Zo kwam de lichtsnelheid aan het licht Maison Hlllege Bezoekt de BAZAR Nieuw crematorium in Dieren: gedurfde schepping van architect Nuyten Engeland maakt goede kans toeristenland te worden Zie Boven: Jienaemeviaad J IJ muiden Ontploffing op de TX 36 Santpoort Wegens EMIGRATIE te koop: Caapeiatie DONDERDAG 6 NOVEMBER 1952 8 Volgend jaar December open Veel lering uit Velsense ervaringen Schipper v. d. Vlis gewond „Bestaan er engelen"? Vijfjarig kind aan de dood ontsnapt Reisagenten over Engeland Voetbal Haarlems elftal tegen team uit Kennemerland Schaken Het candidatentournooi voor dames in Moskou Tafeltennis VGZ 3 heeft kampioens aspiraties Scheepvaart STADSSCHOUWBURG „ENGELEN ZONDER VLEUGELS" Speeltuinvereniging „H e u v e I w ij k" MARANATHA-SAMENKOMST U kunt weer profiteren WANNEER in de laatste week van deze maand de onderhandse aanbesteding van het crematorium te Dieren een feit wordt en men enkele dagen daarna met de toebereidselen tot de bouw der ovens zal beginnen, heeft de opdrachtgeefster de Vereniging voor facultatieve lijkverbranding eindelijk een der idealen verwezen lijkt waar deze organisatie reeds een reeks van jaren naar heeft gestreefd. Idealen verwezenlijken, vooral als deze liggen in de sfeer van het voor Nederland zo tere vraagstuk der dodenbezorging, is niet zo eenvoudig. De wettelijke volkomen gelijkstelling van de crematie met het be graven is nog immer een utopie, ook al is het bij de Staten-Generaal ingediende wetsontwerp tot herziening van de bijna een eeuw oude Begrafeniswet een zij het nog schuchtere stap op de weg naar een erkenning van het recht der crematie. Reeds jaren voelde men in de kringen der Vereniging het gemis aan een crema torium in het Oosten van het land, niet omdat men te Westerveld gebrek aan ovencapaciteit zou hebben. Integendeel, hoewel het aantal crematies snids de ope ning vail het crematorium te Westerveld in 1914, nog ieder jaar toeneemt en men dit jaar verwacht circa 1800 verassingen uit te voeren, is de capaciteit van deze inrichting met zijn vele ovens van een zodanige omvang dat een toename met 100 nog geen stagnatie veroorzaken zou. Waarom men dan een tweede crema torium toch gewenst acht? Omdat de ver voerskosten een beletsel vormen om tot verassing over te gaan voor velen, die in het Noorden, Oosten of Zuiden van ons land wonen en niet afwijzend tegenover de crematie-gedachte staan. De organisatie verwacht daarom een toeneming van het ledental, dat nu circa 50.000 bedraagt en van het getal dergenen, die hun stoffelijk overschot zullen laten verassen in plaats van het aan de doden akker te laten toevertrouwen. Kosten 6 \'i ton De totale kosten van het tweede crema torium heeft men geraamd op f 650.000, met inbegrip van de aankoop van het ter rein, de kosten der ovens, het bouwen van twee woningen en een klein colombarium. Deze gelden zijn zoveel mogelijk uit eigen middelen en met behulp van de zuster organisatie, de Arbeiders Vereniging voor lijkverbranding, bijeengebracht, want het merkwaardige feit deed zich voor dat men geen enkele hypotheekbank bereid vond geld te fourneren, omdat een crematorium niet gerekend werd onder de „gangbare onderpanden". Gemeente Rheden verleende medewerking Het college van Burgemeester en Wet houders van de gemeente Rheden, die de plaatsen Velp, De Steeg, Rheden en Die ren omvat, verleende spontaan zijn mede werking nadat het in contact met de Ver eniging gekomen was. In het uitbreidings plan der gemeente Rheden zou om tot dé stichting van een crematorium te kun nen komen wijziging moeten worden gebracht. Bezwaren tegen deze wijziging, die enkele raadsldeen opperden, vergden lange discussies, maar het college wist deze bezwaren uit de weg te ruimen, zodat de Gisteravond tegen elf uur kwam schip per B. v. d. Vlis op de brug, waar hij een ondefinieerbare geur bemerkte. Om te on derzoeken waar de lucht vandaan zou kun nen komen, streek de schipper een lucifer af, met het gevolg, dat er zich een hevige ontploffing voordeed. Er bleek een lek te zijn ontstaan in de Buta-gas installatie. De schipper werd niet ernstig aan gelaat en handen gewond en is via het Anthoniusziekenhuis naar zijn woning op Texel gebracht. De schade op de kotter is beperkt. Op Vrijdag 7 November zal ds. Kalf van Bennebroek in de achterzaal van de Goedé Herderkerk voor de leden van de Ned. Christen Vrouwen Bond afd. IJmuiden-Oost en belangstellenden spreken over het onder werp: Bestaan er engelen"? VANGSTBERICHTEN UIT ZEE Wegens het slechte weer hebben de ha ringschepen niet kunnen halen, zodat er vandaag geen vangstberichten uit zee te ver wachten zijn. BESOMMINGEN VAN HEDENMORGEN Trawler: Medan f 18.800. Haringloggers: KW 176 f 1090; KW 73 f4660; KW 83" f5000; KW 47 f3550; KW 15 f4130; KW 56 f4310; KW 147 f4100; KW 124 f 8350; KW 49 f6650; SCH 140 f2860: SCH 130 f5570. Verse vislogger IJM 53 f 1850. Kotters: RO 29 f420; KW 27 f1190; KW 53 f1550; KW 210 f1120; Z 528 f830; TX 33 f1650; IJM 228 f840; IJM 229 f130; IJM 11 f210. BROMFIETSER GAF GEEN RICHTING AAN. Op de Stationsweg zwenkte Woensdag een bromfietser zonder op het overige ver keer te letten de rijbaan over. Een van links komende automobiel remde krach tig en kon daarom een ernstige aanrijding voorkomen, maar niettemin raakten de beide vervoermiddelen elkaar nog, waar door het spatbord van de auto en de voor kant van de bromfiets werden beschadigd. De bromfietsers zelf kwam er met een paar schrammen en builen af. Woensdagmiddag draaide de chauffeur van een vrachtauto achteruit een wegje tussen de Kerklaan en de Van Dalenlaan te Santpoort in, om groentekisten te laden. De vijfjarige N. M. schijnt achter de auto te hebben gespeeld of hij probeerde er achterop te klimmen in ieder geval hoorde de chauffeur tijdens het manoeu vreren een gil, die hem onmiddellijk op de rem deed trappen. Dat heeft het leven van het kind gered, want de kleine lag al tegen het achterwiel van de vrachtauto bekneld. In het ziekenhuis liet de zaak zich aanvankelijk ernstig aanzien, maar bij nadere beschouwing vallen de verwon dingen enigszins mee, zodat er geen le vensgevaar meer te duchten is. goedkeuring door de vroede vaderen ver leend werd. Daarna ging het snel voor waarts. De officiële rijksgoedkeuring, die Den Haag 24 Juni jongstleden verleende, was de laatste sanctie welke minister J. in 't Veld met zijn handtekening bekrach tigde. Voor haar nieuwe crematorium kocht de Vereniging acht hectaren grond, een brok prachtig bebost terrein aan de Imbosweg. Dit stuk natuurschoon zal zoveel mogelijk ongerept gelaten worden, behoudens het gedeelte wat nodig is voor het neerzetten der gebouwen. Tuinarchitecten zullen er echter zorg voor dragen, dat de flora van het Gelderse landschap in een grotè mate behouden zal blijven. De resultaten van een dergelijke zorg voor het natuurschoon zijn te Westerveld dankbaar waar te nemen. Een moderne schepping Het plan is van de hand van de Haagse architect H. C. P. Nuyten B.N.A., die een terrein van 35 x 46 meter nodig heeft om zijn moderne schepping te verwezenlij ken. Inwendig zal dit crematorium, dat geconcentreerd is om een aula van 16 x 20 meter, weinig revolutionairs te zien geven. Uiterlijk vertoont het enige eigenaardig heden, die nog wel tot critische opmer kingen door leken zowel als door vakge noten, zullen kunnen leiden. De bouwstijl heeft veel weg van de trant waarin men in Nieuw-Mexico, Chihuahua, Sonora en andere sub-tropische staten der Neuwe Wereld huizen verrijzen laat. Het opvallendste van Nuyten's schepping is echter de achterover hellende voorgevel met zijn ruitvormige betonnen versier sels en het parabolisch gebogen dak van de aula die zestig zitplaatsen bevat. Of het Nederlandse klimaat met zijn vele regens bereid is deze gedurfde con ceptie van de architect onberoerd te laten, zal de tijd moeten leren.... Te Dieren ligt de ovenruimte op ge lijke hoogte met de aula, te Westerveld aan de voet van het Duin waarop men het crematorium bouwde Daarom zal de lijk kist er niet op een catafalk geplaatst worden die tevens de lift bevat welke de kist tot in de ovenruimte dalen doet. Teneinde daarenboven iedere gedach- tenassociatie of symboliek met een open graf te vermijden zal in dit nieuwe ge bouw de lijkkist opgebaard worden op een catafalk, welke via een doorgangssluis in de wand verdwijnen zal. Deze me thode wordt reeds in vele crematoria in de Verenigde Staten en ook in Zweden gevolgd. De ovenruimte bevat twee ovens, elk met een maximum capaciteit van acht crematies per dag. In kapelvorm wordt enige afstand in het prachtige dennenbos een klein colom barium opgetrokken met in de onmiddel lijke nabijheid een „strooiweide", waarop te midden der loofbomen de as verstrooid wordt van hen, die tijdens hun leven de wens daartoe te kennen gegeven hebben. Opening in December 1953 Men verwacht het. gebouw en de ovens in December 1953 in gebruik te zullen kunnen nemen. In de keuze van cremato rium, Westerveld of Dieren, zijn de aan vragers van een verassing geheel vrij, hoewel de transportkosten bij een beslis sing te dezer zake een woordje zullen mee spreken. Indien het te Dieren te druk wordt en ook dit crematorium, evenals dat te Wes terveld, financieel exploitabel is, kan er over de bouw van een derde gedacht wor den. Landen als Zweden bezitten er vijftig. Het percentage crematies is er dan ook belangrijk hoger dan in Nederland, waar 2 per jaarlijkse sterfgevallen verast worden. In Engeland is dit percentage 18. Tot directrice van het nieuwe crema- trium heeft het bestuur benoemd mejuf frouw E. Renses, die reeds bijna dertig jaar aan de organisatie verbonden is, de laatste jaren als waarnemend directrice in Velsen. De heer P. Bosman te IJmuiden- Oost, ovenist te Westerveld, zal als eerste ovenist zich met de technische leiding van het Dierense crematorium belasten. Het indrukwekkende, helder witte ge bouw, dat daar aan de Imbosweg verrijzen zal, is uit verkeersoogpunt bezien, gun stig gelegen, omdat het gemakkelijk per auto, bus of trein bereikt kan worden. Maquette voor Dierens Crematorium. (Van onze correspondent in Londen) Engeland, dat als eiland een levenstrant heeft ontwikkeld, welke in zovele opzich ten afwijkt van de rest van Europa, om niet te zeggen van de wereld, is daardoor voor maar al te velen het land van het misverstand. Dit is nog in de hand gewerkt door het feit, dat de Engelsen, althans in het verleden, nooit veel reclame voor zich zelf hebben gemaakt. Vreemdelingen waren „rare snoeshanen", die geen deel konden hebben aan de als uniek beschouwde deugden van het Brit zijn en die hoogstens in hun eigen woon plaats als bezienswaardigheid konden wor den bekeken. Dat zij eens zelf met al hun eigenaardigheden voorwerp van een derge lijke belangstelling zouden zijn, was nooit bij de Engelsen opgekomen. Twee oorlogen hebben dit inzicht te weeg gebracht. De Engelsen hebben Europa ontdekt en Europa ontdekte hen. De British Travel and Holi days Association, de overkoepelende toeris ten-organisatie, beschouwt het als haar voornaamste taak allerlei onware legenden over Engeland te niet te doen. Daarom werd dezer dagen een aantal vertegenwoor digers van de grote reisbureaux uit ons land en België en ook een van de leiders der Nederlandse Reisvereniging uitgeno digd om Engeland te zien, zoals het wer kelijk is. Dit bezoek had een heilzaam resultaat, want men erkende grif, dat de realiteit anders is dan de sombere voor stellingen, welke men zich over het leven hier had gemaakt. Al worstelt Engeland met vele moeilijkheden, de toerist bemerkt er hoegenaamd niets van. Het gezelschap ervoer vooral, dat het een sprookje is, dat er in Engeland niets te eten zou zijn. Want hotels en restaurants krijgen voldoende toewijzingen. De bezoekers hebben een heel stuk van het land gezien. Zij bewon derden de kathedralen en de idyllische dor pen en vertoefden in landelijke hotels met hun intiem herberg-intérieur. Het natuur schoon van de rotskust van Bournemouth met de wilde bossen erachter imponeerde hen het meest. Reisagenten zijn niet gauw tevreden, maar zij kwamen openlijk voor hun geestdrift uit. Vooral de derde klas spoorwagons met hun pluche zjtptagtsen achtten zij een ongekend comfort- Natuur lijk had het gezelschap ook critigk, Het vroege sluitingsuur van d.e. drinkgqlegen- hedcn achtte men terecht een obstakel voor de buitenlandse toerist evenals de .enkele uren drooglegging midden op de dag, Maar dat is juist de tijd, welke gereserveerd is voor het heilige theeuurtje, In de. provincie is het vroeg sluiten, doch in Londen kan men tot diep in de nacht van muziek en cabaret genieten. De attractie van een vreemd land is, dat het vreemd moet zijn. Daarom wordt het kort geleden nog onbekende Engeland met zijn prachtig natuurschoon en typische ge bruiken hoe langer hoe meer toeristenland. Het advies voor de buitenlanders is om Engeland in het voorjaar te zien, in elk opzicht de meest ideale tijd. In verband met de kroningsfeesten zijn de Londense hotels vrijwel volgeboekt, doch in de voorsteden en in de provincie is er nog plaats. Bovendien is er een speciaal huis vestingscomité in actie om 50.000 bezoe kers bij particulieren onder te brengen. Maar ook gegadigden hiervoor moeten niet al te lang talmen. Op Donderdag dertien November wordt op het Haarlem-terrein des avonds om acht uur, een lichtwedstrijd gespeeld tussen een ver tegenwoordigend Haarlems elftal en een Kennemer elftal. De stamcnstelling der ploegen is: Haarlems Elftal: doel: v. d. Berg (EDO); achter: Van Rheenen (RCH), Odenthal (Haarlem); midden: Karpes (EDO), Vos (RCH), v. d. Brink (RCH); voor: Koster (RCH), Jacob (Haarlem), De Voogd (Haar lem), Mul'(EDO), Hein Winter (HFC). Kennemer Elftal: doel: Wilkes (Kenne- mers); achter Schoon (VSV), Venus (Storm vogels); midden: Westers (Stormvogels), Spaans (VSV), Stijger (VSV); voor: Snoeks Jr., Luppens, Angenent, De Boer (allen Stormvogels) en De Graaf (VSV). In het candidatentournooi voor het wereld kampioenschap schaken voor dames werden enkele afgebroken partijen uitgespeeld. De resultaten waren: Olga Bubtsova (Rus land)Eileen Tranmer (G. B.) 10; Olga Ignatyeva (Rusl.)Salomea Reischer (Oos tenrijk) 10; Mary Bayne (V. S.)Rowena Bruce (G. B.) 01; Jozsa Langos (Hongarije) Elizaveta Bykova (Rusl.) Mi; Salomea Reischer - (Oostenrijk)Mary Bayne (V. S.) '2—'4; May Karff (V. S.)Nina Hruskova- Belska (Tsjecho Slow.) 10; Olga Rubtsova (Rusl.)—Olga Ignatyeva (Rusl.) 10; Maria Berea de Montero (Argentinië)Eileen Tranmer (G. B.) ViVi. Wegens ziekte van Valentina Belova kon de partij uit de negende ronde tussen haar en onze landgenote Fenny Heemskerk nog niet worden gespeeld. Ook de partij Eileen TranmerSalomea Reischer is nog niet uit gespeeld. Het derde team van de tafeltennisvereni ging VGZ uit Velsen ging op de goede weg voort en voegde er weer twee overwin ningen bij. Het eerste slachtoffer van de kampioens aspiraties der Velsenaren was de Haarlemse PSV Zuidema (3 x), De Jong (2 x) en mej. J. Kluft brachten de politiemannen een 8—2 nederlaag toe. Ook tegen DIOS 3 handhaafde Roel Zui dema zijn ongeslagen competitie-record en hij had met zijn drie overwinningen dan ook een groot aandeel in de 64 zege, welke de Velsenaren op hun naaste concurrent be haalden. Mej. J. Kluft liet ook hier weer twee leden van het sterke geslacht sneuvelen en in de laatste phase van de strijd zette zij samen met Zuidema het dubbelspel om in een overwinning. De Jong was in deze wed strijd niet in vorm en slaagde er niet in een puntje in de wacht te slepen. Het volledige programma voor VGZ luidt: 6 November: TOG 5VGZ 2; 7 November: Oranje Zwart 4—VGZ 1; Doko 1—VGZ 4; 11 November: Heemstede 8VGZ 3. Agamemnon, pass. 4 ten Z. Scilly's. Atbireo, 5 te Santos. Arendsdijk, 4 v. Philadelphia te Baltimore. Aalstim, 5 te Genua. Algerrib, nacht 4-5 Buenos Aires te R'dam. Altair. 5 te Santos. Amsteiiand, 5 Paranagua verwacht. Arendskerk, 4 v. Rotterdam r.. Hamburg. Ariadne. 3 v. Cp. Hal-tien te New York. Averdijk 4 v. Galveston te New Orleans Alnaü, 4 200 m. Z. Bah ia. Alc'niba, 4 140 m. N. ten O. St. Vincent. Alderamin, 4 60 m. NO. Ras Madraka. Alioth, 4 850 m. Z.Z.W. Las Palmas. Alphaeca, 4 510 m. O. Guadeloupe. Ann en kerk, 4 700 m. W. Melbourne. Arne-dijk, 4 470 m. O. ten Z. Cp. Race. Arundo. 4 930 m. W. ten N. Cp. Clear. Axeldijk, 4 280 m. ZW. Scilly's. Bantam, 3 v. New York n. Baltimore. Britsum, 5 v. Philippevi-lle te Algiers verw. Barenöreeht, 5 v. Pta Cardon te Curasao verw. Blommeredijk, 5 v. New York te Rotterdam. Bonaire, 4 v. Paramaribo n. Plymouth. Boschfontein 3 te Mombasa Blitar, 4 430 m. ZO. Cocos eil. Bawean, 4 v. Padang n. Bandjermasin. Bloemfontein, 4 25 m. ZW. Cp. Palmas. Congostroom, 4 v. Dakar n. Le Havre. Celebes, 5 v. Southampton n. Genua. Sprekend over de vier heldere manen van Jupi ter beloofden wij u on langs een verhaal over een zeer belangrijke ontdekking. Nu Zondag 2 November ons oog als het ware naar Jupiter werd getrokken door de nabijheid van de pas serende maan (de con junctie heeft dan al plaats gehad, nl. om 15.54 uur) moet dat ver haal maar eens op de proppen komen. Het speelt in 1675 en Ole Römer, een Deens astronoom die te Parijs werkte, speelt er de hoofdrol in. Men had opgemerkt dat de ma nen van Jupiter (d.w.z. de vier heldere die men in die tijd kende) van tijd tot tijd werden ver duisterd, zoals ook onze maan nu en dan eclip seert: zij traden dan in de schaduwkegel van de planeet en werden van aarde af onzichtbaar. Römer nu had een aan tal van die maansver duisteringen vooruit be rekend. Aanvankelijk hielden Jupiters satel lieten zich aan die be rekeningen maar toen er een paar maanden waren verlopen klopten de eclipsen niet meer met de berekeningen en na een half jaar zat er een verschil in van meer dan een kwartier. Een voor een gegeven tijd stip aangekondigde eclips trad pas ruim zestieneneenhalve mi nuut later op'. Diep denkwerk volgde. Het bracht Römer tot de conclusie dat een tot dat moment algemeen aanvaarde veronderstel ling namelijk dat de snelheid waarmee het licht zich voortplantte oneindig groot zou zijn onjuist was: het licht moest een eindige, zij het zeer grote snelheid bezitten. Eenmaal uitgegaan van deze nieuwe hypothese kon Römer ook het ver schil van zestien minu ten en 36 seconden ver klaren. De verduisterin gen van de manen van Jupiter waren berekend in een tijd dat Jupiter zichtbaar was aan de avondhemel, zoals nu. Op dat ogenblik bevond de aarde zich dus dich ter bij Jupiter dan een half jaar later. Want toen had zij inmiddels een halve baanronde om de zon afgelegd en de afstand aarde-Jupiter was in zes maanden 300 milMjen kilometer langer geworden (de middellijn van de aard baan). De lichtstralen, wier verdwijning ons het bericht van de ver duistering van een Jupi- ter-maan meldden had den dus 300 millioen ki lometer méér moeten afleggen; zij hadden over die weg ongeveer 1000 seconden gedaan (16 minuten en 36 se conden 966 secon den). Een eenvoudige deelsom bracht toen uit komst: het licht moest ongeveer 300.000 kilo meter per seconde af leggen. Indertijd ontbraken de instrumenten om die enorme snelheid ook over kleine afstanden, zoals op aarde, te me ten. Pas in onze eeuw is dat mogelijk geworden, maar Ole Römer is de man van de grote ont dekking geweest: de snelheid van het licht is eindig. G. v. W. Caltex Pernis t.) p. 5 Casquets, 6 R'dam verw. Croneniburgh p. 4 Ouessant Callislo, 4 120 m. N. ten O. Plores. Cal'tex Nederland, 4 t.h.v. Vilgo. Ceram, 4 tJh.v. Djedda n. Suez. Cistula, 2 te Pulubukom. Caltex The Hague, 4 1H0 m. O.ZO. Kreta. Camiphuys, 4 v. Soeralbaja n. Semarang. Cottlca, 4 t.h.v. Vi'go n. Madeira. Delft, 5 v. Caldera te Callao. Delfshaven, 4 120 m. ZO. Recife. Duivend recht, 4 260 m. Z. ten O. St. Thomas. Douro, 4 van Rijeka naar Bari. Donigedijik, 4 280 tn. NO. Flores. Enggano 5 v. O.Afrika te Amsterdam Eiresias 5 ten anker op de Theems n. Londen Edam, 4 250 m. W. Scilly's. Erinna, 4 v. Singapore n. Mlri. Etrema, 4 150 m. ZW. Reykjavik. Ena, 4 100 m. O. ten z. Satoang. Friesland (SSM), 4 v. Huelva te Amsterdam. Groote Kerk, 4 v. Mombassa n. Aden- Gouwe 5 11 uur v. A'dam te Orruskoldsvlk Gooiland 4 te Vitloria Graveland 4 te Santos Groote Beer 4 v. New York n. Rotterdam Gena, 4 170 m. ZW. Ouessant. Gouwe, 4 40 m. O. Honnslandet. Hector 4 v. Hamiburg naar Amsterdam Helder 5 v. Antwerpen te Amsterdam Heemskerk, 4 in Golf v. Suez verw. Helena, pass. 4 ten O. Bahama. Hercules, pass. 4 Kp. Palos n. Gibraltar. Hestia, 4 770 m. Z.ZW. Fayal. Haarlem, 4 v. Pto Cortez n. Belize. Hecuba, 4 v. Santiago de Cuba n. New York. Hera, 4 140 m. W.ZW. Dominica. Heimes, 4 230 m. NW. Paramaribo. Bös, 4 ten anker Auxcayes. Kaliand'a, 4 rede Meulaboh. Kalimantan, 4 125 m. N. Tj. Priok. Karaton, 4 v. Soerabaja n. Semarang. Luna, pass. 4 ten N. Malta n. Algiers. Laertes, 5 v. Port Said n. Napels. Leerdam, verm. 5 v. New York n. Rotterdam Lekkerkerk, 5 in Suezkanaal. Loppersum, 5 v. Melilla te Rotterdam. Laremberg verm. 8 v. Bail n. Casablanca. Leersum 11 te Le Havre verwacht Lawak, 4 200 m. W. Sabang n. Marmagoa. Lissekerk, pass. 4 Kp. Nao n. Genua. Lombok, 4 490 m. Z.ZO. St. Helena. Lindekerk, 4 v. Hamburg n. Londen. Linge, 4 v. Brunsbtittel. Maasdam, 4 270 m. W. Cp. Clear. Mariekerk, 4 v- Port Elizabeth n. East London. Muiderkerk, 5 Colombo verwacht. Murena, pass. 4 Dondrahead. Merwede, 4 v. Charleston n. Houston. Metula, pass. 4 Kp. Leeuwin. Maas 4 van Rotterdam te Bordeaux Markelo 5 v. Metthil n. Odense Malea, 4 1160 m. NO. Guadeloupe. Mlrza, 4 230 m. O. ten Z. Albany. Mentor, 4 v. Alexandrië n. Beyrouth. Notos, 4 v. Amsterdam te Rotterdam (werf). Nieuw Amsterdam 7 2 u. te South, verwacht Nestor, pass. 4 Portland. Oranjestad, 9 v. Trinidad te Barbados. Orion, 4 v. Dj-idjelli n. Gibraltar. Ootmarsum verm. 5 v. Hamburg n. R'dam Oranje Adam-T. Priok, 5 n.m. Pt. Said verw. Prins Fred. Willem, pass. 4 ten N. Anti Costi ei.l Polyphemus 3 te Colombo Phrontls, 4 rede Probolingo. Prins Maurits, 4 765 m. W. Valentia. Perna, 2 v. Balikpapan op rede Singapore. Poseidon, 5 v. Aruba n. Punta Cardon. Pygmalion, 5 te Curagao- verwacht. Radja, 4 te Bandarshapur. Rotti, pass. 4 Gibraltar. Rotula, pass. 3 Sombrero. Rijndam, 4 280 m. O.NO. Cp. Race. Rijnland, pass. 4 Fernando Noronha. Rottl 8 ca. 8 u. voor IJmuiden verwacht Rijnkerk 4 v. Marseille naar Antwerpen Rita, pass. 4 Oostk. Malakka. Roebiah, 4 320 m. NW. Guam. Stad Maastricht, 5 v. Luiea te Rotterdam. Straat Banka, 1 e Buenos Aires. Sibajak 5 .7 uur v. Wellington n. T. Priok Stad Alkmaar 6 ct 6 u. v. Narvik te R'dam verw. Stad Dordrecht 6 ca. 22 u. Hoek v. Hol-1. verw. Stad Maassluis 5 v. Kirkenaes te Vlaardingen Sumatra, 4 van Aden n. Suez. Suneta 5 v. Puerto La Cruz te Santos Saidja. 4 rede Munlok. Sambas, 5 v. Pemangkat te Sampit. Schiedijk, 4 420 m. W. Gibraltar. Si-beroet, 4 v. Makassar n. Pare Pare. Stad Vlaardingen, 4 600 m. O.NO. Cp. Race. öiaiivae 'ratarug Akar, 4 v. Saigon n. Haiphong Stad Schiedam, pass. 4 Gjedser. Straat Soenda, 4 v. Semarang n. Soerabaja. Sabang, 4 t.h.v. eil. Poelau Laut. Saroena, 5 v. Tarakan te Manilla verw. Slied-recht, 4 460 m. N.NW. Fort Aleza. Stad Leiden, pass. 4 Zuidkust Nicaragua. Straat Makassar. 4 230 m. Z. ten W. Diego Gar cia n. Mauritius. Thaiatta, pass. 4 Gibraltar. Tj-imenteng, 4 v. Lorenzo Marquez n. Durban. Tjipanas, 5 te Tj. Prio-k. Tomlnii, 4 te Cristobal- Tiba, 5 v. Antwerpen le Rotterdam. Ternate 29 te Menado Titus v van Amsterdam n. Hamburg Tomori 4 22 u. v. Genua n. Pt. Said Tamo, 4 150 m. O. ten N. Rio Grande de Sul. Tc-lamon, 5 v. New York te Aruba verwacht Themisto, 4 730 m. O. ten Z. Bermuda. Tjitjalengka, 4 200 m. W. ten Z. Port E-lizabeth. Triton, 3 te New York. Trompenberg, pass. 4 Str. Florida n. Jacksonville. Tara, 4 100 m. N. Madeira. Tero, 4 240 m. NO. Belem. Tiberius, 4 v. Port of Spain te Georgetown Tjibodas, 4 v. Soerabaja n. Makassar. Willem Barendsz, 4 260 m. ZW. Lands End. Wonosari, 4 v. Rastanura n. Bahrain. Weltevreden p. 4 14 uur Ouessant, ca 20 u. te Hoek v. Holland verwacht. Waterdam 6 v. R'dam te Wellington verw. Willemstad 5 v.m. v. Madeira n. Laguaira. Waiwerang, 4 v. Bali n. Singapore. Westland, 4 550 m. N.NO. St. Paulsrock. Win-sum, 4 dwars Vigo. Wa-ibalong, 4 ISO m. Z. Moulmein. Woerusdrccht, pass. 4 Ras al Hadd. IJsel, 5 ten anker Yerakind. Zeeland p. 5 1 u. Gibraltar. Zijpenberg 16 v. Narvik te Mobile verwacht Zuiderkruis, pas. 4 Kp. Verde. KLEINE VAART Annie, 4 v. Kerteminde naar Hamburg. Arnhem, pass. 4 Kp. Finisterre. Alga-rve, 4 v. Dublin te Swansea. Att, 5 v. Bremen te Bristol verwacht. Arnoudspolder, 4 v. Rotterdam te Oporto. Barracuda, 4 v. Aalibong. Betty, 4 v. Antwerpen n. Ipswich. Bernisse, 5 v. Hamburg n. Grangemouth. Bill, verm. 5 v. Antwerpen n. Garston. Babt, 4 van Spjutsiind le Zaandam. Casana, 4 v. Malmö n. Gothenburg. Ctaes Compaen, 3 v. Requejada n. Calais. Da-vina Goekoop, 5 v. Sharpness te Swansea. Deo Duce, 4 v. Go-thenbuig te Malmö. Daje Bohiner, 4 v. Marseille n. Casablanca. Dili-gentia, 5 v. Duinkerken n. Kiel. Deni, 4 v. Gdynia n. Presto. Dollard, 5 v. Rotterdam te Abo. Escaut, 4 v. Rouaan naar Parijs. Elan, 4 v. Lidkoping n. Karlstad. Elisabeth, 4 v. Londen n. G-ra vetmes. Frederik, 4 v. Rotterdam te Genit. Follonilca, 1 te Buenos Aires. Ferocia, 4 v. Santander n. Requejada. Goot, 6 v. Casablanca te Rotterdam verw. Geert Bodewes, 4 v. Londen n. Rochefort. Harold, 4 v. Fred'erikstad n. Helsinki. Henrica, verm. 5 v. Amsterdam n. Esbjerg. Hast V, 4 te Londen. Joost, 4 v. Rafso n. Zaandam. Lucas Bols I, 4 v. Huil haar Rotterdam. Lucas Bols II, 4 v. Port Lyautey te Casablanca. Michel Swenden, pass. 4 Holtenau. Maantje, 4 v. Veyle te Gent. Mi-rfak, 4 v. Nakskov n. Rotterdam. Markab, pass. 4 Portland. May Mere, 6 v. Thorshaven te Genua verw. Marcella, 4 v. Gonfreville n. Brest. Matthew, 4 v. Billingha-m n. Silvertown. Mirfak, pass. 5 Brunsbüttel. Monica, 5 v. Nyland n. Kopenhagen. Neeltje, 2 v. Port Lyautey te Tunis. Na-to, 1 v. Bordeaux n. La Gouletle. Nijenburgh. 4 v. Middlesboro n. Rotterdam. Noord, 5 v. BiMlngha-m n. Slehhaven. Njord, 4 te Bay enne. Oleum, 4 v. Londen n. Billingham. Omlanctia, 4 v. Terneuzen n. Hariingen. Peter, 4 v. Methil n. Faxe. Pon-za. 4 v. Zaandam n. Emden. R. P. S., 5 v. Rotterdam te Dublin. Sambre, 4 v. Rotterdam te Hamburg. Silvaptana, 4 v. Malmö n. Kalmar. Soemba, 5 v. Londen te Antwerpen. Tom van der Heide, verm. 8 v. Casablanca n. Nantes. Ton, 4 v. Guernsey n. Fowey. Twee Gebroeders, 4 v. Nantes te Bordeaux. Terschelling, 2 v. Teignmouth te Genua. Teun, 3 v. Antwerpen te Cork. Toos, 4 v. Kemi n. Totones. Vecht. verm. 5 v. Gent. -naar Amsterdam. Wiebold Bohmer, 4 v. Fedalah te Casablanca. SLEEPVAART Maas, 5 v. Maassluis n. Vlissingen. Oceanus, 4 v. La RochelLe n. Newport. Rode Zee, met drijvende boor 4 200 -m. W. Oues sant. Tyne, 4 v. Tj. Priok te Albany. Walcheren, met veerboot Chl-ndit 1 v. Colombo Witte Zee, met stoomschip 4 90 m. ZW. Point de Ga-lle. Zwarte Zee, met stoomschip 4 270 m. O. ten Z. Cp. Hatleras. Heden behaagde het de Here uit ons midden weg te nemen na een langdu rig, doch geduldig gedra gen lijden, onze geliefde zorgzame man, vader, be huwd-, groot- en over grootvader CORNELIS VAN DE KETTERIJ in de ouderdom van 80 jaar. J. v. d. Ketterij- Schroevers Jac. v. d. Ketterij G. Post-v. d. Ketterij J. Post G. v. d. Ketterij L. v. d. Ketterij- Haasnoot K. v. d. Ketterij G. v. d. Ketterij- v. Belzen Klein- en achter kleinkinderen. Geen bloemen IJmuiden, 6 Nov. 1952. Kompasstraat 14. De begrafenis zal D.V. plaats hebben Maandag 10 Nov. a.s. des namiddags 2.30 uur op de Westerbe graafplaats te IJmuiden. Vertrek van het sterfhuis 2.15 uur n.m. Banketbakkery-Kokerü Tel. 4728 Da Costalaan 1, Driehuis Weer uit voorraad leverbaar: Heerlijke Roomboterkoekjes divan met kleed f 45, 2 vloer kleden f 80 en f 40. bankstel en salontafel f 115, slaapka merameublement compleet met bedstel f 300, 4 stoelen en 2 fauteuils f 120, radiotoe stel z. g. a. n. f 130, dressoir f 70, haard f 65. TUINDERSSTRAAT 115 IJmuiden-O. Zondag 9 Nov., 8 uur „HET VRIJE TONEEL" Blijspel van Albert Husson. Regie: Cor Ruvs m.m.v. Sara Heyblom, Nell Koppen. Henni Orri, Wim v. d. Brink, Ton van Duinhoven, Eric van Ingen, Anton Ruys, Willy Ruys e.a. Prijzen 1.— tot 4.— (alles inbegr.). Coupons geldig. Voorverkoop v.a. Vrijdag 10—3 uur. Telef. na 12 uur. op Vrijdag en Zaterdag 8 November 1952 in het gebouw van het Leger des Heils aan de Edisonstraat te IJmuiden. Opening Vrijdag 7 Nov. des middags om 4 uur. Grabbelton enz. Mooie prijzen Rad van avontuur Vele attracties Steunt het speeltuinwerk. HET BESTUUR Vrijdag 7 November spreekt D-V. de heer J. A. BRUIN, uit Wassenaar over: „SCHAT, PAREL EN VISNET". in het lokaal Ger. Doustraat 62 bij P. Vermeulenschool om 20 uur. - Toegang vrij. Fietsenstalling aanwezig. Als U op reis wilt dan koopt U aan het loket een kaartje. Maar als U een piano, een motor fiets of wèt dan ook wilt verkopen d n plaatst U een LUIDSPREKER H AFD. KRUIDENIERSWAREN 250 gram Koffie 1.32 100 gram Thee 0.29 Bij aankoop van 1 pak Co-öp Koffie: 250 gram Speculaas van 45 cent voor 29 cent 4 rollen Closetpapier' (prima kwaliteit) 49 cent lste soort Gloria Jam (alle smaken) van 80 cent voor 69 cent Coöp. HuivShoudjam Frambozen/Bessen van 54 cent voor 49 cent Coöp. Huishoudjam andere soort van 60 cent voor 54 cent Waspoeder 19 cent per stuk Onze bekende Gelderse Rookworst 200 gram, van 94 cent voor 74 cent AFD. MANUFACTUREN Zwanendons flanellen Nachthemd 7.40 Pracht, linksgeweven Dameskousen 2.10, 2.95 Nog altijd onze Jaegerwol 1.35 per knot van 100 gram AFD. BAKKERIJ VOLKSBROOD tegen wit aan Steeds enthousiaster worden onze broodafnemers want BROOD VAN DE COÖPERATIE Oogt altijd Smaakt altijd dank zij meel uit EIGEN COÖPERATIEVE MEELFABRIEK I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1952 | | pagina 10