IJmuiden wordt bij de „tunnels beter toegangelijk Nieuwe verkeerssituatie bij de viaducten Problemen De Belgen zeggen Aepekalle tegen de ijshaai Jlex Jheater Agenda voor Velsen Stationsweg gaat op den duur iets naar het Zuiden lopen VSV op eigen terrein tegen Zwolse Boys CPN zoekt toenadering op de honderd velden En de Nederlandse vissers maakten er toen maar appiekauw van VRIJDAG 24 APRIL 1953 8 99 Gemeenteraad bijeen op Woensdag, 6 Mei L. Smit en Co en het Verre Oosten Watervliet I in de strijd om de laatste plaats „Cultureel werk moet voortgezet worden" THALIA SlNGIN'fw THE RA\H' Nieuws van V.V.IJ. (Onze wekelijkse damrubriek onder leiding van B. Dukel) 'WB, 'MB, W, m. BB, m BB, yy yy AL ENKELE DAGEN Is het verkeer door de tunnels van de Stationsweg: en langs de De Noostraat en Willebrordstraat niet meer mogelijk. Draglines en tientallen arbeiders hebben de stenen uit het hoogbejaarde wegdek getrokken en zijn begonnen met de grond om te wroeten. Andere mannen kwamen met de rood wit gestreepte paaltjes, er werden keetjes opgetrokken en daarna zette men zich gezamenlijk aan de oplossing van het verkeersprobleem op het kruispunt van wegen in de buurt van het politiebureau. De knik van de De Noostraat naar de Stationsweg wordt wegge nomen en het moet allemaal zo geschieden dat men later bij het gereedkomen van de tunnels onder het Noordzeekanaal gemakkelijk een nieuwe weg, zuidelijker dan de Stationsweg, kan aanleggen aan het nieuwe Pontplein, dat komt te liggen op de plaats waar nu de trein naar Uitgeest de Velserbrug opdendert. De twee tunnels verdwij nen daarna en onder de rails van het lijntje naar Oud-IJmuiden wordt een bredere tunnel gebouwd. Op de tekening van Openbare Werken is het allemaal duidelijk te zien. De De Noostraat wordt aanzienlijk verbreed. Ligt er thans een wegdek in van vijfeneenhalve meter breed en van klinkers, over enkele maanden zal men hier over het asphalt kunnen snorren. De rijweg wordt veertien meter breed en aan beide zijden zal de wielrijder zich veilig kunnen voortbewe gen over een strook van anderhalve meter breed. Er wordt geen speciaal rijwielpad aangelegd, maar met witte klinkers zal het pad worden aangeduid. Wanneer deze weg gereed is zal tegen die tijd ook de reeks huizen van drie ver diepingen hoog zijn opgetrokken, zodat de woningen aan het nieuwe plein de entree tot IJmuiden zullen moeten vervolmaken. Dit worden huizenblokken van vier en drie verdiepingen. Op de kaart zijn ze te zien als gestreepte blokjes, ofwel „gepro jecteerde bebouwing". De Willebrordstraat wordt verbreed en zal in de nabijheid van het plein, dat nog geen naam heeft, in twee rijbanen van elk zeven meter breed worden gesplitst. Een groenstrook tussen de banen voorkomt elke ongewenste grensoverschrijding. Ook in de Briniostraat is een dergelijk strookje tussen de banen, die hier zes meter breed zijn, gedacht. De rijbaan om de rotonde, die een dia meter heeft van tweeëndertig meter en die zal worden afgezet met een witte op staande rand, zal acht meter breed wor den zodat de De Noostraat al met al voort aan beter zal aansluiten op de Stations weg. De Stationsweg zal dadelijk achter de tunnel worden verbreed. Wanneer men van Velsen komt zal de rechterzijde in springen, de muurtjes van de woningen, die hier vroeger hebben gestaan worden opgeruimd en aan de linkerkant zal de verbreding van de Stationweg iets gelei delijker komen te verlopen. Wanneer de spoorweg naar de Velser brug kan worden afgebroken en de treinen hun weg zoeken door de tunnel onder het Noordzeekanaal zal de Stationsweg iets zuidelijker precies in het verlengde van de De Noostraat komen te liggen. De gestip pelde lijnen op de tekening geven de situa tie duidelijk aan. Op de plaats waar nu de oostelijke tun nel ligt zal men zijn auto of fiets om een tweede rotonde moeten draaien om zijn weg te vervolgen naar de pont, oud Velsen of de oostkant van het station. Het raadhuis zal men vermoedelijk over enkele jaren al op het Plein 1945 kunnen zoeken. Dezelfde aannemer, die thans het werk bij de De Noostraat en Willebrord straat uitvoert gaat binnenkort ook aan het werk bij de Kalverstraat. Van de fa briek van Hin tot de Zoutmanstraat zal de Kalverstraat worden weggebroken. Even zuidelijker wordt de Raadhuisstraat aan- Acht wedstrijden hebben RCH en VSV nog voor de boeg en nu staat VSV voor de taak in deze acht wedstrijden te trachten minstens vier punten op de Haarlemmers in te lopen. Daarom kan men er zeker van zijn dat VSV zich Zondag tegen Zwolse Boys tot het uiterste zal inspannen om op beide punten beslag te leggen en de kans, dat het daarin zal slagen achten we groot, al zullen de Zwollenaren,die in degradatie gevaar verkeren, zich natuurlijk danig te weer stellen. Stormvogels trekt naar Achilles en komt dus eveneens tegenover een club in nood te staan. In IJmuiden beten de Assenaren destijds dusdanig van zich af, dat de Vo gels ze niet de baas konden worden. Voor de Kennemers is Zondag geen wed strijd vastgesteld, teneinde de ZFC'ers in staat te stellen hun achterstand in wedstrij den in te lopen en toch zal men in Bever wijk in spanning verkeren. In Castricum komt bij CSV het Wormer- veerse QSC op bezoek. Van veel belang is deze ontmoeting niet. We verwachten, dat de punten gedeeld zullen worden. De Ter rasvogels zijn door hun overwinning op Wilskracht vrijwel veilig. Met APGS delen ook zij waarschijnlijk de punten. Een interessante ontmoeting wordt het ongetwijfeld in Beverwijk tussen DEM en Velsen. DEM mag zeker geen punten meer verspelen, wil het niet helemaal kansloos worden. Kinheim zou de DEM'ers ongetwijfeld een dienst bewijzen door Zaandijk één of twee punten afhandig te maken, maar we geloven niet dat de Velsenaren daarin zul len slagen. Wijk aan Zee krijgt de Alkmaarse Boys op bezoek. De Alkmaarders verloren hun laatste wedstrijd tegen GVO met twee-nul. Uit dit oogpunt bekeken, moet ook Wijk aan Zee kunnen winnen. Voor Vitesse was het jammer, dat de overwinning op Kinheim feitelijk niet baat te, doordat ook GVO won. ADO moet tegen DIO oppassen, want de Haarlemmers kunnen vinnig van zich af bijten. WB zal aan DSS de handen vol hebben. Hoogstens brengen de Breesapers het tot een gelijkspel. De eerstvolgende openbare vergadering van de gemeenteraad van Velsen zal in plaats van op Dinsdag 5 Mei, op Woensdag 6 Mei worden gehouden. gelegd. Van de Raadhuisstraat is verder een straat ontworpen naar de Lange Nieuwstraat. Het Plein zal dan volledig omringd zijn door straten. De bebouwing om het Plein 1945 zal in deze maanden ook worden begonnen. Zoals op de teke ning is te zien heeft men poorten gedacht over de Zoutmanstraat en de Zeeweg. Het Marktplein dat op de tekening niet is te zien en veel Westelijker ligt zal vol gende week ook gestalte beginnen te krij gen. Nog deze week wordt het bestraten van het plein aanbesteed. De president-directeur van L. Smit en Co's internationale sleepdienst te Rotter dam, de heer Murk Leis is met de „Willem Ruys" van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd van een zakenreis,die drieëneenhalve maand duurde, uit het Verre Oosten naar ons land teruggekeerd. Het doel van de reis was geweest het leggen van contacten, omdat de omstan digheden na de oorlog in de landen van het Verre Oosten gewijzigd zijn. Vóór de oorlog werden de opdrachten voor deze landen in het algemeen van Europa uit ge geven. Thans hebben de landen daar eigen regeringen en havenautoriteiten, die op drachten verstrekken. De reis was dus tevens bedoeld als een oriëntatie en de besprekingen zijn zeer bevredigend ge weest, zo vertelde de heer Leis. Hij was in Singapore geweest, toen de sleepboten „Zwarte Zee" en „Thames" voorbereidin gen troffen voor de sleepreis van een sec tie van het Singapore-dok naar Engeland. Ten aanzien van het slepen van bagger- materieel van Europa naar het Verre Oos ten was de heer Leis, wat betreft de verre toekomst, niet optimistisch, omdat door de industrialisatie in die landen daar zelf baggermateriaal vervaardigd zal worden, hetgeen tot dusverre steeds in Europa ge schiedde. Met de twee nog resterende wedstrijden van de competitie voor de boeg en bij voorbaat gedoodverfd als degradatiecandi- daat van de tweede klasse K.N.V.B. gaat het eerste Watervliet-korfbaltwaalftal Zondag naar Amsterdam voor een bezoek aan Landlust I. Deze ploeg bezet de voor laatste plaats op de ranglijst met één punt meer dan Watervliet, maar een gespeelde wedstrijd minder. Er is voor Watervliet nog een theoretisch kansje, als er van Landlust wordt gewonnen en hetzelfde re sultaat in de laatste wedstrijd (uit) tegen Amsterdam-Zuid wordt bereikt. In de ontmoeting van Zondag zal het er dus om spannen; of Watervliet het zal redden hangt af van de mentale kracht en de schotvaardigheid van de groen-gelen. Watervliet 2, dat er ook al slecht voor staat en de eerste degradatiewedstrijd vorige week wegens niet opkomen van de tegenpartij moest uitstellen, zal het nu op nemen tegen D.V.D. 2 in Amsterdam. Watervliet I vertrekt met de dames T. Waagmeester, D. Hartman, B. Koet, C. v. Ladesteyn, J. Kluft, R. Weymar en de heren W. Berghuis, S. Hartman, M. Veerbeek, A. de Vries, J. v. d. Berg, F. Vos. Watervliet 2 speelt met de dames L. Leyenaar, C. Zandbergen, C. v. Zutphen, R. Leyenaar, D v d Molen, A Tuinzaad en de heren A. Redeker, A. Verkerk, H. Mol, Ar. Verkerk, B. du Crocq, F. Allan. De Watervlietrjeugd is voor Zaterdag vrij van de competitie. „Velsen-Noord Vooruit" en de zee De vereniging „Velsen-Noord Vooruit", het overkoepelend lichaam van de buurt verenigingen, heeft met haar Donderdag in het gemeentelijk ontspanningslokaal aan de Van Diepenstraat gehouden filmavond een goede keus gedaan, want er was, in tegenstelling tot vroegere culturele pro gramma's, deze keer een flinke belangstel - ling. Onder de titel „Naar zee" verzorgde de afdeling Vis van het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad deze avond, die werd geopend door voorzitter A. v. d. Hoff. Hij onderschatte geenszins de gebleken moeilijkheden om in Velsen-Noord voor het Cultureel werk publiek te trekken, maar meende toch ook, dat „Velsen-Noord Vooruit" dit werk moet voorzetten. Waar hij enerzijds een symptoom als het ophef fen van de buurtvereniging „Schulpen" betreurde, verheugde de heer v. d. Hoff zich in dit geval over de belangstelling voor het filmprogramma. Dit werd ingeleid door de heer J. de Korte, die verschillende bijzonderheden over en naar aanleiding van de films ver telde, waardoor de aanwezigen een indruk kregen van de gang van zaken bij de trawl- en haringvisserij. Met grote aandacht wer den de beelden gevolgd van PCH „de vriend van de zeeman", de trawlvisserij, vlaggetjesdag in kleuren, de haringvisserij en de prachtige film van Herman v. d. Horst ,,'t Schot is te boord". ADVERTENTIE (het theater met de beste films) Vanaf hedenavond t/m Woensdag in alle avondvoorstellingen .-'Ë M6MSregen J van klank en kleur...' Gene Kelly - Debbie Reynolds Donald O'Connor. Een spectaculaire Musical-show met een stortvloed van populaire melodieën en een orkaan van vrolijkheid In schitterende kleuren Zondagmiddag 3 uur: LACHEN VAN BEGIN TOT EINDE ABBOT EN COSTELLO IN HET WILDE WESTEN STORT TEJWEiri AANBOUW ZUNDE BEBOUWING GEPROJECTEERDE. BEBOUWING DE HUIDIGE verkeerssituatie bij de viaducten in het verlengde van de Stationsweg te Velsen is verre van bevredigend: het snelverkeer moet zich door een nauwe koker wringen en ongelukken komen daar dan ook vaak voor. Zoals wij dezer dagen al in het kort meedeelden, wordt er echter op het eind van de De Noostraat een verkeersrotonde gelegd en in de verdere toekomst men rekent over een jaar of vijf zullen ook de „tunnels" verbreed en verplaatst worden. De tussensituatie zoals ze na het gereedkomen van de rotonde bij de Westelijke ingang der viaducten wordt, is op deze kaart al aangegeven; de nieuwe toestand na de verbreding der doorgangen is in stippellijn getekend. Voorts is op deze kaart de bebouwing aan dit Oostelijk front van IJmuiden te zien: de De Noostraat wordt straks afgesloten door een „uitnodigend" paar vangarmen, ge vormd door twee huizenblokken, waarvan de ene langs de Wïllibrordstraht vervolgd wordt en de ander in de richting van de Nijverheidsschool wijst. De thans in aanbouw zijnde hoogbouwpanden aan weerskanten van de De Noostraat staan geblokt aangegeven; de ombouwing van het nieuwe Raadhuis komt nog gearceerd op deze kaart voor. Onlangs konden wij melden, dat voor de winkelbebouwing van dit centrale IJmuidense plein een stichting van 20 middenstanders in het leven is geroepen. Uit deze tekening blijkt onder meer, dat de Zoutmanstraat op den duur met huizen wordt „vergrendeld"aan de andere zijde van het Raadhuisplein blijkt de bebouwing eveneens door te lopen al moet er evenals aan de andere kant rekening gehouden worden met een brede poort. De lijstaanvoerder van de lijst van com munisten en partylozen voor de komende raadsverkiezing in onze gemeente heeft zich namens zijn mede-candidaten met een voorstel gewend tot de lüstaanvoeder en candidaten van de P. v. d. A. in Velsen. Dit voorstel behelst een samenspreking tussen de candidaten van de beide partijen ten aanzien van het toekomstig gemeente beleid, dat „bepaald zal worden door het optreden van de vooruitstrevende krach ten voor de belangen van de meerderheid van de bevolking tegen de vertegenwoordi gers van een in feite reactionnaire minder heid". De C.P.N. meent dat het in het belang van de meerderheid van de gemeente Vel sen is een afspraak met de P. v. d. A.- candidaten te maken om voor de aanstaan de verkiezing niét in de eerste plaats tijd, geld en energie te gebruiken in de strijd tegen elkaar. Er wordt verder voorgesteld een even tuele bespreking te houden op Woensdag 29 April in het Culturele gebouw te IJmuiden. De competitie begint zo langzamerhand op het einde te lopen. Waarschijnlijk krijgt WIJ toch nog een kampioen in haar mid den: Junioren B, dat een zeer goede kans op het kampioenschap heeft. Het eerste elf tal is nog een week vrij wegens de inter landwedstrijd Nederland-België. Verder worden gespeeld: ETOIJmuiden 2; Nieuw VennepIJmuiden 3; IJmuiden 5WSV. Junioren: Kennemerland BIJmuiden B. Adspiranten: IJmuiden BWB C. De finale van het Kennemer damkampioenschap is in vijf verschillende groepen in volle gang. Jaarlijks starten in de maand Februari dammers in Castricum, Beverwijk, Velsen, IJmuiden, Santpoort en Haarlem tot Hillegom, (Halfweg inbegrepen) voor deze voorwedstrijden en er komen ettelijke interssante partijen en fragmenten uit de bus. In onze rubriek willen wij enkele partij-gedeelten ter nabespeling aanbieden. In de hoofdklasse ontstond tussen de Oosterkwartier-man J. Kroon uit Haarlem en schrijver dezes na de 32e zet de volgende stelling. zwart, B. Dukel wit, J. Kroon Te merkwaardiger is deze stand, omdat met 14 stukken wederzijds wit geen cen trum meer over heeft en alles naar de ran den heeft verplaatst. Nu is in het damspel de dreiging vaak de eerste aanloop tot een fout. Wit is in dit fragment aan zet en ziet tot zijn schrik, dat het gevaar 17—21, 26x17, 12x21, 16x27 18—22 31x33 en 24x42 niet meer is te voorkomen. Maar, zoals het wel eens meer bij dergelijke voorvallen gaat: als de speler zich na de combinatie eens extra op de overblijvende stelling scherpt, is winst wellicht nog niet helemaal uitgesloten. Nu speelde wit (aan zet) maar in de dia gramstand 38—33 en geestig kon zwart ineens de partij winnen door 2329, 34x23 19x48, 30x10, 9—14, 10x19, 20—24, 19x30, 15—20, 25x14 en 48x3. Het stuk van 30 is door de combinatie naar ruit 10, en toen weer op 30 terug gekomen. Een verschijnsel dat men niet veel tegenkomt in een dam- combinatie. In een partij welke de secretaris van DCIJ speelde, ontstond de volgende stelling: Wit: 26, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43 en 45. Zwart: 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 en 25. Vooys nam in overweging 1318, specule rend op de foutieve damcombiuati» dia nu mogelijk is door 2621, 16x27, 32x21, 17x26, 3731, 26x30 en 35x4. Daarna had zwart kunnen vervolgen met winst door 1822, 47x36, 12—18, 36x20 en 15x42. Wij komen over enkele weken nog wel eens op dit tournooi terug en houden ons gaarne aanbevolen indien zich iets „aparts" in het partijspel voordoet. C. Blankenaar overleden Op 79-jarige leeftijd is in Soestdijk Ne- derland's .grootste eindspelcomponist C. Blankenaar overleden. Als telg uit een echte dammersfamilie kon deze kunstenaar, die van beroep schil der en caricatuurtekenaar was in het eind spel zijn hart uitleven. Vooral de compositie trok hem bijzonder aan en het schoons dat deze grootmeester voor de eindspelcompo sitie heeft vervaardigd, maakt zijn naam onvergetelijk. Een der grootste bewon deraars van Blankenaar is de oud-kampioen van Noordholland de oud-DCIJ'er en thans in Leiden wonende J. J. H. Mertens. Deze eindspeldeskundige zal in één der volgende rubrieken leven en werken van Blankenaar voor ons analyseren. Van deze ex-IJmuidenaar kregen wij op eindspelgebied reeds een voorproefje in de vorm van twee eindspelen. Het is een partij stelling tegen de Haagse dammer F. van der Berg en zij werd door Mertens ge wonnen. H W WB. WB. BB. 'WB 'WB 'WB BB, Zwart 1 dam op 2, 2 stukken op 17 en 25. Wit, 3 stukken op: 16, 23, 29 en dam op 18. Wit speelt en wint. Nieuwe opgave Voor onze probleemliefhebbers een op- gave van de Belgische problemist C. H. Wou ters uit Antwerpen. De stand in cijfers luidt: Zwart: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 22, zo, zv, en I aam op 36. Wit: 11, 17, 28, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 49 en 50. Wit speelt en wint. Telt voor 1 punt in de oplosserswedstrij d C. H. Wouters, België Oplossing no. 31 van het vraagstuk (door schrijver dezes) luidt: Zwart: 3, 5, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 25 en 26. Wit: 14, 23, 28, 32, 33, 37, 40, 42, 47, 49 en 50. Wit speelt en wint door 2822, 17x39 ge dwongen. 3731, 19x48, 40—35, 26x37, 4741 37x46, 49—43, 46x10, 43x34, 48x30 en 35x11 met gewonnen afspel. De ladderstand is nu: 1. J. Guyt, IJmuiden 2. W. 't Hart, IJmuiden 3. W. v. Wort, IJmuiden 4. G. Kok, Santpoort 5. G. Provoost, Santpoort 6. J. v. Straten, IJmuiden 7. G. Eckhard, Driehuis 8. W. J. Tunnen, Velsen-N. 9. C. Spanjaard, Beverwijk 10. J. J. Wesselius, Driehuis 11. G. Zuiderduyn, Santpoort 12. G. M. Ploeg, IJmuiden 13. J. Muntz, Santpoort 14. P. de Boer, Beverwijk 15. H. Andrea, Velsen-Z. 16. G. Mooy, IJmuiden 17. Jos. Bierman, Velsen-N. 18. J. H. Bakhuys, Santpoort 19. J. de Boer, IJmuiden 20. J. Buur, IJmuiden 21. H. Lichtendahl, Driehuis 22. C. Kramer, IJmuiden 23. G. Koppelman, IJmuiden 24. J. Floor, IJmuiden 25. W. de Smit, IJmuiden 26. Rens de Jong, IJmuiden 27. W Scheen, IJmuiden 28. A. J. van Gronden, IJmuiden 29. J. Meyer, IJmuiden 30. A. W. Beukema, Velsen-N. 31. J. Braveboer, IJmuiden 32. H. Schaap, IJmuiden 33. N. H. Souer, IJmuiden 34. Wim Kuiter, IJmuiden 35. N, Adelaar, Beverwijk 36. L. C. Vooys, IJmuiden 37. J. J. Jochems, IJmuiden De taak van verleden week In onze vorige opgave is in de diagram- 31 punten 31 31 ti 31 it 30 ii 28 25 ii 21 ii 20 19 II 19 II 18 II 17 17 ii 17 III 17 it 17 16 15 15 II 15 14 13 it 13 it 11 8 it 8 7 7 it 7 it 6 it 6 tl 5 4 4 2 1 it EEN VAN DE vUfentwlntig haaienrassen die in de Noord Europese wateren voorkomen is die van de appiekauw, in het latyns ook wel Somniosus micro- phalus geheten, of in het beste Nederlands de üshaai. Deze week is de appiekauw nog al eens genoemd in de rubriek „Visserij Varia" en bij de vangst van de Robert William", die deze visjes van ongeveer honderd en vijftig kilo per stuk in het net had gekregen, werd tussen haakjes gevraagd wie de herkomst van deze naam kende. Iemand die studie maakt van al wat leeft in de zeeën is ons zijn mening komen vertellen, maar hü geeft die graag voor een andere, als het een betere is. De forse haai die we op het oog hebben heet in Enge land de „Groenland shark", in het Frans „Laimargue" en bij de Noren „Haak- jaerring". De Belgen von den er een benaming voor, die al wijst naar onze appie kauw: „Aepekalle". In de volksmond is de ijshaai toen in Nederland en België „Appiekal" komen te heten en de vissers hebben er voor de radio het een en ander aan verbasterd, zodat tenslotte „appiekauw" over bleef. En zo is het met vele woorden gegaan. Want hoe zouden „radio" en stokke- bit" zijn ontstaan? Hoe de Belgen aan Aepekalle ko men is een vraag apart. In de hallen wordt elke haai al gauw een appiekauw ge noemd maar dat is toch heus niet goed. Er bestaan over de gehele wereld hon derdenvijftig haaienrassen. Om er een paar op te noe men: de kragenhaai, de grauwe-, de hamer-, de vos-, de honds- of de doorn haai. En wat te zeggen van de mensenhaai die ergens in de Middellandse Zee ronddoolt. De appiekauw is evenwel een van de groot sten en wordt zo'n vijf tot zes meter lang. De grootste lengte is acht meter, maar dat komt slechts zelden voor. Het zijn onvermoeide zwemmers, die ijshaaien. Het is bekend dat een derge lijk beestje een stoomtraw ler, die van IJsland onder weg was naar IJmuiden op de route van Portland naar Faroer heeft bijgehouden tot de Faroerbank. De appiekauw wordt overal aangetroffen in de artische wateren en de Noordelijke Noordzee tot bij het Katte gat. Een enkele maal drin gen de dieren dieper in de Noordzee door om voedsel te bemachtigen. De vissers brengen de laatste weken nog al wat makreel binnen en dat is nu juist een visje waar de ijshaai verzot op is. Ze staan overigens ook hun mannetje voor een hapje ieilbot, snotdolf, zeebaars of zelfs kabeljauw. Vooral de Noren en IJslanders heb ben er vroeger veel op ge vist. Zij trokken de zestig tot honderdentachtig kilo zware lever uit de dieren en zetten de rest weer over boord. Het vlees van de appiekauw is waardeloos. De levers kunnen zeer groot zijn en de forse ijshaaien geven zelfs twee vaten lever. De IJslandse en Noor se vissers verschalkten het dier met zware vishaken aan verankerde lijnen, die geaasd werden met zeehon denspek of paardenvlees. Ook aan de bodem veran kerde nettert werden ge bruikt. De visserij heeft thans zijn betekenis verlo ren. Enige Zweden en Noren vissen nog op de appiekauw in het Skagerrak en bij toe val verschijnt er af en toe eens een in de IJmuidense vishallen. Om dan zoals Dinsdag met de kleine haai van de SCH 36 voor 2.70 te worden verkocht ADVERTENTIE OOOCOOOOOC*OOCOOOOC*DOOOOOOOOOOOO( „Rex draagt de kroon voor beeld en toon Van HEDEN t/m MAANDAG DE VLUCHT VAN KAPITEIN BLOOD Een rijk gemonteerd zeeroversavontuur in kleuren. 14 jaar WOENSDAG en DONDERDAG SIROCCO Een spannend avontuur in woelig Damascus tXJOOOOOOOOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOOCCTDOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO stand stuk 13 vergeten. Wij geven nogmaals de juiste cijferstand van het probleem van H. Laros. Wit, 16 stukken op: 10, 13, 17, 21, 22. 27, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 en 49. Zwart 3 dammen op: 5, 26 en 48 en 10 si ken op: 2, 6, 8, 11, 14, 16, 19, 24, 30 en 34. Wit speelt en wint. Wij stellen de oplossing van dit vraagstuk (geplaatst in de rubriek van 17 April) nu tot 17 Mei open, evenals het vraagstuk van Wouters. Oplossingen en correspondentie te zenden aan het adres van de damredacteur B. Dukel, Wijk aan Zeeërweg 121, IJmuiden. Vrijdag 24 April „Felison", lezing door de heer Jaap Sax, kunstschilder te Bergen over „Het zien van schilderijen", 20 uur, Herv. Jeugd- gebouw, IJmuiden-Oost. Nutsbibliotheek, uitlening van 19.30-21.30 uur, Heidestraat. Thalia, 20 uur, „Singin' in the rain". Rex, 20 uur, „De vlucht van kapitein Blood". Vrijz. Chr. Jeugdcentrale, 20 uur, de Vrije Vogels, met operette-revue in Santpoorts Jeugdhuis. Raadhuis, 10.30-11.30 uur, spreekuur wet houder van Financiën. Zaterdag 25 April Accordeonvereniging „IJmuidens Roem", concert 20 uur, Patronaatsgebouw. Vrijz. Chr. Jeugdcentrale, 20 uur, de Vrije Vogels met operette-revue in Santpoorts Jeugdhuis. Thalia, 19 en 21.15 uur, „Singin' in the rain". Rex, 20 u., „De vlucht van kapitein Blood?

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 8