Prijsverlaging van industriekolen en huisbrand is niet mogelijk Winst der N.V. Phil ips gestegen Engelse Operagroep met werken festim I I van Monteverdi en Purcell ,t,n en ZOON De kleine wereld ^MGAREN 1 blJ °ns een pnma C°STUUM X 'eeds voort 9.- Uitgever veroordeeld EERSTE KAMER Aardgas zal ten goede komen aan het Noord-Oostelijk deel des lands Kapitaalsuitbreiding met f170 millioen Delfts Blauw Rit voor automobilisten Voetbal Groningen—Degerfors 2—2 Nederlanders in het Wimbledon-tournooi 8 Haarlem (dames) behaalde opnieuw een overwinning n TIP VAN BOOTZ Agenda voor Haarlem 10*d AC 21 JUNI 1951 ranAa dingen van hoog vele verrassende ou« :S^geha"k°de opvoering van de ^rl je'<e!. dj Tancredi e Clorinda -jniento o beroemde opeia van Purcell, door de Holland Festival jr 1 iifodtever and AenfaroupVdönder demuzikale ^0pelS Britten. De opvoe- 0t va\ zevcntionde-eeuw.se wer- f..cöfrbei0ede stadsschouw- 'bood een zeldzaam te Ams a Moraf ging men eens te &*enot lt niet de rijkdom der 4- beseffen''en kunstwerk tot stand --ieisn w'aar?jg intensiteit waarmee het d'maan- 7ijn waarde bepalen. Het is naar de bronnen te water het zuiverst, maar het sterkst is. Waar wr,, een geweldig en zeer ■^te'e Sraal apparaat zouden l^:SSsbewogenhedenvan .:-nüen0 -E uit te beelden of te 5*fSS Monteverdi in 1624 volstaan met een str.jk- :»fif davecimbel. En meen niet ^Etene* Hinkt of eentonig wordt. De de klank dwingt tot ^eiöenheid van cntdekken van 1 ''tfejn de scbll 31 eenvoudige 'ssB «Sapeld W"' Z" dW't"g' atituren mUziek te genieten ®n™ch, wat zit zij, i** ïïSerdi boordevol met gc- ^WM5ÏSi waarvan de werking 'jlfni niet'verloren heeft en die ïir!Chvïmitieve middelen zo tref- a^oepiin Ik denk hierbij «S^ten, vele maten ^0>KSÉerüo°SdTancredi e Clo- »:ödi niet opgevat als r;-= isdoor -uu gereciteerd ver- sCH'm?msch voorgesteld wordt en *jE en dan de hoofdpersonen ,■,110slechts i tekst althans door csSaftoptrede vertolkt „natelde vocalisten ver ^Spomst rangschikte het work •^finalen maar voorzag niet- ff vorstelling. Eigenlijk greep hij de uitbeelding van de meer- madrigalen uit het eind der zes- Lar hij gaf nu het eenstem- "'iet'tp£ekidend madrigaal in „stilo - hti het noemde. Het on- Stf^nT^tó'Tasso Wie voortreffelijke vertaling (.Jeru- l'-m verlost") door te lezen. Peter Pears, S verhaler optrad, deed zowel aan ■'•ramaiisohe als aan de lyrische kt ach tSek alle recht. Sublieme zangkunst Band Aeneas" van Purcell is wèl pmBra. Een klein gedeelte van het werk verloren te zijn gegaan. Benjamin hm vulde deze lacune aan naar de vol- vbewaarde litteraire tekst, door an- muziek van Purcell in te 'assen- lr) 'taferelen wordt het verhaal behandeld rij naar. Vergilius) van de wederzijdse w'evan Dido (de koningin van Cartago) a* haar gast Aeneas; 'hoe verder een :-sa:es en haar onderhorige heksen be nden dat Aeneas op Dido's bevel haar aat en hoe zij tenslotte van verdriet Muzikaal regeert in dit meesterwerk te ie Engelse opera de edelste pathetiek, iüaard aan de al even nobele vormen, krassend is het een „begeleid recitatief" jra de tovenares te horen: waar te nemen v<prachtig een aria zich ontwikkelt op a obstinaat motief; dansvormen als me- x gavotte, courante, enzovoorts als ieelijkekoorstukken te horen klinken en nogen luisteren naar een canonisch •i» dat het effect maakt van een sace-eeuws madrigaal; de geweldige rassie te ervaren van Purcell's muziek au afscheidsmonoloog van Acneas en is werking van de beroemde klacht van When 1 am laid in earth" in haar srafcang kunnen bewonderen, ie Dido van de mezzi-sopraan Joan Cross (die ook de regie voerde) was ver- riiijk van. klank en uitdrukking; de te; van de bas Bruce Boyse buitenge vel klankrijk en lenig: de Belinda van fcè Woolmore fris, de tovenares van La Nielsen markant van geluid, maar fier genoeg een beetje boven de toon Ènevend; de koren heerlijk van klank, u*- accuratesse en van nuancering. Het sest speelde buitengewoon gevoelig en agerend op de geringste détails. Wal ten met zijn ensemble tot stand bracht 'i:ronder overdrijving verbazingwekkend JOS. DE KLERK. Prachtige tonelen bij Purcell alleen om de muzikale waarde, ook j®isch opzicht waren de twee voor- «aftn op één avond door de English fsbroup een vaak heerlijke verrassing. door goede smaak en degelijk ge- opvattingen heeft de artistieke H in de eerste plaats gestreefd naar lEfvaardbaar maken van oude stijl- lTT v,°°r een modern publiek. Uiter- Wd het werk van Monteverdi de moeilijkheden. De componist heeft ^"beschrijving gegeven van de eer- JWjtring in i624:~0Nadat> men'"eni"gê L-'-tf' ge'on§en> verscheen de als krijgsman vermomde Clo- nK? 'f ,e VOet' gevolgd door kruisridder Tancred te EiJröa Zingen van de verhaler L- uj de geschiedenis. Zodra het N-t L f'm,oesten zi-' ook zingcn. ,en deze functies verdeeld. In <5 iet tonwi dfvtfnden zich de vocalisten, ft-le uitbeelding ans®rs die een gesty- fcfe wn Tan 1 Sevechf gaven. ^Ua?hn hacheliJ'k« onder- ïvetl aa ,J eigenl)jk voortdurend een fe%de eraLhfn b?WCSing dreigdG" maar net 1 l m' zij het net, aan de goede kant te 8 hs"2'omneeon« de P^zenoorlog! Sh&dtmotto kWal" INKOOP !S DUURKOOP- <ïigraal - Haarlem-N. blijven van het smalle pad, dat het sublie me van het ridicule scheidt. Het doorste ken van Clorinda berustte bijvoorbeeld op een spectaculaire vondst, maar de daarop volgende doodsstrijd was het kon moei lijk anders wat nadrukkelijk uitgewerkt. Geheel aan de oude dansvormen heeft men zich niet kunnen houden. Deze waren overwegend pantomimisch, doen gedeelte lijk denken aan de Italiaanse commedia deH'arte, doch waren anderzijds streng wiskundig en in het horizontale vlak. De elevatie en de vijf klassieke posities kende men nog niet. De vrijheden, die men zich thans veroorloofde, sloten evenwel harmo nisch bij de overgeleverde grondslagen aan en waren daardoor volkomen aanvaard baar. Uitstekend voldeden de ingetogen révérences. Mimische hoogtepunten waren de doopscène en de herkenning. Het doden masker van de danseres Sara Luzita was zeer indrukwekkend. John Piper vervaar digde een kleurig voordoek en een stemmig décor. ,,Dido and Acneas" op een tekst van de overigens onbeduidende Poet Laureate uit de tweede helft van de zeventiende eeuw Nahum Tate werd door Purcell geschreven in opdracht van dc ballelmees- ter en dansleraar Josias Priest, die tevens eigenaar was van een meisjespensionaat in Chelsea, waar de opera de eerste uitvoe ring genoot, vermoedelijk met medewer king van beroepskrachten. Het werk is geheel in de trant van de Engelse „masques" en diende omstreeks 1700 als intermezzo bij de opvoeringen van „Leer om leer" van Shakespeare, vandaar het voorkomen van zovele oude dansvormen, die Kurt Jooss er in 1926 toe verleid heb ben het als een soort ballet te vertonen. De regisseuse Joan Cross moest werken met zangers, die niet meer zoals vroeger de toen veel eenvoudiger danskunst be heersen. De oplossingen die zij vond, door een plastische schikking van groepen cn figuren van waarlijk grootse allure, kan niet anders dan brillant worden genoemd. Superieure voorbeelden daarvan waren de triomfantelijke aftocht van de twee hoofd personen aan het slot van'de eerste acte cn hel rouwbetoon van het koor bij het sterven van Dido met de prachtig gedra peerde floersen. Dc enkele slordigheden, zoals de opgerolde hemdsmouwen van de mannen in het tafereel der destijds onmis bare heksen, vergeeft men daarbij gaarne. Costuums en décors van de vermaarde Sophie Fedorovitch waren overigens bui tengewoon fraai, ook van kleur. Het is te hopen dat ook de Nederlandse Opera nogmaals de medewerking van Joan Cross zal inroepen. Met „Un ballo in maschera" van Verdi vestigde zij reeds een degelijke reputatie in ons land. DAVID KONING. ADVERTENTIE CM £-150 De economische kamer van de Haarlemse rechtbank heeft vanmorgen uitspraak ge daan in de zaak tegen de uitgever J. H. G. te Haarlem, verdacht van overtreding van de deviezen-voorschriften. Zestien millioen Belgische francs waren niet opgegeven. Het vonnis luidde tien maanden gevangenis straf. Veertien dagen geleden had de officier van justitie een gevangenisstraf geëist van tien maanden, een voorwaardelijke geld boete van 400.000, waarbij als voorwaar de gesteld moet worden, dat het bedrijf van de uitgever onder een bewindvoerder moet staan. De Santpoorter B. de W., die terecht had gestaan, verdacht van meineed in een echtscheidingsproces, werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Wegens het doen van onjuiste belas tingaangiften werd een directeur van een bedrijf uit Zaandam veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf en een makelaar uil Zaandam tot drie weken gevangenis straf. De caféhouder H. N. uit Den Haag had terecht gestaan wegens dood door schuld. Op 30 April reed hij in een auto met drie inzittenden op de Haarlemmer straatweg in Halfweg. Bij een wegversper ring week hij te scherp uit en het gevolg was, dat de auto over de kop sloeg. Een naast de bestuurder zittende dame werd ernstig gewond en overleed kort daarop. De rechtbank veroordeelde N. tot een ge vangenisstraf van een jaar. De baggermolen ..Porte Allegre" stootte bij liet. baggeren lussen cle IJmuidense pieren dezer dagen op een voorwerp dat bij nader onderzoek een tweepersoonsduikboot bleek te zijn welke door de Duitsers na de capitulatie daar lot zinken is gebracht. Een duiker is twee dagen bezig geweest trossen om de gezonken duikboot aan te brengen waarna de bok „JJrfus" het oorlogs-souvenir dat door de baggermolen zvmar beschadigd was. kon lichten. De vangst wordt aan wal gebracht. Bij de behandeling van de begroting der staatsmijnen gisteren in de Eerste Kamer vroeg de heer Kramer (Arbeid) of de particuliere mijnen niet opnieuw onder staatsbeheer dienden te komen. Prof. M o- lenaar (V.V.D.) wenste het gebruik van stookolie in plaats van kolen te stimuleren. De heer De B r u ij n (K.V.P.) drong aan op prijsverlaging voor de huisbrand, en de heer Vixseboxse (C.H.) kwam op voor de belangen van het Noord-Oostelijke deel des lands, dat zijns inziens dient te profiteren van het daar aangeboorde aard gas. Minister Van den Brink betoogde dat de achterstand in de productie van de particuliere mijnen geenszins te wijten is aan een onjuist bedrijfsbeheer, maar aan geologische factoren. Het zou economisch onjuist zijn, de prijzen van stookolie en kolen door het Egalisatiefonds te coördi neren. Door de hoge prijzen van de import kolen kan er geen sprake zijn van een prijsverlaging voor de huisbrand, evenmin voor de industriekolen. Wegens de jongste vondsten van aard gas zal de minister een ontwerp-gaswet indienen. Hij zegde toe, dat het gas aan het Noord-Oostelijke deel van het land ten goede zal komen. De begroting van de staatsmijnen werd daarop zonder hoofdelijke stemming aan genomen. (Van onze financiële medewerker) Philips' Gloeilampenfabrieken N.V., die onlangs op luisterrijke wijze haar 60-jarig bestaan vierde is een machtig concern ge worden. Wie er aan mocht twijfelen, neme kennis van het thans verschenen jaarverslag over 1950, dat met cijfers voor de dag komt, die ook hooggestemde verwachtingen overtreffen. Het sprekendst zijn die van het gehele concern, waarin dus ook dc deelnemingen cn de beide, in de oorlog gevorm de, trusts begrepen zijn en die een exploitatiewinst, vóór aftrek van afschrijvingen en belastingen, aanwijzen van f 161,3 millioen tegen f 102,3 millioen in 1949. Na aftrek van f 47 millioen afschrijvingen, f 11,7 millioen interest en niet minder dan f 54 millioen belastingen, blijft er een winst over van f 48,3 millioen tegen f 15,8 millioen in 1949, hetgeen dus een stijging betekent van f 32 millioen, welke voor een goed deel aan de beide trusts te danken is, doordat deze, die in 1949 een verlies leden van f 12,6 millioen, nu een winst maakten van f 7,9 millioen. De vennootschap zelve behaalde een exploitatiewinst van 106,4 millioen tegen 78,1 millioen in 1949, of, verminderd met afschrijvingen, interest en belastingen, van 40,4 millioen tegen 28,5 millioen in 1949. Van deze bedragen zijn 22 millioen en 15 millioen naar de conjunctuur-reserve overgebracht, zodat ter verdeling blijft een bedrag van 18,4 millioen tegen 13,5 mil lioen in het voorgaande jaar. Aandeelhouders, die bij het jubileum geen extraatje kregen, worden thans scha deloos gesteld met een dividend van 12 pet. tegen 9 pet. over de drie voorafgaande jaren. De houders van de preferente ont vangen 7,2 pet. tegen 6,6 pet. over de drie voorafgaande jaren. Over de gehele linie van het bedrijf kan voor 1950 een aanmerkelijke vooruitgang woeden geconstateerd. Zowel de wereld- omzet als de export uit Nederland waren hoger dan ooit. Het indexcijfer van de eer ste steeg van 100 voor 1947 tot 179 in 1950, dat voor de laatste v$n 100 tot 184. Voorts ging de arbeidsproductiviteit van 68 (1939 100) tot 104, de productie van Neder landse fabrieken van 100 tot 179 vooruit. De balanscijfers van Philips tonen de grote expansie van het bedrijf. De balans, vóór de oorlog rond 150 millioen, beloopt thans ruim 900 millioen, de totale open reserves zijn van 178 millioen eind 1949 tot 208,5 millioen eind 1950 gestegen en maken thans 145 pet. van het totaal ge plaatste kapitaal uit. Bovendien zijn er zo genaamde herwaarderingsreserves ten be drage van rond 215 millioen, welke niet op de balans voorkomen en die tegenover een geplaatst kapitaal van 144 millioen een indruk geven van het conservatieve beleid, dat de directie van dit concern voert. De emissie Maar ook Philips heeft voortdurend nieuw geld nodig. Alleen in voorraden steekt eind 1950 een bedrag van 286 mil lioen. De debiteurenrekening bedraagt 273 millioen en het is dus geen wonder dat op de balans, behalve 178 millioen schulden op lange termijn, nog 348 mil lioen schulden op korte termijn voorkomen. Vandaar de kapitaalsuitbreiding, welke thans is aangekondigd en die 69 millioen gewone aandelen a pari en 30 millioen preferente aandelen a pari, benevens 76 millioen 4 pet. dollarobligaties-omvat, zodat in totaal 170 millioen aan de geldmidde len zal worden toegevoegd. De beurs heeft deze emissies met een scherpe koersdaling ontvangen, niet omdat deze emissies onverantwoord worden ge acht, maar met het oog op de grote kapi- taalschaarsle, welke er thans in ons land bestaat en die ook de vraag naar goede aandelen in sterke male heeft doen ver minderen, hetgeen nog erger wordt nu mi nister Licftinck op een groter deel van de geldmiddelen der institutionele beleggers de hand wil leggen ter financiering van de rijksuitgaven. Overigens: Philips heeft voor de toe komst nog goede moed. Al durft zij geen positieve verwachtingen uitspreken, voor al met het oog op de grondstoffenvoorzie- ning, welke moeilijkheden baart, toch kan worden meegedeeld dat de resultaten van de eerste maanden van 1951 beter zijn ge weest dan die van het vorig jaar. Als straks de aandelen-emissies achter de rug zijn, zullen de gewone aandelen op basis van de huidige beurskoers ongeveer 160 pet. noleren, een koers, die in vergelij king met de waardering van andere in dustriële aandelen voor de belegger nieuwe aantrekkelijkheden biedt. Voor haar personeel heelt Philips zelf standige pensioenfondsen ten bedrage van 124 millioen, waarbij 28.000 leden zijn aangesloten en ten laste waarvan jaarlijks 1,4 millioen aan pensioen wordt uitbe taald. Een aantal sprekers verweet de regering vervolgens niet-nakoming van haar toe zegging inzake de appèl-mogelijkheid bij de garantie jegens de K.N.I.L.-militairen. Staatssecretaris Götzen legde uit, dat de adviescommissies te Djakarta en Den Haag uitstekend voldoen. Beroep komt vrijwel niet voor. Bij beslissingen in hoger beroep zal alleen in gunstige zin van dc oorspronkelijke vaststelling worden afge weken. Het wetsontwerp „Waarborgen jegens K.N.I.L.-militairen" werd daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Kamer komt Dinsdag weer bijedn. Haarlemse Sportweek 1951 In de Haarlemse Sportweek verlenen de automobilisien dit jaar bijzondere mede werking. Hel jaarlijks wederkerend sport evenement voor automobilisten, de populaire „Delfts Blauw Rit", wordt ditmaal gehouden op Zaterdag 30 Juni dus op de openingsdag van de Sportweek. Hierdoor is het mogelijk geworden dat ook niet leden van de Regionale Automobiel- sport Club „West" de RAC West, aan deze betrouwbaarheidsrit voor automobielen kun nen deelnemen. Start cn finish zijn bij café restaurant Dreefzicht om 14 uur. De Delfts Blauw Rit bestaat uit een routc- beschrijvings- cn kaartleësrit over een af stand van circa 140 km. De gemiddelde snel heid bedraagt 40 km. In de rit komen ge heime route- en vaste tijdcontróles voor. In Dreefzicht worden des avonds de prij zen uitgereikt. Inschrijvingen voor deze be trouwbaarheidsrit worden tot 25 Juni inge wacht bij het secretariaat van het district Haarlem en omstreken van de RAC-West. Driekamp zwemmen Zweden, Dene marken, Nederland. De in ons land vertoevende sterke Deense en Zweedse zwemploegen starten op Maan dag 2 Juli in Stoops Bad. De beste Nederlandse zwemmers en zwem sters komen uit tegen de sterkste Europese zwemnaties. Vooral onze dames kunnen zich op een zware strijd tegen de Deense meisjes voorbereiden en het Haarlems polozevental, met. de internationaals Cor Braasen cn Ger- rit Bijslma. krijgt in de waterpolowedstrijd tegen het Zweedse nationale zevental een tegenstander van groot formaat. De klassieke zwemnummers, de 100 meter vrije slag voor dames en heren. 100 m. schoolslag cn rugslag heren, enz. zullen een spannende kamp ie zien geven. Een der hoogtepunten vormt ongetwijfeld de 3 x 100 meter wisselslag-estafette dames, waarin vooral de Nederlandse en Deense meisjes elkaar het vuur na aan de schenen zulien leggen. Te Groningen werd een wedstrijd gespeeld tussen het Gronings elftal en Degerfors tZweden). De wedstrijd eindigde in een ge lijk spel (22), nadat dc rust met een 10 voorsprong voor de Zweden was ingegaan. Tennis In de eerste ronde van het heren enkelspel van het Wimbledontournooi speelt Van Swol tegen de Engelsman Snart Veel moeite de eerste twee ronden te overleven zal onze landgenoot niet hebben. Daarna krijgt Van Swol het moeilijker, waarschijnlijk zal hij in de derde ronde de als nummer 5 geplaat ste Amerikaan Flam ontmoeten. Rinkel speelt in de eerste ronde tegen de Tsjech Hyks. Mocht Rinkel deze partij win nen, dan zal Norgarb (Zuid-Afrika) zijn vol gende tegenstander zijn, aangenomen dat ook deze de eerste ronde overleeft. In het dames enkelspel heeft mej. Hèrm- sen een bye. In de tweede ronde ontmoet zij mej. Mortimer (Groot Brittannië). Ook mevrouw Schmier heeft een Engelse tegen standster getroffen en wel mejuffrouw Woodgate. ADVERTENTIE 3»Si ae bruten specialisten meer ddn 40 jaar. AT^ttsr nieuwe modeller!zijn vindt U elte bij KEIPj Een bril v^n Keip dal is goed gezien. Gr, Houtstraat, naast Luxor. Dc Amerikaanse Senator Harry F. Byrd uit Virginia zal, vergezeld van zijn echt genote. een bezoek brengen aan verschillen? de Europese landen. Tijdens deze reis zal hij artikelen schrijven over de politieke en economische toestanden in de landen waar hij zal vertoeven. Hij zal ook Nederland bezoeken. Waterpolo Haarlem (dames) heeft wederom een over winning geboekt. In Stoops bad werd voor de derde klasse A gespeeld tegen Waterlelie. Tineke van Meel maakte op handige wijze voor Haarlem het eerste doelpunt. Hierna brachten de Zaandamse dames de stand op gelijke voet. Nannv Franken zorgde er voor dat de rust voor Haarlem met 41 inging. Na de hervatting waren ook weer de dames van Haarlem in de meerderheid en voerden de voorsprong op tot 61. Nadat aan beide kanten dc bal nog eenmaal in het doel was geschoten kwam het einde met een overwinning van 72 voor Haarlem. In de kringcompetitic dames won Haar lem 2 met 40 van HZV. In de zweminrichting aan de Houtvaart werd voor de tweede klasse A dames ge speeld de wedstrijd DWRADZ. In de eerste helft ging het spel vrijwel gelijk op. Nadat Greet Zieren DWR dc leiding had bezorgd bracht Ans de Jonge de stand in evenwicht. De rust ging in met 11. In de tweede helft was het verband bij de Haarlemse dames ver te zoeken. Hiervan maakten de Amsterdamse dames een goed gebruik. Ans de Jonge en Annie de Grootbezorgden ADZ een voor sprong van 31. Nadat Greet Zieren er 23 van had gemaakt brachten Licsje Seur cn Annie de Groot de stand voor de ADZ op 5—2. In de reserve eerste klasse B won Haarlem 3 met 42 van Meeuwen 2. DWR 2 ontving voor de reserve tweede klasse A HVGB 3; dc gastheren moesten het onderspit delven cn verloren met 4-.1. In dc kringcompetitie heren behaalde HPC 4 een zege van 10 op HPC 5. De voornaamste leden van generaal Eisenhowers staf van het Alantisch oppercommando zijn in Parijs in vergadering bijeen geweest. Van links vaar rechts (zittend) Admiraal Brind (Engeland)generaal Norstad (van de luchtmachtstaf der Verenigde Stalen), generaal Guillaume (Frankrijk)maarschalk Montgomery, generaal Eisenho wer, generaal Sanders (Engeland)admi raal Lemonnier (Frankrijk) en admiraal Jaujard (Frankrijk). Achter hen, van links naar rechts: generaal Von Tangen Hansteen (Noorwegen), generaal De Castiglione (Italië), generaal Gruenther (chef-staf van Eisenhower)de Deense generaal Ebbe Gortz en de Amerikaanse generaal Taylor). Het jaar zóveel Hoe oude. dode dingen soms nog heel wat te vertellen hebben! Daar staat midden in de stad, met haar twee stenen poten in het mierennest van langs elkander wrie melende mensen, een stadspoort uit het jaar onzes Heren zóveel. Een kolos van kunstig op elkaar gestapelde stenen, met een gat erin waar ge door kunt lopen. Een stadspoort uit de tijd van fluwelen wambuizen en stenen toebackspijpen, van zedige joffers in een draagstoeltje als roze poppen in een doosje. De wambuizen hangen nu gerafeld en verschoten in een museum met een kaartje erop: Uit het jaar onzes Heren zóveel. De joffers zijn, zedig of anderszins, oude mummelmadam- metjes geworden om daarna dood te gaan; haar draagstoeltjes kan men nog wel eens zien op tentoonstellingen van „Het Voertuig Door De Eeuwen Heen" en als ge er eens in kijkt kunt ge begrijpen dat de joffers daarin zedig moesten blijven of zij wilden of niet. En de toebackspijpen hangen in stadhuizen en renaissancezalen te treuren, dat zij het- geurige kruid al in eeuwen niet meer heb ben geproefd. De oude stadspoort staat nog, maar haar stad en haar poorters zijn gesmolten in 'de tijd. Zij is gerestaureerd; er komen vreem delingen met reisgidsen en historie-boeken onder dc arm haar aangapen en rond haar heen lopen. Dat is het curieuze. Ge kunt om haar heen lopen. Ge hoeft niet meer onder haar door. Zij staat alleen en verloren, losgekapt van het jaar onzes Heren zóveel, een stenen Gulliver in een land van nieuwerwetse Lil liputters. Die Lilliputters dribbelen rond haar stenen benen achter hun vreemde bezigheden aan, zij lopen alleen maar tus sen haar benen door als ze daar eens ple zier in hebben. Een stenen vondeling in de woestijn van de tijd. De eeuwen hebben haar in een grappige gril achtergelaten toen zij op reis gingen in het heelal. Hier, we zullen u daar laten staan met uw twee stijve stenen benen, dan kunnen ze eens zien hoe het ongeveer geweest is. En dan kunt ge eens wat vertellen over het jaar onzes Heren zóveel. Dat jaar onzes Heren, ja, de poort zou kunnen vertellen van toen haar stad zo enkele keren in het jaar een oorlogje had met een andere stad. Dan gingen de val hekken dicht en de bruggen omhoog en de mannen op de wallen. Dan kondt ge eens zien waar die poort voor diende. Ge moet u dat voorstellen: twee steden die ruzie hebben. Ge krijgt ruzie als ge wilt, over een verkeerde kronkel in een riviertje, over een lapje grond dat te breed of te kort of te wie-weet-wat is. Over een poorter die een onmin woord over een an dere poorter heeft gezegd, over een non netje dat uit een klooster gelopen is om dat een schoon-gepoetste helm op het hoofd van een ridder haar te zeer in de ogen geblonken heeft toen de zon erop scheen. In het jaar zoveel kondt ge ruzie krijgen om een frontonseltje van niets. Dat is af gelopen in deze tijd, want ge kunt geen ruzie maken als ge geen stadspoorten hebt om neer te klappen voor de neuzen van de vijand. Wat dat betreft zijn de Lilliputters er heel wat op vooruit gegaan, zal de oude stadspoort denken. Maar zij kan het toch niet begrijpen: Hoe kan het dat er geen verkeerde kronkels meer in riviertjes zitten? En dat er geen nonnetjes meer weglopen? En dat geen mens meer een onmin woord over een an der zegt? S! Ge zoudt er urenlang over praten moe ten om haar wat wijzer te maken. Met haar stenen verstand uit het jaar zóveel is dat moeilijk te begrijpen dat de ruzie ge bléven is en dat de mensen elkander nog even gloeiend kunnen judassen als in die tijd van de oorlogje-voerende wambuizen. Maar dat de geesten der mensen zijn los gebroken uit de starre omarming der wal len en poorten, dat zij de grenzen van het kleine hebben afgebroken om in het grote met elkander hun zaken af te doen. Dat er een domme vrees gestorven is in het begrip van de verbondenheid die de mensen aan elkander vlecht als schakels van een keten. f De oude stadpoort is een monument van de gestorven vrees, een litteken van de overwonnen angst, een zegeteken van de vooruitgang. Het is een bevrijdende gedachte, dat ge om haar heen kunt lopen. Het is goed dat zij er staan blijft. Zij vertelt ons dat de ontwikkeling der dingen een fundament van het leven is en dat wij goed doen met te blijven hopen. Hopen dat wij eens een museum kunnen volzetten met oude stadspoorten, douane kantoren en slagbomen der landsgrenzen. Om dan op een vrije middag er eens te komen en plezierig om al die dingen heen te lopen, als toeristen die houden van an tiquiteiten uit het jaar zóveel. J. L. ADVERTENTIE Als U op gedichten zit te broeien, Zet dan vóór U gaat knoeien, Iedere keer 'n Glas TIP naast U neer, Dan gaat Uw dichtader vanzelf wel vloeien. Inz. Hr. F. v. A. te A'dam ontv. 1 £1. TIP Cricket A C.C. won opnieuw in Engeland De derde en laatste wedstrijd van ACC in Engeland ging wederom tegen de Eastcote Cricketclub. De Amsterdammers wonnen met 91 runs op de eerste innings. ACC scoorde 162, dank zij het goede batten van Brcgman (33), De Baare (30). Van der Hurk (27) cn Disselkoen (25). Eastcote kon hier slechts 71 runs tegen over stellen, wat voornamelijk aan het prachtige bowlen van Sanders moest wor den toegeschreven. Hij nam 8 wickets voor 29 en verrichtte daarbij een hattrick. DONDERDAG 21 JUNI Phoenixterrein: Circus Jos. Mullens. 8 uur. Palace: „Het kind van de Donau", alle leeft.. 2, 4.15. 7 en 9.15 uur. Luxor: „River Lady"! 18 j„ 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. City: „My dream is Yours", alle leeft, 2.15, 4.30, 7 en 9.15 uur. Spaarne: „Twee Yankees", 14 j„ 2.30, 7 en 9.15 uur. Frans Hals: „Secretaresse van meneer", alle leeft., 2.30, 7 cn 9.15 uur. Rem brandt: „September affair", alle leeft., 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. VRIJDAG 22 JUNI Bioscopen: Middag- en avondvoorstellingen. Concertgebouw: Haarlems Muziek-insti- tuut, 7.30 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 5