Sportprogramma voor Zondag Het meisje uit Bois Colombes ABR. MEIJER .Clowntje Castricum Concert der C.O.V. Tweka Deux Pieces Uitgeest Heemskerk Jeugdraad nam afscheid van ds. Romeny Uitvoering oratorium „De Schepping" 7 Goed jaar voor Gastricums Rode Kruis FEUILLETON Toneelgroep „Puck" met „De Wijze Kater" Feestelijk programma voor koninginnedag Scheepvaart VOETBAL KORFBAL HANDBAL TENNIS Voor de kinderen VRIJDAG 24 APRIL 1953 De afdeling Castricum-Limmen-Uitgeest van het Nederlandse Rode Kruis heeft Woensdag in hötel De Harmonie te Castri cum op een in alle opzichten goed 1952 terugzien. Naar de voorzitter van de af deling, de heer J. J. Nieuwenhuizen, in zijn openingswoord memoreerde, is er door de drie colonnes druk geoefend zowel binnens kamers als in de openlucht. Met enige woorden herdacht de voorzitter het ver scheiden van de tweede secretaris, de heer C. J. Brouwer, die in November 1952 over leed. De in grote getale opgekomen betalende- en colonne-leden, herdachten de overleden functionaris met een minuut stilte. Uit het jaarverslag dat de secretaris, de heer W. E. van Keeken liet horen, bleek dat het aantal betalende- en colonne-leden in het afgelopen jaar iets terug gelopen was. Zowel in Uitgeest als Castricum had men echter een propaganda-ledenactie op touw gezet, waardoor de perspectieven voor 1953 zich beter lieten aanzien. Ook financieel staat de afdeling er vol gens de penningmeester, de heer Chr. Kieft, goed voor, en op voorstel van pelotonscom mandant RKK arts H. Wieringa, zal een bedrag van 400,aangewend worden voor de aankoop van verbandmaterialen. De plannen van de colonne voor 1953 zijn door de commandant van de afdelings colonne arts J. J. Brugman uit de doeken gedaan. Er zullen de komende zomer zeven buitenoefeningen worden gehouden en daarnaast zal de afdeling uitkomen op enige districtsoefeningen. Médaille Twee leden van de onderafdeling Uit geest zijn deze vergadering in het bezit ge steld van de médaille met bijbehorend diploma, in verband met 10-jarige actieve dienst. Dit waren de heren C. J. Berkhout en J. M. Houben, die de onderscheidingen uit handen van voorzitter Nieuwen in ont vangst mochten nemen. Op „Duin en Bos" gaf de Castricumse Orkest Vereniging Woensdagavond in de grote toneelzaal een uitvoering voor de verpleegden en het verplegend personeel. Sedert hét laatste optreden, dat wij enkele jaren geleden bijwoonden, is het orkest vrij belangrijk vooruitgegaan: het samen spel is beter dan vroeger en technisch heb ben de bespelers der strijkinstrumenten vorderingen gemaakt, die hen veroorloof den werken uit te voeren, die hogere eisen stelden. Weliswaar blijft het repertoire der C.O.V. zioh nog beperken tot dat van het eenvou dige salonorkest van weleer, directeur P. Sehilp en de zijnen hebben niettemin zo veel plezier in dit op huiselijke wijze mu- ziekmaken, dat het resultaat in elik geval de juiste ontspanning geeft. Daarenboven weet de dirigent hierdoor de belangstelling wakker te maken voor goede muziek. De ouverture Prairiail was een duidelijk voorbeeld van stevig samenspel en vlot musiceren. Het programma, dat eveneens een tweetal concertwalsen bevatte, werd zuiver gespeeld. De orkestklank had beter kunnen zijn; wellicht was de opstelling der strijkinstrumenten niet gelukkig. De C.O.V. beschikte over een vaardige cellist, die zijn partij bleek te kunnen strij ken. Met veel instemming heeft de volle zaal de evoluties van Heinzelmannchen'sWacht- parade, Friihlingserwachen en hoe deze gezellige nummers nog meer heetten, ge volgd. De heer Sehilp leidde muzikaal een flink bezet orkest. De telepaath Moretti verleende aan deze intieme bijeenkomst zijn medewerking in de vorm van goochelen en gedachten lezen. A. J. v. d. W. Kampioens viertal bij Bricas Bij de Castricumse bridgeclub Bricas is thans het kampioensteam bekend geworden van de duplicate-competitiewedstrijden. Het is het team bestaande uit de heren Tj. van Eik, P. Peters, J. van Kleef en A. Kos- sen, dat van de 13 gespeelde wedstrijden, er 12 heeft gewonnen en eenmaal gelijk speelde. Het door dit team behaalde totaal aantal punten bedroeg 25. Als tweede eindigden de heren G. Klaasse, J. Morelis, H. Tienstra en J. Toe poel met 24 punten. Aan deze competitie namen 14 vier-tallen deel. ADVERTENTIE 30c00c>00000cxx*30000ccxxxx)0cxxxxx*xxx)c000ci0c)00c30000000000< TRICOT SPECIALIST GROTE HOUTSTRAAT 16 Wederom ontvangen voor zonnige dagen Vlot van lijn en snit (Commissaris Gilles op onderzoek) door JACQUES DECREST Uit het Frans vertaald 3) Zij wachtte een minuut of twee, keerde toen weer in haar kamer terug om niet verrast te worden bij het luisteren aan de deur. Zij liep op het venster toe, tilde de gebloemde vitrage op. Er was bijna nie mand ep straat. In het huis er tegenover onderscheidde Lysou mevrouw Durmolon, die bij het raam zat om in het laatste dag licht haar krant uit te lezen. Zij drukte haar voorhoofd tegen de ruit en even vond zij de kou van het glas prettig. Maar on middellijk daarna rilde zij. Waarom bracht Maria haar de sjaal niet? Ze zou vast kou vatten. Morgen zou ze verkouden zijn. Ly sou vond het verschrikkelijk om verkou den te zijn. En dan waren er al die grijze wolken, die in de schemering nog donker der leken en de vormen van alle mogelijke stoute beesten aannamen. Het winterprogramma van de Kunst kring Elckerlyc in Castricum heeft Don derdag in hotel Borst zijn bekroning ge vonden met een toneelavond, waar de to neelgroep Puck Heijermans' „Wijze Kater" ten tonele voerde, een pleidooi voor een vrij leven, buiten het smalle straatje van de zelfgenoegzaamheid. De humor maakt menige dialoog uit dit stuk tot een tinte lende filosofie. Jan Musch heeft de wijze kater gecreëerd op een haast onnavolgbare wijze. Bij Puck is het Cas Baas die ontegenzeggelijk zijn voetsporen drukt en Egbert van Paridon geeft de figuur van de koning de juiste gestalte, terwijl Paul van der Lek als Jonathan voortreffelijk werk doet. Voor de regisseur van Puck, de heer Wim Vas- seur en de kunstkring Elckerlyc was deze avond een éclatant succes, waarvan de circa 500 aanwezigen na ieder bedrijf met een daverend applaus getuigden. Wat de tuinders kregen De Kennemer tuinders kregen Woensdag in Castricum vóór de door hen aangevoerde groenten de volgende prijzen: Witlof A 1722; witlof B 914; spinazie 920; ra barber 1719; prei 29; peen (afwijkend) 8. Het Oranje-comité in Uitgeest is thans met een feestelijk programma ter gelegen heid van de verjaardag van H. M. de Ko ningin naar voren gekomen. Om 9 uur in de morgen brengen de schoolkinderen een aubade voor het ge meentehuis. Een stoelendans voor dames op het gemeenteterrein aan de Middelweg staat voor de middag op het programma van 1414.30 uur voor ongehuwde en 14.3015 uur voor gehuwde dames. Er zijn geldprijzen van 6, 4 en 2 beschikbaar. Op hetzelfde terrein vangt om 15.30 uur de voetbalwedstrijd aan tussen een elftal van neringdoenden en een bestaande uit per soneel van de N.V. Stokkenfabriek v.h. F. Zonjée. Door personen boven de 18 jaar kan om 16.30 uur het bekende katknuppelen be oefend worden. Dit katknuppelen zal plaats hebben in groepen van maximaal 20 per sonen. Plaats van de strijd is eveneens het gemeenteterrein. Ik herinner me moeder Woensdagavond werd in het Heemskerk- se Marquette-theater in het kader van de Katholieke Film Actie Heemskerk-Bever wijk de film „Ik herinner me moeder" vertoond. Deze film, naar een novelle van Kathlyn Forbes, legt de nadruk op de centrale plaats, welke de moeder in het .„ezin in neemt, en ze paste mooi in de reeks, die de K.F.A. aan haar leden voorzet. De sterk menselijke inslag, het voortref felijke spel van Irene Dunne en 't camera werk van George Stevens, maken deze rol prent tot een overtuigend geheel. Vooraf heeft de moderator der K.F.A. kapelaan Jansen uit Beverwijk een korte inleiding over deze film gehouden. De volgende avond zal plaats hebben op Woensdag 20 Mei, dan zal ter afwisseling op veler verzoek de bekende thriller van Alfred Hitchcock „The Rope" worden ver toond. In het gezellige zaaltje van gehr. Dam heeft de Nederlands Hervormde jeugd van Heemskerk Woensdagavond officieel af scheid genomen van ds. B. ter Haar-Rome- ny, de nestor der classis Haarlem, die eind April met emeritaat gaat. Tijdens het binnentreden van de predi kant, die was vergezeld van zijn echtge note, werd gezang 130: „Van U zijn alle dingen" gezongen en vervolgens sprak de voorzitter van de jeugdraad, de heer E. Jongejans een welkomstwoord en ging voor in gebed. De jeugdclub, die speciaal voor deze ge legenheid enige toneelstukjes had inge studeerd, bracht het er, de leeftijd der kinderen in aanmerking genomen, niet slecht af; vooral „De knecht geeft les" werd met veel élan voor het voetlicht ge bracht. Hierna zong het pas-opgerichte zangkoor onder leiding van de heer J. de Vlugt enige liederen en hieruit bleek dat dit koor, on danks zijn kleine bezetting, over enige goede krachten beschikt, hetgeen vooral tot uiting kwam in het lied „Hemelse troos ter" van A. E. Grell. Na de pauze heeft ouderling D. de Ko ning de dank van de jeugd aan ds. Romeny overgebracht, voor hetgeen deze, ondanks zijn wankele gezondheid, voor de jongeren heeft gedaan. Als stoffelijk blijk van waar dering bood de heer De Koning dominéé een petroleumvergasser aan, terwijl diens echtgenote een prachtige mand met bloe men in ontvangst mocht nemen. Adinda, 22 v. Pladg'u n. Bangkok. Al'hena, 23 te Antwerpen. Amerskerk, 22 v. Marseille n. Duinkerken. Amstelkroon, 22 v. Labuan te Sorong. Amstelvaart, 22 v. Sydney n. Cristobal. Algenifo, 23 te Rio Grande. Alioth, 22 v. B atria n. Antwerpen. Alkaid, 23 v. Buenos Aires te Rotterdam. Almkerk, 23 v. Antwerpen te Rotterdam. Amstelveen, 20 v. Bombay te Geraldton. Albireo, 22 te Santos. Alnati, 22 te Montevideo. Amor, 22 v. Amsterdam n. Hamburg. Argos, 23 v. Rotterdam te Amsterdam. Alamak, 23 v. Colombo n. Aden. Aldabi, 23 v. Las Palmas n. Rio de Janeiro. Abbedijk, 22 660 m. O. Kp. Race. Akkrumdi.ik, 22 650 m. W.NW. Minicoy. Alcyone, 22 320 m. N. St. Paulsrook. Aldeigonda, 22 80 m. Z.ZO. Tj. Dungun. Alpihard, 22 285 m. Z. Kp. Verd. eil. Alpherat, pass. 22 Kp. St. Marta Grande. Alwaki, 22 dwars Victoria. Amsteldïjk, 22 460 m. Z. Kp. Race. Amstelpark, 22 600 m. O.NO. Kp. Race. Arendskerk, 23 v. Bremen te Antwerpen. Arnedijk, 22 720 m. W. Sciliy's. Bengkalis, 22 v. Tj. Priok n. Tegal. Bloemfontein, 22 230 m. ZW. Kp. Palmas. Bonaire, 22 600 m. N.NO. Paramaribo. Boissevain, 20 v. Buenos Aire«. Barendrecht, 22 dwars Djeddalh. Bint a mg, 22 80 m. W. Satoang Breda, 22 240 m. N. Flores. Caltex Delft, 22 v. Sid'on n. Rotterdam. Caltex Pernis, 22 v. Rotterdam te Sidon. Ceram, 22 v. Ham-burg n. Amsterdam. Coryda, pass. 22 Azoren. Cronemburglh, 22 100 m. Z. Ouessant. Do-nigedijk, 22 v. Cristobal n. Curagao. Diemerdijk, 22 v. San Francisco n. Los Angeles Drente, pass. 22 23 u. Ouessant 24 3 u. aan de Hoek v. Holland verwacht. Dalerdij'k, 22 60 m. ZW. Horta. Duivendrecht, 22 630 m. O. ten N. Bermuda. Eos, 22 v. Rotterdam n. Amsterdam. Esso Rotterdam 22 v. Aruba n. Rotterdam. Enggano, pass. 22 Perim n. Port Soedan. Eemdijk, 22 300 m. O. Berrpuda. E'lmina, 22 270 m. O.NO. Fin-isterre. Esso Den Haag, 22 750 -m. NO. Antigua. Friesland (SSM), 22 v. Amsterdam n. Newcastle Friesland (KRL). 23 v. Aden n. Djeddah. Gaddlla, 22 v. Chittagong n. Pladju. Gouwe, 22 v. Owendopoint n. Monrovia. Gaasterland, 22 ten anker Recife. Groote Beer, 25 ca. 19 u. v. Halifax aan de Hoek van Holland verwacht. Gooiland, 22 te Rio Grande. Groote Kerk. pass. 22 Ouessant n. Marseille Ganymedes, 22 400 m. W.ZW. Madeira. Haarlem, 22 v. Amsterdam n. W. Indië. Hathor, 23 te Piraeus. Hoogkerk, 22 v. Hongkong n. Manilla. Helicon 23 v. Maracaibo te Barranquilla. Hestia, 22 200 m. Z.ZO. Kingston. Hydra, 22 610 m. ZW. Lands End. Ittersum, pas. 22 Zuidelijk v. Socotra n. Saigon Joh. v. Oldenbarnevelt. pas. 22 laat Perim n. Belawan. Jupiter. 23 v. Rotterdam te Amsterdam. Kalianget, 23 te Benikulen. Kota Baroe, 22 340 m. W. Sabang n. Belawan. Laurenskerk, 22 v. Bombay te Colombo. Lemsterkerk. 22 v. Bahrein n. Muscat. Luna, 22 v. Bari n. Triëst. Langkoeas, 20 v. Balikpapan te Makassar. Larenberg. 22 v. Cartagena n. Barranquilla. Leersum, 23 v. Golf v. Mexico te Le Havre verw. Lindekerk. pass. 22 Ouesant n. Port Eaid. Lin'ge, 22 130 m. NW. Kp. Vincent. Lucita. 22 v. Purfleet. Maas, 23 v. Kavalla te Heraklion. Maasdam, 22 520 m. W. Lands End n. South ampton. Malea, 23 v. Takoradi te Lagos. Mod.iokerto, 23 v. Soerabaja te Balikpapan. Muiderkerk, 23 te Suez. Maasland, 23 Bahia verwacht. Merwede, pass. 22 Bahama's n. Houston. Myon-ia, 22 v. Pta Cardon n. Piraeus. Maris a, 22 90 m. NO. Bahrein. Mataram, 22 voor anker op Musirivder. Meerkerk, 22 v. Rotterdam te Hamburg. Mentor, pass. 22 Lissabon n. Rotterdam. Mijv.a, pass. 22 eil Dominica. Mitra, 22 570 m. W.NW. Flores. Nigerstroom, 22 te Antwerpen. Noordam, 22 400 m. NW. Flores. Nieuw Amsterdam, op Cruise, 23 v. New York n. Las Palmas. Noordwij'k, 24 v. Sc. Lucia te New York verw. Notes, 22 v. Cadiz te Huelva. Nestor, 22 340 m. ZW. Lands End. Nieuw Holland, 22 v. Tj. Priok n. Sydney. Oberen, 22 160 m. W.NW. Aruba. Ondina, 22 780 m. NO. Guadeloupe. Parkhaven, pass. 22 Rio de Janeiro n. Victoria. Phrontis, 20 te Ma-kassa. Poseidon, 22 v. Ciudad Trujillo n. Philadelphia. Pcrel au Laut, 22 v. Tj. Priok. POSei-don, 23 v. Maracaibo te Ciudad Trujillo. Praonbannn, 23 te Tj. Priok. Prins Willem IÏT, 22 250 m. O. Kp. Race. Pygmalion, 22 650 m. O. ten Z. Bermuda. Ruys, 23 te Hongkong. Rijndam, 22 v. Halifax. Rempaog, 22 750 m. NO. Bermuda. Reyniersz, 23 v. Buleleng te Makassar. Rotula, 22 470 m. ZO. Kp. Farewell. Slamat, pas. 22 Sabang n. Colombo. 2: Kenne-merland 5—SVJ 2 SIZO 3Telefonia 2 3: IJmuiden 5—VVSV Zandv.m. 2—SIZO 4 4: syj 4—Nw. Vennep 2 ETO 2—RCH 2 SIZO 5—VEW 3 Keninemerland 7—SVJ 5 K. N. K. B. Eerste klasse: Allen Weerb.—BI. Wit SVK—Koog Zaandijk Rohda—Luto Westerkwartier—Swift Tweede klasse A: KVD—Archipel Excelsior—O'kwartier 2.30 u O o st e r p a rkR od a Zwaluwen—Samos Tweede klasse B: A'darn ZuidDVD DDV-DED ZKV—Groen Geel Land lust—Watervliet Derde klasse A: BEP—Amum DSV—To vers OKV—Fortuna. Meo-SKV KCN—Vogel Derde klasse B: An. Ready—Haarlem 2.15 u. Aurora S-port Vereent. ZKC—Holver Zaandam Z.-KVH Victoria—Indo Reserve tweede klasse A: O'kwartier 2—Samos 2 Blauw Wit 3—Roda 2 Degradatie afdeling reserve 3e klasse: Aurora 2—Roda 3, 12 u. DVD 2—Watervliet 2, 12 u. H. K. B. Derde klasse A: Haarlem 5—ZKC 1, 12 u. Derde klasse B: Aurora 4—DSV 2, .10 u. Nacompetitie: Sp. Vereent 3—N. Flora comb., 2 u. DSV 1—Oosthoek comb. 10 u Hoofdklasse. Dames: UD-I Sa-gitta cxxioocxdoooooooooooococcooooocxxxxoooocooooocoooooooooooooooooooooooooooococoooooooooooc xxdoocooooooocxdcooocxiooooooc)Oocxxooooooooc)oooooooooo: Eerste klasse A: Ajax—GVAV Frisia—Sn eek DO SW a gen in gen VSV—Zwolse Boys Heracles— Vole wij okers ROH—Ensch. Boys EDO—NEC Eerste klasse B: DWS—Haarlem Vitesse—Go Ahead Ensch ede 't Gooi I Achilles—Stormvogels AGOVV—Blauw Wit Hee renveenElinkwij k Be Quick—Leeuwarden AGOVV-Go Ahead (30-4) Eerste klasse C: Sparta—T'heole Sittardia—SVV Juliana—Willem II BVV-MVV HBS—Excelsior B r aba ntia—Emma Longa—VVV (25-4) Brabantia—Longa (30-4) Eerst6 klasse D: Feij-en o o r dRB C PSV-NAC NOAD—ADO LimburgiaEindhoven DUC—Xerxes HDV SBleij erheide TEC—Mauri ts DISTRICT WEST I. Tweede klasse A: Al cm aria V—ZFC DWV—HRC UW—Spartaan K FC-Hol land ia Tweede klasse B: Helder— Schoten AFC-HVC ZW—Volendam West Frisia—HFC Rapiditas—Zeeburgia Derde klasse A: SDW—Wilskracht CSV-QSC OWO-RKWA K V VW a t e rg r a a fsmee r Terrasvogels—APGS Derde klasse B: Allen Weerb.—Ripperda Baarn—ZSGO WFC—Rivalen Donar—TOG EMM '15 JOS BVC—RKAVIC Derde klasse C: DEM—Vels'en Z aand'i jikKi-nheim Always Forward—GVO P u r m e r s t e ij nB K C Wijk a. Zee—Alkm. Boys WSV '30—Vitesse '22 Vierde klasse D: Nautilus—LOC NFC—WMS De Eland—RODI KBV—DVAV VDO-SDZ EiHS—B'loemendaal Vierde klasse E: ADO '20—DIO DSS-VVB L i j n d e nH a 1 f w e g DJK St. Pancratius De Pionier—ETO Onze Gezellen—Sloterdijk Vierde klasse F: Aalsmeer—De Germaan SLTO—De Meer Enengia—Uithoorn NEA-IW Madjoe—O FC Meervogels—JH Kwartier DISTRICT WEST II Derde klasse A: W i 111 el m usAlph e n Zandv. meeuwen—Hillegom De Postduiven—HBC Archipel—TYBB Woerden—LFC Blauw Zwart—HPSV Vierde klasse A: SJC—DOCOS Teijlinge-n— Gr. Willem II Vac TUB Lugdunum W a rmundaA S C Concordia (H)—WSB H. V. B. 1 A: BSM—Haarlem 3a Waterloo—IEV 1 B: RCH 5—HFC 3 DEM 2—EDO 5 ADO 2—Stormvogels 4 Onze Gezellen 2—HBC 3 2 A: Spaarnev.—Geel Wit 2 H: Beverwijk 3—Zand- voortmeeuwen 3 VSV 4—Ripperda 2 2 C: VI. Vogels 2—B'ldaal 3 VSV 5—NAS 2 TYBB 3—Kennemers 4 DCO 2—Zandv.m. 4 2 D: Haarlem 5—WB 3 Zandv.m. 5—HFC 5 3 A: TZB—WH 2 Geel Wit 2-EHS 2 WD 2-DSOV 3 B: BSM 2—ETO 2 DIOS—Ripperda 3 THB 2—v. Nispen 3 C: Hoofdd. Boys 2—EDO 6 Schoten 4—Concordia 2 3 D: Beverwijk 4—DEM 4 3 E: EDO 7—Ripperda 4 TYBB 4Vel sen 4 3 F: HFC 6-DSS 4 TYBB 5—Kennemers 6 Beverwijk 5—RCH 7 3 G: Haarlem 8—RCH 8 VI. Vogels 4—DCO 4 IEV 3—Zandv.m. 6 3 H: Kennemers 7—HFC 7 O. Gezellen 4—Hillegom 7 4 A: DCO 5WH 4 4 B: EHS 5— Geel wit 5 EDO 12—Kennemers 8 Spaarnestad 4—ADO 5 4 C: SVIJ 2—Spaarnestad 3 v. Nispen 2—DIOS 2 NAS 3-DSK 3 4 D: Spaarndam 3—H'stede 3 DSB 3—Waterloo 3 4 E: SVIJ 4 SHS 2 Alliance 2—HBC 5 DSOV 2—Hoofdd. Boys 3 Vogelenzang 3—DSB 4 4 F: TZB 3—NAS 4 BSM 4—Geel Wit 4 4 G: Schoten 5—DSS 5 EHS 4-THB 4 Spa a rid am 4—Kin hei m 4 4 H: TYBB 6—Bl'daal 6 4 I: Kinheim 6—TYBB 7 RCH 10—DSS 6 EDO 10—ADO' 4 4 J: DSS 7—Stormvogels b HFC 10—Vogelenzang 4 DIOS 3—EDO 11 4 K: Kenn. 9—Storrnv. 9 Concordia 5—HFC 11 SHS 4Blo emend aal 7 Jeugdafdeling A: Bloemend aal a—NAS a EDO a—RCH a Kennernerl. a—VSV a B: Stormy, a—Velsen a Kennem. a—Haarlem a TYBB a Geel Wit a Promotie competitie. 2e klas: WH—TYBB 2 Terrasvogels 2—DCO 3 4e klas: Haarlem 10—SHS Kinheim 4—Zandv.m. 7 Zaterdagmiddagcomp. 1: ETO—IJmuiden 2 Nieuw Vennep—IJmuiden 3 Hygiea-^-PSV Z e eburg— V riendschap Heren: Quick—Aalsmeer Olympia Gr.—Niloc. Hellas—PSV District West A le klas dames: ADA—Blauw Wit JHC—Amersfoort 2e klas A dames: WV G VRapiditas 2e klas B heren: Turno—Niloc 2 Afdeling Haarlem le klas dames: BGV—IJmond 2 2e klasse dames: HOC 2—Heemstede 2e klas heren: IJmond 2—BGV 2 Hoofdklasse A: Leimonias 1—Leimonias 2 Thor RW 1—DDV 1 Hoofdklasse B: Philharmonic 1—Dash 1 Ensch. LTC 1-Hilv. LTC 1 Eerste klasse: Leimonias 3—Victoria 1 DDV 2—Haarl. LTC 1 Toeg. Hill.—Park Marlot 1 Oranje 2—Groen Wit 1 Thor RW 2—Hilverheide 1 Joy 1—Quick (N) 1 Sobrj 1—Thor RW 3 Rhijnauwen 1—ALTB 1 Overgangsklasse A: IWOO 1—Racketeers 1 Leimonias 4—De Metse laars 1 Houtrust 1—NMC 2 Leid'se LTC 1—DDV 3 de Leidse Hout 1—Joy 2 Haarl. LTC 2—Groenend. 1 J West rust 1—Spieghel 3 Groen Wit 2—Bdlthoven 1 Advantage 1—Bred. LTV 1 Wob urn park 1—Volley 1 Ready 1—Or. Nassau 1 VTC 1—TC Tilburg - GLTB 1—Zutfen 1 Dev. LTC 1—Ensch. LTC 2 Spieghel 2—GLTB 2 Hilv. LTC 2—Festina 2 Overg. klasse B: Beverwijk 1Brederode 1 Scherpendrecht, 22 v. Santos n. Rio Grande do Sul. Straat Makassar, 23 v. Lorenzo Marquez te Durban. Sumatra, 23 te Suez. Schiedijk, 22 Pantellaria gepass. n. Alexandrië Sarangan, 22 610 m. W. eil. Enggano. Sinabang, 22 v. Tj. Priok n. Benkulen. Soestdijk, 22 120 m. NO. Masawa. Sommelsdijk, 22 270 m. W. ten N. Minicoy. Stad Alkmaar, pass. 22 Fastnet. Stad Arnhem, 22 120 m. W.ZW. Lands End. Tawali, 21 v. .New York n. Baltimore. Ternate, 23 v. Ternate te Balikpapan. Tosari, 23 v. Priok te Rotterdam. Tabian, 22 200 m. O. Ceylon. Tankhaven II, 22 v. Tj. Uban n. Bangkok. Ta ra, 22 v. Bremen n. Hamburg. Taria, 22 250 m. O.ZO. Socotra. Teiresias, 22 ISO m. O. Peterhead. Themisto, 22 550 m. NO. Kp. Race. Tjikampek, 22 v. Port Swettenham n. Penang. Tjiluwah, 23 v. Singapore te Tj. Priok. Tomori, pass. 22 Brothers n. Djeddah. Tonigkol, 22 v. Singapore ei. Indragiri. Utrecht, 23 v. Madras te Ohitagong. Veendam, 22 650 m. O. Kp. Race. Van Riebeeck, 22 v. Tj. Priok n. Semarang. Westerdam, 22 400 m. N.NW. Flores. Warwick Castle, 19 v. Lorenzo Marquez n. Beira Willem Barendsz, pass. 23 Finisterre. Waterman, 22 v. Rotterdam te Halifax. Waikelo, 23 v. Belawan te Tj. Priok. Waingapoe, 23 te Ampehan. Waiwerang, 23 Bali te Singapore. Woensdrecht, 22 1500 m. W.ZW. Madeira. IJsel, 23 v. Lattakia te Piraeus. Zuiderkruis. 22 340 m. W.NW. Monrovia. Zeeland VKRL), 22 1000 m. W. Flores. KLEINE VAART Algarve, 22 v. Garston te Swansea. Aegir, 21 v. Londonderry n. Ballina. Ameland, pass. 23 Vlissingen. Astra, pass. 23 Vlissingen. Atlantic, 21 te New Burgh. Actinia, 22 v. Dieppe n. Antwerpen. Asuncion, 26 v. Partington te Rotterdam verw. Albergen, 22 v. Santander te Bordeaux. Arcturus, 22 v. Bergen te Grangemouth. Audacia, 23 v. Amsterdam te Vlaardingen. Baib-T, pass. 22 Vlissingen,. C Er zat niets anders op, dan dat oom Tripje de sneeuw wegschepte om de goot vrij te maken. ,,Dat wordt een koud werkje", zei hij. „Maar het moet toch gebeuren, anders houden we die lekkerij!" Nee, warm was het niet, daar boven in de dakgoot, waar de ijzige wind woei. Oom Tripje deed een warme das om en pakte de schop; en toen ging hij vlug aan 't werk. Bunkie was hem naar de zolder gevolgd. „Zal ik u helpen, oom Tripje?", bood hij aan. Maar oom Tripje schudde het hoofd. „Nee, hoor, het is hier veel te gevaarlijk, in die smalle goot. Blijf jij maar binnen!" Zo bleef Bunkie voor het dakraam kijken, hoe oom Tripje de dikke sneeuwvracht uit de goot opruimde. Die bleef met dat karweitje niet lang koud. Het was wel 'n werkje, om er warm van te worden. Alleen die koude wind was minder prettig. Maar het schoot wel op. Meter voor meter schepte oom Tripje de goot schoon. Nu kon het lekwater tenminste weg en liep het niet meer de zolder binnen. Dat mocht ook niet, want met dat lekken zouden de meubels maar bederven. Berend, 21 v. Rotterdam te Delfzijl. Binnenhaven, 23 v. Casablanca te Aberdeen. Batavier III, pass. 23 Burlings. Binnenhaven, 23 v. Casablanca te Aberdeen verwacht. Coeta, 21 v. Antwerpen te Dublin. Catharina, 22 te Middlestoro. Cornelia b II, 24 v. Barry te Rotterdam verw. Douro, 23 te Rotterdam n. Ceuta. Drittura, 21 v. Falmouth n. Southampton. Da Capo, 25 v. Bastia te Burriama verwacht. Deneto, 22 v. Whitehaven n. Connah's Quay. Deni, 22 v. Liverpool n. Dundalk. Dombungh, 22 v. Port Lyautey n. Casablanca. Diligentia, 26 v. Rouaan te Ryefea verw. Rlsenburgh, 23 bij Dover. Emergo, 22 v. Newcastle n. St. Nazaire. Fiducia, pass. 21 Lizard. Frisia, pass. 23 Gibraltar. Ferocia. 23 v. Stockholm n. Kotka. Gaasterland, 22 v. Leith te Harlingen. Glashaven, 22 v. Kopenhagen te Gothenburg. Hartel, 23 te Antwerpen. Houtman, 22 v. Slite n. Gdanks. Haskerland, 22 v. Gooie n. Harlingen. Hast III, 22 v. Stockholm n. Gefle Helvetia, 20 v. Bristol n. Oostende. In Spe, 21 te Huil. Ibis, pass. 21 Lizard. Ida Pieter, 23 v. Bordeaux te Hartlepool. Ida Jacotoa. 23 v. Rouaan Portsmouth. Import, 25 v. Oporto te Antw. verw. Joost, 21 t'e Manchester v. Sete. Jason, pass. 23 Vlissingen. rozef Swenden, 22 v. Boulogne sur Mer te Dieppe Jan Krenmer, 22 v. Maassluis n. Kopenhagen. Jo, 21 v. Liverpool n. Belfast. Jongkind, 23 v. Rotterdam n. Kouaan. Julia, verm. 23 v. Montrose n. Jersey. Kortenaer, 22 v. Bayonr.e n. Londen. Koningshaven, verm. 23 v. Mazagan n. Rouaan. Larix, 21 v. Blyth n. Sundsvall. Limfjord, 21 v. Delfzijl n. Emden. Lucerne, pass. 23 Vlissingen. Lydia, pass. 23 Brunsbüttel. Markrb, 24 v. Algiers te Londen, verw. May Star, 22 v. Carthagena n. Portsmouth. Marie, pass. 23 Vlissingen. Michci Swenden, 22 v. Poole n. Strangford. Mirzam, 21 v. Casablanca te Rouaan. i Myfem, 22 v. Rouaan te Parijs. Mypuck, 23 v. Middlesbro te Antwerpen. Myson, 24 v. Brussel op de Humber verw. Marcella, 23 v. Hamburg n. Vlaardingen. j Mouse, 22 v. Rouaan te Parijs. 1 Monica, 23 v. Irvine te Belfast, i Merak, 22 v. Lissabon n. Tel Aviv en Haifa, j Muphrid, 22 te Shoreham. Nero, 22 te Amsterdam v. Bordeaux. Nautilus, 21 v. Delfzijl n. Selby. Noordland, pass. 23 Vlissingen. Nassauhaven, 22 te Falkenberg. Nieuwehaven 23 v. Rotterdam te Antw. Noord. 23 v. Shell-haven n. Billingham. Noorderlicht, 22 v. Amsterdam te Londen. Neeltje b, verm. 24 v. Antw. n. Dublin. Netta, verm. 23 v. Bilbao n. Terneuzen. Njord. 22 v. Bordeaux n. Londen. Oranje, 21 v. Invergorden te Avonmouth. Pavo, 20 te Stockholm v. Antwerpen. Po-nto, 18 v. Torreuieja n. Storno way. Ponza, 22 te Ljusne v. Gefle. Peter Swenden, 21 v. Lorie-n.t n. Bayonne. Peter, 22 te Rouaan. Palma, 26 v. Bergen te Karlsha-mn verwacht. Prior, 24 v. Liverpool te Malta verwacht. Rini, 21 v. Gent te Londen. Rijnhaven, 23 v. Hull te Rotterdam. Robert, 23 v. Londen te Middlesbro. Rika, 22 v. Hamburg n. Bremen. Setas. 21 v. d. Tyne te Southampton. Sparta, 23 v. Vlissingen n. Kopenhagen. Sumatra, pass. 22 Vlissingen. Suriname. 22 v. Cardiff te Le Havre. Soemba, 24 v. Port Lyautey te Bari verw. S-porota, 21 v. Goole te Lorient. Spurt, pass. 22 Kp. Silleiro Tilly, 21 v. Rotterdam n. Blyth. Teun, 21 v. Frederiksund te Bordeaux. Tuko, 21 v. Londen n. d-e Tees. Tom v. d. Heid-e 21 v. Bordeaux n. Casablanca. Toos, 22 v. Kalmar n. Newcastle. Tromp, 22 te Hamburg. Tyro, 22 v. Drogheda n. Waterford. Urmajo, pass. 22 Vlissingen. Van Brake!, 23 v. Gateshead te Sunderland. Van Gelder, 22 v. Teignmouth n. Amsterdam. Vrede, 23 v. Boston n. Barry. Vin-dicat Atque Polit, 22 v. Hamina n. Cardiff. Vrijburgh, pass. 23 Ouessant. Vivo, 21 te Londen. Wilpo, 16 v. Setubal n. Antwerpen. Westersehelde. 23 v. Swansea te Amsterdam. Wilpo, pass. 233 Vlissingen. Wubbiena, 21 v. Delfzijl n. Aarhus. Zestien jaar geleden ondernam het Christelijk gemengde koor „Looft den Heer" voor het eerst de poging oratoria uit te voeren, een poging die glansrijk slaagde. Men opende toen de rij met „De Schepping", waarna andere bekende wer ken volgden. Na een periode van rust herstelde men in 1952 met de uitvoering van „De Jaar getijden" deze traditie. Donderdagavond vond in de volle Nederlands Hervormde kerk de vertolking van Haydn's oude meesterwerk wederom plaats. Deze toonkunstenaar was een vaardig beschrijver der natuur; dit oratorium is eveneens rijk aan schilderachtige passa ges, die een doorlopende lofzang op het scheppingsverhaal zijn. Voor het koor waren er verrukkelijk- mooie gedeelten. Ik denk onder andere aan het magistrale slotkoor van het eerste deel: „Die Himmel rühmen", de juichende passages uit „Stimmt an die Saiten" en de tweede finale, waarmede men gevoegelijk het oratorium zou kunnen afsluiten. Van „Looft den Heer" weet men, dat het zich op zijn taak steeds terdege voor bereidt. De muzikale manier waarop het op de aanwijzingen van de dirigent rea geerde, het duidelijk waarneembare en thousiasme, dat opklonk uit de volmaakt homogene en uiterst beschaafde koorzang, verrieden hoe rijk deze vereniging is aan ervaring op dit gebied en hoe deze koste lijke muziek tot de executanten spreekt. Er viel een prachtige, evenwichtige koor klank te beluisteren. Directeur Willem Wiesehahn mocht daarenboven beschikken over de accuraat spelende Haarlemse Orkestvereniging, die alle natuur-evenementen nauwkeurig in de partituur registreerde. De dirigent, die hedenavond juist sedert vijf jaar de lei ding over dit ensemble zangers en zange ressen had, nam de tempi ^u en dan zeer breed. Hij beheerste de partituur echter tot in de détails en leidde met muzikali teit en vaste hand. Van het trio solisten muntte in het bij zonder Dora van Doorn-Lindeman uit, die met warm getimbreerd sopraangeluid de beroemde aria „Nun beut' die Flur" zong. Herman Schey nam de Raphael-partij voor zijn rekening; Han le Fèvre had niet de minste moeite met het op een stralende wijze vertolken der tenorsoli, die Haydn voor de hemelse afgezant Uriel geschre ven heeft. Herman Nieland verzorgde de continuo- partij op het kerkorgel. A. J. VAN DER WEIJDEN Wiebol-d Bo-hmer, 22 v. Libourne te Dakar. Willem Barendsz, 23 v. Gothenburg te Danzig. Westersehelde, 24 v. Swansea te Amsterdam verwacht. Westlaan, 23 v. Hamburg te Rotterdam. Westpolder, 23 v. Rotterdam te Lissabon verw Zeeland, pass. 23 Vlissingen. SLEEPVAART Blankenburg, 22 te Rotterdam. Bbro, 22 v. IJmuiden n. Philippeville met bok. Humber, 23 v Koewait n. Rasta-nura. Noordholland, 22 340 m. NO. Fayal Oceanus, 18 v. Massawa. Rode Zee, 22 v. Southampton te Koewait. Thames, 22 te Aden. Tyne, met s.s. 22 450 m. w. Lands End. Vlug keerde zij terug naar de nu geslo ten deur, krabbelde wat met haar nagel. IV De deur van de ziekenkamer ging zachtjes half open. Kom maar binnen, zei Maria half fluisterend. Lysou zag eerst niet veel, omdat men een zakdoek van donkere zijde over het nachtkastlainpje had gelegd. De geur ver baasde haar, een geur, welke zij niet kende en de tabakslucht had verdreven, die ge woonlijk in de kamer hing en waar zij aan gewend was als aan een meubel, een voorwerp. Het rook er naar medicijnen, naar koorts, naar eau de cologne. Lysou voel-de zich plotseling verloren, ondanks Maria, die haar hand had genomen, en Jea-nne Lambert, die zich bukte om haar te omhelzen, helemaal alleen in een land, dat zij nooit had bezocht. En, in dat land, was er een man in bed tussen witte la kens, die een heldere plek vormden in de schemering, een man met een verschrik kelijk gezicht, een vertrokken mond, een groot open oog, onbeweeglijk, met lokken zilverachtig haar op een transpirerend voorhoofd geplakt. Kom maar dichterbij, lieverd, wees maar niet bang. Jeanne Lambert had haar dat in het oor gefluisterd, toen zij haar kuste. Maar Lysou was niet bang. Kort tevoren was zij bang geweest, helemaal alleen in haar kamer, in de rallende avond, en aaet dat mysterieuze gereutel, dat uit de muren rondom haar kwam. Maar nu helemaal niet meer. Die grote gebroken Jan-Klaassen in het bed, was dat oom? Was dat degene, die ze sedert jaren iedere dag zag, de man met dat goede gezicht, waar zij zo veel van hield, de man die bijna nooit bromde, en die met die grappige, uit de ko-lo-niën meegebrachte wandelstok uitging, en haar verhaaltjes vertelde, als zij zoet was ge weest? Neen, nee. Deed de dood dat met hen, die hij kwam halen? Lysou brandde van nieuwsgierigheid. Zij verlangde er naar die vreemde man te zien, bijna o-m hem aan te raken, die man, die niet op haar oom leek. Men had haar nooit bang kunnen maken met de boeman: „Ik zou hem wel eens willen ontmoeten", zei zij wanneer men haar dreigde, „en eens zien wat hij in zijn mand heeft". Zij deed drie passen naar voren, bleef stil staan aan de rand van het bed. Jeanne Lambert boog zic-h over het ver vormde gezicht. Daar is Lysou, mijnheer Favier, zei zij luid. Het gereutel hield een seconde op en het was alsof er een diepe stilte viel. Dag, oom. Lysou zei dat heel hard, omdat zij be grepen had, d-at hij slecht Icon horen. Het open oog bewoog zich niet, maar het andere, dat gesloten was, opende zich half, en Lyso-u begreep, dat hij h.ieiaaoe« nog wat kon zien. Ilhh-hUhhh Hij pro-beerde te praten; zijn mond trilde sterker, en toen begon met een soort ge- klok, de luide a-demha-ling weer. Maar het ooglid bleef opgetrokken. De stem van Jeanne Lambert klonk als iets geruststellends. Maak u niet moe, mijnheer Favier. Morgen, dat zult u zien, gaat het beter, zult u gemakkelijker kunnen praten. Maar Lysou luisterde niet. Zij keek, on der het lid van het levende oog, naar de pupil, die heen en weer ging, steeds maar op dezelfde manier, af en toe een ogen blik op haar bleef ruste-n met een vraag, een smeking, die zij niet begreep, en dan zijn hee-n en weer gaan hervatte. Oom wilde haar vast en zeker iets zeg gen. Maar wat? Kom nu, Lysou. Maria trok aan haar, wilde haar mee nemen. Zij duwde haar terug. Laat me. Waarom maakte oom steeds dezelfde beweging? Wilde hij haar iets laten zie-n? Zij kee-k om zich heen, onderscheidde in de schemering de tafel voor het ra-a-m, met de tabakspot, de inktpot, flesjes, die er ge woonlijk niet stonden; links daarvan de altijd gesloten grote secretaire, met daar bovenop de zes delen van Larousse en de verzameling van „l'Illustration" uit de oorlog, die zij 's Zondags, als het regende, mooht inzien. gen? Misschien. De pupil bewoog nu niet meer, maar bleef op haar gericht, alsof hij wil-de zeggen: „Dat is het, je hebt het be grepen". Wat wilde oom? Iets uit de secretaire? Een vreemd voorgevoel waarschuwde Lysou, dat dit inderdaad de bedoeling was en dat het iets was, dat hij alleen aan haar vertelde. Maar wat moest, zij doen? Maria en Jea-nne bleven daar, keken over haar heen. Zij zagen of begrepen niet, dat er een „gesprek" plaats vo-nd tussen Lysou en haar oom, omdat het meisje zich op de hoogte van het hoofd van de oude man bevond, en omdat zij alleen zijn blik kon volgen onder het halfgesloten ooglid. Zij zagen evemin, dat Lysou onhoor baar, alleen door haar lippen te bewegen, zei: - De se-cre-tai-re? En dat mijnheer Fa-vier twee maal zijn oogl-id neersloeg o-m te antwoorden: Jaja Maria werd ongeduldig. Kom, Lysou, komje zult oom teveel vermoeienEn je hebt ook je sjaal niet omgedaanJe zult een kou opdoen. Maria had haar bij de arm gepakt. Da-g, oom. Tot straks Er werd aan de buitendeur gebeld. Jeanne Lambert ging naar het raam. Dat is de dokter, Maria, vlug. Ze was direct druk in de weer, legde een schone doek over de tafel, stopte instinc- Had de stervende haar blik kunnen vol- tief een krul onder haar kap, die daar onder vandaan te voorschijn was ge-ko-men. Snel daalde Maria de trap af; de in de was gezette houten treden kraakten onder haar gewicht. Jeanne Lambert streelde de hals van Lysou, en duwde haar daarna weg. Ga naar je kamer, kind. Houd ie maar zolang met iets bezigik kom bij je zodra de dokter weer weg is V Lysou deed niet dadelijk het licht aan. Er was nog een groen schijnsel in een ^,e. v®n hemel, dat een vaag licht gaf. Zij ging naar het venster, zoals zoeven voorhoofd tegen het raam aan. Z.ij had het niet koud meer. Er waren nieuwe dingen in haar hoofd Ze wist met precies wat. Maar het was be langrijk. Voor de eerste maal in haar le ven misschien, voelde zij, dat ze bestond, aat ze iemand was, en anders dan de an deren. Lysou was acht jaar. Was zij nog acht jaar. Wat wil het zeggen, acht jaar? Zij was nu veel ouder dan die morgen na^ar* +haar bal had gespeeld alvorens naar school te gaan. Kijk, mevrouw Durmolon had nu de lui ken gesloten. Ze zou wel in de keuken zijn bezig om het avondeten klaar te makin' want er was geen licht in de kamers aan' de voorkant. Op straat zag zij stilstaand h.ek een schaduw van femand die naar het raam scheen te kijken, herkende Aglaé. Die maakte zich vast on gerust over haar. Dertien jaar was Aglaé. (Wordt vervolg^). Zij on-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 7