De hyperbolische inwerking der kosmische stralen heeft, naar algemeen bekend is, schrikwekkende gevolgen! De slaperigheid zal nimmer aflaten, en op een mooie ochtend zult gij ontwaken om te ontdekken, dat ge de rest van uw leven slapend zult doorbrengen!"' „Maar wal ver- schrikkelijk!", riepen de pachters. „Dat is toch erg? Daar moet iets tegen gedaan worden!" „Ta, tja.... dat is oprecht ge sproken!", prees de khdzenaar. „Daar moet, zoals ge zo treffend opmerkt, iets tegen gedaan worden. En gelukkig mag ik zeg gen, dat ik er iets tegen kan doen! Verschaf mij slechts een klontje goud van circa drie kilogram., benevens zeven ons platina en twee dozijn achttienkaraats diamanten, en ik zal, om xdieden een genoegen te berei den, een kundig natuurwetenschappelijk mekaniekje knutselen, dat de gevreesde stralingen herleidt tot hun x-waarde. Dan zijn ze onschadelijk, en gij zult in vreugde en gezondheid wakker uw dagelijks brood kunnen verdienen!" „Ja.maar wij héb ben geen goud en diamanten en zo", klaag den de pachters. Hoe nu?", riep de kluize naar. „Mag dat hinderen? Mag dat de pret uwer genezing drukken? Uw mééster heeft toch goud genoeg! Het zal hem een genoe gen zijn om het aan mij af te staan voor zulk een goed doelMaar het is erg de vraag of het Panda een genoegen zal zijn. Panda had toevallig net het laatste gedeelte van de toespraak gehoord, en hij mompelde grimmig in zichzelf: „De klui zenaar is bezig mijn pachters op te sto ken. maar daar zal ik eens even wat tegen doen!" Hij had natuurlijk groot gelijk. Amerikaanse Senaat 1°°^ 5 nogmaals een get,l e.Ultno%^ afgeslagen. Hij PiVs te stellen, doch ]l?ltnodi^ meen belang te irov nie'1 van In zijn brief merken, dat hij de gfi3*1 met met de zhne f. gen^,^ in twijfel trekt ereenk°me^s5 Attractie. Een reisbureau te cm een e.s tot schadevergo^:^"0 dollar ontvangen ni«AT2 Van ta boze klant, de SPoo L1S kornt^'- Bosch, die tijdens het SPl°yéj^ bedevaart naar Rome is ff hit prospectus van vermeld, dat de pelgrSS" professor Niels Bohr hSte^' honderd collega's uit veSnff en uitgenodigd voor eeSf maand te Kopenhagente ferentie, aldus wordt vil genodigden zijn aan hetS1 theoretische natuurkunde??Vc* gen, dat professor Si1 la ding heeft, werkzaam gew^jJ* ten zouden de hebben. Deze grootste IN sedert de van 6 tot 10 Juli. Heffing. De Britse admiraliteit heeft rn; gedeeld, dat besloten js SS hefschroefvliegtuigen naar RiSSt zenden die met Amerikaanse SI op"zee Niets gevonden. Walter Edwards, bar», lijk lid van de staf van de Bribe rail-text, heeft in het Lagerhuis"^ gedeeld dat uit onderzoekingen raar"« ontploffing van het Britse 1*2 schip „Bedenham" te Gibraltar c-'i April mets gevonden is, dat od saS wijst -- ook zijn er geen aanS van sabotage bij de ontploffing fJE Britse „Indian Enterprise" in de U Zee op 19 Juni 1950. Bij de onttfe van de met 500 ton munitie „Bedenham" (1192 ton) kwamen tel' personen om het leven; bij die „Indian Enterprise" (7000 ton) met ton ontplofbare stof en op weg Calcutta, overleefde slechts één lid fa de bemanning van 74 koppen de In 't geweer. De Britse minister van Ocè- log, Strachey, heeft in het Lagerbi. naar aanleiding van een van consent. tieve zijde geuite critiek op het 'kLi van de regering om het geweer ra kaliber 303, dat ook door Amerk- a de andere Westelijke geallieerden te: gebruikt, te vervangen door een ries model van kaliber 280, geantem „Wij produceren een geweer, mm algemeen erkend zal worden dat fct misschien wel het beste is. Wsara zouden de anderen dan niet standaardi seren op ons model?" Opstand. Landarbeiders in de Brazfe staat Paran5 zijn Woensdag in opstel gekomen, nadat de politie elf coeh. tische leiders gearresteerd had. Zij te ken plantages in brand. De comrrt- ten zouden arbeiders hebben tegen landeigenaars. Een deel van a staat is in handen van de opstandin gen. De toestand werd volgens berid- ten steeds meer gespannen. Recht. Het vroegere lid van de Geste) in Nederland, Derich Elsholz, is tó een tribunaal in Oost-Berlijn tot ee gevangenisstraf van zes jaar ven®, deeld. Hij werd er van beschuldigd Ne derlanders in concentratiekampen; te hebben gebracht. Hij was de adjorai van de SS'er Nikisch, die in Mm tot levenslange gevangenisstraf rat veroordeeld. Moderner. De Engelse minister van m- ciën, Hugh Gaitskell, heeft op vraga in het Lagerhuis medegedeeld, feiy het ogenblik de mogelijkheidm» invoeren van het decimaalstelsel pasmunt wordt bestudeerd, Ais-.-, ontwerp wordt aangenomen zal shilling niet meer gelijk staan o. twaalf pennies, doch met tien, Regiem. In berichten, afkomstig^ nese communistische autoritei-en, -• medegedeeld, dat twaalf deze: -e de hoofdstad van de provuice 122 „anti-revolutionnairen na - massaproces zijn terechtgeste-oAc- dag is van officiële Chinese con^ tische zijde medegedeeld, Sjanghai 284 personen zijn terecsi» Huursoldaten. De Landdag van berg-Baden heeft een eenstemmig sluit genomen de regeiring te er bij de West-Duitse reg^DPJ te dringen, dat de c,r5 voor de vreemdelinge^» sers voor de vreemuc^T7rjt-i buitenlandse mogenoned "JJJ Van DUlienmimo. -..-o- gestaakt. Volgens eet vertrekken alleen a' Karlsruhe dagelijks ongeve* jonge Duitsers, die M vreemdelingenlegi^nzuna^.-- Dompteur. Tal van n(j p'-- Miami (V.S.) zijn V tegen de plannen van d van vijf en riainy Engeland wil vliegen demonstraties te geven, en ters te starten voor een^ j tocht. Tongay is een zwemi kinderen getramd heeI jaar oud waren. Collecte ten bate van zwakke en houden?ErTs nog 19Het bestuur deelt onsniee' den van de kosten, voorzover ze .ü0r de<g gedekt Vele gezi"nenÖ worden betaald. jopifp]iik inSl' Ie niet of slecht5 kleuters, die het juis ^grlet1 ben, zouden dus niet wanneer de nomen kunnel\ 'cKchting n' Ldgri komsten van de stkö wijze worden aang^ marli kse jv met, "-tra ven bestaan. aanvullen als h - niet zelf voor zorgt-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 2