Gehavende DCIJ-ploeg verloor laatste competitieontmoeting Teding van Berkhout exposeert bij Hoogovens zijn werk Agenda voor Velsen Havenberichten Velen bewezen de heer J. de Meza de laatste eer Visserij -varia Zondag open voor het publiek Gemis aan training beïnvloedt volleybalcompetitie 5 Opbrengst voor Rampenfonds OLD CLOTHES NEW Varia ziet „De nacht van de 16e Januari" Zangersfeest in het Rijkens- park wordt weer voorbereid Burgerlijke stand Velsen Voer jonge hersens HET TWEEDE PUNTENRAADSEL IJmonders voor lastige wedstrijden De nieuwe tentoonstelling bij de Hoog ovens, welke Zondag 15 Februari van 2-5 uur voor het publiek geopend zal zijn, brengt ditmaal de Haarlemse schilder jhr. F. Teding van Berkhout, voormalig bank directeur, voor het voetlicht. De liefde voor tekenen en schilderen openbaarde zich bij Teding van Berkhout reeds in de jeugdjaren, waarin hij vaak met schetsboek en schildersgerei er op uit trok om in de vrije natuur zijn zin voor schoonheid te bevredigen. De technische kant van zijn kunst leerde hij bij de inmiddels opgeheven Haarlemse School voor Kunstnijverheid, bij de bekwame te kenleraar Grabijn. Voor de keus gesteld, meende de schil der zijn vader als bankier te moeten op volgen in plaats van een schildersloopbaan te kiezen. Later kon hij tot zijn eerste liefde wederkeren. Naast zijn werk als bankier, dat hem na zijn schooljaren naar Engeland, Duits land en Oost-Azië voerde, bleef hij echter op zijn vele reizen, op vrije dagen en va- canties de landschapsschilderkunst be oefenen, zich steeds meer bekwamend in de aquareltechndek, op welk gebied hij volkomen autodidact is, ofschoon het vele verkeer met Engelse kunstenaars hem naar het schijnt toch' enigszins beïnvloed moet hebben; zijn waterverftechniek wijkt ta melijk sterk af van die, welke in Nederland meestentijds wordt toegepast Ook nadat hij weer in Europa was te ruggekeerd, bleef hij zijn indrukken vast leggen, waarbij steeds meer getracht werd het licht en de locale sfeer weer te geven in kleuren, die niet aan beïnvloeding door de kleurengamma's van de door hem be wonderde Vincent van Gogh en de Franse Lumindsten ontkomen zijn. Teding van Berkhout is thans bijna 70 jaar. Hij is een enthousiast verzamelaar van werken van collega's, en zijn collectie bevat prachtige voorbeelden van binmen- en buitenlands ets-, teken- en schilderwerk. Een serie aquarellen getuigt op deze ten toonstelling van Hoogovens van des schil ders werkzaamheid in het buitenland. Veel van zijn aquarellen uit die periode, die de jaren 1905-1939 omvat, zijn niet meer in zijn bezit. In de eerste oorlogsjaren kwam er van schilderen niet veel, maar toen Te ding van Berkhout in 1942 op aandrang van de Duitsers als bankdirecteur ontsla gen moest worden, besloot hij zich in het vervolg geheel te wijden aan de schilder kunst. Vooral na de oorlogsjaren kon dit metterdaad geschieden. Het resultaat is op deze tentoonstelling te zien, waarop de jaren 1946 tot 1949, maar vooral van 1950 tot 1953 ruim ver- De prestaties in de volleybalcompetitie van de afdeling Beverwijk, die Woensdag avond in de Da Costaschool is voortgezet, blijken sterk te worden beïnvloed door de zaaltraining. Tot de clubs, die deze moge lijkheid nog altijd missen, behoort DGS uit IJmuiden, van welke vereniging twee teams speelden en die samen één winst punt bemachtigden. Van de clubs die wel kunnen oefenen, bleek het tweede Plaatwellerij-team, dat pas aan de competitie deelneemt, al aar dig op slag te komen, maar het kon niet verhinderen dat de tegenstanders van Turnlust uit Beverwijk drie sets wonnen. Weliswaar was de verdediging van de Plaatwellers in de beide laatste sets veel beter dan in de eerste, doch de balbehande ling zal, evenzeer als bij Turnlust, nog eens extra bekeken moeten worden. Wan neer Plaatwellerij de opslag en het ser veren meer beheerst had uitgevoerd, zou Turnlust in de slotphase van de laatste sets het eindspel met haar opslag minder hebben beïnvloed. De uitslag Turnlust Plaatwellerij 2 (heren) werd nu 3-1 (15- 4; 13-15; 15-11; 15-10). In de dameswedstrijd DGSVCK 2 is duidelijk gedemonstreerd, dat de VCK- dames ook al meer kunnen oefenen dan DGS. De DGS-opslag werd telkens weer onbeheerst uitgevoerd, wat in de eerste set direct al punten kostte. Bovendien was ook de balbehandeling niet ideaal en het samenspel bleek evenmin te kloppen. In de tweede set liep DGS plotseling door zuiverder opslaan en plaatsen van de bal uit tot 10-0, maar toen was het ook ge daan. Teveel éénhandig de bal spelen, waardoor serveren en samenspel niet mo gelijk waren, lieten VCK de kans om toch nog met 14-16 te winnen. Meer concentratie aan beide kanten gaf aan de derde set een spannend verloop, doch in de vierde set was DGS er vol komen uit. Een 3-12 achterstand kon nog worden ingelopen tot 7-15, doch daarmee werd VCK dan ook verdiend winnaar. De uitslag was 0-4 (6-15; 14-16; 13-15; 7-15). Ondanks gemis aan oefenruimte kon het DGS-herenteam het aardig bolwerken tegen Plaatwellerij 1. Het samenspel van Plaatwellerij was weliswaar beter ver zorgd. Er was vooral in de eerste en laatste set volop spanning. De strijd eindigde met een gelijk spel 2-2 (15-12; 6-15; 9-15; 15-12). ADVERTENTIE Uw kleding binnen één dag gereed Koningsplein 10 - Tel. 4886 DONDERDAG 12 FEBRUARI Thalia, 20 uur: „Geen plaats voor Jenny"., Rex, 20 uur: „Limelight". VRIJDAG 13 FEBRUARI Thalia, 20 uur: „Opmars der vrouwen". Rex, 20 uur: „Parasieten der wereldstad". Zaal Zomerlust, Santpoort, 20 uur: Concert Gezamenlijke Santpoortse Zangkoren ten bate Nationaal Rampenfonds. tegenwoordigd zijn, welke stukken, op een enkele na, alle de prachtige waterdoor- drenkte atmosfeer van ons schilderachtige land, met zijn parelmoeren tinten, trachten te benaderen. Hoewel de opzet der tentoonstellingen niet is gezien als verkoop-instrument, zijn in de regel de verschillende kunstwerken te koop. Dit is ook het geval met het werk van Teding van Berkhout. De gelden, die door de verkoop worden verkregen, komen geheel aan het Nationale Rampenfonds ten goede. Voor de leden van de toneelvereniging Varia zal Tavido, de onderafdeling van de Gieteling, op Dinsdag 17 Februari in het Rex-theater een opvoering verzorgen van het toneelspel „De nacht van de 16e Ja nuari", een stuk waarmee Tavido al vier maal veel succes heeft gehad. Wegens ziekte van de regisseur en enkele werken de leden was het onmogelijk dat Varia de avond zelf zou verzorgen. „Boodschappen doen met overleg" Onder auspiciën van de Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, afdeling Velsen-Noord, zal het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad te Den Haag, Dinsdag 17 Februari een lezing met filmvertoning houden in het gemeentelijk ontspannings lokaal aan de Van Diepenstraat. Een lerares van de Voedingsraad houdt een inleiding over het onderwerp „Bood schappen doen met overleg", met de bijbe horende filmvertoning. Werd de vorige week voor de clubavond in „Kennemerhof" door voorzitter K. de Jong één minuut stilte ter nagedachtenis van de gevallen slachtoffers van de ramp in Zeeland in acht genomen, nu verhieven de spelers zich voor de doden van de Catharina Duyvis van hun zetel, eer de wedstrijd tus sen Zaandam en DCIJ aanving. Er was overigens aan deze laatste ont moeting voor beide clubs weinig gelegen, omdat de beslissing voor het Noordhollands kampioenschap reeds ten gunste van Ge zellig Samenzijn was gevallen en de onderste plaats aan St. Bavo werd toegewezen. Het tiental, dat deze ontmoeting zou win nen, steeg natuurlijk enkele plaatsen op de ranglijst, DCIJ, dat tenslotte met een ge havende ploeg een kleine nederlaag kreeg, zal zich nu met de achtste plaats tevreden moeten stellen. Maar perspectieven openen zich al voor het najaar, na het lid worden van Piet Roo- zenburg en het weder uitkomen van Suyk en Ligthart. Dan zullen de IJmuider dam mers vermoedelijk weer een rol gaan spelen in de Noordhollandse hoofdklasse competitie, om bij een eventueel kampioenschap uit te komen in da eindstrijd om het clubkampioen schap van Nederland, welk hoogste dam titel in 1937 door DCIJ werd behaald. De wedstrijd tegen Zaandam Op het appel ontbraken Laros. K. de .Tong en G. Postma. waardoor invaller v. Wort al een bijzonder zware opdracht kreeg, omdat hij de zeer goed spelende clubkam pioen van Zaandam Bosman tegenover zich kreeg. Het ging de reserve DCIJ-er overigens uitstekend af. Wel behaalde Bosman in het middenspel geducht terreinvoordeel, doch de stelling bleef voor de Zaankanter toch uiterst moeilijk en kwetsbaar. Tenslotte moest v. Wort iff het eindspel de technische meerderheid van zijn grote rivaal erkennen en verloor eervol. In het middenspel deed Dukel tegen B. May een verrassend door stoot met zwart in de volgende stelling: Zwart, Dukel 16 stukken op: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11. 12. 14, 15, 16. 17, 18, 19, 23 en 24. Wit, Mav 16 stukken on: 25, 26, 27, 28, 30, 32. 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 47 en 48. Zwart aan zet sneelt 2329 en dit verraste de toch al moeilijk staande Zaandammer zo sterk, dat achter elkaar een serie fout- zetten volgde en hij snel verloor. Het spel verliep als volgt: 47-41 (de damzet nu met 19-T23 mogeliik is te duur 1823, 4137, 913, 37—31, 12—18, 42—37, 8—12 en toen 2822 volgde, won zwart snel een stuk en wit verloor. Door dit resultaat was dc stand weer gelijk (22). Op dat moment verknoeide Heime evenwel zijn stelling en verloor van Blees. Zaandam had dus oopnieuw de leiding. Nog één maal kwam de stand opnieuw gelijk door een prachtige geforceerde winst van L. Koetsier (4—4): J. v. Straten had belang rijk voordeel doch faalde in het eindspel door het verzuimenvan een overmachts eindspel (55). Teleurstellend was het spel van L. C. Vooys die tegen invaller J. Kuypers een uit stekende stelling had opgebouwd. Zoals het de DCIJ-secretaris meer vergaat: als de winst voor het grijpen ligt, laat hij een steek vallen. En toen D. Ott in een remise-eind spel verzuimde het kostbare puntje voor DCIJ te scoren was de wedstrijd verloren, ondanks het harde zwoegen van Henk Swier die zijn taai volhouden en zijn zin voor techniek tenslotte met een royale overwin ning zag bekroond. Het best heeft H. Nieuwenhuizen van de invallers gespeeld. Om tegen de zeer sterke Zaanse speler P. Beunder een voordelig eindspel te behalen, moet men wel wat m de mars hebben. Aanvankelijk leek het er op of in de opening Beunder totaal werd overspeeld, zo resoluut en geforceerd trad de IJmuide- naar op. Een foutje werd Nieuwenhuizen noodlottig en ondanks het stuk verlies, kwam er nog een strategisch gunstiger eindspel voor de DCIJ-er op het bord. Remise was ten slotte het resultaat en de totale uitslag kwam daardoor op 119 voor de dammers uit de Zaanse hoofdstad. De bonds-competitie is voor het DCIJ- tiental op één partij na (afgebroken tegen Weesp met 9—9 moet T. Postma nog uit spelen) afgelopen. Dukel werd dit jaar on geslagen topscorer door van de elf voor DCIJ gespeelde wedstrijden er 7 te winnen en 4 Woensdag 11 Februari kwamen de haven van IJmuiden binnen: Patria van Gothen burg. Fairsea van Port Said. Rapid van Bos ton. Tantje Eppina van Hamburg. Hersilia van Rotterdam. Willemstad van Antwerpen. Vertrokken zijn: Spaarnestroom naar Leith. Antilope naar Antwerpen. Ara naar Nordenhamn. Bill S. naar Antwerpen. Co rona naar Oxelosund. Schokland naar Hel- singborg. Ali naar Londen. Pelikaan naar Halmstadt. Roelf naar Gdynia. Niobe naar Helsinki. Deo Favente naar Bilbao. Theona naar Rotterdam. Bido naar Rotterdam. Ouderavond Watervliet-school uitgesteld De ouderavond van de openbare lagere Watervliet-school, die hedenavond in het nieuwe ontspanningslokaal zou worden gehouden, moest te elfder ure wegens ziek tegevallen worden uitgesteld. ONBEMANDE ROEIBOOT Het Duitse schip „Erich" heeft geseind dat het Woensdagmiddag omstreeks twaalf uur een roeiboot heeft zien drijven onge veer 25 mijl Noord-West van Den Helder. remise te spelen; tweede werd H. Laros met 12 punten. Het mooiste cadeau, dat Opa v. d. Bos zich zelf de 11e Februari gaf, de dag dat deze enthousiaste DCIJ-veteraan 76 jaar werd, was de keurige overwinning welke hij be vocht op de lang niet makkelijke W. Freekem. Ook D. C. IJ. liet de verjaardag van zijn oudste lid niet ongemerkt voorbij gaan. In de eerste klasse won P. Kok Jr. nog van J. de Boer; H. Leeuw en J. de Boer deelden de punten, evenals P. Kok Sr. dat deed met Jan Braveboer. Voor de nieuwelingen competitie boekte P. Toornvliet zijn eerste succes met een zege op C. v. d. Brink. Hoewel hij pas lid is van D.C.IJ. toont deze Toornvliet een opvallende bekwaamheid op het 100 ruitig bord. De jeugdige W. Schoen gaf W. Zeeders een lesje. P. Schadé en Jan Waal zijn te gerouti neerd voor de niewelingen N. van Gerven en Jan Bierman. W. Gravemaker won van D. Woud. De stand in de verschillende klassen luidt: Hoofdklasse: T. Postma 16 pnt. (uit 10); J. van Straten 15 pnt. (uit 11). P. Postma 14 pnt. (uit 8). H. Langbroek 14 pnt. (uit 10). H. Swier 11 pnt. (uit 8). D. Ott 10 pnt. (uit 10). A. W. Beukema 8 pnt. (uit 7). L. Koetsier 8 pnt. (uit 9). L. C. Vooys 8 pnt. (uit 9). C- Kaan 7 pnt. (uit 9). W. Wort 6 pnt. (uit 8). J. Smit 6 pnt. (uit 8). J. Visser 6 pnt. (uit 10). H. van Nieuwenhuizen 3 put. (uit 10). K. de Jong 2 pnt. (uit -7). In de eerste klasse is de kopstand: Jelle Post 22 pnt. (uit 13). J. Waal 17 pnt. (uit 19). E. Schadé 16 pnt. (uit 13). P. Schadé 16 pnt. (uit 14). D. van Beelen 16 pnt. (uit 14). H- Leeuw 15 pnt. (uit 12). J. Braveboer 13 pnt. (uit 14). De grote aula in het crematorium te Velsen was gistermiddag geheel gevuld met vrienden en belangstellenden, die de overleden directeur van de „Bijenstand Mellona", de heer J. de Meza de laatste eer kwamen bewijzen. In uitgebreide kring en op allerlei ter rein heeft de heer De Meza zich tijdens zijn leven vrienden weten te verwerven. Dit kwam tot uiting in de waarderende woor den, die een aantal sprekers aan zijn na gedachtenis wijdden en in de vele kransen en bloemstukken, die zowel het marmeren podium als de kist bedekten. Allereerst heeft de commissaris van de N.V. Bijenstand Mellona, de heer Stoppe laar getuigd van zijn waardering voor de heer De Meza, wiens liefde voor de natuur, voor mens, dier en plant uitdrukking vond in zijn arbeid. Al zijn gedragingen, aldus spreker, wa ren gericht op zijn werk. De heer Stoppe laar memoreerde de levensloop van de heer De Meza en prees zijn bijna feilloze intuï tie. Namens de agenten van „Mellona" voer de de heer Leusink het woord. Deze ge waagde van de diepe ontroering, die het bericht van het overlijden bij velen teweeg had gebracht. De Meza, aldus spreker, was een zeer vertrouwd vriend, die de volle sympathie van iedereen genoot. De heer Van der Wens, die uit naam van het personeel een laatste groet bracht, sprak van de sociale rechtvaardigheid, die de daden van de heer De Meza ken merkten. De gevoelens van leden van de „IJmond- loge" van de Odd Fellows, waarvan er velen aanwezig waren, werden vertolkt door de heer Mijs, die, naar hij zeide, af scheid nam van een mens, die een warm hart had voor zijn .medemensen. „De onontkoombare natuurwet, die ten slotte aanalle leven een eind maakt, is aan De Meza voltrokken." Deze woorden sprak de heer IJ. R. Reitsma, als bestuurs lid van het Drankweercomité. Hij vervolg de: „De Meza heeft de drempel overschre den die leidt van het leven naar de dood, Door het Hervormd Kapelkoor uit Sant poort is het besluit genomen om ook in de komende zomermaanden weer een open lucht-zangavond in het Burgemeester Rij- kenspark te geven. De zangavond, daar het vorige jaar gehouden, is een succes ge weest: er werd toen door 13 koren aan deelgenomen. Aan deze zelfde koren is weer verzocht om mee te doen en met de ensembles is reeds vergaderd. maar tijdens dit leven heeft hij gestreden voor het ideaal van een drankvrije wereld." De heer Verbeek, sprekende namens de „Stichting Sociaal-Cultureel werk in Vel sen", noemde de overledene „een van de beste burgers uit de gemeente, die, gedre ven door zijn idealisme een temperament vol gevoelsmens was." De heer De Meza was een man die geen compromissen aanvaardde. Spreker wees op zijn buitengewone moed in de illegaliteit; hij heeft zich met terdaad voor de gemeenschap ingezet. De heer Mulder sprak uit naam van de B.O.I.W. in Velsen. De heer Mulder noemde de verscheidene een belangrijke schakel in het moeilijke werk van de illegaliteit. Onder orgelspel van „Morgenrood" daal de daarna langzaam de kist met het stof felijk overschot. Tot slot zegde de zoon dank voor de betoonde belangstelling. GEBOREN: C. van Laar—Hellings, d., Eikenstraat 26, IJmuiden-O.; S. L. Danger- manPauwels, z., Wijkeroogstraat 124, Vel- sen-N.; W. KoensPols, z., Wenckebachstraat 44, Velsen-N.; M. M. Spoelstravan Dijk, z„ Scheldestraat 16, IJmuiden; G. van der Meij- denten Hoope, z., Rijnstraat 157, IJmuiden; M. F. Metselaarde Laender, d„ Schuit straat 8, Santpoort; C. van der Pijl—Bos, d„ Zeeweg 240, IJmuiden-O.; M. M. de Vries Marks, z., Gladiolenstraat 2, Santpoort; M. J. M. VerschoorSlikker, d., J. P. Coenstraat 91, IJmuiden; R. Wijker—Perisutti, d„ Zee weg 187, IJmuiden-O.; M. J. van Tiggelen Nijssen, d.. Hoofdstraat 137, Santpoort; H. van der HulstRegeling, z., Waalstraat 33, IJmuiden; J. RaatRotman, z. van Leeuwen straat 37 rd, IJmuiden; H. M. RijperSchol- tes, z., Hagelingerweg 39, Santpoort; E. C. SneekesRutte, d., P. C. Hooftlaan 1, Drie huis; M. A. Kossen—de Haan, d., Reinier Claeszenstraat 22, IJmuiden-O. OVERLEDEN: J. Kramer, 64 j„ echtgenoot van J. van Slooten, Huijgensstraat 41, IJmui den: M. Th. van Roode, 69 j„ echtgenote van J. P. van der Veldt, Viughthovenstraat 26, Santooort; D. A. Visser, 67 j., echtgenoot van A. Kroeze, Velserduinweg 14, IJmuiden-O.: A. Zuidersma, 68 j., echtgenote van G. K. Togtema, Voorplaats 8, Santpoort: J. IJzer- draat, 71 j., echtgenoot van G. Kollé, Kon. Wilhelminakade 72, IJmuiden; A. Buis, 60 j„ ongehuwd, Wijk aan Zeeërweg 71, IJmui- den-O.; L. Grapendaal, 38 j., weduwnaar van A. E. de Jong, D. Hartoghstraat 8, IJmui den: M. Kneppers. 72 j., echtgenote van G. .T. Haver, Watervlietstraat 29, Velsen-N.; L. C. Mandemaker, 1 j„ dochter van G. Man- demaker en E. Rolink, Woonwagen Polder weg, Velsen-N.: J. de Meza, 61 j., echtgenoot van M. Stuurman, Bloemendaalsestraatweg 143, Santpoort; A. Weij, 88 j„ weduwnaar van W. Kriger, Hagelingerweg 12, Santpoort; P. E. Jongens, 4 mnd„ z. van A. Jongens en H. J. Lindeblad, Middenduinerweg 69, Sant poort. MARKTBERICHTEN BEVERWIJK 11 Februari: Waspeen 1728, spruiten 3262, prei 41—65, knollen 1637, rabarber 3653, boerenkool 3863, groene kool 1223, rode kool 611, gele kool 614, uien 1540, veldsla 120—130, breekpeen 712Vü. DONDERDAG, 12 Februari 1953. Beste kinderen, Ons plaatje van de week is deze keer het portret van een postduif. Het is echter niet zo maar de eerste de beste van deze soort duiven, maar dit exemplaar is bijzonder knap en daarom mocht hij prijken op een tentoonstelling in Zwitserland. Deze duif droeg namelijk in de oorlogsjaren een heel klein fototoestel op de borst en bewees daarmee onschatbare diensten aan de geallieerde troepen. Men berekende namelijk ongeveer hoe lang de duif zou vliegen van een bepaald punt tot boven vijandig gebied. Daar aangekomen ging het toestelletje, dat op een bepaalde tijd ingesteld was, foto graferen en de duif kwam met zijn camera weer netjes thuis. De geallieerde fotografen hadden niets anders te doen dan het filmpje te ontwikkelen en van de resultaten gebruik te maken. Zo zie je, dat zelfs dieren in de oorlog soms onmisbaar zijn. CLEMATIS is druk in de weer met haar versjes-schrift. Ik herinner me van mezelf van vroeger ook zoiets en daar ik nogal erg bewaarachtig ben, heb ik 't tussen een berg andere oude papieren uitgesnuffeld en. ik kon mijn ogen niet geloven. Al die oude liedjes kende ik nog, maar er waren een heleboel bij, die nu hopeloos ouderwets zouden zijn. Toch leuk, als je zo iets be waart. Fijn, dat je zo'n leuke ver jaarspartij bij Meizoentje hebt gehad. CONDUCTEUR heeft na de storm van verleden week een duinwandeling tot aan de zee gemaakt. Ik kan me voorstellen, dat jullie ontsteld waren over de schade, die het water aangericht had. Wat een gewel dige kracht heeft de zee toch; het is niet voor niets dat men dit grote water onze vriend en vijand tegelijk noemten wat een erge vijand het kan zijp, heb je wel gezien verleden week! GULDENBLAUW schreef maar een heel kort briefje. Prettig, dat je even je ver- WBKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgen op Donder dag moeten afrekenen DE ADMINISTRATIE. „Opstaan Tonnie, toe dan Tonnie, lopen Tonnie, wat je kan. Vlugger, vlugger, luie pony", roept mijn baas, de schillenman. „Ach, het is pas half zeven, 't is zo koud en 't regent zo. 'k Was zo graag nog wat gebleven op mijn lekk're warme stro. Buiten wacht de schillenjongen, Baas erop en ik ervoor. Zo gaat het nu alle dagen, altijd, altijd, altijd door. Waarom mogen mensen rijden en de kleine pony's niet? Baas, ben jij niet te benijden als men jou zo zitten ziet? Alle dieren werken voor je, werken helemaal voor niets, alles doen we, maar nooit hoor je „dank je" zeggen of zoiets. Baas, als wij eens zouden ruilen, jij in 't tuig inplaats van mij, zou er één van beiden huilen en die ene dat was jij". MIES BOUHUYS. jaarsdagdatum vermeldde. Ik zie uit naar de beloofde lange brief. MEIZOENTJE heeft een heel prettige verjaardag gehad, schrijft ze. Wat ben jij verwend, zeg! Van het boek, dat je noemde ken ik alleen het eerste deel: „Bengeljong". Erg mooi. Dat heb jij natuurlijk ook ge lezen. Ik heb de hele rij cadeaux verder roet belangstelling gelezen, alleen één ding is me een beetje van je tegen gevallen. Lak jij je nagels? Nee toch, Meizoentje, vertel me maar gauw, dat je die nagellak nooit gebruikt, dan ben ik weer gerust. Wat is KRULLEKOP blij dat ze de vorige puntenraadselronde gewonnen heeft. Ja, het is altijd prettig om te weten dat je een mooi boek toegestuurd krijgt! Geluk kig, dat je moeder een gezellige verjaardag gehad heeft. Ja, Krullekopje, het gebeurde in Zeeland is heel erg, zó erg, dat we er nog steeds iedere dag, ja zelfs vele malen per dag aan herinnerd worden. En dat is maar goed ook, want dan weten de mensen steeds weer dat er hulp nodig is, al maar meer hulp. Begrijp je wel? Dat is lang geleden, DIK TROM, maar fijn, dat je weer terug bent. Schaf je maar een hele stapel enveloppen aan, dan zie ik tenminste jouw handschrift ook vaak tus sen alle brieven. Nog een oude vriend: VOETBALKONING. Je hebt gelijk, dat je nu mee doet, mis schien win je dan wel de puntenraadsel ronde. Netjes dat stempeltje met je naam en adres, zeg. Je gebruikt het zeker dik wijls? Dus jij bent ook al dol op Doris Day. Hoe gaat het met het voetballen, of doe je daar niet meer aan? Tot slot is hier GOUDVLINDERTJE, die mij ook haar verjaardagsdatum even schrijft. Het verhaaltje over die hond bij je vriendin vind ik helemaal niet aardig, er kwam zelfs medelijden in me op. Weet je, Goudvlindertje, vind je het niet een beetje wreed om te zitten lachen als een dier kennelijk moeite doet om zich ergens van te bevrijden en dat lukt hem niet? Het is nu wel niet zo erg, want zo'n toffee smelt wel op den duur, maar tochnee, ik zou er niet om kunnen lachen. Denk er maar eens goed over na, misschien kun je dan je gedrag op. zijn minst dom vinden. Schrijf me eens of je begrijpt wat ik be doel. Tot volgende week!! TANTE ELS Briefjes vóór Dinsdag, Kennemerlaan 187, IJmuiden, óf aan de bezorger meegeven. Tante Els feliciteert Sneeuwklokje, die verleden week Za- j terdag jarig was, Herderinnetje en Woestijnvosje, die allebei Maandag hun verjaardag heb- ben gevierd, Old Firehand, die Dinsdag een jaar j ouder is geworden, Babbelgraag, Alpenklokje, Kiezelsteen- tje en Cinderella, die met zijn vieren gisteren, feest vierden, Korenfee, die vandaag cadeautjes ge- kregen heeft, Kolibri, die morgen haar geboortedag wil vieren, Voetballer, die volgende week Maandag j jarig is en j Pinokkio, die de Dinsdag daarop in de bloemen wordt gezet. Allen nog van harte gelukgewenst! De oplossing van het vorige puntenraad- sel is: „Hospitaalkerkschip" (hoog, Oost, ster, peer, iets, taak, Arno, aker, leer, krat, erwt, reep, krab, stil, Cato, Hoop, Isar, park). Tien punten: Clematis, Conducteur, Dik Trom en Voetballer. Negen punten: Krullekopje en Gulden- blauw. Acht punten: Meizoentje. c Deze keer eens een rebus. De oplossing betekenis van het gezegde er bij schrijven, is vijf punten waard, als jullie meteen de Zo niet, dan gaat er één punt af. Omhoog. Nog steeds onwrikbaar op het havenstrandje zitten de twee visser schepen, die in de stormnacht van de le Februari tegen de voormalige Duitse Snel- bootbunker in de haringhaven werden ge gooid. Nadat dezelfde Zondagavond al met twee sleepboten een (mislukte) poging is ondernomen om de Scheveninger logger Sch. 140, vlot te krijgen, is nu het wach ten op het springtij van 16 Februari. Voor deze schepen zal er wel een sterke Westelijke wind bij moeten komen, willen ze vlot komen. Lukt het die dag niet, dan zullen de schepen misschien alleen met een bok in hun element terug geholpen kun nen worden. Gepeperde markt. Dat de prijzen Woensdag aan de stijve kant zouden zijn was te voorzien, daar de aanvoeren vooral van rondvis beperkt bleven dat echter de scnelvis zou oplopen tot f 95 en de wij ting door elkaar genomen niet minder dan f 35 ging opbrengen, overtrof aller ver wachtingen. De handel, die een buitenge wone activiteit ontplooide om het binnen land, dat als het ware „leeg" was weer eens van wat rond vis te voorzien, gaf dikke prijzen en betaalde f 45 voor de schol 2. De zwarte kolen, die bij gebrek aan genoeg kabeljauw meer belangstelling ondervonden dan normaal, brachten het tot f 56 per 125 kg. en de braadschelvis deed f 55. Ook de tong wist zich te hand haven. Het aanbod dat alleen werd ver zorgd door de Vrolijkjes (de Sch. 135 en de Sch. 7) was nog te gering, zodat de han del inzette op f 2.80 per kg. voor de lap pen en f 2.50 per kg. voor de overige soor ten. De schol 3 noteerde nog f 35 per 50 kg. Mooi geld na zwaar werk. De prach tige resultaten van de meeste schepen maakte gisteren weer wat goed van de zware arbeid op zee: de hoogste besommer werd de Abraham, die met 1400 kisten aanvoer (waarvan 700 wijting) gemiddeld niet minder opbracht dan f 35 per kist en een eindresultaat wist te halen van ruim f 42000 voor de 12-daagse reis! Gisteren meldden wij de gedeeltelijke besomming. De Haarlem, die anders de toon aangeeft werd tweede, maar kon voor het resul taat van f 34000 voor de 900 kisten, die in een 12-daagse reis werden gevangen, ook tevreden zijn. De Bloemendaal, die niets anders dan 700 stuks dikkoppen aanbracht noteerde zelfs nog f 8000. De Cornelia Ma ria kwam ook aardig aan haar trek met f 15000 evenals de Sch. 7 die f 8600 be- somde. Slecht weer speelt drietal parten. Als de berichten juist zijn, die zo hier en daar van de schippers worden vernomen, kon de Mary, die vandaag aan de afslag was met 90 kisten koolvis, 140 schelvis en pie pers, 70 makreel, 90 wijting, 100 haring, 50 radio en 10 stokkebit voor deze week wel eens de hekkensluiter zijn van de trawlers. Het gaat de Tubantia, de Pol derman en de Maria van Ilattum nog niet erg voor de wind: vandaag zijn ze welis waar al 13 dagen op zee en er had dus al bericht moeten komen voor de binnen komst, als men nog van plan was geweest deze week te markten. Overigens is het heel verklaarbaar, want nadat verleden week een paar dagen gevist kon worden en er goede trekken na de felle bries wer den gemaakt, is het op deze schepen na dien vlij wel niet meer tot vissen geko men, daar het weer iedere dag even slecht was en er hele etmalen verloren gingen met steken. Schaarste blijft. Het grootste deel van de logger- en kottervloot dat Maandag en Dinsdag binnenbleef om de bries wat uit te laten razen, is Woensdagmiddag weer naar zee vertrokken. Hiervan zal een gedeelte Maandag verwacht kunnen wor den, doch het ligt voor de hand dat de meeste er de voorkeur aan zullen geven om pas de volgende week omstreeks Woensdag naar de afslag te komen. Er zal dus de eerstkomende dagen op een niet te ruime plat- en fijnvisaanvoer moeten wor den gerekend. Marktbericht. Prijzen: Heilbot 3.10- 2,10, gr. tong 2,60-2,40, grm. tong 2,50- 2,25, kim. tong 2,75-2,45, kl. tong I 2,70- 2,50, kl. tong II 2,05-1,97, tarbot I 2,80- 2,10, alles per kg.; tarbot IV 58, tongschar 96, schartong 35-32, gr. schol 28-24, grm. schol 48-41, kim. schol 70-59, kl. schol I 57-38, kl. schol II 43-26, schar 41-32, bot 23,50-21, v. haring 22-19, makreel 32-28, gr. schelvis 92-69, grm. schelvis 90-70, kim. schelvis 79-67, kl. schelvis I 70-59, kl. schelvis II 54-24, wijting 34-21, gr. gul 69- 67, mid. gul 59-54, kl. gul 47-43, ham 92- 90, poontjes 27, kl. koolvis zw. 25-20, kl. koolvis wit 42-38, alles per 50 kg.; gr. ka beljauw 272-100, gr. koolvis zw. 60-45, gr. koolvis wit 92, gr. leng 104-90, alles per 125 kg. Aanvoer: 92 kisten tong en tarbot, 4 k. heilbot, 9 k. tongschar en schartong, 370 k. schol, 12 k. schar, 25 k. bot, 515 k. haring, 475 k. makreel, 270 k. schelvis, 745 k. wij ting, 136 k. kabeljauw en gul, 21 k. leng, 4 k. ham, 4 k. poon, 488 k. koolvis, 40 k. diversen, totaal 3210 kisten. Na enkele weken van stilstand in de veldhandbalcompetitie gaat de handbalver eniging „IJmond" voor de komende Zon dag enige lastige wedstrijden tegemoet. Het eerste herenelftal gaat naar Den Helder om daar de Adelborsten te ontmoe ten. Het Ankerpark, dat niet direct een ideaal terrein is, zal zeker van invloed op de wedstrijd kunnen zijn. Bovendien zijn de jonkers gewoon aan wat fors spel, doch als de IJmuiders vooral in de achter hoede dit kunnen afweren, bestaat de mogelijkheid, dat er twee punten naar Velsen komen. De IJmond 2-heren zullen het op „Wa tervliet" tegen OSS 2 uit Zandvoort vrij wat gemakkelijker hebben en bij de dames gaat het tweede op bezoek bij BGV in Haarlem. Dit zal een lastige taak voor IJ mond worden. Op „Watervliet" spelen de dames van IJmond 3 en BGV 2. Ondanks voordeel van eigen veld zal IJmond zich moeten inspan nen om de volle winst in Velsen te houden. De opstellingen zijn: Heren IJmond 1: J. Böhm; H. Boom en J. van Buren; K. Schik, P. Rens en H. Gar- ritsen; J. Beunder, G. Kramer, P. Scheer- man, H. Nabben en B. Hofman. IJmond 2: K. Groot; W. Reymer en W. Grapendaal; M. Bosman, H. Mol en A. Heij- kants; P. de Waal, J. Molenaar, J. Joosten, L. Hagenaar en G. Woning. Dames IJmond 2: T. Zuurbier; L. Mossel en A. v. d. Vis; C. Beers, A. Stek en L. Vissinga; N. v. Veelen, M. van Vierzen, A. Wolters, T. Zuurbier en H. Nabben.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 7