25 tot 50 Beverwijkse WV-week zal dit jaar in het teken staan van de gladiolen-bloei Jeugdige IJmuidense meisjes traden op als gastvrouwen Predikbeurten ss&rftAS-ï Afgelopen week gekenmerkt door zeer hoge prijzen voor de groenten ■wsLsa* '«MX Zij wordt geopend met een corso, dat men tot een jaarlijkse gebeurtenis wil maken V.V.B. voor de laatste kans Agenda voor Beverwijk buitengewone korting van op aüe artikelen Geslaagd diner in de huishoudschool Castricumse groentenmarkt genoot voldoende aanvoer Vanavond concerteert de IJmuider Harmonie SCHEEPVAART SSSSïJSi ssrsrtt.wssv** ZATERDAG 7 JULI 1951 MIDZOMERDA GDROOM De Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer heeft haar Bever wijkse afdeling verzocht, er naar te streven om ook boven het Noordzeekanaal haar programma's een uitdrukkelijker floristisch karakter te verlenen, bijvoorbeeld door het organiseren van bloemencorso's, die de vergelijking met die in de bollenstreek kunnen doorstaan. Het is de A.N.V.V. namelijk gebleken, dat plaatsen als Lisse het vreemdelingen bezoek tijdens de hoogtijdagen van het bollenseizoen ternauwernood en af en toe bepaald niet meer kunnen verwerken. Daarom acht de landelijke organisatie het belangrijk, dat er enige spreiding komt in de bloemen-festijnen, die jaarlijks de aandacht trekken. De Beverwijkse afdeling heeft het antwoord gegeven: de jaarlijkse V.V.V.-week in Beverwijk wordt Zaterdag 4 Augustus geopend met een corso van louter gladiolen. Castricum De route van het corso, dat juist in de gladiolenmaand valt en reeds door ver scheidene tuinders met animo wordt be groet, staat nog niet vast, omdat het nog moeilijk is het aantal deelnemers vooruit te bepalen. Zij zal in ieder geval niet be perkt blijven tot Beverwijk zelf, maar ook in de omgeving worden uitgestippeld. De organisatoren hebben contact gezocht met de afdelingen van „Bloembollencultuur" in Kennemerland, ook die te Haarlem, en met de Nederlandse Gladiolenvereniging, welke laatste een wisselprijs beschikbaar heeft gesteld. Daaruit blijkt reeds, dat men er naar streeft om dit eerste corso te doen uitgroeien tot een jaarlijks weerkerend festijn. Door de V.V.V. zijn al tweehonderd circulaires uitgezonden, waarin tot deel neming aan het corso wordt opgewekt. Voordat deze „in zee" gingen hadden zich al acht deelnemers aangemeld. Er is een regelingscommissie benoemd, die de tech nische voorbereidingen zal treffen en ge vormd wordt door de heren A. J. Martens, R. W. A. Muyen en F. Pleging. Men heeft onder meer het hoofdbestuurslid van de Nederlandse Gladiolenvereniging de heer J. F. C. H. Dix uitgenodigd in de jury zit ting te nemen. Het corso zal uit vier af delingen bestaan: reclame, verenigingen, particulieren en „kleine voertuigen". Ook de omlijsting van de bloemenstoet, de hui zen, de tuinen en de straten, waarlangs zij gaat, zal door Flora's kinderen moeten worden gevormd. Hierin is vooral de win keliers- en buurtverenigingen een rol in toebedacht. De Beverwijkse „Breestraat- Vereniging" is al een dergelijke rol aan het instuderen. Het corso begint middags om drie uur. Ongeveer om half zes, wanneer deze mobiele schoonheidswedstrijd tussen de gladiolen, naar men voorlopig meent te kunnen berekenen, zal zijn afgelopen, gaan in het Sportpark de kooien van de Haagse Windhondenrenvereniging wijd open en zal een flitsend snelle meute achter haar aas over hei terrein jachten: windhondenren- nen. Zondag 5 Augustus wordt er een voet balwedstrijd gehouden tussen een combi natie uit Kennemer clubs en een eerste klasser van de KNVB. Er wordt daartoe op het ogenblik onder meer onderhandeld met „Feijenoord".- Openlucht-toneel, volksspelen, en courses voor paarden, wielrenners en bromfietsers De daaropvolgende Maandag zal door het comité niet al te zeer belast worden omdat dit de was van de Kennemer huisvrouwen wenst te eerbiedigen. Maar vóór de avond zal deze toch aan kant moeten zijn, want aan zal vooral toneelminnend Beverwijk onmogelijk kunnen missen, wat het door zijn VVV wordt voorgezet. Er worden namelijk besprekingen ge voerd met de Academie voor Dramati sche Kunst, de Toneelschool te Amster dam die er naar men verwacht toe zullen leiden, dat de leerlingen van de hoogste klas van deze academie naai de gladiolenstad komen on daar, op een nog nader te bepalen plaats, enige luchtige toneelwerkjes op te voeren in de openlucht. Daartoe is met de Toneel school al nagenoeg overeenstemming bereikt. Dinsdag 7 Juli worden er op het DEM- terrein in het Sportpark Adrichem volks- en kinderspelen gehouden. Woensdag volgt een voetbaltournooi tussen welpen en club- adspiranten. De traditionele harddraverij zal Donderdag de Breestraat in beslag ne men, zoals gebruikelijk georganiseerd door de Harddraverijvereniging „Prins Bern- hard". Men hoopt dit festijn des avonds met een vuurwerk te kunnen besluiten, maar heeft nog geen zekerheid over het terrein, waar dit zal kunnen worden af gestoken. Het weiland „De Halve Maan" De „Breesapers", die de promotiewed strijden voor de derde klasse KNVB tegen de medecandidaat WSV '30 uit. Wormer onbeslist zagen door respectievelijk de thuiswedstrijd met 32 te winnen en de uitwedstrijd met 43 te verliezen, trek ken Zondagavond naar het WFC-terrein te Wormerveer. Deze beslissingswedstrijd tussen de vier de klas-kampioenen zal uitmaken, wie van beide ploegen promoveren zal. Mocht ech ter, ook na de verlenging, een puntenver deling opnieuw de uitslag onbepaald ma ken, dan zal volgende week de beslissings wedstrijd worden herhaald. Dit gebeurt dan in Alkmaar op het terrein van Alk- maarse Boys. VVB verschijnt in de volgende opstel ling: doel: C. v. Veelen; achter: R. Schrie- mer en B. v. d. Struyf; midden: J. Schild wacht, P. de Wolf en H. v. Riemsdijk; voor: Millincowitsch, H. Verswijveren, P. Schildwacht, J. van Roon en N. Michel. ZATERDAG 7 JULI Kennemer Theater 7 en 9.15 uur: Holiday in Mexico. Luxor Theater 7 en 9.15 uur: De charge van de lichte brigade. WB Theater 8 uur: Losprijs. ZONDAG 8 JULI Kennemer Th? ater 2.30, 4.30, 7 en 9.15 u.: Holiday in Mexico. Luxor Theater 2.15, 4.30,. 7 en 9.15 uur: De charge van de lichte brigade. WB Theater 2.30 uur: Abbott en Costello in Hollywood; 4.30 en 8 uur: Losprijs. MAANDAG 9 JULI Kennemer Theater 7 en 9.15 uur: Holiday in Mexico. Luxor Theater 7 en 9.15 uur: De charge van de lichte brigade. WB Theater 8 uur: Losprijs. tegenover Scheybeeck verdient daartoe wel de voorkeur. Vrijdagavond zullen „Turnlust", S.S.S., „Hercules" en DEM een demonstratie geven van athletiek, turnen en gymnastiek. Er zijn reeds zestig inschrijvingen voor de „Ronde van Beverwijk", die Zaterdag zal worden „beschreven" door amateurs en nieuwelingen en waarvan de voorbereiding in handen is van de Beverwijkse Renners club „Kennemerland". Voor de laatste dag van de VW-week is een stertocht voor bromfietsers geprojec teerd, waarvan de finish in het Sportpark komt. Daarbij zullen ook enige vaardig- heidsproeven met de hulpmotoren worden afgelegd. De WV hoopt van deze week niet alleen een lust voor het oog maar ook een genot voor het oor te maken. Zij heeft daarom de medewerking van alle plaatselijke fan fare-corpsen en harmonie-gezelschappen ingeroepen. SCHOOLUITWISSELING MET VOORBURG De centrale openbare lagere school aan de Bakkummerstraat in Castricum zal voor de derde keer een vacantie-uitwisseling van de drie hoogste klassen met die van een andere school organiseren. Nu wordt de reis gemaakt naar Voorburg, waarheen Maandag 80 Castricumse schoolkinderen vertrekken. Een zelfde aantal kinderen van de Delflandschool in Voorburg begin nen smiddags de reis naar Castricum. Op het programma staan enige excursies naar bezienswaardigheden in de omtrek. COLLECTE VOOR T.B.C. BESTRIJDING Door de afdelingen in Castricum van „S.A.N.T.O.S." en „Herwonnen Levens kracht" wordt in de week van 914 Juli een huis-aan-huis collecte gehouden ten bate van de t.b.c.-bestrijding. TONELISTEN VAN „DE SCHAKEL" GAAN BESTUUR KIEZEN De Castricumse gemengde toneelvereni ging „De Schakel" houdt Woensdag 11 Juli haar jaarvergadering in hotel W. Borst. De bestuursverkiezing na het aftreden van de voorzitter, de heer J. Peijs, en de penning- meesteresse, mevrouw H. Uhl-De Jongh is wel een der hoofdpunten van de agenda, daar beide functonarissen zich niet herkies baar stellen. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Gem. 10 uur: ds. J. Canne- gieter. Ger. Kerk. 10 en 5 uur: ds. A. Kornet. Herv. Evang. Ver. 10 uur: ds. J. v. d. Linde. AGENDA VOOR CASTRICUM EN UITGEEST Corso Theater, Castricum. Vrijdag, Za terdag, Zondag: „Montana"; Maandag, Dinsdag. Woensdag: „Misdaad voor het voetlicht". Bioscoop „De Ooievaar", Uitgeest. Za terdag en Zondag: „De Neptunusdochter". Maandag: „De wraak van Balcado". ADVERTENTIE XCCCOXXCCCOCOOCCCOCCCOXCCCCOK cccccccccrx-O' HOELANG za! het nog mogelijk* zijn, tegen deze LAGE PRIJZEN te verkopen? Profiteert daarom nu van onze ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE 3* hekenmodcs Kennemwlaar» 2^4 Telefoon 4963 Het voormalige speellokaal van-de vroe gere kleuterschool aan de Casembrootslraat in IJmuiden-Oost, thans sedert enige jaren in gebruik bij de gemeentelijke huishoud school, was gisteren in een feestzaal her schapen. De leerlingen van de tweede klasse hielden haar eerste officiële diner. Deze gebeurtenis heeft telkenjare heel wat voeten in de aarde. Het valt niet mee op veertien a vijftienjarige leeftijd gastvrouw te moeten spelen, officieel per brief de gasten uit te nodigen, hen te ontvangen, met hen te converseren, enzovoort. Het zou allemaal nog wel gaan, als het bekenden betrof, maar daar was ditmaal onder meer mevrouw dr. J. van dén Bergh van Eysinga-Elias naar wie de school is genoemd, de wethouder van Onderwijs de heer H. de Boer en anderen, die men in het dagelijks leven op school maar spora disch ontmoet. Het is de beide meisjes, die met deze zware taak waren belast, echter verwonderlijk goed af gegaan. Naast deze Bloemkoolprijs steeg met tien cent Op de Castricumse markt was Vrijdag een voldoende aanvoer vap groenten. Over het algemeen waren de prijzen behoorlijk. Zo werd er voor peulen 88 a 1Ö7 cent per kilo betaald. De dubbele bonen, die zeer goed van kwaliteit zijn, gingen in prijs weer omhoog. Zij leverden met een beste aanvoer 160 a 180 cent per kilo op. Aard appelen konden grif verkocht worden voor de prijs van 12 a 23 cent per kilo. Ook de doppers doen het goed dit jaar. De détail- listen kochten ze voor 56 tot 67 cent per kilo. Komkommers zijn er nog weinig. De notering schommelde tussen 14 en 22 cent per stuk. Evenals de prijs bleef de aanvoer twee was er een heel corps van kooksters, deksters en diensters. En ook zij hebben alle eer van haar werk gehad. Zo voor een veertigtal mensen te "moeten koken is al geen sinecure als men zo jong is, maar daarbij nog te bedenken wat men op tafel zal brengén, de hoeveelheid etenswaren te berekenen, die in het geheel nodig is voor een dergelijke eetpartij, te zorgen dat men zich in vorken, messen en lepels kan spie gelen, dat zijn van die „bijkomstigheden" die wel heel zwaar op de meisjes zullen hebben gedrukt. We mogen echter niet anders zeggen, dan dat ze zich er kranig doorheen heb ben geslagen. De tafelversiering van toef jes lathyrus, de keurig uitgevoerde menu kaarten, geen „confectiewerk", maar voor ieder%jersoonlijk met toepasselijke tekenin gen verlucht, brachten reeds dadelijk bij het binnentreden de gasten op hun gemak. Het spreekt vanzelf, dat na het vertrek van de gasten de kleine onvolkomenheden door de leraressen nog eens onder de loupe zijn genomen, maar dat neemt niet weg, dat het geheel volkomen is geslaagd en de gasten zich er stuk voor stuk over ver heugden, dat deze IJmuidense meisjes zich zo keurig en vlot weten te bewegen. Annie Haasnoot heeft met enkele een voudige woorden aan tafel de gasten ver welkomd en Rina Visser sprak na twee uur tafelen een geestig slotwoord. Mevrouw Van den Bergh van Eysinga zwaaide in haar tafelrede de leerlingen lof toe en sprak de wens uit dat de meisjes veel voorspoed in haar verdere leven zullen beleven. Zij hoopte tevens dat deze leer lingen zich ten alle tijde in een beschaafd milieu zullen blijven bewegen. Wethouder De Boer merkte in zijn speech op, dat zo weinigen in de gemeente door drongen zijn van de ontzaglijke betekenis van deze onderwijsinstelling, waar een zo goede ondergrond wordt gelegd voor Vel- sens toekomstige huisvrouwen. „Jullie zijn", aldus de heer De Boer, „de van tuinbonen matig Zij gingen voor 29 werkeijjke propagandisten voor deze school, cent per kilo van de hand. Sla bracht het - - Deze week zijn de prijzen op de groente markt wel heel erg aan de hoge kant ge weest. De bospeen, die al enkele weken de aan dacht trekt, ging ook nu weer tot 45 cent per bos weg. Bloemkool steeg weer in prijs tot 60 cent per stuk. De afzet van de sla is nogal wispelturig net als de prijs. Maandag werd er nog 18 cent per krop betaald, in het midden van de week ging daar een dubbeltje af en gisteren werd er weer tot 10 cent per krop aan besteed. Doperwten gaan vlot naar een koper voor een prijs van 48 tot 78 cent per kilo. Peulen reikten boven de gulden tot 135 cent per kilo. De vraag naar rabarber blijft ook groot, de hoogste notering ervoor was 24 cent per bos. Spinazie, die in kleine partijtjes wordt aangeboden kwam tot 63 cent per kilo. Van het in dit seizoen schaarse postelein liep de prijs op tot 53 cent per kilo. Sper- ciebonen komen af en toe in goede par tijen aan de markt. De prijs varieerde deze week van 145 tot 170 cent per kilo. Tuin bonen brengen het drie-voudige op van andere jaren met als hoogste notering 30 cent per kilo. Enkele doosjes frambozen kregen tot 65 cent per stuk. Niet bloemrijk Zo lang de gladiolen niet in grotere par tijen komen dan tot nu toe, zal de aanvoer op de veiling schaars blijven. Bij de gladi olen was het de Pierson, die van buiten komt en tot 68 cent per bos verwierf. Lelies zijn nu in diverse soorten vertegen woordigd. Gisteren werden de rubrums aangevoerd, die tot 70 cent per tak gingen. Eremures wordt nog maar in enkele par tijen aangevoerd voor 25 cent per stuk. Duizenschonen, korenbloemen, margrieten, statice, segetums enzovoort, alle zomer- snijbloemen, gaan heel rendabel en vlot Hedenavond om acht uur concerteert de IJmuider Harmonie in het park „Velser- beek" met haar jeugdorkest. Het pro gramma dat door het laatstgenoemde or- kest zal worden uitgevoerd bevat de vol gende werken: 1. Marsparade no. 2, F. Jakma Sr.; 2. Rosette, wals. P. B. Bisse- link; 3. Mignonette, ouverture, N. Bau- mann; 4. Aube Dorél, fantasie, Delbercq. De nummers 3 en 4 zijn respectievelijk het vrije- en verplichte werk op het ko mende concours in Spaarndam, waaraan het jeugdorkest zal deelnemen. Het pro gramma van de IJmuider Harmonie is als volgt samengesteld: 1. Erica, mars, Alb. Kappert; 2. Marion, ouverture, S. Vles- sing; 3. Le Trouvère, fantasie, G. Verdi; 4. Faust, fantasie, Chr. Gounod; 5. Floren tines mars, J. Tucik; 6. Lustspiel, ouver ture, Keler Bela; 7. Colonel Bogey on Parade (marsfantasie), K. J. Alford. Het publiek wordt verzocht tijdens de muziek stilte in acht te nemen. EXAMENS. Geslaagd voor het cand.examen economie aan de Gemeentelijke Universiteit in Am sterdam: de heer H. Schuurhuis te IJmui- 1 den. weg. De eerste dahlia's werden aange voerd evenals liatris. Potplanten zijn er weinig, hoofdzakelijk geraniums en begonia's, die voor vrij goede prijzen verkocht worden. Het marktbeeld op de speciale aard beienveiling van Vrijdag was overeenkom stig aan dat der voorgaande dagen. De ardbeien met dop maakten 250 tot 500 cent per mand, de laatstgenoemde prijs werd besteed aan de framboos-aardbeien. Voor aardbeien zonder dop boden de pulpfabrieken tot 400 cent per mand en de conservenfabrieken ging van deze prijs af nog door tot 460 cent per mand. Het aanbod valt de laatste dagen lang niet tegen: het totaal van beide veilingen samen omvatte 25.000 manden. Castricum idem In Castricum heeft de prijsstijging zich op de aardbeienveiling van Vrijdag voort gezet. De aanvoer was omvangrijk te noe men. Castricumse tuinders kregen er van 200 tot 480 centen per slof voor, hetgeen gemiddeld weer 30 cent per slof méér is dan in het midden van de week. De ma tige aanvoer van framboos-aardbeien le verde een prijs op van 24 cent per doosje. Kruisbessen kwamen voor het eerst op de markt voor 90 cent per slof. er niet slecht af: 3 tot SVa cent per krop. Ondanks de grote aanvoer steeg de prijs van Bloemkool met 10 cent. De tuinders kregen er 19 a 56 cent voor. De andere pro ducten stonden als volgt aangeschreven: bosuien 89, boskroten 1618, bospeen 28, capucijners 68 cent per kilo, stamsnij- bonen 94, tomaten 96 en waspeen 25. ZONDAGSDIENST ARTSEN De Zondagsdienst wordt van Zaterdag middag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur waargenomen door dokter H. J. van Nie- velt, Geversweg (Zanderij), Telefoon 354. De wijk- en kraamverpleging is in han den van zuster M. Meihuizen, Bakkummer straat 41, Telefoon 530. Zorg dat je steeds het etiket van goede opvoeding met je draagt." Hij uitte woor den van grote waardering aan het adres van de aan deze school verbonden leer- krachten. Mejuffrouw M. Bregman, directrice van de huishoudschool, heeft onder meer uit naam van de meisjes de leraressen dank gezegd voor haar hulp en tevens een be roep gedaan op de leerlingen, het geleerde in practijk te brengen, speciaal „bij moe der thuis", zodat de last van het gezin voor vele ouders zal worden verlicht. De gasten waren eenparig van oordeel dat hun vertrouwen in Velsens toekomst, dank zij deze adspirant-huishoudsters, aan merkelijk was gegroeid. ZONDAG 8 JULI IJMUIDEN: Ned. Herv. Kerk, Kanaalstraat, 10 uur: ds. J. H. J. Gij mink, van Rotterdam Doopdienst); 19 uur: ds. D. C. van Wijn gaarden. Gebouw voor Christelijke Belangen, 10 uur: ds. D. C. van Wijngaarden. Geref. Kerk, Ichtuskerk, 9 en 10.45 uur: ds. A. Dragt, van Nieuwer Amstel; 15 en 17 uur: ds. J. E. Hendriks, van Winters wijk. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.), 8.30 en 17 uur: ds. A. Jagersma (Heilig Avondmaal) Chr. Geref. Kerk, 10 en 16 uur: ds. M. Boertien, van Wormerveer. Doopsgezinde Gemeente, Helmstraat, 10.30 uur: ds. W. Veen; 19.30 uur: Dienst in de Ned. Herv. Kapel te Santpoort. Oud-Katholieke Kerk, 8 u.: Vroegdienst 10 uur: Hoogmis; 19 uur: Vespers. Woens dag, 9 uur: Heilige dienst. Leger des Heils, 10 uur: Heiligingsdienst, 19 uur: Openluchtsamenkomst; 20 uur: Verlossingssamenkomst. Leiding kapitein Geenen, van Amsterdam. Maandag, 14.30 uur: Gezinsbond. Donderdag, 19.30 uur: Straal zang. IJMUIDEN-OOST: Ned. Herv. Kerk, Goede Herderkerk, 10.30 uur: ds. G. Wassenaar; 19 uur: ds. H. P. Huisman, van Velsen Jeugddienst) Geref. Kerk, Goede Herderkerk, 9 en 16.30 uur: ds. R. D. Beukema. Ver. v. Vrijz. Herv., Abelenstraat 1, 10.30 uur: de heer G. M. Spelberg, van Hil versum. Evangelisatievereniging „Elon", Casem- broot-zijstraat, 10 uur: de heer Joh. H. van Oostveen, van Voorburg. Woensdag 19.45 uur: Openluchtsamenkomst Zeeweg hoek Groeneweg, leiding de heer H. C. van der Flier, van Enschedé. Vergadering van Gelovigen, Esdoorn straat 30. DRIEHUIS: Geref. Kerk, koffiekamer Westerveld, 10.30 uur: ds. R. D. Beukema. Evang. Luth. Gemeente, koffiekamer Westerveld, 10.30 uur: mej. da. L. C. Dufour, van Groningen. VELSEN: Ned. Herv.' Kerk, 10 uur: ds. L. Brink, (Heilig Avondmaal). School Corverslaan, 10 uur: ds. H. P. Huisman; 19 uur: ds. L. Brink. VELSEN-NOORD: Geref. Kerk, 10 en 17 uur: ds. A. C. van Nood. BEVERWIJK: Ned. Herv. Kerk, Grote Kerk, 9 uur: dr. O. Norel, em. pred. van Leiden; 10.30 u.: ds. F. C. Willekes. Populierenlaan, 10 uur: ds. H. Jonker, van Amsterdam. Maranatha, 9.30 uur: Bidstond; 10 uur: de heer H. van den Brink, van Bloe- mendaal. Leger des Heils, 10 uur: Heiligingssa menkomst; 12 uur: Zondagsschool: 20 u.: Verlossingssamenkomst, onder leiding van de broeders J. Sneeloper, J. v. Dijk, W. v. Erven en J. Elhorst, allen van Kampen. Donderdag 12 Juli 19.30 uur: Heiligingsdienst, o.l.v. eerste luitenante A. Meyberg. WIJK AAN ZEE: 10 uur: ds. J. Wiersma. SANTPOORT: Ned. Herv. Kerk, 10 uur: ds. P. A. Tiche laar, (Doopsbediening en bevestiging van nieuwe lidmaten). De Toorts, 10 uur: ds. J. Heidinga, van Haarlem. Kapel, 17 uur: ds. A. Oskamp, van Heem stede. Geref. Kerk, 9.30 en 17 uur: ds. M. W. J. C. de Kluis. Geref. Kerk (Art. 31 K.O.), 10 en 15 uur: ds. N. Bruin. HAARLEM: Church of England, Kinderhuissingel, 8.30 a.m. Holy Communion, Rev. Moss man. D(? inde haven van Scheveningen liggende marinevaartuigen, die deelnemen aan de oefening factotum" bieden bij het licht van de ondergaande zon een symbolisch beeld van eendrachtige samenwerking tussen de West-Europese landen bij de Westerse defensie-maatregelen. VANGSTBERICHTEN UT ZEE Nacht van 6 co iv KW 14 met. 30 k.- KW m 44 netten)KW 23 met 25 u ÏÏet k.; KW 70 met 40 kKW 161 met 19 k.; KW 47 met S I 2 t/BS KW 54 met 8 k.; KW 144 mL halveviJ 5 k, KW 17 met 5 k.; KW 29 2 k.: KW 49 met 2 KW 33 met 10 k.; KW U 2 k.; KW 43 met 10 k kw J5'' (uit halve vleet); KW 127 m.,44®®)) met 50 kKW 15'lmet 2k"ïÜM» IJM 7.i met 34 k.; IJM 2fi4m met IE k.; SCH *107 me?50 vleet); SCH 353 met 15 k k> (uit fc' Geen vangst hadden: KWi38,KW;/ GemiddeIda^ Vlaardingen: 10 kantjes. AjderamiCn,0pVas?a5PF^oer Port Aludra pass. 5 Finisterre Averdfik, 6 te Antwerpen.' Amstelkerk. 6 te Lagos AdS": 55 vv- stofe- Ag.tha. 6 te Saigon Alchiba, 5 720 m no Run— Allötli, 5 150 m. NO Rior"°j.Aires. Almkerk, 5 v. Bremen n Alphard, 5 1015 m NO. Reck" Alpherat, 5 240 m. z. Sable Amstelpark, 5 360 m W t rt„ Armilla, 6 te Pladju ve'nv' KSJnl Aagtekerk. 6 180 m. zo. Socotr- Aalsdijk. 5 120 m. NW BermuL Bali, 5 300 m. O.NO. Socotra Bennekom, 6 700 m. w.ZW. <Wa„t ^,e™ a' 5 in«an* Golf v g Cottica, 5 v. Dcnicrara t> Caltex Utrecht, 6 v. R'dam n «m Ceram, 5 te Madras. Sldoa' Callito, 5 240 m. W.t.Z. Cane Wrath Celebes, 5 375 m. W.t.Z. Achin Cistula, 5 v. Miri n. Auckland Congostroom, pass. 5 Kan. eil. Duivcndrecht, 5 v. Bonema n r„i,k Dalerdijk, 3 te Portland C#htel Delfland, 5 240 m. ZO. St. Vincent Douro, 3 te Port au Prince. Enggano, 5 te Bandarshapur Edam, 6 te New York. Friesland (SSM), 5 v. Stettin n Damir Garoet, pass. 5 Kp. Bon Gouwe, 5 150 m. ZW. Takoradi. Helena, 6 te Salaverry verw. Haarlem, 5 v. Porto Limon n. Bluefie'ct Hestia, 5 Guayaquil verw. Hector, 5 v. Limasol n. Lattakia Hecuba, 5 540 m, W.NW. Madeira Hersilia, 5 600 m. O.t.N. Barbados Laertes, pass. 6 Kp. C-uardafui Lieve Vrouwekerk, 5 te Muscat. Leersum, 3 te Houston. Lindekerk, 6 R'dam verw. Japara fKRL), 5 dwars Plvmouth Laurenskerk, 5 180 m. Z.ZW. Ouessant Lekkerkerk. 5 dwars Ras Madraka Leopoldskerk, 5 120 m. O. Masskvn Mapia, 6 rede Belawan. Muiderkerk, 6 Suez verw. Melampus, 5 v. A'dam 11. Balikpapan. Macoma, 5 in Suez Kanaal. Madoera, 5 200 m. Z.ZW. Flores. Malvina, 6 te Balikpapan verw. Marisa, 5 400 m. O. Singapore. Mataram. 7 Belawan verw. Metula, 6 ie Yarrow. Mirza, 5 180 m. ZW. Fayal. Maashaven, 5 120 m. Z. Rio Grande do Si Marpessa, pass. 5 Sombrero, Mentor, 5 v. Istanboul n. Herokini. Nieuw Amsterdam, 7 R'dam verw. Noordam, 8 22 u. Hoek v. Holland vera, Ootmarsum, pass. 5 Dungeness, Oranje, 5 500 m. W.NW. Minlcoy, Oranjestad, 6 te Dover. Oranje Fontein, 5 225 m. O.t.N. St. Helen Orestes, 5 200 m. W.t.Z. Kp Virgenes. Orriala, 5 575 m. ZW. Fayal. Polydorus, 5 v. Napels n. Halifax. Prins Willem v. Oranje, 5 te Antwerps Phrontis, 4 v. Makassar n. Soerabaja. Prins Willem V, 2 v. Toronto n. Cleveki Prins Alexander, 6 R'dam verw, Papendrecht, 5 480 m. N.NO. Flores. Parkhaven, 5 240 m. N.NO. Madeira. Prins Johan Willem Friso, 6 120 m. W. Cp.Gffi Prins Willem II, 5 660 m. W.NW. Cp. Clear. Prins Willem III. 5 700 ma W. i.N. Kp. Wsü Prins Frederik Willem. 5 540 m. O.t.N. Be"e Is'- j Prins Willem III, 6 840 m. NO. Belle Isle, Ruys, 2 te Yokohama. Rijnland, 5 240 m. O.t.N. St. Vincent. Salawati, 5 Pondicherry verw. Samarinda, 5 te Menado. Sommelsdijk, 6 te Antwerpen. Stad Breda, 2 te Vancouver. Straat Soenda, 3 v. Buenos Aires Strathmore, 4 te Fremantle. Stad Schiedam, verm. 7 v. Narvik n. K'd£ Stad Haarlem, 6 te R'dam. Stad Vlaardingen, 5 v. Vlaardingen n. Nmu Saidja, pass 5 Palembang Rivier. Saroena, 5 v. Singapore n. Miri. Sarpedon, 5 540 m. W.t.Z. Scilly's. Stad Maastricht, pass. Ouessant. Schie, 6 te Curagao verw. Sloterdijk. 5 300 m. Z.ZW. Sable eil. Stad Leiden, 5 000 m. W.ZW. Flores Stanvac Djirak 3 te Singapore. Tosari, 6 Belawan verw. Tamo, pass. 5 Abrolhos. Tjisadane, 3 te Mombassa. Teiresias, 5 te A'dam. Ternate, 5 23.45 u. v. Port Said. Tabian, 5 500 m. Z.ZO. Kp. Guaroafia Taria. pass. 5 Perim. Tawali, 5 480 m. ZO. Kp. Guardafui. Ti ba, 5 625 m. W. Valentia (JerU. Telamon, 4 v. Maracaibo n. Ha tl. Thémisto, 5 300 m. ZW. Sable eil. Tiberius, 6 te Demerara. Tjibadak, 3 v. Makassar n. Soeraoaja. Tomori, pass. 5 Nantucket. Utrecht, 4 te East London. Uni E, 3 v. Porto Padre te New Orle^ Uni S, 3 v. New Orleans n, Porto Cafc Volendam, 7 R'dam verw. Van Heutsz, 3 te Singapore. Weltevreden, 6 Djibouti verw. Willem Ruys, 5 v. Port Said n. ^oul Winsum, 7 A'dam verw. Willemstad, 5 v. Port au Prince n_ Waiwerang, 5 v. Balikpapan n. TW Westerdam. S 450 m. O.ZO. Kp. Woensdrecht. 5 540 m. N-^O. Zeeland (SSM). pass. 5 Finut jre. Zonnewijk, 5 450 m. Z.ZO- Kp. KLEINE VUil Arnoudspolder, verm. 6 v. °P°2? £.A"' Bree Helle, 6 v. Hamburg n. Brem Casana, 5 te Gothenburg, Carpo, 5 te Dublin. Cornelia, 5 te Borga. Citadel, 5 te Bremen. Corona. 5 v. Haparanda n. Toere Daje Bohmer, vertr. 6 v. "aam Dollard, 6 te Colchester. Frederik, 6 v. Goole n. Ant\\erPe Fraternité, 7 A'dam ver"- Glasgow. Frisia, vertr. 6 v. Heysham n. ws Gaasterland, 6 te Harlmgen. Haskerland, 6 te Harlinge Hebe Nobel, 5 y. Antwerpen Helvetia, 5 v. Fremingto Hous-,k£ Hada, 5 v. Plymouth n. Po j Hast IV, 5 v. Malmo te Gotn.no Hast V, 6 te Skelleftea. Hagno, 6 te A'dam verw. gjyit Ingeborg, 5 v. F«denkgd Jakob Oorburg, 5 v. Saffl Kortenear, 5 te Bndg vaWr. Leuvehaven, 5 te Hatastadt Merwehaven, 6 te Casa ufaköt® Marcclla. 5 v. Port Jerome^ n u,f.. ÜtSpïS', 6 Ie Antwerps Silvretta, 5 v. Rouaan n_ K P Sirius, 5 v. Londen n. *dam Spes, 5 te Nykobing- B, Spolando, 5 v. Port St. lo Spurt, 5 te Stockton. Tromp, 5 te Skutskar. Dulldai. Timor, vertr. b y. R °an,werpen. Trompenburg!!, 5 te «n Vrede, 5 v. Garaten n. G AnUverpeo c- Vrouwepolder, Yfr'L Vrijburgh, 5 te Bordeaux. n

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1951 | | pagina 10