Schrijfster Top Naeff overleden ELASTIEKEN KOUSEN nieuwe klok H.v. Kampen KCVÏX Waarom dat nodeloos getrap BERTUS PRUIS IJmuiden Nederlands Volkstoneel in Beverwijk Oprichting van een staatsgasbedrijf Castricum Beverwijk Lezingen in boekwinkels na sluitingstijd Waterschap Waarden op Z-Beveland valt droog HUISHOUDTRAPPEN VRIJDAG 24 APRIL 1953 11 Medan morgenochtend naar Amerika Gasnota van minister Zijlstra Roeien Loting voor de varsity Herhalingsoefeningen voor de luchtmacht Overtreding Winkelsluitingswet? Verkeersregeling tijdens bloemencorso Tegen daders van roof moord levenslang geëist „Dank aan de naties" in het bloemencorso Hiliegoms tegen Haarlems voetbalelftal op 30 April Duitse mark op de valutamarkt Aantal evacué's in Maart van 72.500 tot 37.500 gedaald Wenst U „DE VERGULDE GAPER Stofzuigers ERRES RUTON HOLLAND- ELECTRO FRIDOR B. KRAAY NEEM EEN HULPMOTOR De Berinl-motor ƒ195.-. Met rijwiel ƒ525. Rai-gebouw te Amsterdam, waar de 32ste RAI-tentoonstelling Donderdagmiddag is geopend. Anthonetta van Rhijn (Top Naeff, wier overlijden wij gisteren meldden) werd 24 Maart 1878 te Dordrecht geboren-Zij heeft onder meer de Meisjes-HBS aldaar en een kostschool te Brussel bezocht. Zij debu teerde reeds op 16-jarige leeftijd met een kort verhaal onder het pseudoniem Toppy in Elseviers maandblad. In 1899 werd haar eerste toneelstuk „De Genadeslag" opge voerd. Het toneel is altijd haar grote passie gebleven. „Wie er mee behept is, wringt zich tenslotte in alle bochten om er bij te zijn." Zij heeft het toneel vooral gediend als redactrice van „De Groene Amster dammer" (1914—1930) en door haar vele arbeid aan de Academie voor dramatische kunst. Haar gebundelde critieken zijn nog altijd veel-geraadpleegde documenten van blijvende cultuur-historische waarde. Over Willem Royaards schreef zij een indruk wekkende biografie, over Sarah Bernhardt en Eleonora Duse van diep inzicht getui gende essays. Andere van haar vertoonde stukken zijn: „Aan Flarden" en „Het Weer. zien". Voor „Zie de maan schijnt door de bomen...." kreeg zij in 1951 de Van der Viesprijs, maar dit werk werd (helaas) nog steeds niet opgevoerd. Levende figuren Haar eerste roman „De Dochter" verscheen in 1907. Als hoogtepunten van haar oeuvre gelden: Voor de poort, Offers, Letje en Een huis in de rij (1936). In zijn „Gelukwens aan een grote dame" ter ge legenheid van de 75ste verjaardag van mevrouw Van RhijnNaeff schreef onze letterkundige medewerker C. J. E. Dinaux enkele weken geleden: „Zó lang, zó intiem verkeerde ze met haar romanfiguren, tot ze zich levend gingen bewegen in de milieus milieus, verstard in de eredienst aan tradities en conventies, benauwend door welwillend en beklemmend gezinsleven die haar dierbaar waren en bedrukten tegelijk." En iets verder: „Dat menselijke (van haar gedroomd-geboren vrouwen figuren) aan plaats nog tijd gebonden was, een leven lang, drijfveer en doel van haar schrijven." Maar vooral door haar meisjesboeken heeft Top Naeff zich een grote populariteit in de beste zin van het woord verworven. Haar „Schoolidyllen" van 1900 werden ge volgd door: De Tweelingen, Het Veulen en In de dop. Verder publiceerde zij enige bundels met novellen (onder meer: Oogst en Klein Avontuur), een essay over Goethes vriendin Charlotte von Stein en (in 1947) een bundel gedichten onder de titel „Klein witboek". Vijf jaar geleden werden haar verzamelde werken in vijf delen uitgegeven. Kort daarna verscheen het autobiografische opstel „Zo was het ongeveer". Haar natuurlijke geestigheid en diepgaande kennis en litteraire en drama- De motortrawler „Medan", die naar Amerika verkocht is, zal morgenochtend tussen 10 uur en half elf uit IJmuiden voor de grote reis naar de Verenigde Staten vertrekken. Lagere VSV-elftallen spelen thuis Het programma voor de lagere elftallen van V.S.V. ziet er als volgt uit: VSV III Haarlem III (12 uur); VSV IV—Ripper- da II (9.45 uur); VSV V—NAS II (12 uur). De wedstrijden worden gespeeld op het terrein in Driehuis. BESOMMINGEN VAN HEDENMORGEN Trawlers: 1 trawler 16.800. Kotters: KW 92 1060, IJM 228 130, IJM 227 85, IJM 226 120, IJM 249 110. Het Nederlands Volkstoneel heeft sedert enige maanden een nieuw Nederlands blij spel op het répertoire, „Het Huis van de Saltimbanks" door Luisa Treves, dat Don derdagavond in het Kennemer Theater te Beverwijk voor de leden der Stichting „Arbeiders-toneelfonds" werd opgevoerd. Met de Stichting „Abonnements-voorstel- lingen" zijn dit de enige organisaties, die het een beroepsgezelschap van tijd tot tijd mogelijk maken in Beverwijk te komen optreden. Het resultaat van deze gezamen lijke bemoeiingen bedraagt ongeveer zes toneel-voorstellingen per seizoen; hetgeen voor een plaats als Beverwijk toch zeker geen overdaad mag worden genoemd. Ge lukkig is de belangstelling van de zijde van het publiek altijd verheugend groot, zodat de voortzetting dezer series de eerste jaren wel gewaarborgd zal zijn. Luisa Treves heeft met dit blijspel haar „De ring en de Kelim" zeker niet kunnen overtreffen, want hoewel zij ongetwijfeld een interessante stof ter behandeling heeft uitgekozen, verviel zij bij de uitwerking daarvan menigmaal in een te breedvoerige omhaal. Vooral in het eerste bedrijf had de schrijfster bijzonder veel tijd nodig om op gang te komen; al werd de trage han deling dan ook menigmaal door een knappe dialoog gecompenseerd. Met haar figuren trachtte zij de tegenstelling te omlijnen tus sen de naturen, die de voorkeur geven aan een luchthartig zwerversbestaan en zij, die een veilig verankerd huis als hoogste ideaal beschouwen. Deze uitersten plaatste zij in het kleurige milieu van de Saltim banks, waardoor zich de mogelijkheid opende een lichte toets in het stuk aan te brengen. En het was vooral deze bonte taferelenreeks, die getuige de gulle reac ties uit de zaal, het meest bij het publiek aansloeg. Het spreekwoordelijke leeuwendeel van het succes werd door Ferd. Sterneberg terecht voor zich zelf gereserveerd, door dat hij de verwaten, protserige Don Estri- pado in een bijzonder vermakelijke type ring hulde. Annie Verhulst moest zich dit maal met een onbetekenende rol tevreden stellen, die haar de gehele avond dwong naar een bepaalde houding te zoeken. Evenwel vergeefs, zodat het betreurd moest worden dat voor een actrice van haar for maat in dit stuk geen beter emplooi te vin den was. Hans van Meerten (en niet Ben Groeneveld, zoals het programma vermeld de), maakte als Carlos een conventionele indruk, welke door Tonny Foletta als Joa quin niet verbeterd werd. De jongere garde was zeker niet onver dienstelijk vertegenwoordigd: Elly Ruim- schotel, Piet Kamerman en Ad van Gessel verschaften dit blijspel de gewenste lichte toets, welke door Els Bouman en Emmy Lopes Dias in kleinere rollen eveneens vlot werd aangeslagen. Zodat tenslotte voor Het Nederlands Volkstoneel in Beverwijk een hartelijk succes kan worden gesignaleerd. tische problemen maakten haar een geliefd spreekster. Zij was vele jaren lang be stuurslid van de Nederlandse PEN-club, van welke organisatie van letterkundigen haar in 1948 het erelidmaatschap werd aangeboden. Nog geen maand geleden werd mevrouw Van RhijnNaeff als eerste tot ereburge res van Dordrecht benoemd, bij welke ge legenheid de vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen haar kenschetste als„een groot romancière en een scherp doordringende critica, een vrouw van hoge geestelijke be schaving en een volijverig commissielid, op wie de regering nooit tevergeefs een beroep heeft gedaan." Op haar uitdrukkelijke wens zal de be grafenis in alle stilte te Dordrecht ge schieden. De minister van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer een nota over de gasvoorziening van Nederland doen toe komen. Na een uitvoerig overzicht te hebben gegeven van de historische ontwikkeling van de gasvoorziening in Nederland en in een aantal andere landen, vermeldt de minister in deze nota de conclusie van de commissie Van Iterson, welke in 1950 be kendgemaakt zijn. Deze commissie kwam onder meer tot de conclusie, dat een ver dere continuering van de bestaande situa tie, waarin de gasproductie voor het over grote deel plaats vindt in een groot aantal veelal verouderde en weinig efficiënt wer kende plaatselijke gasfabrieken, als onge wenst moet worden beschouwd en dat een vérgaande concentratie van de gasproduc tie dan wel van de kolenveredeling in het algemeen, gewenst moet worden geacht. De minister stemt met de conclusies van dit rapport in. Voor wat het aardgas betreft, is de mi nister met de commissie de overtuiging toegedaan, dat de centrale overheid direct invloed zal moeten kunnen uitoefenen op de bestemming van dit gas. Hij is dan ook van mening, dat het transport en de ver koop in het groot van het aardgas een taak is, die zeker onder de huidige omstandig heden aan de staat moet blijven voorbe houden. Naar de mening van de minister dragen de door de staat te verrichten werkzaam heden op het gebied van de gasvoorziening een karakter, dat zodanig afwijkt van de normale departementale werkzaamheden, dat het gewenst is hiervoor een afzonder lijke rijksdienst in te stellen. Er is reeds een wetsontwerp in voorbereiding, waarin wordt voorzien in de oprichting van een staatsgasbedrijf. Dit bedrijf zal de tot dus ver door het Directoraat-generaal van de Energievoorziening ten aanzien van de in- en verkoop en het transport van gas ver richte werkzaamheden voortzetten. De loting voor de Varsity, die Zondag 3 Mei op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht wordt gehouden, heeft het volgende resultaat gehad: Oude vier, het hoofdnummer, dat als zevende op het programma is geplaatst: boei 1. Aegir. 2. Nereus, 3. Argo, 4. Laga, 5. Triton, 6. Njord. Jonge vier: boei 1. Nereus, 2. Njord, 3. Aegir, 5. Laga, 6. Argo. Jonge twee: boei 1. Nereus," 2. Laga, 3. Argo, 4. Triton, 5. Njord. Stuurmanloze vier: boei 1. Aegir, 3. Laga, 5. Nereus. Skiff: 1. Njord, 3. Laga, 5. Argo. Stuurmanloze twee: boei 2. Nereus, 5. Laga. Lichte vier: boei 2. Laga, 3. Argo, 4. Triton. Oude vier: boei 1. Triton, 2. Laga, 3. Aegir, 4, Argo, 5. Nereus, 6. Njord. Jonge acht: boei 1. Argo, 2. Triton, 3. Ne reus, 4. Njord, 5. Laga, 6. Aegir. Overnaadse vier: boei 1. Triton, 2. Laga, 3. Aegir, 4. Argo, 5. Nereus, 6. Njord. Jonge acht: boei 1. Argo, 2. Triton, 3. Ne reus, 4. Njord, 5. Laga, 6. Aegir. BURGERLIJKE STAND VAN CASTRICUM GEBOORTEN: Catharina Maria, d. van N. Hollenberg en C. M. Molenaar; Cornelis Ge- rardus en Petrus Gerardus Cornelis, zoons van P. Schouten en C. Reijnders; Jacobus Theodorus Pancratius, z. van J. Metselaar en M. Beentjes; Clasina, d. van A. Lute en J. C. Zonneveld; Christiaan Jozef Adrianus, z. van J. Stam en A. G. de Groen. ONDERTROUWD: J. G. S. Schermer en A. C. Pepping; C. W. Pepping en G. A. Schermer; M. Bakker en A. J. Bedeke; W. Duimer en M. St. van Wijngaarden. GEHUWD: S. J. Nootebos en M. Groen land; Th. Twisk en M. Hollander. OVERLEDEN: A. Kok, oud 84 j., wedn. van N. Nol te Heiloo; A. Visman, oud 86 j., wed. van A. van Ketel te Texel; J. A. Pop ping, oud 65 j., geh. met H. Th. de Kruif te Amsterdam; J. Winkelman, oud 52 j., geh. met A. Bos, te Castricum; A. de Ron, oud 77 j„ wed. van P. Bakker te Zwaag; M. Zonne veld, oud 71 j., geh. met P. M. Borst te Castricum. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN: Marianna, d. van J. Schou ten en T. v. Dijk; Hubertus C., z. van G. J. Voss en M. M. Hoogman; Maria E. Th., d., L. A. van de Wildt en M. v. Balen; Catha rina, d. van C. W. v. Doesburg en N. Kerk hof; Jicolaas J„ z. van J. v. d. Stelt en C. C. Haasnoot; Elisabeth M., d. van J. C. de Ruij- ter en A. H. Harkema; Janna W. M., d. van J. Hoitinga en W. M. Nijman; Louise W., d. van W. A. B. Cappelle en M. A. Duijn; Mar cellus I,, z. van J. H. Schröer en G. A. Bos man; Irma M. E., d. van S. Koopmans en A. H. G. Peters; Pietje, z. van J. C. S. Tee ling en R Wind; Pierre, z. van S. Warmer- hoven en C. J. Steltenpohl; Petrus L., z. van J. C. Duin en E. Bruijns; Pieter, z. van P. Rol en M. v. Velthuijsen; Johannes G., z. van A. v. Dongen en H. de Ruiter; Theodorus W„ z. van J. de Bruijn en J. Grapendaal; Wilhelmus C., z. van W. J. Klomp en J. M. v. Loon; Catharina H, d. van D. Hollander en J. Kluft. ONDERTROUWD: N. Ledder en M. P. Anemaet; K. Hop en A. Ennik; H. Kuil en C. Brozius; F. J. G. Heertjes en C. v. Essen. GETROUWD: T. Broekema en S. Gerrits; J. E. de Kruijf en A. M. v. Eerden; K. E. Schik en E. Th. Half; N. J. Sauer en A. Oosterom. OVERLEDEN: J. Vastenouw, 75 j., geh. met M. Zwart; W. M. Schepers, 59 j., geh. gew. met A. D. v. d. Heuvel; C. van dei- Laan, 78 j., geh. gew. m. A. v. Zutphen; P. Muntjewerf, 69 j., wed. van M. v. Kampen; J. Hoogeland, 78 j., geh. met J. C. Diemeer. Een overzicht van de grote hal in het Voor een aantal onderdelen van de Ko ninklijke Luchtmacht zullen in de periode van 4 Mei tot 19 September van dit jaar herhalingsoefeningen worden gehouden. Het betreft in hoofdzaak de „objectbe- wakingstroepen", die destijds als lucht vaarttroepen naar Indonesië zijn gezonden. De in totaal ongeveer 2200 man zullen bij herhalingsoefeningen verdeeld worden over de vliegvelden, navigatiestations, dépots en dergelijke. De officieren en on derofficieren zullen voor vier weken in dienst worden geroepen, de korporaals en manschappen voor 20 dagen. Daarnaast zal een deel van het vliegend personeel in de periode van 11 Juli tot 29 Augustus onder de wapenen komen. Gisteren heeft voor de economische politierechter te Utrecht de heer C. L. L„ directeur van de N.V. boekhandel v.h. J. G. Broese te Utrecht, zich moeten verant woorden wegens het na winkelsluitingstijd in de winkel der N.V. doen houden van een literaire lezing, waardoor de winkel sluitingswet zou zijn overtreden. De officier van justitie vroeg een straf, die de mogelijkheid opent in beroep te gaan, en wel een geldboete van 251 bij niet betaling te vervangen door een voor waardelijke hechtenis van 1 maand met een jaar proeftijd. De heer L. had bij het verhoor betoogd, dat de winkel niet geopend was in de zin der Winkelsluitingswet. Zakelijke doelein den, zo deed hij uitkomen worden er niet mee gediend. Wilde men zakelijke resul taten bereiken, dan zou men zeker op andere wijze de aandacht op deze lezingen hebben gevestigd. Als verdediger trad op mr. F. P. van Ravenswaay. Deze legde er eveneens de nadruk op, dat geen zakelijke resultaten met de lezingen worden nagestreefd. De heer L. komt, naar hij zeide, slechts de culturele verplichtingen van de boekhan delaar na. Hij bepleitte ontslag van rechts vervolging of vrijspraak en bij veroorde ling een straf, die appèl openlaat. Verdachte heeft niet geweten, dat deze lezingen niet geoorloofd zouden zijn. Ze worden al twintig jaar gehouden en de burgemeester van Utrecht heeft zelf wel eens een tentoonstelling na sluitingstijd geopend. De uitspraak werd bepaald op 29 April. De districtscommandant van de Rijks politie te Leiden deelt ons het volgende mede: Naar aanleiding van de grote verkeers drukte, welke Zaterdag wordt verwacht tijdens het Bloemencorso, wordt er met nadruk de aandacht van automobilisten op gevestigd dat zij, willen zij goed kun nen parkeren en het Corso rustig bezich tigen, er voor moeten zorgen vooral tij dig naar de plaats te vertrekken waar zij het Corso willen zien. In de verkeersregeling zullen namelijk verscheidene omleidingen en een tijdelij ke afsluiting van de hoofdweg die het Corso op zijn route zal volgen, worden toegepast. Wanneer men de bevelen van de politie opvolgt, en vooral acht geeft op de aan wijzingen tot parkeren, kan stagnatie worden voorkomen. Er is voldoende par keergelegenheid. De procureur-generaal bij het Amster dams gerechtshof heeft tegen de 39-jarige los-werkman G. L. uit Naarden en de 27- jarige grondwerker T. J. W. V. uit Hilver sum levenslange gevangenisstraf geëist wegens de op 20 Augustus te Naarden ge pleegde roofmoord op de 72-jarige tuinder M. Verheul. De Amsterdamse rechtbank had beide verdachten eveneens levenslang opgelegd. De beide verdachten waren bij het krie ken van de dag op de tuinderij van de oude man gekomen en hadden hem ge vraagd voor hen een aantal boerenkool- planten uit de grond te halen. Terwijl hij dat deed grepen zij hem vast, sloegen hem met een hamer op het hoofd, staken hem met een dolkmes in de polsen en de hals. Na hem van zijn portefeuille te hebben beroofd lieten zij hun slachtoffer aan zijn lot over. De oude man was nog naar de Schuur van een buurman gestrompeld en had de namen genoemd van de mannen die hem hadden overvallen. Tijdens het vervoer naar een ziekenhuis was hij overleden. Het tweetal was nog diezelfde dag ge arresteerd en had toen volledig bekend. In het bloemencorso rijdt een speciale v/agen mee, die de dank van het Neder landse volk uitdrukt voor de hulp door het buitenland bij de watersnood verleend. Het voorste deel van de wagen beeldt de storm vloed uit: een grote golf doorbreekt een dijk en een boom buigt onder de kracht van de storm. In het midden staat op de wagen een kleurige Zeeuwse knoop, waar in vlaggen zijn gestoken van 15 naties. De achterzijde stelt voor een dijkwerker en een metselaar, symboliserend de opbouw van het rampgebied. Het bijschrift in het Engels luidt vertaald: „Dank aan de naties". De wagen wordt getrokken door een reddingboot (uiteraard van bloemen) waarin enkele mensen in Zeeuws costuum. Deze wagen, waaraan men ongeveer 120 manden met hyacinten denkt te besteden, wórdt verzorgd door het comité bloemen corso in samenwerking met enkele kwekers alsmede met de afdelingen Sassenheim, Lisse en Hillegom van het Nederlandse Rode Kruis. Op Koninginnedag 30 April zal in Hillegom een voetbalwedstrijd worden ge speeld tussen een Haarlems B elftal en een Hiliegoms elftal. De baten zijn bestemd voor het Nationaal Rampenfonds. De Nederlandsche Bank heeft aan de deviezenbanken meegedeeld, dat 1 zij de Duitse mark met ingang van 4 Mei 1953 zal toevoegen aan de valuta's, die op de valutamarkt worden verhandeld. Hiermede zal een nieuwe valuta worden toegevoegd aan de Amsterdamse wissel markt voor contante en termijn-affaires. Deze markt is begonnen op 30 Juni 1952 met vrije koersvorming voor ponden ster ling en Franse francs. Zij is daarna gelei delijk uitgebreid met Braziliaanse cruzei ro's, Zwitserse francs, Zweedse kronen, Amerikaanse dollars, Belgische francs en (van 4 Mei af) met Dui'se marken. Gistermorgen is de Kadijk, die het 830 hectaren grote waterschap Waarden van de Kruiningerpolder scheidt, gedicht. Hier door komt niet alleen het waterschap, maar ook het dorp Waarden weer droog. De dichting verliep rustig, want het water was zeer laag, namelijk 1.08 meter beneden N.A.P. De omstandigheden waren dus uitstekend teen de 800 arbeiders begonnen met het aandragen van zandzakken, over het 400 meter lange houten plankier, dat men ge ruime tijd van te voren naast de rijksweg had gebouwd. Toen het water na elf uur op zijn hoogst was, had men kans gezien de nooddijk, lopende van de Lavendeldijk over de rijksweg, op te hogen tot 4 meter. Een ander deel van de nooddijk, lopende van de rijksweg naar de kadijk, heeft een funda ment van 19 stalen pontons van elk 22 meter lang, een overblijfsel uit de tweede wereldoorlog. In de dijk zijn 100.000 zandzakken ver werkt. Op deze wijze werd de ruim achthonderd hectare grote polder Waarden op Zuid- Beveland van het buitenwater afgesloten. De vier caissons, elk 8 ton wegende, van de eerste sleep van acht voor het dijkher stel in Zeeland bestemd, die Maandag avond uit Amsterdam waren vertrokken, zijn gistermiddag op de rede voor Zierikzee aangekomen. Met de komst van deze cais sons is het werk aan de havendijken thans in een belangrijker stadium gekomen. Over een lengte van ongeveer zeshonderd meter moeten zinkstukken worden aangebracht. Over driehonderd meter is dit reeds ge beurd. De rest zal worden gemaakt met behulp van de nu gearriveerde caissons. Evacuatie-cijfer In de loop van de maand Maart is het aantal uit het rampgebied geëvacueerde personen verminderd van 72.500 tot 37.500, dat wil zeggen dat in Maart 35.000 evacué's naar hun woongemeente konden terug keren. Dit blijkt uit een opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, welke is gebaseerd op van de gemeentebesturen ontvangen gegevens. Het aantal geëva- cueerden verminderde voor Zuidhólland van 29.500 tot 10.700, voor Zeeland van 30.000 tot 23.000, voor Noord-Brabant van 13.000 tot 3.800. Voorboden van de bloemenpracht die van hedenmiddag af in het Bloemenpaleis op de Flora 1953 te Heemstede te zien zal zijn: een paar majestueuze exemplaren van de Azalea Indica zijn uit de Gentse kassen aangekomen en worden naar hun plaats in het kleurige arrangement in de hal gebracht. De samenstelling der ploegen luidt als volgt: Hiliegoms elftal: doel: Van Looy (Con cordia); achter: Kleine (SIZO) en Klinken berg (Hillegom); midden: Avé (Concordia), Reyneveld (SIZO) en v. d. Aar (Hillegom); voor: Winkelaar, v. d. Meer, v. Braam, De Jong en v. d. Steen (allen Hillegom). Haarlems elftal: doel: Klop (DCO); ach ter: De Wildt (TYBB) en Tiggeloven (Rip- perda); midden: Starmans (DEM), Smit (TYBB) en v. d. Werff (Zandvoortmeeu- wen), voor: Voormeer (ADO), v. d. Mey (Wijk aan Zee), Ch. Dreyer (Ripperda), Schouten (TYBB) en De Boer (DEM). De wedstrijd begint om vijf uur. hedenmiddag af in het Bloemenpaleis - zijn: een paar majestueuze exemplaren zassen aangekomen en worden naar hun jemenl in de hal gebracht. In Eindhoven heeft de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen mr. J. M. L. Th. Cals de „Zilveren Vlaamse Gaai" in ontvangst genomen, die hem werd toege kend wegens zijn grote verdiensten voor de padvindersbeweging. De minister was aanwezig bij de opening van St. Jorisdag te Eindhoven, waar de hoofdcommissaris van de verkenners der R.K. jeugdbeweging, H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, hem de onderscheiding uitreikte. KENNEMERIAAN 1 IeLS853 UMUIOfN TIJDELIJK KOOPJE! Pracht per trede f 1.55, met plateau per trede f 1.85, van 2 tot 10 treden. EEN ZINDELIJKE POES Plaats een Luidspreker Drogisterij TROMPSTRAAT 22 Tel. 4677 De schoonmaak achter de rug? Dan voor een naar DA COSTALAAN 3 Driehuls. Tel. 4909. alleen de goede merken v.a. 2.50 gld. p. week Stephensonstraat 61 IJmuiden. Tel. 4325 VICTORIA, CYCLESTAR en J.L.O. uit voorraad leverbaar. Alleen KENNEMERLAAN 106 IJMUIDEN TELEFOON 5726 a 3 i m IXBHHBBI18

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 9