Industrialisatie zou gevaar lopen, als de schrootvoorziening niet gewaarborgd is Burgemeester Kwint reikte schoolvoetbalprijzen uit Verkiezingen in Velsen over 32 bureaux verdeeld „Uitvaart" van de „Batavia" geschiedde niet in alle stilte Nationale campagne, om oud-ijzer los te krijgen Staal in het goud Veel liefhebberij, ook in Kennemerland voor de avondvierdaagse In totaal 29079 stemgerechtigden „HEIN SCHROOT" KOMT OM HET POTKACHELTJE 5 Expositie werken van schilder J. P. Aerts Schroot is rijkste erts Drs. G. J. J. Ninck Blok promoveerde te Delft Oudste deelneemster was de zeven kruisjes voorbij Leerlingen der Hoogoven- bedrijf sschool naar Leer sum Nieuwe sleepboten DCIJ-tientallen samengesteld NAAR BOSTON Het wachten is nu op een goede plaatsvervanger Kinder-tuinfeest bij „Heuvelwijk" op 26 Juli DONDERDAG 19 JUNI 1952 In de schroothal van de Staalfabriek der Hoogovens rollen de wagons met schroot aan en de meest wonderlijke zaken steken boven de roestige massa uit: een halve locomo tief, een fornuis, een potkachel of een verbogen fietsframe. Schroot, wagens vol schroot, waarvan de inhoud straks gegrepen wordt door de ovenladers, die het bij bakken tegelijk omkeren in de zinderende muil van de Staalovens. Schroot.... de verzamel naam van alles, wat er op een oud-roestmarkt te vinden is en het ganse allegaartje, dat de scheepssloper op zijn werf verzameld heeft. Schroot: echter ook het „duveltje", dat bij u en mij op zolder staat te vergaan en dat toch allang niet meer te gebruiken is of de inhoud van een stoffige spijkerbak, die vergeten in de schuur onder de sspin- newebben rust. Dat alles is bij elkaar een van de voornaamste voedingsmiddelen voor de staalfabrieken, want zonder schroot geen staal voor wederopbouw en schepen, voor huishoudelijke artikelen en, niet te vergeten, voor export. Prof. dr. A. H. M. Albregts, de minister zonder portefeuille, die op het moment de portefeuille van Economische Zaken ad interim beheert en zich gedurende zijn zittingsperiode met de productieverhoging heeft bezig gehouden, heeft gisteren in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam de Commissie voor de Nationale Schrootcampagne toegesproken, nadat de president-d'irecteur van de K.N.H.S., ir. A. H. Ingen Kousz deze commissie had geïnstalleerd. Zij bestaat uit een aantal voor mannen der staalverwerkende (en dus schrootverwerkende) industrieën, aangevuld door groothandelaren in schroot en dit gezelschap wordt gepresideerd door de heer P. R. Bentz van den Berg, een der Hoogovendirecteuren. Minister Albregts wees er in zijn toe spraak op, welk een klemmend belang de schrootvoorziening is geworden, nu bij voorbeeld het Breedband-project zijn vol tooiing in de Kennemer duinen nadert: er wordt in 1953 een staalproductie verwacht van liefst 800.000 ton en daar zal dus het nodige schroot voor moeten komen. De mi nister merkte zelfs op, dat de verwezenlij king van de Nederlandse industrialisatie in grote mate afhangt van de opvoering der binnenlandse staalproductie. Voor hem had ir. Ingen Housz reeds de vinger gelegd bij het zwakke punt in die staalproductie: de schrootvoorziening. Op internationaal niveau wordt aan een ver groting daarvan gewerkt door een „Scrap- Committee" en in Engeland zijn inmiddels al prachtige resultaten bereikt met een „scrap-drive", die grote hoeveelheden schroot opbracht voor de industrie. De hui dige productie van 550.000 ton staal per jaar heeft 355.000 ton schroot nodig en nu is het moeilijke in deze kwestie, dat één ton schroot slechts, als het beslist moet, vervangen kan worden door één ton ruw- ijzer, waarvoor dan weer de invoer nodig is van vier ton andere grondstoffen (twee ton erts, anderhalf ton kolen en een halve ton kalksteen) De bekende Amsterdamse scheepssloper de heer M. B. B. Nijker k heeft als voor- Hier wordt een oud fornuis, dat ontdaan is van stenen en andere niet-ijzeren be standdelenin de pers verwerkt. Het deksel sluit zich en onder hoge druk wordt het volumineuze voorwerp tot een klein pakje schroot samengeperst. Het staal gaat in Nederland een merk waardig jubileum tegemoet: deze herfst is het namelijk precies een halve eeuw ge leden, dat de heer J. M. de Muinck Keizer in Groningen er in slaagde het eerste staal van Nederlandse origine te vervaardigen. Die naam De Muinck Keizer zou tot in lengte van dagen verbonden blijven aan de oudste staalgieterij van het land, de tegen woordige „Demka" in Zuilen. Toch was Groningen voorzeker niet de bakermat der staalindustrie, want de heer C. F. van Dam vertelt al in zijn „IJzer en Staal", dat Afrika de eer verdient als eerste staal- leverancier ter wereld te zijn opgetreden. In het bekken van Oubangui en in de Congo vond een Duitse ontdekkingsreizi ger namelijk de inheemse bevolking bezig met het winnen van ijzer uit ijzererts vol gens een methode, die duizenden jaren oud moet zijn geweest. En ijzer is de grond vorm van staal. Ook aan de voet van de sphynx bij Karnak, waar een ijzeren sikkel werd gevonden, is bewezen, dat ettelijke jaren voor Christus de ijzersmeedkunst al heel goed bekend was en de geleerden hellen zelfs over naar de mening, dat er bij de bouw der pyramiden ijzeren gereed schappen zijn gebruikt in plaats van bron zen, zoals men vroeger veronderstelde. En in de Egyptische tempels zijn zelfs stalen voorwerpen aangetroffen. In de loop der eeuwen zijn de ertswinning en de daarop volgende ijzerfabricage verder gegaan: pri mitieve mijnen leverden het erts, dat ver moedelijk in de oertijd uit meteoorstenen werd gehaaid of uit het water werd opge vist. Men goot het ijzer in gietelingen, die in later tijden nogmaals werden verhit, terwijl er een zo sterk mogelijke wind over werd geblazen. Deze bewerking kan dan ook gevoeglijk als de voorloopster van de huidige staalfabricage worden gezien, al werd er dan nog geen gebruik van schroot gemaakt. Naarmate echter de behoefte aan ijzer en later ook staal toenam, zijn de moderne en wetenschappelijke methoden er gekomen en tenslotte wist de heer De Muinck Keizer als eerste Nederlander in het jaar 1902 het eerste Nederlandse staal te vervaardigen. Dit jubileum wordt deze herfst gevierd. zifter van de organisatie van fabrieks- leveranciers van „geslagen schroot" het probleem van dit moment ter vergadering uit de handelaarshoek bekeken en ook de heer Bentz van den Berg heeft gesproken over het belang van een goede en goedkope schrootvoorziening. Dat de schrootprijs in Nederland ten opzichte van de andere Europese landen zo laag ligt (behalve in vergelijking tot Engeland, waar de prijs per ton nóg lager is) is een levensbelang voor de staalexport: zolang onze staalprijs op de wereldmarkt zo laag blijft, kan Ne derland blijven concurreren en deviezen oogsten. Toch ligt naar de mening van de Hoogovendirecteur de schrootprijs hoog ge noeg, om een nationale inzameling aan trekkelijk te maken. Ten slotte kwam de heer F. Verken aan het woord, die de zaak uit de internatio nale hoek bekeek. Hij vertelde, dat van de voddenraper tot de groothandelaar in schroot en dan nog niet eens meegerekend Rusland, Japan en de Russische satelliet staten, gezamenlijk per jaar 53 millioen kg oud metaal bij elkaar brengen. En dat is tenslotte het rijkste erts, dat er is! Maar de vraag naar staal neemt nog steeds toe en het schroot raakt achter op. Met deze welmenende woorden ging de Nationale schrootcampagne van wiek. Affi ches en ander reclamemiddelen zullen moeten proberen het potkacheltje en het fornuis „los te branden" uit de ongetwij feld rijke „ertsmijnen", die ons land onbe wust de zijne kan noemen. En op die affi ches zal Hein Schroot, een vreemd manne tje, samengesteld uit moeren, een bolder, kabel en een stang zichzelf als „de gezoch te" aandienen. Want de staalfabrieken moeten blijven draaien. De Breedband heeft straks dat potkachel tje hard nodig! Zatermiddag aanstaande om halfvier zal in de tentoonstellingszaal aan de Heide- straat de expositie van werken van de schilder J. P. Aerts geopend worden. Deze tentoonstelling is georganiseerd onder auspiciën van de Ver. ter Bevordering van Beeldende Kunsten in de gemeente Velsen „Felison" en is dagelijks te bezichtigen van 19 tot 21 uur; op Zaterdag en Zondag van 14 tot 17 uur. Wat is schroot eigenlijk en hoe wordt het weer staal? Niet zo heel gemakke lijk te beantwoorden, want schroot is de verzamelnaam van alles, dat of in de machinefabrieken, of op de scheeps werven en de sloperijen of in de huis houding „afvalt", mits het natuurlijk geen tin, aluminium of een ander zogenaamd non-ferro metaal is. In Siemens-Martin-ovens wordt dit schroot samen met het ijzer, dat de Hoogovens produceren tot staal ver smolten (70 procent schroot en 30 pro cent ruwijzer)Dat gebeurt bij een tem peratuur van 1700 graden Celsius. Het staal kan ook gesmolten worden in electr o-ovens, waarin een vlamboog een temperatuur van 3000 graden op wekt tussen electroden en het te smel ten materiaal. Het staal wordt in blok vormen tot blokken gegoten en deze blokken gaan later naar de staalwalse- rij, om te worden uitgeplet tot platen, staven en profielen. Het affiche voor de nationale schroot campagne. Woensdagmiddag promoveerde aan de Technische Hogeschool te Delft tot doctor in de technische wetenschap, drs. C. J. J. Ninck Blok te Velsen, chef van het Re- search-laboratorium van Van Gelder Zonen N.V. Koninklijke Papierfabrieken, op het proefschrift „Het lijmen van papier als colloid-ehemisch verschijnsel". Promotor was prof. ir. H. Eilers. In Juni wordt geen gas opgenomen De directie van het Gasbedrijf heeft be sloten in Juni geen gasverbruik bij Vel- sens bewoners op te nemen. In Juli wordt voor twee maanden tegelijk geregistreerd en betaald. Gisteren maakte de burgemeester, mr. M. M. Kwint, zoals hij dat al zo vele jaren heeft gedaan een rondreis langs die scholen, welke dit jaar beslag gelegd hebben op de schoolvoetbalprijzen. Doordat de Velser commissie voor school- voetbal dit jaar van verscheidene zijden prijzen cadeau had gekregen: Stormvogels, V.S.V., Kinheim, de firma Wijnands en Van Rensen en de afdeling Velsen van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging stel den bekers en het personeel van de Willem de Zwijgerschool een medaille beschikbaar, terwijl de commissie van de afdeling Haar lem van de K.N.V.B. bovendien nog de be schikking had gekregen over vier exem plaren van „Beter Voetbal", diploma's en speldjes, had de uitreiking veel van een prijzenregen, vooral bij de scholen, die winnaar geworden waren in de zogenaamde winnaarsronden. Dat waren de eerste en tweede elftallen van de H.B.S., de St. Jo annes ULO en de Jan Ligthartschool. De winnaars van de verliezersronde waren de F. L. Ossendorpschool en een der elftallen van de Nijverheidsschool. Alle elftallen werden door de bui-gemees- ter gecomplimenteerd met het behaalde succes, en hij gaf tevens te kennen met ge noegen gehoord'te hebben, dat de jongelui zich in de verschillende wedstrijden zo Begunstigd door stralende zonneschijn en een ietwat straffe wind (in de kuststreek) hebben gisteren meer dan 30.000 tippelaars in Nederland „de stoute schoenen" aange trokken en ze zijn gestart in de traditionele avondvierdaagse. Bij deze duizenden zijn er 132 uit Velsen en Beverwijk, die de toch ten over 3 x 15 en 1 x 20 km ofwel de 4 x 10 km hebben aanvaard. Het is voor de negende maal dat de Ne derlandse Wandelsportbond deze vierdaagse uitschreef en sommige deelnemers lopen al voor de achtste maal mee. De oudste deelneemster uit Kennemer land is de 73-jarige mevrouw N. Walig- Groot, die haar domicilie in de Westeburcht in Beverwijk heeft. Zij heeft al heel wat wandelingen achter de rug, maai' dit sport gebeuren beleeft zij voor de eerste maal. De 65 junioren, waarbij een „deputatie" van Jongensland en een deel van de Uit geesten Gymnastiekvereniging zijn reeds tussen vijf uur en half zes welgemoed op pad gegaan. Het parcours dat zij hadden af te leggen liep van Kennemerhof, Kenne- merlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Velserduinweg, Zeeweg, de Genestetlaan, Driehuizerkerkweg, P. C. Hooftlaan, Tol lenslaan, Da Costalaan, Driehuizerkerk weg, door Schoonenberg naar de Zeeweg, Lange Nieuwstraat, Engelmundusstraat, Velserduinplein, Wijk aan Zeeërweg, Hout manstraat naar Kennemerhof. De route van de groten boven de 14 jaar breidde zich uit tot verschillende lanen in Bloemendaal en Santpoort-station, waardoor de 15 km werd volgemaakt. Vandaag wordt in Beverwijk gestart, morgen weer bij Kennemerhof en de route van Zaterdagmiddag is zelfs tot 20 km Binnen enkele dagen zullen 29079 mannen en vrouwen in Velsen mede beslissen hoe Nederlands regering er in de eerstvolgende jaren zal uitzien. Dit op een bevolking van 51215 zielen. Verdeeld over twee-en-dertig stembureaux zal kiesgerechtigd Velsen „ter stembus" trekken. Spandoeken en aanplakborden met leuzen, demonstraties en politie-afzetting zijn buitenlandse monopolies geworden. Nederland, en daarin Velsen, weet wat het wil. De „groei' valt onder meer te constateren uit de statistieken in vroegere verkiezingsjaren, waar het aantal stemmen van onwaarde aanzienlijk hoger was dan in de jaren na de oorlog. Ook de partijstemmen zijn meer gestabi liseerd. Op 7 Juli 1948 werden in Velsen uitge bracht op de R.K. Volkspartij 5047 stem men, Partij van de Arbeid 6926, Anti-revo- lutionnairen 2572. C.P.N. 3363, Christelük- Historischen 1845, V.V.D. 1537, Staatkundig Gereformeerden 158, Oude S.D.A.P. 91, On- afhankelükc nationale groep 82, Groep Weiter 127 en Middenstand 109. In totaal werden 21857 stemmen uitge bracht in 27 stemlokalen. De uitbreiding van de gemeente is oor zaak dat ditmaal 32 stembureaux moeten worden ingericht. Zij zijn geregistreerd als volgt: 1. Gemeentehuis in Velsen. R.K. lagere school aan de Schaepman- laan in Driehuis. Missiehuis in Driehuis. Finse school in Santpoort. Café Böhm in Santpoort. School aan de Frans Netscherlaan in Santpoort. Verenigingsgebouw aan de Burgemees ter Enschedélaan in Santpoort. Adolf van Nassauschool in Santpoort. Brederodeschool in Santpoort. „De Toorts" aan de Duinweg in Sant poort. Bijzondere school aan de Van Lange- veldstraat in Velsen-Noord. R.K. Meisjesschool aan de Corverslaan in Velsen-Noord. Watervlietschool aan de Van Diepen straat in Velsen-Noord. Ir. Krijgerschool aan de Melklaan in Velsen-Noord. Da Costaschool aan de Noorderlaan in Velsen-Noord. Jan Ligthartschool aan de Eksterlaan in IJmuiden. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. St. Franciscusschool aan de Zeeweg in IJmuiden-Oost. 18. Willem de Zwijgerschool (U.L.O.) aan de Platanenstraat in IJmuiden-Oost. 19. Emmaschool aan de Beukenstraat in IJmuiden-Oost. 20. P. Vermeulenstraat aan de Gerard Doustraat in IJmuiden-Oost. 21. Patronaatsgebouw aan de Zeeweg, IJmuiden-Oost. 22. Theo Thijssenschool aan de Lagers- straat, IJmuiden-Oost. 23. F. L. Ossendorpschool aan de Wijk aan Zeeërweg, IJmuiden-Oost. 24. Gemeentelijke daghuishoudschool aan de Roggeveenstraat in IJmuiden-Oost. IJmuiden stemt in de: 25. Wilhelminaschool aan de Houtman straat. 26. Leger des Heils, Edisonstraat. 27. Ds. H. W. Creutzbergschool, Alexander Bellstraat. 28. Insingerschool aan het Moerbergplant- soen. 29. Marnixschool aan de Stephensonstraat. 30. Gemeentelijke Visserij school aan de Havenkade. 31. Moerbergschool aan de Kerkstraat. 32. Christelijke Belangen aan de Enschedé- straat. Ongeveer vierhonderd kiezers stemmen, wegens uitstedigheid in andere plaatsen, dit wordt echter genivelleerd door het aantal werkers bij de A.B.M. en Werkspoor, wier domicilie elders is, doch die in Velsen hun stem uitbrengen. Velen, die in het buitenland vertoeven, of op zee zijn stemmen bij volmacht, even als „trekkers" en zieken. Door deze maatregelen zal het mogelijk zijn geen stem verloren te doen gaan. lengte uitgestippeld. Bij de senioren lopen zeven verpleegsters uit het Rode Kruis- ziekenhuis in Beverwijk mede. Maar deze „zusjes" zijn het tippelen gewend, al is het dan in gangen en zalen van het ziekenhuis, waar per dag minstens een even groot aan tal kilometers wordt verslagen in dienst tijd. Zo heeft de avondvierdaagse, die geboren is uit het verbod van de bezetter in 1940 om de grote dagvierdaagse te houden, zich een belangrijke plaats in het gehele land weten te veroveren. En de wandelsport verenigingen mogen na afloop elk jaar weer nieuwe leden aan het bestaande aan tak toevoegen, want wie eenmaal de smaak van deze sport te pakken heeft en het bondskruis heeft weten te veroveren, voelt zich niet gelukkig zonder de jaarlijkse bij- nummering. En trainen is een eerste ver eiste. Aanstaande Zaterdag 21 Juni zullen de leerlingen van de Hoogoven-bedrijfsschool naar het kamp „Bonte Vlucht" te Leersum vertrekken, om daar gedurende een week de tenten op te slaan en te genieten van de natuur in deze mooie omgeving. Zo zal onder andere het natuurbad „Woestduin" de ruïne „Doorwerth" en de Leersumse plassen bezocht worden. Ook „kersen etefi in de Betuwe" staat op het programma. Za terdag 28 Juni zal het kamp weer worden afgebroken en de terugtocht worden aan vaard. BURGERLIJKE STAND GEBOREN: B. H. A. van VeenStruiken, z., Duinlustparkweg 48, Santpoort; D. van der Loo—Heiligenberg, z., Fahrenheitsraat 11, IJmuiden; J. C. Jongejan—Roos, d., Schulpweg 105, Velsen-N.; J. Kalkman Doornheim, d., Platanenstraat 38, IJmuiden- Oost; C. H. A. M. WesselEgger, z., Curagao- straat 51, Santpoort; A. SchlikerBroek, z., Feithlaan 6, Driehuis; J. BorstRaggers, z., Zeeweg 385. Driehuis; H. G. Dekkervan 't Ende, d., Tiberiusplein 3, IJmuiden-O.; J. W. Steffensvan Zeist, d., Burg. Enschedé laan 21, Santpoort; C. M. H. Deen—Janssen, d., Spieghellaan 1, Driehuis; J. van Ewijk— van 't Hoff, z., Acaciastraat 1, IJmuiden-O.; H. J. van den Haak—Sanberg, d.. van Rijs- wijkstraat 19, Velsen-N.; J. J. Spijkerman den Dunnen, d., Reggestraat 8, IJmuiden; C. A. in den BoschSchoonakker, z., Ir. Krij gerstraat 11, Velsen-N.; S. C. van den Berg Haartsen, z., Duinlustparkweg 62, Sant poort. OVERLEDEN: J. Ludriks, 69 j., echtgenote van F. A. Visser, Rijksweg 334, Santpoort; H. Wezelman, 87 j., weduwnaar van L. de Gans, Kromme Mijdrechtstraat 37, IJmuiden. sportief gedragen hadden. De jongens, die het dit seizoen tot kampioen van een der verliezersronden hadden gebracht, spoorde hij aan het volgende jaar eens „echt" kam pioen te worden. Na proefvaren is de sleepboot „Loire" van 1350 pk aan L. Smit en Co's Interna tionale Sleepdienst overgedragen door de werf Gusto te Schiedam. De boot is een zusterschip van de Humber en de Tyne en is 40 m lang en 8.20 m breed. De machine- installatie verschilt echter. Zij bestaat uit een 8-cylinder Dieselmotor. In ballast va rende kan een afstand van 15.000 mijl wor den afgelegd zonder bijbunkeren. Voorts heeft de Loire, in tegenstelling tot de twee genoemde boten een sleeplier met twee trommels, waarop 5 en 4% duims stalen sleepdraden gewikkeld zijn. Door deze krachtige lier kan de Loire een ge sleept vaartuig of zo nodig twee tegelijk zonder stoppen naar zich toehalen. Tevens is de havensleepboot „Kinderdijk" aan de maatschappij opgeleverd door Smit's scheepswerven te Kinderdijk. Het nieuwe vaartuig is 20.60 m lang en 5.80 m breed. Een 6-cylinder Dieselmotor van 375 pk zorgt voor de voortstuwing. Aan het eind van dit jaar zal nog een zeesleepboot van de zware klasse geleverd worden. Dit schip, dat een machinevermo gen van 2000 pk krijgt, zal Oostzee genoemd worden. Voor de hoofdklasse van de Koninklüke Nederlandse Dambond is het D.C.IJ.-tien- tal voor het komende damseizoen als volgt samengesteld: bord 1: B. Dukel, 2. H. La- ros (volgorde nog onzeker), 3. T. Postma, 4. J. v. Straten, 5. G. Postma, 6. K. de Jong, 7. L. Koetsier, 8. H. Swier, 9. D. Ott, 10. L. Vooys. Voor het clubkampioenschap en tevens om een plaats achter het erebord één is tussen Laros en Dukel een tweekamp ge organiseerd, waarvan de eerste partij op remise uitliep. De winnaar dezer match komt aan bord één, de verliezer aan bord twee. Ook Nieuwenhuizen zal als elfde spe ler regelmatig in het eerste D.C.IJ.-team worden opgesteld. D.C.IJ-reserves in Stabiel- tournooi Maandag begint de strijd om het Stabiel- tournooi in het clubhuis van de organi serende vereniging te Santpoort. D.C.IJ. verschijnt met de volgende ploeg tegen Stabiel I. Bord 1: Visser, 2. Nieuwenhui zen, 3. Ott, 4. v. d. Steen, 5. Langbroek, 6. Wim v. Wort, 7.- C. Kaan, 8. J. Koppelman, 9. E. Schadé, 10. Opa v. d. Bos. Reserves zijn: P. Schadé, J. Meyer, Heida en Zeeders. Er s. Ti SCHALDE GISTERMIDDAG OM TIEN VOOR HALFVIER een kreet over de Trawlerkade, toen een van de tientallen kennissen aan de kant lachend vroeg: „Engelneem je een apie voor me mee?!" Dit was ongetwüfeld ook een manier om het onbestemde gevoel van teleurstelling bij het afscheid van een goede vriend af te reageren, want een voortreffeiyk lid van het gedunde IJmuidense trawlergezin was de „Batavia". De heren Engel de Groot, P. Brouwer en J. Gorter stonden in hun kwali teit van respectievelyk purser, scheepsarts en hofmeester, als ware zeelieden op de brug van de IJM 99, die met de Nederlandse vlag in top en keurig in de verf om klokslag half vier „lekko" ging. Vier doffe stoten van de scheepshoorn klonken nu niet bepaald als snikken, maar voor een goed verstaander en ze stonden ryen dik op de kade was dit toch een ander geluid dan de stoten van de trawler in de afgelopen vier jaren. Als troost bü deze „uitvaart" mogen echter in aanmer king worden genomen de hardnekkige ge ruchten en de heer Gorter suggereerde eveneens sterk in die richting over de aankoop van een plaatsvervanger. Zo gaat de vissery-onderneming „Batavia" bü voorbeeld als vervolg op het vertrek van haar enige schip nog niet ter ziele. Wanneer de „Batavia" in Boston voor de wal komt zullen enkele Amerikanen zich nog wel kunnen herinneren hoe de „Gold- crest" de naam die nog duidelijk te zien is onder de vertrouwde Hollandse titel er oorspronkelijk heeft uitgezien. De trawler gaat overigens niet terug naar z'n oude stal. De „Fulham Bros" heeft het schip gekocht en deze onderneming heeft naast een tiental trawlers en kotters ook een uitgebreide zeevisgroothandel. De heer D. J. Gouda, die de reis naar Boston per connie van de K.L.M. maakt, komt dus eigenlijk in een vrij vertrouwde sfeer, want ook hij kent deze combinatie goed. Buiten de overdracht heeft de compagnon van de heer E. de Groot nog enkele andere belangrijke zaken af te wikkelen, evenals schipper Cor Bal en machinist Jan van Loon, die beiden niet teruggaan met het gezelschap, dat de 15de Juli op de „Zui derkruis" uit de haven van New York naar Nederland vertrekt. De jongste schipper van IJmuiden we schreven dit onlangs al voert thans niet het gezag over de „Batavia", want er be staan bepalingen welke aan visschippers verbieden buiten de Noordzee in functie te zijn als kapitein. Daarom draagt nu de Vlaardingse koopvaardijgezagvoerder Dirk Stobbe de verantwoordelijkheid. Cor Bal en Jan van Loon zijn uitgenodigd door „Fulham Bros" om een of meer visreizen mee te gaan met de trawler op de Atlan tische Oceaan. Het tweetal vermoedde, dat de Amerikanen eens willen onderzoeken hoe die Nederlanders vissen. Geen blüvertje „We zullen wel op de makreel gaan", veronderstelde de reeds volgens de Ameri kaanse mode in het pak gestoken Cor Bal. „Ik mag van m'n vrouw overigens niet in de „States" blijven, ook al bieden ze er me nog zoveel keiharde dollars". De Amerikaanse visserij is ongeveer op Engelse leest geschoeid, zo hoorden wij van iemand aan de Zuidzij. De Bostonse trawlers stomen een 500 mijl Noord over De IJmuidense speeltuinvereniging „Heu velwijk" wil op Zaterdag 26 Juli een «reprise geven van het tuinfeest, zoals dat vorig jaar is georganiseerd. Jongens en meisjes van 4 tot en met 14 jaar zullen de gehele dag aan wedstrijden als blokjes- rapen, was-ophangen, buslopen, bus gooien, hardlopen met hindernissen, boegspriet ge vecht, ringsteken op de fiets, autopedrace en wat dies meer zij kunnen meedoen. Op gave voor deelname aan het secretariaat, Homburgstraat 2 rood. Aanvoer van hout Voor de papierfabriek Van Gelder Zonen is Woensdagmiddag aangekomen het Duit se s.s. „Rehhof", dat van de Finse have.n Kaskinnen een lading van 587 vadem hout aanvoerde. en zij blijven meestal tien of twaalf dagen op zee. Als büzonderheid verhaalde onze zegs man, die zelf enige tijd heeft gevaren bü een Bostonse rederü, dat de vis in de thuis haven niet in de markt komt om de een voudige reden, dat men er geen hallen heeft, zoals ln IJmuiden bij voorbeeld. De vangst wordt uit het schip verkocht en monsters trekken kent men er evenmin. De vis wordt dan vervolgens met de winch aan wal gehesen en in bakken ge wogen. Er komen over het algemeen geen kleine soorten op het droge, de kwaliteit is naar Hollandse begrippen bepaald grof. Merkwaardig is ook, dat de trawlerbeman ning in een twee-ploegenstelsel werkt op de vissery. Een schip van 500 pk heeft rond de twintig man aan boord, die zes uur op en zes uur af gaan. Versnaperingen en demonstratie Om echter terug te keren op vaderland se bodem: het tijdstip van de start in IJmuiden voor de overtocht was bepaald op twee uur, maar zoals het „wel eens" kan gebeuren, een kleine vertraging bleek niet te vermijden. Er moest bijvoorbeeld nog het een en ander aan boord worden ge bracht, onder meer wat sla en komkom- Familie en kennissen wuiven de beman ning van de „Batavia" vaarwel. mers, sloffen kersen (natuurlijk ook de meer vochtige en geestrijke versnaperin gen), dozen appelmoes, damborden en enkele attributen, die banketbakker Gorter zal hanteren om de opvarenden tijdens de zestiendaagse reis zo nu en dan te demon streren hoe een Weesper mopje of een Arnhems meisje uit de oven komt en op de tong smelt. Dokter Brouwer, wiens praktijk tijdens zijn afwezigheid wordt waarge nomen door alle andere IJmuidense artsen, weet wat zee, golven beklimmen, een „kouwtje" en de visserij zijn, want als zoon van een Maassluise reder is hij vroeger zelf tientallen keren „aan de bak" geweest. En gistermiddag deden vele patiënten hem uit geleide, als betrof het een goede kennis, die de zeven zeeën ging verkennen. Straatdienst Door de Gereformeerde Evangelisatie vereniging wordt Zaterdagavond een straatprédiking in Santpoort gehouden op het Broekbergerplein. Spreker is ds. R. D. Beukema uit IJmuiden. Een zangkoor verleent zijn medewerking.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1952 | | pagina 7