Zaterdag bespreekt het Westen zijn houding tegenover Rusland Bidault laat „Klein Europa" in de steek Weerbericht Stemmen Haarlems Dagblad NAVO concludeert: Moskou wijzigde niet zijn doeldoch zijn taktiek Forse taal van Dulles Eerst herstel der Duitse eenheid Rijkspersoneel niet vrij op 5 Mei Eisenhower wacht op antwoord uit Moskou Het ijzeren gordijn wappert vriendelijk Het woord is aan... Eerste Nederlander in Korea vrij Chef Hongaarse geheime politie gearresteerd Haringvloot vaart 26 Mei uit UNO-Assemblée gaat op reces Moskou s verslag Sergeant Arie Biever kwam heden in Panmoendjom aan Met 50 netten per schip 67e JAARGANG No 242 Bureaux: Kennemerlaan 186, Telef. A dm. 5437. Telef. Redactie 5389, na 5 uur: 5080 (K 2550), Meervlietstraat 80 - Haarlem: Gr. Houtstr. 93, Directie,Hoofdredactie en alle afdelingen 15295 (6 lijnen). Adv.tarieven op aanvr. bij de Admin. Directeur Hoofdredacteur: Robert Peereboom VRIJDAG 24 APRIL 1953 IJmuider Courant VELSER OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT EDITIE 297e JAARGANG No 89 Uitgave Grafische Bedrijven Damiate N.V. Verschijnt dagelijks beh.op7,on-enFeestdagen. Abonnement per week 4T' cent, per kwartaal 6.10. Franco per post 6.S0. - Girorekening 273107 ten name van Haarlems Dagblad Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman DE FRANSE KIEZERS moeten a.s. Zon dag weer eens ter stembus trekken. Dat óverkomt hen veelvuldig. De republiek onderscheidt zich niet alleen door haar talrijke regeringscrises maar ook door het aantal van haar stembustochten. Hun tota len komen, sinds de bevrijding des lands in 1944 zelfs vrijwel overeen. Onvrucht baarheid der politieke gedachtenwisseling in de openbare lichamen heeft daarbij in toenemende mate de animo bij de kiezers verzwakt. Men koestert ook ditmaal, nu het gemeenteraadsverkiezingen geldt, geen hoopvolle verwachtingen omtrent hun op komst. Misschien zou die wat beter zijn als de kiezer op een weekdag kon stemmen en er in de normale gang van zijn arbeids- tempo het bezoek aan het stembureau bij nemen: op de koop toe. Maar op Zondag, in schoon lenteweer, en dan bij de scepti sche gevoelens, waarin de Fransen ten aan zien van de landspolitiek verkeren neen. Het is de vraag of meer dan 60 zal stemmen. De Vierde Republiek is als politieke structuur geen succes gebleken. Voorzover men verwachtte dat zij een verbeterde uit gave van de Derde zou zijn is men teleur gesteld. Wijzigingen in de kieswet, de laat ste maal beogend om de radicale partijen van rechts en links in een zo onvoordelig mogelijke positie ten aanzien van de re gerende en maar zeer betrekkelijk samenwerkende middenpartijen te bren gen, hebben de situatie in de kern der zaak nog meer verzwakt. Want al werd de ge wenste uitwerking ermee bereikt, recht vaardig en zuiver verantwoord waren zij niet. Het is bedenkelijk als men tot zulke oplossingen zijn toevlucht moet nemen om zich te handhaven. Intussen is, zoals be kend, de rechts-radicale groep van gene raal Charles de Gaulle, de R.P.F. (Rassem- blement du Peuple Frangais) door afschei ding van een groep leden en door de af mars van de generaal-zelf geen sterk- actieve factor meer. Misschien heeft de generaal slechts een strategische terugtocht bedoeld en hoopt hij veeleer door de kracht van zijn persoonlijkheid dan door middel van een politieke partij nog eens een greep naar de macht te kunnen doen. De per soonlijkheid spreekt in Latijnse landen in feite sterker aan dan het programma en de historie bewijst, hoe menigmaal een bij zondere figuur met niet meer dan een kleine groep toegewijde vertrouwden naar voren kwam. Maar zij die jarenlang ge meend hebben, dat de zwakheden der Vier de Republiek tenslotte onvermijdelijk tot een dictatuur zouden leiden, hebben tot dusver geen gelijk gekregen. F.r is geen drang naar het absolutisme ontstaan. De beweging van de generaal, die drie jaar geleden door gerucht en krachtdadige stijl tijdelijke opschudding wekte en belang stelling trok, heeft tot verlies inpiaats van tot winst geleid. De Fransen zijn niet te vreden over de politieke toestand, maar de ervaring van een oude beschaving heeft hun te duidelijk gemaakt dat de tekort komingen van een democratisch régime niet te verbeteren zijn door de veel ern stiger gebreken van een dictatoriaal ré gime: van een politiestaat met al zijn wille keur. Zij leven in politieke zin niet in een geest van verzet, maar veeleer in matte gelatenheid. In deze sfeer mist hun politiek bestel ook de kracht om als pionier op te treden bij een Europese eenheidsvorming, die Frankrijk zelf uit zijn inertie en on vruchtbaar politiek getwist zou kunnen verlossen door het nieuwe mogelijkheden te bieden. Het initiatief van mannen als Robert Schuman en Jean Monnet, die er niettemin door hun drijvende kracht en scherp inzicht in geslaagd zijn, de Europese Kolen- en Staalgemeenschap tot stand te brengen, verdient des te meer bewondering. Maar de toekomst der K.S.G. blijft on zeker zolang geen verdere Europese een heidsvorming zich duidelijk aftekent. Te midden van voortdurende staatkundige en politieke verdeeldheid en krachtsversnip pering in West-Europa zou zij zich op den duur zeker moeilijk kunnen handhaven. De gemeenteraadsverkiezingen, die a.s Zondag in Frankrijk worden gehouden, raken uiteraard zulke grote vraagstukken niet. Haar totaal resultaat zal ten opzichte van mogelijke verandering in de politieke verhoudingen niet veel opheldering kun nen brengen. De cijfers zullen al geen klaar beeld kunnen geven, omdat in de enkele honderden grote gemeenten een ander kiesstelsel geldt dan in de tienduizenden kleine. En evenals in andere landen leggen plaatselijke aangelegenheden bij gemeente raadsverkiezingen vaak meer gewicht in de schaal dan de landspolitiek. Dat is in Frankrijk in bijzondere mate het geval omdat men zo sceptisch tegenover de lands politiek staat; locale grieven en tegenstel lingen kunnen geërgerde lieden ter aflei ding dienen. Misschien zal het resultaat enige aan duiding geven omtrent de situatie in de Franse communistische partij, die na de uitbanning van twee harer leiders en de terugkeer van haar hoofdman Maurice Thorez na zijn tweejarig verblijf in Rus land nog steeds onduidelijk is. Thorez heeft op de weinigen, die hem bij zijn thuis komst gezien hebben, niet de indruk ge maakt dat hij van zijn ziekte hersteld zou zijn en opnieuw als krachtige inspirator van zijn partij, die aan interne troebelen schijnt te lijden, optreden. Maar ook ten aanzien van de communisten zal men wel de reserve moeten maken van de plaatse lijke belangetjes, die in zoveel kleine ge meenten overwegen. R. P. NEW YORK, (Reuter). De Algemene Vergadering van de UNO heeft Donderdag met 51 tegen 5 stemmen bij 4 onthoudin gen besloten een commissie te vormen, welke een onderzoek moet instellen naar de communistische beschuldigingen, dat de Amerikaanse strijdkrachten in Korea zich aan bacteriologische oorlogvoering schuldig maken. De vergadering besloot voorts met vrij wel algemene stemmen alleen nationa listisch China onthield zich op te roe pen tot onmiddellijke ontwapening en in ternering of evacuering van de Chinese nationalistische guerillastrijdkrachten in Birma. Na een kort debat ging de Algemene Vergadering op reces. Een beeld van Haarlem, zoals men het nog maar kort en dan alleen van uit de lucht ziet: het lichtmonument op het Houtplein. (Luchtfoto K.L.M.). PARIJS (Reuter) Ne afloop van de NAVO-ministerconferentie, Zaterdagmiddag, zal in Parijs een dricmogendhedenconferentie (de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk) worden gehouden, met het doel een algemene uitwisseling van meningen ten aanzien van de internationale toestand. De ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Financiën van de 14 landen der Noord-Atlantische verdragsorganisatie, N.A.V.O., zijn Donderdag te Parijs hun driedaagse besprekingen begonnen. De mi nisters beslisten, dat het Westen voort diende te gaan met zijn herbewapening ondanks de recente vredesgestes van Mos kou. Hun geloof, dat de Sovjet-Unie met daden de oprechtheid van haar „vredes offensief" moet bewijzen, werd uitgespro ken door de Franse minister van Buiten landse Zaken, Bidault. Deze verklaarde op een noenmaal, na overleg met Britse en Amerikaanse afgevaardigden, dat de op rechtheid van de Sovjet-Unie zou kunnen blijken uit haar houding ten aanzien van drie belangrijke vraagstukken: Internatio nale controle van bewapening; een vrij ge kozen regering voor een verenigd Duits land en het sluiten van een staatsverdrag met Oostenrijk. Bidault's verklaring dat „Parijs, indien mogelijk, diegenen die voor vrede werken zal verwelkomen" zagen waarnemers als een aanwijzing, dat Frankrijk bereid zou zijn op te treden als gastheer bii een eventuele bijeenkomst van de „Grote Vier". De hoop van het Westen, dat de jongste Russische gestes een verzachting van de spanning tussen Oost en West kunnen in luiden, scheen ook te spreken uit een bood schap van president Eisenhower aan de NAVO-ministerraad. Hierin verklaarde de Amerikaanse president, dat een gelegen heid voor de mensheid om voorwaarts te gaan op de weg naar een nieuw tijdperk van vrede en vooruitgang in de eerste plaats zou afhangen „van de daden van anderen". „Totdat de noodzakelijke voor waarden voor een werkelijke vrede krach tig zijn gevestigd, zou het dwaas zijn, als wij onszelf misleiden ten aanzien van de gevaren, die tegenover ons staan", aldus Eisenhower's boodschap. Een der ministers verklaarde Donderdag avond tegenover een verslaggever van Reuter, dat de ministers het er eenstemmig over eens waren, dat de Russische vredes gestes niet de opvatting rechtvaardigden, dat het Kremlin de hoop op communisti sche wereldoverheersing had opgegeven. Uit andere gezaghebbende bron is ver nomen, dat de ministers een plan van Fos ter Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, om de Westelijke ver dediging tegen het communisme te behan delen als een beleid op lange termijn in piaats van gebaseerd op crisisjaren, geheel onderschrijven. Onze correspondent in Parijs seint: Alle ministers zijn tot de eenstemmige conclusie gekomen dat er geen reden is zich door de veranderde houding van Mos kou fot een principiële koerswijziging te laten verleiden. Zonder uitzondering luidde het refrein: Moskou moge van taktiek en methode zijn veranderd, ziin doel blijft ongewijzigd. Hoogstens ziet liet er naar uit zo was het algemene ooraeel dat het Kremlin sedert Stalin's dood, of zelfs al enige tijd er voor, tot het inzicht kan zijn gekomen dat het doel vam wereldoverheersing een beetje verder naar de toekomst moet wor den verschoven. Op een persconferentie zeide de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken Dulles in antwoord op een vraag of hij Frankrijk zou hebben ge dreigd alle dollarsteun in te houden in ge val het Europese leger door het Franse parlement niet zou worden geratificeerd: „In die vorm heb ik mij niet uitgelaten, maar als de Fransen denken dat wij, Ame rikanen, onbeperkt door zullen gaan met het verlenen van steun, zonder dat zij daarvoor iets in de plaats stellen, dan ver gissen zij zich toch wel lelijk. Wanneer het door Franse schuld onmogelijk zou blij ken de Duitsers te mobiliseren dan kan niemand verwachten dat wij, Amerikanen, Europa in geval van nood te hulp zullen snellen, terwijl de Duitsers de armen ge kruist houden". Het schijnt dat de Amerikaanse minister ook ter conferentie zo ver met zijn drei gementen is gegaan dat men wel bijna van een ultimatum aan Parijs kan spreken! i >cocoooocxxx:coooocoooogooooooocxjcocccxx)ccoocogooococooooc 1 De „Prawda", het blad van de Sovjet- Russische communistische partij, heeft Vrijdag een kort verslag gegeven van de bijeenkomst van de Atlantische raad te Parijs, aldus meldt radio-Moskou. Het blad maakt melding van het be handelde en spreekt uitsluitend over „Noord-Atlantische verdragsorganisa tie", in plaats van het aggressieve Noord-Atlantische blok", zoals in het verleden. o0000g00codcxxxxxxxxx300000(xxxxd00000000000000c30000c300c00 Vóór 1 Juli zal het Europese leger be langrijke vorderingen moeten hebben ge-> maakt anders zal de Amerikaanse regering geen verzoek indienen bij het Congres voor nieuwe Europese credieten. Geen Duitse soldaten, geen Amerikaanse dollars, zo zou men met een lichte variatie op het gezegde: „geen geld. geen Zwitsers" het motief van Dulles' rede kunnen sa menvatten. PARIJS, (Reuter). Georges Bidault, de Franse minister van Buitenlandse Za ken, heeft Donderdag drie voorwaarden genoemd, waarop Oost en West in vrede zouden kunnen samenleven. Hij sprak op een noenmaal, dat hij 200 NAVO-afgevaar- digden en diplomaten aanbood, in het res taurant op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De voorwaarden waren: controle van be wapening, herstel in vrijheid van de Duitse eenheid en ondertekening van een staats verdrag met Oostenrijk. Naar verluidt heeft Bidault deze drie punten Woensdag naar voren gebracht op een bespreking met Amerikaanse en Britse afgevaardig den. Deze zouden hun instemming met deze voorwaarden hebben betuigd. Bidault verklaarde, dat de Russische vredesgestes moeten worden beoordeeld naar daden, niet naar woorden. Hij zei, dat Frankrijk niet van plan is zich in een Europees legerverdrag, dat West-Duitse militaire eenheden voor de verdediging van het Westen zal scheppen, te laten storten zonder rijpe overweging van alle factoren. Zo zouden overwogen moeten worden de Franse verantwoordelijkheden buiten Europa (waaraan nauwelijks zou kunnen worden voldaan als de Franse strijdkrach ten vastgehouden worden in een Europees leger) en de noodzaak van Duitse eenheid als voorwaarde voor een werkelijk ver enigd Europa. Waarschijnlijk doelend op de vertraging bij de goedkeuring van het E.V.G.-verdrag in Frankrijk, verklaarde Bidault, dat „Europa niet slechts een markt is, doch ook een beschaving". Frankrijk verwerpt het verwijt, „dat zijn overwegingen, ge dicteerd door het feit dat het een wereld en een Europese mogendheid is, uitlegt als besluiteloosheid". Juist omdat Frankrijk de initiatiefne mer tot Europese eenheid was, heeft het het recht te waarschuwen tegen overma tige haast, hetgeen op de lange duur de zaak van een stevig en gelukkig verenigd Europa zou dienen, zo zei Bidault. Het Duitse vraagstuk noemde hij een essentieel element van elke bespreking tussen Oost en West. Het standpunt van de Franse regering in deze is, dat het vreedzame herstel der Duitse eenheid een onontbeerlijk element vormt van elke al gemene Europese regering, die tot de voornaamste doelen van het Franse beleid en dat van de vrije wereld Er kan geen compromis gesloten worden over het grondbeginsel, dat Duitse eenheid in vrijheid tot stand moet worden ge bracht, zo zei Bidault. Een Duitse regering, voortgekomen uit vrije verkiezingen, moet voldoende vrijheid van handelen hebben en zelf in volle vrijheid kunnen bepalen, of zij zich al dan niet bij Europese instel lingen zal aansluiten. Een oplossing van het Duitse vraagstuk kan niet buiten Europa worden gevonden en evenmin kan er een Europa bestaan zonder Duitsland, aldus de minister. Nieuwe politiek Reuters medewerker Harold King schrijft: „De rede, die Bidault heeft gehouden, betekent een wijziging in de „Europese- eenheidspolitiek', die Frankrijk in de af gelopen jaren, toen Robert Schuman mi nister van Buitenlandse Zaken was, heeft gevoerd. Bidault maakte duidelijk, dat Frankrijk een bekrachtiging van het EVG-verdrag niet langer als een hoofddoel der Franse buitenlandse politiek beschouwt en dat de huidige Franse regering „niet met mis plaatste haast in een programma voor Europese eenheid wil worden betrokken". Personen uit de omgeving van Bidault hebben verklaard dat zijn toespraak niet moet worden opgevat, alsof de Franse re gering geen belang meer in de totstand koming van een Europees leger zou stellen. De rede betekent wèl, dat Frankrijk, alvorens in te stemmen met een verenigd „Klein Europa", dat slechts zes landen zou omvatten en dat naar Franse opvatting, vroeger of later door Duitsland zou wor den beheerst, meent dat de juiste politiek is eerst te pogen achter de werkelijke be doelingen der Sovjets te komen. Ook wil Frankrijk dat eerst zal worden onderzocht of er mogelijkheden bestaan een Verenigd Europa meer het vooroor logse gebied te doen omvatten. Waarnemers menen dat Bidault te ken nen heeft willen geven eventueel bereid te zijn een souverein en bewapend Duits land als rechtstreeks NAVO-lid te aan vaarden. ALBANIë EN DE SOVJET-UNIE WASHINGTON. (AFP). Volgens de Washington News is de Sovjet-Unie tot de slotsom gekomen, dat Albanië als bol werk onhoudbaar is. De Sovjet-Unie zou besloten hebben Albanië in economisch, politiek en militair opzicht aan .zich zelf over te laten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan de colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten in Neder land medegedeeld, dat de raad van minis ters in zijn vergadering van 30 Maart heeft besloten, het accent van de viering van de nationale bevrijding te verplaatsen van 5 Mei naar de Koninginnedag, 30 April, en dientengevolge de halve vrije dag op 5 Mei voor het rijkspersoneel te doen vervallen. De minister heeft de colleges van B. en W. verzocht hiermee rekening te houden. WASHINGTON. (Reuter). President Eisenhower heeft Donderdag op zijn we kelijkse persconferentie te Washington ver klaard, dat hij niets weet van diplomatieke voelhoorns, onderhandelingen of andere stappen als voorbereiding tot een bijeen komst op het hoogste niveau van de Weste lijke mogendheden met de Sovjet-Unie. Hij zeide, dat hij van de Sovjet-leiders nog geen antwoord heeft ontvangen op zijn rede van vorige week, waarin hij voorstellen had gedaan om de menings verschillen uit de weg te ruimen. Met betrekking tot de vrede in het Verre Oosten weigerde Eisenhower te spreken over onderwerpen, die op een po litieke conferentie na een wapenstilstand in Korea besproken zouden kunnen wor den. Volgens Eisenhower kan er geen wer kelijke vrede in Korea zijn, los van de andere Aziatische vraagstukken. Toen de uitgaven voor de herbewape ning van de Noord-Atlantische landen ter sprake werden gebracht, liet Eisenhower duidelijk blijken, dat hij zeer gekant is te gen pogingen om een datum vast te stel len van een mogelijke vijandelijke aanval als uitgangspunt voor het bepalen van de uitgaven voor de bewapening. Het vast stellen van een dergelijke datum is onzin nig, aldus Eisenhower. Eisenhower legde er de nadruk op, dat el'k land in de eerste plaats moet zorgen, dat het kan leven. Dit dienen de V.S. steeds voor ogen te houden bij het verze keren van de beveiliging. Veiligheid in de lucht boven Duitsland Britse, Amerikaanse, Russische en Fran se afgevaardigden zijn Woensdag voor de derde keer te Berlijn bijeengekomen om het vraagstuk van de veiligheid in de lucht boven Duitsland te bespreken. De vergade ring heeft vijf uur geduurd. De vorige bij eenkomsten zijn gehouden op 7 en 17 April. De datum voor de vierde conferentie moet nog vastgesteld worden. Er zijn verder officieel geen bijzonderheden over de be sprekingen medegedeeld. Een Britse woord voerder verklaarde, dat de besprekingen van Woensdag „openhartig en zakelijk" waren geweest. Er waren vorderingen ge maakt bij de bestudering van vraagstukken. De restauratie van de Jacobikerk aan het St. Jacobsplein te Utrecht is in een nieuw stadium gekomen. Van deze historische kerk is tijdens de hevige storm in 1632 de spits afgewaaid. In 1942 begon men met de restauratie. De nieuwe spits is nu onder de kap gekomen. Tsjechoslowaakse grenswachten zijn, al dus een Donderdag door de Beierse grens politie afgelegde verklaring, vriendschap pelijk tegen de West-Duitse grenswachten gaan optreden. Voor het eerst in twee jaar deden Tsjechoslowaakse soldaten pogingen om met de West-Duitse grenswachten op goede voet te komen. De Beierse politie zeide dat de Tsjechen hadden medegedeeld zich anders te gedra gen op bevel van de regering te Praag. Volgens een onlangs uitgegeven bevel moeten de Tsjechische functionarissen vriendschappelijk met hun Beierse „col lega's" omgaan. De Tsjechische soldaten passen, aldus de Beierse politie, de nieuwe order op ruime schaal toe en zij spreken vrijelijk over de levensomstandigheden in Oost en West. Zij toonden zich verbaasd toen zij hoorden dat de rantsoenering in West-Duitsland sedert lang was afgeschaft. Ook meldde de Beierse politie dat er zich veranderingen hebben voorgedaan aan de grens met Oost-Duitsland. Vluchtelingen die de grens wilden passeren hebben in de laatste drie weken weinig moeite bij hun poging ondervonden. Perzische minister van Hofzaken afgetreden De Perzische minister voor Hofzaken, Hoessein Ala, is Donderdagmiddag afge treden. Er is nog geen communiqué hier over gepubliceerd. A n d ré Maurois: Het telefoongesprek ligt halver wege tussen de Kunst en het dagelijks leven. Men spreekt met het beeld dat men zich van de luisteraar heeft gevormd. SAN FRANCISCO (Reuter). De „American Broadcasting Company" heeft medegedeeld, dat heden de eerste Neder lander in Korea door de Noordelijken ge repatrieerd is. Het is sergeant Arie Biever. Naar men aanneemt, aldus Reuter, is sergeant Arie Biever de enige Nederlander, die gerepatrieerd zal worden. Sergeant Biever werd hartelijk welkom geheten door kapitein H. Vader uit Leid- schendam. Tot de groep, die vandaag werd terugge zonden, behoorden behalve Biever een .Ca nadees, twee Turken, 21 Amerikanen en 25 Zuid-Koreanen. De verbondenen hebben beloofd, meer zieken en gewonden naar de Noordelijken terug te zenden, dan oorspronkelijk over eengekomen was. De Noordelijken deden Donderdag een soortgelijk aanbod. De Noordelijken hebben de vertegen woordigers der verbondenen in Korea ver zocht, de bestandsbesprekingen, die oor spronkelijk morgen hervat zouden wor den, tot Maandag uit te stellen. De Amerikaanse Senaatscommissie voor toewijzingen heeft haar voorstel tot onder zoek naar communistische wreedheden, waarvan Amerikaanse krijgsgevangenen het slachtoffer zouden zijn geworden, in getrokken, nadat zij de verzekering had gekregen dat het leger en het departement van Buitenlandse Zaken haast zullen ma ken met het verzamelen van bewijsmate riaal voor een vervolging wegens oorlogs misdaden, indien bewezen wordt, dat er wreedheden zijn begaan. De Anglicaanse bisschop van Korea, dr. Alfred Cecil Cooper heeft Donderdag te Londen verklaard, dat 96 Amerikaanse militairen en burgers het leven hebben ge laten bij een geforceerde mars van negen dagen in Korea. De bisschop, die Woensdag in Engeland is aangekomen, is in Noord- Korea geïnterneerd geweest. De mars, waarvan de bisschop tegenover journalis ten gewaagde, werd eind 1950 ondernomen door 700 Amerikaanse militairen en 68 burgers. Zij moesten 150 tot 250 km lopen. Twee leden van zijn eigen missie, een zus ter en een pater waren bezweken. Van de groep maakten ook deel uit twee Franse priesters ouder dan 80 jaar en enkele van over de zeventig en verder oude vrouwen en enige kinderen. De bisschop is evenwel van mening, dat „deze verschrikkelijke mars" niet door de Noord-Koreaanse auto riteiten was gelast. De leider van de colon ne was een Noord-Koreaans majoor van politie, die door de gevangenen „de tijger" genoemd werd. WENEN. (AFP.). Naar uit volkomen betrouwbare bron aan de Hongaars- Oostenrijkse grens wordt vernomen is Pe ter Gabor, leider van de Hongaarse poli tieke politie, gearresteerd. Geruchten over het „in ongenade vallen" van Gabor deden reeds twee maanden de ronde, doch wer den nooit bevestigd. Gabor, wiens eigenlijke naam Ausspitz is, werd in 1909 uit arme Joodse ouders in opper-Hongarije, dat tegenwoordig bij Slo wakije behoort, geboren. Hij heeft een moeilijke jeugd gehad en werd eindelijk, na het beoefenen van een aantal beroepen, dameskleeirmaker. Hij was steeds actief lid van "linkse groeperingen en speelde een voorname rol bij het verzet in dg jongste oorlog'. Na de oorlog had hij een belang rijk aandeel in de zuiveringsactie en later „ontmaskerde" hij de minister van Bui tenlandse Zaken Kajk als „Titoist". Het bestuur van het Bedrijfschap voor de Visserij heeft in zijn vergadering van Donderdagmiddag besloten, dat de Neder landse haringvloot op 26 Mei zal uitvaren. Zoals bericht is konden de reders van de verschillende vissersplaatsen niet tot over eenstemming komen over de datum. De ene groep wilde 18 Mei, de andere 26 Mei. Het uitvaren zal geschieden door de helft van de schepen, voor iedere rederij naar boven afgerond. Per schip mogen 50 netten worden meegenomen. Op dit besluit van het bestuur moet nog ministeriële goed keuring worden verkregen. Nu de datum van 26 Mei is vastgesteld, kan men er van op aan dat de Pinksterdagen ook de vlag getjesdagen zullen zijn. 0000cxx50000c0ocxxo0000c000000c00000c00000000cx NU EN DAN OPKLARINGEN Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt, geldig van Vrij dagavond tot Zaterdagavond, opge maakt om 10 uur: Droog weer met nu en dan opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. 25 April Zon op 5.23 uur, onder 19.54 uur. Maan op 16.13 uur, onder 3.50 uur. Hoog en laag water in IJmuiden Vrjjdag 24 April Hoog water: 0.24 en 13.12 uur. Laag water: 8.17 en 21.06 uur. Zaterdag 25 April Hoog water: 1.40 en 14.02 uur. j Laag water: 9.17 en 21.53 uur. ooooooocooocodoccx3oooooc<x>cocoooocoocxdoooo<xoooccccxxx 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 1