OLD CLOTHES NEW Op zoek naar een formule in IJmuidens Binnenspuikanaal Samenloop van omstandigheden deed stoomschip op 20 Februari vastlopen Velserbeekvijver krijgt binnenkort zijn oude schilderachtige aanzien terug Agenda voor Velsen Vier schilderessen exposeren in de Hoogoven-cantine DRY CLEANING ONLY Geslaagde proeftocht van de „Hathor" Binnen één dag gereed Nieuwe school krijgt twee kleuterklassen Nederlandse scheepsbouwkundigen maken vele proefvaarten met model van een Victory Havenberichten 3 ,Meliskerk" in de modder Ongeval tussen IJmuidens pieren voor Raad voor de Scheepvaart THALIA Pomp gaat het water dieper zoeken Nog één keer „Casablanca" 7 te Vijfenzestigste schip van de K.N.S.M. „Van alles wat" in komend DCIJ-gongtournooi Vuurtoren-dammers schuiven Vrijdag verder WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1952 De ietwat mysterieuze „stranding" van het stoomschip „Meliskerk", een li.jnboot van de Verenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij, in de vroege ochtend van de 20e Februari 1952 tussen de pieren van IJmuiden, heeft gistermiddag dc raad voor de scheepvaart in Amsterdam geruime tijd bezig gehouden. Het Victory-schip is bij het binnenkomen van de haven volgens de beschikbare gegevens blijkbaar door een onbekende ondiepte buiten de Noorderpier gedwongen de bocht naar het Noorder- toeleidingskanaal le ruim te nemen, met het gevolg, dat het onderweg vastliep in de slikbank, die zich tussen de béide loeleidingskanalen bevindt. Daar heeft de „Melis- kerk" die ochtend geruime tijd vastgezeten, tot vier sleepboten zich in de trossen Wierpen en de onfortuinlijke stomer vlot hielpen. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart, de heer J. Mctz, kon in zijn conclusie geen andere gevolgtrekking uit de vele getuigenvei'klaringen halen, dan dat ondanks de kennelijke betrouw baarheid van al deze verhalen zowel van de zijde van het Loodswezen als namens de rederij de raad voorzichtig dient te zijn met een uitspraak in een dubieuze kwestie als deze. Omstreeks half zes rondde de „Melis- kerk" op die Februari-ochtend de Noord- pier met kapitein Syke Eys en zeeloods M. Engels op de brug. Het schip moest ter ver mijding van de ondiepte buiten de pier een ruime bocht beschrijven en liep daardoor aldus vertelde de commissaris van het loodswezen, de heer E. J. Visser de raad langs de Zuidpier naar binnen. Later heeft een binnenkomend schip tijdens die ge dwongen manoeuvre zelfs een boei meege sleept. De kapitein had de loods nog ge vraagd, of er water genoeg stond aldus vertelde de heer Eys daarna, waarop hij een bevestigend antwoord kreeg: „Kijk maar naar de semafoor". Volgens de kaarten en de peilschaal klopte alles inderdaad voortreffelijk en het moet zowel voor de loods als voor de kapi tein en zijn officieren dan ook een vol komen verrassing zijn geweest, toen de „Meliskerk" om zeven minuten over half zes, na een vergeefse poging het Noor der- toeleidingskanaal binnen te komen en de ijk palen te hebben gepasseerd, vast liep in cle modder. Boei lag- eerst verkeerd De boei, die de ondiepte daar aangaf, was bovendien enkele dagen voor het ongeval van plaats veranderd omdat gebleken was, dat ze niet op de juiste plek lag de boei lag thans op 725 meter uit de havenmond. Het schip wilde daar echter al niet meer bakboord uit en het liep prompt vast met zijn 8 meter diepgang op het grondje, waar niet meer dan een goede 7 meter water stond. Minder diep dan gedacht werd „Er stond dus minder water in de haven dan men dacht", begon de inspecteur-gene raal van de scheepvaart zijn samenvatting, „en in dat geval ware het beter geweest buiten te blijven. Détailconclusies zijn evenwel gevaarlijk. De bekende „ijkpalen" zijn vlak aan bakboord gepasseerd; de boei, die de ondiepte binnen de pieren moest aangeven, heeft blijkbaar nogal wat speling gehad en het is dus onder meer de vraag, welke speling voor zo'n boei toelaatbaar kan worden geacht." De uit de getuigenverklaringen theore tisch opgestelde koers van de „Meliskerk" wilde er bij de heer Metz niet erg in: hij kon deze koers namelijk met de beschikbare gegevens op de kaart niet reconstrueren, zodat hem tenslotte niets anders overbleef dan de raad tot voorzichtigheid te manen met twee verklaringen over een en dezelfde zaak. Het schip heeft geen schade opgelopen van zijn onfortuinlijk avontuur en het vast lopen had ook overigens weinig consequen ties. De slikbank is inmiddels alweer weg- gebaggerd. Uitspraak volgt later. ADVERTENTIE (het theater met de beste films) DONDERDAG a.s., 8 uur vertonen wij in onze serie speciale voorstellingen Ingrid Bergman - Humphrey Bogart in CASABLANCA De stad van hoop en wanhoop in Frans Marokko 's Werelds meest populaire sterren in een film zo „geladen", dat U van begin tot einde het verhaal ademloos geboeid zult volgen. IJmuider „snelheidstournooi" trekt vele dammers aan Tot nog toe hebben zich de volgende kwartetten gemeld om op 26 en 28 Augus tus aan het IJmuider snclhcids-damtour- nooi van DCY mee te doen: SIonnvogels, VSV, Schoenmakers, Per- soneelvereniging „Samenwerking", VVY (3 kwartetten), Hoogovens (3 kwartetten), Timmerlieden, Gas en Water, Centraal Ad ministratie Bureau, Amsterdamse Ballast Maatschappij en Vishandel. Zondag jeugdtournooi van „Velsen'' Zondag wordt op de bijvelden van „Schoonenbcrg" het jeugdtournooi van „Velsen" gehouden. Om 11.45 uur heeft de vlaggenparade met medewerking van het: tambour-corps van „Soli Deo Gloria" plaats. In groep 9 zijn ingedeeld de junior-elf- lallcn van Stormvogels, RKAVV, DEM (bekerhoudster), Lisse, EDO en Wijk aan Zee. De herfst heeft er zijn patrouilles de laatste dagen al herhaaldelijk op uil gestuurd, om door middel van speelse voorpostengevechten de heerschappij van de zomer te breken. De najaarsachtige depressies schijnen dc zomer al vroeg de das om te willen doen. Ook in Velserbeek vielen gistermiddag blaadjes van de bomen op de hoed van de eenzame wandelaar, die merkte dat de vijver rond de hertenkamp op zijn laatste restje drabbig v/ater teert. is onweerlegbaar een gevolg van het pompen in de bouwput van de aanstaande Velser tunnel...." hebben tientallen andere wandelaars beweerd. Wat nu eigenlijk de oorzaak is van het bijna droogvallen, hoorden wij Dinsdagmiddag van een deskundige op Velserbeek-terrein, die dagelijks met dit probleem geconfronteerd wordt. ADVERTENTIE Naar wij vernemen hebben B. en W. van Velsen toestemming: verleend om in de nieuw te openen school aan de Graliam- straat in het daar geprojecteerde plantsoen twee kleuterklassen in te richten. De sub sidieregeling is zoals gebruikelijk. De Stichting Verenigde Neutrale scholen voor voorbereidend lager onderwijs, die deze school onder haar beheer heeft, ziet hierin eens le meer een bewijs van cle warme belangstelling, die het gemeente bestuur van Velsen koestert voor het wel zijn van het kleuteronderwijs. Men rekent in deze nieuw-groeiende woonwijk op een grote belangstelling voor cle kleuterschool: nu reeds konden er 62 leerlingen worden geboekt en het maximum voor de twee klassen ligt bij 84. Het enige probleem is nu nog het vinden van de benodigde onder wijskrachten. Een van de knapste films uit de tweede wereldoorlog, die niet de verschrik kingen van de oox'log zo romantisch moge lijk probeert voor te stellen, maar de ro mantiek van de verschrikking, direct ach ter het front, het volle pond geeft, is naar onze smaak „Casablanca" gebleven de misschien iets te zwoele rolprent van Ame rikaanse huize, waarin sterren als Hum phrey Bogart en Ingrid Bergmann hun kun nen tonen. Deze verschrikking is de enerverende spionnenjacht in hst corrupte en onbe trouwbare internationale intrige-centrum Casablanca, waar cle prachtige figuur van de hotelhouder Rick het dubbele spel tus sen cle bellingei-ente partijen speelt ten voordele der geallieerden. Dit boeiende werk is niet in cle laatste plaats aantrekkelijk door zijn bijzonder vaardige camerabehandeling bovendien kent het de speciale charme van het raffi nement. Deze reprise is ongetwijfeld op haar plaats, Donderdagavond in „Thalia". Woensdag 20 Augustus Raadhuis, Van 14 tot 15 uur: Spreekuur wethouder van Onderwijs. Thalia, 20 uur: „Willy en Joe van Com pagnie O". Rcx, 20 uur: „Een huxs vol herrie". Donderdag 21 Augustus Thalia, 20 uur: „Casablanca" (speciale voorstelling). Rcx, 20 uur: Als Woensdag. Het is genoegzaam bekend, dat bij de voorbei-eidende werkzaamheden op en in de grond waar de tunnel aan de Zuidzijde van het kanaal naar beneden gaat lopen, millioenen liters grondwater aan de opper vlakte komen. Vooralsnog neemt men aan wij hebben daar onlangs een artikel aan gewijd dat dit onderwater beti-eft, het geen dus betekent dat slechts op een bepaal de diepte water woi'dt onttrekken in cle om geving van de bouwput. Nu is hel zo, dat al sedert het einde van het vorig, jaar de pomp, welke de Velserbeek-vijver in de droge maanden van de nodige vochtigheid dient te voorzien, buiten werking is, omdat de buis indertijd niet diep genoeg is ge slagen om het thans zakkende onderwater te kunnen bereiken. Men is al enkele weken geleden begon nen met het slaan van een nieuwe hoor buis. die ruim veertig meter de grond in gaat. Zulks geschiedt Zuidwestelijk van de muziektent aan de rand van de oude Vel serbeek. Over ongeveer veertien dagen zal de nieuwe stuwpomp in dienst treden. Het water staat daar op bijna dertien meter, terwijl de buis veertig meter diep reikt, zodat er voorlopig geen klachten zul len komen over gebrek aan water. Zoals in het verleden ook het geval is geweest, wordt het opgepompte grondwater via het smalle beekje van West naar Oost naar de vijver gestuwd, die, wanneer de gewenste stand weer bex'eikt is, het overtollige water via het pompstation aan de overkant van dc Driehuizerkerkweg kan lozen, de pol der in. Om op dat beekje terug te komen: dit moet z'n oox-sprong hebben gevonden er gens in Blocmendaal en in het najaar krijgt dc bedding bij Schooncnberg z'n natuur lijke inhoud als de algemene watex-stand omhoog gaat. De vijver zou de komende herfst cius eigenlijk toch wel vol hebben gestaan Duinwatervulling Ovex-igens is er verleden jaar, toen er neg onderwater aan de oppervlakte kwam, in de droge maanden ook gepompt, omdat zich verdx-ogingsvei'schijnselen voordeden. Zo'n goede dertig jaar geleden was dat niet noodzakelijk, daar cle vijver constant gevuld was met duinwater. In cle loop der tijd is deze natuurlijke toevoer verdwenen. (Men denke in dit verband maar even aan de schrikba rende moeilijkheden, waarmee het P. W.N. te kampen heeft. Er bestaan reeds plannen, om door middel van een buis leiding Lckwater naar cle Castricumse duinen te brengen, waaromtrent wij overigens eveneens al uitvoex-ig schx-c- ven. Red.) Geen zuigpomp Er bleef dus niet veel anders over dan de waterstand in cle vijver kunstmatig op peil te houdexx. Ver vóór de oox-log wercl hiertoe een pomp geslagen, die nu vervan gen wordt door de diepwater-drukinstal- latie. De werking hiervan geschiedt als volgt. In de tamelijk brede buis wordt een stuwpomp neergelaten, die op een bepaal de diepte in functie komt en het grond water omhoog gaat zuigen naar het beekje. Is het normale peil in de vijver bex-eikt dan heeft cle pomp vacantie tot het moment waarop in de droge tijd teveel water ver dampt is. 'Binnenkort zullen de zwanen en eenden dus niet meer ïnct de poten de modder omploegen, maar naar hartelust hun baan tjes kunnen trekken. Het allervoornaamste is evenwel, dat uit aesthelisch oogpunt ge zien, Velserbeek z'n oude en vertrouwde schilderachtige beeld dan volledig heeft teruggekregen. (Van een verslaggever) Gedrieën varen ze sinds Mei het Binnenspuikanaal in IJmuiden op en neer. Ilecn en terug, van de spuisluis naar de spoorbrug en weerom, over een afstand van 1200 meter. Zo kan men ze ook nu nog elke dag zien varen: de EI Hescondo uit Zalt- bommel, de Sumatra van de N.V. Stoomvaartmaatschappij Nederland en de D. C. Endert jr. uit "Wageningen. Om de D. C. Endert jr. is dit ogenschijnlijk zo doelloze heen en weer varen begonnen. Het is een modelschip van het Nederlands Scheeps bouwkundig Proefstation in Wageningcn. Er worden proefnemingen mee verricht die Nederland weer bovenaan de lijst van schepen-bouwende landen moeten brengen. Een nieuw schip wordt tegenwoordig nooit maar zo gebouwd. Voor er op de scheepswerven ook maar één hamer wordt opgenomen laat men op het proefstation in I Wageningen een model van de nieuwe j boot in de sleeptank varen. Dan bekijkt men eens hoe zo'n scheepje in het water ligt, wat er gebeurt als het in sterke stro mingen terecht komt, hoe het bestuurbaar is bij zware belading en welke snelheid men verwachten mag als een motor van een gegeven stex-kte in het schip wordt geïnstalleerd. De meest verfijnde instru menten noteren alle eigenschappen en nukken van het model; gegevens die men straks bij de bouw van het grote schip bx-oodnodig heeft. Maar die gegevens gel den voor het speelgoedbootjc, dat overi gens kostbaar genoeg is. Zou men die ge tallen nu eenvoudig met twintig kunnen vermenigvuldigen om de gegevens voor het grote schip te krijgen? Zeker niet. Daar komt nog heel wat meer kijken. Want elke berekening, hoe nauwkeurig ook, heeft zijn kleine onjuistheden. Worden die vei-schiilen nu twintig keer vergroot, dan wijken de uitkomsten te veel af om nog zonder meer te kunnen worden gebruikt. Men noemt dat het schaaleffect. Aan het eind van de vorige eeuw heeft de Engels man William Froude een formule ont worpen, die het schaaleffect corrigeerde, maar dat is al weer zo lang geleden, dat de formule verouderd is. Toch wordt ze ïxog overal op de wereld door de scheeps bouwers gebruikt. In IJmuiden echter zijn Nederlandse scheepsbouwkundigen begonnen met nieuwe onderzoekingen, die, naar men hoopt, de scheepvaartautoriteiten van de gehele wereld een nieuwe en betere for mule zullen verschaffen. Het Nederlands Scheepsbouwkundig Px-oefstation heeft niet te klagen over medewerking. De Verenigde Nederland se Scheepvaartmaatschappij stemde er in toe metingen te laten verrichten aan één van haar Victoryschepen tijdens een dienstreis van zo'n schip. De keuze viel juist op dc Victox-yschepen omdat dit type zeer gangbaar is en omdat er méér van deze schepen voor Nederlandse rederijen varen, zodat er op het tijdstip dat men aan de metingen toe is, altijd wel een schip voor een méetreis beschikbaar zal zijn. Om bet schaalefect te kunnen vaststellen heeft nien nu eerst naar het model van een Victory kleine modellen gebouwd met lengtes van vier, vijf, zes, zeven en acht meter. Dc stap van dit grootste model van acht meter naar de levensgrote Vic tory, die een lengte van 132 meter heeft, is te groot. Om die kloof te overbruggen werd de D. C. Endert jr. gebouwd, volgens een schaal van één op zes, zodat het scheepsmodel dus 22 meter lang is. In Mei van dit jaar kwam de modelboot klaar. Kort daarna begonnen de proef vaarten. Een eindeloos karwei van varen, Dinsdag 19 Augustus kwamen de haven IJmuiden binnen: Prinsengracht van Kotka. Leni van Nox-rsunded. Batavier van Delf zijl. Congostroom van Le Havre. Lungö van Dox-drecht. Ex-ebus van Sundsvall. Hathor van Rottex-dam. Patria van Skutskai-. Vertrokken zijn: Ronan naar Swansea. Ellen naar Brake. Runskar naar Londen. Spes naar Skutskar. Asturias naar Emden. Swift naar Londen. Eemstroom naar Leith. Berkèlstroom naar Huil. Batavier naar Hex-on. Aanvoer van hout Dinsdagavond is voor de papierfabriek Van Gelder Zonen aangekomen het Finse s.s. „Kungso", dat van de Finse haven WASA een lading van 966 vadem hout aan- voex-de. Dit schip meerde reeds Zondag avond aan de Kanaaldijk in afwachting van de losbeurt. I mi Het is werkelijk verheugend om te zien. hoe enthousiast de propaganda-afdeling van de Hoogovens het door haar onderno men initiatief tot het organiseren van ten toonstellingen in de cantines en schaftlo kalen van het bedrijf voortzet. De heer Van Dam, de chef van deze afdeling, weet telkens weer een ensemble te maken waaruit blijkt dat hij zeer wel aanvoelt, welk aspect van de beeldende kunst hij het beste voor dit doel kan gebruiken en ook waakt hij er voor, een verantwoord artistiek niveau te handhaven. De tentoonstelling van werken van vier schilderessen, die op het ogenblik in de cantine is ingericht, is misschien door de frisse'afwisselling en de leerzame contrast werking de levendigste van alle, die er tot dusver gehouden zijn. Liefde en toewijding voor het schone handwerk: oorspronkelij ke visie en ernstig streven naar nieuwe vormen, zijn hier naast elkaar en in on- derlinge harmonie tezaam gebracht. Niet met de bedoeling, elk wat wils te geven, maar om aan te tonen dat er vele wegen zijn om tot schoonheid te komen. A n j e Z ij 1 s t r a zal men in de eerste plaats willen bewonderen oxn haar goed vakmanschap en haar gx-oot geduld, waar van de in hout exr ivoor gesneden dierfi- guurtjes cle resultaten zijn. Blijft men hierbij stil staan dan doet men haar ech ter te kort, want het zijn haar buitenge wone begaafdheid en haar fijnzinnig ob servatievermogen die haar in staat stellen zulk een uitstekende karaktei'istiek van het dier te geven. De kleine etsen van paarden en pony's zijn werkelijk bijzon der mooi; niet alleen ook weer voortref felijk van techniek maar doordrenkt van een fijn poëtisch gevoel. Deze etsjes over treffen voor mijn gevoel nog de ovex-i- gens ook niet te versmaden aquarellen, waarvan vooral die van „Merinoschapen" heel aantrekkelijk is. Maaike B r a a t, bekend vooral als aquarellislc, komt dtimaal met een aan tal tekeningen uit en toont zich in deze techniek naar mijn mening van haar sterkste zijde. Zonder gebruik le maken van de mogelijkheid der grijze tussentonen tekent zij in een soort grafisch handschrift van kort afgebroken zwarte toetsen een groep bomen, breed uitstaande in het volle zomerloof. Om zó te tekenen moet men zijn onderwerp zeer goed beheersen en de kracht en frisheid van deze tekeningen tonen wel duidelijk aan dat het Maaike Braat hieraan niet mankeert. De schilderijen van Frieda Hunzi- k e r kan men wel abstract noemen, maar ik houd niet 'ex-g van zo'n etiket, want het is een al te gemakkelijk middel om zich er meteen maar van af te maken. Eigen lijk kan men alle kunst wel abstract noe men zo gauw er afwijkingen van de ge geven werkelijkheid of wanneer er zoge naamde déformaties geconstateerd wor den. Ik moet het schilderij nog zien waar bij persoonlijke interpretatie van de Maaike Braat: „Bomen in Engeland kunstenaar niet aanwijsbaar is, al moét toegegeven worden dat deze ook zover kan gaan dat iedere herkenbaarheid verloren gaat en er dus in feite geen overdracht van gevoelens of begrippen meer plaats kan vinden, tenzij men een onderlinge af spraak maakt waarbij aan iedere vorm de betekenis van een bepaald teken wordt ge geven. In dit geval echter ontaardt cle kunst in een soort Esperanto. Frieda Hunzinger nadert inderdaad de ze gevaarlijke zóxie, maar houdt toch ge lukkig nog juist aan de grens ervan halt! Een schilderij als „Intérieur" geeft, dank zij de warme kleur en een zekere onbe vangenheid' in de schildering der vormen, toch wel degelijk een indruk van intimi teit en op deze manier kan men ook in de andere werken de bedoeling goed gewaar worden. Van de buitenlandse gast in dit gezel schap kan men dunkt mij volstaan met op te merken dat het interessant is te ei-va ren, hoe ons land door cle ogen van de Franse schilderes Suzanne Tourte gezien wordt. De neiging van de Franse kunstenaars om het object te analyseren en volgens een zeker systeem op te bou wen, kan men in de gouaches van deze schilderes ook aantreffen. Dat dit tot een zekere steriliteit kan leiden, blijkt hier ook wel en de enigszins suikergoed-ach- tige kleurtjes zijn niet erg geschikt om de ze indruk te verbloemen. Toch geeft deze werkwijze wel aanleiding tot aardige vond sten en wij moeten toegeven dat onder werpen die langzamerhand erg hachelijk zijn geworden, zoals een molentje aan een vaart, op déze manier vertolkt toch nieuw en fris aandoen. OTTO B. DE KAT omdraaien, weer varen en opnieuw keren. Heen en terug met een regelmaat, die do delijk vervelend lijkt. De onderzoekers zelf merken het niet eens. Die gaan te veel op in de aanwijzingen van hun instrumen ten, dan dat ze ook maar even oog zouden hebben voor hun omgeving. Al gaat er in de sluizen naast het Spuikanaal nog zo'n interessante buitenlander voorbij, zij kij ken niet op of om en varen maar door. „Dat is nou ons vak", zeggen ze eenvoudig en daarmee zijn alle ongemakken en ver moeienissen weer mijlenver het zeegat uit gewezen. Want vermoeiend is hun arbeid zeker óók. Als de slanke witte El Hescondo en de zwarte puffende Sumatra hun xno- delbroer weer naar het eind van een run hebben gesleept, dan moeten de trossen waarmee het model wordt voortgetrokken snel worden verwisseld. Eén gaat er zo snel als het maar kan naar de achtersteven, de andere tros blijft op cle voorplecht vast en zo wordt de kleine Victory omgetrok ken. tot zijn puntige boeg de andere kant uitwijst. Dan wordt opnieuw met twee trossen vóór vastgemaakt en een nieuwe run kan beginnen. Om .er voor.te zorgen dat het model in de buurt van de twee sleepboten blijft ex> op de keerpunten niet te ver weg drijft moet dit verwisselen van trossen razend vlug gebeuren. Soms zelfs te vlug voor een gewoon mens. De leider van de N.S.P.-ploeg, de heer S. J. Groot huis, heeft dat. aan den lijve ondervonden, toen het model nog zover doorgleed vóói- hij had vastgemaakt, dat hij met een sier lijke zwaai kopje onder ging. Gelukkig kan hij perfect zwemmen. Met een paar mi nuten was hij weer aan boord. Drie stoten op de scheepshoorn en de drie boten storm den weer over het water voor een volgen de run. Nog zeker tot eind September zal dat ADVERTENTIE Het scheepsmodel D. C. Enderijer is hier te zien in het Binnenspuikanaal le IJmui den, terwijl het juist aan het eind van een proefvaart is. De sleepboot Sumatra is al omgedraaid om het model terug le slepen. Op de achtergrond is de El Hescondo, die óók sleept, te zien. iedere dag zo doorgaan. Hoeveel runs ze per dag wel maken weten de mannen van het.N.S.P. niet. precies. De kostbare in strumenten die in het binnenste van het schip staan opgesteld zullen het straks al lemaal haarfijn vertellen. Want van elke run schrijven de machines uitvoerige rap porten: reeksen cijfers met een voor de leek diep verbox-gen inhoud. Maar deze winter als de mannen van het N.S.P. hun scheepje in IJmuiden voorlopig vaarwel hebben gezegd, omdat het barre- winter weer de waarnemingen ongunstig zou be- invloedcxx, clan worden in Wageningen, die rapporten uit de dikke actetassen gehaald. Dan beginnen knappe ingenieurs te reke nen en le vergelijken, te rubriceren en te combineren net zo lang tot alle gegevens over snelheid en weerstand, over scheeps- wanciruwheid en over schrocfrendement van dit model kant en klaar op tafel liggen. Intussen zijn dan al weer nieuwe waar nemingen verricht. Binnenkort hopen de mannen die nu nog zo driftig langs de ter- x-eir.en van dc Hoogovens varen een reis per Victoryschip naar Amerika te maken. En als alle proefvaarten gevaren zijn en alle berekeningen berekend men zal er nog jaren mee bezig zijn dan hopen de Nederlandse scheepsbouwers de wereld te kunnen verrassen met een nieuwe formule voor het schaaleffect. Bovendien zullen zij zelf van de verkregen gevens kunnen pro fiteren. Dat zal er zeker toe bijdragen, dat ons land, dat op het gebied van de scheepsbouw reeds zo'n goede naam heeft, verworven, die naam volledig weet te handhaven. Waar mogelijk zelfs nog te verbeteren. Gistermiddag omstreeks kwart over vijf meerde het 4e van de 13 nieuwe schepen, die de K.N.S.M. in bestelling heeft, de Hathor, in de Noordersluis van IJmuiden om de tweehonderd genodigden, die de proeftocht van Rotterdam hadden meege maakt, te laten ontschepen. De Hathor, die 319 voet en 6 inch lang is bij een breedte van 46 voet en een holte van 25 voet 3 inch tot aan het bovendek (17 voet tot het tussendek), werd gebouwd op de werf van de N.V. Scheepswei'ven G. van der Giessen in Krimpen aan de IJsel. Het schip heeft een diepgang van 20 voet 8 1/8 inch tot aan het zomermerk en een draagvermogen van 4000 ton. De ruim- capacitcilen. inclusief koel- en vriesruim- ten voor de lading bedragen 176.600 ku bieke voel, er is een special store van 2220 kubieke voet en de ruimte voor koel en vrieslading is 3067 kubieke voet. Er is in het vaartuig geplaatst een Slork-motor van 2200 A.P.K. en het schip loopt 121 mijl. Vei'der is de Hathor voorzien van een electrisch-hydraulische stuurmachine en van de allernieuwste nautische instrumen ten. Radiotelefonie en x-adiotelegrafie ma ken het mogelijk een doorlopend contact te bewaren met de wal. Er zijn aan dek onder meer een laad boom van 25 ton en een van 15 ton en cle gezamenlijke bomen worden gedreven door 12 electi-ische lieren. De twee hoofd- en vier paalmasten zijn zogenaamde „ongestaagde masten", een vinding waardoor de spreidiiïgsruimte van de laadbomen aanmerkelijk wordt ver groot. De Hathor (2824 br. reg. ton) is het 65ste schip van de K.N.S.M. en het zal in de loop van de volgende week zijn eerste reis naar de Middellandse Zee maken. Van de negen nog in aanbouw zijnde schepen zal de „Amor" op 16 September zijn proefvaart maken. De Amor is een zustex-schip van de Hathor, dat wordt gebouwd bij de Gebroe ders Pot in Bolnes. Plechtige overdracht Nadat de Hathor aan de directie was ovex-gedragen en ir. W. H. Kruyff deze overdracht had aanvaard, heeft mejuffrouw A. M. van der Giessen, die het schip inder tijd doopte, namens de directie van de werf een beeldhouwwerk aangeboden, dat een symbolische voorstelling geeft van een vrouw, die een schip te water laat. Op de schouder van deze vrouw zit een duif, sym bool van hel geluk. Het door de beeldhou wer Rovers vervaardigde werkstuk zal in de hall van het schip tegen een der muren een plaats vinden. Hoewel de inschrijving voor het op 26 en 28 Augustus te houden ..snelheidstournooi" van DCIJ Zaterdag sluit, kan nu reeds worden gemeld dat de volgende kwartetten zullen deelnemen: politie, hoogovens (3 kwartetten mét wereldkampioen P. Roozen- burg). IJmuider. havenai'beiders, voetbal vereniging WIJ (met 3 kwartetten), schoen makers. Be ij nes in Beverwijk. Stormvogels, VZV, vishandel, gas en water, winkeliers, rokerijpersoneel S. Mey, Amsterdamse Bal- lastmaatschappij en broodbakkerij „De Hoop". De wedstrijden worden gespeeld op de gong en vangen Dinsdagavond half acht aan in café ..Flora" te IJmuiden Oost. Vrijdagavond zal in de kleine zaal van hotel Kennemerhof cle derde ronde worden gespeeld van het IJmuider „Vuurtorentour- nooi" tussen cle bekende dammers uit onze contreien. Het programma luidt: LigthartSüyk; RoozenburgLaros en Yme de JongB. Dukel. Zaterdag wordt de 4e ronde om vier uur gespeeld tussen SuykDukel. LarosDe Jong en LigthartRoozenburg. Zondag gaat dan de laatste ronde om 10 uur in met: DukelLaros, Roozenburg Suyk en De JongLigthart. Dinsdagavond zal in café Flora dc prijs uitreiking van dit vuurtox-entoui-nooi plaats vinden. St. Thomas opent damseizoen De R.K. damclub „St. Thomas" gaat Maandag 25 Augustus een aanvang maken met het winterseizoen. In hotel Sport- Duinzicht zal op die avond het eerste team de strijd aanbinden tegen het tweede tien tal. ADVERTENTIE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1952 | | pagina 5