Afdamming van Oosterschelde doodsteek voor oester cultuur AUTO OF MOTORRIJLES? DCIJ-reserves op weg naar het kampioenschap VISSERIJ'VAUIA AREND REIJM Agenda voor Velsen Havenberichten Unieke positie van Nederland op dit gebied zou verloren gaan Vrolijke middag voor „oud kader" het adres Een „bont allerlei" bij DSS Santpoort ANNA Castricum 5 COMMISSIE-LIENESCH CONCLUDEERT: NW had v. Iependaal als gast Geringe aanvoer van lijnpaling op Urk Stichting „Personeelbelang" bij melkinrichting „Velsen" Pannenman bekneld geraakt in staalfabriek Zeven IJmuidense bedrijven mogen uitbreiden Ontspanningsavond voor ouden van dagen THALIA Filmavond van het Rode Kruis Schooljeugd zonder melk „De tante van Charley" WOENSDAG 28 OCTOBER 1953 Een commissie bestaande uit ir. G. J. Lienesch, Directeur van de Visserijen, en de heren L. Mieras en P. de LeeuwGeluk, beiden uit het oester- en mosselbedrüf, heeft enige tijd geleden op verzoek van de Deltacommissie een rapport uitgebracht over de verschillende soorten van visserij, die op de Zeeuwse stromen worden uitge oefend en de bedrijven, die daarmede ver band houden. De samenstellers van het rapport hebben in het bijzonder onderzocht welke de gevolgen zouden zijn van een eventuele afdamming van de Oosterschelde. Het visserijbedrijf op en om de Ooster schelde en de Grevelingen vertegenwoor digt een waarde aan schepen, roerende en onroerende goederen en voorraden van rond 40 millioen gulden. Allereerst wordt in het rapport de Zeeuwse oestercultuur besproken. Wan neer de Oosterschelde wordt afgesloten, heeft deze cultuur geen toekomst meer, aldus de commissie. Zij wijst er op, dat Nederland na Frankrijk de tweede oester producent van Europa is, met ruim 20 mil lioen stuks per jaar. Wanneer wij beden ken, aldus de commissie dat ons land voor het kweken van oesters uitsluitend is aan gewezen op de gronden in de Oosterschel de, dan mogen wij met gerechtvaardigde trots vaststellen, dat onze cultuur op een hoog peil staat. Bijna de gehele oester productie wordt in deviezen omgezet. In het seizoen 1952/53 werden 17.460.000 oes ters geëxpoi'teerd. De in Zeeland ontwikkelde methoden voor broedproductie en de bescherming van de jonge oesters door het bestrijden van ziekten en plagen zijn geheel op we tenschappelijke leest geschoeid. Zonder overdrijving mogen wij zeggen, aldus het rapport, dat ons land op dit gebied een unieke plaats inneemt. Oesterkwekers en oesterbiologen uit alle delen van de wereld komen zich ter plaatse op de hoogte stel len. De Oosterschelde is een van de beste drie broedplaatsen in Europa. Iedere wijzi ging in de hydrografische toestand van de Oosterschelde, hoe gering ook, kan de pro ductie van oesterbroed in gevaar brengen. Hierna behandelt het rapport de vraag, of ook buiten de kom van de Oosterschelde de oesterbroed kan worden gewonnen. Alleen in de Waddenzee zal het vermoede lijk mogelijk zijn percelen te vinden, waar op zich oesters kunnen ontwikkelen, zij het dan wat minder voorspoedig dan in de warmere Oosterschelde. Bovendien zouden hierdoor de belangen van de mosselteelt in de Waddenzee geschaad worden, terwijl, s -n -'ien a in de Oosterschelde, alle gaten tussen de Waddeneilanden zouden moeten worden afgesloten, met uitzondering van het Mars diep. Wanneer in de Zeeuwse wateren geen dammen worden gelegd, ziet de toekomst voor de oestercultuur er daarentegen roos kleurig uit, aldus de commissie. Brengt men thans ongeveer 20 millioen consump tie-oesters op de markt, in de naaste toe komst zal dit aantal tot 30 millioen kunnen stijgen. De afzet van oesters, aldus het rapport, zal, indien de huidige tendenz in Europa zich gunstig blijft ontwikkelen, redenen tot optimisme kunnen geven. België is een zeer goede markt, waarop, naast d.e tegen woordige grote oesters (Imperial) een flinke hoeveelheid minder grote oesters te plaatsen zal zijn (de Petit Royal, die ook in Nederland stijgende populariteit geniet). Duitsland is voor de oester-afzet een nog braakliggend terrein. Naar de mening der rapporteurs ligt de grootste mogelijkheid tot uitbreiding van de afzet echter in Frankrijk. De Zeeuwse productieprijs is lager dan de Franse, .waardoor een ruime markt in dit oesterlievende land is ge schapen. De Nederlandse oester heeft daarbij het voordeel, dat ze vetter en sma kelijker is dan de Franse. De commissie keert zich tegen opvattin gen, die de afsluiting van alle Zeeuwse gaten beogen. Het probleem van vcrzilting die land- en tuinbouw bedreigt, erkent de commissie. Het motief, dat afsluiting nodig is om mens en dier beter tegen storm vloeden te beschermen, acht zij ongegrond. Hiertoe kan men dijken verhogen en ver zwaren, zeker die van de Oosterschelde. Als dit motief het enige was, dan zou men bij de afsluiting ook de Westerschelde, die in Februari schade aan Walcheren, Zuid- Beveland en Zeeuws-Vlaanderen toebracht, moeten betrekken. De commissie acht om economische redenen de gulden middenweg, namelijk het afsluiten van het Haringvliet en het Brouwershavense Gat en het verhogen en verzwaren van de dijken aan de Ooster schelde het nuttigst. De voordelen van het afsluiten van de Oosterschelde voor land en tuinbouw acht men twijfelachtig. Het vernietigen van de oester- en mosselcul tuur als welvaartsbron moet sterk ont raden worden. De mosselcultuur Wat de Zeeuwse mosselcultuur betreft, betoogt de commissie, dat afsluiting van het Haringvliet of van de Westerschelde hier op nagenoeg geen invloed zou hebben. Het leggen van een dam in de Grevelingen zou echter tot gevolg hebben, dat uitgestrekte complexen mosselgrond voor de cultuur verloren zouden gaan. Nog erger zou de cultuur getroffen worden, wanneer een dam zou worden gelegd in de Oosterschel de. Daardoor zouden niet alleen belang rijke mosselpercelen verloren gaan, maar ook de niet te vervangen verwaterplaatsen onder Ierseke. Alle mosselen, dus ook die afkomstig van de percelen in de Wadden zee, komen voordat ze aan de consument worden afgeleverd, op de verwaterplaatsen in Zeeland om ze van zand te ontdoen. Deze verwaterplaatsen zijn onmisbaar. Herhaalde pogingen om in de Waddenzee dergelijke plaatsen aan te leggen, zijn mis lukt. De grote gevaren, die de mosselcultuur door een parasiet bedreigden, zijn over wonnen. Behalve in Zeeland wordt mosselzaad ook in de Waddenzee gewonnen. Op zorg vuldig uitgekozen plaatsen wordt het in de Zeeuwse stromen in het Westelijke deel van de Oosterschelde, in de Grevelingen en in de Zandkreek verder geweekt, waardoor na ongeveer twee jaar een zandvrije mos sel kan worden opgevist. Jaarlijks wordt 50 tot 60 millioen kilogram geproduceerd bij een geldelijke uitvoeromzet van 7 tot 8 millioen gulden. Frankrijk, België, Duits land en Engeland zijn de voornaamste af nemers. Het mosselbedrijf is zeer loonintensief (80 procent). Visserij en conservering geven vele handen werk. Afsluiting van de Grevelingen zou voor de gehele bedrijfstak schadelijk, afsluiting van de Oosterschelde vernietigend zijn. De kreeftvisserij 200.000 per jaar met 20 schepen) en de kreefthandel (de be- waarbassins leveren daartoe voorraden), met jaaromzetten van drie tot vier millioen gulden in harde valuta, zouden door het afsluiten van de Oosterschelde volledig verloren gaan. Ook de weervisserij van Eergen op Zoom op ansjovis en de Tholen- se botvisserij zouden vernietigd worden. De commissie vraagt zich dan ook af, of de voordelen van het afsluiten van de Oos terschelde om landbouwtechnische en vei ligheidsredenen het vernietigen vair de arbeids- en welvaartsbronnen van deze Zeeuwse zee-arm wettigen. Voor het „oude kader" van de IJmuiden- se N.V.V. belegde de vrouwengroep gister in „Flora" een gezellige middag, die goed deels doorgebracht werd met Willem van Iependaal als „conférencier van de penoze". De heer D. Verbaan, vroeger bestuurder van de IJmuider C.B.T.A., heeft enige propagandistische woorden gesproken tot de goedgevulde zaal, waarbij hij onder meer de door prof. Romme in de Tweede Kamer ingediende, en van socialistische zijde aangevallen, voorstellen attaqueerde. Een beginnend, maar zuiver zingend vrouwenkoortje heeft enkele liedei-en ten gehoi-e gebracht en zowel voor als na de pauze kreeg Willem van Iependaal de kans zijn geboeid gehoor iets te vertellen over „de humor". Het is een onsamenhangend, maar smakelijk verhaal geworden, waarin de causeur 't door hem zo goed gekende ter rein der volkshumor nog maar weer eens overzag met af en toe een speels spron getje in de richting van de radio en de televisie en tenslotte terecht kwam bij de in anecdotes gesublimeerde humor. Of wel de „moppen". Hij wist er vele en vele geslaagde, schud de ze als een boniseur-pur-sang uit de mouw en onderwees de schare in de tra giek, die achter alle humor schuil gaat. Dat hij een paar keer iet of wat over de schreef ging mocht de vreugde weinig deren, maar gelukkig hield de heer Van Iependaal zich dit keer aan de leest, die hij ondanks alles zo meesterlijk beheerst: die van de „gein". Aan gene zijde van het voetlicht is dus braaf gelachen. Wat de bedoeling van deze middag was. Vorige week was de aanvoer van lijnpaling gering. De korte dagen maken het onmoge lijk veel viswant te schieten. De vangsten waren per vaartuig van 40 tot 100 pond per dag. De noteringen voor de lijnpaling varieerden per pond van f 0,75 tot f 1,16. De snoekbaarsvisserij, en in het bijzonder de sleepnetvisserij, had een slecht resultaat. Door het stille weer bevindt de snoekbaars zich aan de kanten, waar de visserij niet mogelijk is door de vaak zeer dichte mist, die de visserij voor een groot deel belem merde. De noteringen voor de snoekbaars waren per pond van f 0,66 tot f 0,73. Rode baars noteerde per pond van f 0,50 tot f 0,66. Voorn en blei bracht per pond op van f 0,06 tot f 0,07. Karper werd per pond betaald met f 0.10 tot f 0,14 en snoek per pond met f0,50 tot f 0,62. De weekbesommingen van de lijnaalvis- sers waren deze week per vaartuig van f200 tot f480. Bij de snoekbaarsvissers per span van f 100 tot f 400. Aangevoerd werd: 4417 pond lijnpaling; 2561 pond snoekbaars; 151 pond rode baars; 424 pond voorn; 3671 pond blei; 34 pond kar per en 33 pond snoek. De totale omzet aan de afslag bedroeg ongeveer f 6600. Ouderavond Willem de Zwijgerschool De oudei'commissie van de Willem de Zwijgerschool houdt op Dinsdag 3 Novem ber in het schoolgebouw aan de Platanen- straat een ouderavond. Tijdens deze bijeenkomst zal de heer J. Buys Jr. een lezing houden over het onder werp „Onze kinderen en de school". Voorts zal er verkiezing zijn van leden voor de Oudercommissie. Na de pauze worden er verschillende filmpjes vertoond. ADVERTENTIE Hagelingerweg 134 Santpoort Tel. 8930 Dennenstraat 12 IJmuiden-Oost - Tel. 6200 WOENDAG 28 OCTOBER IJMUIDEN Thalia, 20 uur: „De ranch der verdoem den". Rex, 20 uur: „Histoire d'amour". Afdeling IJmuiden P. v. d. A., 20 uur, bo venzaal Rex Theater: Afdelingsvergade ring en lezing. „Felison", 20 uur, tentoonstellingszaal Heidestraat: Vergadering en causerie. DONDERDAG 29 OCTOBER IJMUIDEN Tlialia, 20 uur: „Anna". Rex, 20 uur: „Histoire d'amour". IJ.K.V. „Hercules", 20 uur, zaal Flora, Zeeweg: Demonstratie-avond. VELSEN Raadhuis, 9.30-12 u.: spreekuur wethou der van Openbare Werken; 10-12 uur: •öFfiekuur wethouder Sociale Zaken. Dertig jaar lang hadden de tweelingbroeders August (links) en Jean Piccard elkaar niet gezien. De twee geleerden, die sprekend op elkaar lijken, doen voor elkaar, wat de weienschap betreft, niet onder. August is de beroemde diepzeeduiker en stratosfeer onderzoeker; Jean Piccard, die in Amerika woont, is zeer bekend door zijn slratosfeer onderzoekingen. Zijn echtgenote houdt het Zwitserse hoogterecord: in 1934 s'.eeg zij in een ballon 17.000 meter hoog. August en Jean ontmoetten elkaar in Zwitserland, nabij' Zurich. Jean was speciaal uit Chicago overgekomen om zijn broer met zijn duiksuccessen van de laatste tijd te feliciteren. In de afgelopen week hebben de DCIJ- reserves met 128 van Cruquius en DCIJ III met 119 van Halfweg II ge wonnen. Het tweede van DCIJ staat nu aan de kop in de 2e klasse der Haar lemse damcompetitie. Ook het derde neemt een behoorlijke plaats in na vier ronden. De stand van de afdeling luidt: gesp. pnt. y.—t. 1. DCIJ II 4 8 54—26 2. Hoofddorp 4 6 46—34 3. VDK II 4 5 42—38 4. Sportief 3 4 34—26 5. KNC II 3 4 30—30 6. DCIJ III 3 4 27—33 7. Halfweg II 4 4 45—35 8. Beverwijk II 4 2 34—46 9. HDC III 4 1 29—51 10. Cruquius 2 0 16—24 11. Beverwijk III 3 0 23—37 Initiatief van de directie Sedert jaren bestaat bij de N.V. Melk inrichting „Velsen" het goede gebruik om het personeel, dat bij dit bedrijf werkzaam is, een aandeel in de winst uit te keren. Een bijzondere toestemming van het College van Rijksbemiddelaars heeft het mogelijk gemaakt om jaarlijks maximaal slechts vier procent van het verdiende jaarloon of salaris extra uit te keren, maar daardoor zijn in de loop van de jaren over schotten ontstaan, die thans onder het be heer van het personeel zijn gebracht. Hiertoe is een „Stichting Personeelsbe lang" opgericht. Het bestuur van de stich ting kan thans door het initiatief en de medewerking van de directie overgaan tot tegoedschrijving van ieders aandeel en het bezit, dat inmiddels wegens de overschot ten is gegroeid tot een bedrag van enkele tienduizenden guldens, beleggen, eventueel mede in aandelen van de vennootschap, waardoor dus medezeggenschap in het be drijf kan worden verkregen. Dinsdag 27 October kwamen de haven van IJmuiden binnen: Regina van Karlstadt. Eos van Rotterdam. Valencia van Rotterdam. Paschol van Karlstad. Atlantis van Tygne- mouth. Bill S. van Swansea. Soemba van Swansea. Jelö van Rotterdam. Erkalin van Rotterdam. Rema van Rotterdam. Vertrokken zijn: Hanket naar Huil. Spaar- nestroom naar Fowey. Madjoe naar Surte. Ferocia naar Vlaardingen. Bittern naar Rotterdam. Orestes naar Antwerpen. Eben Haëzer naar Kingslyn. Valencia naar Bre men. Surte naar Londen. Heriot naar Leith. Rigel naar Rotterdam. Strabo naar Rotter dam. Jans naar Londen. Atlantis naar Rot terdam. Diana naar Helder naar Hamburg. Eos naar Hamburg. Marcelle naar Sande- fjord. Vechtstroom naar Huil. Grebbestroom naar Leith „De Zon" houdt klaverjasdrlve De Heemskerkse klaverjasclub „De Zon" houdt Zaterdagavond 31 October een kla verjasdrive, waaraan door een ieder kan worden deelgenomen. Voor de eerste klasse werd reeds vooruit gespeeld de ontmoeting BeverwijkHille- gom. P. C. Bais en zijn mannen wisten met 146 van Hillegom te winnen. Er zat een merkbare climax in het „Bonte Allerlei", het programma dat het cabaret-variété „Luna" gisteravond, in Thalia aan de ongeveer zeshonderd leden van D.S.S. heeft opgedist. En dat hoogte punt werd bereikt toen Pietro Nakaro het podium in een bloementuin herschiep. De levende duiven die de zaal doorvlogen, de brandende Japanse lampions, de echte goudvissen die uit de zaal werden „opge vist" en de keur van kleurrijke bloemen, die aan nuance wonnen door de in de har ten verborgen lampjes: het was een sprook je. Het publiek dat de hele avond, mede dank zij de goede conférence, „echt ouder wets" had gelachen, werd er stil van. En terecht. Met deze prachtige show werd een avond besloten, die nog lang in de her innering van de oud-IJmuidenaren zal voortleven. Han Bakker mag dan, naar eigen zeggen, jong en onervaren zijn als conférencier, zijn ongelooflijk aardige woordspelingen, zijn frisse, vrolijke grappen en de wijze waarop hij zijn beschaafd menu opdient, hebben ons het gevoel gegeven dat er van deze jongeling zeker iets goeds te verwach ten is voor de toekomst. De bekende cabaretière Lizzy Valesco heeft haar liedjes met zeldzame charme aan de man gebracht en zowel haar visie op de vooruitgang van de laatste vijftig jaren, als haar havenlied en andere wer den door de luisteraars hogelijk gewaar deerd. Van „The two Corthy's" bleek vooral de manlijke helft in staat een stampvolle zaal te laten schaterlachen. Zijn enorme flau witeiten, zijn griezelige experimenten als equilibrist en zijn „twaalf ambachten en dertien ongelukken" vonden bij het publiek gretig aftrek. En dan waren er nog de Rio's, die met hun Zuid-Amerikaanse en Mexicaanse songs en, niet te vergeten hun show, de op zulk een avond zo onontbeerlijke sfeer wisten te scheppen. Deze avond van jolijt werd omlijst door het optreden van Hansy Pallieter en haar Witte Kraaien, die in IJmuiden niet onbe kend zijn. Voorzitter M. Broek heeft het openings woord gesproken en het laatste woord was aan de moderne dans, die tot na het mid dernachtelijk uur duurde. Bij het dicht maken van een speciale oven, waarin in de staalfabriek bij Hoog ovens de stopstangen na bemetseling wor den gedroogd, is Maandagavond tegen zeven uur de eerste pannenman S. G. uit Beverwijk bekneld geraakt tussen de dek sel en het bordes van de oven. Hij moest met letsel aan de. rug naar het Rode Kruis- ziekenhuis worden vervoerd. Burgemeester en Wethouders van Vel sen hebben vergunning verleend aan: W. Kromhout van der Meer en Zn. te IJmui den tot het wijzigen en uitbreiden van een brood-, koek- en banketbakkerij in het perceel Bloemstraat 32 te IJmuiden; de Roomijsfabriek Velsen N.V. te Velsen (Noord), tot het wijzigen en uitbreiden van de roomijsfabriek in het perceel Ban- jaertstraat 14 te Velsen (Noord); Pelt en Hooykaas N.V. te Rotterdam, tot het op richten van een installatie voor het sor teren en transporteren van Hoogovenslak ken op het Hoogoventerrein te IJmuiden de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V, te IJmuiden, tot het uitbreiden van het Hoogovenbedrijf door het bijplaatsen van: a. een ertsopslag- kraan over het ertsveld, b. een loskraan aan de buitenhaven, c. 5 werktuigen in het dienstgebouw voor havenarbeiders aan de buitenhaven, welke inrichtingen zich bevinden op het Hoogoventerrein te IJmui den; de N.V. Visserij Onderneming „De Vem" te IJmuiden, tot het uitbreiden van de ijsfabriek in het perceel Middenhaven straat 1 t/m 11 (oneven nummers) te IJmuiden; de N.V. Chemische Fabriek „De Toekomst" te IJmuiden, tot het wijzi gen en uitbreiden van de vismeelfabriek in een perceel, gelegen aan de Industrie straat te IJmuiden; de Provincie Noord holland, tot het uitbreiden van de provin ciale electriciteitscentrale op het fabrieks terrein van de P.E.N.-centrale te Velsen (Noord). De eerste ontspanningsavond van de commissie voor ontpanning van Ouden van Dagen zal Maandagavond 2 November in café „De Weijman" aan de Hoofdstraat te Santpoort worden gehouden. Men heeft voor deze avond medewerking verkregen van het amateur-cabaretgezelschap „De Show-express" onder leiding van de heer W. Zwart. Zweedse haring favoriet. De haring- prijs van gisteren lag niet hoog: wat ver kocht werd bracht niet meer dan ongeveer 11.50 per kist op. Enige partijen zijn evenwel blijven staan, maar de haring van de Zweedse kotter LL 591 bleek meer in trek te zijn en gold ongeveer 12 per kist. Kisten van 45 kilo dan altijd'. Driemanschap. Er waren in totaal drie trawlers aan de afslag: de Bergen, Herman en Norma, die samen 3900 kisten haring brachten. De Norma had een pracht variatie verse vis, zoals wij in onze vorige rubriek al meldden en voor dit vangetje besomde het schip na tien dagen dan ook een lief bedrag. Behalve de Zweed met zijn 680 kisten haring verscheen een Belg, de Z 557 ter afslag met 3500 kilo tong en 45 kisten varia en er was van de Wiron- netjes een vertegenwoordiger present, ter wijl er behalve de dagschuitjes voorts nog twee Noordloggers met verse vis waren. Bonken makreel. De makreel van de Norma, die een redelijke kwaliteit ver tegenwoordigde, was onder de zogenaam de „bonken" thuis te brengen. De prijs bedroeg gemiddeld 25 per kist. Veel schelvis voor een Dinsdag. Voor een Dïnsdagmarkt stond er veel schelvis in de hal: de prijzen bleven niettemin gelijk aan die van eergister en de pennen brach ten dus weer ongeveer 35 op met 22 voor de braadjes en 40 voor de klein- middel. Grootmiddelschelvis is verkocht tegen 45 en voor de grofste sorteringen was België in de markt; er is ongeveer 60 voor een kist betaald. De zwarte kool- vis bleef stijf aan de prijs en ging voor 66 tot 75 per kist van 125 kilo in andere handen over. Weinig meer. De Belgische handel had overigens weinig meer te halen in IJmuiden, want kabeljauw bleef afwezig op een paar regels uitleggers na en de Nor- ma had voorts nog wat kisten kabeljauw, die tegen 150 weggingen. Tong van d'n Bels. De Belgische kot ter Z 557 zorgde gisteren voor de tongen- aanvoer en de slips brachten in IJmuiden, dat door het schip wegens motorpech moest worden aangedaan, zoals wij gisteren al meedeelden, 0.72 per kilo op, terwijl de enen voor 1.20 weggingen en de klein- middeltongen tegen 1.75 zijn verkocht en de grootmiddel voor 1.90 per kilo. Drie vandaag. Voor vanmorgen ston den geboekt de Hoop met verse vis, de Post Boy en de Sumatra met ieder 1900 kisten haring en wellicht nog een of meer haring schepen. Reisduren. Voor tien dagen maakte de Norma gisteren 28.900; de Herman deed in vijf dagen 20.370 en de Ber gen besomde na acht dagen 21.400. Voor haar haring maakte de Shamrock 9150 en de Zweed LL 591 maakte er 7950 van, terwijl de Zeebruggenaar met 5870 uit de bus kwam. Minder goed deed de IJM 210 het met 4240. Voor d'e verse haring maakte de KW 57 7200. Te laat. Door de enorme drukte aan de Maandagmarkt, moest de Allan-Water (IJM 34) voor de tweede beiirt nalossen. Toen de trawler tegen de avond „los" was (1700 kisten haring) probeerde het V.E.M.- nersoneel de trawler nog vaarklaar te krij gen: ijs en proviand laden en visruim ge reed maken. De bemanning ging tot Dins dagmorgen naar huis, omdat na zes uur volgens de arbeidsovereenkomst niet meer wordt uitgevaren. Om 10 uur Dinsdagmorgen verliet schip per Ouwehand met zijn bemanning de haven op weg naar de haringvelden voor een nieuwe reis. Donderdag- en Vrijdagmarkt reeds voorzien. Voor de Donderdagmarkt liggen voor de eerste beurt binnen de VIOS (2400 kisten haring); de Tzonne (IJM 1, 2100 kisten haring) en de Zeelandia IJM 38 (1000 kisten haring). In de nacht van Dinsdag op Woensdag kwamen binnen de Antje met rondvis en de Mary met haring. Als deze trawlers aan de Woensdag- of Donderdag-afslag geen tweede beurt wensen, lossen ze voor de Vrijdagmarkt. Vreemde eend. De Reseda (St. 47), een kotter uit Stellendam, is geen alledaag se bezoeker van de IJmuider vissershaven. De kotter is de grootste van de Stellendam- mer vloot en markt regelmatig in Scheve- ningen. Het slechte weer was oorzaak dat een veilige haven werd opgezocht. Bries. De Noord-Oostenwind van Dinsdag bracht met zich mee, dat diverse trawlers niet konden vissen. De kustvissers en zelfs grotere kotters zoals de IJM 5, KW 30 en de KW 92, keerden dan ook naar de haven terug. Marktberichten. Noteringen: gr. tong 3.20-2.50, grm. tong 1.96-1.82, kim. tong 1.77-1.70, kl. tong I 1.52-1.22, kl. tong II 1.11-0.72, tarbot I 2.30-1.80, alles per kilo; tarbot IV 33, schartong 40-16.50, kl. schol II 27-12, schar 16-10, verse haring 14-10.50, makreel 28-18.50, gr. schelvis 72-66. grm. schelvis 48-42, kim. schelvis 54-37, kl. schelvis I 40-34, kl. schelvis II 25-8, wijting 22-8, gr. gul 32-31, mid. gul 32-28, kl. gul 18-13, kl. haai 13-8.50, ham 76-67, poontjes 13-11, kl. koolvis zw. 30-9.50, alles per 50 kilo; gr. kabeljauw 220-118, gr. koolvis zw. 76-65, gr. koolvis wit 84, gr. leng 76-66, alles per 125 kilo. Aanvoer: 87 kisten tong en tarbot, 3 tongschar en schartong, 63 schol, 33 schar, 5940 haring, 425 makreel, 620 schelvis, 130 wijting, 74 kabeljauw en gul, 66 leng, 61 kl. haai, 4 ham, 4 poon, 310 koolvis, 30 diversen, totaal 7850 kisten. Besommingen: IJM 129 Shamrock 9150, IJM 16 Bergen 21.400, IJM 6 Norma 28.900, 1 trawler met 20.300, RO 2 ƒ3000, KW 133 2240, KW 75 3200, KW 57 7200, IJM 210 4240, LL 591 7950, Z 537 5870, IJM 230 55, KW 21 136. ADVERTENTIE (het theater met de beste films) DONDERDAG a.s. 8 uur wegens de nog steeds enorme belang stelling beslist voor de laatste maal SILVANA MANGANO in De film waar iedereen over spreekt Toegang 18 jaar. Voorverkoop morgenochtend van 11 12.30 a.h. theater (dringend aanbevolen) Voor de laatste maal wordt Donderdag avond in het Thalia Theater te IJmuiden de Italiaanse film „Anna" gedraaid. We hebben deze film, waarin Silvana Mangano de hoofdrol speelt al enige malen bespro ken, zodat we thans mogen volstaan met de film aan te bevelen. De Rode Kruisafdeling Castricum-Lim- men-Uitgeest heeft voor Donderdag een propaganda-filmavond georganiseerd in hotel De Rustende Jager. De film van het Deense Rode Kruis „Wat Leni Rössner be leefde", is de hoofdschotel van het pro gramma en deze rolprent geeft een over zicht van het Rode Kruiswerk in een Duits concentratiekamp tijdens de laatste oorlog. In het voorprogramma wordt onder meer een film over de Februari-ramp ver toond, die eveneens het werk van het Rode Kruis in beeld brengt. De jeugd krijgt om 17 uur in hotel De Harmonie gelegenheid enige films te aan schouwen. De Castricumse schooljeugd schijnt de dupe te worden van een „strijd" over de vraag wie de gelden f 0.27 per week van de aan de kinderen verstrekte „school melk" moet innen. Tot enige tijd terug in den de melkslijters deze gelden, doch toen de melkvoorziening eenmaal goed op gang was, opperden zij bezwaren en het bleek, dat voor hen onder meer de administra tieve romslomp te groot was. De commisse van de schoolmelkvoorzie- ning trachtte met het onderwijzend perso neel van de scholen tot een accoord te ko men. De leerkrachten waren echter afke rig van een zodanige regeling, waarbij de gelden op de scholen zouden moeten wor den geïnd, afgezien van het feit, dat de uitdeling van de melk veel tijd vergt. Binnenkort zal echter door de commissie, met enkele melkslijters en het onderwij zend personeel, een bijeenkomst worden belegd, teneinde te trachten zo spoedig mo gelijk tot een oplossing te komen. Die goeie ouwe tante van Charley schijnt nu toch werkelijk de onsterfelijkheid be schoren te zijn, want dit kolderstuk van Brandon Thomas heeft reeds in meer dan een halve eeuw ontelbare toeschouwers in bijna alle theaters van de wereld uitbun dig vermaakt. En telkens wanneer deze hupse dame met haar grocstem en bizarre toiletten, die zeker niet aan het brein van Fath of Dior ontsproten zijn, in de ver getelheid dreigde te verzinken, is er toch altijd weer een amateurvereniging te vin den, die op een gegeven moment de stof van het manuscript verwijdert en met frisse moed een nieuwe opvoering gaat voorbereiden. Overigens is deze keuze voor een avond, waar geen hogere aspiraties gelden dan enige .uren van daverend plezier in alle opzichten te verklaren, want het succes van deze nonsensikale historie staat door de permanente aaneenschakeling van de meest zotte situaties reeds bij voor baat vast. Zodat het welhaast geen nadere vermel ding behoeft, dat ook de leden van de R.K. Dameshandbalvereniging D.I.S. te Castri cum zich Dinsdagavond in de toneelzaal van hótel „Roozendaal" meer dan uitbun dig hebben geamuseerd om de vele capriolen, die door „De Kempenaers" uit Amsterdam met gulle hand over hen werden uitgestrooid. Uiteraard komt een dergelijke opvoering nauwelijks voor een serieuze beoordeling in aanmerking, maar toch kon worden vastgesteld, dat deze Am sterdammers ter dege bekend waren met de manier, waarop deze apenkooi moet worden bereid en opgediend. Natuurlijk was het grootste succes voor Ton Vonk, die niet alleen de regie, maar ook de onsterfelijke tante voor zijn reke ning genomen had en met beiden uit stekend raad wist. Verder mogen wij nog een markante kolonel Chesney van Ko Wentholt memoreren en een studententrio, dat over het algemeen levendig genoeg was om alle opgeschroefde moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast be schikten de dames over voldoende charmes om ook het mannenoog het zijne te geven, zodat een ieder met het onmiskenbaar grote succes volkomen vrede kan hebben. Leden van St. Thomas In onderlinge strijd Op de wekelijkse wedstrijdavond van de Castricumse Damclub St. Thomas die Maandag in hötel Sport-Duinzidht plaats vond, werden nier minder dan 15 partijen gespeeld. Opmerkelijk was de overwinning van P. Ruiter, in afdeling 1, op C. Ory en de nederlaag van A. de Zeeuw, in zijn ont moeting tegen B. Beentjes. De verliezers zijn beide spelers van klasse waarvan niet gemakkelijk te winnen valt en daarom zijn de prestaties van hun respectievelijke te genstanders des te opmerkelijker. J. Kabel was Maandag ook in goede vorm en be haalde op C. Juffermans de volle winst. De partij G. Sprenkeling-C. v. d. Himst, eindigde in een zege voqr laatstgenoemde speler. Van de vijf gespeelde partijen in afde ling 2, kwamen niet minder dan vier ge lijke spelen uit de bus. Alleen A. Riet veld wist tegen Joh. van Velzen de beide punten in de wacht te slepen en de heren P. Rietveid-R. Stet; P. v. d. Himst-J. Groen; A. Collet-J. Groentjes en Joh. van Velzen-J. Groen, deelden broederlijk de punten. De wedstrijden in de afdelingen drie en vier brachten de volgende uitsla gen. Afdeling 3: J. Steenman-A. Bakker 2-0; N. Kroone-B. Louman 2-0; H. Korte- kaas-L. Valkering 20; L. de Ridder-B. v. d. Scihaaf 0-2. Afdeling 4: B. Braken- hoff-L. van Wissen 1-1; Th. Graas-Ph. Hollander 11. Aanbesteding Te Alkmaar is dezer dagen de aanbeste ding gehouden voor de bouw van een school voor Christelijk Buitengewoon La ger Onderwijs te Heiloo,- met in totaal vijf leslokalen. Van de inschrijvers waren de Gebroeders Tromp uit Castricum, de laag ste, met f 114.800. De gunning is aange houden. Castricumse firma maakt terrein bouwrijp Het bouwrijp maken van een terrein aan de Heilooërdijk, te Heiloo, is thans opge dragen aan de Castricumse firma Twisk en Bosman, die met f40.650 laagste insohrij» ver was.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 7