De K.V.P. won de laatste slag Uitgaan in Haarlem Geestig spel van camera en sujetten in Critchton's „Another shore" Agenda voor Haarlem Een Eeuw geleden Oloe is het ontstaan?^ Een kwasigat of naad? Neem GUPA ie baai! Het vrolijk relaas van een dagdromer fFilml Eisenhower antwoordt Koningin Juliana Rechtshandelingen Landbouwgronden Werkingsduur van de wet wordt tot vijf jaar beperkt Een 10 voor gezondheid Oavëiamof11||| je vitaminewaarde Rechtbank hoort Adonis opnieuw Jongen bij spel onder zand bedolven Kerkelijk Nieuws geeft U glanzend haar OMDAT OMDAT OMDAT Vraag BRYLCREEM - de perfecte hairdressing Dit woord: SPIJKERS OP LAAG WATER Arrestaties in Argentinië Het vluchtelingenvraagstuk Uit de Opregte Haarlemsche Courant van 23 April 1853 VRIJDAG 24 APRIL 1S53 Wanneer de Tweede Kamer Dinsdag tot de eindstemming over het wetsontwerp Rechtshandelingen Landbouwgronden komt, zal men wellicht het politiek pikante beeld krijgen, dat de P. v. d. A een door twee socialistische ministers met overtuiging en veel juridische vaardigheid verdedigd wetsontwerp zal afwijzen. Dit toch moet, logisch geredeneerd, de consequentie geacht worden van de gang van zaken, waarbij minister Mansholt op een der meest omstreden en principiële punten dat omtrent de werkingsduur der wet de eer aan de K.V.P. heeft moeten laten. Met 55 tegen 51 stemmen heeft de Kamer het amendement-Droesen aangenomen, waarbij de werkings duur van de wet wordt beperkt tot vijf jaar. Vergeefs heeft minister Mansholt, krachtig gesteund door zijn partijgenoot ir. Vondeling, gepoogd, de Kamer tot zijn zienswijze over te halen. De overweging dat de wet te veel in het onzekere laat heeft tenslotte de doorslag gegeven. En daarmede kreeg de minister een nederlaag te incasseren. Een sprong in het duister, zo kwalifi ceerde de heer VandenHeuvel (A.R.) de beslissing, waarvoor de Kamer zich zag geplaatst, toen het op stemmen aankwam over de vraag: tijdelijk of definitief. Deze conclusie, na een schriftelijke voorberei ding van vijf jaren en een inspannend en vaak zeer geladen debat van vijf dagen, was tekenend voor de situatie. Er is in deze vijf dagen hardnekkig gedokterd aan het wetsontwerp. Van de zijde der regering was wel de belangrijkste concessie, dat het voorkeursrecht voor de pachter in de wet is ingevoerd. Het was een algemeen ver langen van de Kamer en minister Mansholt was tot deze concessie te eerder bereid, omdat hij daarmede hoopte de meerder heid van de Kamer van de tijdelijkheid voor deze wet af te houden. Deze gedach- tengang was zeker niet onlogisch en de bewindsman heeft dit argument gisteren nogmaals aangevoerd, aangezien de erken ning van het voorkeursrecht slecht ver enigbaar is met een beperkte werkingsduur van de wet. Maar deze vlieger ging niet op. De spanning in de Kamer was haast voel baar en de scherpe juridische gedachten- wisseling tussen minister Donker en prof. Romme waarmee geruime tijd is heenge gaan, was niet in staat, om de aandacht van het meest omstreden punt af te leiden. Toen het amendement van ir. Droesen om de werkingsduur van de wet tot vijf jaar te beperken, aan de orde kwam, op perde voorzitter Kortenhorst de op timistische veronderstelling, dat de Kamer wellicht geen behoefte zou hebben aan een hernieuwd debat. Immers, het was wel duidelijk, hoe de kaarten lagen. Voor de K.V.P. was dit tijdelijkheidsbeginsel onaf wijsbaar, gelijk prof. Romme reeds had duidelijk gemaakt en zowel de A.R., de C.H.U., de K.N.P. en de S.G.P. waren slechts op voorwaarde van tijdelijkheid dei- wet over hun aarzeling heen te brengen. Toch heeft ir. Vondeling (P.v.d.A.) nog een poging ondernomen, de Kamer meerderheid tot andere gedachten te bren gen. ADVERTENTIE Flacon a 50 drggées: 2,25 Flacon a 100 dragées: f3,75 100 dragées voldoende voor 3 maanden O R G A N O N» - O S S" VRIJDAG 24 APRIL De Leeuwerik: Drentse Verenging ,.De Brink', 8 uur. Lange Veerstraat 16: Stichting Psycho-synthese, 8 u. Frans Hals: ..Edouard en Caroline", 14 jaar, 7 c-n 9.15 uur. Minerva: „De tante van Charlie", alle leeft., 8.15 uur. Rembrandt: „Metroscopix", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Palace: „Sprong in het vuur", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Luxor: „Guerilla aan de Rio Grande", 18 jaar, 7 en 9.15 uur. Lido: „Het zevende kruis", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. City: „De eenogige Indiaan", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Spaarne: „Het graf in de golven", 14 jaar, 7 en 9.15 uur. Brinkmann: Nederlandse Ver eniging van Handelsreizigers propaganda- bijeenkomst, 8 uur. ZATERDAG 25 APRIL Stadsschouwburg: „De vier Müllers" (To neelgezelschap Joh. Kaart), 8 uur. Frans Hals; „Edouard en Caroline", 14 jaar, 2.30, 7 en 9.15 uur. Minerva: „De tante van Charlie", alle leeft., 7 en 9.15 uur. Rembrandt: „Me troscopix", 14 jaar, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Palace: ..Sprong in het vuur", 14 jaar, 2, 4 15, 7' en 9.15 uur. Luxor: „Guerilla aan de Rio Grande", 18 jaar, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. Lido: „Het zevende kruis", 14 jaar, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur. City: „De eenogige Indiaan", 14 jaar, 2.15, 4.30, 7 en 9.15 uur. Spaarne: „Het graf in de golven", 14 jaar, 2.30, 7 en 9.15 uur. Neen, zeiden de tegenstanders, er zijn nog zoveel onzekerheden, dat wij ons niet definitief willen vastleggen. De heer D e Ruiter (C.H.) vreesde, dat het wel moei lijk zou worden terug te draaien en prof. Oud (V.V.D.) zag in een aanvaarding van de tijdelijkheid een nuttige stimulans om de wet tijdig te herzien. Het beeld, dat.minister Mansholt in zijn verweer gebruikte, was nogal gedurfd. Hij zeide: wanneer de Kamer aan deze wet een tijdelijk karakter geeft, gooit zij een deel van het kind met het badwater weg. Hij bedoelde er mee te zeggen, dat men wel een regeling aanvaardt, maar tegelijk principieel uitholt. Hij had er bezwaar tegen, dat men de beheersing van de grondprijzen alleen van de principiële kant beoordeelt. Grond is iets anders dan een artikel. Het gaat hier niet om een tijdelijke schaarste, waardoor een onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod optreedt. Plet is een keihard feit, aldus de minister, dat Nederland een bevolkingsdichtheid van 300 zielen per vierkante kilometer heeft. Plaats dit cijfer tegenover de bevolkings dichtheid van onze concurrent op de agra rische markt Denemarken met 92 zielen per vierkante kilometer dan is het pro bleem terstond duidelijk. In deze situatie zal in de eerste 25 jaar geen verandering komen. De spanningen tussen vraag en aanbod zullen blijven bestaan en daarom zal deze beheersing van grondprijzen ook over 25 jaar nog nodig zijn, zoals zij 25 jaar geleden ook reeds noodzakelijk was. De minister voorzag, dat uit de aanvaar ding van de tijdelijkheid de grootste rechts onzekerheid zal ontstaan. Hij heeft echter, ongetwijfeld in de wetenschap, dat de Kamer in meerderheid bereid was het amendement te steunen, geen kortsluiting willen maken. Hij sprak het „onaanvaard baar" niet uit, maar volstond met aanvaar ding van het amendement ten sterkste te ontraden. Daarmede was het pleit defirii - tief beslist. Alleen de P. v. d. A., de C.P.N. en de heren De Hartog (V.V.D.) en Kikkert (C. H.) onthielden hun stem aan het amende ment. Juridische puzzles Aan dit slotstuk is nog een zeer ingewik keld debat voorafgegaan over enkele an dere amendementen. Het wetsontwerp be vat een bepaling over de boven de goed gekeurde maximumprijs gedane betalingen, waarvoor de mogelijkheid van terugvorde ring binnen één jaar en de matigingsbe voegdheid van de rechter werden aanbe volen. De heer Droesen (KV.P.) wilde beide doen vervallen, maar minister Donker zei- de, dat de regering beide bepalingen als zeer essentieel beschouwt. De stemmen, die uit de Kamer opgingen tegen deze bepalin gen, bestreden de daarin vervatte gedach ten als zijnde immoreel: koper en verkoper besluiten tot een zwarte prijs, maar de koper krijgt de gelegenheid het teveel be taalde terug te vorderen, hoewel zij beiden schuldig zijn Maar minister Donker voerde aan, dat de methode, in ons recht aanvaard, de moraliteit in de hand werkt omdat men nu uit eigen beweging niet aan zodanige De rechtbank te Amsterdam zal Maan dagmiddag, 27 April, voor de tweede maal de 42-jarige Amerikaan Harold J. Adonis horen. Zij zal dan beoordelen of het uit de Verenigde Staten ontvangen aanvullend bewijsmateriaal nu voldoet aan de in het tractaat (en de aanvulling daarop) tussen Nederland en Amerika gestelde eisen ten aanzien van uitlevering. De rechtbank, die op 19 Januari Adonis voor de eerste maal hoorde, zal daarna een aanvullend advies aan de minister van Justitie uit brengen. Gistermiddag is in de buitenwijk „Het Ondiep" te Utrecht een veertienjarige jon gen, A. G. Jeuster, uit deze wijk bij het spelen onder zand bedolven geraakt en omgekomen. Met enkele andere kinderen had hij een hol gegraven, dat instortte. Hij werd met hulp van de brandweer uit gegraven, doch gaf geen teken van leven meer. Met een ziekenauto is het knaapje naar de rijkskliniek vervoerd. Onderweg is nog zuurstof toegediend, maar bij aan komst in het ziekenhuis kon niet anders dan de dood worden geconstateerd. Ned. Herv. kerk Beroepen te Hornhuizen-Kloosterburen (toez.), W. Hylkema, cand. te Den Dolder. Aangenomen naar Delft mr. C. Luiten te Mijnsherenland. Benoemd tot hulppred. te Irnsum ds. G. L. F. W. B. H. F. K. de Voogd van der Straaten, a.s. em. pred. te Haastrecht; idem te Zijderveld G. Enkelaar, em. pred. te Stavenisse. Beroepen te Benschop A. v. d. End te Werkhoven. Geref. kerken Beroepen te Garijp B. Smilde te Achlum. Aangenomen naar Dixie (Ontario) (Chr. Ref. Church) H. W. Kroeze te Oenkerk. Geref. kerken onderh. art. 31 K.O. Tweetal te Wezep (Geld.) (2e pred.pl.) S. Cnossen te Drachten en C. v. Venetië te Koog Zaandijk-Wormerveer. Beroepen te Arum B. de Vos, cand. te Utrecht. Bedankt voor Eindhoven J. Kok te Leer dam. Beroepen te Onnen, B. de Vos, cand. te Utrecht. Chr. Geref. kerken Beroepen te De Krim (O.), A. Gruppen te Biezelinge. Giften en legaten De kerkeraad der Chr. Geref. kerk van Dordrecht ontving een gift van 5000. van de Old Chr. Ref. Church tot leniging van de door de watersnood getroffen ker ken of personen. practijken begint. Schrapping zou beteke nen dat de wet een aanmoediging inhoudt tot oneerlijke practijken. Tegen dit betoog kwam prof. Romme in het geweer, maar mr. Donker had een aantal arresten van de Hoge Raad bij de hand om zijn opvatting als juist te staven. Maar zijn tot de verbeelding sprekend verhaal over een slager, die tijdens de be zetting vlees zonder bon had geleverd aan een banketbakker, die daarop verplichtin gen aanvaardde ten aanzien van de slager en waarop later een eis tot terugvordering was gebaseerd en erkend, kon de Kamer niet overtuigen en de meerderheid (49-31) volgde de heer Droesen en stemde beide bepalingen af. De stand voor deze katholieke afgevaar digde kwam deze middag op 3-0, doordat als gevolg van een door hem ingediend amendement op artikel 30 betreffende de onteigening van land, minister Donker dit artikel introk. Maar bij dit artikel kwamen zovele nieuwe juridische puzzles voor den dag, dat zelfs minister Donker, die deze middag een zeer spits- en slagvaardig de bater was, moest toegeven, dat men er niet goed kon uitkomen. Later, wanneer de hele materie betreffende de vervreemding van niet-landbouwgronden met betrekking tot welk bezettingsreglement de Kamer nog een wijziging aannam op de helling komt, zal de Kamer er nog genoeg over kunnen zeggen. Zij is nu tot Dinsdag uiteengegaan. 'ADVERTENTIE Brylcreem BRYLCREEM zuivere natuurlijke oliën bevat, geëmulgeerd voor smetteloze haarverzorging; BRYLCREEM geen gom, zeep of alcohol bevat en droog haar weer gezond maakt; BRYLCREEM het haar de gehele dag correct houdt zonder overdadige vettigheid. County Perfumery Co. Ltd, Stanmore, England - Imp. Jacq. Mot Jr. Amsterdam De uitdrukking: spijkers op laag wa ter zoeken, wordt gebezigd in de zin van: vitten, kinderachtige bezwaren aanvoeren, gezochte aanmerkingen ma ken. Men kan de zegswijze letterlijk op vatten: scheepbouwers lieten hun werk lieden inderdaad, wanneer het water laag was, de spijkers opzoeken die bij het timmeren uit hun handen waren ge vallen. Er is een, thans verouderde uit drukking, die aantoont dat dit spijkers rapen inderdaad geschiedde. Men zei vroeger: zoveel winnen met spijkers rapen als men met de brand verliest. Deze zegswijze die Cats ook gebruikt, wilde zeggen: profiteren van rampen y^die ons land getroffen hebben. BUENOS AIRES, (AFP). In de Ar gentijnse stad Eva Perón zijn veertig per sonen, onder wie een aantal communisti sche leiders, gearresteerd. Zij namen deel aan een verboden vergadering, die werd gehouden ter nagedachtenis van maar schalk Stalin. TONEEL EN CABARET Vrijdag 24 April, Stadsschouwburg, 8 uur: De Haagse Comedie speelt „Het Heilig Experiment" van Fritz Höchwalder onder regie van Erwin Piscator voor de vereni ging Geloof en Wetenschap. De vertaling is van Victor van Vriesland. In de hoofd rol Paul Steenbergen. Zaterdag 25 April, Stadsschouwburg, 8 uur: Toneelgezelschap Johan Kaart met de be kende klucht „De vier Müllers". De voor naamste medewerkers zijn: Johan Kaart, Johan Boskamp, Tilly Périn—Bouwmees ter, Matthieu van Eysden. Zondag 26 April, Stadsschouwburg, 8 uur: Herhaling van „De vier Müllers" door het toneelgezelschap Johan Kaart uit Am sterdam. Maandag 27 April, Stadsschouwburg, 8 uur: Het cabaret Wim Sonneveld met het pro gramma „Bloemlezing". De voornaamste medewerkenden zijn: Wim Sonneveld, Emmy Arbous, Conny Stuart, Albert Mol, Diny de Neef en de pianist Will Hartings- velt. Maandag 27 April, Vleeshal, 9.15 uur: In de taveerne Hyacinth treedt de populaire conférencier Cees de Lange op met een liedje en een praatje. Tweede optreden om 10.30 uur. Woensdag 29 April, Stadsschouwburg, 2 uur: Schoolvoorstelling met inleiding door de vertaler David Koning van het toneelspel „De Ander" van Alexander Casona door Comoedia onder regie van Joris Diels, met in de hoofdrollen: Rika Hopper, Enny Meunier, Johan Elsensohn en Guus Hermus. Donderdag 30 April, Kenaupark, 2.30 uur: Onder auspiciën van het Centrum-Comité Koninginnedag vertoont het gezelschap van Roland Wagter op de zogenaamde Kattenberg de cabareth-revue „Oranje- Festival". Dagelijks, Poesjenellenkelder Stadhuis: Voorstellingen door Don en Ly Ver- meiere's marionettentheater. Vrijdag, Za terdag en Zondag des middags 3, 4 en 5 uur: De Baard van Koning Dagobert, de overige dagen „De Varkenshoeder., gevolgd door de „Marionet Music Makers" en des avonds 8, 9 en 10 uur: „De Wonderpit" (commedia dell 'arte). MUZIEK Dagelijks, Grote, Kerk. 9 uur: Iedere werk dag een zogenaamd pantoffelconcert op het Muller-orgel. Vrijdag speelt Piet Hal- sema, Zaterdag Jan Boeke, Maandag Hen drik Lasschuit, Dinsdag Gé Michels, Woensdag Adriaan Engels, Donderdag Albert de Klerk. Vrijdag 24 April, Grote Kerk, 11.30 uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier A. Peters. Vervolgens op Vrijdag 8.30 uur, Maandag 11.30 uur en Donderdag 4 uur. Zondag 26 April, Concertgebouw. 8 uur: Concert door Koninklijk Mannenkoor Cae- cilia onder leiding van Nico Hoogerwerf, met medewerking van het mijnwerkers koor Mignon uit Geleen (dirigent Pierre ADVERTENTIE KNEEDBAAR HOUT VAN CETA-BEVER Terwijl in Cannes de films wedijveren in hun jaarlijkse strijd om de lauwerkrans, weldra die strijd vervolgend op de Biennale van Venetië, vergenoegt de filmliefhebber zich hier met de parade-paardjes uit vroegere jaren, een enkele noviteit daargelaten. Men behoeft dat overigens niet te betreuren. Gemiddeld ziet men te Cannes en Venetië in drie weken evenveel goede en inferieure films als wij hier in een jaar. Tot de goede films mag men zeker rekenen het werk van Charles Critchton „Another shore", dat gisteravond voor de Haarlemse Kunstgemeenschap werd vertoond. De film draaide bij mijn weten nog niet in de gewone roulatie. Ze is het anders wel waard. Glimlachend zit ge er een uur lang naar te kijken, u verbazend over de trouvailles des heren Critchton en zijn geestig spel met camera en sujetten recht naar het hart. Want „Another shore" is een zeer plezierige film, een film van de Engelse school, boordevol humor en met die kleine fijnigheden, waarop ge nooit rekent en die ge bij nadere beschouwing achteraf toch had verwacht of eigenlijk: verhoopt. Een heel ander soort film dan bijvoorbeeld „Edouard et Caroline" van Jacques Becker, luchtige Franse speelsheid en lichtvoetigheid, welke film ik bij zijn verschijnen in het Frans Hals-theater morgen voor u hoop te bespreken. De humor van „Another shore" is van een gans ander gehalte. Ze is een tikje droog, een beetje achteloos en als vanzelf opwellend, ze is alsof het zo hoort en niet anders kon. Het heeft er soms de schijn van of ze zichzelf verontschuldigt, dat ze er is. Maar van haar aanwezigheid kunt ge genieten. Het is nooit maak-werk wat de Engelsen ons voorschotelen, wanneer ze in de film hun goede luim botvieren. Er loopt wel eens een minder geslaagd product tussen door zo stelde „Made in heaven" mij teleur, juist omdat ze iets geforceerd vrolijks en tegelijk veel toneelmatigs had maar een geestige Engelse film is als een goede whiskey: best te genieten (tegen over de mousserende wijndranken, die de Fransen ons schenken). Zo ook Critchton's „Another shore". Hij voert er een dag dromer ten tonele, die alsmaar verlangt te geraken op een eiland in de Stille Zuidzee, waarvan hij evenwel mijlen verwijderd is. Hij werkt niet meer. Hij doet niets meer, hij wacht. Hij wacht op een oude dame, die zal struikelen of een oude heer, die zijn evenwicht verliest en door hem op de been geholpen zal worden. De beloning voor zijn menslievendheid moet hem «hu» in staat stellen naar zijn paradijselijk eiland te vertrekken. En zo spint hij dan op het ongeluk, dat hem geluk moet brengen. In derdaad loopt hij een rijke zonderling tegen het lijf, die met hem de reis wil onder nemen, maar tegen de list en de lagen van een meisje, dat inmiddels op hem verliefd is geworden kan hij niet op. Hij botst op weg naar de haven met zijn auto tegen de hare en valt letterlijk en figuurlijk in haar armen. Dan geeft hij zich maar gewonnen. Hij gaat weer aan de slag onze dagdromer, het eiland in de Zuidzee zal hij niet zien, maar hij heeft een droom van een vrouw, die er ruimschoots tegenop weegt. Dat is het gegeven en zie dan hoe Critch ton het uitwerkt. De dagdromer is een be ginselvast man, een recht-hebbende dag dromer, die er een levenstaak van heeft gemaakt. Men hoeft zijn gezicht maar te zien om het te weten en Critchton laat ons dat gezicht vaak zien met alle uitdrukkin gen, die de weg aftekenen van de verbeten vastbeslotenheid om het eiland ooit te be reiken tot de berusting in genegenheid om de liefde maar te laten zegevieren. Hij maakt van de dagdromer een figuur, waar voor men een standbeeld neer zou zetten, hetgeen men voor zijn vertolker Robert Beatty ook zou doen. En nu ik het toch over een standbeeld heb: hoe ironisch ver werkt Critchton in zijn weergave van het verkeer op volle toeren in Dublin, waar de film speelt, een standbeeld met uitgestrekte arm, dat hij telkens associeert met een verkeersagent, die al even groots de arm ten hemel heft. De film heeft meer van die fijne verrassende vergelijkingen, ze grijpt gretig naar de fantasieën van de dagdromer, verandert hem in een inboor ling van zijn veelgeprezen eiland en laat hem zo, slechts de lenden omgord, op een van mensen krioelend plein staan waar hij post heeft gevat om op een ongeluk te wachten. Van contrasten heeft Critch ton alles begrepen.Hij ver mijdt barre overdrijving. Zo is hij niet.Hij durft wel. Hij durft de kleine dingen aan, die zo wezenlijk veel tot het geheel bijdragen. Hij heeft zin voor de nuance en hij heeft er zin in. Ik hoop meer films van hem te zien, want de eerste kennismaking met zijn werk is mij goed bevallen. En de lang niet volle zaal ook; dat was duidelijk. „Fantasy on Ireland" Een film, beter gezegd een filmpje, dat ik al eens eerder zag, draaide in het voor programma. Het was David Hand's „Fan tasy on Ireland". Hier is de tekenfilm in kleuren op zijn best. Het is nog eerder een schilderfilm, verrukkelijk van fantasie en bijzonder mooi van kleur, gedurfd ook en een pracht om naar te kijken. Vooral het tweede deel met de kermis-vierende aard appels is een feest voor het oog, een ont spanning voor de geest. En wat een vondst om na een grandiose vechtpartij dat aard appelvolkje het transparante-vleugeltjes ten hemel te doen voeren. Een filmpje als dit zal men onthouden. P. W. FRANSE. Thisen) en de organist Albert de Klerk. Werken van Bruckner, Duvosel en Die- penbrock. Dinsdag 28 April, Concertgebouw, 8 uur: Het tweede HOV-concert in de Meester- serie is gewijd aan Tsjaikofski en geniet solistische medewerking van Abbey Simon, piano. Uitgevoerd worden het Eerste Pianoconcert en de Zesde Symphonie. Het geheel staat onder leiding van Toon Verhey. Donderdag 30 April, Grote Markt, 8.30 uur: Groot Weens tuinfeest onder artistieke leiding van Marinus Adam met medewer king van het Scapinoballet van Hans Snoek, de sopraan Dora Schrama, een orkest onder leiding van Jac. Stoffer en het dubbelmannenkwartet Harmonie onder directie van Henk Arisz. Onder meer met muziek van Johann en Oscar Strauss, Schumann. Schubert en Léhar. Vrijdag 1 Mei, Grote Markt, 8 uur: Concert door de gemengde zangvereniging Poly hymnia onder leiding van Henk Arisz met medewerking van de Haarlemse Postfan- fare onder leiding van Adr. Nieman, met taptoe tot besluit. DIVERSEN Vrijdag 24 April, Muziektent Dreefzieht, 8 uur: Concert door de harmonie Crescendo onder leiding van Jac. J. Bijster. Er^ wor den werken van Verdi, Waldteufel, Lincke, Popy, Sousa en anderen gespeeld. Vrijdag 24 April, Julianaschool, Overveen, 8 uur: Openbare avond van de afdeling Bloemendaal van Volksonderwijs. Spreker is de heer P. van Tuyl, algemeen secreta ris. De heer Jaap Buys Jr. houdt een causerie over „Kinderlectuur". Donderdag 30 April, Stadsschouwburg. 8 uur: Onder auspiciën van het Centrum-Comité Koninginnedag vertoont de letterlievende vereniging J. J. Cremer het spel „De fa milie Kegge" door en onder regie van Henk Bakker naar gegevens uit de Camera Obscura van Hildebrand. Zondag 26 April, Rembrandt-Theater, 11 uur: Wederom een bijzondere voorstelling van de film „Eroica" over leven en werken van Beethoven. Zondag 26 April, Lido-Theater, 11 uur: Ver toond wordt de film „Ave Maria" met de vermaarde zanger Benjamino Gigli. Woensdag 29 April, Minerva-Theater, 8.15 uur: Lezing met film door Jan P. Strijbos over „Spanje". TENTOONSTELLINGEN Wandelpark Groenendaal, Heemstede: FLORA, internationale bloemententoon stelling. In de bloemenhal: Gentse produc ten (azalea's enz.). Dagelijks geopend van 8.3023 uur. De Hoofdwacht, Grote Markt: Foto's van oude Haarlemse stadsbeelden uit de ver zameling van de vereniging Haerlem. Geopend op Maandagavond van 810 uur, Woensdag- en Zaterdagmiddag van 25 uur, tot 14 Mei. Frans Halsmuseum: Speciale expositie van alle aanwezige werken van Frans Hals in de tentoonstellingszaal. Des avonds kaars verlichting en bijzondere illuminatie van binnenhof en gevels. Geopend van 1017 en van 2023 uur. Op Zon- en feestdagen van 1317 uur. (Beide ingangen). Frans Halsmuseum: Van 19 April tot 18 Mei is er in de Noordelijke kabinetten een expositie van antieke Oosterse tapijten uit Nederlands particulier bezit. Huis Van Looy: Tentoonstelling van werken van leden van de „Groep van Haarlemse schilders en beeldhouwers". Geopend op weekdagen van 1017 uur, des Zondags van 1317 uur. Van 25 April tot 25 Mei. Vishal, Grote Markt: Diepzee-aquarium en Philip's Wondertuin. Tot 15 Mei dagelijks geopend van 1023 uur. Flora en fauna twintigduizend mijlen onder zee! Teylers Museum Spaarne. Bloemenwe reld, schilderijen en tekeningen van meesters uit vier eeuwen. Op werkdagen, behalve des Maandags, geopend van 1017 uur, des Zondags van 1317 uur. Het Wapen van Heemstede: Werken van Heemsteedse beeldende kuntsenaars, da gelijks te bezichtigen van 923 uur. Kunsthandel Leffelaar. Grote Markt. Ten toonstelling van voortbrengselen van Ne derlandse Kunstnijverheid. Geopend op werkdagen van 1017 uur, op Maandag morgen gesloten. Kunsthandel Leffelaar, Wagenweg: Kunst nijverheid en bloemencomposities door Pieter van Gelder en Pieter Groeneveldt, benevens wandtapijten van de Knipscheer. Stadshuis, Grote Markt: Van 2022 uur ge legenheid tot bezichtiging van de door kaarsenluchters verlichte grote hal. Maan dag, Woensdag en Vrijdag. Kunsthandel Bier, Groot Heiligland. Twee de tentoonstelling van voor-Aziatische kunst, dagelijks (ook des avonds) geopend. Tevens te bezichtigen een Gothisch altaarstuk. VERMAKELIJKHEDEN Vleeshal, Taveerne de Hyacinth: Iedere avond muziek door het trio John de Mol, op Donderdagen afgewisseld door dat van Jan Hofmeester. Diverse andere attracties. Tijdens thé-dansant Trio de Koning. „Die Raeckse": Dagelijks Weens cabaret Edelweiss onder leiding van Hans Feith, met medewerking van de chansonnière Len Burdan. „Moulin Rouge" in Florapark: Het dans- orkest van Frans Wouters en. diverse va riéténummers. Deze foto van Wim Sonneveld (zie Maan dag) werd gemaakt tijdens het onlangs gehouden nachtfeest in de Hyacinth. WASHINGTON, (Reuter). Het Witte Huis heeft het antwoord van president Eisenhower aan Koningin Juliana bekend gemaakt op haar brief over het vluchte lingenvraagstuk. In haar brief verzocht Koningin Juliana de president, om de leiding te nemen bij de oplossing van het vluchtelingenvraag stuk. De president zegt in zijn antwoordbrief onder meer: „Uw bemoeienissen met de uitdaging, die het vluchtelingenvraagstuk voor de vrije wereld vormt, in een tijd, dat uw eigen land en volk zo nobel de lasten op zich nemen van overbevolking en van de rampspoedige gevolgen van de recente overstromingen, zijn wederom een bewijs van de deernis, die Uwe Majesteit steeds getoond heeft voor hen, die zich buiten uw grenzen in nood bevinden. Ik deel deze bezorgdheid met u". „De regering der Verenigde Staten is te allen tijde bereid, om opbouwende inter nationale maatregelen in overweging te nemen, teneinde het vraagstuk, dat zo medelevend in uw brief is beschreven" te verlichten. De president zegt, dat de huidige pogin gen, om uitgewekenen zich weder te laten vestigen, hetzij door opneming in het land waar zij zich bevinden, hetzij door migra tie, krachtiger moeten worden. „Ik ben er dan ook van overtuigd, dat de vrije wereld de uitdaging zal aanne men, die het vluchtelingenvraagstuk vormt, niet slechts, omdat de vluchtelin gen menselijke wezens zijn wier waardig heid en zelfrespect op het spel staan, doch omdat zij tezamen met ons hun aandeel wensen te nemen in het bereiken van vrede en orde in de wereld". Reuter tekent hierbij aan, dat het pu bliceren van de brief aan Koningin Juliana volgt op de bekendmaking van het besluit, om het Congres te verzoeken in devol gende twee jaar 240.000 extra-immigran ten uit de landen achter het „ijzeren gor dijn" tot de Verenigde Staten toe te laten. Zoals gemeld, overhandigde Prins Bern- hard de brief van Koningin Juliana aan de president tijdens zijn jongste bezoek aan de Verenigde Staten. De brief van president Eisenhower heeft volgens AFP vier April als datum. ADVERTENTIE ADVERTENTIE Mr.G.S. v. Houten, ambienaar ter secretarie te A.: k ver? zelf» 't is zo gemakkelijk met SPEURDER 1AKVERF Fcfecikantei.Fa.Gehr. Jial!emo"Sneefc LONDEN. De Kanselier der Schat kist heeft in het Lagerhuis voorgesteld de belasting op de inkomsten trapsgewijze te verminderen en haar in 1860 geheel af te schaffen. De Kanselier heeft in den breede over de voor- en nadeelen der be lasting, en over de moeijelijkheden om haar billijk te regelen, het woord gevoerd. Hij noemde haar een hulpmiddel van ge weldige kracht, waarmede de heilzaamste uitkomsten verkregen waren, doch hij achtte het ongeraden haar tot een duur zaam bestanddeel van 's lands financies! stelselte maken,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 5