Spaart Streefland VLAGGEN „COVELINE" VAKKLEDING VOLDOET BETER! jaar Woningwet Jac. v.d. NOORD DE BUT S KLEDING Zomeraan bieding Als de zon hoo; de hemel staat Luidsprekers HONDEN èSTnP.uj«°^deHVKe 2e Winkelmeisje gevr. Pres. Steinstraat 1 van 47 voor 39 ct van 29 voor 25 ct 100 gr. 25Ct APPELMOES van 80 voor 75 ct zonder vooruitbetaling f3.50 per week ïde*dag d7^us Caianus naar ^•:£nZ°U "jn °m de geheIe straat -- mag weer Pimvee vervoerd worden Van der Hoogtprijs 1950—1951 aan Alfred Kossmann toegekend i aan De enige bioscoop in Enkhuizen wordt gesloten Bij SPAARNE O Tel. 16084 Woningbouw in Maart -7 VERF EN VERNIS Cte OÜe-Veff en Lakind. Te koop Solide Woning W. J. INNEMEE en ZONEN n.v. ONTBIJTKOEK BESCHUIT 21 JUNI 1951 oude kw* e Toren is niet ^Cultuurcentrum waar geregeld iEsfleea. Jen worden, maar ook een aantal bezoekers neemt dan Het aauv» -.«^dne >2 Slïr middag, als het ::i Si w er is, opent mevrouw De Sii.ren Soms komen er maar ™eer dan t° bezoekHrPs Enkele reisbureaux die H2 met autobussen in de omgeving kiezen vaak de Stompe Toren «jjitt Tot voldoening van de ^Sgïracht de deelnemers aan naar de Mooie Nel in staat ^avaarten stappen om een wan- de Stompe Toren te maken en ^bïendbeda?ïeenreus Klaas van £.1 de 13e eeuw in Spaarnwoude a heeft Op een muur der kerk is ^Twerhü k0;. reiken met z.jn rf-museum iTter bezichtiging ge- 1SSKns die gebruikt is door S geven daarvan een foto waarbij 'iebeeld een stenen doopvont de kerk gebruikt is in de tijd dat Sn nog een reusje) daar ge- 5* Het doopvont heeft een middel- f *'±40 cm., zodat dit een goede >5 is om zich een voorstelling te van de afmeting van de rozenkrans. Rozenkrans is steeds in het bezit der 4 Dijkzeul geweest. Toen deze het CTreriiet is het voorwerp aan het Bis- SLelijk Museum geschonken. Nu is zij 5sr De Raaf afgestaan voor zijn mu- De rozenkrans en het doopvont van Klaas van Kieten. seum. Het doopvont is bij een boer in de omgeving gevonden, daar werd het ge bruikt als voerbak voor de kippen! Haarlem heeft in het begin der 18e eeuw de reus Cajanus onder zijn inwoners ge kend. Hij woonde in het Proveniershuis. Deze man vademde 2.61,6 meter. Beide reuzen waren dus vrijwel even groot. Van Cajanus kon men tot voor kort een levensgroot schilderij bewonderen in de hal van het Haarlemse Stadhuis. Bij de reorganisatie is het stuk verdwenen. Het is nu ten gebruike gegeven aan mr. De Raaf om het in de Stompe Toren te expo seren. Een nieuwe aanwinst dus! De Woningwet dateert van 22 Juni 1901. men is, namelijk om uitbreidingsplannen te J— maken. Vroeger werd er maar op los ge bouwd, wat aanleiding werd tot chaotische toestanden. Nu werden de gemeentebestu ren verplicht plannen op te maken waarop werd aangedrongen welke wegen en stra ten zouden worden aangelegd en welke terreinen gespaard zouden worden voor recreatie, cultuur, enzovoort. Later is er nog een stap verder gegaan door de ge meenten te verplichten ook mede te wer ken aan de samenstelling van uitbreidings plannen voor een gehele streek. Vooral voor het ontwerpen van grote verkeers wegen is deze maatregel van veel belang. Zo woi'dt er thans voor verschillende delen van Noordholland een streekplan opge maakt. De leiding van dit werk berust bij de Planologische Dienst van de Provinciale Waterstaat. In 1940 werd nog een stap ver der gedaan, toen werd overgegaan tot de stichting van de Rijksdienst voor het Na tionale Plan, die dus de centrale leiding heeft wat het ontwerpen van uitbreidings plannen betreft. Daardoor zijn de gemeen ten schakels in het geheel geworden en is het mogelijk de plannen landelijk te bezien. Verkeerswegen voor doorgaand verkeer zijn geen zaken die een gemeente zelfstan dig kan regelen, zelfs is het nodig eenheid te brengen in de plannen die in een ge west rijzen. Sta Vrij^g:, heeft zij dus een halve kïïtaalinvloed uitgeoefend op het leven silrien en dorpen. En die invloed was at 'fuot en veel omvattend. ABseerst wat de woningen aangaat, ia wei worden de gemeenteraden ver- ril rcorschrif ten vast te stellen betref- hoe eisen waaraan moet worden vol- hbij het bouwen. Predes moest worden aangegeven aan TÜi eisen een woning moest voldoen; Bonder viel het aantal kamers en de -:otte en hoogte daarvan, alsook de eisen haan keukens, trappen en zolders moes- syoldoen, verder voorschriften over pri- liia, drinkwatervoorziening, wering van idpaar en toevoer van licht en lucht, -za'rwrt. Dit bracht een hele omkering in de wo- zjbouw. Wel bestonden er in de meeste al voor 1901 bepalingen over de taalbouw maar nu kwam er meer uni- iafeit in en moesten ook kleinere ge rsten eisen gaan stellen op het gebied- r ce woningbouw. Ook werd nu begon- :a re: de strijd tegen de krotwoningen, nlEOgelijk werd door de bepalingen over ie onbewoonbaar-verklaring van wonin- :a.Bovendien kreeg het gemeentebestuur bevoegdheid aan de eigenaars van Wo- ip die niet aan de eisen voldeden de zalop te leggen om de noodzakelijk ge- tchteverbeteringen aan 'te br.eri'gfen.< 'j!ede door de heibame,.werkipg j&jv de «caingwet, gepaard 'gaande met de rijks- sa voor de bouw van arbeiders- en mid- biadswoningen. is er sinds 1901 op het pfed der Volkshuisvesting zeer veel in fed verbeterd. Jammer is dat wij nu rare® flinke'stap' 'achtei'iiit 5 'rrió'eteri ze,doordat wij niet in gtagt .zijn de .a,ch- rrad die door de oorlog bij de woning-' '■p ontstaan is, in een vlot tempo in- te as. Wij maakten in de jaren 1946—1950 naderingen op de weg van het herstel, 3: nu dreigen wij weer achteruit te gaan er financiële moeilijkheden gekomen We! is nog niet. veel afgedaan van de so waaraan woningen moeten voldoen, si de gedwongen samenwoning heeft its tengevolge dat menig gezin niet meer bcomfort heeft dat oorspronkelijk in cle «atngwet verankerd lag. da veel belang is ook dat de gemeente vVrad van de Woningwet voor- en ach- ^elrooilijnen moet vaststellen. ,;f°e raden, die in de 19e eeuw aan het JWUei gemeente Haarlem gestaan heb- Js dezelfde bevoegdheid hadden gehad hÏÏn °an,.00^ gebruik gemaakt had- zouden wij nu niet zitten met onze falle winkelstraten. Dan zou de '«Joüijn van die straten belangrijk gebracht zijn, zodat bij het bou- me,uwe Percelen grond zou be- .dr gekomen zijn voor de wegver- Nu is er op dit gebied in de laat je larwehets bereikt, maar lang niet fcH.et's waar, er staan in de Grote hJ' ^ierstraat en Koningstraat nog hï 1 l er omstreeks 1800 ook al tht «3ar faantal zou toch 20 gering - t m aankoop of onteigening daar- ÖA6' °Ve! onteigening hebben is S lSe n dat bij de Woning- - 'rV- r 1S om 8ronden te onteige- '•Nbii nA,"2 Van de Woningbouw Teten de aandacht ga op de verphehting voor de ge- er met de wet van 1901 geko- een beschikking fH »r cvle,mHllster van Landbouw, W'\-ervS? °0rziening' volgens feree VeA Van leYend of dood Pluimveemest en Efcoiifó. Nonr^f naar of binnen No°rdholland weer is toege- hierbij aan> dat concluderen, dat het met de Pseudo- er goed A Pluin*veehou- ff aan de hygiënische ver- peil tïl ?,pen °P een zo hoog few ^andhaven. S van&r Pluimvee is thans Jiangs deS !n een sü'ook van het houden grens' Het ver ben Van ni Jan tentoonstellingen gelden V6e blijft voor het °i> 'V WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder- ,d§g ,cpoefen afrekenen. I DE ADMINISTRATIE. I 1 Als de zon hoog aan de hemel staat, is iedereen loom en men heeft minder eetlust. Waar men dan nog wel trek in heeft zijn lichte gerechten: een sla, een koud „toetje", een fris zuur nagerecht, geen vette jus maar een licht verteerbaar sausje, geen zwaar- verteerbare soep maar een eetlust-opwek- kend bouillonsoepje. Het is eigenlijk heel begrijpelijk, dat men, als het zo warm is, niet veel eetlust heeft: men is niet zo be wegelijk, verbruikt dus niet zoveel energie. De hele stofwisseling is minder snel. Wij huisvrouwen moeten hiermee na tuurlijk rekening houden in de keuze van ons menu. Laat b.v. de hete soep vóóraf achterwege en geef liever een koud dessert of laat, indien u de soep niet wilt schrappen hierna een fris hoofdgerecht volgen, b.v. koude vis met mayonnaise, geef rabarber als groente en als nagerecht b.v. yoghurt, gestoofde of verse vruchten met vanille saus, turfjes met bessensap. We kiezen liefst mager vlees, kunnen het desgewenst zelfs in plakken opdienen, koud en met mayonnaise of wel geven het met een saus als kerriesaus, lichte ragoütsaus, champig nonsaus. Nu moeten wij natuurlijk, in onze ijver om ons menu zoveel mogelijk aan het weer aan te passen, niet in het andere uiterste vervallen. Een menu als b.v. huzarenslaatje vóóraf, vlees met mayonnaise, aardappelen en rabarber en yoghurt als dessert zal vrij wel zeker tot gevolg hebben, dat het hele huisgezin een acute maag-darmcatarrh op loopt. Houd dus zoals met allerlei zaken des levens ook hier de gulden middenweg! Wat voor de hoofdmaaltijd geldt, is van zelfsprekend ook van toepassing op de broodmaaltijden. Wij prefereren aardbeien op brood, tomaten, garnalen in gelei, koude eierschotel. We geven eens in plaats van warme koffie of thee een glas koude melk of karnemelk, vruchtensap en zo meer. Bij deze kleine tips laten wij nog enkele recep ten volgen. Roastbeef met remouladsaus 1 kg. roastbeef, 175 gr. vet of boter 10 gr. zout. Voor de saus: mayonnaise, peper, zo mo gelijk een scheutje witte wijn, enkele sja lotten. Het vlees afspoelen en zouten. Het vet of de boter smelten in een braadslee of in een braadpan en het vlees hierin eerst rondwentelen, zodat het dichtschroeit. Bij gebruik van een oven de braadslee in een hete oven plaatsen met bovenwarmte. Af en toe het vlees bedruipen. Braadtijd pl.m. 1 uur. Bij het braden in de pan het vlees op een getemperd vuur onder af en toe keren bra den. Braadtijd pl.m. 1.15 uur. De jus af maken met water. Het vlees laten afkoelen en in plakken snijden. Op een schotel schikken. Mayon naise afmaken met een scheutje witte wijn, peper, fijngesnipperde sjalotten. Over het vlees gieten en er desgewenst nog bij ser veren. Turfjes met bessensap 250 gr. oud brood (6 dikke sneden), boter of frituurvet, 4 dl. bessensap en water, pl.m. 60 gr. (4 eetlepels) suiker, aardappelmeel. Van de sneden de korstjes afsnijden en deze in boter in de koekepan of in frituur vet bruin bakken. De turfjes op een schotel stapelen. Het bessensap met het water en 't stukje pijpkaneel aan de kook brengen op 1 kopje na. Hiermee het aardappelmeel en de suiker aanmengen en het sap er mee binden. De pijpkaneel verwijderen en het bessensap over de turfjes gieten. Koude visschotel 1 kg. vis, b.v. schelvis of kabeljauw, 20 gr. zout per 1. water-, mayonnaise, 1 kropje Door de gisteren te Leiden gehouden jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is besloten de Lucie B. en C. W. van der Hoogtprijs 1950- 1951 toe te kennen aan de schrijver Alfred Kossmann voor zijn roman „De Nederlaag". De commissie van advies verklaarde in korte tijd tot overeenstemming over de voordracht te zijn gekomen en verheugd te zijn dat het in de laatste tijd wel eens veronachtzaamde element der aanmoedi ging thans volkomen tot zijn recht komt. Het geldt hier immers, aldus het advies, een 28-jarige schrijver, die pa gedichten en critieken een eerste roman deed ver schijnen in 1950, van welk werk men mag zeggen dat het niet alleen een belofte in houdt, maar reeds zeer degelijke eigen schappen toont. Vooral de eerlijke onbe vangenheid valt te prijzen en de poging een samenvattend beeld te geven van een in onze geschiedenis onvergetelijke episo de, die van de verplichte arbeidsdienst in het ten ondergang neigende Derde Rijk. Bovendien is het boek niet grauw en een tonig, maar doorsprenkeld met misschien nauwelijks besefte humor. Kossmann bezit bovendien in belangrijke mate het vermo gen ook het lot der menigte levenswaar te schetsen. Mr. A. Mout, voorzitter van de Maat schappij, deelde mede dat het initiatief is genomen tot het doen uitgeven van een goedkope reeks van klassieke werken uit de Nederlandse litteratuur. In een rede, gewijd aan „poëzie als redding van de mens" wilde mr. Mout de regering niet de schuld geven van de noodtoestand onzer cultuur. De tijdschriften leiden een kom mervol bestaan, maar dat komt voorname lijk omdat brede kringen der samenleving volgens spreker ongevoelig lijken te zijn geworden voor hun beschaving. De volgende nieuwe leden zijn benoemd: C. Rijnsdorp, ir. R. J. Forbes, Pierre H. Dubois, B. F. Enschedé, dr. A. T. Schuite- ma Meyer, dr. A. van Elslander, dr. E. C. M. A. Batta, A. L. Sötemann, dr. J. W. Wijn, dr. W. van Maanen, Charles Nypels, dr. J. Boosten, E. G. van Heusden, mr. A. Dirkzwager, Charles van den Borren, dr. J. W. de Bruyn, Annie de Hoog-Nooy, dr. E. M. Uhlenbeck, Ben Albach, dr. F. W. N. Hugenholtz, dr. Joh.a C. Daan, mr. dr. J. J. R. Schmal, dr. W. den Boer, dr. J. B. Dre- wes, dr. W. J. Buma, Rob. Franquinet, dr. D. Nauta, Tjebbo Franken, dr. J. M. Jalink (Bonn), dr. W. E. Collinson (Liverpool) en dr. J. J. Poelhekke (Rome). sla, enkele tomaten, 1 De vis schoonmaker met zout gaar koken, en zoveel mogelijk in i, peterseliè. - en in ruim water Van de graat halen" 'zijn oorspronkelijke vorm op een schotel leggen, waarop wat sla is gelegd. Overgieten met mayonnaise en de schotel garneren met plakjes tomaten, hard gekookt ei en peterselie. Juni-menu Zondag: (selderijsoep) aardappelen, peultjes en worteltjes, vlees - (vla met aardbeien). Maandag: aardappelen, spitskool, rest vlees en jus (rabarberschoteltje). Dinsdag: aardappelen, tuinbonen in een saus, griesmeelpap. Woensdag: soep van tuinbonennat aardappelen, andijvie, ei. Donderdag: macaroni met gehakt en soepgroenten (yoghurt). V r ij d a g (gebakken) aardappelen, sla, gestoofde vis. Zaterdag: stoofschotel van aardappe len, bloemkool, boterhamworst. Aan de roep om bezuiniging en versobe ring heeft de natuur zich niet gestoord; zij is weer even rijk ontbloeid als iedere zomer! Iets van deze rijkdom kan ook ons menu in Juni weerspiegelen. Wel is waar zullen enige groenten en vruchten in 't be gin van de maand nog tot de „primeurs" behoren en dus duur zijn, maar na enkele weken is de aanvoer al zo groot, dat we ze zonder bezwaar op tafel kunnen brengen. De menu's zijn niet bewerkelijk, zodat er voor de huisvrouw ook nog tijd over zal blijven om van de buitenlucht te genieten. Wist u, dat elk zonnestraaltje op onze huid daarin vitamine D vormt? De andere vita mines krijgen we door ons goed te voeden dat is, door de menu's goed samen te stellen (iedere warme maaltijd met groente of fruit èn een eiwitrijk gerecht) èn door kort en met weinig water te koken. Die goede voeding zal meehelpen om ons in alle jaargetijden gezond en fit voor ons werk te houden! Selderijsoep 1 liter water met bouillonblokjes of bouillon, 60 gr. (bijna 1 kopje) havermout, zout (peper), 1 bos selderij. De bouillon aan de kook brengen en de havermout er in strooien. De selderij was sen, de blaadjes eraf plukken, de stelen met een draadje tot een bosje binden en mee koken. De soep 15 a 20 minuten doorkoken. Dan de selderijstelen uit de soep verwij deren en de gehakte selderijblaadjes aan de soep toevoegen. De soep naar smaak met zout (en peper) afmaken. Raberberschoteltje (zonder oven bereid) 200 gr. oud brood, y2 kg. rabarber plus 2-Vz gr. water, pl.m. 60 gr. (4 eetlepels) sui ker, kaneel, boter of margarine. De rabarber tot moes koken en ver mengen met de suiker en de'kaneel. Het brood in dunne sneden snijden en deze in boter of margarine aan weerszijden bruin bakken, of ze roosteren en daarna besme ren met boter of margarine. Een schotel laag om laag vullen met brood en warm rabarbermoes. De bovenste laag moet ra barber zijn. Hier nog wat suiker en kaneel over strooien. Met ingang van Vrijdag zal de enige bioscoop in Enkhuizen gesloten worden. Tot dit besluit is de directie in overleg met de Nederlandse Bioscoopbond gekomen, omdat herhaalde -pogingen bij het .ge- hneentebestuur. om de vermakelijkheids- bélasting verlaagd te krijgen, zender resul taat zijn gebleven. Van de entreegelden moet 35 pet. aan vermakelijkheidsbelasting worden afgedragen. NET DAGMEISJE gevr. in gezin met kinderen, bij mevr. van Beelen, tijdel. adres Ken- nemerlaan 116, IJm. Stomerij vraagt voor IJm. COLPORTEUR-BESTELLER mag ook gepens. zijn, hoge provisie. Brieven L 3268. B. z. a. NET MEISJE v. d. morgenuren IJm. of IJm.-O. Adres te vern. bur. v. d. blad NET MEISJE b. z. a. om op te passen, overdag en 's av. Brieven L 3271 DANSEN! GROOT SLOT- BAL, Dansschool John Stol op Zaterdag 23 Juni in Flora Kaarten: Julianakade 6, tel. no. 4733. Alle dagen VERSE PALING Gelieve een dag van te vo ren te bestellen. IJmuider- straatweg 157. 2 ROLLEN BESCHUIT v. Haust of Hille a 58 ct., 500 gram witte suiker a 46 ct. enz. enz. te zamen f 1.04, nu maar f 0.98. Vuyk, Bloemstr. 51, tel. 4022, IJm. LEEUWENBEKKEN, 25 ct. „De Morgenstond", Soenda- plein 31. Tel. 19903, Haarlem 2 PAK PUDDING A. J. P. alle smaken 40 ct., 500 gram witte suiker f 0.46, enz. enz. te zamen f 0.86 nu maar f 0.80 Vuyk, Bloemstraat 51, telef. no. 4022, IJmuiden. VOOR UW TUIN. Aangeb. prima geraniums vanaf f 0.45 Petunia en Lobelia f 0.15, Afrikanen, gele Margrieten, Chrysanten vanaf f 0.10, zo lang de voorraad strekt. Di verse zaadplanten, Cosmea, Afrikanen, gele Margrieten, Goudsbloemen, per stuk 3 ct. per 100 f 2.50. Adrichem, Ca- sembrootstraat 54. Tel. 4568. IJmuiden-Oost. WONINGRUIL. Agb. boven gedeelte nw. bouw huis te Santpoort voor ben.woning of vrij huis in IJm.-O. of Santpoort. Brieven L 3274 ZAAL TE HUUR voor brui loften, vergaderingen, enz. Theeschenk erij Velserbeek, Tel. 4244. HET ADRES voor het ma ken van japonnen en man tels, ook tevens keren, ver anderen en vern. vindt u op Noorderdorpstr. 7, Velsen-D. Vlotte aflevering. Prijs bill. Gedipl. coupeuse. Te huur te IJm. bij Visserij- school 2 GEMEUB. KAMERS met str. water, gas. electr. en vrije W. C. Brieven L 3273. Gezocht leuke VRIENDIN flink, 1. 17 j. G.G. Br. L 3270 OUDE LAMPEKAPPEN nieuw maken, zijden zowel als perkament. Br. L 3269. BOVENHUIS IJselstraat nieuwbouw voor huis omge ving Julianabrug. Brieven L 3272. Te koop gevr. pr. GAS HAARD en gasfornuis. Brie ven L 3275. Gevr. INVALIDEWAGEN, koffers, waswringers, oude mahonie meubelen, enz. Jansstraat 39. Tel. 15639. Haarlem Wegens vertr. pr. SMYRNA TAPIJT f 65, pr. groot Wil ton f 90, een pers. eiken le dikant met Auping f 35. Br. L 3276. TE KOOP: gr. nw. aardap- pelbak en toonbank. Sirene straat 17, IJm. Te koop: MANDOLINE in pr. st. f 15. IJmuiderstr.weg no. 97. KANO te koop, Te bevragen Homburgstraat 74, IJm. KINDERWAGEN te koop f 20. Popelstr. 11, IJm.-O. Te koop: MOTORBAKFIETS onderstel „Gazelle", motor J. L. O. Velserduinweg 278 IJmuiden Oost. Te koop: DOOFPOT, antiek. Casembrootstr. 15, IJm.-O. Na 6 uur. TANDEM te koop. Adres te bevragen bur. van dit blad. Wassen, Plukken, Trimmen. Gebr. Veeninga, Jacobijnestr. Tel. 13265. NATIONAAL ZEGELS. Heeft u een boekje vol f 2.50 wordt u uitbeta--.lc!. 150 gr. Dragé 24 ct. 150 gr. Zuurtjes 25 ct. 200 gr. Wafels 49 ct. 250 gr. Jongetjes 39 ct. 250 gr. Bruidsuikers 49 ct. 100 gr. Bonbons 29 ct. 250 gr. prima Pinda's 45 ct. 100 gr. Boterliamspek 32 ct. 1 pakje Pudding 11 ct. Limonade f 1.65, f 1.50, f 1.25 en 85 ct. per fles. TUINDERSSTRAAT 45 IJmuiden-O. Tel. 4918. en STOKKEN. TOUWHANDEL ZEILMAKERIJ 'N VERREGEND COSTUUM Daar zijn prima regenjassen voor. f 2.50 per week en zonder vooruitbetaling!!! Al leen bij VAN VEEN, Zijlweg 2628, Haarlem. De maandelijkse publicatie van het mi nisterie van Wederopbouw en Volkshuis vesting van Juni is gewijd aan de bouw activiteit in Maart. In Maart werden werken goedgekeurd voor een totaalbedrag van 102.6 millioen. Voor Februari was dit een som van 151.6 millioen. In Maart werd ae bouw van 3.302 (Fe bruari 7.263) woningen goedgekeurd. De prijs waarvoor gegund werd bedroeg in het eerste kwartaal 1951 gemiddeld 7.830 per woningwetwoning. In Februari bedroeg deze prijs 7.870. De gemiddelde classificatie-inhoud be droeg in het le kwartaal 239 kubieke me ter; in Februari 244 kubieke meter. Van het bedrag van 102.6 millioen voor in Maart goedgekeurde werken heeft ƒ34.8 millioen betrekking op de nieuw- herbouw en uitbreiding van woningen. Voor dit bedrag werden in Maart 3.302 woningen goedgekeurd, waarvan 212 mon tagewoningen. Gereed kwamen in MSart 1951 5239 wo ningen. Het aantal woningen in uitvoering op het eind van Maart bedroeg 54.089 stuks, tegen 55.513 eind Februari en 39.562 eind Maart 1950. Begonnen werd in Maart 1951 met de bouw van 3881 woningen tegen 3911 in Maart 1950. Het duplex-woningbouwprogramma voor 1951 omvat 5000 duplexwoningen. In het eerste kwartaal 1951 werd een begin ge maakt met de bouw van 792 duplex-wo- ningen. Eind Maart 1951 waren 3805 du plexwoningen in uitvoering. Wegens de stopzetting van de goedkeu ringen in de vrije sector na 4 December 1950 werden in Januari 1951 slechts 7 woningen goedgekeurd. In Februari 1951, toen de stopzetting was opgeheven, werden 1091 en in Maart 1951 344 woningen goed gekeurd. In de eerste drie maanden van 1951 wer den 1442 woningen in de vrije sector goedgekeurd. DOOPSGEZINDE JEUGDGEMEENTE IJMUIDEN De Doopsgezinde jeugdgemeente te IJmuiden zal Zondagmorgen 10 uur in het kerkgebouw aan de Helmstraat een jeugd dienst houden met nabespreking. Voor ganger in deze dienst is ds. C. Termaat van Beverwijk. VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN Vangstbericbten van hedenmorgen uit zee: ruime vangsten op 55 graden NB 50 gr.-56 gr. NB en van 0.30 tot 1.00 Ooster lengte. SCH 78 met 21k, 305 60 k, 87 40 k, 200 70 k uit 40 netten, 195 20 k, 345 geen vangst, haalt netten in van 412, 254 8 k thuisstomende, 342 29 k, 402 10 k, 412 60 k, 229 40 k, 263 70 k, 339 70 k uit 30 netten, 23 34 k nog 20 netten, 53 45 k, 104 65 k, 332 50 k uit de halve vleet, 39 nog 90 mijl, 201 18 k, 4 40 k uit 40 netten, 75 40 k voor 43 k, 77 34 k, 57 45 k uit 40 netten, 199 geen vangst, 40 9 k, 48 1 k, 49 10 k, 99 42 k, 133 15 k, 189 30 k, 233 k, 247 40 k, 262 16 k, 285 40 k uit 40 netten, 5 60 k, 15 11 k, 19 60 k, 24 30 k, 30 3 k, 37 25 k, 45 50 k uit de halve vleet, 130 20 k, Sch. 210 35 k., 236 30 k., 248 2 k„ 249 2 k., 250 50 k., 297 37 k„ 310 60 k. uit de halve vleet, 312 40 k., 399 20 k., 20 15 k., 223 50 k. nog 25 netten, 79 30 k., 141 30 k., 186 20 k., 284 32 k., 361 20 k., 280 40 k. uit de halve vleet, 46 35 k., 50 40 k., 63 10 k., 64 35 k., 66 25 k., 81 40 k., 89 60 k., 95 17 k., 103 10 k., 116 30 k. nog 30 net ten, 180 5 k., 275 17 k„ 3 10 k., 14 6 k., 47 2 k„ 118 15 k., 325 12 k., 333 30 k. nog 25 netten. VI. 14 4 k., 40 50 k., 53 43 k., 61 38 k., 70 8 k., 71 5 k., 79 met geen vangst, 80 12 k., 83 60 k. uit 40 netten, 84 nog 120 mijl, 97 45 k. nog 25 netten, 112 4 k., 114 20 k., 115 4 k., 132 8 k., 142 17 k., 166 5 k., 172 8 k., 190 55 k., 196 10 k., 197 30 k„ 199 34 k. nog 18 netten, 205 15 k„ 206 6 k., 207 25 k., 208 23 k., 216 15 k„ MA. 5 20 k. Binnfen van de haringvisserij de loggers: Sch. 6 met 20 last van 6 schepen; Sch. 365 13 last van 6 schepen; Sch. 32 13 last van 5 schepen. Ten behoeve van vacantiegangers, die uit het buitenland souvenirs naar huis willen medenemen, wijst ae A.N.W.B. op de in België geldende regeling voor doorvoer. Reissouvenirs, welke niet het karakter van handelsartikelen hebben, mogen in België vrij worden doorgevoerd tot een totale waar de van ten hoogste 2500 Belgische francs, mits zij in overeenstemming kunnen worden geacht met de maatschappelijke positie van de betrokken reiziger. Van toiletwater mag echter slechts maximaal een kwart liter en van parfum slechts 25 gram vrij worden doorgevoerd. Tandarts Biewinga Vrijdag 22 Juni, Driehuis Zaterdag 23 Juni IJmuiden Spoedgevallen 's avonds om 7 uur. Het verkopen van is een materie van ver trouwen. Dit kan niet door zaken die behalve ijzerwaren enz. ook" nog verf verhandelen. Onze hoogglans JAPANLAK- KEN in pasteltinten zijn chemisch zuiver en hou den jaren stand. Gcd. Oude Gracht 95—94 Haarlem TROMPSTRAAT 25 IJmuiden-Oost MEERVLIETSTRAAT 60 Vclsen. 250 gram Bruidssuikers v. d. Heer voor 49 cent 250 gram BISCUIT 34 cent 500 gram SIAM-RIJST droogkokend voor 48 cent 1 FLES LIMONADE voor 85 cent 1 BLIK GEHAKT 454 gr. voor 1.50 ONS VLEESPAKKET 50 gram opgerold ONTBIJTSPEK 50 gram BOTERHAM- MENWORST 50 gram SERVELAAT- WORST samen voor 66 cent Volop Closetpapier 19 cent per rol Adres te vernemen bur. van dit blad. Wegens ziekte een Aanm. r.a 7 uur. D. P. Bou- hof, Esdoornstraat 22, IJm.-O. Tel. 4109. BETER EN BILLIJKER Gevestigd sedert 1927 Haarlem-Noord b.d. Kioppersingelkerk, Tel. 17183 Opgericht 1887 OOK VOOR EENVOUDIGE OPDRACHT onmiddellijk ter plaatse te ontbieden KIN DERHUIS VEST 33 rd - HAARLEM - TEL. 10141 Begrafenis, crematie, transport in binnen- en buitenland Een gr. Stereo Een gr. rol Stereo Een pak een fl. een fl. samen CUSTARD (200 gr.) en BESSENSAP of PUDDINGSAUS voor 49 Ct v. Melle Zomer-carree's v. Melle Rotterdammertjes 250 gr. 55 ct MIJ. DE BETUWE of TAMINAU per blik Appelstroop per beker 33 ct Verkrijgbaar bij onderstaande Centra-Kruideniers IJMUIDEN: M. H. Kluft, Meidoornstraat 2 v. d. Meer, Kennemerlaan 151 J. J. de Pagter, Koningsplein Ir J. C. de Vlugt, v. Linschotenstraat 15. UIT VOORRAAD LEVERBAAR: DAMES EN HERENRIJWIELEn\ TOONKAMER CENTRA Kennemerplein 1, Haarlem jg (tegenover Kruisweg-viaduct). Alles onder volle garantie; geen bank JS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 3