Zowel voor Stormvogels als VS V staan grote belangen op het spel DEM-sintelbaan door DEM- v oetbal bedreigd Glorieuze overwinning redt DCIJ van degradatiegevaar Problemen DAMESMODEHUIS SERIE VERKOOP! KAMGAREN COSTUUMS Agenda voor Velsen NEDERLAND Voetbal op Zondag Onderste plaats dank zij versterking van DCIJ verlaten Jlex JAeatef DE ROOY's Kledingmagazijn op de honderd velden J m m m m 7 THALIA IJmond I ontvangt Turno-handbaJlers Blauw-witte troepen voor Zondag ONZE Zaterdagochtend ATTRACTIE Prachtige gestreepte PYAMAFLANEL f 0.98 per meter Netelige kwestie op zilveren jaarvergadering CSV naar Watergraafsmeer T afeltennisvereniging „VGZ" met vier heren teams „aan de slag" (enze wekelijkse damrubriek onder leiding van B. Dukel) pp m ff H ff s Pt ïH ff pp ff ÜI IS 8 s p üf 8 8 ff ff 8 8. Jü jp IfeSi 8 8 8 8 Iwi iü p 8 S ff p ««e. ff B 8 ff 8 8 ÜP illi H ff up WA 11 ff ff 8 8 H ff IfF lÉI m PP 8 8 Hgi Gl 8 pi m HU HP d H 8 8 üf WA>. HP Brieven Vier korf bal wedstrijden voor „Watervliet" „Sparta" gaat de verenigingskampen tegemoet Na een week competitierust slechts enkele clubs kwamen de vorige Zondag in actie zal de strijd om de punten de komende Zondag weer in alle hevigheid ont branden. Immers alle clubs kunnen die punten goed gebruiken: Stormvogels, De Kennemers en ADO om hun mooie positie te handhaven; Vitesse om van de onderste plaats te komen en de andere clubs óf om hun niet al te veilige positie steviger te maken, óf om bij het falen door de kopclubs in hun afdeling direct een aanval op de bovenste plaats te ondernemen In het Velser Sportpark wordt de wed strijd StormvogelsVitesse gespeeld. Eén blik op de ranglijst is voldoende om tot de conclusie te komen, dat deze ontmoeting voor de bezetting van de bovenste plaats van het grootste belang is. Doordat Storm vogels namelijk tegen Haarlem een punt verspeelde, staan de Arnhemmers gereed om de leiding van de Vogels over te nemen. Beide voorhoedes zullen ondervinden', dat het hun niet. gemakkelijk zal vallen tot doelpunten te komen. Zullen aan de ene kant Kraak en Tol weer geduchte struikel blokken blijken te zijn, aan de overkant mag van Hendriks en Albers hetzelfde verwacht worden. Tot dusver heeft de Stormvogels-voorhoede zich iets produc tiever getoond en daarom denken wij het meest aan een kleine IJmuider overwin ning, hoewel een gelijk spel ons al even min onwaarschijnlijk lijkt. In de eerste klasse-afdeling, waarin VSV uitkomt, is het in de onderste regionen een geducht gedrang. Iets wat het best tot uit drukking komt, als men weet, dat het op de negende plaats staande Ajax na vijf wedstrijden slechts één winstpunt meer heeft dan de Zwolse Boys, die de veer tiende plaats bezetten. Belangrijke wedstrijd voor VSV Tot die in het gedrang zittende clubs be horen ook VSV en de Enschedése Boys, die elkaar Zondag aanstaande in Enschedé zul len ontmoeten. Ook hier staan dus grote belangen op het spel en de verwachting van een spannende wedstrijd is dus al even voor de hand liggend als bij Stormvogels Vitesse. De Boys-verdediging, die gemiddeld drie maal per wedstrijd is gepasseerd, lijkt ons nogal kwetsbaar en daarom rekenen we in ieder geval op een gelijk spel. 't Mogen dan geen grote overwinningen zijn, die het behaalde, maar Kennemers doet het toch goed en staat met 7 punten uit 4 wedstrijden, ongeslagen op de bo venste plaats. Zondag spelen de rood-7. warf en de las tige uitwedstrijd tegen UW. We vermoe den, dat er tegen de oud-eersteklassers al weer even hard gewerkt zal moeten worden als tegen Alcmaria. Maar als de Beverwijkse voorhoede-spelers hun schot nu eens niet thuislaten, dan zal het loon voor dat harde werken niet uitblijven. In 3 A is Zondag a.s. de wedstrijd van de dag de ontmoeting tussen Beverwijk en O VVO. O VVO schijnt wel weer zin te heb ben in het kampioenschap en.... uit de tot dusver behaalde resultaten zou je zo menen te mogen opmaken, dat Beverwijk er al evenmin afkerig van is. We hquden het op een verdeling der punten. Ook Watergraafsmeer schijnt voor ge noemde titel te gevoelen, zodat bij voor baat kan worden aangenomen, dat de CSV'ers in de hoofdstad een warme ont vangst wacht. Een kleine nederlaag voor de Castricummers lijkt ons het waarschijn lijkst. Terrasvogels tegen DCG En wat zullen de Terrasvogels tegen het ook al weer lang niet malse DCG doen? ADVERTENTIE (het theater met de beste films) vertoont HEDENAVOND 8 uur, ZATERDAG en ZONDAG, 7 en 9.15 uur Humphrey Bogart Katharine Hepburn 's werelds grootste stars in THE AFRICAN QUEEN in technicolor De opwindendste speelfilm van het jaar, geheel in Afrika opgenomen MAANDAG en WOENSDAG, 8 uur en ZONDAG, 3 uur Randolph Scott in een spannend verhaal uil TEXAS. PANIEK IN FORT WORTH in kleuren DONDERDAG a.s. in onze serie speciale voorstellingen Ingrid Bergman in BERUCHT In verhouding tot de laatste weken ligt er voor de handbalvereniging „IJmond" voor de komende Zondag maar een klein compe titie-programma in het vet met .slechts" drie wedstrijden, waarvan de ontmoeting tus sen de districts tweede klasse-elftallen IJmond I en Turno I (heren) op „Watervliet" de belangrijkste is. Op eigen terrein zijn de IJmonders lastige tegenstanders, ook voor de gevreesde Amster damse gasten, die de grootste moeite zullen hebben om een overwinning te behalen. IJmond, dat nu uit vijf wedstrijden evenveel punten heeft verzameld, zal er alles op zet ten de twee punten in Velsen te houden. V-mr de dames zijn twee wedstrijden vast gesteld. Voor IJmond 2, dat thans op de uoede weg blijkt te zijn, staat er een uitwed strijd tegen C.S.V. 1 in Castricum op het pro gramma. De C.S.V.-dames zijn geduchte en pittige tegenstandsters. IJmond 3 heeft nog geen enkel verlies- nunt en gaat met tien punten uit vijf wedstrij den aan de kop. Zondag trekt het derde naar B.G.V. 2 in Haarlem en als er geen fouten worden gemaakt kan het volle dozijn winst punten in deze competitie worden volge- maakt. De opstellingen zijn: Heren. IJmond I: J. Böhm; II. Boom, J. van Buuren; K.- Schik, P. Rens, H. Garritsen; J. Beunder, G. Kramer, P. Scheerman, H- Nabben, B. Hofman. Dames. IJmond 2: T. Zuurbier; L. Mossel, A. v. d. Vlis; C. Beers, A. Stek, L. Hendriksc; T. Bos, T. Groen, H. Nabben, T. Zuurbier, A. Wolters. Reserve: N. v. Aalst. IJmond 3: T. Aardenburg; B. Schoon, C. Verheyden; S. Rens, A. Grapendaal, N. v. d. Plas; A. van Nieuwkoop, J. v. d. Vlis, A, Eckhart, N. v. Veelen, L. Leyenaar. Reserve: O. Smit. „IJmond" zal Vrijdag 7 November de win- ter-zaaltraining beginnen in de gymnastiek zaal van de Chr. school aan de Van Lange- veldstraat. Hun prestatie tegen KW een gelijk spel viel ons wat tegen. De vorige Zondag deden DEM en Wijk aan Zee zeer verstandige dingen: ze ver meerderden hun puntcnaantal met twee. Vooral voor Wijk aan Zee was het een succesdag, want zowel de club, die de bad mensen zelf versloegen, als de vereniging, waarmee DEM afrekende, stonden onder hen op de ranglijst. DEM sneelt. Zondag tegen Kinheim. Voelen beide clubs iets voor een gelijk spel? Wijk aan Zee doet het er o.i. in de uitwedstrijd tegen WSV gaarne voor. VitessePurmersteyn is in verband met de bezetting der ondersle plaats zeer be langrijk: Vitesse met geen enkel punt uit 4 wedstrijden en Purmersteyn met slechts één, staan er met GVO, dat eveneens nog geen winstpunt behaalde, verre van goed voor. En als dan Velsen GVO er onder weet te houden en de kans daarop is naar onze mening vrij groot dan stij gen de Castricummer papieren aanzien lijk. Wat te denken van WB, dat zich zo lelijk door het zwakke Halfweg liet klon- nen. Dan deden de ADO'ers het tegen De Pionier heel wat beter: met niet minder dan 9-1 konden de „voortrekkers" naar de hoofdstad terugtrekken. Zondag komen de ADO'ers bij WB op bezoek. We vermoeden, dat de punten wel mee naar „de Noord" zullen gaan. ADVERTENTIE Het midden .en betere genre Voor de chic „UÜIG" .Meeuwenlaan hoek Cederstraat Ijmuiden-Oost - Tey 4206 KENT U ONS SPAARSYSTEEM? Vitesse op bezoek bij Stormvogels Het wedstrijdprogramma van de Storm vogels-elftallen voor Zondag 26 October ziet er als volgt uit: Stormvogels 1Vitesse 1, Schoonen- berg; Stormvogels 2Ajax 3, Schoonen- berg (hoofdveld); N.F.C. 2Stormvogels 3, Amstelveen; Stormvogels 4O. Gezel len 2, Schoonenberg; V.V.B. 3Stormvo gels 5, V.V.B.Stormvogels 7Haarlem 9, Schoonenberg; O. Gezellen 6Storm vogels 8, O. G. Vergierdeweg te Haarlem. Het eerste verschijnt tegen Vitesse met: P. C. Kraak, D. v. d. Oever, Fr. Venus, H. J. Snoeks, J. Tol, E. Westers, J. P. Snoeks, J. Luppens, H. Angenent, R. de Boer, G. K. Drager. Reserve's: J. Venus en K. v. Opbergen. Stormvogels 2 komt in het veld met: J. Venus, J. v. Vliet, J. Broekhuizen, P. Heilig, M. Ponte, A. Glas, A. P. A. v. Vliet, C. Post, W. C. Botvliet, F. G. de Haan, T. J. de Boer. Reserve's: Cor Zwemmer, Th. Effern. ADVERTENTIE Hoe is het mogelijk zult U zich afvragen. Wij kunnen begrijpen dat U verwonderd bent maar het is de zuivere waarheid. 70 breed, div. kleuren voor Alleen Zaterdagochtend Trompstraat 810 Telefoon 5332 De afdeling athletick van de RKSV. „Door Eendracht Macht" hield gisteravond in dansschool Bolhoven haar 25e jaarver gadering. Na de gebruikelijke verslagen van de secretaris en de penningmeesteres- se, werden de wisselbekers voor de vijf kamp dames en de tien-kamp heren uitge reikt. De vijfkamp-beker, de zogenaamde „Bolhoven-beker", werd door de schenker overhandigd aan mejuffrouw J. Duijn, die dit succes te danken had aan een zeer goe de speerworp van 35,20 m., die haar eerste maakte, gevolgd door Tiny Zwart, de pen- ningmeesteresse, die een médaille in ont vangst kon nemen. De dei'de prijs, eveneens een médaille, was voor de in het buitenland verblijven de Elly van der Wijst bestemd. Bij de tien-kamp heren was Han van 't Hoff de gelukkige, hij mocht op zijn hu welijksdag de grote „Willem Kaptein"- beker voor een jaar in ontvangst nemen. De tweede prijs was voor Ten Pallesen, die met 3999 punten een médaille kreeg, met de boodschap van voorzitter D. Bur ger er bij, dat dit puntenaantal profetisch was (het is namelijk het telefoonnummer van het huisvestingsbureau!). Secretaris P. v. d. Pal ontving de derde prijs, een be wijs, dat training veel vermag. Voor degene, die in het afgelopen jaar Een herboren maar ook versterkt D. C. IJ.-team is er in geslaagd, het ook op de onderste plaats vertoevende St. Bavo uit Heemstede een verpletterende nederlaag toe te brengen. Door dit resultaat verlaat D.C.IJ. na vijf wedstrijden in deze Noordhollandse hoofd- klasse-damcompetite de laatste plaats, om de rode lantaarn aan St. Bavo over te geven Het team kreeg een ware morele injectie, toen Ligthart en Suyk hun in gevaar ver kerende club te hulp snelden en het leek er op, of de IJmuidense damploeg haar kampioensvorm van het jaar 1937 had her kregen. Hoewel Laros' partij tegen Leuffen werd afgebroken, staat wel vast, dat na het uitspelen van deze partij D.C.IJ. in deze ontmoeting op acht overwinningen en twee remises kan bogen. Het feit dat niet één Dart,ij aan de I.Tmuidor kant verloren ging, was met de cijfers 18-2 in de na-oorlogse jaren nog niet voorgekomen. Het eerste succes kwam al in het tweede speeluur dank zij C. Suyk. Zijn tegenstan der werd het slachtoffer van een puik ver borgen damcombinalie en N. M. Oud zag af van verder spelen. De tweede D.C.TJ.- overwinning kwam van bord twee. Hier werd Van Steenbergen op meesterlijke wijze uit de opening in een knijpstelling gedreven. Vooys, in een perfect gespeelde klassieke partij, Ligthart in een „Roozen- burg-stelling, j. van Straten met een keu rige „positiepartij" en G. Postma met een prachtige slagzet wisten de overwinning voor D.C.IJ. veilig te stellen. De enige D. C. IJ.'er die materiaal-nadeel kreeg, was Ott. Zonder veel moeite werd aan dit bord overigens remise afgedwongen. Postma Willemse was een overzichtelijk flankspel- partijtje. In het eindspel had Postma voor deel, doch niet voldoende voor de winst. Het laatst aan bod waren K. de Jong en H. Laros. De eindspel-kennis van De Jong was ontwikkeld genoeg om D.C.IJ. een voorlopige 16-2 zege te geven. Als Laros met Leuffen uitspeelt wordt de totale uit slag 18-2 voor D.C.IJ. Dinsdag komt de Amsterdamse damclub C.D.A. bij D.C.IJ. op bezoek. Uit de onder staande staartstand der Noordhollandse hoofdklasse-competitie blijkt, dat de tien tallen op papier even sterk zijn. ADVERTENTIE 9. 10. 11. 12. C. D. A. D. C. IJ. Wormerveer St. Bavo 48 50 31 29 52 50 49 71 Maar als Ligthart en Suyk weer van de partij zijn, kan D.C.IJ. vol vertrouwen de wedstrijd tegen C.D.A. tegemoet zien. Het wordt Dinsdag druk in hotel Kenne- merhof, daar de D.C.IJ.-reserves tegen de Beverwijk-dammers spelen. Het Castricumse C.S.V. trekt Zondag naar Amsterdam voor een competitiewedstrijd te gen Watergraafsmeer. Het is te hopen, dat de Castricummers van de gedwongen vrije Zondag geen nadelige gevolgen hebben on dervonden en in staat zullen zijn hun tweede overwinning te behalen. De opstelling is als volgt: Doel: G. de Heer; achter: A. Keesman en A. Docter; midden: H. Velthuizen, C- Boot en H. Hartog; voor: G. Riethorst, B. Beumer, H. Jacobs, W. Schenk en H. Stolk. Het eerste team van C. S. V. dames handbal komt om 12 uur in de middag aan de Zeeweg in het veld tegen IJmond 2. zijn beste beentje had voorgezet, door b.v. trouw de repetities en de wedstrijden on der alle omstandigheden te bezoeken, is een „Jacques Martens"-prijs ter beschik king, die dit iaar aan A. Knaap uit Wor merveer werd overhandigd. Zijn keuze was het Olympisch logboek. Sintelbaan-tragedic In de rondvraag kwam de grotendeels verknoeide sintelbaan ter sprake, een kwestie die soms de gemoedei'en in heftige beroering bracht. Met enkele sussende woorden kon de voorzitter, de heer Bur ger, bereiken, dat iedereen tevreden was. In de loop van de volgende week zal er een bespreking worden gehouden tussen de besturen van de afdeling voetbal en athletiek van DEM., waarbij de sintelbaan het onderwerp van het gesprek zal zijn. Men was bij de afdeling athletiek van me ning, dat de sintelbaan door bezoekers en spelers van het voetbalspel zou zijn ver trapt, waardoor de baan onbruikbaar is geworden. De vertegenwoordiger van de afdeling voetbal, de heer J. de Wit, drong aan op meer samenwerking tussen de afdelingen. Hij zo.u gaarne de eensgezindheid van een 20 jaar geleden weer terugzien en daarom zou hij trachten, door het bezoeken van vergaderingen van andere afdelingen een soort „goodwill" te kweken en te behou den. Als laatste sprak de geestelijke adviseur, kapelaan J. Tulp, de verwachting uit, dat de leden zouden trachten, door hun sport het Katholieke geloof uit te dragen en vooral de jeugd naar DEM. te trekken, waarmee de voorzitter namens de verga dering van harte instemde. De tafeltennisvereniging V.G.Z. is de nieuwe competitie begonnen met vier heren teams. Dit is hetzelfde aantal als waarmede vorig jaar in de N.T.T.B.-competitie werd gespeeld, alleen met dit verschil, dat nu behalve het eerste herenteam ook het tweede in de derde klasse uitkomt door zijn promotie uit de vierde klasse. Wegens het vertrek van een aantal dames kon voor de nieuwe competitie geen dames team worden samengesteld. Indien echter het hoofdbestuur van de N.T.T.B. hiervoor toestemming verleent zal de sterkste V.G. Z.-speelster wellicht in het derde heren team mogen uitkomen. De V.G.Z.-herenteams blijken overigens met de beste voornemens bezield te zijn: het verloop van het tweede „I.Tmuiden 75 jaar"-tournooi van de R.K. S.V. „Velsen" heeft de beste verwachtingen gewekt. Met nog twee te spelen wedstrijden in dit tour- nooi, bezet V.G.Z. de tweede plaats voor Rapidity (Beverwijk) en Velsen en slechts een punt achterstand op Hotac. De resultaten van de eerste competitie wedstrijden mogen ec trouwens ook zijn, al moesten twee nederlagen worden geno teerd. De uitslagen waren: VGZ ITOG 4 8-2. VGZ 2—Heemstede 6 7-3, DIOS I— VGZ 2 9-1, TOG 6—VGZ 3 1-9, VGZ 3— TYBB 3 7-3, Hotac—VGZ 4 7-3. „Rex clraagl de kroon voor beeld en toon" Vanaf heden tot en met Maandag DE LAATSTE DER PIRATEN De vlammende ondergang van het zeeroversnest. Woensdag en Donderdag DE ONVERGETELIJKE MELODIE Naar het leven van Chopin. rmcxxxxxxxxxcccaxo ADVERTENTIE Serie Serie ƒ50— 60— Serie III Serie IV ƒ70— 80— OOSTERDUINWEG 14 - TELEFOON 4074 - IJMUIDEN ZEESTRAAT 4 BEVERWIJK (Ook verkoop op Voorzorg- en Centraal Spaarfondszcgels) De ontleding van het zesde vraagstuk (auteur C. Nierop, Amsterdam) is: Zwart elf stukken: 8, 10, 16, 19, 23, 24, 25, 29, 31, 36 en 37. Wit elf stukken: 22, 26, 27, 30, 35, 38, 43. 44, 45, 47 en 50. Wit wint als volgt: 26—21 24x35, 45—40 34x45, 35—30 24x35, 22—17, 31x11, 47—42 37x39, 44x2 16x27 en 2x5 met het volgend eindspel: wit dam op 5 en twee schijven op 38 en 50. zwart: 35, 36 en 45. Zwart 3540 5_46 40—44 50x39 36—41 46x23 45—50 38—33 5045 23—1 met bekende opsluiting op de tric-traclijn. Het eindspel is het leei'zaamste gedeelte van dit vraagstuk! Voor een beter overzicht hebben wij de namen der oplossers onder elkaar geplaatst. De competitiestand na de oplossing van het 6e probleem luidt: 1. N. Adelaar. Beverwijk 6 punten 2. J. H. Bakhuys, Santpoort 6 3. A. W. Beukema, Velsen-N. 6 4. P. de Boer, Beverwijk 6 5. J. Guyt, IJmuiden 6 6. G. Kok. Santpoort 6 7. J. G. Koppelman. IJmuiden 6 8. W. 't Hart. IJmuiden 6 9. G. Provoost. Santpoort 6 10. L. C. Vooys, IJmuiden 6 11. Wim v. Wort. IJmuiden 6 12. G. Zuiderduyn. Santpoort 6 13. H. Andrea, Velsen-N. 5 14. J. de Boer, IJmuiden 5 15. J. Buur, IJmuiden 5 16. G. Eckhard, Driehuis 5 17. H. Lichtendahl, Driehuis 5 18. G. Mooy, IJmuiden 5 19. W. de Smit, IJmuiden 5 20. J. J. Wesselius. Driehuis 5 21. P. A. Peek, IJmuiden 4 22. Con Spanjaard. Beverwijk 3 23. J. v. Straten. IJmuiden 3 24. II. Schaap, IJmuiden 3 25. J. Floor, IJmuiden 3 26. D. Tjeerds, IJmuiden 2 27. J. Meyer, IJmuiden 2 28. Ph. Souer, IJmuiden 2 29. W. J. Tunen, Velsen-Noord 2 30. G. M. Ploeg, IJmuiden 1 Op het eind van elke maand wordt om een boekwerk naar keuze geloot tussen de op lossers die boven aan de ranglijst gelijk staan. De winnaar (J. v. Straten in Septem ber) valt af en begint opnieuw onderaan de ranaglijst. De oplossers die deze oplossers competitie tot eind April 1953 zonder fouten volbrengen, krijgen dan zonder loting een boek, beschikbaar gesteld door de redactie der IJmuider Courant. Onze nieuwe opgaaf is een vraagstuk van de heer C. Nierop te Amsterdam. W/% WA mi wü m WA /s/Z'f'//. De cijferstand is: Zwart: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 26, 30, 31, 36 en 39. Wit: 22, 23, 28, 29, 33, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 47 en 48. Wit speelt en wint. Inzendtermijn uiterlijk tot 14 November aan het adres van de damredacteur. Uit de strijd om de provinciale titel. Hieronder volgt een partij, zoals ze ge speeld is in het damtournooi om het kam pioenschap van Noordholland 1952 tussen de Amsterdammer v. d. Sluis welke speler kampioen is geworden en de jeugdige Slot uit Noord-Scharwoude. Op bewonderenswaardige wijze wist de ODV-speler uit Amsterdam de jeugd er onder te houden in dit korte maar krachtige partijtje. 1. 32—23 19—24; 2. 37—32 11--19; 3. 4.1—37 18—23; 4. 46—41 12—18; 5. 28—22 17x28; 6. 33x22 18x27; 7. 31x22. Met een kennelijke voorliefde speelt v. d. Sluis met wit deze uitval over veld 22. Het is goed speelbaar en het kan de inleiding zijn tot allerlei spel- verwikkelingen. Ook tegen H. Laros in de competitie-wedstrijd ODVDCIJ speelde v. d. Sluis deze variant, doch Laros kreeg na 1014 3430 812 goed spel in handen. Slot, vermoedelijk weinig van dit soort spel afwetend, werd overrompeld, en verloor na zwak verdedigen: 71014; 8. 3430 7—12; 9. 30—25 1—7. Secuur is nu 11—17 22x11 16x7. 10. 32—27 4—10? Dit is de eerste zet, die zwart's stelling ondermijnt. Het blok 23, 24, 20, 19, 15, 14, 13, 9. 5 en 4 moet in actie komen. Maar niet met 4—10 doch met 24—29 moet een tegenaan vaj worden ondernomen. 11. 36—31 12—18; 12. 41—36 7—12; 13. 3126 11—17. Nog komt 24—30 of 24—29 in aanmerking als het beste tegenspel voor zwart. 14. 22x11 16x7; 15. 38—32 7—11. De groep 2. 3. 6. 7, 8. 12 is de verdediging; de overige stukken moeten ten aanval trek ken. Na de 10e zet wordt het begrijpelijk, dat zwart de aanvalsgroep laat wachten en alleen met de stukken speelt, die een defen sieve taak hebben. 16. 4338 1217; 17. 37—31 8—12; 18. 27—21 23—28. Nu onderneemt zwart een aanval over het centrum. De wijze waarop dit gebeurt is eigenlijk niet verantwoord, omdat er vol doende reservetroepen ontbreken, om een aanval op de voorpost 28 te ondersteunen. In plaats van 2328 is nog altijd 2429 het juiste spel. om een overzichtelijke aanval in te luiden. Op handige wijze, met behulp van de combinatie, wordt zwart's verdere stand letterlijken elkaar gedrukt.. 19. 32x23 18x28; 20. 39—34 2—7; 21. 49-43 18—23? Stand na de 21ste zet van zwart luidt: Zwart, Slot mm Hl m fi77,W/. /////a W- m V/M/. ^77777// WA; Wit, v. d. Sluis Met spel, een kampioen waardig, forceert de witspeler als volgt de winst in dit frag ment: 22. 34—30. Nu volgt op 3—8 30x19 13x24 35—30 24x35 44—39 35x33 38x18 12x23. 21x1. Op 2e spelgang 1419 volgt 25x14 9x20 3025 1014 3530 en 4439 met de com binatie naar veld 9. De 3e spelgang zou dan 2429 moeten zijn doch dan volgt op 4339 steeds nadeel van 1 stuk. Zwart dacht met sluiten 22.13—19 nog houdbaar spel te hebben doch na 23. 43—39 is zwart verloren. Het beste is nog stukverlies nemen met 2832 en 1116. In de partij speelde zwart na 23. 4339 38? en wit won door 24. 3832 28x37; 25. 48-^3 37x48; 26. 43—38 48x34; 27. 40x18 12x23 en wit kon dam maken op veld 3. En Slot gaf zich gewonnen. Het leerzame van dit partijtje is, dat zo maar niet los gespeeld kan worden, en dat er lijn in de spelopbouw moet blijven. In hetzelfde tournooi bezat de DCIJ'er Postma tegén de nieuwe Noordhollandse kampioen de volgende stand: Wit: T. Postma, 30, 32, 37, 38, 43, 45, 46, 48 en 49. Zwart: v. d. Sluis, 2, 4, 9, 15, 16, 19, 21, 26 en 27. In deze betrekkelijk contactloze stelling hoopte Postma zeer terecht nu zwart aan zet was dat 1520 zou volgen. Dan had Postma de volgende fraaie en verrassende damcombinatie uitgevoerd: 3731 26x28 3024 (en zwart's keuze tot slaan met 20x29 of 19x30 blijft het zelfde, omdat 3833 steeds stuk 43 op ruit 3 naar dam komt). Van der Sluis doorzag het en speelde in de cijfer stand 2731 3833 31x42 48x37 en daarna 15—20, wat de Amsterdamse speler tenslotte een voordelig eindspel opleverde. Leerzaam is, hieruit te onthouden dat „een sterke spe ler alles doorziet", en daarvoor geen minder sterke positie-zet laat volgen, met het doel te speculeren op een slagzetje of een com binatie, al is ze nog zo goed en diep verbor gen in de stellingDan is een zwakke positiezet niet meer te herstellen. In een der volgende rubrieken zullen wij als treffend voorbeeld een partij plaatsen uit het kam pioenschap van Nederland 1937, waarin Ra- man het slachtoffer werd van een uitgelokte, zwakke positiezet, met als lokmiddel een prachtige verborgen damzet. W 't H. te IJmuiden-O. Wij zullen uw voor stel in overweging nemen. P. A. P. te IJmuiden. Bij de volgende lad der zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wij wensen u spoedig een algeheel herstel toe en hopen dat wij t.z.t. "net bedoelde adres mogen ontvangen. Oplossingen en correspondentie te zen den aan het adres van de damredacteur B. Dukel, V/ijk aan Zeeërweg 121, IJmuiden. De korfbalvereniging „Watervliet" heeft voor Zondag vier wedstrijden op het pro gramma; het eerste en vierde twaalftal spelen thuis. Watervliet I krijgt tegen Am sterdam-Zuid weer een kans om op de beide punten beslag te leggen, daar de Am sterdammers thans met twee punten uit vier wedstrijden de voorlaatste plaats in nemen. Watervliet I heeft ondanks de te leurstellende nederlaag tegen Groen Geel, (die even onverwacht als verdiend was) de derde plaats behouden met vijf punten uit vijf wedstrijden, achter D.E.D. en D.V.D., die beiden nog ongeslagen zijn. De score 2735 bewijst, dat de groen-gelen de korf wel weten te vinden. Watervliet 2 en 3, die beide drie wed strijden verloren, moeten beter aanpakken, willen zij het gevaar van een degradatie ontlopen. Watervliet 2 gaat op bezoek bij D.T.V. 3 in Haarlem en in dezelfde stad bezoekt het derde Nieuw Flora 2. Voor Wa tervliet 4 wordt het op eigen veld tegen Haarlem 3 oppassen. Watervliet I verschijnt met de dames J. Kluft, D. Hartman, C. v. Ladesteyn, T. Waagmeester, R. Weymar, S. Meyer en de heren W. Berghuis, M. Veerbeek, S. Hart man, A. de Vries, J. v. d. Berg, F. Vos. Watervliet 2 speelt met de dames B. Koet, R. Leyenaar, L. Leyenaar, D. v. d. Molen, C. v. Zulphen, A. Tuinzaad en de heren A. Verkerk, A. Redeker, Ar. Verkerk, A. Koet, H. Mol. T. Heistra. De Watervliet-jongeren, die prachtige resultaten boeken en maar doorgaan met sprekende overwinningen, krijgen Zater dagmiddag het volgende programma: Nieuw FloraWatervliet-junioren; Wa tervliet bOosthoek b en Aurora cWa tervliet c. Voor het bestuur en de meisjes- en jon gensafdelingen van de gymnastiekvereni ging Sparta breken enige drukke weken aan, waarin voorbereidingen moeten ge beuren voor de ophanden zijnde vereni gingskampen. De oudste meisjes-afdeling staat Zater dag een tocht naar Haarlem te wachten. Zij nemen daar deel aan de vaardigheids- nroeven derde graad, ter verkrijging van het vaardigheidsspeldje van het K.N.G.V. Op Zondag 2 November zal Sparta met de oudste jongens deelnemen aan een jon genskamp in Naaldwijk, die daar door de G.V. „UDI" wordt georganiseerd. Zaterdag en Zondag, 22 en 23 November is Sparta gastvrouwe voor eërt^meisjes- vi.jfkamp in het gymnastieklokaal van de Watervlietschool. In deze wedstrijd om een wisselbeker komen uit: UDI, Naaldwijk, Animo, Rijswijk, Olympia, Zaandam, Car- na, Zaandam en WIL, Assendelft. MEDISCHE VERZORGING TIJDENS IIET WEEKEINDE IJMUIDEN Dokters Van de groep artsen, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst zijn, uitsluitend in spoedgevallen, van Zaterdag 1 uur tot aan het spreekuur van Maandag morgen te raadplegen de artsen: A. van Leusen, Van Tuylweg 34, tel. 4328 en J. J. Wuite, Röntgenstraat 1, tel. 4953. Voor de niet aangesloten doktoren neemt waar de arts W. van Haselen, Leeuwerik laan 52, tel. 4290. Apotheken Zondags- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door Kennemer Apotheek, Wijk aan Zeeërweg 101, tel. 4204. Verloskundigen In spoedgevallen raadplege men tussen Zaterdagmiddag 6 uur en Zondagavond 11 uur mej. J. Winter, Evertsenstraat 3, tel. 5259 of mevr. M. Bakker, Snelliusstraat 53, tel. 5053. VELSEN-NOORD EN BEVERWIJK Dokters Zondagsdienst van Zaterdagmiddag 2 uur tot Zondagmorgen 9 uur wordt deze week waargenomen door de arts J. Rolink, Geelvinckstraat 112, tel. 3745. Van Zon dagmorgen tot middernacht de arts C. Verselewel de Wilt. Uitsluitend in spoed gevallen: Hamei-, Vondellaan 60, tel. 3969. Verloskundigen Mejuffrouw A. Zandvoort, Bornstraat 43. Apotheken Apotheek Reindersma, telefoon 3883 door lopende nachtdienst. Tijdens het week einde neemt waar: Apotheek Duinwijk, Populierenlaan 44, tel. 3388. SANTPOORT Dokters In spoedgevallen is de arts D. R. Mansholt, Vinkenbaan 23, tel. 8320 te raadplegen. Apotheken Apoteek De Wilde, Broekbergenlaan 42, Santpoort-dorp, tel. K 2560 8284 en Bloe- mendaalse Apotheek. Bloemendaalseveg 85, Bloemendaal, tel. K 2500 22181. Grondstoffenaanvoer voor do papierfabriek Donderdagmorgen is voor de papier fabriek Van Gelder Zonen aangekomen het Zweedse s.s. „Patria", dat van Gothenburg een lading van ruim 1160 ton houtstof en oijna 120 ton cellulose aanvoerde. Vrijdag 24 October Rex, 20 uur: „De laatste der piraten". Thalia, 20 uur: „The African Queen". Gebouw Chr. Belangen: Bazar „Wilhel- mina". Zaterdag 25 October Rex, 20 uur: „De laatste der piraten". Thalia, 19 en 21.15 uur: „The African Queen". Gebouw Chr. Belangen: Bazar „Wilhel- mir.a". Hervormd Jeugdgebouw, Rembrandtlaan 20 uur: Cabaretavond Arbeiders Kunst kring.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1952 | | pagina 9