Fa. B. ENGELENBERG Wijziging van de Wederopbouwwet Clowmtie Rick BS'roin'19 jp-wfffissvssr De Egyptische Koningin De bedoeling is door uniforme regelingen het gebruik van gestandaardiseerde bouw elementen te bevorderen Een zangersfeest in Santpoort IJmuiden Prima vangsten van de loggervloot Kinheim-officials overwonnen V.V.B.-tegenstand ,Walserij-staanders" voor de Breedband „Antoni van Leeuwenhoek" met buitenlandse gasten de zee op Beverwijk Bais kampioen bij B.D.C. Aardbeienprijzen boven de drie gulden Arbeidersdelegatie sprak over Rusland Castricum Circusromantiek in Castricum Voor de kinderen In Augustus: „Wijkertoren- tournooi" voor voetballers Velsen-Noord Suomi-ploeg naar Rotterdam Schoon schip bij „Schulpen" Ageocta voor Beverwijk scheepvaart FEUILLETON DONDERDAG 21 JUNI 1951 Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot wijziging van de Wederopbouwwet (voorzieningen ter voor koming van een ondoelmatig gebruik van materialen en arbeidskrachten in het bouwbedrijf). Aan de memorie van toe lichting is het volgende ontleend: Tot de meest klemmende problemen met betrekking tot de na-oorlogse woningbouw behoort het ontbreken van verband tussen het huurpeil en het peil van de bouwkos ten, waardoor het bouwen van woningen om-endabel is geworden en woningbouw slechts dank zij een belangrijk rijkssubsidie mogelijk is gebleven. Aanvankelijk mocht worden verwacht, dat deze kloof tussen huurpeil en bouwkos- tenpeil door de geleidelijke verhoging van het huurpeil, waarmede de op 1 Januari j.l. in werking getreden Huurwet een aan vang heeft gemaakt en geleidelijke daling der bouwkosten, waartoe de tendenz aan wezig was, binnen afzienbare tijd zou kun nen worden overbrugd. De verslechtering van de internationale toestand, die een aan zienlijke prijsstijging van grondstoffen met zich bracht, ten gevolge waarvan de da lende beweging der bouwkosten zich in een stijging heeft omgezet, heeft deze verwach ting op losse schroeven gezet. De ver hoogde militaire krachtsinspanning, die Nederland zich als gevolg van die zelfde verslechtering van de internationale toe stand zal moeten getroosten, noodzaakt voorts de investeringen te beperken en is er daarenboven de oorzaak van, dat de financiële steun aan de woningbouw voor het rijk steeds zwaarder te dragen wordt. Deze omstandigheden hebben de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting tot de overtuiging gebracht, dat, nu versnelling van de aanpassing van het huurpeil niet zonder ernstige terugslag mogelijk blijkt, alles in het werk zal moeten worden ge steld om met handhaving zo mogelijk van het huidige woonpeil, resultaat van een halve eeuw volkshuisvestingspolitiek, tot verlaging der bouwkosten te geraken. De minister heeft reeds meermalen een be roep op het bouwbedrijf gedaan om door rationalisatie van het bouwen tot kosten verlaging te komen. Thans echter zijn meer rechtstreeks werkende maatregelen ge boden. Het eerste lid van het bij bijgaand ont werp van wet voorgestelde nieuwe artikel strekt er toe aan de Kroon de bevoegdheid te verlenen voorschriften te geven, die een ondoelmatig gebruik van materialen en arbeidskrachten zullen voorkomen en daar door een verlaging van de bouwkosten tot gevolg zullen hebben. Daarbij is vooreerst gedacht aan norma lisatie van bepalingen in bouwverordenin gen. Het gebruik van gestandaardiseerde bouwelementen wordt ernstig belemmerd door de grote verscheidenheid van de mi nimumeisen, neergelegd in de gemeente lijke bouwverordeningen. Zolang de verscheidenheid blijft bestaan, valt aan doorvoering van standaardisatie niet te denken. Het tweede lid van het voorgestelde nieuwe artikel bepaalt daar om, dat de gemeentelijke bepalingen, die niet met de door de Kroon te geven voor- Onder auspiciën van de zanggroep van de ontspanningsvereniging „Viribus Unitis" (leider B. Th. van Putten) wordt op de Zondagen 24 Juni en 1 Juli een zangfestein georganiseerd in het Openluchttheater van het provinciaal ziekenhuis bij Santpoort. Het landgoed „Jagtlust" van het Provin ciaal Ziekenhuis is een der mooiste ge deelten van het toch al aan natuurschoon zo rijke Kennemerland. Aan de voet van één der hoogste duinen bevindt zich 'n prachtig openlucht-theater alwaar dit festival zal plaats vinden. De deelnemende verenigingen voeren ieder twee nummers uit, waarvoor een fraaie herinnering beschikbaar zal worden gesteld. Op Zondag 24 Juni treden op het Groot patiëntenkoor van het Ziekenhuis, het ge mengd koor „Zang Veredeld" te Haarlem, het „Velser Dameskoor", het gemengd koor „Vox Heemana" te Santpoort, de gemeng de zangvereniging „De Stem des Volks" te Beverwijk, het kinderkoor „De Kleine Stem" te Haarlem, het R.K. dameskoor „Vox Maria" te Heemstede, het R.K. dubbeJ mannenkwartet „Melodia" te Heemstede, het gemengd Doopsgezinde zangkoor te Beverwijk, het R.K. gemengde koor „Cae- cilia" te Wormerveer en het gemengd koor „Spaarndam". Op Zondag 1 Juli zingen het grote en kleine patiëntenkoor, verder de gemengde zangvereniging „De Echo" te Muiderberg, het mannenkoor „Figee" te Haarlem, het gemengd koor „Erato" te Amsterdam, het kinderkoor „Erato" te Amsterdam, het ge mengd koor „Zanglust" te Wormerveer, het mannenkoor „IJmuiden", de gemengde koren „De Stem des Volks" te Santpoort Bloemendaal en te Hillegom, het gemengd koor en het jeugdkoor van „Zang en Vriendschap" te Beverwijk. schriften overeenstemmen, buiten werking treden. Een tweede oorzaak, die de bouwkosten nodeloos hoog maakt, is gelegen in de om standigheid, dat in veel bouwverordenin gen eisen worden gesteld, die met betrek king tot het doel, dat de bepalingen beogen te dienen, te hoog moeten worden geacht. Deze aangelegenheid vormt een onderwerp van studie in de door de minister inge stelde studiecommissie bouwvoorschriften. Hoewel de commissie nog niet met haar arbeid gereed is, kan reeds worden vast gesteld, dat er belangrijke besparingen mo gelijk zijn. Zo is het de commissie opge vallen, dat de Amsterdamse voorschriften muren eisen, welke in de meeste gevallen dunner zijn dan die, welke voorschriften in andere gemeenten voorschrijven, terwijl deze muren in de zeer slechte ondergrond van Amsterdam geen bezwaren voor de hechtheid der gebouwen hebben opgele verd. Zelfs hebben zij onder ongunstige omstandigheden, b.v. bominslag, zich even goed gehouden als dikkere muren, zoals die in andere gemeenten zijn voorgeschreven. Met name geldt dit voor die muren, waar bij de grootste onderlinge afwijkingen in de voorschriften optreden, de binnenmuren. Krachtens het voorgestelde artikel zouden voorschriften, als de hierboven bedoelde Amsterdamse, voor het gehele land kun nen worden gegeven. De besparing, die hier mede kan worden verkregen, werd door de commissie voor een bepaald blok etage woningen te Rotterdam berekend op 410 per woning. De minister ontveinst zich niet, dat dit ontwerp, eenmaal wet geworden, de cen trale overheid bevoegdheid geeft op een terrein, dat tot dusver tot het domein der gemeente behoorde. Hij meent echter, dat de ongunst der tijden dit ingrijpen nood zakelijk maakt. De loggervloot bij de Doggersbank heeft in de afgelopen nacht vooral door het goede weer over het algemeen uitstekend gevist. Zij was grotendeels geconcentreerd ten Zui den van Devilshole. Vangstberichten uit zee Nacht van 20 op 21 Juni KW 14 met 28 k.; KW 163 met 25 k.; KW 23 met 43 k.; KW 161 met 5 k.; KW 138 met 32 k.; KW 56 met 10 k.; KW 3 met 60 k.; KW 9 met 40 k.; KW 47 met 70 k.; KW 54 met 60 k.; KW 144 met 9 k.; KW 83 met 14 k.: KW 67 met 23 k.; KW 18 met 2 k.; KW 2tf met 7 k.; KW 29 met 7 k.; KW 49 met 5 k.; KW 15 met 80 k.; KW 42 met 15 k.; KW 44 met 29 k.; KW 50 met 75 k.; KW 173 met 22 k.; KW 127 met 55 k.; KW 175 met 63 k. (uit halve vleet)KW 130 met 50 k. (nog 30 halen); KW 167 met 8 k.; KW 168 met 32 k.; IJM 283 met 50 k.; SCH 353 met 48 k. Gemiddelde vangsten Vlaardingen: 30 kantjes. Scheveningen: 35 kantjes. Katwijk: 33 kantjes. Op het nood-terrein aan de Koningsweg ontmoetten de officials van de voetbalver enigingen Kinheim en V.V.B. elkaar Woensdagavond in een aantrekkelijke voetbalmatch. De clubvoorzitters speelden als midden voor, maar zorgden tevens voor soms gran dioze „missers". Na ongeveer 20 minuten miste Grootendorst bij V.V.B., waardoor v. d. Star de bal aan Moreus kon door geven, die voor open doel jammerlijk naast schoot. Het was echter uitstel van executie, want vlak daarna kreeg Stals de bal in het midden en zijn ver, hoog schot was De Geer te machtig (1-0). Ongeveer vijf minuten na de hervatting schoot v. d. Star hard in handen van De Geer. Aan de andere kant kon v. d. Wa teren een schuiver van Spruit slechts met het been onschadelijk maken. Voorzitter Leemhuis, die de pass van Hoen opving punterde langs de uitgelopen doelman in het zijnet en even later ging zijn kans door buitenspelpositie verloren. V.V.B. probeerde gelijk te maken en Leemhuis was aardig op dreef toen hem de bal werd afgenomen; Spruit, totaal vrijgespeeld, zag geen kans om met een hard schot de balans in evenwicht te brengen. Tenslotte nam Kinheim met slechts 1-0 genoegen. ADVERTENTIE Doelstraat 39 - Haarlem - Tel. 13232 Officiële verkoop Sikkens lakken Gisteren zijn in de Merwedehaven de eerste Amerikaanse onderdelen voor de Breedband-walserijen der IJmuidense Hoogovens aangekomen. Op de foto hangt een van de 95 ton wegende „walsstoelen" in de takels van een bok. De kostbare onderdelen zullen worden opgeslagen in de inmiddels voltooide afwerkhal van het nieuwe fabriekscomplex. Van het 8375 ton grote Noorse m.s. Havorn van de Meyer Line te Oslo, dat Zondagavond de Merwedehaven te Rotter dam is binnengelopen, zijn door de drij vende bok Heracles twee walserij-staan ders gehaald. Deze staanders, die zijn ver vaardigd door de United Engineering and Foundry Company te Pittsburg (Penn sylvania), zijn bestemd voor de N.V. Breedband te IJmuiden, welke maatschap pij de voor uitbreiding van de Hoogovens te gebruiken onderdelen heeft ontvangen met steun van het plan-Marshall. In totaal zal breedband 15.000 ton ma teriaal ontvangen voor het uitvoeren van grote uitbreidingsplannen. Thans zijn de eerste 450 ton aangevoerd, die behalve de genoemde staanders nog aanzienlijke hoe veelheden ander materiaal zoals funda tieplaten, walsenverstelinrichtingen, rol- lenbanen, omlopen en trappen omvat ten. Begin Augustus wordt met het m.s. Havfalk van dezelfde maatschappij een tweede lading (ongeveer duizend ton) te Rotterdam verwacht. Het zware materiaal voor de N.V. Breedband is voorlopig te Rotterdam op geslagen. Men kan deze drie stukken na melijk niet eerder plaatsen dan over ten minste twee maanden. De gehele uitbrei ding- zal vermoedelijk in September van het volgende jaar gereed zijn. Vele orders vooral voor dunne platen en blik wachten reeds op uitvoering. Ook minister Mansholt aan boord Vanmorgen is de visserij-onderzoekings- kotter „Antoni van Leeuwenhoek" met een gezelschap buitenlandse vertegenwoordi gers en handelsattachés de haven uitge varen. Aan boord bevond zich onder meer ook de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de heer S. L. Mans- holt, de directeur der vissserij de heer G. J. Lienesch en de visserijbioloog dr. B. Havinga. Op zee wordt het doel van de „Antoni" gedemonstreerd Met nog twee wedstrijden te spelen heeft P. C. Bais deze week, door zijn overwin ning op A. Peekei, beslag gelegd op het clubkampioenschap van de Beverwijkse Damclub. H. Diederiks eindigde als een goede tweede. In de eerste klasse won J. G. H. Hagenaar van W. v. d. Elzen en hij ein digde in deze afdeling als eerste, zodat hij het volgende seizoen in de hoofdklasse mag uitkomen. Minder aan de markt en export naar Duitsland Reeds de tweede dag der aardbeienvei ling liep de toch al niet grootse aanvoer terug en de prijzen reageerden onmiddel lijk met een scherpe stijging tot boven de drie gulden per slof en er is zelfs 3.20 betaald. Deze prijs gold de Moulin Rouge, de „zure" kwam tot 2.80 en dat was ook de hoogste prijs voor de aardbeien zonder dop. Duitsland was afnemer van ruim 3000 manden, die voornamelijk naar de grote steden gingen. De vereniging NederlandU.S.R.R. be legde Woensdagavond in het Kennemer Theater te Beverwijk een „verslagavond", waarop het woord gevoerd werd door de arbeiders-delegatie, welke een bezoek aan de Sovjet-Unie heeft gebracht. Dit ge schiedde bij monde van de Hoogovenarbei der, de heer W. Swarts, die tevens com munistisch raadslid is voor de gemeente Beverwijk. Deze beschreef zijn indrukken van de 1 Mei-viering in Rusland, welke naar hij zeide, diepe indruk op hem had gemaakt. De wederopbouw in Rusland gaat naar spreker zeide, in een verbazend snel tempo. De heer Swarts is tevens in de gelegenheid geweest een hoogovenbedrijf in de Sovjet- Unie te bezichtigen. Het heeft een opper vlakte van ongeveer 400 hectaren met walserij en van 1100 meter lengte, waar blokken van 7 ton worden uitgewalst. De arbeiders ontvangen een basisloon en een premie; en een smeltmeester kan hierbij naar spreker zeide meer verdienen dan een directeur. Aan de sociale voorzieningen wordt in de Sovjet-Unie grote aandacht besteed en de meeste fabrieken hebben zelfs eigen sanatoria. Over alles wat hij in Rusland had gezien, toonde de heer Swarts zich bijzonder tevreden. Het nationale circus „Boltini" heeft Woensdagavond op het land tussen de Oude- en Nieuwe Overtoom zijn eerste voorstelling gegeven.. De viermasttent die Castricum al meer dan eens gezien heeft, herbergt inderdaad een uitgebreid en voortreffelijk program ma, dat af en toe het internationale niveau bereikt. Een der hoogtepunten werd uiteraard door de paardennummers gevormd. Op dit gebied viel er voor de liefhebbers veel te genieten. Attractief, maar al weer verou derd, was het optreden van Dicky en Toni Boltini die op fietsen en fietsjes van aller lei hoogten hun handigheid demonstreer den. In de pauze maakten een groot aantal bezoekers van de gelegenheid tot bezichti ging van de stallen gebruik. „Tencolineum" Carbotine in groen en andere kleuren voor schuttingen en buitenhuisjes De boot voer van de kant weg. Bunkie gebruikte de ene riem voor het duwen. „Jammer, dat er maar één roeiriem is", vond Rick. „Anders konden we roeien, dat gaat vlugger!" „Nou ja, maar zo gaat het ook wel!", zei Bunkie. „Ik zal er mee wrikken, dan komen we ook best vooruit!" En ja, daar had hij gelijk in. Zo ging het ook wel. De boot dobberde lekker door het midden van de brede sloot. Tevreden zaten ze in hun vaartuig, en niemand kwam opdagen, om ze tegen te houden. Eigenlijk waren ze wel wat ondeugend, want de boot was niet van hen en de eigenaar had ze niet gezegd, dat ze ermee mochten varen! Maar daar dachten ze al niet meer aan. Ze vonden het zo prettig, door die sloot te varen in een echte roeiboot, dat ze vergaten, of het wel mocht. Langzaam maar zeker kwamen ze vooruit. „Een fijn bootje, hè?", zei Rick. „Nou!", zei Bunkie. Maar.toen schoot opeens de roeiriem uit z'n hand! De plannen tot het organiseren van het „Wijkertorentournooi" voor Kennemer voetbalverenigingen hebben vastere vorm gekregen. Woensdagavond vonden in hotel Eggers besprekingen plaats tussen de besturen van de supportersverenigingen van „Bever wijk", „Kinheim", „Wijk aan Zee", „VVB" „ADO", „Vitesse '22" en „CSV". De commissie, die de organisatie ter hand zal nemen is als volgt gekozen: Voorzitter J. Bruinsma (CSV), 2de voor zitter C. IJpelaan (Vitesse 22), secretaris C. Minnes (WB), 2de secretaris P. van Roon (Wijk aan Zee), penningmeester J. Slotemaker (Beverwijk), 2de penning meester C. Zonneveld (ADO), leden H. van Asselt (Kinheim), H. Snel (Limmen) en Chr. Pieterse (CSV). Er is besloten dat het sportfestijn plaats zal hebben op een naderde bepalen dag in Augustus. Als wisselprijs over drie jaren is de zil veren Wijkertoren beschikbaar en voor de overige prijswinnaars zullen een beker, zil veren médailles en een zilveren voetbal komen. De wedstrijden zullen te Beverwijk en Castricum gehouden worden. Om de Prins Hendrik-beker Zondag worden op de Nenijto-baan te Rotterdam de voorwedstrijden gehouden om het athletiek-kampioenschap van de K.N.A.U., die bekend zijn als de wedstrij den voor de P. H. (Prins Hendrik)-beker. Aan deze wedstrijden, uitsluitend voor heren-athleten, zal ook een ploeg van de K.A.V. „Suomi" deelnemen, bestaande uit: 100 meter: B. Berghuis en Th. Kluft. 400 meter: A. Koet en W. Deenik. 800 meter: Joop Smit en G. Oudendijk. 1500 meter: R. Hoffmanns en G. Stuyf- zand. 5000 meter: L. Schol en A. Spek. 110 meter horden: T. v. d. Werff. Hoogspringen: T. v. d. Werff en D. van Zutfen. Verspringen: Joh. Adelaar en W. Schoe- maker. Discuswerpen: Chr. Postma en G. Postma Kogelstoten: Chr. Postma en P. Koeten. Speerwerpen: G. Postma en P. Koeten. Bovendien wordt deelgenomen aan de estafettes 4 x 100 meter en 4 x 400 meter, waarvoor de betreffende ploegen nog samengesteld zullen worden. Naar aanleiding van de op 21 Mei gehou den vergadering kwam de buurtvereniging „Schulpen" weer in gebouw ,,'t Centrum" te Beverwijk bijeen om het rapport te horen over de geruchtmakende zaak rond twee bestuursleden, die veel stof heeft doen opwaaien en die volgens het rapport „rivaliteit" als ondergrond heeft. Er is toen een commissie van onderzoek ingesteld. De heer Van Eyken prees de voortvarendheid dezer commissie, maar stelde voor het rapport niet in discussie te brengen. De rapporteur, de heer A. Langkemper, wees op het feit, dat de commissie een on aangename taak was ten deel gevallen en als persoonlijke toelichting merkte hij op dat het hem in zijn lange organisatieloop baan nog nimmer was overkomen een zo ernstige kwestie naar voren te moeten brengen. Hij noemde het motief tot de narigheid de rivaliteit waaruit diverse bot singen zijn ontstaan. De rapporteur laakte de houding van de betrokkenen. De heer Langkemper legde de nadruk op de schuld van enkelen, die echter de vereniging niet kapot mag maken en hij deed een beroep op allen om met een schone lei te beginnen. Als gevolg van deze kwestie is de secre taris, de heer M. J. Marcus afgetreden en ging de heer J. W. L. Scherpenhuizen, die als voorzitter reeds had bedankt, thans ook als lid uit de vereniging. De heer A. Lang kemper werd bij acclamatie als bestuurslid gekozen. Nu de heer Scherpenhuizen uit de buurt vereniging „Schulpen" is getreden zal dit met zich meebrengen, dat hij, die de ziel van de Vereniging „Velsen-Noord Vooruit" is, ook daaruit zal moeten verdwijnen. HOUTAANVOER VOOR DE PAPIER FABRIEK. Voor de papierfabriek Van Gelder Zonen zijn Donderdag weer twee schepen met hout aangekomen. Van de Poolse haven Gdansk (Danzig) voerde het Deense s.s. Hanne Skou een lading van 592 vadem hout aan en het Finse s.s. Bore 6 bracht van de Finse haven Toppila 553 vadem hout voor de steiger. DONDERDAG 21 JUNI. Bioscopen: geen voorstelling. VRIJDAG 22 JUNI. Kennemer Theater, 7 en 9.15 uur: „Winter time". Luxor Theater, 7 en 9.15 uur: „De ontsnap ping van Corregidor". W. B. Theater, 8 uur: „Killer McCoy". Akkrumdijk. 19 te Albireo pass. 19 Finis, *3 Sal«ö Amstelkerk, 19 v t.i! re' Amstelstad, 19 v. Le t, 1 n- Uik Alphard, 19 te R'd?,„ "Vre Arundo. 19 v. Sorel VnUverP« Amsteldiep, 20 v Port's ^arn- Amstelkerk. 20 te Aardijk. 19 600 m W 7u,S' Abbekerk. 19 240 m Ivoren. Adinda, 19 v Saipni, ^P-Pal™, Antonia, 20 te PladV' Halph°ng. Algenib, 19 i90 m Amsteldijk, 19 48o' Aoz0rCn. Ams clvaart, 19 300 m B'engkalls, 17 v Semar, Beverwijk, vertr. 20 v rS"' So"ab,j, Bandjermasin, 19 te kali a c'Vlta Bennekom, 19 -too m 11 w<i Bacchus, 19 v. Fort fit™.. ama- Bonaire, 19 950 m zzw a Ne»Yoft Caltex Delft, pass 19 o,,San ;%e', Castorl9 v. Demerara n cSSant Cleodora, pass. 19 Manlila Fel1*- Cottica, 19 1080 m ZW vf Ceronia, 19 450 mz\vFinira' Enggano, 19 nog te Rai,* Eemdijk, 19 v. Bremen Farmsum. 19 200 m. ONn n Groote Beer, 19 900 m Nw r?*» Jagersfontein? 29 feT.S™,. a,, Kota Inten. pass 19 Bu?liJe™i Keilehaven, pass. 19 Las pI? Katwijk, vertr. 20 v. L^enberg, 19 te Bagno™ n' Leopoldskerk, 19 v Chit-ao» Lieve Vrouwekerk, 19 pass ai»? Adta Lf«ork, 19 te Bombay" Alte' Linge, 21 te Zaandam verw v Tiwi Laurenskerk, 20 v TawtV 19 Marisa, pass. 19 Flores a' Muiderkerk, 19 10e te vw„ Musi, 19 rede BalCpJ?"^ Marken. 19 360 m. NW. Flores Nieuw Amsterdam, 20 te Le Havre Noordam, 19 840 m W t 7 «Lint. Overijsel, 19 v. Suez m'Adef^ Oranjefontein, 20 te A'dam Oberon, 19 te New York fr?f- Oranjestad, 19 540 m W 7,w m,j.. Orestes, 19 600 m NNO JL Ovula, 18 v. Tarakan n SlnSannr? Prins Willem V. 19 720 m. Nott,.,. Radja. 20 te Makassar. Raki, pass. 19 Kp. Bon. Rotula, 20 te Southampton venv svS..2° v-N™ St^or, 19 te R'dam v. Levant. Stad Arnhem, vertr. 20 v. Vlaa-dlnv»c Stad Maassluis, 19 v. Vlaardln'gen n w? Saroena, 20 te Miri Sornmelsdijk, 19 300 m. N.NO. Bermudas Stad Maastricht, 19 te Casablanca Straat Soenda, 19 420 m. NW, Tristan da Ci, Stad Leiden. 19 120 m. ZW. Keywwt Tawali, 20 te Belawan. Ternate, pass. 19 14 u. Finisterre Tankhaven II. 19 n. Sungeigerong. Tankhaven III, 20 te Bangkok verw, Tiba. 19 295 m. O. Belle Isle Tibia, 19 180 m. NO. Barbados. Tero, 19 420 m NO. Rio Grande do Si Themisto, 19 500 m. O.ZO. Cape Race Tiberius, 19 180 m. NO. Bahamas Tjipondok. 17 te Shimizu. Tjitialengka, 18 te Makassar. Triton, 19 v4 Turks Island n. Phlladelpiü Trompenberg, 19 300 m. N.NW. Bentó Veendam, 19 te R'dam v. New York. Volendam, 19 480 ni. O. ten N. Belle Ke. Van Heutsz, 16 v. Hongkong n. Start Vulcanus, pass. 20 Finisterre. Winsum, 20 te Dakar. Westland, 19 te Buenos Aires. Waibalong, 17 v. Singapore n. Soerafcyi. Westerdam, 19 300 m. Z.ZO. Carre Race Woensdrecht, 19 480 m. N.NO. Sombre», IJsél, 20 te Paramaribo verw. Zeeland, 20 te Djeddah. KLEKE Villi Arnoudspolder, 19 v. Lissabon n. Opcrto. Coolhaven, 19 v. Antwerpen n. Casjblua Citadel, 19 v. Bayonne n. Liverpool Confid, 19 v. Teignmouth n. Porsgrun. Corona, 19 v. Gent n. Malir.ö. Deneb, 19 v. R'dam n. Manchester. Deni, 18 te Newport. Depa, 19 v. Kopenhagen n. Gothenburj Dorinda, 19 te Hamburg. Elisabeth, 20 v. Dover n. Londen. Ferocia, 19 v. Cork n. Swansea. Fraternite, 20 v, Vlissingen n. R'dsm. Glashaven, verm. 21 v. Horsens. Henk, 19 v. Rouen n. Manchester. Henriëtte, 19 te Londen. Hada, 19 v. Norrkoping n. Kotka. Hast V, 20 te Penzance. Henrica, 21 te A'dam verw. Holendrecht. 19 te Bayonne. Immanuel, 19 v. Helsinki n. Roermal Ingeborg, 20 v. Egersund n. Fredentód Java. 19 te Huil. Jakob Oorburg, 19 v. Bordeaux n, Catóki Kemphaan, verm. 21 te Oslo. Koningshaven, vertr. 20 v. Cardiff n. Rïc Lacra, 20 te Kotka. Leuvehaven, 19 v. Gothenburg n. AntvtTC. Mies, 17 v. Limhamn n. Hango. Marne, 19 v. Norrkoping n. Stockholm. Matthew, 20 v. Casablanca n. Londen. Mereurius, 20 te Ipswich. Nassauhaven, 19 v. Kopenhagen n. Rdn Nieuwehaven, pass. 19 Lizard. Nottingham, 19 te Port Talbot. Nijenburgh, 19 te Hamburg. Poortvliet, 19 te Lervik. Rijnhaven, 19 te Huil. Sambre, 20 te Antwerpen. Sirius, 19 v. R'dam n. Hamburg. Soemba, 19 te Huil. Spess, 19 te Malmö. Spurt, pass. 20 Brunsbuttel. Sylvia, 19 v. Bergen n. vlaardingen. Terschelling, 19 te Marseille. Urmajo, 19 v. Grangemouth n. bijui Viking, 19 te Harlingen. Vrede, 20 te Gothenburg. Veenenburgh, 19 v. Middlesbro n. Rd- Wickenburgh, 19 v. Duinkerken n. P-- SLEEPVAAB Maas, 19 v. Falmouth n, R'dam. Tyne, 18 te Falmouth. m-1. Witte Zee, met 2 hekwielers, 18 4 40 .v beroepen De Gereformeerde Kerk van (art. 31 K. O.) heeft beroepen fe 1W meester te Baarn. 12) En dit zou ook een juffrouw Baeck zijn, dit grove schepsel, dat onophoudelijk praat te en zijn arm tegen zich aandrukte? De naam kwam toch uit, en ook het adres dat inspecteur Renkevoort hem genoemd had. Het was onbegrijpelijk. Hij moest meer van haar te weten komen. „Ga je zoveel uit?" Ik bedoelben je dan zó weinig thuis?" Hij had even een adempauze afgewacht om deze vraag te kunnen stellen. Het meisje antwoordde met opgetrokken neus: „Thuis? Thuis is het een snertboel!" „Een snertboel? Wat bedoel je daarmee? Zijn ze dan niet aardig voor je?" Hij moest nu volhouden, doorvragen, net als inspecteur Renkevoort. Niet voor niets stond hij hier met dit meisje op het Leidse Plein. Gelukkig was zij niet terug houdend. „Och nee. Niet aardig, dat is nu een oeetje te veel gezegd. Ik heb een stief moeder, en die is heel geschikt. Ja werke lijk, die kan er-heus wel mee door. En mijn stiefzuster ook. Maar dan heb ik nog een broer van zestien, een brutale vlegel. Een echt lamme leeftijd van zulke jon gens. En een eigen zuster, dat is een naar, aanstellerig wicht. En mijn vader is een bullebak." De stiefzuster, dacht Michael. Dat is na tuurlijk de oplossing. En hij vroeg: „Hoe oud is die stiefzuster?" „O, al oud. Al dertig. En ze draait pil len." „Wèt!" „Nou ja, ik bedoel: ze is apothekeres. Een zakenvrouw." Een zakenvrouw, dacht Michael Nore- lius. Een diepe rimpel plooide zich tussen zijn wenkbrauwen. Hij was stil blijven staan. Lydia Baeck was ook stil blijven staan. Zij keek verlangend naar de vele licht reclames, die aan en uit flitsten in de nevelige avond. Langs hen heen liepen goed-geklede mensen, druk pratend. Leuk was het. Maar hij moest nu niet gaan zeu ren over zulke saaie dingen als thuis. Dan werd het vervelend en dat wou ze niet. „Is ze blond? Lijkt ze op jou, je stief zuster?" „Zeg Michael", begon ze aarzelend, zijn vraag negerend, „ik weet natuurlijk niet. het zal toch wel niet je bedoeling zijn om hier de hele avond te blijven staan, is het niet? Ik krijg verschrikkelijk koude voeten. Laten we ergens.er zijn zo vreselijk veel leuke dingenlaten we samen er gens naar toe gaan. Vind je ook niet?" Ze greep hem nu met allebei haar handen aan de revers van zijn jas en keek smekend naar hem op. Zij glimlachte. Hij staarde verwonderd in haar omhooggeheven ge zicht. Drommels, wat was ze onappetijtelijk! Verschrikkelijk! En wat ze allemaal zei! Maar hij kon haar niet laten schieten; hij wist nog eigenlijk niets. Een zakenvrouw? Hij glimlachte automatisch. „Nou", zei hij gelaten, „dan gaan we ergens naar toe. Zeg jij maar wat je het liefste wilt." „Je bent een schat. Laten we dan naar de Amstelstraat gaan. Daar gaat een revue: „Hup, daar gaan we!" Enig moet die zijn! Er is een Egyptisch ballet, 't Is alleen maar de vraag of we nog een plaats krij gen, het is al zo laat. Laten we hard lopen". Zij haakte weer in zijn arm en tripte zo snel voorwaarts als haar hooggehakte avondschoentjes dat gedoogden. Michael, met zijn lange, bedachtzame passen, la veerde haar door de mensenmenigte. Er was een soort grimmige nieuwsgierigheid in hem om het Egyptische ballet te zien in de revue: „Hup, daar gaan we!", in ge zelschap van deze jonge vrouw met haar verschrikkelijke haardos. Men moest ook een donkerder zijde van het leven leren kennen. Zij kregen de twee laatste en duurste plaatsen. Frontloge. Lydia Baeck trad goed naar voren en liet de kostbare bontmantel van haar schouders glijden met het gebaar van een filmdiva. Michael Norelius nam de mantel aan en drapeerde hem over haar rugleuning. En dan gingen ze zitten. De muziek had al daverend ingezet en het voetlicht flapte aan. Er waren natuurlijk girls met rhyth- misch-zwaaiende blote benen en struis veren op het hoofd. Er was een vrouwelijke acrobate met een minimum aan lichaams bedekking en een maximum aan souplesse. Zij legde als het ware een knoop in zich zelf en haar gelaat met het stereotiepe glimlachje kwam telkens in de meest on verwachte poses uit haar ineengestrengelde ledematen naar voren kijken. Toen het stormachtig applaus wat bedaard was, kwam de conférencier naar voren en zong, na enige voorbereidende grapjes, de schla ger van de revue: „Hup, daar gaan we allemaal„hup, daar gaan we alle maal!" Het sloeg dadelijk in. Iedereen neu riede, bromde of zoemde het simpele wijsje met het pakkende rhythme: „Hup, daar gaan we allemaal!" De voeten, al of niet in avondschoentjes, tikten mee; de handen sloegen de maat met de programma's. Het was een éclatant succes. Lydia Baeck, voorovergebogen om voor al niets te missen, genoot. Dit was nu het plezier dat zij zich voor deze avond had voorgesteld. Zij vergat zelfs voor een tijdje haar eigen aanwezigheid hier in de front- loge aan de zijde van een knappe jonge •nan en dat pleitte we) bijzonder voor do .'ascinerende kracht van de voorstelling. Zij was wég. En ze neuriede ook het wijsje mee, lachte uitbundig om de tamelijk vul gaire moppen en keek haar ogen uit naar. de veelkleurige taferelen. Naast haar zat de Egyptoloog achter in zijn stoel geleund en keek ook zijn ogen uit. Hoe was het mogelijk, dat zoiets be stond, dat dit het geregeld divertissement was van duizenden mensen, terwijl hij achter zijn boeken zat of naar het Concert gebouw ging! Was hij dan werkelijk een kluizenaar, die zich van het leven had af gesloten en was dit de wezenlijke wereld, de realiteit? Of was zijn wereld de reali teit, de wereld van de wetenschap en het denken, de wereld van het wezen der din gen en de eeuwige waarheid? Het was ver bijsterend. Het was misschien wel eens goed, dat hij deze vertoning bijwoonde in gezelschap van een meisje als Lydia, het maakte mis schien meer een mens van hem dan hij totnogtoe geweest was. Maar het deed hem meer dan ooit de gapende kloof tussen die twee werelden zien: tussen de wereld van Lydia Baeck en duizenden andere meisjes en de wereld van hemzelf. Was er dan geen meisje ook van zijn wereld? Koningin Amentéte? Maar hij zat hier niet voor niets. Hij moest nog veel meer te weten komen, op helderingen vragen over die stiefzuster. Het gordijn zakte. Het meisje zag hem aan met een kleur van plezier en praatte hon- lerd uit: had hij he' ook niet énig gevon- den, die dronken hospita en die liedjes en die bespottelijke professor? Het was een geluk, dat de pauze vrij lang duurde en hij, onder het gen ijsje, behoedzaam het Je?prLrf;tj: terugbrengen op haar thuis. hij dan haar babbelzucht m ae richting gedirigeerd. WantnuF te stelpen, kwamen de ver haar stiefzuster, die blond eigen zuster, die donker w -- een zigeuner. Een pretentieus^ #i zich verbeeldde een talent hebben en daarmee hec ne g kop zette. Haar vad"' v'ohpinl bespet» en nu speelde ze in het ge lijk gewichtig. Ze was van die lieve maniertjes k een om haar vinger wond, n politieman. M, 0. Nu.? Had ze dat nog met vgla.^ was vanmiddag iets met zij wist niet precies wat, en op tf een politie-auto thuisge divan gaan liggen AansteUertJ R En later op de middag- tafel zouden gaan, was er man gekomen, een ïnsp een poos bij haar gezet Jet ineens binnen gekomen hij Kathrientje met zich1 mee Hij wou niet zeggen waa :;-s. Vat zeg je? Met™},»'" Is ze dan gearresteerd- hoUd;d Het meisje haaMe^de», .Weinee, dat geloof ik nies koek en ei allemaal. Z ..-jigeeafl^ terugkomen. Daar maa rtj[ over!"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 6