Velsens cultureel leven in de komende week Agenda voor Beverwijk Havenberichten Visserij-varia R IJ W I E L E K O R V E Onderlinge competitie DCÏJ loopt ten einde Santpoort Beverwijk v«.r ieder P!i. de Koning Speeltempo is vele dammers te traag „Woudsprookje" en „Nightmail" voor Alcura Medische verzorging tijdens het weekeinde Koren en solisten in de Hervormde kerk „Fryske Trou" had een stekelvarken over de vloer „Het geheim van dr. Spencer" bij Jan van Dommelen Van de post naar de zelfbediening Witte Kruis bespreekt nieuwe opzet gezinszorg „Instituut" acht invoering van agenda-bureau nodig mm Enthousiasme voor de „Velno's" Luilak weer op de Breestraat f y; V ;y Geknipt weer! VRIJDAG 24 APRIL 1953 ZONDAG 26 APRIL Algemene Culturele Raad, „ALCURA", filmochtend met de naam „Woudsprook je" ingeleid door de heer J. J. Bolland, 10 uur, Rex Theater te IJmuiden-Oost. Thalia, 15 uur: „Abbott en Costello in het Wilde Westen"; 19 en 21.15 uur: „Singin' in the Rain". Rex, 15 en 20 uur: „De vlucht van kapi tein Blood". MAANDAG 27 APRIL Ver. van Huisvrouwen IJmuiden-Oost, Jaarvergadering m.m.v. mevrouw Bac ker—Breed met de voordracht „De Klok kengieter" van Anton Coolen, 19 uur, Patronaatsgebouw. Chr. Meisjesclub „Kleine Kracht", Jaar feest, 19.30 uur, Gebouw Chr. Belangen, Enschedéplein, IJmuiden. Nutsbibliotheek, uitlening van 19.30 uur tot 21.30 uur, Heidestraat. Thalia, 20 uur: „Singin' in the Rain". Rex, 20 uur: „De vlucht van kapitein Blood". DINSDAG 28 APRIL Jan Ligthart-school, Ouderavond, Dr. C. Spoelder spreekt over „De Kunst van het Opvoeden", 20 uur, Jan Ligthartschool. Commissie Natuurbescherming „Velsen", Filmavond met J. P. Strijbos over „Vo gelleven in Kennemerland", 20 uur, Herv. Jeugdgebouw, IJmuiden-Oost. Chr. Meisjesclub „Kleine Kracht", als Maandag 27 April. Toneelver. „Varia" en Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, voordrachtavond door Georgette Hagedoorn, 20 uur, Rex Theater. Thalia, 20 uur:,„Singin' in the Rain". WOENSDAG 29 APRIL Ned. Hervormd Kapelkoor, concert in de Ned. Hervormde Kerk (dorpskerk) te Santpoort. Ned. Christen Vrouwenbond afd. IJmui den, Jaarvergadering, 19.30 uur, Gebouw Cultureel Centrum, Moerbergplantsoen. Thalia, 20 uur: „Singin' in the Rain". Rex, 20 uur: „Sirocco". ADVERTENTIE LANGE NIEUWSTRAAT 773 TEL. 4968 De onderlinge wintercompetitie van DCIJ, die in September 1952 met vierenveertig spelers werd begonnen, is voor alle klassen zo goed als beëindigd. In de selectie-afde ling won Piet Roozenburg zijn laatste partij. Laros en Ligthart deelden de punten, zodat de stand in de selectiegroep nu is: P. Roo zenburg 14 (uit 8), A. Ligthart 8 (uit 7), H. Laros 5 (uit 6), C. Suyk 4 (uit 6), B, Dukel 3 (uit 6). In de hoofdklasse werd niet gespeeld. Aangezien vier spelers automatisch degra deren zijn voor deze plaatsen J. Wort, C. Kaan, H. van Nieuwenhuizen en J. Visser aangewezen. Vast staat dat Jelle Post naar de hoofdklasse zal promoveren. De kam pioenstitel kan deze speler practisch niet meer ontgaan. Wanneer Koppelman zijn laatste drie partijen wint, komt hij ook op een puntenaantal van 24. Daar Jelle Post echter nog één partij moet spelen met Brouwershaven is remise al voldoende voor de kampioenstitel eerste klasse. Voor de tweede plaats heeft Jan Waal de mooiste kans. Hij zal ook naar de hoofdklasse pro moveren. W. Freeken is weer enige plaatsen op de ranglijst gestegen door een knappe over winning op D. Woord. Kok Sr. kreeg een nederlaag van J. de Boer en schakelde zich daardoor uit als candidaat voor de eerste plaats. In het „na-tournooi" kreeg de DCIJ op richter Piet Visser zijn eerste nederlaag van P. Kok Jr. Daar Opa van de Bos zijn partij tegen H. v. d. Vis tot winst bracht heeft deze 76-jarige veteraan de leiding van de „sluitgroep-B". W. Freeken klopte D. Woord. Voor het „Vrijhoftournooi" leverden Heime Langbroek en H. Swier strijd. Dit duel eindigde in remise. J. v. Straten ver loor van H. Nieuwenhuizen, die sinds Maart zijn „coming back" viert. Partij van O. Ott en C. Kaan werd afgebroken. In de derde groep verloor v. d. Versluis van W. Schoen, Jos Bierman overwon W. Schoen en W. Gravemaker. J. de Boer staat met 6 ge speeld en 11 punten bovenaan. De dammers in Kennemerland komen op 8 Mei in het „Hof van Holland" te Haarlem bijeen in een buitengewone ledenvergade ring. Er is een bestuursvoorstel wat inhoudt dat Kennemerland aan de Koninklijke Ne derlandse Dambond wil voorstellen het speeltempo aanzienlijk te verhogen, name lijk tot 60 zetten in anderhalf uur. (Nu is het speeltempo 45 zetten in anderhalf uur). Dit voorstel is van ingrijpende betekenis en het bestuur motiveert haar voorstel met de nadelen van het huidige en de daaruit voortvloeiende afgebroken partijen. Voor het Kennemer district zal eerst een proef voor het komend seizoen in de le, 2e en 3e klasse worden gehouden. Oud-IJmuidenaar gepromoveerd Aan de Technische Hogeschool te Delft promoveerde gisteren tot doctor in de Tech nische Wetenschappen de vroegere IJmui- denaar, de 24-jarige Heijme Breederveld, op een proefschrift getiteld „Bijdrage tot de kennis der organische siliciumverbindin- gen". Doctor Breederveld werd te Maas sluis geboren, bezocht te IJmuiden de Marnixschool en daarna het Christelijk Ly ceum in Haarlem. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bij prof. Coops en aan de Technische Hogeschool te Delft bij prof. dr. ir. Waterman. Laatstge noemde hoogleraar trad als zijn promotor op en opponeerde tegen proefschrift en stellingen. De jonge doctor werkt sinds enige tijd bij de Bataafse Petroleum Maatschappij en is woonachtig te Bloemendaal. DONDERDAG 30 APRIL (Koninginnedag) Koninginnefeest door de verschillende Oranjeverenigingen in alle delen van de gemeente. Thalia, 19 en 21.15 uur: „De zoon van Ali Baba". Rex, 20 uur: „Sirocco". VRIJDAG 1 MEI Nutsbibliotheek, uitlening van 19.30 21.30 uur, Heidestraat. Thalia en Rex Nieuw programma. ZATERDAG 2 MEI Supportersvereniging „Rood Wit", 20 uur Café Flora, cabaretavond. C.J.M.V. IJmuiden, feestavond m.m.v. „Die Rooyrocks", 20 uur, Herv. Jeugd gebouw, IJmuiden-Oost. Thalia en Rex Nog niet bekend. In Rex draait Zondagochtend een der weinige Russische films, die sinds jaren niet een zekere traagheid in ons land rou leren: „Woudsprookje". De voorstelling, die onder auspiciën van de Algemeen Culturele Raad wordt gegeven, is de aan dacht dus alleen daarom al waard, maar bovendien verdient dit „Woudsprookje" de belangstelling uit hoofde van zijn sereni teit. Het is in de allereerste plaats een natuur-documentaire, volgens het systeem der Sovjet-color en het verhaal komt daardoor duidelijk en bewust op de twee de plaats. De haast sprookjesachtige sfeer, die de filmers wisten vast te houden en de obser vatie van het dierenleven in de vrije na tuur maken deze rolprent tot een zacht- glanzend juweel, zonder de brillance wel iswaar, die Walt Desney met zijn Bever vallei ten toon spreidde maar in haar soort toch wel een uitermate geslaagd product der Russische cinématografie. De heer J. J. Bolland, lid van de com missie voor natuurbescherming in Velsen zal de film inleiden. Het voorprogramma vermeldt onder meer de beroemde Cavalcanti-short „Night mail", het fascinerende filmpje over de Engelse posterijen, dat zich met Hornec- kers „Blijdorp" en een natuurfilmpje uit Zwitserland voortreffelijk bij dit waardige programma aansluit. F. IJMUIDEN Dokters Van de groep artsen, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst zijn, uitsluitend in spoedgevallen, van Zaterdag 1 uur tot aan het spreekuur van Maandag morgen te raadplegen de artsen: J. H. van Ginkel, Kennemerlaan 123, tel. 4058 en .T. Mac Daniel, de Genestetlaan 4, tel. 4203. Voor de niet aangesloten doktoren neemt waar de arts W. van Haselen, Leeuwerik laan 52, tel. 4290. Apotheken Zondags- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door Kennemer Apotheek, Wijk aan Zeeërweg 101, tel. 4204. Verloskundigen In spoedgevallen raadplege men tussen Zaterdagmiddag 2 uur en Zondagavond 12 uur mej. J. Winter. Evertsenstraat 3, tel. 5259, of mevrouw Bakker, Snelliusstraat 53, tel. 5053. VELSEN-NOORD EN BEVERWIJK Dokters Van Zaterdag 12 uur tot Zondagmorgen 9 uur: dr. K. K. Visser, Zeestraat 116. tel. 3450. Van Zondagmorgen tot 's nachts 12 uur: dr. G. Versélewel de Witt Hamer, Vondellaan 60, telef. 3969. Verloskundigen Mejuffrouw A. Zandvoort, Bornstraat 43. Apotheken Apotheek Reindersma, Wijkstraat 164, te lefoon 3883 doorlopende nachtdienst, be halve van Zaterdag 18 uur tot Maandag 8 uur. Tijdens het weekeinde neemt waar: Apotheek EI. v. d. Kolk, Zeestraat 27, tele foon 3820. SANTPOORT Dokters In spoedgevallen is de arts: J. J. Hekman, Hoofdstraat 236, tel.e 8510 te raadplegen. Apotheken Apotheek De Wilde, Broekbergenlaan 42, Santpoort-dorp, tel. K 2560 8284 en Bloe- mendaalse Apotheek, Bloemendaalse weg 85, Bloemendaal, tel. K 2500 22181. VELSEN Wijkverpleging Voor Santpoort Zr. I. de Jong, Brederood- seweg 45. tel. 8756. Voor Velsen-Noord, Velsen en Driehuis Zr. Sj. Koerse, Leeu weriklaan 21, IJmuiden-Oost. Voor IJmui den en IJmuiden-Oost Zr. T. de Beurs, Lijsterlaan 21, tel. 4378. Het Nederlands Hervormd Kapelkoor zal onder leiding van dirigent H. J. de Haas op Woensdag 29 April een concert in de Hervormde kerk te Santpoort geven. Aan dit concert werken mee het kinder koor onder leiding van Albert de Groot, de sopraan mevrouw B. den OtterSlot boom, Gerard Hurkmans (tenor), Henk van Monsjou (bas) en Albert de Groot (orgel en piano). H. J. de Haan heeft de algehele leiding. Na de pauze zal „Das Lied von der Glocke" worden uitgevoerd. Als seizoensluiting heeft „Fryske Trou", de Friese vereniging in Velsen, gisteravond R. W. Canne's comedie „De Stikelbaerch" geprobeerd min of meer als tegenwicht vain de ernstige „Nijtooer" van de vorige keer. Canne heeft met dit voorheen door haast alle „krite's" geadopteerde stuk slechts de gulle lach gezocht en geen charge was hem te erg om dat te waar deren doel te bereiken. Maar door het hele zotte verhaal van de meer dan lastige logée heen, loopt de waarschuwing om het niet te bont te maken, omdat de vaak ge slaagde dialogen dan gemakkelijk naar de klucht gaan rieken. „Fryske Trou" heeft gisteravond in het Jeugdhuis lang niet al tijd op het rode licht gelet. Jan Brouwer en zijn vrouw Richt heb ben dus een ver familielid „ütfenhüs" en bet is wél een fraai lid van de familie, deze Omke. Omke tiranniseert het hele gezin, de meid en de buurt incluis met zijn stompzinnig egoïsme en geeft aldus han delend de geschiedenis haar naam: Het stekelvarken. Hij begrijpt alle zachte en zelfs harde wenken om op te krassen ver keerd en vindt zichzelf bijzonder geslaagd, ondanks de ruzies, die er in en buiten het gezin ontstaan door het voortdurende sto ken van deze bemoeizuchtige vrijgezel. Als er dan een weduwe opdaagt, die Omke wel lijkt, gaan de zaken helemaal scheef en er is een halve revolutie nodig om het gezin Brouwer weer in rustiger water te brengen. Drie rollen dragen dit rijkelijk met mis verstanden doorspekte gegeven: Omke, de heer des huizes en zijn Richt. Vooropge steld zij, dat dit drietal de zaal volledig op de hand had doordat zowel Y. Ypma als de recalcitrante logée, mevrouw v. d. Meulen als Richt en D. Boonstra als de baas gedegen rolkennis aan ongedwongen spel paarden. Toch gingen de beide man nen een paar- keer over de schreef: Omke dikte zijn stommiteiten dermate aan, dat hij er af en toe lichtelijk sympathiek door werd en de mokkende gastheer was alleen maar zó nijdig, dat hij niet eens meer beklagenswaardig was. Hij verdiende het gruwelijk lot, dat de gast hem te torsen gaf. ^Mevrouw Visser, die dit keer de dienst bode Tet voor haar rekening nam, voelde zich kennelijk niet thuis: zij had de wat sullige gedienstige moeten zijn, die ten slotte haast ontploft vanwege de oom, die alles beter weet en zich overal mee in laat, maar ze werd een aardig wicht, dat niet over zich lopen laat. De weduwe-op-vrijstersvoeten (moeike Eonnema) kreeg van mevrouw Hiemstra het volle pond: ze chargeerde er lustig op los, maar bleef niettemin binnen de per ken van het aanvaardbare, waar haar minnaar in zijn verliefdheid meermalen buiten kwam. Ik had sterk de indruk, dat de tonelis ten van deze avond diepte in een stuk hebben willen leggen, dat geen diepte verdraagt en dat ze daarom te zeer zijn gaan overdrijven: Germen Prükje bijvoor beeld, de ongewassen knaap, die met Omke uit vissen gaat (waarom was zijn overhemd zo smetteloos?) leed mee aan de algemene ziekte van hoe-dikker-hoe- beter. Een deel van deze half-foutieve opvat ting moet geschreven worden cp de te langdurige repetities als gevolg van het uitstellen der voorstelling; een ander deel op het gemakkelijke succes, waarop een verhaal als het onderhavige kan rekenen. Dat succes is er gekomen, maar of het deze ploeg, die meer in de mars blijkt te hebben, helemaal gesmaakt heeft, blijft voor mij de vraag. Overigens: er is veel gelachen en misschien is daarmee het recht van deze voorstelling volledig be wezen. J. FOLKERTSMA De Santpoort.se toneelvereniging „Jan van Dommelen" geeft op Dinsdag 28 April een opvoering van mr. H. M. Plantens to neelstuk „Het geheim van dr. Spencer" in „Zomerlust" aan de Hoofdstraat. Regisseur is F. Hunsche. De employé tweede klasse, de heer F. J. Köhnke neemt op 1 Mei na een diensttijd van tien jaar afscheid van zijn collega's op het postkantoor Beverwijk, daar hij zich in het zakenleven gaat begeven. De heer Köhnke, die in de afgelopen jaren een populaire figuur bij het publiek is geworden, gaat binnen afzienbare tijd in compagnonschap met zijn schoonvader de heer D. Veter een zelfbedieningswinkel aan het Marktplein te IJmuiden openen. SNK brengt „Wie zonder zonde is" De toneelvereniging „Streven naar kunst" te Beverwijk besluit haar winter seizoen met de opvoering van het toneel spel „Wie zonder zonde is" van Eugène O'Neill. Deze opvoering vindt plaats op Zaterdag 9 Mei in 't Centrum. De afdeling Beverwijk en omstreken van het Witte Kruis houdt op Maandag 27 April in het wijkgebouw Baanstraat 35 een voorjaarsledenvergadering. Op deze bijeenkomst zal het voorstel nieuwe opzet der afdeling Gezinszorg wor den besproken. Voorts vermeldt de agenda de verkiezing van een bestuurslid in de vacature, ontstaan door bedanken van de heer A. Mak. Ondernemingsraad in discussie De Nederlandse Katholieke bond van werkmeesters in de kring Beverwijk houdt op Vrijdag 1 Mei in hotel „Parkzicht" de jaarvergadering. Op de agenda staat o.a. een bestuursver kiezing; aftredend zijn de heren Pekel, Verkooyen en Koelman, die zich allen her kiesbaar stellen. Voorts zal de hoofdbestuurder Kee een lezing houden over het onderwerp „Vor ming, doel en totstandkoming van de on dernemingsraad". Toertocht van KMC De Kennemer motorclub te Beverwijk organiseert op Zondag 26 April bij gunstig weer een toertocht voor motor- en brom fietsberijders. Het doel van deze tocht is een kijkje te nemen bij- en in het pompstation van het waterleidingbedrijf te Bergen. De deelnemers vertrekken 's morgens om 9 uur van hotel „Parkzicht". Woensdag heeft de afdeling Beverwijk van het Instituut voor Arbeiders-ontwikke ling een goed bezochte jaarvergadering ge houden. De verslagen van de secretaris ge tuigden van een gezond verenigingsleven. Het aantal leden steeg van 75 tot 109 op 31 December en bedraagt nu zelfs al 126. Besproken werd hierna de groeiende wenselijkheid van een goed functionnerend agenda-bureau voor Beverwijk. Bij de bestuursverkiezingen werd voor de heer F. Bruyns, die wegens drukke werkzaamheden als voorzitter zijn functie moest neerleggen, mevrouw G. van Eyke- lenBestenbreur gekozen. Ook de heer A. v. d. Welle wenste niet meer herkozen te worden en in zijn plaats kwam de heer R. Stephan. Bovendien werd de heer H. Hoog- bruin aan het bestuur toegevoegd, speciaal voor het Natuurvriendenwerk. Tenslotte werd nog gewezen op de ster- tocht naar Vierhouten op 27 en 28 Juni, waarvoor men zich bij het bestuur van het Instituut kan opgeven. Hemdenliefhebbers houden jaar vergadering De Beverwijkse politiehondenvereniging „Westerhout" zal op Maandag 27 April in de zaal van het sportpark haar jaarvergadering houden. De agenda vermeldt naast de gebruikelijke verslagen een bestuursverkiezing. Een nieuwe lent' een nieuw geluidZo redeneert ook de heer J. Wagenaar, de beiaardier van het carillon van de Domtoren te Utrecht. Momenteel is hij bezig met het „versteken" van de speeltrommel van het carillon, een werkje, dat slechts drie maal per jaar geschiedt. De laatste hand wordt gelegd aan een model van een „stad van de toekomst", te zien op de Industriële Jaarbeurs te Milaan. Over belangstelling heeft het Kennemer Staten show-orkest „De Velno's", dat gis teravond in het Luxor Theater optrad, zeker niet te klagen gehad. Tot op de laat ste plaats was de zaal bezet met liefhebbers van jazz en dansmuziek, waaruit overdui delijk bleek dat Barend Kufhus en zijn mannen nog altijd rijzend zijn aan de ster ren-hemel van die lichte muze. Nadat de voorzitter van Kennemer Staten, de heer ir. J. H. Vroege, met een kort woord geopend had, weerklonk de openings-tune van de Velno's door het theater, waarmede het uit drieëntwintig nummers bestaande programma werd geopend. Mary Green als lady-crooner zong onvermijdelijkerwijs „Half as much", maar hieruit bleek toch wel direct, dat het show-orkest nu over een prima vocaliste beschikt. Ook Nico Out heeft een aardige stem, maar als deze jon geman zich in de zangkunst wil handhaven, zal hij er wat aanvalliger bij moeten staan. Ed Goode heeft een paar prima trompet- soli ten beste gegeven. „Struttin' with some Barbeque" en „Blues in the night" waren raak en zuiver. Een technisch haast vol maakte en buitengewoon gevoelige vertol king gaf deze trompettist van „Perdido". Jan Spanjaard liet horen, dat hij de klari net al langer bespeelt in „Clarinet takes the lead" en natuurlijk: „Meet mister Calleg- han". Bij Barend Kufhus is de leiding van „De Velno's" in goede handen; de leden van de band raken volmaakt op elkaar ingespeeld, wat in alle nummers sterk tot uiting komt. Als intermezzo van deze avond trad de Nederlandse fluiter Jan Tromp op, die vooral met een wals uit de „Vogelhandier" en „From the time you say good-bye" veel succes oogstte. Minder geslaagd daaren tegen waren de conférences van Kostja van Katwijk, die soms uitgesproken flauw waren en vaak uit „oude kost" bestonden. Bridgeuitslagen „Sans Atout" De voornaamste uitslagen van „Sans Atout" in wedstrijden om het club- en af delingskampioenschap waren deze week als volgt: Afdeling B 1. heren BulüHoo- geboom 115 m.p.; 2. heren Eickhout— Haver 114/4 m.p.; 3. mejuffrouw Hamel heer Koudijs 95 m.p.; 4. heren Luttik Boom 93'A m.p.; 5. heren HoenKerkhof 93 m.p.; 6. heren Stiphout—v. d. Zon 92 m.p.; afdeling B 1. heren WinkelCor- ridon 6914 m.p.; 2. heren KrabTabak 69 m.p.; 3. mevrouw Tabakheer De la Deijne 64 m.p.; 4. dames GroenKamphuis 64 m.p.; 5. heer en mevouw v. Aalst 63 m.p. XJOOOOOOCOCOOOOOCXXXXXÏCOOOOOOOOOOOOOOOOCOCXXOOOOCOOOOCOOC O Evenals vorig jaar zal de Luilakmarkt j in de nacht van Vrijdag op Zaterdag I voor Pinksteren weer op de Breestraat worden gehouden. Daar die winkelslui- tingswet 1951 er nu is gekomen, zal het j noodzakelijk worden voor deze traditio- nele bloemenmarkt ontheffing te ver lenen voor de „verboden van het ge opend houden van winkels na 18 uur en voor het uitoefenen van de markt- handel tussen 19 en 5 uur". Maar dat zal wel lukken: de winkelsluitingswet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om per jaar 21 dagen aan te wijzen, waarop van de verordening afgeweken mag worden, en B. en W. van Beverwijk hebben inmiddels bij de raad al een vriendelijk voorstel ingediend om nu van deze mogelijkheid gebruik te maken. I In dit voorstel wordt gesproken over ..het houden van een Luilakmarkt van Vrijdags 19 uur tot Zaterdagmorgen vijf I uuren de openstelling van alle winkels i in de gemeente, Vrijdags voor Pinkste- ren, van 19.30 tot 22 uur. Ledental van Koninginnedag stijgende De vereniging Koninginnedag kampte de laatste jaren met een sterk tekort aan leden, waardoor dienovereenkomstig ook het financieel aspect dezer vereniging niet al te rooskleurig was. Verscheidene pogin gen om hierin verbetering te brengen faal den. Een der leden van het bestuur maakte echter een pakkende rijm en deze werd via de scholieren aan de ouders gedistribueerd. Het resultaat was dat het ledental van 735 tot 960 steeg. Het bestuur van Koninginne dag hoopt nu dat spoedig het eerste dui zendtal volgeboekt zal kunnen worden. ADVERTENTIE 'Si ■- van 4 9. 75 tot 125 «li; Kennemerl 24 Donderdag 23 April kwamen de haven van IJmuiden binnen: Argos van Rotterdam. Louise Bergmann van Rotterdam. Jupiter v. Rotterdam. Nordkap van Antwerpen. Ameri can Counseler van Antwerpen. Edenside v. Grimsby. Westerdok van Londen. Ottina van Hamburg. Boreas van Antwerpen. Cótes du Nord van Duinkerken. Elbing 8 van Ant werpen. Rijnstroom van Londen. Ganncp v. Londen. Zaanstroom van Hull. Canopus van Newport. Ceram van Khorramshahn. Vertrokken zijn: Theano naar Rotterdam. Araor naar Hamburg. Ino naar Swansea. Sambetti naar Antwerpen. Ara naar New castle. Louise Bergmann naar Hamburg. Tippy naar Brazilië. Reyas naar Falmouth. Bonny naar Bremen. American Counseler naar Rotterdam. Epa naar Antwerpen. Frie da naar Hamburg. Java naar Hamburg. Fennia naar Abö. Salawati naar Atnwerpen. Hecuba naar Hamburg. VRIJDAG 24 APRIL Luxor, 7 en 9.15 uur: „Singin' in the Rain". Kennemer Theater, 7 en 9.15 uur: „The African Queen". W.B., 8 uur: „'VVïeker^.te paard". Kennemer Theater, 8 uur: De Monica's met medewerking van de Ristoma's. Mis met de makreel. Er was gisteren zo'n overvloed van makreel aan de markt en dat na een Woensdag, die er ook dik in had gezeten dat de prijs het niet lan ger hield. De Gelria verkocht als eerste schip weliswaar bijna alles, maar met de Polderman ging het al heel wat moeilijker en de Bergen Irof als laatste de slechtste markt. Rehaco en invriezen. De Rehaco nam wat makreel af en de reder van de Bergen heeft een voorraadje laten invriezen, wat met het oog op de vismeelprijs van 4.5') nog zo absurd niet is. De handel „zat" echter vol; de rokers konden niet meer hebben dan ze verwerken kunnen en ook de fabrieken hadden voldoende. En als de dichte vis een dag moet overstaan, wordt ze er beslist niet beter op. Rondvis ook dalend. De rest van de Gelria wat kool vertoonde eveneens een dalende tendenz: de honderd kisten zwarte kool zaten om en bij de 52 en de beste wijting bracht het niet verder dan tot 20. Fijnvls dito. Bij eergisteren vergele ken zakte ook de tong niet onaanzienlijk: de lappen bleven hangen op 1.85, maar de grootmiddelsoorten liepen terug tot 1.47 en de klemmiddel duikelde tot 1.50 en de tong I bracht niet. meer dan 1.65 op, terwijl voor slips een daalder werd betaald. Geen grove schol. Ondanks het feit, dat er geen grove schol aan de markt was, hield de overige schol zich ook niet staan de: de enen van de kust zakten tot 25 en de tweeën begonnen op diezelfde koers om later te degraderen tot ongeveer 18. Naar grootte en kwaliteit deed de schol drie tussen de 8 en de 14.50. Gelria aan de top. Dank zij de gun stige eerste beurt voor de makreel maakte de Gelria gisteren voor zijn dertiendaagse reis nog 22.900; de Polderman maakte voor negen dagen 12.900 en zoals gemeld moest de Bergen zien uit te komen met 10.300 voor zeven dagen. Sumatra koos eieren voor geld. De Sumatra zag het zwerk gisteren drijven en bleef liever de markt van vandaag af wachten. Het schip heeft 1200 kisten, waar van 1140 makreel, maar of het uitstel red ding is geworden, staat nog te bezien. Haring zonder dure kop. Ook de ha ring deed mee in de algemene depressie; de eerste (en de beste) bracht het nog tot vijftien gulden de kist, maar van de tweede afslag bleef al alles staan en daar men de haring ook al niet een dag kan laten staan, ziet het er met deze visserij evenmin roos kleurig uit. Beetje export Nadat er in geen tijden export van garnalen is geweest, fleurde de zaak gisteren weer even op door een kleine bestelling voor het buitenland. Voor de aanvoer van 1150 kilo flauwe garnalen werd tussen de 0.41 en 0.54 betaald, maar de bofferds, die over de grens ver dwenen, brachten 0.90 per kilo op. De hoogste vanger was weer de IJM 202 met 144 kilo flauwe en 115 kilo zoute garnalen. Sleepje. Gistermiddag sleepte de KW 92 de IJM 226 de IJmuidense vissershaven binnen. De IJmuidenaar had motorpech. Vaarwel. Na het stellen van het kom pas in de Bergingshaven en met de Noorse vlag aan de stok op het achterschip is de logger Cornelis dc Boer gistermiddag om streeks 5 uur naar Noorwegen vertrokken. Zoals gemeld zal het schip in de fjorden in de vaart worden gebracht als vrachtschip. Uit het IJsselmeer. Aan de visafslag van Urk werd Woensdag door 118 vaar tuigen aangevoerd 4444 pond kuilpaling, prijs 0.880.95; 1417 pond liinaal, prijs 1.011.05; 77 pond fuikaal prijs 0.83— 0.85 en 1675 bak nest, prijs 2.40 per bak van 3714 kilo. Opgeschort. Door de grote aanvoer makreel is het ontslag van personeel, dat bij de N.E.C.O. was voorgenomen, voor enige tijd opgeschort. In de komende weken ondergaat de vis- conservenfabriek een verbouwing, waar door een gedeelte komt stil te liggen. Naar Grimsby. De logger „Doggers- bank" (KW 75), die verleden week na een lange gedwongen rust weer in de vaart is gekomen, viel direct midden in de makreel visserij. In viif etmaal had schipper Guyt 500 kisten buit gemaakt. Met een prima kwaliteit vangst aan boord wilde de rederij eens een kans wa gen in Grimsby, waar toch ook makreel genoeg wordt aangevoerd. De besomming kwam op 7000 en daarmee was de be manning dik tevreden. Direct na de markt heeft schipper Guyt de trossen losgegooid om weer naar de makreelvelden terug te gaan. Ook weg. De oude kusttrawler IJM 97 Bruinvis van de rederij Marezaten is Donderdagmiddag bij de oude trawlers in de haringhaven vandaan gehaald en aan de Zuidzijde neergelegd. Deze trawler was reeds eerder verkocht naar Noorwegen. Zaterdag verlaat de Bruinvis de haven, gesleept door een sleep boot van Wijsmuller. Vlootvaria, Een surveybeurt krijgt de kotter KW 210. Het schip is leeggehaald en zal een flinke opknapper krijgen. De logger KW 95, de Toenadering, zal ook geruime tijd aan de Zuidzijde blijven lig gen. Er wordt namelijk een nieuwe motor in het schip geplaatst, als de oude Krom houtmotor is verwijderd. En het zal wel Juli of Augustus worden voor het karwei gereed is. De KW 16 heeft ruim negen weken aan de Zuidzij stil gelegen voor motorrevisie. Nu gaat de logger nog een trawlreisje ma ken. Met de KW 19, welke in de maand Fe bruari aan de rederij Haasnoot is gekomen, is de Cornelis Marinus (KW 16) een logger die de uitlaat van de motor nog in de ach termast heefc. Marktberichten. Noteringen: heilbot 2.80-2.20, gr. tong 1.87-1.79, grm. tong 1.61- 1.44, kim. tong 1.66-1.50. kl. tong I 1.69- I.58, kl. tong II 1.58-1.49, tarbot I 1.70-1.45, alles per kilo; tongschar 70-66, kl. tong schar 46, schartong 23, kim. schol 49-47, kl. schol I 31-22, kl. schol II 36-13, schar 14-8, bot 14-8, verse haring 17-11, makreel II.8-10, kl. schelvis I 53-46, kl. schelvis II 41-22, wijting 27-8, gr. gul 29, mid. gul 32, kl. gul 21-15, kl. wolf 37, poontjes 23-14, kl. koolvis zw. 26.50-25, kl. koolvis wit 35, alles per 50 kilo; gr. kabeljauw 114-61, gr. koolvis zw. 56-51, gr. wolf 60, alles per 125 kilo. Aanvoer: 230 kisten tong en tarbot, 5 heilbot, 18 tongschar en schartong', 900 schol, 140 schar, 20 bot, 293 haring, 2560 makreel, 53 schelvis, 345 wijting, 180 kabel jauw en gul, 5 wolf, 7 poon, 54 koolvis, 30 diversen, totaal 4840 kisten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 11