Fors vissersmonument volgend op kop van Vissershaven jaar Reserves van DCIJ winnen Stabiel's damtournooi Agenda voor Velsen De vlag op kraan 2 bij Van Gelder Volksmuziekschool Velsen begint na de zomervacantie's Kennemer Lantaarn „Kleine boulevard" bij de Zuidpier Amsterdamse beeldhouwer H. M. Wezelaar maakt IJmuidens gedenkteken Er is nog geld nodig AUTO RIJLES AUTO RIJSCHOOL A. REIJM Old Clothes New Vechtpartij ontsierde bedrijfsvoetbal Afgebroken spel leverde mooie overwinning op Haarlemse damcombinatie 7 Beeldhouwer van het vissersmonument Kraanmachinist P. Keuter koninklijk onderscheiden Sectie speeltuinwerk VJG geïnstalleerd Zwembad „Heerenduinen" dit jaar niet open? Demonstratie door Haarlemse leerlingen op Dinsdag 30 Juni THALIA Kennemerboys-Kennemerland door de Boys gewonnen Uitwisseling van scholieren voor vijf Velsense scholen Met acht en veertig kleine zomerhuizen WOENSDAG 24 JUNI 1953 TJ7IE VOLGEND JAAR in de zomermaanden de weg langs de vishallen naar de kop van de Vissershaven neemt, zal daar tussen de aanlegsteiger van de reddingboot en de kade van het Staatsvissershavenbedrijf een drie meter hoog in brons gegoten beeldhouwwerk van een visserman op een acht meter lange en drie meter hoge dijk van bazaltsteen en graniet geplaatst zien: IJmuidens vissers gedenkteken, dat betekenis zal hebben voor de nabestaanden van alle op zee omgekomen vissers en dat als algemeen eerbetoon zal gelden voor hen, die op zee bleven. Het comité, dat onder voorzitterschap van de burgemeester van Velsen, mr. M. M. Kwint, al sinds 28 Januari 1952, na de ramp met de trawler Alkmaar, gelden heeft ingezameld, heeft thans drie kwart van het vereiste bedrag bij elkaar, zodat het na aanvaarding van het voorlopige ontwerp opdracht tot het maken van het IJmuidense vissersmonument heeft kunnen ver strekken aan de Amsterdamse beeldhouwer H. M. Wezelaar. Deze denkt een jaar nodig te hebben om het monument te kunnen opleveren. Na het vergaan van de trawler Alkmaar is in de burgerij spontaan de behoefte naar voren gekomen om, evenals in Katwijk, Den Helder, Cal'lantsoog en Egmond, een monument en een plaats te bezitten, waar de doden van deze en vele andere scheeps rampen herdacht zouden kunnen worden. Een klein werkcomité van vertegenwoordi gers van de diverse geestelijke,stromingen, van bedrijven en organisaties werd ge vormd en thans, na anderhalf jaar blijkt dat de geldinzameling niet onbevredigend is geweest. In hoofdzaak kwamen de gel den binnen uit het bedrijfsleven en van de organisaties. Bij het bedrag dat thans bij een is, is al inbegrepen de gift van de gemeente Velsen. Ook van buiten de gemeente kwamen voor het monument enige bedragen bij de penningmeester bin nen. De commissie hoopt en verwacht evenwel dat de burgerij nog eens diep in de beurs zal tasten. Voor heri, die nog een bijdrage willen geven bestaat daartoe de gelegenheid bij de kantoren van de Neder landse Handel Maatschappij, de Rotter damse Bank en de Twentse Bank te IJmui- den. Opdracht verstrekt WAAR het monument moest komen te staan is aanvankelijk een vrij moei lijke vraag geweest. Vele plaatsen leken geschikt, maar in overleg met de heer W. A. Dudok kwam uiteindelijk de kop van de Vissershaven er voor in aanmerking.Ten aanzien van de uitvoering van het gedenk teken heeft het Ijmuidense comité zich doen bijstaan door een commissie van ad- D V;1 V," V" Het Ijmuidense vissersgedenkteken krijgt een plaats op de Oostelijke zijde van de kop van de Vissershaven tussen het laatste deel van de kade en da steiger van de reddingboot: A. het monument; B. de red dingboot; C. ingang Vissershaven en D. kanaal naar de Zuidersluis. vies, waarin zitting hadden de heren: M. S. Andriessen, beeldhouwer te Haarlem; H. P. Baard, directeur van het Frans Halsmu seum te Haarlem en W. A. Dudok, archi tect te Hilversum. Zij adviseerden een voorlopige opdracht te geven aan de Am sterdamse beeldhouwer Haarlemmer van geboorte H. M. Wezelaar. Zijn ont werp passeerde het comité en de commissie van advies en verkreeg de goedkeuring. Hierna heeft het comité aan de heer We zelaar opdracht verstrekt tot de vervaar diging van het monument. Passend hij kade en haven DE heer Wezelaar heeft getracht het mo nument zo veel mogelijk aan te pas sen bij de sfeer van haven en kade. Op een dijk van drie meter hoog en acht meter lang, die aan de opstaande zijden bekleed zal worden met bazaltstenen en aan de bovenzijde zal worden afgedekt met een plaat van beton of graniet, komt een in brons gegoten en in werkkleding gestoken visserman te staan, die een stormlantaarn in de rechterhand houdt. Deze drie meter hoge figuur staat met het gezicht naar de zee en op het zuidelijkste gedeelte van de dijk ofwel muur, die in de richting Noord- Zuid ligt en aansluit bij het talud in de buurt, waar de reddingboot ligplaats heeft. ADVERTENTIE »©©©©e©©©©©eöö©e»ö©©ö©®©e®©« Goed autorijden leren wij U in onze nieuwe Opel „Reckord" 1953 Hagelingerweg 134, Tel. 8930, Santpoort Dennenstraat 12, Tel. 6200, IJmuiden U wordt van huis gehaald S en gebracht. ©©©©©©©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©w Woensdag 24 Juni. SANTPOORT, Burg. Rijkenspark, 20 uur: openlucht-concert, R.K. Harmonie „Soli Deo Gloria", R.K. gem. koor Da Pacem. Rex, 20 uur: „Denman zonder angst". Thalia, 20 uur: „INÏannen van staal". Raadhuis, 1415 uur: spreekuur wethou der van onderwijs. Donderdag 25 Juni. Thalia, 20 uur: speciale voorstelling van „Achter de wolken". Rex, 20 uur: „De man zonder angst". COOOOOOCOOOOOOOtXXDOOOOOCXXOOOOOOOOOOOCXXlOOOOOCOOOOOOOCOC De beeldhouwer H. M. Wezelaar, aan wie het comité Vissersgedenkteken IJmuiden opdracht heeft gegeven tot het ontwerpen van het monument op de kop van de Vissershaven, werd ge boren in Haarlem, maar woont en werkt thans in Amsterdam. Hij is tweeënvijftig jaar oud. Na zijn opleiding aan de Rijksschool voor kunstnijverheid te Amsterdam verbleef hij van 1913 tot 1934 in Frank- i rijk en vooral te Parijs. Daarna keerde hij naar Nederland terug om zich te Amsterdam te vestigen. Hij vervaar digde onder meer het Oorlogsmonument voor Roosendaal en een gedenksteen in de Gerrit v. d. Veenstraat te Amsterdam. Voorts is werk van hem te zien in het Museum Boymans, het Stedelijk Mu- seum te Amsterdam en op de Hoge Veluwe en in Arnhem. Het beeld moet men zien als de visser in zijn werk en tevens als de dodenwacht de kameraad die de overleden visser herdenkt. Om het monument zo vast mo gelijk in kade en haven te verankeren, zal uit de bazalten glooiing van dit gedeelte van de kop de drie meter hoge muur van de achterzijde van het monument oprijzen. Wanneer men dus van de kant van de vis hallen nadert ziet men de visser op de rug. Wijzigingen mogelijk DIT voorontwerp van een beeldhouw werk, dat zal spreken tot de vissers bevolking, is thans nog slechts vervaardigd in de vorm van een maquette, zodat de commissie en het comité zich een oordeel konden vormen. Wanneer de heer Weze laar met de realiteit van het visserijbedrijf krijgt te maken, is de kans niet gering dat over" zei hij, „ik heb er plezier in Het monument. er nog wijzigingen in het ontwerp zullen worden aangebracht. Hij hoopt het monu ment in ieder geval over een jaar gereed te hebben. Donker steen en brons DE beeldhouwer is vrijwel onbekend op het terrein van de visserij. Hij zal daarom in de zomermaanden van dit jaar studies maken van personen, die in het be drijf werkzaam zijn. Om zich geheel in te werken en te oriënteren zal hij deze zomer in IJmuiden komen wonen, om dan in de wintermaanden in zijn atelier in Amster dam aan de slag te kunnen gaan met het vergaarde materiaal. De heer Wezelaar heeft zich het monument de dijk en het beeld in donkere steen en brons gedacht. Van de directeur van het Staatsvissers havenbedrijf, mr. J. R. van Eerde, heeft hij de beschikking gekregen over een kamer in het kantoor van het bedrijf uitzicht op de kop van de Vissershaven! om rus tig te kunnen werken aan zijn voorstudies. Hier zal hij de vissers kunnen ontvangen „in wie hij iets ziet", de een voor het hoofd, de ander misschien weer voor het figuur. Heel misschien zal de heer Wezelaar ook nog een reisje met een trawler maken, om zich nog beter te kunnen oriënteren. „On danks de zeeziekte heb ik dat er graag voor Ondanks de grote drukte van dc hout- campagne bij de papierfabriek, werd Dinsdagamorgcn het werk in de afdeling Havendienst enige tijd onderbroken voor het veertigjarig jubileum van kraanmachi nist P. Keuter, die hartelijk is gehuldigd en voor wie op „zijn" kraan op de Ooststeiger het nationale dundoek prijkte. Voor de heer Keuter, die vergezeld was van zijn echtgenote en kinderen, begon de jubileumviering met een prettige verras sing: de ontvangst op het gemeentehuis van Velsen. Hier is in tegenwoordigheid van de fabrieksdirecteur, ir. B. Verdoorn, door burgemeester mr. M. M. Kwint, met enkele hartelijke woorden mededeling gedaan van de Koninklijke onderscheiding met de bronzen ere-médaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, die de jubilaris te beurt viel. Op het directiekantoor getuigde ir. Ver doorn in aanwezigheid van de heer P. Vons, chef havendienst, van de erkentelijkheid over de verdiensten van de jubilaris voor het bedrijf, zowel als in de bedrijfskern. Zijn verdiensten werden gehonoreerd met de aanbieding van het vererend ge tuigschrift en de grote zilveren legpenning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Mevrouw Keuter ontving een foto in lijst van haar man tijdens de uitoefening van zijn taak. Voorts overhandigde ir. Ver doorn als huldeblijk van de directie een enveloppe en een schriftelijke felicitatie van de hoofddirectie, waarbij nog werd ge voegd de draagmédaille behorende bij de juist verworven onderscheiding. In het grootste schaftlokaal van de haven dienst begon de chef, de heer Vons, zijn toespraak met zijn dank te betuigen voor het vele werk in de havendienst gedaan en hij roemde de plichtsbetrachting van de jubilaris, die nimmer te laat op zijn werk was gekomen; zijn activiteit en heldere kijk op het vaak moeilijke werk in de haven, waardoor de collega's een grote steun aan hem hebben. Plicht en recht Tevens tekende de chef hem als de man, die in de bres staat voor de belangen van de mede-arbeiders, en niet alleen plicht, maar ook recht kent. Daarom is het voor stelbaar dat de heer Keuter deel uitmaakt van de bedrijfskern, waarin hij een goede plaats inneemt. De heer F. Tijtsma, werkbaas, die nog aan de oude Jijd van de vroegere palen- schilmachines herinnerde, hoopte de jubi laris nog vele jaren als kernlid te zien aan blijven om de belangen van het personeel te dienen. Tenslotte was het de heer P. J. B. Bak ker, die namens het jubileumfonds een rijm ten beste gaf over de verdiensten van de jubilaris en als bewijs van goede kame raadschap een ontbijt- en eetservies aan bood. Voor mevrouw Keuter was er een fleurige plant. Nadat de jubilaris allen zijn dank voor de hartelijke huldiging had betuigd, werd hem ter ere nog een daverend hoera toege roepen. Schatgraaf wedstrijd in petto Maandagavond heeft de officiële instal latie plaats gehad van de sectie speeltuin werk van de Velsense Jeugd Centrale. In dit toporgaan hebben zitting de heren D. Kruiten voor de speeltuin I.V.H., H. Balm voor Vrij en Blij, A. van Slooten voor D.S.S., J. v. d. Steen voor Heuvelwijk, J. Oosterling voor Jong Santpoort, G. Hui- bens voor de R.K. speeltuin Santpoort, D. Slotboom voor de Da Costaspeeltuin en T. Jansonius voor de Schulpen. Kindervreugd en de in oprichting zijn de speeltuin Meerweiden zullen alsnog een vertegenwoordiger aanwijzen. Totdat uit genoemde commissie een da gelijks bestuur zal zijn gekozen, heeft de heer D. Kruiten de leiding van de sectie op zich genomen. Naar alle waarschijnlijk heid zal de sectie waar het de vacantiebe- steding betreft de zogenaamde „schat graafwedstrijd" op het strand voor haar rekening nemen. Plannen hiervoor zijn in voorbereiding alsook voor de buitenspelen in de diverse speeltuinen gedurende de vacantie. Het zwembad de Heerenduinen, dat aan vankelijk niet kon worden geopend wegens gebrek aan water door de hevige grond waterbemaling bij de tunnelbouw, zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar gesloten blijven. De directie deelde ons mee, dat thans van een diepte van zes meter vroeger drie meter water kan worden gepompt. Er hebben zich evenwel personeelsmoei- lijkheden voorgedaan door het vertrek van de twee badmeesters. Indien de directie vóór 1 Juli, dus volgende week Woensdag, geen badmeester kan krijgen, aldus de heer Bleeker, gaat het bad dit jaar niet meer open. De kans is dus wel zeer groot, dat de vaste klanten en ook V.Z.V. voor dit seizoen naar een andere verder gelegen zwemgelegenheid zullen moeten omzien. Winkeliers tegen bouwers Op het terrein aan de Kweekerslaan heeft Donderdagavond een voetbalwed strijd plaats. Er wordt gespeeld tussen de elftallen van de Santpoortse winkeliers „de Santhaes" en „Van Puttens Bouwbe drijf". De Volksmuziekschool Velsen, een afdeling van de Stichting de Velser Gemeenschap, die voor weinig geld goed muziekonderwijs wil geven en de kinderen niet alleen tot actieve muziekbeoefening wil brengen, maar ze tegelijkertijd ook zodanig wil ontwikkelen, dat ze goede muziek kunnen begrijpen, zal het werk over enige maanden beginnen. Ingeschreven kunnen worden kinderen van acht tot elf jaai', die gedurende de eerste twee jaar hoofdzakelijk algemeen vormend muziekonderwijs zullen krijgen. Het schoolgeld hiervoor bedraagt: bij een inkomen tot f 3000 per jaar f 10 per jaar (voor een tweede of derde kind uit één gezin f8 per jaar); van f3000 tot f 5000 per jaar f 12 per jaar (voor een tweede of derde kind uit een gezin f 10 per jaar); van f 5000 lot f 6500 per jaar f 15 per jaar (voor een tweede of derde kind uit een ge zin f 12.50 per jaar) en boven f6500 per jaar f 20 per jaar (voor een tweede of derde kind uit een gezin f 17.50 per jaar). Men verbindt zich voor een geheel jaar. Indien gewenst kan de betaling in termij nen geschieden. Na één jaar kunnen de kinderen les krijgen in het bespelen van de blokfluit, waarvoor een kleine toelage per jaar zal worden gevraagd. Na twee jaar kunnen de leerlingen bij het alge meen vormend muziekonderwijs (dat ver plicht blijft) les krijgen in het bespelen van een instrument naar keuze. De lessen worden bij voldoende deelname gegeven in IJmuiden-West, IJmuiden-Oost, Driehuis, Santpoort-Station en Velsen-Noord. De lokaliteiten worden nog nader bekend ge maakt. Voor volwassenen Bij voldoende deelname wordt voor vol wassenen een speciale cursus in de avond uren gegeven (minimum leeftijd 18 jaar), waar behalve algemeen muziekonderwijs, onderricht wordt gegeven in muziekge schiedenis en met behulp van gramofoon- platen belangrijke werken en grote com ponisten worden besproken en beluisterd. De duur van deze cursus is twee jaar en het schoolgeld bedraagt f 16 per jaar, des gewenst in vier termijnen te voldoen. Men verbindt zich voor een geheel jaar. Na een half jaar kunnen de cursisten les krijgen in het bespelen van een blokfluit of zelf een bamboefluit maken en na een jaar ook instrumentaal onderwijs krijgen naar keuze. Demonstratie Op Dinsdag, 30 Juni zullen de leerlingen van de Volksmuziekschool voor Haarlem en Omstreken in het Ned. Hervormd Jeugdgebouw aan de Rembrandtlaan in IJmuiden-Oost een demonstratieavond ge ven. Het programma vermeldt een demon stratie door leerlingen van de afdeling A, bamboefluiten en de orkestklasse. In het bestuur van de Volksmuziekschool Velsen hebben zitting: ds. J. van den Berg, voorzitter; G. W. F. de Man, secretaris; J. van Os van den Abeelen, penningmeester; en de leden A. H. J. Blüm, dr. P. Brom mer, R. Mantje-Coppee, H. van Marken, S. P. Veldhuyzen en C. van Wielink. ADVERTENTIE (het theater met de beste films) DONDERDAG A.S. - 8 UUR in onze serie speciale voorstellingen het onvergetelijk filmwerk ACHTER DE WOLKEN De aangrijpende belevenissen van een der duizenden zwervende kinderen, die na de oorlog in Duitsland achterble ven, verdreven van huis en haard, veelal ouderloos en totaal verwilderd. Een van dc ontroerendste films ooit gemaakt Toegang 18 jaar esMmmeemi ADVERTENTIE Dry cleaning only Koningsplein 10 - Tel. 4886 Tijdens de Dinsdagavond in de bcdrijfs- competitie gespeelde voetbalwedstrijd Ken- nemerboysKennemerland werd het publiek „vergast" op een vechtpartij tussen twee spelers, die elkaar blijkbaar niet goed kon den „zetten" en dit op de vuist ter plaatse beslechtten, De goed leidende scheidsrechter zond beide heethoofden het veld uit. Kennemerboys won deze overigens op laag peil staande wedstrijd verdiend met 20 en zelfs is deze zege geen ogenblik in gevaar geweest. De boys vertoonden niet de goede vorm, waarin zij hun twee voorgaande wedstrijden speelden en gedeeltelijk is dit toe te schrijven aan de Kennmerland-achter- hoede, die vinnig, op de bal zat en weinig schietkansen weg gaf. Pas na een half uur hadden de Kennemerboys succes toen bij een misverstand in de Kennemerland achter hoede de middenvoor inschoot. Met deze 10 stand ging de rust in. Na de hervatting zette Kennemerland een serie aanvallen op, maar zij speelden te peuterig om tegen de uitstekende boys achterhoede succes te hebben. Aan de andere kant kwam wel een doelpunt toen de links binnen van Kennemerboys met de bal aan zijn schoen de gehele achterhoede passeerde en met een prachtig schot de Kennemerland- keeper het nakijken gaf. Nadat tien minu-' ten voor het einde het bovenvermelde inci dent gebeurde en de ploegen met tien man verder voetbalden, was de fut eruit en speel de Kennemerland een verloren wedstrijd. Vanavond wordt de ontmoeting „Ceta- Bpver"„de Nijverheid" gespeeld. Nu alle elftallen drie wedstrijden hebben vesneeld is de stand als volgt: Sihi Kennemerboys VTH Beijnes Ceta Bever Nijverheid Verhorst Kennemerland 3 0 0 6 30— 3 3 0 0 6 20— 1 2 n 1 4 9— 9 1 1 1 3 10— 6 1 n 2 2 6—24 1 n 2 2 4—25 n 2 1 4— 9 0 0 3 0 2— 8 Het Stabiel-zomerdamtournooi heeft in de laatste wedstrijden nog een onverwacht en sensationeel slot opgeleverd. In de eerste ronde van dit door de Santpoortse dammers georganiseerde rondtournooi moesten de twee candidaten voor de eerste plaats de DCIJ-reserves en de Haarlemse damcombi natie de strijd wegens het late uur af breken in een 77 stand. D.' Ott van DCIJ en T. de Noble (KNC) hadden al even na de wedstrijd besloten de wedstrijdleider de remise-uitslag van hun partij op te geven, waardoor de stand 88 werd. Maar twee partijen moesten toch worden voortgezet. Deze week hebben de spelers P. v. d. Berg (DCIJ)—L. Fopma (KNC) en J. Koppelman (DCIJ)P. Kraaienhage (KNC) zich achter het afgebroken spel ge zet in het Stabiel clublokaal te Santpoort. DCIJ behaalde de overwinning, maar met een ander verloop dan de dammers zich hadden gedacht. Jan Koppelman had en kreeg zeer goede kansen om het eindspel tot winst op te voe ren, maar de moeilijkheden voor de Haar lemse verdediger waren gemakkelijker om het gelijke spel op geestige wijze te forceren. Het werd snel remise 99. Niemand had nog op een zege voor IJmuiden durven rekenen. Toch is het de nieuwste aanwinst van DCIJ Zoals reeds eerder gemeld, wordt tijdens de grote vacantie een uitwisseling van leerlingen van lagere scholen in Velsen ge organiseerd met scholieren uit Amersfoort. Dit gebeurt ons auspiciën van de Velsense Jeugd Centrale. Voor de reis en het weekverblijf in Amersfoort zijn bij loting de volgende scholen aangewezen: Adolf van Nassauschool, Jan Campert- school, Jan Ligthartschool, Julianaschool, Theo Thijssenschool. Naar men weet zullen van elke school tien leerlingen aan deze uitwisseling deel nemen. Nu al zijn besprekingen gaande met de in wording zijnde Jeugdcentrale in Baarn voor een eventuele uitwisseling in 1954. Vrouw aan bod De mannen van de IJmuidense reddingsbrigade hebben het Zondag piano-aan kunnen doen ondanks de exodus naar ons strand bij de pieren en het grote getal dergenen, die het koele nat prefereerden boven het doorbakken strand. Tot half tien 's avonds hebben de IJ.R.B.'ers alleen maar oog jes in zeilen gehouden, maar toen kwam er werkelijk werk aan de winkel, want een zeven tienjarige Haarlemmer raakte in de knoop en acht brigadie- ren lieten zich rap te water om de knaap, die een mooi eind uit de kust dreef, te pak ken te krijgen. Omdat het zo'n eind was, sprongen vier hun ner onbevreesd van de hoge pier in zee en tenslotte had een dame, de echtvriendin van één der nijvere strandpolitieman- nen, het genoegen de jonge man in de weinige kladden te krijgen. En dan zijn er nog mensen, die een vrouw in een reddings brigade maar een wonderlijk verschijnsel vinden. Erger nog: die de hele IJ.R.B. niet zo hoognodig achten. Jeugd en ramp Er is een punt, nee een uit roepteken gezet achter de Vel sense jeugdactie voor het Ram penfonds, want de verkoop van de ansichtkaarten met het hol lende paard is afgelopen en nu de resultaten uit de ramme lende bus zijn gekomen, blijkt wel met hoeveel ijver de IJmuidense jeugd zich voor het karretje heeft willen laten spannen. De Willem de Zwijger-Ulo'ers hebben, zonder iets aan de overige verkopers te kort te doen, zich uitermate goed ge weerd. Hoor maar: samen met een paar leerlingen van de Han delsavondschool hebben ze 5227 kaarten aan de vrouw en de man gebracht en daarvoor kwam 1306,75 in het laadje der milddadigheid. Een paar records? Klaas Luyting 230, Annie Scheltens 100, Henny Smit 178, Els Schouten en Willy Grinvis 200, Inger Ro- schar 300, Carla Fiets 390, Franny Velde 311 en Henk Ros 120 stuks. En bovendien gingen diezelfde snotapen op pad met postzegels, waarvoor 1152, werd gebeurd. Als we weer eens foeteren op de jeugd van tegenwoordig, hebben we nu tenminste wat stevig tegengif... In de zilveren gloria Daar komt Woensdag de eerste Juli een ferm glas over de tap kast in Castricum. Die dag gaat meneer L. Eggers het feest van zijn zilveren ho tel „De Rustende Jager" vie ren en dat is voorwaar een ge denkwaardig feit, want onder de 1231 Rustende Jagers, die dit goede land telt, is deze Cas- tricumse een heel bekende. Meneer Eggers zat niet in het gedistilleerd, toen hij een kwart-eeuw geleden achter de tap kwam te tronen, want voordien had hij slechts in zeer geringe mate met alcoholica te maken, alleen als ze in haar water of eau de cologne voor kwamen. Hij was namelijk de Figaro van Halfweg, maar is nu nog bekender als de Eggers van de Rustende Jager. Ik heb geprobeerd de duistere archieven van deze echte dorpsherberg op te graven, maar het schemert maar af en foei Jan Koopman nam halverwege de 19e eeuw de herberg en uitspanning in de dorpskom van Castricum over van Jan KoningKars, maar toen Koopman kwam te sterven, werd de localiteit vele jaren door de vrouw bestierd: Hele na Mak, weduwe van Jan Koopman. Tien April 1900 kreeg zij verlof tot verkoop van sterke drank in het klein. Op die vergeelde vergunning wordt de herbergierster aan geduid als „Logementhoudster, Slijtster en Biljarthoudster" en wie wil daar beweren, dat dit beroep niet zwaar en veel omvattend is? Heur zoon nam de zaak over en liet in Januari 1909 de her berg verbouwen en er een toneelzaal aanzetten en in de stal werden toendertijd de paarden van de tram gedrenkt terwijl de passagiers zich in de gelagkamer met andere dran ken vermeiden. Hendriksen Gerardus Bischot werd in 1920 eigenaar en een jaar later za gen de stamgasten alweer een andere kastelein achter de pomp: Jan Blaauw. Hij hield het vijf jaar uit, met Pietertje Pronk, de 'gade van Pieter van Egmond als pronkjuweel van een opvolgster. Toen kwam Libert Eggers uit Halfweg om van stiel te verwisselen en zoon Libert gaat dat feit nu op 1 Juli plechtig vieren met een receptie om 8 uur in de avond en een thé dansant en een heleboel andere goede zaken meer. Ter geruststelling diene, dat de opgemelde vergunningsclau sule „in het klein" niet al te letterlijk behoeft te worden opgenomen. Architect Het moet nog even gezegd worden, wat vergeten was en niet vergeten had mogen wor den: de nieuwe winkel van de Pauw aan het Marktplein is daar gezet door onze IJmui dense architect A. ten Broeke en dat is het vermelden toch wel waard dunkt me. Moeilijke rondjes Nu Velsen een echte verkeers- rotonde heeft gekregen aan het einde van de De Noostraat en een ieder zou denken, dat de verheugde burgerij daar met opgetogen gezicht haar belas tingcentjes ging oprijden, be ginnen de moeilijkheden pas goed. Want die mooie nieuwe rotonde blijkt een steen te zijn, waar men zich zoveel keer aan stoten kan, dat een ezel zich er niet voor hoefde te schamen. Toch is het niet zo opvallend moeilijk, want met de zorgvul digheid de overheid altoos eigen heeft zij er een exquise verzameling borden bij ge plaatst, die vergissingen uit gesloten doen vermoeden. Maar neen: het regende er reeds bekeuringen en aange zien de politie er niet voor is om op zogenaamde vliegen te jagen, zal zij met het bekeuren doorgaan tot de rotonde goed „genomen" wordt. Drank Zondagmorgen om half twaalf bewoog zich een jolig mans persoon op een velocipède tussen de strandgangers, die de branding tegemoet trapten. Hij was dermate opgetogen, dat een passerende agent zich genoodzaakt zag hem naar de adem te ruiken. En die adem sprak encyclopaedieën. Er wordt nogmaals op ge wezen, dat het zich in kenne lijke staat op een rijdend rijwiel bevinden sinds kort tot de misdrijven wordt gerekend. LAMPENIER het eerste bord van de damclub Har- dinxsveld, de heer v. d. Berg gelukt van de Haarlemse KNC-speler L. Fopma te winnen. Beide spelers telden acht stukken toen het spel werd voortgezet en theoretisch waren de beste kansen aan dit bord voor Haarlem. Fopma rekende op remise en speelde nogal wat nonchalant. De rustige, doch uitsteken de eindspelkenner v. d. Berg liet in het eind spel de eenmaal geboden kans niet glippen en won subliem. Daarmee bracht v. d. Berg de beker mee naar de toch al overvolle Iauwerenkast van de damclub IJmuiden. De totale uitslag werd nu een kleine over winning 119 in het voordeel van DCIJ 2. De eindstand van dit Stabiel-tournooi luidde: DCIJ 2, IJmuiden 3 3 0 0 6 40—20 KNC, H'lem-N. 3 2 0 1 4 43—17 Stabiel, Santp. 3 1 0 2 2 22—38 Sportief, IJm. 3 0 0 3 0 1545 Het volgend jaar, in de eerste helft van Juni, zal opnieuw de wedstrijd tussen deze vier clubs worden gespeeld. KNC won ver leden jaar en de DCIJ-reserves wonnen dit jaar de beker, die in totaal drie keer moet worden gewonnen. Naar wij vernemen is uit bepaalde krin gen de wens naar voren gekomen om nog dit jaar te komen tot de aanleg van een weg op de lage duinen langs het strand ten Zuiden van de Zuidpier. Deze weg zou even voorbij het hoge duin aan de Zuide lijke zijde van de geul, de weg van het plateau naar de pier en het strand, links afslaan en driehonderd meter lang zijn. Hiermee zou het strandgedeelte, waar over die afstand vele strandhuisjes staan, een betere verbinding krijgen met de weg naar IJmuiden en zouden de strandbezoe- kers vooral na zich op Zaterdag en Zon dag door de geul te hebben geperst niet alleen via de toegang vobr de zaak van de heer Verswijveren, maar ook verderop via twee afritten van deze weg het strand kunnen opzoeken. Deze afritten zijn ont worpen even voorbij de paviljoens van de heren Menger en Gouda. Mede met het oog op de slechte toestand van de duinenrij ter plaatse zou Rijks waterstaat met dit idee accoord gaan. Voors heeft men zich langs deze weg, die dus hoger dan het strand komt te liggen en eigenlijk dood loopt, acht en veertig zomer huisjes gedacht, die 's winters kunnen blijven staan. Deze „Kleine Boulevard" heeft in geen geval ook maar iets te maken met de grote boulevard, die in de loop der jaren nog Zuidelijker zal komen te liggen. „Samenwerking" op stap Een dagje uit gaan de havenarbeiders en visknechts, verenigd in de vereniging „Sa menwerking". Reeds 's morgens vroeg wordt gestart voor een bezoek aan het vogelpark Avifau na te Alphen aan de Rijn. Daarna worden Den Haag en Scheve- ningen bezocht, waar het panorama Mesdag wordt bezichtigd. Daarna volgt een visite aan de miniatuurstad „Madurodan" en tot slot volgt een ontspanningsavond in Am sterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 3