Tante Els Sun bird J. Meyer en Zn J jonge Velsen's financiën niet ongunstig Visserij-varia paardekrachten van de trawlers boren de drijfnetvisserij de grond in" Lr steeds sombere geluiden uit „de Zuid" 0 de IJmuidense trawlmaatjes ijfS te gaan irt r<^f2lwoners van Lam~ 'Ma vooir Velsen SMeek' Nu ook een vaste boord met dubbele levensduur „Trawlmaatjes" in kort geding voor scheidsgerecht Rotterdamse rederij tegen het Bedrijfschap Laros voor de vierde keer clubkampioen van D.C.IJ. Het hoekje van 1 2 3 4 5 6 Het gemeentebestuur verwacht dat de groot-opgezette woningbouwplannen uitgevoerd kunnen worden Geen tekort meer op de begroting voor 1951 Bouw van 669 woningen voor 9.006.000 De Lange Nieuwstraat, win kelcentrum voor IJmuiden Scholenbouw Het nieuwe Raadhuis Een badinrichting in de Krugerstraat Een Openbaar Slachthuis MARKTBERICHTEN Zilver ïn het Centrale Magazijn van de Hoogovens ,«dekdag 21 JUNI 1951 ïTmuidens euvele moed, p liotffl Hollandse Nieuwe af Wier» f«kringen nog geenzins en modern- i^l over het algemeen begrip ^el «onomische noodzaak van Za voor "uonap collega's om m TTmuidense collega J^e£voor de visserij op verse 001' oe VlSSci ij OP een product, dat de v - is er in klein in te ejpt 'knopen, i. er in Sssn, Smaakte eenstemmigheid ^/i Eevluelf. „Een ver- l* het B«frtifschap om V0°!' ef" m ^ordt gezegd, „maar dan verordening zonder ach- iBn". En: „De visseru op de «ftSoirt aan de loggers en voor meThun machines van zo n tfSrdeiachten is het een *W» ^de drüfnetvisseru de grond i. ocnprten van de omwen- [ÓÖS0CUn iiden met de „Abraham" 1 Danser" begon, worden janon WOrdt als volgt trawler ver- Sh, rekkelijk gering aantal men- loggers hebben samen de- maar geven samen zeg een boterham. Als het op l'l3 «at zeggen de Katwijkers, nïS vafH er i; Ser met onbeperkt machine- 3f gevist worden op zoute haring. Jifn limiet gesteld aan dat motor- iwaarom blijven de trawlers met A verse vis en waarom vegen ze nu tag de haringgronden schoon. Te veel? wikt zou niet overvoerd worden, al- Lt was de bedoeling van de regeling, Stoers in het begin van de nieuwe j3 een beperkt aantal netten mee E'f namen. Nu komen de trawlers Iut hun straks wellicht massale lende markt raakt wél overvoerd, Gevolgen van dien: opstapeling van &are zoute haring in de weinige ;rj®. die de visserij de hare kan noe- sdallng en tenslotte: de vismeel- tó ziet de trawlvisserij op zoute ejóor de sterke IJmuidense schepen K- noodsprong om de exploitatie slui pneten, maar tegelijkertijd als een i-.j voor de specifieke drijfnetvloot. j Traaft zich daar voorts af, hoe de érien zullen reageren, indien blijkt, indoor deze revolutionnaire gang van een stijgende werkloosheid zou ont lader de Katwijkse, Scheveningse en sipe vissers zal de Unie Verkeer udere woorden niet moeten kiezen ,a de grote groep loggerbemanningen i kleinere groep trawlermensen? Hier ^gereageerd kunnen worden, dat Kat ie bakens dan ook maar (naar IJmui- jiioet verzetten, maar de vraag blijft cc zichzelf voorlopig onbeantwoord ei bovendien is het de grote vraag, ibeel traditionelere Katwijk de sprong t en een droge boterham met log in? niet prefereert boven een be lt:'; met trawlmaatjes. Instinctieve vrees dat de reder van „de Zuid" ha instinctieve vrees heeft voor de ;::ge en vaak lichtelijke avontuurlijke van IJmuiden en de visserij een Eïor idealistisch bekijkt dan het feialistische" IJmuiden. heads blijft het vuurtje smeulen en kifete woord over de kwestie der ratjes is nog lang niet gesproken »OOOCCOOOCOOCCOOC<X)<X»OCOCOOCOOOOOOOOOOOCOOCICOOOOCOOCC« De lijn der Nederlandse visserij, die tot nog toe van de eerste Hollandse Nieuwe tot de laatste Engelse wal-haring en dan verder de winter in gemakkelijk te vol gen loas, is door de beide IJmuidense trawlers „Abraham" en „Simon de Dan ser" plotseling in een nog onbekende richting omgebogen: zij hebben zich bemoeid met de zoute haringvisserij, voor de traditie zulks toeliet. De reacties in de andere vissersplaatsen blijven hevig en deze beschouwing wil een paar nieuwe gezichtspunten naar voren brengen. De kwestie is er nog niet uitputtend mee behandeld, maar ze wordt er wel interessanter door. ^CCCOCXDOOCCCCOCOOCOCOOCCCCC niet op de redersvergaderingen, niet in organisatorisch verband en niet in de bin nenkamers. Om nog maar te zwijgen van de nawerking, die deze trawlmaatjes kun nen hebben op de ideeën van de commissie- Tinbergen, die zich bezig houdt met een betere rendabiliteit van de Nederlandse vissersvloot. NIEUWE PREDIKANT BIJ DE BEFORMEERDE KERK (ART. 31). c een vergadering op 19 Juni heeft de tead van de Gereformeerde Kerk UI K.O.) een beroep uitgebracht op li.ïïaagmeester van Baarn. predikant werd bij acclamatie ge- SUGERS IN DE VOETBALWEI k elftal, samengesteld uit Santpoortse gaat hedenavond voetballen tegen pellers, die de „Santhaezen" vor- wordt gespeeld op een terrein aan waeislaan. ADVERTENTIE die r, 1 ?00p drAlbert Wdoor i bekendheid heeft crèêid uoor lT en evan9e~ :'i:h De i.,n'stwens een kundig ttfei le q ,00^ d?'. Schweitzer aan de 2?' m,ens een bez°ek e vadei van Munster. ?5®DAG 21 JUNI kabjjfc» Uur: ,,De sleutels van het fcï?gav,ond van arbei" \n5Tr^r-,b®pek aan Rusland. VRTTmr. oe* ac ■- ift AG 22 JUNI „Wilde vaw op Ujj Nut "Kruisweg der liefde: g. 20 uur: Circus Kaap- Jos Als de vaste boord van deze bijzondere SUN- BIRD straks versleten is, kan elke huisvrouw hem in enkele minuten ver vangen door de reserve- boord, die er bij geleverd wordt En gaat het shirt weer ééns zo lang mee 1 Kennemerlaan 36, IJmuiden Telefoon 4453 Maatkleermakers Modes Naar wij vernemen heeft de rederij J. en J. Roelofs te Rotterdam voor het scheids gerecht voor de voedselvoorziening in Den Haag een klacht in kort geding aanhangig gemaakt over de gang van zaken in de visserij op zoute haring. De klacht valt uiteen in drie onderdelen: a. Het is de rederij J. en J. Roelofs on mogelijk gemaakt de trawlvisserij uit te oefenen. b. De bekendmaking in het voedsel voorzieningsblad vanwege het Bedrijfschap voor Visserijproducten over de nieuwe haringteelt met de datum (15 Juli), waar op de vloot haring zou kunnen gaan trek ken en het aantal netten, dat in het begin mee naar zee mocht worden genomen, zou veel te kort voor het uitvaren van de vloot gepubliceerd zijn. De termijn van drie dagen voor het vertrek acht deze rederij niet voldoende. c. Op de verordening van het Bedrijf schap volgde even later een dispensatie voor de IJmuidense trawlers „Abraham" en „Simon de Danser", die voor de vast gestelde dag wel mochten gaan trawlen op maatjesharing en ook dit wordt betwist. De voorzitter van het scheidsgerecht zal dezer dagen uitspraak doen. Door zijn laatste partij tegen voorzitter De Jong remise te spelen is H. Laros voor de vierde keer er in geslaagd de clubtitel van de damclub IJmuiden te veroveren. Na afloop van het „Snelheids-tournooi", dat D.C.IJ. met de laatste clubavond van dit seizoen had georganiseerd, is de nieuwe kampioen hartelijk gehuldigd. Dukel werd met één punt minder een goede tweede. T. Postma verwierf zich na de beide cracks met 23 punten een zeer goede derde plaats en voorzitter De Jong en G. Postma kwamen op de vierde en vijfde plaats ge lijk aan in de selectieafdeling. Het snelheidstournooi is gewonnen door H. Swiers en Van Straten. Ott en L. Vooys bereikten de finale. NIEUWENHUIZEN IN DE „KENNEMER"-FINALE De D.C.IJ.-speler Nieuwenhuizen wist de tweede partij van Chr. Bakker (Bever wijk) te winnen, waardoor Nieuwenhuizen met Aussorren in de finale om het kam pioenschap van Kennemerland eerste klasse uitkomt. Aussorren is nu kampioen van Beverwijk, Velsen en IJmuiden in de eerste klasse. In de tweede klasse zal H. Zeeuw uit IJmuiden de finale uitspelen. GESLAAGDE VISSERIJ-SCHOLIEREN Aan de gemeentelijke visserijschool te IJmuiden slaagde een aantal leerlingen voor de volgende diploma's: Motordrijver-visserij: P. de Lange, J. Zwemmer, T. Glas, P. Paap, A. N. Tuijp, G. van Alfen, A. J. Schoorl en H. Bosman; motordrijver kleine handelsvaart: C. de Boer, E. Schol, C. Duiker, H. J. Heeremans, J. de Vries, J. M. v. Valkenburg en J. D. Blokland; radio-telefonie: J. Voorhout en H. Heida; scheepswerktuigkunriige ter Koopvaardij: A. J. Schouten en Ph. v. d. Wint; certificaat van uitwijken: R. P. Clots; stuurman visserij (le gedeelte): J. Plug, K. Sint en H. Ouwehand; stuurman visserij (2e gedeelte): D. Verduijn, J. Blok, H. Plug, J. Plug en K. Sint; aanvullings-diploma verre visserij: J. Guijt, J. Blok en Ph. Prins; stuurman kleine sleep vaart: O. Edelenbosch en P. Lokker; stuurman kleine handels vaart: B. Iskus. Voor het schooldiploma slaagden: schie mannen: K. clen Heijer, V. Goris, B. Kerk hof, R. Post, J. Loman, G. Rijsdijk, A. Kruiswijk, E. Dobbinga en J. C. v. d. Meij; motordrij ver-visserij: B. Stek, E. Tuijn, W. van Veen, J. H. Warnez en J. P. Okkerse. Donderdag, 21 Juni '51 Beste kinderen. Veel nichten en neven vroegen mij wanneer ze het maandraadsel insturen moesten en inderdaad geloof ik, dat de sluitingsdatum er niet bij gestaan heeft. Jullie hebt niet veel tijd meer, hoor, want vóór 26 Juni moeten de in zendingen binnen zijn aan de Ken nemerlaan, of je geeft je briefje maar aan de krantenbezorger mee. De kin deren, die dus nog niet begonnen zijn, maar wel het plan hebben om een mooi boek te winnen, nemen dus maar gauw een mooi schoon velletje papier voor zich en schrijven in hun mooiste schrift (zo met het puntje van je tong uit je mond, weet je wel!) alle zomer vruchten op die ze kennen. Een paar mooie inzendingen heb ik al binnengekregen, dus ik ben zelf ook erg nieuwsgierig wie er met de prijs gaat strijken! En nu onze correspondentie. KRULLEKOPJE vertelt me dat ze mor gen een schoolreisje gaat maken. Wat heerlijk, meisje! Ik wed, dat je vanavond niet zo gauw zal inslapen als anders, bij de gedachte aan al dat plezier. Blij dorp is prachtig; een grote dierentuin met een reusachtige uitkijktoren er in. En natuur lijk ga je ook de Maastunnel bekijken, want dat is de moeite waard. Het is echt een beetje griezelig idee om te weten dat er zoveel water boven je hoofd is, als je in het midden van die lange gang bent. We moesten zoiets bij ons ook maar hebben onder het Noordzeekanaal, dan hoefden de auto's tenminste soms niet zolang te wach ten voor de pont. Vertel je me gauw hoe je het gemaakt hebt? Veel genoegen, hoor! OLD FIREHAND is heel gelukkig bij de loterij, dat lees ik hier in zijn brief, want zijn moeder, zijn vader en hij hebben met elkaar vier prijzen getrokken. Dat is niet mis, jongen. Alle eetbare waar is zeker al op en je hebt je fles zuurtjes natuurlijk mee op schoolreis genomen. Is de tocht je nogal bevallen? Ik geloof dat ik jullie bus sen heb zien rijden. Waren ze niet rood met geel? Nu, je vertelt me nog maar eens hoe het gegaan is, want dat vind ik altijd erg leuk. MARJANNEKE i s ziek en heeft het schoolreisje niet mee kunnen maken, zo schrijft ze mij in een lange brief. Wat jam mer kind, dat je het zo slecht moest tref fen, maar het is erg leuk van je oom, dat hij je zo spontaan een leuke autotocht heeft aangeboden. Daar mag je hem tenminste wel eens een extra-pakkerd voor geven. Beterschap, hoor kind! PARMENTIER stuurt me nu een goed lijkend portret. Nu ik vond het keurig, vliegenier, want ik kan me nu wel voor stellen hoe je er uit ziet. Je moet nog maar eens meer oefenen voor de spiegel dan gaat het steeds beter, dat zul je zien. Ook kun je gerust een groter stukje papier nemen dan wordt het ook iets duidelijker. Wat doe je nu het liefste: uit je hoofd tekenen of naar een voorbeeld uit de map? Ga jij nog een schoolreis maken of ben je al geweest? Dit was de laatste brief voor deze week. Tot volgende keer! TANTE ELS TANTE ELS FELICITEERT RESEDA, Zeeweg 361, Driehuis en KAREKIET, Oostertuinen 15, Bever wijk; die allebei Zaterdag-jarig zijn. Van harte hoor meisjes, en veel plezier! De oplossing van het vorige weekraadsel was ARNHEM (Aalten, Rijsen, Norg, Hem, En, M). Goede oplossingen kwamen van MARJANNEKE, OLD FIREHAND en PARMENTIER. Het nieuwe raadsel is in de vorm van een kam: Als je alle hokjes van boven naar beneden goed ingevuld hebt volgens onderstaande aanwijzingen, dan komt er op de rug van de kam iets te staan dat elk kind behoort te zijn. Dus, maar eens zien wie dat woord vindt. 1. Warme shawl. 2. Eigen terrein (van boer bijv.) 3. Geen twee. 4. Niet leeg. 5. Boom. 6. Punt van het daki De open hokjes tussen de letters op de rug moet je ook invullen. In Kopenhagen wordt hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe grote electrische centrale die men over een jaar in gebruik hoopt te kunnen nemen. Een overzicht van de nieuwe centrale; op de voorgrond de brandstofopslagplaatsen; op de achter grond, over de spoorlijn, een van de grote gasfabrieken van Kopenhagen. In de laatste dagen hebben wij aandacht gewijd aan de financiële moeilijkheden waarvoor vrijwel alle gemeenten staan. Deze worden veroorzaakt door het feit dat tegen 3 y2 rente geen leningen op lange termijn zijn te krijgen en ook door de om standigheid dat het steeds moeilijker wordt kasgeld op te nemen. Bij een nader onderzoek bleek ons dat de financiële toestand van Velsen gunstiger is dan in verschillende andere gemeenten, ook gunstiger dan in Haarlem. Bij het opmaken van de begroting voor 1951 hadden B. en W., om het tekort te dekken, een „buitengewone bijzondere uit kering" uit het gemeentefonds geraamd van 375.000. Maar deze zal wel niet worden toegekend, want sindsdien is de be grotingspositie van Velsen verbeterd. Vel sen zal namelijk 500.000 extra uit de Ondernemingsbelasting ontvangen en dat maakt dat er geen tekort meer op de be groting is, ook al neemt men in aanmerking dat de nieuwe 5 toeslag op de salarissen van het gemeentepersoneel 70.000 eist, terwijl binnenkort een uitkering van de Steunnormen van Sociale Zaken te ver wachten is, die nog 20.000 zal vergen. Velsen heeft zich ook wat kasgeld be treft nog kunnen redden. Maar het is zeker dat als er geen oplossing komt voor de leningsmoeilijkheden der gemeenten, ook Velsen het niet kan bolwerken. De plannen zijn uitgewerkt voor de bouw van twee complexen van respectievelijk 321 en 348 woningen. De kosten daarvan zijn geraamd op 4.006.000 en 5.000.000. Te zamen dus 669 woningen die 9.006.000 zullen kosten. Men weet dat de regering aan de ge meentebesturen heeft medegedeeld, dat er geen bezwaar is dat de gemeenten begin nen met kapitaalswerken te financieren met kasgeld, mits de zekerheid bestaat, dat als het werk ongeveer halverwege voltooid is, een lening op lange termijn kan wor den gesloten. Velsen zal niet met deze bouw beginnen voor de toezegging van een lening op lange termijn verkregen is. Maar er wordt gehoopt dat Velsen, dat bij uitzondering van de Wederopbouw dit grote bouwplan van 669 woningen gekregen heeft in het bijzonder wegens de voort gaande industrialisatie in de gemeente, met name het nieuwe Breedband-wals- bedrijf ook voorrang zal krijgen bij de hulp die het rijk aan de gemeenten zal geven om de huidige financiële moeilijk heden het hoofd te kunnen bieden, zoals wij onlangs in een raadsverslag al voor spelden. Reeds in ons nummer van Maandag deelden wij mede dat in Den Haag de vraag onder ogen gezien wordt op welke wijze de gemeenten aan geld kunnen ge holpen worden om de meest-noodzakelijke werken uit te voeren. Nu de investeringsvoorschriften uit Den Haag aan de gemeenten gezonden zijn, worden zoals dit trouwens wel in de andere gemeenten ook zal geschieden in Velsen de kapitaalsuitgaven voor de ko mende jaren opnieuw bekeken. Aangeno men moet worden dat de gemeenten alleen toestemming ontvangen om de noodzake lijkste werken uit te voeren. In Velsen staat men op het standpunt dat aan de woning bouw in elk opzicht voorrang moet worden gegeven. Er is reeds begonnen met de aanleg van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Dit werk zal zo werd ons verzekerd in elk geval worden voortgezet. Dit wordt de nieuwe hoofdstraat van IJmuiden, die als winkelcentrum van veel belang zal zijn, want het is een belangrijk onderdeel van het wederopbouwplan yoor de gemeente. De Lange Nieuwstraat is voorlopig de enige winkelstraat die geasfalteerd zal worden. Ook de scholenbouw kan niet stop gezet worden. Vermeerdering van het inwoner aantal heeft tengevolge dat er meer ruimte op de scholen moet komen. Ook staat de gemeente voor de noodzake lijkheid om het Gymnasium uit te breiden. Bekend is dat er plannen klaar liggen voor de bouw van een nieuw raadhuis. Onze goed-ingelichte zegsman betwijfelde of in de eerste jaren aan dit grote werk be gonnen kan worden. Een jaar geleden wer den de kosten voor bouw en inrichting op 4 millioen gulden geschat. Sinsdien zijn de prijzen belangrijk opgelopen, zodat de kos ten nu niet beneden de 5 millioen zullen zijn. In Velsen zal men wel inzien dat het niet verantwoord is dit object in deze tijd van financiële crisis uit te voeren. Boven dien is het wel als zeker te beschouwen dat het rijk daartoe voorlopig geen medewer king zal willen verlenen. Het is ongetwij feld te verdedigen dat Velsen in de toe komst een nieuw raadhuis gaat bouwen. Het tegenwoordige is te klein en het be langrijkste argument voor de bouw is, dat een raadhuis in het hart der gemeente moet staan. Maar ook al erkent men die argu menten, daarnaast is het niet te ontkennen dat het tegenwoordige raadhuis nog wel de eerste jaren in de behoeften kan voorzien. Indertijd is al door de raad een crediet toegestaan van f 60.000 voor de bouw van een badhuis in de Krugerstraat. Aan zo'n inrichting in IJmuiden is ongetwijfeld grote behoefte, zodat tot uitstel van de bouw alleen zal worden besloten als de omstan digheden daartoe dwingen. Reeds vele jaren dringt de noodzakelijk heid naar voren om in de gemeente te ko men tot de bouw van een Openbaar Slacht huis. Intussen tracht men zo goed mogelijk in die leemte te voorzien. Maar dit kan toch niet voorkomen dat het Slachthuis ex- moet komen. Maar de financiële moeilijk heden zullen er wel toe moeten leiden dat het voorlopig op het verlanglijstje nog wat naar beneden geschoven zal worden, want met de bouw en inrichting zouden onge twijfeld enige millioenen gemoeid zijn. 20 Juni 1950 Prijzen Heilbot 2,65—2,10; gr. tong 2,70—2,25; gr.m. tong 1,52—1,32; kl.m. tong 1,46—1,22; kl. tong I 1,120,84; kl. tong II 0,85—0,66; tar bot I 1,341,08, per kg. Tarbot II 5449; tarbot III 4738; tarbot IV 37- 33; tongschar 4634; schartong 32; gr. schol 5934; gr.m. schol 6454; kl.m. schol 6744; kl. schol I 6032; kl. schol II 41—9,50; schar 20—9; v. haring 4035; ma kreel 2416; gr. schelvis 4442; gr.,m. schel vis 49—48; kl.m. schelvis 4539; kl. schelvis I 4539; kl. schelvis II 4039; wijting 2914; gr. gul 5548; midd. gul 5039; kl. gul 4231; kl. haai 32—29; ham 40; kl. wolf 3836; poontjes 118; pieterman 27; kl. rode poon II 21—14, per 50 kg. Gr. kabeljauw 184110; gr. koolvis zw. 67; gr. wolf 8682, per 125 kg. Aanvoer 207 kisten tong en tarbot, 3 kisten heilbot, 27 kisten tongschar en schartong. 480 kisten schol, 31 kisten schar, 141 kisten haring, 550 kisten makreel. 123 kisten schelvis, 141 kisten wijting, 108 kisten kabeljauw en gul, 3 kisten ham, 14 kisten haai, 20 kisten wolf, 51 kisten poon, 3 kisten koolvis, 25 kisten diversen. Totaal 1927 kisten. Besommingen HD 79 f7640; KW 76 f89.80: KW 73 f5200; KW 155 f3690; TX 33 f2160: KW 133 f3185; KW 189 f 480; KW 35 f 620; KW 128 f 435. De trawler Vios besomde f15.160. DRIE VELSENSE KINDEREN NAAR „BIO - VAC ANTIEOORD" Vandaag zijn drie kinderen uit de ge meente Velsen naar het Bio-Vacantieoord „Russenduin" in Bergen aan Zee vertrok ken, waar zij vijf weken zullen blijven. Dit vacantieoord wordt geëxploiteerd door de gelijknamige stichting, die tweemaal per jaar in de bioscopen collecteert ten bate van het zwakke Nederlandse kind. De stichting verzorgt deze vacantie voor zwakke en behoeftige kinderen tussen de 6 en 14 jaar, ongeacht de religieuse of poli tieke gezindheid der ouders of verzorgers. Voor de drie kinderen in Velsen, wie deze vacantie dit jaar ten deel valt, heeft de directie van het Rex-theater de zorg van het afhalen en thuisbezorgen op zich ge- SCHEEPVAART IJMUIDEN Woensdag 20 Juni kwamen de haven van IJmuiden binnen: Albert D. van Hudixvall. Danae van Rotterdam. Ary Scheffer van La Palice. British Advocate van Le Havre. Oranjefontein van Antwerpen. Strabo van Cadix. Johan van Oldenbarnevelt van Australië. Martha Arendts van Hamburg. Westerdok van Londen. Pavo van Raumö. Vertrokken zijn: Lydia naar Porsgrun. Ponto naar Ostrand. Rossö naar Bremen. Vinga naar Newcastle. Fermyn naar Rotter dam. Phoenix naar Malmö. Nordik naar Antwerpen. Lapland naar Antwerpen. Posei- doen naar Sande fjord. Deo Duce n. Rostock. Westkust naar Stettin. Hast III naar Rotter dam. Milos naar Geffle. Lingestroom naar Bristol. Dido naar Rotterdam. Karei naar Rotterdam. Sobat naar Helsinki. Juichtoon. De prijzen op de Woensdag- markt rezen, volkomen onverwacht, over de hele linie tot een aanmerkelijk beter niveau. Voor de fijnvis bleek zelfs zomaar een flinke belangstelling te bestaan, waar door de grote tongen 2,70 per kilo op brachten en ook de tong 1 werd aanmer kelijk duurder: 1,12 tot 0,90 per kilo. De grove slips vielen nog niet bijster in de smaak en moesten het met 0,66 tot 0,80 per kilo proberen te stellen. De schol was daarentegen peperduur. Grote en groot middelsoorten varieerden van 67 tot 50 per kist en de kleine schol 2 was zelfs haast onbetaalbaar als de kwaliteit maar goed was. Tot 41 per kist is er voor neer geteld. De schelvis ging al even vlot voor ƒ49 van de hand en de braatjes hadden met een notering van 40 per kist evenmin te kla gen. De animo voor de wijting ging vooruit, zodat er voor de gevraagde soorten 29 per kist werd gemaakt, en iets minder courante soorten van 16 tot 26 per kist opbrachten. De zwarte kolen gingen voor de prachtprijs van 67 per kist in andere handen over. De totale aanvoer op de Woensdagmarkt bedroeg ruim 2070 kisten waarvan 200 fijnvis, 480 schol, 140 haring, 550 makreel, en 140 wijting. Profiteren. De Vios viel Woensdag na een zes daags reisje met haar 500 kisten makreel en 330 kistjes haring met-^Se neus in de boter. De makreel zat tussen de 16 en 24 per kist en de haring varieerde van 40 tot 35 per kist. Het eindresultaat werd ruim 15000. Ook de KW 76 deed het goed met een opbrengst van 8980, waar door deze logger de hoogste van zijn soort genoten werd. De HD 79 besomde nog het zelfde bedrag. Houdt niet over. De Alkmaar, die vandaag als enige trawler voor de hal lag, was met de vangst minder fortuinlijk dan de Vios. Tijdens een 13-daagse reis konden slechts 150 kisten schelvis en piepers, 330 kleine kistjes haring, 90 stijve kabeljauwen en 25 kisten diversen scheep worden ge haald. Enkele kustvissers completeerden de Donderdagmarkt. Over de aanvoer van morgen is nog niet veel te zeggen. De Simon de Danser, die Zondag een vangst meldde van 200 kantjes haring en 100 kis ten verse vis, zou kunnen markten, maar het is niet uitgesloten dat de Danser wegens de bar-slechte visserij pas Zater dag opduikt. In en uit. Woensdag kwamen binnen tot 16 uur: A. v. Leeuwenhoek, KW 76, 73 133, 155, 128, 189, 155, 35, 70, 78; UK 70, 86, 72, 90, 85, 119, 68, 22; VD 9; TEX 49, 33; HD 74, 220, 16 en de EH 20. Naar zee, tot 16 uur, IJM 226, 241, 262, 202, 200, 99, 75; HD 220, 131, 189, 16. 74; A. v. Leeuwenhoek; Delfzijl; EH 20; UK 90, 119, 18, 70. 68, 86, 22, 85, 76; VD 9; KW 155, 35, 128, 94, 133, 97, 32, 2, 189, 40; TEX 33, 49 en 20. Volhouden. De Batavia, die Maandag naar zee vertrok en later met een defect aan een der cylinders op huis aan kwam, is het Woensdag voor de tweede keer gaan proberen. De zoute aanvoeren. Woensdag kwa men de volgende haringloggers binnen: KW 70 met 127 kantjes eigen vangst, 89 kantjes van de KW 56, 59 kantjes van de KW 161, en 58 kantjes van de KW 163. De KW 78 met 18 kantjes eigen vangst, 22 kantjes van de KW 122, 36 kantjes van de KW 67, 18 kantjes van de KW 17, 47 kant jes van de KW 20, 42 kantjes van de KW 29 en 16 kantjes van de KW 49. In het voor deze gelegenheid feestelijk versierde Centrale Magazijn van de Hoog ovens te IJmuiden is de heer A. van Burgel, voorman in dit magazijn, door zijn colle ga's hartelijk gefêteerd wegens zijn zilveren jubileum. De directie feliciteerde de jubilaris bij monde van directeur prof. dr. J. F. ten Doesschate, aan welke gelukwensen het ge bruikelijke geschenk onder couvert niet ontbrak. De heer R. Martens, chef van de Admi- nistratie en lid van de directiestaf ging in een keurige speech verschillende fasen in de staat van dienst van deze jubilaris na en vereerde hem het Gedenkbord en het Getuigschrift der Maatschappij. Ook de heer P. Fiege, chef van het Ceix- trale Magazijn huldigde de heer Van Bur gel in een geestige toespraak. Hij bracht voorts als fluitist een tweetal klassieke composities ten gehore, waarbij de heer H. Slings hem aan de piano begeleidde. De laatste, die als koordirigent zowel op de fabriek als daarbuiten een goede naam heeft, had met een door hem gevormd dubbel mannenkwartet uit het personeel van het Magazijn ook nog een feestzang voor de jubilaris in petto, die grote bijval oogstte.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 7