Bok Phoenix wist wel raad met „Albatros" en „Onderneming" T. Postma van DCIJ damkampioen van IJmuiden, Beverwijk en omstreken Agenda voor Velsen Havenherichten Twee schepen in één dag van IJmuidense bunkerresten gelicht Veehouders helpen met hooi Selectietournooi der „gróte vijf" begonnen met winst voor Roozenburg en Dukel van Voor jonge hersens Driehuis 25 ton onderweg van Castricum naar Zeeland Plaatwellerij heren verloren van VCK Blauw-witte keurtroepen voor Zondag De stranding van de „Heemskerk" Burgerlijke stand Velsen Na het ijs slechte week voor Urk Patiënten op de planken Crematie dr. L. J, van der Mandele DONDERDAG 26 FEBRUARI 1953 T^iLARDEN stoom over de haringhaven maakten er de IJmuidenaar gistermorgen J- in alle vroegte al op attent dat bij de twee visserschepen, omhoog zittend op de bunkerresten, wel iets aan het handje kon zijn. De bok „Phoenix" van rederij Goed koop was met het lichten van de motorlogger Onderneming I en de motorkotter Albatros begonnen en het is allemaal bijzonder voorspoedig verlopen, 's Avonds om zeven uur lagen de twee schepen te water en kon een sleper van Goedkoop de sluis een seintje geven dat de Phoenix er al weer aankwam. Na vijftien uur! De wind zat in de schuilhoek wegge kropen en het milde lentezonnetje want dat werd het zat nog achter de kim, toen de mannen van de bok Phoenix" om vier uur in de nacht van Dinsdag op Woensdag met trossen en kabels de motor- kotter Albatros, IJM 277, van de N.V. Visserij Maatschappij „De Glip" te lijf gingen. Vierentwintig dagen had het scheepje op het droge gezeten en nu vond men het dan mooi genoeg. Tegen half zeven was men al zo ver dat de kabels konden worden gespannen. Met enigszins kloppend hart „altijd zo", vertrouwde men ons toe werden de bevelen gege ven en na enige minuten hing de Albatros in de takels. Het was „houwe zö" en na het wenden van de Phoenix kon het scheepje aan IJmuidens wateren worden teruggegeven de Albatros liet zich op het dek kijken. Het eerste daglicht brak door. Het was vlot gegaan. „Te vlot", vonden ze op de Phoenix. Maar de vele zonneschijn van gisteren heeft de werkzaamheden met Vrolijk's logger Onderneming alle luister bij gezet. Aan de wal stond IJmuiden de zaak eens aan te zien en te vertellen hoe het wel en niet moest. De Phoenix kon zijn draai evenwel gauw vinden. Men had daar meer met dat bijltje gehakt en die Onderneming zou er dezelfde dag ook nog af. En de SCH 140, eigendom van de N.V. Visserii Maat schappij Corn. Vrolijk, kwam er af. Er werden houten sleeën onder het schip en in het water geschoven en toen moest de Phoenix de rest van het werk ver richten. Met inzet van een grote hoeveel heid energie werd gepoogd de achterste ven van het schip te lichten. Daarin slaagde men. Zelfs spoediger dan men had verwacht en gehoopt begon de Onderne ming te glijden en omstreeks zeven uur in de avond schoof ze van de „helling" in de Haringhaven. Het bleek niet noodzake lijk de schepen in het dok of op de helling op te nemen. MARKTAANVOER URK Aangevoerd op 23 Februari 1953 aan vis- afslag Urk door 14 vaartuigen: 691 pond snoekbaars f 0,73f 0,74 p. p.; 60 pond rode baars f0.91f 1,02 p. p.; 876 pond voorn en blei f 0,91-2 p. p.; 3 pond karper f 0,33 p. p. Dc veehouders in Castricum hebben eensgezind gehoor gegeven aan de oproep, om hooi af te staan voor hun collega's in de getroffen gebieden. Woensdag brachten zij uit hun eigen slinkende voorraden in het nieuwe veilinggebouw aan de Duinen - boschweg niet minder dan 25.000 kilo hooi bijeen, dat terstond tot balen werd geperst en in de loop van vandaag naar Zeeland is vervoerd. De veehouders in het onder Castricum ressorterende Bakkum houden vandaag (Donderdag) een hooi-inzameling en zullen naar schatting 8000 kilo afstaan. V olley balie otn petit ie voortgezet Van de volleybalcompetitie van de afde ling „Beverwijk", die Woensdagavond in de Da Costaschool is voortgezet kon slechts één wedstrijd worden gespeeld. Daar de damesteams Kennemers 1 en 2, die elkaar zouden ontmoeten wegens omstandigheden verstek lieten gaan, werd deze wedstrijd uitgesteld. Hoewel de Plaatwellerij-damesploeg on volledig was en dus reglementair de wed- Het wedstrijdprogramma voor Stormvogels van Zondag 1 Maart ziet er als volgt uit: Stormvogels I't Gooi I; Stormvogels II Elinkwijk II; Stormvogels IIIDCG II; Stormvogels IVADO '20 II; Stormvogels V Kennemers V; Velsen IIIStormvogels VI; Stormvogels VII—DIO IV; RCH XI—Storm vogels VIII. Alle thuiswedstrijden worden op Schoo- nenberg gespeeld. Stormvogels I komt uit met: J. Venus D. v. d. Oever, M. Ponte Fr. Venus, H. J. Snoeks, J. Tol J. P. Snoeks, J. Luppens, H. Angenent, E. Westers, R. de Boer Reserves: P. Vader, A. P. A. v. Vliet, M. Twisk. strijd tegen Turnlust-dames had verloren, speelden deze teams een vriendschappe lijke wedstrijd, die in alle vier sets door Turnlust werd gewonnen met 10-15; 7-15; 3-15 en 6-15 (0-4). De officiële wedstrijd VCK 2Plaat wellerij 2 (heren) demonstreerde een dui delijk overwicht, zowel technisch als kwa litatief van de VCK-reserves, die door meer oefenen een veel beter samenspel konden demonstreren. Dit bleek vooral in de derde set, toen de Plaatwellers niet meer in het stuk voorkwamen en slechts één tegenpunt bemachtigden (15-1). VCK 2 won gemakkelijk met 4-0 (15-9, 15-10, 15-1, 15-6). In dc laatste ronde van het damtournooi om het kampioenschap van IJmuiden Beverwijk en omstreken hebben twee D.C.IJ.'ers beslag op de hoofd- en tweede klasse-titels gelegd. Doordat T. Postma er in slaagde zijn uit gestelde partij van H. Swier te winnen, moest in de laatste ronde voorzitter K. de Jong de strijd tegen Tommy Postma op nemen. Toen in het middenspel de situatie wat moeilijk werd, kwam de praeses een stuk achter. Met vier winstpartijen uit de vijf ge speelde heeft Postma zich de sterkste ge toond in dit voortournooi, waaraan alleen hoofdklasse-spelers van de damclub IJmui den hebben deelgenomen. Wim Wort en Vooys speeelden remise in een wat sensationele partij, waarin Wort (op problematische wijze) winst verzuim de. De stand van dit voortournooi Kenne- merland, tevens geldend als kampioens wedstrijd voor IJmuiden, Beverwijk en om streken is: HO De Raad voor de Scheepvaart heeft de stranding van de kustvaarder „Heemskerk" op 10 December van het vorig jaar in de Kalmarsund bij Zweden behandeld. De kapitein, de heer J. M. uit Katwijk aan Zee, verklaarde op de zitting, dat het zicht in de nacht van 9 op 10 December tamelijk slecht was door mistvlagen en sneeuwbuien. Hij kende het vaarwater goed en was de vuurtoren van Daemman op 2 mijl aan stuurboord gepasseerd. Hij heeft toen een koers uitgezet, waarbij hij het acht mijl verder gelegen licht van Slottsbredan moest passeren. Hij had het licht echter niet gezien en het schip zat plotseling vast. Het schip is later vlot ge komen. De stuurman, die ziek was, is bij het vertrek van het schip in Stockholm achtergebleven. De, kapitein heeijt toen een der. matrozen tijdelijk tot stuurman be noemd. De inspecteur voor de scheepvaart, de heer J. Metz, zei, dat naar zijn mening de kapitein te veel haast had gehad. Hij had voor anker moeten gaan en een juiste plaatsbepaling moeten maken. Misschien ook is de stranding te wijten aan vermoeid heid van de kapitein, waardoor zijn aan dacht verzwakt was. In elk geval had de stranding door meer nauwkeurigheid bij het bepalen van de koers vermeden kunnen v/orden. De heer Metz achtte de kapitein schuldig aan de stranding en verzocht de raad hem de bevoegdheid om als kapitein te varen te ontnemen voor de tijd van drie weken. De raad zal schriftelijk uitspraak doen. GEBOREN: M. J. Ottovan Breemen, z., van Wassenaerstraat 63, IJmuiden-O.; C. A. BroekLeeflang, d., Koningstraat 2, IJmui den; G. Dannenbersvan Splunter, z„ Lad derbeekstraat 14, Velsen-N.; D. Verduin Zeeman, d., van Rijswijkstraat 32, Velsen-N.; J. A. Berendsvan Nicl. d., Eksterstraat 23, IJmuidcn-O.; J. M. P. HoogewerfHimmel- reich, z., Cypressenstraat 34, IJmuiden-O.; C. G. KoksMeijer, d., Strengholtstraat 41, LTmuiden-O.; A. DrijverKamp, d.. Molen straat 15, Santpoort: M. BosmanGroot, z., IJsselstraat. 33. IJmuiden. OVERLEDEN: H. J. M. Putters, 66 j., echt genote van H. Hoge, Wüstelaan 8 rd, Sant poort; E. J. Bakker, 72 .i„ echtgenote van K. de Wit. Kerkpard, 71, Santpoort; J. Hoo- gendijk, 59 j., echtgenoot van .T. Menk», Pres. Steijnstraat 44. IJmuiden: K. Oud. 74 j„ echtgenoot van M. B. Geerlings, Wijn. Daniëlslaan 2, Sentnoort; L. de Vries, 46 j., echtgenote van M. Schoon aard, Meerweiden- laan 28, Velsen-N.: M. S. Bekker, 70 j., echt genote van J. Bosma, Duinwijklaan 55, Woensdag 25 Februari kwamen dc haven van IJmuiden binnen: Czarina van Pollux van Rotterdam. Bounty van Londen. Lijn baansgracht van Hangö. Rapid van Parijs. Brali van Noordzee. Expres van M' bro. Sig- varad van Helsingborg. Erebus van Dover. Ulmbrueder IV van Oslo. Aegir van Londen. Westerdok van Londen. Vertrokken zijn: Eos naar Algiers. Sound Fisher naar Huil. Sunadale naar Hamburg. Frits Hugo Stinnes naar Malmö. Mjölnar n. Antwerpen. Argos naar Gdynia. Expres n. Rotterdam. General Dufour naar Bremen. Mercur naar Bremen. Pollux naar Hangö. Plato naar Savona. Triliv naar Kaliningrad. DONDERDAG.26 FEBRUARI: Gem. Vergaderlokaal Abelenstraat, 20 uur: 't Nut, lezing door J. Duinker over „Aart van der Leeuw". Thalia, 20 uur: „High Noon", speciale voorstelling. Rex, 20 uur: Palvu, toneelvoorstelling „Gaslicht". Flora, 20 uur: Filmvoorstelling garage Stormvogels en Tyresoles N.V. VRIJDAG 27 FEBRUARI: Raadhuis, 10.30—11.30 uur: Spreekuur wethouder van Financiën. Thalia, 20 uur: „De zonen van de Mus ketiers". Rex, 20 uur: „Singing guns". IJMUIDEN, 26 Februari. Beste kinderen, Over een poosje beginnen in Velsen de jaarlijkse verkeersexamens weer en ik heb in onze krant gelezen, dat er een heleboel schoolkinderen aan meedoen, dus van onze kring vermoedelijk ook verscheidene. Weet je wel, dat die examens ontzaglijk be langrijk zijn voor jullie zelf, want als straks IJmuiden alsmaar groter wordt en het verkeer daardoor steeds drukker, dan is een gedegen kennis van de verkeersregels van het grootste belang. Je moet maar zo denken: „beter de hand uitgestoken dan het been gebroken". Op ons plaatje zie je de adspirant-gediplomeerde dapper fietsen en wandelen en ik geloof, dat voor de oplettende neef of nicht zelfs wel een foutje in dit „verkeer" te vinden is. We beginnen deze week de duik in de brievenbus met een nieuweling, die graag PIETJE BELL wil heten. Nu dat kan hoor, want die grote held uit de kinderboeken is nog niet bij de andere schuilnamen. Har telijk welkom! I»iaar je bent toch zeker van plan om eens een beetje langere brief te schrijven, want dat kaartje in telegram stijl vond ik maar magertjes, hoor. De be tekenis van dat spreekwoord: het paard achter de wagen spannen, is, een zaak vol komen fout aanpakken. Jij zou toch ook het paard vóór de wagen spannen in- plaats van er achter! Dus volgende week verwacht ik een gezellige brief van je. Van KRULLEKOPJE zijn er twee brie ven te beantwoorden. Je was verleden week behoorlijk te laat, meisje! Zodoende kon ik je brief niet meer beantwoorden. Maar nu dubbel op. Je boek heb je zeker al ontvangen en was het naar je zin? Ik kan me echt voorstellen dat je een gezellige avond li£^).t gehad, bijdie uitvoering. Wat een mooie en aardige dingen zijn er op die rijdende tentoonstelling te zien ge weest, niet? Fijn, dat jullie er met de school heen konden. HOEPELTJE was ook aan de late kant, en ze neemt eerlijk de schuld voor KRUL LEKOPJE ook nog op zich. Dit is de ware hou en trouw! Schrijf jij je brieven altijd zo diep in de nacht? Nee CLEMATIS, je was de vorige week echt te laat met je brief; hoe het komt weet ik niet, maar ik kreeg hem pas Donderdagochtend. Het puntenraad- sel zullen we mee laten tellen, hoor. Hoé is het met Robbie? Die mazelen zijn maar rare dingep, wat jij! Leuk, dat de prinses jou zelf een ansicht terugstuurde. Zeg, hoe is het met de keelontsteking van moeder afgelopen? CONDUCTEUR snoept nog een minuutje, om me nog even te schrijven.' Laat je me vooral je rapport van de volksmuziekschool lezen? Wat speel jij? Blokfluit? Ik hoop het beste voor de uitslag, kerel! MEIZOENTJE is maar wat trots op haar nieuwe jurk en dat kan ik me best voorstellen: dat gevoel kén ik.... Dus jij hebt de tentoonstelling ook gezien; ik denk, dat je deze stükjes vaderlandse ge schiedenis beter kunt onthouden, dan de jaartallen. Voor wie zijn de muiltjes be stemd? Zeg, Meizoentje, is dat schip al weer weg met die correspondentievriendin, Ilc wou zo graag een cowboypak met franje op de broek en t jak, pistolen in mijn achterzak, een zilveren spoor aan iedre hak. Net was ik naar mijn bed gegaan, of iemand klopt bij 't penster aan. Ik schuif 't gordijn voor 't raam vandaan en zie een paard daarbuiten staan. Hij heeft een prachtig hoofdstel om, hij buigt en zegt: „Mijn naam is Tom. Begrijp je niet waarvoor ik kom? Ga mee, ik breng je ook weerom. Hier is je rijbroek en je hoed en hier een laars voor iedre voet, 't pistool waarmee je schieten moet, je riem, je jas. Het staat je goed". Ik ben een cowboy onvervaard. Jippie, daar zit ik al te paard. Tom hinnikt en slaat met z'n staart. Daar gaan we dan in volle vaart! Ik schreeuw en zing en juich van pret. O, wat is dat? Ik val.... Maar net heeft Tom, mijn paard, me nog gered en word ik wakker in mijn bed. MIES BOUHUYS. of blijft ze een poosje hier? Je tuin zal nu met deze zonnR\ dagen, wel aardig uit lopen, denk ik. Bij mij gaat het tenminste aardig hard. APPELSNOETJE schrijft me het ver haal van de varende correspondentievrien din wat uitvoeriger. Zo zie je alweer, meisje, wat een aardige vriendschappen je kunt opbouwen op deze manier. Och, onze TUINMAN heeft geelzucht en nu is het voorlopig uit met spelen. Lust je graag sinaasappelen en zachtgekookte eieren, of moet je die niet eten? Gelukkig, „Dat is te gek", zei koning Winter en hij schudde zó hard met zijn hoofd dat de ijs pegels rinkelend uit zijn baard vielen. „Wat verbeelden diie schepsels zich wel? Niemand heeft ze nog gezegd aan het werk te gaan. Daar moet een stokje voor gesto ken worden!" „Wat wilt u doen?" vroegen de kleine sneeuwkinderen, die op de rand van de ijs- blokkentroon naar de koning luisterden. De koning zei niets en dacht na. De kleine sneeuwkinderen hielden eerbiedig hun mond en wachtten tot de koning een be sluit zou nemen. Met zijn staf van ijs tikte hij op de vloer. Een lakei schoot dichterbij en boog: „Majesteit?" „Laat een wolkenspion hier komen en onmiddellijk!" Binnen een paar minuten zweefde een kleine, bijna zwarte wolk door het raam de zaal in. De koning beval hem dichterbij te komen en de kleine wolk bleef eerbiedig vlak boven de troon hangen. „Hoeveel zijn er?" riep de koning. Het wolkje bewoog zich va:n schrik: „wat bedoelt uwe majesteit?" stotterde het. „Van d'iedie schepsels, die oproer- kraaisters, die tingeltangeldingenbul derde de koning. Het wolkje schudde heem en weer. „Ik begrijp niet goed, wat uwe majesteit. begon hij voorzichtig. De baard van de koning ontdooide bijna van boosheid: „Van die dingen, die, die. In zijn boosheid wist hij er zelf dé naam niet meer vainr „Sneeuwklokjes", fluisterde de lakei hem in. „Juist, sneeuwklokjes", bromde de ko ning „De koning wil weten hoeveel sneeuw klokjes je al gezien hebt", zei de lakei zachtjes. Het. wolkje zei niets. „Hoeveel, zeg op", senreeuwe de koning. Het wolkje maakte zich heel klein en fluisterde voorzichtig: „In de tuinen aan de Bloernendaalseweg heb ik er een paar geZi'efi en een paar bij de vijver i,n Thijs- se's hof en dan nog wat hier en daar in Den Hout". „Hoevéél, vraag ik je", bulderde de ko ning weer. „Ik vraag niet waar, maar hoe veel". Het wolkje schrompelde nog meer in elkaar. „In de eerste tuin heb ik er zes geteld, in de tweede tien en in. De koning sloeg met zijn vuist naar het wolkje en riep: „Hoevéél, zeg ik je. al les samen!" Zó zacht clat haast niemand het kon ver staan fluisterde het wolkje: „Achthonderd misschien". De koning verbleekte en je kon duide lijk zien dat de ijspegels van zijn kroon en baard smolten. „Het is dus afgelopen", mompelde hij en sloeg zijn handen voor zijn gezicht. Niemand zei iets. De kleine dat je niet achter raakt op school door deze oplossing. Dag jong, het beste er mee en word maar weer gauw'gewoon wit! Ja, GULDENBLAUW, wilgenkatjes zijn mooi, zelfs op een plaatje, maar het mooist zijn ze toch nog in de natuur en ik kan het eigenlijk nooit goed hebben, dat de wilgenstruiken elk voorjaar zo barbaars geplunderd wordenJullie tuintje komt dus ook al aardig boven de grond? Stel je nu eens voor, dat daar iemand een graai in deed. Jammer, dat je met de ver koop van de ramp-postzegels achter het net viste! Ha, die VOETBALKONING, hoe is het er mee? Gefeliciteerd met de vooruitgang op het rapport, jong, dat belooft alle goeds tenminste, als de tekenles geen vliegfeest wordt. Hoewel ik heb het óók wel eens gedaan Tot slot en besluit komt ook GOUD VLINDERTJE weer eens aanfladderen. Benieuwd naar de maandtaak-uitslag? Nog even geduld, kindje. Nee, net verhaaltje is van mij, Goudvlindertje, maar als jij eens een aardig hebt, kun je hot gerust insturen. Denk je, dat je naar de Huis houdschool toe mag? En jongelui, we zijn er weer door. Ik moet dus eindigen met: Tot de volgende keer! TANTE ELS. De oplossing van het vorige punten- raadsel was: ..Wie deze zin zonder fouten leest VERDIENT TIEN PUNTEN en is niet zo dom geweest." Goede oplossingen (en alleen de juiste volgorde rekende ik goed) kwamen van geen enkele der oplossers; niemand heeft om het rijmen van de zin gedacht. De stand is nu (degenen, die de zin in de verkeerde volgorde gaven, kregen één pun tje minder: CLEMATIS en VOETBALKONING vierentwintig punten; MEIZOENTJE en KRULLEKOPJE: twee entwintig. GULDENBLAUW: achttien. CONDUCTEUR: vijftien. DIK TROM: tien. GOUDVLINDERTJE, APPELSNOETJE en TUINMAN: negen. HOEPELTJE en PIETJE BELL: vier. HET VIERDE EN LAATSTE PUNTEN- RAADSÈL VAN DE DERTIENDE RONDE. (dit raadsel telt weer voor 10 punten) Wie van jullie kan de woorden: ETNA, KOTA, RAAD en AKER zo in het vierkantje zetten, dat je ze zowel van links naar rechts als van boven naar beneden terug kunt vinden? Puzzle er maar eens over, het is mogelijk! xxoooooooooocoooooooccooooooooooooooocooccooocooooooo^ s? TANTE ELS FELICITEERT: Als enige van deze week MANESTRAALTJE, die morgen haar verjaardag viert. Wel gefeliciteerd, nicht, en maak er maar i een gezellige dag van! XOOOOOOQPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCGC-ÜOÜOOUIX.^JOOOÜÜOOOÜÜOC sneeuwkinderen zaten doodstil. Alleen de lakei probeerde ze allemaal moed in te spreken. „Maar majesteit", zei hij, „u laat zich toch niet uit het veld slaan door een stelle tje van die nietige sneeuwklokjes?" Het leek of de ko-ning hem niet eens hoorde, maar opeens schoot hij overeind: „Wat zei je daar? Uit het veld slaan, dat is precies wat we ze moeten doen. Juist uit het veld slaan. Vooruit, rij mijn slee voor, Oosten wind aantreden. Sneeuwkinderen opstaan!" In een paar minuten was de zaal stamp vol stoeiende en dansende sneeuwkinde ren, de Oostenwind blies door het raam en iedereen maakte zich klaar. De koning leek opeens weer groot en machtig. Hij stond rechtop in zijn slee en gaf zijn bevelen: „De Oostenwind gaat voorop, dan kom ik en vlak achter mij het hele leger sneeuw kinderen. Wij vliegen recht op de sneeuw klokjes aan. Jij, Oostenwind, met je bolle wangen en ik met mijn koude adem. En jullie, sneeuwkinderen, springen boven op die klokjes. En dan zullen we eens zien of we ze uit het veld kunnen slaan". En daar gingen ze. Waar ze langs kwa men werden de kachels hoger opgestookt, en de wollen dassen en bontmutsen weer voor de dag gehaald. Jullie hebt ze zeker ook wel gezien: de Oostenwind, de vorst en de sneeuw? Heb je de sneeuwklokjes zien bibberen en buigen? Wie zal het winnen, de winter of de bloemen? Al lijkt het er soms nog niet veel op, ik heb toch het idee dat ik weet wie op de vlucht zal slaan. En jij? gesp. gew. gel. verl. pnt. T. Postma 5 4 0 1 8 L. C. Vooys4 2 1 1 5 J. van Straten 4 2 0 2 4 W. van Wort 4 1 2 1 4 H. Swier 5 1 1 3 3 K. de Jong4 1 0 3 2 Nu resten nog twee partijen: Van Straten Vooys en WortDe Jong. Als Vooys wint is hij de tweede aankomende voor de finale om het Kennemerland kampioenschap; wint Van Straten en Wim van Wort zijn laatste partij van voorzitter K. de Jong, dan moeten er barrage-partijen om een plaats in de finale worden gespeeld tussen Van Wort, Vooys en Van Straten. Jan Waal 2e klasse kampioen D.C.I.T. zal in de finale 2e klasse aan Jan Waal een goede vertegenwoordiger hebben, om het Kennemerland kampioenschap 2e klasse te veroveren. De wijze waarop Jan Waal de Haarlemmer Schaap tot overgave dwong rechtvaardigt dit vertrouwen. Roozenburg; en Dukel starten met een overwinning Voordat in de onderlinge D.C.IJ.-compe titie de eerste zet werd gesneeld in het selectietournooi tussen de vijf meesters Ligthart, Suyk, Laros. Dukel en de wereld- kamnioon Piet Roozenburg, wees voorzit ter K. de Jong op naar hij meende zeker komende successen voor het D.C.IJ.-tiental en het clubleven in het nieuwe seizoen. „Met zo'n tiental moet D.C.IJ. trachten, wat ook in 1937 eenmaal werd bereikt, landskampioene van Nederland te worden," zo besloot de altoos optimistische D.C.IJ.- voorzit.ter. In de eerste ronde speelde Roozenburg legen Ligthart en Dukel tegen Suyk. Beide partijen waren boeiend en vooral het on vervaard opdringen van de wereldkam pioen in de vijandelijke stelling zette Ligt hart voor haast onoplosbare problemen en 'enslotte moest hij wel een nadelige com binatie nemen: dit was voldoende voor Roozenburg om na de afwikkeling door te breken naar de damlijn en te winnen. Suvk's versterkte korte vleugel kon door Dukel in bedwang gehouden worden en met een grote troep viel hij aan op wits verzwakte lange vleugel. In een vrijwel verslagen strategische positie dacht Suyk nog een combinatie uit te voeren, doch na afwikkeling kon hij direct opgeven. Om de staart van het le tiental In de hoofdklasse is volop strijd om de bezetting van de staart. De uitslagen lui den: H. Swier remise met Wort; Wort Vooys remise: Langbroek wint van Koet sier en de partij BeukemaKaan werd in de volgende eindstand afgebroken: wit: Beukema 45, 43, 32, 16: zwart: Kaan 7, 22, 34. Indien Beukema dit eindspel wint, dan hebben G. Postma, T. Postma, J. van Stra ten, Heime Langbroek en A. W. Beukema en H. Swier nog allen een prachtige kans om die staart te bezetten. Wegens ijsgang, waardoor de -haven van Urk onbereikbaar was, kon de visserij bij Urk de vorige week Vrijdag pas weer be ginnen. Er werd door 20 span (40 vaartuigen) aan de visserij op snoekbaars en witvis deelgenomen. Globaal waren de vangsten niet bevredigend. De snoekbaarsbuit varieer de van 60 tot 150 pond per span. Naar snoek baars was veel vraag, hetgeen bleek uit de prijs van 87 cent tot 91 cent per pond. De vangsten van rode baars waren tot 60 pond per span. De gemiddelde vangsten kwamen niet boven de 10 pond. Gezien het feit, dat van deze vissoort zeer weinig wordt aange voerd en de vraag groot is, waren de prijzen hoog: van 1.12 tot 1.26 per pond. De blei, eigendom van Covy, werd verkocht voor 9V2 cent en de vrije vis werd verkocht voor 11 cent per pond. De aanvoer van karper was gering. De vloot op de Waddenzee heeft zeer wei nig kunnen vissen. Van de haringvissers hadden de meesten geringe besommingen: enkele tot 800.per vaartuig. De vaartui gen, die de korvisserij uitoefenden voor Tessel en Terschelling besomden hooguit 300.per vaartuig. De vorige week werd aangevoerd: 3158 pond rnoekbaars. 672 pond rode baars, 2368 pond blei en 49 pond karper. In de week van 16 tot en met 21 Februari werd aan de Gem. visafslag verhandeld voor 3700. Een groep patiënten van het provinciaal ziekenhuis Duinenbosch te Castricum zal op Donderdag 5, Vrijdag 6 en Zaterdag 7 Maart laten zien dat zij ook een revue kunnen brengen: in de grote toneelzaal van de inrichting wordt de revue Wij blij ven Jong opgevoerd. De eerste avond is alleen toegankelijk voor de overige pa tiënten, de tweede opvoering is voor de genodigden en Zaterdagmiddag komen de familieleden van de patiënten kijken. Gisteren is onder grote belangstelling het stoffelijk overschot van de overleden reserve-officier van gezondheid le klasse, dr. L. J. van der Mandele, chef van het Centraal Militair Hospitaal in Den Haag naar het crematorium te Velsen gebracht. In de aula heeft generaal dr. T. G. Wil- kens uit naam van de Geneeskundige Dienst van de Koninklijke Landmacht de overledene een laatste vaarwel toegeroepen. Spreker merkte op, dat dr. Van der Mandele iemand was geweest, die door zijn voorbeeld en werk de wetenschap had ge diend en verder gebracht. Dr. Wibaut uitte hamens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst woorden van waardering. Hij zei onder meer, dat de overledene po sitief en opbouwend had geageerd op de kentering der tijden. Hij was een zeer sterke individualist, die toch een groot gevoel voor sociale rechtvaardigheid bezat. Uit naam van staf en personeel van het Centraal Hospitaal voerde kapitein Swaving het woord. Dr. Van Loon herdacht de overledene als vriend en collega. Nadat de met bloemen bedekte kist on der orgelspel van het Wilhelmus was ge daald, heeft de heer Th. van der Mandele, broer van de verscheidene voor de vele blijken van belangstelling dank gezegd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 9