Tom Postma clubkampioen van DCIJ Havenberichten Visserij-varia Spaarnestroom in Amsterdam terug Doorbroken dijken in boetseerklei 12 Opnieuw winst voor Suyk en Roozenburg in de selectiegroep B. en W. antwoorden op communistische vragen WIJ naar „de Geuzen" Voetballers in actie voor het Rampenfonds „IJmuidcns Roem" geeft twee concerten Medische verzorging tijdens de Paasdagen Aquariumvereniging „Velsen" vergaderde Vacantieregeling bij de N.V. „De Plaatwellerij" Watervliet I-korfballers op de fatale plaats Burgerlijke stand Velsen Kinbeim-jumoren naar Olympische dag „Santpoorts Bloei" vraagt 700 subsidie Kraak onder de lat tegen Vitesse De elftallen voor „Noord" op Maandag Nel Oosthout voor „de Gieteling" ZATERDAG 4 APRIL 1953 Opnieuw heeft de damkampioen van IJmuiden, Velsen en Beverwijk, Tom Post ma, een succes aan zijn schitterende dam- carrière toegevoegd. Deze veertigjarige damspeler won de laatste competitiepartij van D. Ott en werd daarmee ongeslagen clubkampioen van D.C.IJ. Hij speelde in totaal veertien partijen, bleef ongeslagen, overwon acht tegenstanders en speelde ze.s keer remise. Zijn promotie naar de selectiegroep is nu een feit. Postma heeft ook het recht veroverd in het IJmuider Vuurtoren- tournooi uit te komen. De goede vorm waarin Tom op dit ogenblik speelt rechtvaardigt het vertrouwen dat de club kampioen van D.C.IJ. in de komende eind strijd om het Kennemerland kampioen schap als kanspaard start. Zijn broer Georges werd. tweede na een winstpartij tegen Lucas Koetsier en kreeg een punt minder dan de clubkampioen. Hij zal in de competitie het zevende bord be zetten van het DG.IJ.-tiental. Voor de bezetting van het tiende bord was de uitslag H. SwierC. Kaan van groot belang. Deze partij eindigde in re mise, nadat Kaan zeker winst in het eind spel had verzuimd. Nu is Beukema niet meer in te halen en zal A. W. Beukema het tiende bord in het D.C.IJ.-tiental innemen. De degradatie-candidaten roeren zich ge ducht. Voorzitter K. de Jong is uit de ge varenzone vandaan door een overwinning op Jaap Smit. Nieuwenhuizen won van Wim Wort zijn laatste partij in een vorm waarin hij zich van de laatste plaats tot de middelmoot opwerkte. Visser staat nu onderaan. Zijn partij tegen L. C. Vooys ging verloren. Eerste klasse In de eerste klasse is de strijd om het clubkampioenschap in volle gang. Jelle Post heeft de leiding, maar Kok sr. kon, door zijn vijf achterstallige partijen te win nen, 'gelijk op de bovenste plaats komen. Dat het geen gemakkelijke opgave is, heeft Kok sr. deze week ondervonden. Geen schijn van kans kreeg Kok sr. tegen Zee- ders, die niets meer dan zijn sportieve plicht deed. Jan Koppelman overwon Piet Schadé. Gistermiddag is het m.s. „Spaarnestroom van de N.V. Hollandse Stoombootmaat schappij in Amsterdam teruggekeerd. Het schip is in de nacht van 20 op 21 Maart in het Nauw van Calais in aanvaring gekomen met de Duitse „Waldemarsieg" en, nadat het door de bemanning was verlaten, in half zinkende toestand door de „Sten tor" van de K.N.S.M. naar Dover gesleept. De „Spaarnestroom" kwam in de namid dag van de 21ste Maart voor Dover en werd toen overgenomen door de Engelse sleepboot „Lady Brassey", die het schip in de buitenhaven aan de grond heeft gezet. Nadat een geïmproviseerde reparatie was uitgevoerd, is de lading overgebracht in twee kustvaarders. Daarna heeft men de schade beter kunnen vaststellen, omdat het schip inmiddels gerezen was. Aan stuur boordzijde bij het achterschip was een gat van circa drie vierkante meter ontstaan. Terwijl het schip nog altijd in de buiten haven van Dover lag is een noodreparatie uitgevoerd onder toezicht van Lloyds. Gis teren is de „Spaarnestroom" uit Dover vertrokken voor de thuisreis. Het schip werd over de Noordzee gesleept door de sleepboot Noordholland van de fa. Weis- muller. Aan boord van de „Spaarnestroom" waren elf leden van de oorspronkelijke be manning,-die tijdens het oponthoud in Do ver al het nodige hebben gedaan om de tekenen van de ramp zoveel mogelijk uit te wissen. Toch zal het nog wel enige weken duren ook al omdat de machine kamer geheel onder water heeft gestaan alvorens het schip weer bedrijfsklaar zal zijn. Het lid van Velsens raad de heer C. Scheringa (CPN) heeft B. en W. de vol gende schriftelijke vragen gesteld: „1. Is het juist, dat gemeentegrond aan de Hagelingerweg hoek Biezenweg bouw rijp wordt gemaakt door de gemeente? 2. Mogen we vernemen of al een be stemming aan deze grond is gegeven? 3. Is het juist dat het loon, dat uitbe taald wordt, berekend wordt naar de ge meentelijke sociale werkverruimingsrege ling? 4. Indien het laatste bevestigend beant woord wordt, ig het college dan niet van mening dat dit onjuist is en dat het bouw rijp maken van deze grond uitgevoerd moet worden tegen de huidige verbindend verklaarde loon- en arbeidsvoorwaarden in de bouwnijverheid?" Deze vragen beantwoordt het college als volgt: 1. De gemeentegrond aan de Hagelinger weg hoek Biezenweg wordt van gemeen tewege niet bouwrijp gemaakt, doch ge ëgaliseerd en van puinresten gezuiverd. 2. Aan deze grond is, krachtens het we- deropbouwplan E (Driehuis), een agrari sche bestemming gegeven. Zodra de sub I genoemde werkzaamheden zijn beëindigd, zal het perceel tot dat doel kunnen wor den verpacht. 3. Ja. 4. Wij zijn van mening, dat de uitbeta ling van het loon terecht geschiedt op ba sis -van de gemeentelijke sociale werkver ruimingsregeling. Het betreft hier immers het in gereedheid brengen van grond, waarvan de verdere werkzaamheden, in verbknd met de gegeven bestemming, zul len moeten worden uitgevoerd door dege ne, aan wie het perceel, na beëindiging van de egaliseringswerkzaamheden en de verwijdering van de puinresten, zal wor den toegewezen. Na de nederlaag van Zaterdag tegen Huizen is de situatie voor V.V.IJ. dezelfde gebleven, daar ook K.M.V.Z. verloor en deze ploeg de laatste pla^s bezet met één punt achterstand op de IJmuidenaren. Heden gaat V.V.IJ. naar Amsterdam om daar „de Geuzen" te ontmoeten. Op eigen terrein verloor V.V.IJ. met 13 van dit elftal, maar kansloos zijn de IJmuide naren niet en een gelijk spel kan behaald worden. Het programma van de lagere elftallen ziet er als volgt uit: E.T.O.IJmuiden 2; R.C.H.—IJmuiden 3; IJmuiden 5—Concor dia. De junioren a en b gaan naar het Kennemerland toumooi. In de sluitcompetitie overwon Jan Waal de jeugdige N. van Gerven. Piet Visser liet zien dat hij nog wei wat van het spel af wist. Deze week werd D. Woord het slacht offer van Visser. Vrijhoftournooi Voor het jaarlijks damtournooi ter nage dachtenis van Jan Vrijhof zijn de volgen de uitslagen te noteren. Jo Bierman wint van P. Toornvliet; W. Gravemaker remise met J. de Boer; P. Kok jr. wint van W. Schoen; W. Schoen verliest van C. van der Brink; H. Versluis verliest van H. van der Vis; J. de Boer wint van P. Toornvliet; C. van der Brink wint van Gerven. Hoewel Roozenburg in de selectiegroep nog drie partijen moet spelen is zijn resul taat van negen punten uit vijf partijen al zo daverend dat hij practisch niet meer van de eerste plaats is te verdringen. Deze week werd A. Ligthart het slachtoffer van Roozenburg na een geestig en diep dam- zetje. Dukel verloor opnieuw. Ditmaal van Suyk. Op het ogenblik is de stand Roozenburg 9 punten, Ligthart 4, Suyk 4, Dukel 3 en Laros 2 punten. Dinsdag wordt het tournooi voortgezet. Dan wordt ook een aanvang gemaakt met de finale van het damkampioenschap van Kennemerland. Op Tweede Paasdag spelen Terrasvogels en Bloemendaal om half 3 op het terrein van laatstgenoemde vereniging een wed strijd, waarvan de baten ten goede zullen komen aan het Rampenfonds. Vrijdag 3 April kwamen de haven van IJmuiden binnen: Abro van Boston. Jada- jap van Noordzee. Tim van Horsum. Vygo- sero van Antwerpen. Spaarnestroom van Dover. Noordholland van Dover. Wanmas van Noordzee. Kunlabori van Tygnemouth. Martha Arensz van Hamburg. Alberto Do- dero van Hamburg. Helena van Mald.on. Rossi van Barry. Berlin van Hornillo. Jan Kreumer van Londen. Hondsbosch van Lon den. Conqueror van Grangemouth. Recero van Gdynia. Egrett van Antwerpen. Strabo van Kopenhagen. Vertrokken zijn: Atlas naar Rotterdam. Grotekerk naar. Bremen. Virginian Coast n. M' bro. Eben Haëzer naar Londen. Narwal naar Antwerpen. Mount Blaire naar Goole. Rijnkerk naar Kaapstad. Long Boat naar Antwerpen. Frieda naar Bohus. Grebbe- stroom naar Manchester. Mairola N naar Blythe. Kathe Oltmann naar Hamburg. Jelö naar Oslo. Ardetta naar Manchester. Theo dora naar Goole. Maywood naar Barry. Baarn naar Trinidad. Nordpol naar Genua. Martha Arensz naar Antwerpen. Luna naar Rotterdam. Donderdag is de „Oranje", die na haar aanvaring met de „Willem Ruys" ernstige averij opliep van een nieuwe neus voorzien. Foto: het gevaarte van 60 ton wordt door een drijvende bok op zijn plaats gébracht. Eén van de aardigste werkstukken, die in de „Ewout van Soeterwoudeschool" te bewonderen zijn geweest tijdens de kijk- avond, die zo'n 150 belangstellenden heeft getrokken, was ongetwijfeld een grote plat tegrond uit boetseerklei'van 't Zeeuivse en Zuidhollandse rampgebied, met nauwkeu rig er op aangegeven de plekken, die in die trieste laatste nacht van Januari het leed van duizenden Nederlanders bepaal den: de dijkdoorbraken. Uitgevoerd in boetseerklei heeft dit werkstuk van de leerlingen de onverdeelde aandacht getrokken van de ouders in de expositieruimte aan de Kerkstraat en het was deze tafel niet alleen, die de bewon dering gaande maakte. Want er waren tussen de twee- en driehonderd werkstuk ken van de kinderen dezer school, die stuk voor stuk getuigden van liefde voor het materiaal en het knutselen. Het haast al beroemde miniatuurwinkeltje vormde een der hoogtepunten en het heeft zelfs dubbel dienst gedaan, want via een verloting bracht het twintig gulden in het laadje voor de aanschaffing van een smalfilmpro jector, die al lang op hel verlanglijstje van de school te vinden is. Er waren voorts acht dezelfde scheepsmodellen te bewon deren van de „Garoet", gemaakt naar een bouwplaat van de Rotterdamse Lloyd door acht leerlingen van de hoogste klassen en er waren schemerlampjes, waaruit de sa menwerking tussen kleine vrouwen en mannen van dit onderwijsinstituut bleek: de voetjes van deze vaak sierlijke dinge tjes v/aren door de jongens gemaakt en de meisjes vervaardigden de precieuze kapjes. Het was geen wonder, dat de inspecteur van het L.O. in het district Zaandam, waaronder ook Velsen valt, de heer S. P. Veldlhuijzen, van zijn belangstelling blijk gaf, want deze kleine expositie liet waarlijk zien, wat er onder goede leiding met eenvoudig materiaal te bereiken is. UITGEVAREN VISSERIJVAARTUIGEN Maandag 23 Maart: St. Herman IJm. 2 (3 April binnen), Flamingo IJm. 25, Abraham VI. 77 (3 April binnen), MT. Allen Water IJm. 34. Dinsdag 24 Maart: St. Tzonne IJm. 1, Vios I IJm. 24, MT. Thorina IJm. 33. Woensdag 25 Maart: MT. Eveline IJm. 116, ML. Wiron III IJm. 221, MK. De Vrouw Anna KW 52. Donderdag 26 Maart: ST. Gelria IJm. 21, Mary.IJm. 61, MT. Medan IJm. 57. Vrijdag 27 Maart: MT. Excelsior III KW 76, ML De Verwachting Kw. 28, Nederland VI Kw. 37, Bali Kw. 129, Wilhelmina III Kw. 138. Zaterdag 28 Maart: MT. Elie Chénévière IJm. 32, ML. Aafke Jacoba Kw. 41, Willy Kw. 141. Maandag 30 Maart: ML. Margrieta Maria Kw. 29, Helena Kw. 39, Everard Christina Kw. 40, Noordster Kw. 67, Saturnus Kw. 69, Maria Jacoba Kw. 73, Scheveningen Sch. 107, Cornelia Maria Sch. 135, Dolfijn RO. 2 naar Rotterdam, Drie Gebroeders HD 79. Dinsdag 31 Maart: ST. Haarlem IJm. 9, Limburgia IJm. 54, Sumatra IJm. 62, Bloe mendaal IJm. 71, ML. Johannes Polderman IJm. 20, Post Boy lm. 35, Shamrock IJm. 129, ML. Verwachting IJm. 204. De Arend Kw. 7, Adrianus Kw. 10, Arie Nico Kw. 17, Co.r- nelis Kw. 24, Concordia Kw. 26, Elizabeth Kw. 64, Willempje Kw. 89, Avontuur Kw. 114, Robert William Kw. 123; Petronella Kw. 125, De Vier Gezusters Kw. 162, Gebroeders Kw. 166, Aleida Kw. 169, Gezina Geertrui Kw. 176. MK. Marianne IJm. 7, Poolster IJm. 11, Wi ron V IJm. 208. Neeltje IJm. 240, Magda IJm. 272, Kralingen IJm. die, Nehim I AM. 16, Nehim II AM. 17, Nehin III AM. 18, Samen werking Kw. 21, Prinses Margriet Kw. 51, Hermina IV Kw. 53, Koningin Juliana Kw. 133, Samenwerking HD. 125. Woensdag 1 April: ML. Dirk Kw. 19, Excel sior II Kw. 78, Sumatra Kw. 86, De Vrouw Dirkje Kw. 104. Jacoba Kw. 107, Gebroeders Kw. 108, Arie Kw. 155, MK. Texel IJm. 5, Tiny Kw. 34. Anne Marie Kw. 27. Arendje Kw. 98, Tinie Dieuw WR. 33, Hendrikje BU. 33. Donderdag 2 April: ST. Schoorl IJm. 39, MT. Maria van Hattem IJm. 10, Antje RO. 15. De accordéonvereniging „IJmuidens Roem" geeft op Maandag 20 en Zaterdag 25 April een concert met medewerking van verschillende jeugdgroepen. Truus Schot, Kees Stet, Nico Akker man en zijn „spelbrekers" ziin voorts uit genodigd voor een luchtig programma, waarmee het jeugdorkest na de opening een begin maakt en dat vervolgd wordt met acccrdeonsoli door een paar peuters uit IJmuidens Roem. IJMUIDEN Dokters Van de groep artsen, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Geneeskunst zijn, uitsluitend in spoedgevallen voor beide Paasdagen tot aan het spreekuur van Dinsdagmorgen te raadplegen de artsen: J. de Vries. Kon. Wilhelminakade 78, tel. 4954 en J. Mac Daniel, De Genestetlaan 4, tel. 4203. Voor de niet aangesloten doktoren neemt Zondag waar de arts: W. A. Oepts, Zee weg 295, tel. 4023 en Maandag de arts J. v. Haselen, Leeuweriklaan 52, tel. 4290. Apotheken Tijdens de Paasdagen wordt de dienst deze week waargenomen door: Apotheek Ledeboer, Kennemerlaan 80, tel. 4229. Verloskundigen In spoedgevallen raadplege men tussen Zaterdagmiddeg 2 uur en Maandagavond 12 uur mej. J. Winter, Evertsenstraat 3, tel. 5259 of mevrouw Bakker, Snellius- straat 53. tel. 5053. VELSEN-NOORD EN BEVERWIJK Dokters Zaterdag 12 uur tot Zondagmorgen 9 uur G. J. Vos, Warande 13, tel. 3586. Eerste Paasdag: v. Wielink. Duinvlietstraat 109, Velsen-Noord, tel. 4105. Tweede Paasdag: R. W. Fierstra, Zeestraat 88, tel. 3787. Verloskundigen Mejuffrouw A, Zandvoort, Bornstraat 43. Apotheken Apotheek Reindersma, Wijkerstraatweg 162, telefoon 3883 doorlopende nachtdienst. - Tijdens de Paasdagen neemt waar apo theek H. v. d. Kolk. Zeestraat 27, tel. 3820. SANTPOORT Dokters In spoedgevallen is Zondag de arts J. Hek man, Hoofdstraat 236, tel. 8510 en Maandag de arts Ph. Haselager, Hoofdstraat 135, tel. 8570 te. raadplegen. Apotheken Elswout-Apotheek, Bloemendaalse Weg 341, Overveen, tel. K 2500 16760 en Santpoortse Apotheek, Bloemendaalse straatweg, Santpoort Station, tel. KW 2560 8249. VELSEN Wijkverpleging Voor IJmuiden en IJmuiden-Oost Zr. Zw. Kuiper. Sluiseiland 16. tel. 4015. Voor Velsen-Noord. Velsen. Driehuis en Sant poort Zr. C. Nap, Rembrandtlaan 5, IJmui- den-Oost. De onlangs opgerichte aquariumvereni- ging „Velsen" hield Donderdagavond in het Culturele gebouw aan de'Lange Nieuw- straat een algemene ledenvergadering. Na een beknopt huishoudelijk gedeelte hield de voorzitter een inleiding over „Infusie kweekmethoden". Spreker behandelde uit voerig en met kennis van zaken de kweek van de voor de voeding der jonge vissen onontbeerlijke infusoriën. Tot leden van de technische commissie, die tot doel zal heb ben beginnenden met raad en daad ter zijde te staan werden gekozen de heren. R. Brans, J. v. Zandvoort en G. Polak. Het bij een aquariumvereniging onver mijdelijke verloten van paartjes vis ver liep zeer geanimeerd. Het bestuur van deze jonge vereniging v:ordt gevormd door: J. Bolland, voorzit ter; J. E. Broekens-Verwer, secretaresse; G. v. Eyk, penningmeester; B. J. Boer, 2e secretaris; leden: dr. D. J. Broekens, G. Polak en F. v. Dok. Blijkens een mededeling van de directie van de N.V. „De Plaatwellerij" zal het per soneel van dit bedrijf dit jaar weer een veertiendaagse aaneengesloten vacantie hebben. De vacantie is vastgesteld van 13 tot en met 25 Juli, in welke periode het bedrijf wordt stilgelegd. Het eerste twaalftal van de korfbalver eniging „Watervliet", dat verzocht de competitiewedstrijd tegen Amsterdam-Zuid te mogen uitstellen om af te wachten wat dit hoofdstedelijke team evenzeer als „Watervliet" in het nauw er van terecht zou brengen tegen de medecandidaat voor de onderste plaats, Groen Geel, heeft hier bij geen garen gesponnen. Groen Geel won namelijk en nu draagt Watervliet I officieel de rode lantaarn in de tweede klasse K.N.K.B., met liefst nog een wedstrijd meer gespeeld dan de beide genoemde clubs. De situatie is voor de Watervlieters zeer critiek met nog drie wedstrijden te spelen tegen de mede-degradatiecandidaten, die uiteraard alles in het werk zullen stellen om de Velsense korfballers te laten strui kelen. Uit de stand is af te leiden, dat de wed strijden tegen Amsterdam-Zuid, Groen Geel en Landlust wel nog een mogelijkheid tot handhaving in de tweede klasse geven, maar dan zal Watervliet ze alle moeten winnen. Is dit niet het geval dan volgt na een verblijf van vier seizoenen in de K.N.K.B. tweede klasse automatisch degradatie. De Watervlieters kunnen zich tot 12 April nog onledig houden met trainen om hun positie in hun laatste poging veilig te stellen. Voor de jeugdploegen staan voor heden op het programma: Watervliet BOoster kwartier B en Nieuw Flora DWatervliet C. Ingaande Dinsdag zal „Watervliet" de buitentraining weer beginnen. Lastige wedstrijd voor Waterloo Waterloo trekt Maandag naar Halfweg en neemt daar de strijd op tegen N.A.S. N.A.S., dat vijf punten op de IJmuide naren achter staat, zal alles in het werk stellen te winnen, om nog een kansje te houden, maar Waterloo dat bij een over winning, vrijwel zeker is van het kam pioenschap, zal het zover wel niet laten komen. Het volledig programma luidt: NAS-Waterloo 2 uur; Waterloo 2-Velsen 3 12 uur; Heemstede 3-Waterloo 3 12 uur; Killegom b-Waterloo a. Met een invaller voor P. Dekker speelt Waterloo met: W. Kok J. v. d. Steen J. J. Schelvis J. Buding, J. Schaap, J. v. Sikkelerus A. F. Broek, G. Post, P. Eelsing, J. Zwanenburg, A. Holman. GEBOREN: P. G. de KrouVissers, d., Reggestraat 34, IJmuiden; D. LaanBrug man, d.. Bonairestraat 65. Santpoort; M. van Heekter Heide, d., Litslaan 13, Santpoort; J. Chr. WesterhoutAlewijn, d.. Lange Nieuwstraat 440, IJmuiden-Ó.; P. Nijssen Westerhoven, d.. J. T. Cremerlaan 27, Sant poort: I-I. van VeenGassling, z., Stadion- weg 115, Rotterdam; M. E. van Gulick Rings, 7... Kluijskenslaan, 6, Santpoort. OVERLEDEN: W. de Jager, 57 j., echtge noot van C. E. Vooren, Ladderbeekstraat 54, Velsen-N.; A. C. Bok, 62 j.. Eijndenhoeflaan 10, Santpoort; M. P. van Roode, 60 j„ echt genote van W. Th.. Koks, D. Hartogstraat 62, IJmuiden; J. van Marwijk, 76 j., weduwe van A .G. Bouwens, Bloemstraat 104 rd, IJmuiden; J. van den Kommer, 73 j., echt genote van L. Koster, de Weerdstraat 20, IJmuiden-O.; G. Dekker, 61 j., echtgenoot van C. Meijer, Ruijsdaelstr. 15, IJmuiden-O. GEHUWD: W. G. van Schie en A. Zonne veld; C. A. Kil en J. Webbe, Strengholtstraat 35, IJmuiden-O.; B. H. Beusink en B. Gre- vers; G. W. Heinemeijer en A. van der Son, van Diepenstraat 32, Velsen-N.: P. Ooster haven en G. Dekker, Sannum 55 a, Hen- naarderadeel; A. W. Cuperus en M. A. M. Cohrs, Kees Delfsweg 8, Beverwijk. ONDERTROUWD: C. van Zoomeren, Hugo de Grootstraat 1, Alphen a. d. Rijn en N. Broek, Hofdijklaan 47, Driehuis; G. de Boer, Tempeiiersstraat 49 rd, Haarlem en Chr. L. Spijker, Hadleystraat 13, IJmuiden, toek. adres: Zijlstraat 34 rd. Haarlem; Th. Ver meer, Domselaerstraat 27 II, Amsterdam en H. Land, Schaepmanlaan 11, Driehuis, toek. adres: Domselaerstraat 27 II, Amsterdam; •J. van der Plas, Bik en Arnoldkade 33, IJmuiden en K. Schouten, de Ruijterstraat 105, IJmuiden-O., toek adres: De Ruijter- sraat 105, IJmuiden-O.: H. J. van Blaaderen, Rijnstraat 197, IJmuiden en L. Sandman, Wester Parallelstraat 12, Velsen-N.; S. J. Groen, Kompasstraat 26. IJmuiden en G. Krab, Kennemerlaan 122, IJmuiden; T. Snoek, Marnixlaan 3, Driehuis en A. J. P. Hardenbol, de Genestetlaan 24, Driehuis. De jeugdcommissie van de voetbalver eniging „Kinheim" is, dank zij de mede werking van het bestuur en de leden, in staat om in de zomermaanden met de aspi ranten en welpen een dag uit te gaan. De bestemming wordt nader bekend gemaakt. Vast staat, dat de Kinheim-junioren dit jaar de gelegenheid krijgen om de Olym pische dag in het Amsterdamse Stadion bij te wonen. Ter bevordering van het toerisme naar het dorp Het bestuur van Santpoorts Bloei ver zocht B. en W. van Velsen om een jaar lijks subsidie ter bevordering van het toe risme naar Santpoort in de meest uitge breide zin. Dit voornemen is in overeenstemming met het zich door de vereniging gestelde doel, dat o.a. bestaat in het geven van een grotere bekendheid aan Santpoort als va- cantieverblijfplaats. De besteding van een toe te kennen subsidie zal voor het eerste jaar dan ook bestaan in het vergroten van de oplaag van een in kleuren uitgevoerde vacantiefolder voor Santpoort. In aanmerking nemende, dat de raad bij de begroting voor 1953 een bedrag van f 709 heeft toegestaan als subsidie voor „IJmuidens Bloei" en overtuigd van het belang, dat de gemeente heeft bij de rich- tige uitvoering van de taak, die de vereni ging „Santpoort's Bloei" zich heeft ge steld, geven B. en W. de vroedschap in overweging, aan deze vereniging met in gang van 1953 een jaarlijks subsidie te verlenen van f 700, onder nader te stellen voorwaarden, en daartoe vast te stellen de wijziging van de gemeente-begroting 1953. De stranding van de „Albireo" De Raad voor de Scheepvaart heeft schriftelijk uitspraak gedaan over de stranding van het m.s. „Albireo" bij Ko nijnenschor op de Schelde (op 21 Decem ber 1952). De Raad gaf als zijn oordeel, dat de kapitein, H. V., en de 3de stuur man B. F. S. vrij van schuld zijn. De loods heeft naar deze bij de behande ling der zaak verklaarde een vergissing gemaakt bij het navigeren. Openbare telefooncel in gebruik genomen Na het voltooien van de voorbereidende werkzaamheden, die enkele weken in be slag hebben genomen, is Vrijdag de nieuwe en eerste openbare telefooncel in de tuin van het hulppostkantoor aan de Wijker straatweg gereed gekomen en voor het pu bliek opengesteld. „Opwaarts" gaat „In een klein hotelletje" De R.K. Toneelvereniging „Opwaarts" zal onder regie van de heer J. W. Schoot haar volgende uitvoering geven op Maan dag 11 Mei in gebouw „Concordia". Opgevoerd zal worden het blijspel in drie bedrijven door Koos Beswino „In een klein hotelletje". HET IS GEEN PRETTIGE WEEK geweest voor de handel in verse vis, die in de IJmuidense hallen haar emplooi vindt, want deze week heeft een aantal sympto men laten zien, die bedenkelijk genoemd mogen worden, symptomen, waaraan meer malen een echo in het buitenland verbon*- den is geweest. Wanneer men de afgelopen zes dagen, dat er vis heeft gestaan op vloeren van de hal, van dag tot dag gaat bekijken, dan blijkt er het een en ander te schorten aan de aanvoerzijde van het Nederlandse visserijapparaat, waarover overigens al meer dan eens de waarschu wende vinger gezwaaid is hier en op andere plaatsen. Na Maandag was er zo goed als geen vis en de prijzen kwamen zo hoog tegen het plafond te liggen, dat het Voorlich tingsbureau van de Voedingsraad, afdeling Vis eigenlijk alle vriendelijke slagzinnen over „Eet meer vis...." een paar dagen had moeten laten weghalen. Want er was geen vis te eten. De kleine schelvis de pie pers dus, werden voor 50 en 60 gesleten en als ze dan een keer bij de juffrouw-in de-winkel terecht is gekomen, kiest die tenslotte in de meest letterlijke zin des woordseieren voor haar geld. Of een rollade. Voor 25 tot 30 was er wat wijting te koop en een mager scholletje bleef even min goedkoop. Als men daar dan niet aan wilde, bleven de makrelen en de Silver- pitten over. We hebben het deze week al eens een paar keer laten doorschemeren, dat die Silverpitten niet tot de sterkste troeven der vispropaganda gerekend kun nen worden. Vandaag: twee boten met hoofdzakelijk makreel en weinig vis. Nederland moet „Fish-minded" gemaakt worden, maar Nederland krijgt of te veel vis of veel te weinig. Dat is de rederijen moeilijk kwa lijk te nemen, want het is toch al geen sinecure om de vloot op zee te houden voor meer dan 60 per ton kolen en dus wordt er bevel gegeven, die besomming zo hoog mogelijk op te jagen en dus „hoops" te vissen. Het is een weinig opwekkende week ge weest. Volgende week ziet het er niet veel be ter uit. Maar desondanks geldt steeds weer voor dit bedrijf, dat de hoop niet mag worden opgegeven, zolang er nog gevaren, gevan gen en gevoed wordt. De bekende revuester Josephine Baker heeft de strijd aangebonden tegen de rassen discriminatie. Zij is van plan kinderen van alle rassen te adopteren, waarmee zij het bewijs hoopt te leveren, dat alle rassen vredig naast elkaar kunnen leven en dat geen enkele ras minderwaardiger is dan een ander. Foto: Te Kopenhagen bezocht Josephine een tehuis voor kinderen. Donderdag- en Vrijdagmarkten. Na dat er Donderdag maar één logger en een paar kotters voor de markt verschenen, was de Vrijdagmarkt iets beter bezet met de Herman, die 's nachts meerde en voor 1100 kisten makreel, 60 haring en 100 bij- vis zorgde. De tong was Donderdag pe perduur: de slips zaten om de f 2,10 per kilo en de rest haalde de rijksdaalder. Schol II van de schuiten deed die dag f 35 en van de logger f 30; de grote schollen zakten door het stoppen van de uitvoer naar Engeland met het oog op de feest dagen. Vrijdag stond er een mooi partijtje ma kreel van de Herman in de markt en er werd grif f 15 voor de kist betaald. Twaalf kisten uitgezochte haring werden met f 30 tot f 32 gehonoreerd, maar de rest bracht het tot het overigens eveneens redelijke bedrag van f 23. De zwarte kolen deden ongeveer f 75 en de mooie kisten kabel jauw van de trawler brachten het tot f 125. Voor wijting kwam f 32 binnen en de Herman maakte in deze Goede Vrij dagmarkt een besomming van f 24.500 voor een elfdaagse reis. Grote tarbot voor „de Fels". Aan de Vrijdagmarkt kwamen verder vief log gers en 20 kotters afslaan. Tarbot en tong brachten weer goed geld op en de grote tarbot werd met de uitleg-kabeljauw graag door de Belgen gekocht, respectievelijk voor f 2,50 per kilo en f 65 a f 70 per re gel. Voor de tongen waren Parijs en Italië in de markt, waardoor -de prijs vast was en de grote tong weer f 2,50 opbracht met f 2,40 voor een kilo grootmiddeltong, even eens f 2,50 voor de kleinmiddelsoorten en f 2,20 voor de tong I en f 1,75 voor de slips. Twee stuks. Voor de markt van van morgen meldden zich de Flamingo en de Abraham met respectievelijk 1900 kisten en 1400 kisten, veelal makreel en wat Sil verpitten. Vikingbank in survey. De trawler Vi- kingbank zal een week of vier, vijf uit de vaart zijn met het oog op een survey- beurt. Zieke man. De SCH 36 kwam giste ren vervroegd binnen met een zieke man aan boord. Kottervernieuwing. In de haringha ven ondergaat de kotter IJM 52 een groot scheepse vernieuwingsbeurt. Het scheepje krijgt een nieuwe bak, een moderner stuurhut en er zal een nieuwe motor in gebouwd worden. Jammer. De voormalige IJmuidense reddingboot, die nu als de IJM 318 de gar nalenvisserij beoefent, kwam Donderdag avond te vijf uur aan de markt met 150 kilo gekookte garnalen. Er waren echter geen kopers, daar men niet wist, dat er vier garnalenscheepjes waren uitgevaren en dus kon de vangst van schipper De Graaf pas Vrijdagochtend worden ver kocht. Paasvisserii. De kotter IJM 27 onder schipper Clots heeft het ruime sop maar opgezocht om tegen Woensdag te markten en de Paasdagen door te vissen. Men ver wacht die dag uiteraard weinig platvis, zodat het allicht het proberen waard leek. Ruim baan. De toegangsweg tot de Zuidzij en het IJmuidense strand is aan merkelijk verbreed en gemoderniseerd en dit zal zowel het verkeer van en naar het industriegebied bij de Zuidzij als de be zoekers van het strand zeer te stade ko men. Tot na Pasen. Van de Tesselse vloot zijn de kotters TX 14, 57 en 4 naar Den Helder gegaan om de rustperiode tot na Pasen te gebruiken voor een opknappertje. Prijzen 2 April. Gr. tong 2,89-2,50, gr.m. tong 2,70-2,40, kl.m. tong 2,80-2,50, kl. tong I 2,65-2,30, kl. tong II 2,22-2,09, tar bot I 3,15-2,80 per 1 kg. Gr. schol 27, gr.m. schol 25, kl.m. schol 42-28, kl. schol I 40- 27, kl. schol II 41-17, schar 30,50-20, wij ting 27-25 per 50 kg. Aanvoer 2 April. 62 kisten tong en tar bot, 196 schol, 24 schar, 23 wijting, totaal 305 kisten. Marktprijzen 3 April. Heilbot 2,85- 2,60, gr. tong 2,75-2,45, gr.m. tong 2,46- 2,10, kl.m. tong 2,48-2,15, kl. tong I 2,34- 2,18, kl. tong II 1,98-1,67, tarbot I 2,70- 2,05 per 1 kg. Tarbot II 84-73, tarbot III 81-72, tarbot IV 68-57, tongschar 65-63, schartong 38, gr.m. schol 45-35, kl.m. schol 54-43, kl. schol I 35-31, kl. schol II 32-14, schar 28-10, bot 20-11, v. haring 32-22, makreel 17-13,50, gr. schelvis 71, gr.m. schelvis 72, kl.m. schelvis 77, kl. schelvis I 75-68, kl. schelvis II 54,50-42, wijting 35-8, gr. gul 48, midd. gul 45, kl. gul 37, kl. wolf 41, poontjes 22-8 per 50 kg. Gr. kabeljauw 162-88, gr. koolvis zw. 77, gr. leng 138, gr. wolf 82-77 per 125 kg. Marktaanvoer 3 April. 265 kisten tong en tarbot, 7 tongschar en schartong. 385 schol. 84 schar, 22 bot, 83 haring, 1070 makreel, 20 schelvis, 245 wijting, 84 ka-, beljauw en gul, 3 leng, 13 wolf, 5 poon, 19 koolvis, 5 diversen, tofaal 2310 kisten. Hedenmorgen vernamen wij, dat doel man PKraak onder de Stormvogels-laf zal staan in de wedstrijd tegen „Vitesse" op Tweede Paasdag. Kinheim Wijk aan Zee (op „Tussen- wijk"): kinheim: Th. Keirsgieter; A. Paap en W. Mol; J. v. Hesselingen, W. Groeneveld en S. de Vries; P. Kuyn, Th. v. Vuuren, J. H. v. d. Wateren, H. Prinssen en C. Dekker. R.C.H. 4I.E.V. (te Haarlem): I.E.V.: W. v. Tun en; H. Zonneveld en J. v. d. Vlies; A. Leering, D. de Reus en W. Michel; Th. Koek, J. Meurs, H. Brantjes, H. Duin en J. de Reus. Voor de leden van „De Gieteling" zal de voordrachtskunstenaresse Nel Oosthout „Toneelgeheimen", een stuk van de Tsje- chise toneelschrijver Karei Capek, voor dragen. Op 10 April zal zij hiertoe in het Jeugdgebouw Rembrandtlaan te IJmuiden- Oost en op 13 April in het Kennemer Theater te Beverwijk voor het voetlicht verschijnen. Deze beide avonden komen in de plaats voor de Tavido-avond, die van wege de Februari-ramp werd afgelast. MARKTBERICHTEN BEVERWIJK 3 A uyj „c^Pj!jaz\e 3048; spinazie koude grond 3542; sla 2036; andijvie 4247; radijs 6—-10, rabarber 1645; prei 1839; wasooc i 1537; witlof 2850; rode kool 612; "pe'e kool 6120; veldsla 4052; spruiten 18-^54.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 14