Morgen langste en grootste corso der bollenstreek CORK Export een levensbelang voor Nederlandse auto-industrie 1000 BROEKEN D.D.D. PANDA EN DE HAND-VIS Wereldnieuws j Zoek la het zo }Bloemensymphonie" vol mythologiehistorie eti fantasie De radio geeft Zaterdag Hunter straaljagers voor de luchtmacht Castella Bloemenzeep wint veler harten! Keus in Castella is groter geworden Maatregelen voor het verkeer Drie jaar geëist tegen textielkoopman Letterlijk IEDERE vrouw kan mooi zijn Staatssecretaris Veldkamp opende R.A.I.'expositie van bedrijfsauto's Acht jaar geëist tegen Poolse zeeman Oecumenische herdenkingsdienst M. DOUWMA EN ZOON VRIJDAG 24 APRIL 1953 ADVERTENTIE MORGENMIDDAG om één uur zal het grootste bloemencorso, dat het bollenland tussen Bennebroek en Sassenheim ooit in haastig nachtwerk en na wekenlang timmeren en stroo-vlechten tot een welriekende stoet samenvlocht, van de Hillegomse Oosteinderbrug naar het Zuiden vertrekken. Eénenvijftig wagens, drie kilometer lang, een half uur kijken naar een bloemensymphonie, die Zundert en Aalsmeer samen in alle vriendschap zal moeten verslaan. Gistermiddag al werden de eerste der millioenen hyacintennagels op het stro en het mos gestoken, zodat de wagen van de zonnegod Helios kleur op de flanken begon te krijgen en de golven, waarop een zeemeermin met haar gouden haar zal spelen, leken te gaan kruiven in het diepste blauw, dat de bloe menvelden voort kunnen brengen. Vannacht is er doorgewerkt en vanavond worden de lichten in de schuren evenmin gedoofd, want om acht uur Zaterdagoch tend zullen de praalwagens al naar de start moeten komen, wil het verkeer er niet op vastlopen. De kunstenaars, die verscheidene dezer wagens op papier ontwierpen een Van Driel uit Aanstelveen en een Guthschrnidt uit Den Haag hebben er bij gestaan, terwijl uit stro, mos en kippengaas werd opgetrokken, wat hun verbeelding schiep: ze hebben er zelfs verbaasd bijgestaan. Want het is vooTwaar geen sinecure, om van weerbarstig stro een vloeiende -golf slag te plooien of rond een paardensilhouet van doodgewoon board een slan'ke draver te boetseren, d'ie in de hals en op de benen zelfs de spanning der spieren vertoont. Helios kan tevreden zijn: hij krijgt twee beste dravers voor zijn zonnewagen. Een paard is een paard Al waren de deelnemers aan dit corso dan ook vrij wat hun ontwerper betrof, vele firma's kozen de wiiste weg en na-men een erkend ontwerper in de aim en al zal het bouwwerk zijner handen dan ook maar een paar uur werkelijk leven onder de bewonderende blikken der duizenden langs de kant: het verwijt, dat dat paard geen paard was en die golf geen golf kan niet zoals vroeger jaren gemaakt worden. „Bloemensymphonie" was het motto dit jaar. De vele klinkende namen van de bol- lenrassen hebben telkens weer de makers geïnspireerd tot een symboliek, waarbij ze of in de mythologie, de historie of zomaar in de vrije fantasie terecht kwamen. Er is een bloem, die „Queen of the Whites" heet. Ziet ge de praalwagen, die het blanke ko ninginnetje moet vervoeren, al voor u? Dan is er een tulp met de naam „rirano- cence" en deze onschuld is ook niet zo moeilijk uit te beelden. „Sieraad van Flo ra" wordt al wat ingewikkelder, maar daar de firma M. van Waveren uit Hillegom,. die deze naam koos, op de Keukenhof een bronzen beeldje heeft geëxposeerd, dat deze erenaam volledig verdient, zette zij ha-ar wagen op rond d'ie plastiek, bekroond door een gracieuse tempel der liefde. „Mo zart" zal zo moeilijk niet zijn, daar „Coro nation" wordt alweer lastiger en „Bird Eyes" valt evenmin mee. Geheimzinnigheid Maar in de loodsen wordt het voor elkaar gebracht met ga-as en mos. bestoken met de bloemkelkjes van de hyacint. De grote bazen staan er bij, zolang het werk het lijden kan en ze hebben opdracht gegeven, niemand toe te laten in de keuken van hun pronkstuk. Het comité zal toch vooraf moe ten goedkeuren, werd er gezegd. „Je krijgt mijn wagen niet te zien, voor hij Za terdag op straat komt", antwoordde de baas „en als 'ie niet bevalt stuur je hem maar terug". Zonneveld en Philippo uit Sassenheim wéten dat hun zwanenfantasie het doen zal morgen. De verschillende commissies, die al in December aan de voorbereidingen begon nen, hebben overigens weinig barricades hoeven te nemen en ze zijn erg tevreden over de grote deelneming uit het bollenvak zelf: waren er verleden jaar maar twee praalwagens uit de streek, nu worden het er zestien, buiten de versderde personen auto's. Volgens de secretaris van het dage lijks bestuur, dat het Centrale Comité zich koos, d-e heer C. M. Jacobs, is de -grote belangstelling van alle kanten voor dit Ard^th ADVERTENTIE Krabben en peuteren maakt de AA®-*.kwaal steeds ererer. De helder s_ kwaal steeds erger. De helder UltSl3CI vloeibare D.D.D. dringt diep in de porigr door. zuivert, ontsmet en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN HILVERSUM I, 402 M. 7.00 Nieuws. 7.10 Platen. 7.15 Gewijde mu ziek. 7.45 Gebed. 8.00 Nieuws. 8.15 Platen. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.40 Platen. 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Platen. 11.00 Voor de zieken. 11.45 Concertgebouworkest. 12.00 Angelus. 12.05 Lunchconcert. (12.3012.33 Land- en tuinbouwmededelingen). 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws. 13.20 Lunchcon cert. 14.00 Boekbespreking. 14.10 Piano. 14.20 Engelse les. 14.40 Mannenkoor. 15.05 Kro niek van letteren en kunsten. 15.40 Harmo nie-orkest. 16.00 De schoonheid van het Gregoriaans. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Hockeywedstrijd EngelandNederland. 17.45 Voetbalwedstrijd NederlandBelgië. 18.00 Lichte muziek. 18.15 Journalistiek weekoverzicht. 18.25 Amusementsmuziek. 18.45 Buitenlandse correspondenties. 19.00 Nieuws. 19.10 Platen. 19.20 Parlementsover- zicht. 19.30 Platen. 20.25 De gewone man. 20.30 Lichtbaken, causerie. 20.50 Platen. 21.00 Gevarieerd programma. 21.50 Actualiteiten. 22.00 Amusementsmuziek. 22.30 Platen. 22 45 Gebed. 23.00 Nieuws. 23.15 Nieuws in Espe ranto. 23.2524.00 Residentie-orkest en solist. HILVERSUM H, 298 M. 7.00 Nieuws. 7.10 Platen. 7.15 Gymnastiek. 7.30 Platen. 8.00 Nieuws. 8.18 Platen. 8.30 Orgel. 8.55 Voor de vrouw. 9.00 Platen. 10.00 Tijdelijk uitgeschakeld, causerie. 10.05 Mor genwijding. 10.20 Voor de arbeiders in de continubedrijven. 11.35 Tenor en piano. 12.00 Platen. 12.30 Land- en tuinbouwmededelin gen. 12.33 Orgel. 13.00 Nieuws en commen taar. 13.20 Lichte muziek. 13.50 Weekjour- naal. 14.15 Mannenkoor. 14.35 Fries pro gramma. 15.00 Dansmuziek. 15.30 Causerie over veiligheid bij de arbeid. 15.45 Platen. 16.15 Sportpraatje. 16.30 Kamerorkest en soliste. 17.15 Voor de jeugd. 18.00 Nieuws. 18.20 Filmprogramma. 18.40 Regeringsuitzen ding: Zoeklicht op de Westerse Defensie 19.00 Artistieke staalkaart. 19.30 Passepar tout, causerie 19.40 Het Oude Testament in deze week, causerie. 19.55 Deze week, cau serie. 20.00 Nieuws. 20.05 Gevarieerd pro gramma. 22.00 Socialistisch commentaar. 22.15 Weense muziek. 22.40 Onder de pannen, hoorspel. 23.00 Nieuws. 23.1524.00 Verzoek- proegramma. BRUSSEL, 324 M. 11.45 Platen. 12.30 Weerbericht. 12.34 Operettemuziek. 13.00 Nieuws. 13.15 Platen. 14.00 Orkestconcert. 14.50 Platen. 15.15 Eth- nische muziek. 16.00 Verzoekprogramma. 16.30 Accordeon. 16.45 Engelse les. 17.00 Nieuws. 17.10 Accordeon. 17.25 Platen. 17.30 Orgelconcert. 18.30 Voor de soldaten. 19.00 Nieuws. 19.40 Platen. 20.00 Orkestconcert. 22.30 Nieuws. 22.45 Platen. 23.1524.00 Dans muziek. BBC 17 00—17.15 Engelse les voor beginnelin gen. Deel 6. (Op 224, 49, 41 en 31 m.). 22.00— 22.30 Nieuws. Spiegel van de week. Sport- ojurnaal. (Op 224, 49 en 42 m.). Het Amerikaanse Vrijheidsbeeld in opbouw voor het Bloemencorso. corso toe te schrijven aan de vele hoogte punten van de bollentiid 1953 en het daar uit voortkomende overweldigende vreem delingen-bezoek. Meneer Jacobs heeft het er overigens de laatste twee maanden maar volhandig mee gehad, ma-ar nu zijn dan toch de programma's klaar en de deur uit. Sport Morgenmidda-g rolt het. hopelijk onder een zonnige hemel (en er is in de bollen streek zelden zo vaak op de barometer ge tikt als nu) met de Koninklijke Militaire Kapel voorop gedurende de heenreis, het muziekkorps van de Holland-Amerikalijn als muzikale opening op de route terug. Waarschijnlijk zullen velen, die weken ge leden al met de voorbereidingen begonnen in de HOBAHO-hal van Lisse en bij de Copex in Hillegom, in de -grote loods van Zonneveld en Philippo en overal, waar het corso als de mooiste en nog niet eens de allerduurste reclame wordt beschouwd, zeggen: „Dat nooit weer". Maar volgend jaar komt er tooh wéér een corso. Want het is ook een beetje een sport geworden, deze kostbare kleurenstrijd van elk voor jaar. De tijden van aankomst in de verschei dene gemeenten zijn: 13,uur: vertrek van de Oosteinderbrug te Hillegom; 14,uur: aankomst te Lisse; 14,45 uur: aankomst te Sassenheim; 15,15 uur: keerpunt koffiehuis „De Uiver"; 15,45 uur: vertrek van dit keerpunt; 16,45 uur: aankomst te Lisse; 17,30 uur: aankomst te Hillegom Weere- straat hoek Van der Endelaan (eindpunt). De Rijksstraatweg tusen Bennebroek en Sassenheim zal voor het doorgaande ver keer worden afgesloten. Automobilisten, die hierlangs hun doel moeten bereiken, dienen met vertraging en omleidingen rekening te houden. De bussen van de NZHVM zullen met vertraging rijden. De bussen, die tot en met 12 uur uit Haarlem vertrekken, zullen Lei den nog bereiken en de bussen, die voor halftwaalf uit Leiden vertrekken kunnen in Haarlem aankomen. Daarna zullen tot on geveer halfzes slechts gedeelten van het traject Haarlem-Leiden en omgekeerd kunnen worden bereden. Verdacht van oplichting op grote schaal Tegen de op 12 September te Lugano gearresteerde 34-jarige Amsterdamse tex tielkoopman E. H. D. heeft de officier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam wegens oplichting drie jaar gevangenisstraf geëist. De officier zei in zijn requisitoir, dat hij vier gevallen oplichting van twee ban ken en twee handelsondernemingen voor een totaal bedrag van ruim 237.000 gulden ten laste had geleed, maar dat het aantal banken en particulieren dat D. heeft opge licht, veel groter is. De officier schatte het totaal bedrag van de oplichtngen op vijf ton. De verdachte gaf de feiten toe, maar zei nimmer de bedoeling te hebben gehad de genen van wie hij de gelden kreeg op te lichten. Hij zei de bedragen als leningen te hebben beschouwd in de vaste overtuiging, dat hij in staat zou zijn deze later terug te betalen. De officier van justitie merkte nog op dat D. overal dezelfde methode had gevolgd om credieten te verkrijgen toen hij als gevolg van de daling der textielprijzen in steeds grotere betalingsmoeilijkheden geraakte. Hij kreeg credieten los op vertoon van zelf te eigen name gestelde facturen en opslag- bewijzen. „De verdachte heeft, het van kantoor bediende tot koopman gebracht met een zaak, die in 1950 nog een omzet van ruim een millioen gulden had. Hij heeft echter niet het karakter om zaken van een der gelijke omvang te doen. Voorts heeft hij zich bezig gehouden met handel in metalen, die veel op smokkelarij lijkt", aldus de of ficier. Op 7 Mei zal de rechtbank uitspraak doen. De Nederlandse luchtmacht zal over enige tijd de beschikking krijgen over de Haw ker-Hunter éénpersoons straaljager. Deze vliegtuigen zullen ook bij de Fokkerfabrie ken worden vervaardigd. De Hunter is op het ogenblik in Enge land in aanbouw voor de Engelse lucht macht. Er bestaan twee typen: de Hun- ter F 2 met een Rolls Royce-stxaalmotor en d-e Hunter F 2 die met een sterkere Armstrong Siddeley-straal-motor is uitge rust. Alleen de Hunter F 1 zal waarschijn lijk in Nederland worden gebouwd. De Hunter F 1 is het eerst gedemon streerd op de Engelse luchtvaarttentoon stelling in September 1951. In de Engelse vakbladen werd vermeld, dat de Hunter F 1 snelheden van meer dan 1075 km. per uur kan behalen. Op de Engelse luchtvaarttentoonstelling van 1952 heeft de ïnvlie-ger van de Hawker vliegtuigenfabriek, Neville Duke, enige keren met de Hunter F 1 in duikvlucht de geluidsbarrière doorbroken. Het toestel heeft terugwijkende vleugels en staartvlakken. De luchtinlaten voor de in het achter de vleugel gelegen gedeelte van de romp aangebrachte motor bevinden zich aan de voorrand van de vleugel ter weerszijden van de romp. ADVERTENTIE vr 'V i Wederom een echt goed Castella-product. de nieuwe Castella Bloemenzeep, onverpakt, zodat U de mooie kleuren kunt bewonderen. en geurend naar frisse rozen. De prijs? Slechts t-w-i-n-t-i-g cent Nu kan in waarheid IEDERE vrouw een aan trekkelijk, fris uiterlijk hebbennu kan letterlijk IEDERE vrouw mooi zijn. Er is altijd een juiste soort Castella voor Uw huid of Uw beurs. U kunt zich houden aan de nu klassiek geworden Castella Schoonheidszeep (32 ct.). en mocht Uw huid vragen om zeer rijk schuim, dan ligt er Castella Spécial (32 ct. op U te wachten. Tenslotte: wilt U een klein bedrag besteden en toch een echte merkzeep kopen, gegarapdeerd door een befaamde naam, dan is er nu de nieuwe Castella Bloe menzeep van 20 ct. „De RAI-tentoonstelli-n-gen behoren tot de regelmatig terugkerende manifesta ties, die in binnen- en buitenland, grote belangstelling trekken. Het streven van het RAI-bestuur om deze expositie te verbeteren en uit te breiden, verdient grote waardering omdat deze tentoon stellingen voor een gezonde ontplooiing van de automobielbran-che in ons la-nd van grote betekenis zijn". Dit zei giste ren de staatssecretaris van Economis-che Zaken, dr. G. J. M. Veldkamp, in zij-n rede bij de opening der tentoonstelling van bedrijfsauto's in het RAI-gebouw te Amsterdam. De staatssecretaris zei voorts, dat de ver kopersmarkt voor auto's plaats heeft ge maakt voor een kopersmarkt. De autover koop gaat thans met veel meer weerstan den gepaard dan enige jaren geleden. De kopers stellen in het algemeen veel hogere eisen terwijl door de groeiende concurren tie een prijsverla-gende tendenz is opgetre den. De veranderde situatie vereist zowel va-n de automobielproducenten als van de autohandel de ontplooiing van de grootst mogelijke activiteit. Met name moet thans aan kwaliteitsverbetering en kostprijsver laging de grootst mogelijke aan-dacht wor den besteed. Kwaliteitsverbetering kan een kostprijs verlagend effect in de vervoerssector tot gevolg hebben. Wegens de toenemende concurrentie is dit van groot belang omdat dt transportkosten bij stijgen-de concur rentie een rol van toenemende betekenis spelen. Juist voor Nederland klemt de noodzaak van een zo laag mogelijke kostprijs in hoge mate omdat onze industrialisatie, waarmede het vraagstuk van de werkgele genheid zo nauw is verbonden, slechts kan slagen indien -het Nederlandse bedrijfs leven erin siaagd blijvende afzetmarkten te veroveren. Indien Nederland op dit gebied zou fa len, zal dit een ernstige weerslag hebben op de werkgelegenheid, zei de staatssecre taris. De bedrijven, waarvan men de pro ducten op de tentoonstelling ziet, zijn van groot belang voor de nationale economie, niet het minst door het stimulerend effect, dat zij uitoefenen op de activiteit in de ne- venbedrijven. Het staat wel vast, dat de Nederlandse automobiel-assemblage en carrosserie-industrie op den duur levens vatbaar zullen blijken indien zij mede steunen op een omvangrijke exportmarkt. Zondag 3 Mei De officier van justitie bij de Rotter damse rechtbank heeft acht jaar gevange nisstraf geëist tegen een 22-jarige Poolse scheepstelegrafist, aan wie ten laste was ge legd dat hij in de nacht van 28 op 29 Janu ari op Katendrecht een 26-jarige vrouw van het leven had beroofd. De verdachte ver klaarde nog nooit zoveel gedronken te heb ben als die avond, zodat hij niet meer wist wat hij deed. Hij ontkende de bedoeling ge had te hebben de vrouw te doden. Op 7 Mei zal de rechtbank uitspraak doen. ADVERTENTIE De Oecumenische Raad van Haarlem en Omgeving zal op Zondag 3 Mei in de Grote Kerk in samenwerking met de Hervormde Jeugdraad een herdenkingsdienst voor de gevallenen voor de bevrijding houden. In de dienst, die om zeven uur 's avonds be gint, zullen voorgaan prof. dr. G. C. van Niftrik, hoogleraar vanwege de Nederlands Hervormde Kerk aan de Universiteit van Amsterdam en ds. W. Spliethoff, Evange lisch Luthers predikant te Haarlem. Er zal worden gecollecteerd voor de Stichting 1940—1945. 25. „Hij is het station binnen gegaan!", riep Panda, „gauw, achter hem aan, voor dat hij met de trein:vertrekt!" Maar toen zij voorbij de taxi renden, die Joris juist verlaten had, boog de chauffeur hiervan zich uit het portier en greep hen stevig vast. ,,Een ogenblikje, heren", zei hij. „Niets geen ogenblikjes!", riep Pat woe dend, „laat los kerel, wij hebben haast!" Maar de chauffeur liet hen niet los. „U zoekt toch een heer, die een rare vis bij zich heeft?", vroeg hij. „Ja, ja!", riep Pan da ongeduldig, „maar....". „Dan", viel de chauffeur hem voldaan in de rede, „krijg ik vijf gulden van u, inclusief. Uw vriend-met de vis zei, dat u voor hem zou betalen, terwijl hij kaartjes kocht". Ter wijl Pat en Panda door de taxi-chauffeur werden opgehouden, stapte Joris welge moed een trein binnen, die op het punt stond te vertrekken. „Voorwaar", zei hij tevreden, „mijn kleine list met de taxi chauffeur schijnt te werken; ik heb de grote detective nog niet op het perron zien verschijnen". Hij nestelde zich behagelijk in de coupé en gaf de verheugde handvis een hoekplaatsje. Keus uit méér dan Korte jongensbroeken in khaki, jeans en weyflex Gen. Cronjéstraat 42—44 Haarlem Telefoon 15438 Zwakkere stem. Dr. Robert Johnson, de nieuwe directeur van de Amerikaanse voorlichtingsdienst in het buitenland, heeft Woensdag bekend gemaakt dat 830 employés in de V. S. in het buitenland uit overwegingen van bezuiniging ont slagen zullen worden. Johnson zeide verder, dat 160 posten, die op het ogen blik vacant zijn, niet bezet en opgehe ven zullen worden. Zijn departement, waaronder de Stem van Amerika res sorteert, had op 31 Maart 9102 man personeel. Oproep. Luitenant-kolonel Gamal Abdel Nasser, generaal Naguib rechterhand en lid van de Egyptische revolutionnaire raad, heeft de vreemdelingen in Egypte opgeroepen, om met „het Egyptische volk samen te gaan in zijn lijden en bereid te zijn het leven te geven voor zijn vrijheid, vooruitgang en welvaart." Hij zeide, dat de Egyptenaren gaarne zouden zien, dat de vreemde ingezete nen „oprecht en volledig met ons samenwerken." Conferentie. Volgens het Britse conserva tieve blad „Evening News" zullen te Belgrado aan het einde van de volgende maand militaire Brits-Joegoslavische besprekingen gehouden worden. De be sprekingen zouden het opstellen van plannen beogen voor de militaire samenwerking in Zuid-Oost-Europa in geval van oorlog. Ook zouden Britse leveringen van wapens, met inbegrip van straalvliegtuigen, tanks en marine schepen, behandeld worden. Drielandenpunt. De president van de Hoge Autoriteit der Europese gemeen schap voor kolen en staal, Jean Monnet, zal Zondagmiddag 17 Mei een rede hou den op een internationale jeugdmeeting, die op het drielandenpunt bij Vaals wordt gehouden. Op 17 Mei wordt aan Jean Monnet de „Karlspreis" van Aken, die elk jaar wordt toegekend aan een prominente strijder voor de Europese eenheid, uitgereikt. Oppositie. 72 leden van de oppositie in het Portugese parlement hebben Donder dag president Craveiro Lopes gevraagd om het wettige bestaan van een „oppo sitie-comité" te erkennen vóór de alge mene verkiezingen in October. In een schrijven aan de president verzoeken de parlementsleden om opheffing van de perscensuur in de verkiezingsperiode en om dezelfde rechten als aanhangers van de regering op spreektijd voor de radio. Ook willen de oppositieleiders aan het toezicht op de verkiezingen in dezelfde mate deelnemen als de regering. Zorg. In Parijs is Donderdag verklaard, dat de Franse regering zich ernstig zor gen maakt over het offensief van de Vietminh in Indochina, in het bijzon der over de vraag of de Fransen in staat zijn de hoofdstad van Laos, Loeang Pra- bang, te behouden. Generaal Salan, de Franse opperbevelhebber in Indochina, is Donderdag naar Loeang Prabang ge vlogen om zich op de hoogte te stellen van de verdedigingsvoorbereidingen. Klok. In de Verenigde Staten bevindt zich een „klok van het leven", een tel machine waarop het aantal Amerikanen voortdurend wordt geregistreerd. Dins dagmiddag om half vier waren er vol gens de machine 159.263.183 Amerika nen, tien minuten later waren het er 159.263.205. Bij iedere officieel aange kondigde geboorte gaat er een blauwe lamp branden, een groene lamp flitst aan als er een nieuwe immigrant in de Verenigde Staten is toegelaten en een rode gaat aan bij een sterfgeval. Onderricht. De Verenigde Staten zullen aan vooraanstaande geallieerde officieren in Europa onderricht geven in oorlogvoe ring met atoomwapens, aldus een mede deling van het Amerikaanse ministerie van Defensie. In een verklaring van het hoofdkwartier van generaal Ridgway, de geallieerde.opperbevelhebber in Europa, wordt gezegd, dat de cursussen ten doel hebben, geallieerde officieren bekend te maken met het „gebruik van atoom wapens in tactische situaties". De cur sussen zullen in de Amerikaanse zóne van Duitsland gegeven worden. Totaal. Volgens officiële gegevens hebben Mau Mau-leden, sedert de noodtoestand zes maanden geleden in Kenya werd af gekondigd, 464 mannen, vrouwen en kinderen gedood, onder wie tien blan ken, vier Aziaten en twintig Afrikanen, die niet tot de stam der Kikoejoes be horen. Meer dan vijfhonderd Mau Mau- leden zijn gearresteerd. Instemming. Een woordvoerder van het Israëlische leger heeft Donderdag te Tel Aviv verklaard, dat Joden en Arabieren hebben ingestemd met een bemidde lingsvoorstel, dat op een speciale bijeen komst der Israelisch-Jordaanse gemeng de wapenstilstandscommissie door lui tenant-generaal William Riley, leider der bestandscommissie voor Palestina van de UNO, is gedaan. TVTE hebben op deze plaats al eens ver- W leid hoe sommige wespen hun prooi door een steek in een bepaalde zenuw knoop weten te verlammen, waarna het slachtoffer naar het broedhol wordt ge sleept alwaar het moet dienen om de uit het ei gekomen wespenlarven van vers vlees te voorzien. De larven van de wesp kunnen zich n.l. uitsluitend met vers eigenlijk: levend vlees voeden. Instinctief weet iedere wes pensoort hoe zij haar speciale prooi moet behandelen, maar ook haar blinde, vormloze lar ven in het duistere aardhol gedragen zich of zij door ken nis worden geleid en of de ge hele inwendige bouw van de prooi hun tot in alle détails bekend is. Deze larven eten aanvankelijk immers alleen die weefsels van het ver lamde insect, waarvan de vernietiging niet tot de dood van de prooi leidt. Zij eten zich dus volgens een vast plan door de prooi heen, daarbij ontziend de voor het leven van de prooi noodzakelijke organen, welke pas op het laatst aan de beurt komen. Zouden de larven anders handelen, dan zou de prooi voortijdig sterven en dat zou tevens de ondergang van de wespen larven betekenen. Dit instinct van de larven is zeer speci fiek, want wordt de prooi vervangen door een eveneens verlamd insect waarmee de larven van een andere wespensoort zich voeden, dan blijkt het instinct volstrekt niet te functionneren en reeds spoedig na de aanvang van de maaltijd is de prooi gedood omdat zijn inwendige structuur niet dezelfde is als die van de insecten welke deze larven gewend zijn te consu meren. Ook de zinvolle handelingen van de wespenmoeder, die dus voor aanvoer van voedsel en voor de inrichting van het hol zorg draagt, heeft men willen testen. Vele wespen graven na bemachtiging van de prooi direct een hol, waarin het slacht offer veilig wordt ondergebracht. Is zij hiermee gereed, dan wordt de ingang net jes afgesloten en de wesp maakt zich klaar om opnieuw op jacht te gaan. Vóór het zover was, legde een onder zoeker bij de ingang van het hol een andere verlamde prooi neer. De aanblik hiervan noopte de wesp de zojuist gesloten ingang weer te ope nen om de nieuwe prooi te begraven. Bij het openen van het oude hol stuitte zij echter op het reeds begraven insect, het geen voor haar betekende dat het hol ge sloten moest worden. Zo gezegd, zo gedaan. Maar na de sluiting van het hol ziet ze wederom het tweede verlamde insect, zo dat zij voor de tweede maal het hol begint te openen, enz., enz. Deze zinloze wisse ling van openen en sluiten, veroorzaakt door één binnen, en één buiten het hol gelegen slachtoffer, toont ons dat de in secten zich niet buiten de op het doel ge richte handeling kunnen begeven, en dat deze schijnbaar zo geraffineerd optredende dieren in werkelijkheid onderworpen zijn aan hun instinct. Waarmede niet gezegd wil zijn, dat zij niets anders zouden ken nen dan instinct. Maar daarover zullen we het later wel eens hebben. Thans willen wij verhalen van een ei dat zich vermenig vuldigt. Daarover morgen. (Nadruk verboden) H. FéTILLON.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 2