De bekende zaak met CHRIS DUIN De Radio Dokter (J. MOLENAAR KLEIN MAAR DAPPER Si iw° lKJDVtN. „NAT GONELLA" De Vulpen speciaalzaak I Winkelmeisje PIETJE BELL BENDER'S Broeken Speciaalzaak MOTOROLIE DE NIEUWE SERIE IS ER! DAMES en HEREN let nu op PRESENTEERT Daar voelde ik óók wel iets voor! BLAUPUNKT RADIO (het beste buitenlandse merk) Wijkt kompasnaald af bij lading ijzer? DE GROOTSTE VOORRAAD VERKOOPSTER VRIJDAG 30 OCTOBER 1953 Dc „Stad Arnhem" had geen schuld aan aanvaring P. Brouwer - Komt eens kijken bij B. KRAAIJ Timmer'sMuziekhandel Italiaanse Accordeons Voor RADIO'S GRAMOFOON- PLATEN WISSELAARS INSTRUMENTEN M 20m J. P. KEUTER ZN Pracht collectie GABARDINE-JASSEN óók maat 56 C 0 S T U U M S te kust en te keur óók maat 58.5 KLOOSTERSTRAAT 35 BEVERWIJK VROOM DREESMANIV DE VERKOOP BEGINT ZATERDAG 9 UUR gevraagd nieuwe avonturen Profiteer er van nu het nog kan Een schone motor gaat langer mee! w bij F I B B E heus de BESTE keus FRIDOR radio PHILIPS radio ERRES radio PHILIPS en ERRES TELEVISIE Ik blijf de man van Haarlem 1 en Omstreken die Uw zorgen verlichten kan. De vraag of soms het kompas niet goed meer functionneerde aan boord van het kleine m.s. „Mulan". omdat dit schip een lading van 276 ton ijzer aan boord had, is gisteren ter zitting van de Raad voor de Scheepvaart onbeantwoord gebleven. De „Mulan" was op 17 Februari na een myste rieuze vaart van ongeveer 6 uur voor de Deense kust bij Lovstrup op de kust van Jutland gelopen en had daar maanden lang vastgezeten. „Ik kan mij niet aan de indruk onttrek ken, dat de kapitein hier een deel van de waarheid verzwijgt" aldus di inspecteur- generaal voor de Scheepvaart. „Welke fout hij precies gemaakt heeft is niet duidelijk geworden. Indien hij echter zo gevaren had als hij hier verteld heeft, dan zou zijn schip nimmer zijn gestrand dat staat vast". ..Ik heb op de brug die avond dienst gedaan vanaf 19 uur", vertelde de gezag voerder, kapitein W. T. B. uit Delfzijl. Hij was uit Schotland gekomen, maar vlak onder de kust van Jutland liep hij in de mist. Zekerheidshalve keerde hij de ste ven weer zeewaarts en koerste volgens zijn zeggen halve kracht (ongeveer 3 mijl) van de kust weg. Dat hield hij vol tot midder nacht. Het zicht was beter geworden en dus liet hij de „Mulan" (eigendom van Muller en Reitsma uit Rotterdam) terug keren naar de kust. Nog geen half uur later zag hij plotseling branding voor zich. Het baatte niet meer of hij volle kracht achteruit liet slaan, het schip liep vast. Ter zitting werd nog opgemerkt, dat er juist bij de kust veel landmist hing. De lichtbakens van de kust waren daardoor niet te zien. Ondanks deze handicap waren de leden van de raad van mening dat kapitein Bon- De raad zal later uitspraak doen. Raad voor Scheepvaart De Raad voor de Scheepvaart te Am sterdam heeft uitspraak doende het 5215 ton metende s.s. „Stad Arnhem" van de N.V. Halcyon-lijn te Rotterdam van iedere blaam gezuiverd ten aanzien van een aanvaring op 20 Juli in de nabijheid van New Foundland tijdens dichte mist met de New Foundlandse trawler „Zarina no. 62". Als gevolg van deze aanvaring kwam een der opvarenden van de trawler om het leven. Beide schepen liepen beschadigin gen op. De „Stad Arnhem" was met een lading van ruim 8500 ton graan van Quebec op weg naar Rotterdam. Nadat op de bewuste piek een mistsein was gehoord, liet de ka pitein zijn schip geheel stil liggen en ge regeld mislseinen geven. Volgens de conclusie van de Raad zou de „Zarina" hebben doorgevaren alsof er geen mist was. Een kwartier later kwam dit schip plotseling voor de „Stad Arn hem" opdoemen. Een aanvaring was toen onvermijdelijk. De Raad neemt aan, dat visserschepen als de „Zarina" die veel in mistgebieden varen, vaak minder goed de voorschriften voor het varen bij mist op volgen. In geval van een daaruit volgend ongeval zijn zij dan ook ten volle aanspra kelijk, aldus de Raad. ncma een fout moet hebben gemaakt. Hoe anders zou hij 5 uur lang van de kust kun nen hebben wegvaren wanneer hij daarna binnen een half uur aan de grond liep? Wegens gebrek aan bewijs vroeg de in specteur-generaal om de kapitein niet ver der te beoordelen en hem vrij uit te laten gaan. In plaats van kaarten. Zo de Heere wil en zij leven hopen op 14 November onze geliefde ouders H. v. VLIET en B. ZEILMAKER hun 12u; jarige echtvereni ging te herdenken. Hun dankbare kinderen Ria Geertje Nicolaas. Tasmanstraat 15, IJmuiden. 14 Nov. ouders hopen onze lieve J. v. d. BURG en A. v. d. BURG-FEIJEN de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in de echt zijn verbonden. Dat ze nog lang gespaard zullen blijven is de wens van hun liefhebbende kinderen P. v. d. Burg en Verloofde C. v. Geider- v. d. Burg J. v. Gelder N. Meiboom- v. d. Burg B. Meiboom en kleinkinderen. Burg. Rambonnetlaan 12. Zaterdag 31 October AFWEZIG Arts met een wasmachine, die na jaar Uw eigendom is. Uw eigen wasmachine is op ieder moment ter beschikking, terwijl U niet méér betaalt dan het huren kost. Een eigen wasmachine is ook hygiënischer dan een gehuurde. Dere eerste klas Engelse machine zonder wringer wordt voor 2J50 per week Uw eigendom Ir*» w YG6tuit(rtf{i(iliQ i w Stephensonstraat 61 IJmuiden. Tel. 4325 GEMEENTE VELSEN Burgemeester cn Wethouders van Velsen maken bekend, dat op 13 November 1953. te 10 uur. in het Raadhuis te Velsen zal worden aanbesteed, tezamen en ieder afzonder lijk. de bouw van: a. EEN TEHUIS VOOR BEJAARDEN MET 30 WO NINGEN. benevens 2 gemeenschappelijke bergingen, met bijbehorende werken, op een terrein, begrensd door de Rijnstraat, Scheldestraat, Waalstraat en Vechtstraat te IJmuiden. Architect J. Schipper Jr. te Zaandam. b. 36 ETAGEWONINGEN aan de Vechtstraat en de Scheldestraat te IJmuiden. Architect L. H. P. Waterman te Amsterdam. Bestekken en tekeningen worden, zolang de voorraad strekt, van 4 November 1953 af. verkrijgbaar gesteld bij de copieer- inrichting W. Brinkman, Westzijde no. 1 te Zaandam, tegen betaling van 25.— per stel en per project. Schriftelijke aanvragen, in welke vorm ook. worden, zo nodig na loting, in behandeling genomen van 4 November 1953. te 14 uur, af. Restitutie voor inschrijvers, bij terugzending in ongeschon den staat binnen 7 dagen na de besteding, 15.per bestek. Inlichtingen: 11 November 1953 van 9 tot 12 uur aan het adres Stationsweg no. 13 te Velsen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, de Secretaris, de Burgemeester. VEENSTRA M. M. KWINT ZEESTRAAT 2 a. Tel. 4403. Beverwijk. Specialiteit in De enige zaak in Kennemer- Iand met eigen stem- en rep.- De grootste ondernemin gen zijn geregelde adver teerders. Kijk maar naar onze advertentiepagina's. Zij vragen voortdurend aandacht en krijgen die ook. Daardoor zijn zij groot geworden. Enz. Enz. Enz. Het enige goede adres TROMPSTRAAT 121 Tel. 4475. IJmuiden-O. Verkoop op alle Spaarzegels. Ter gelegenheid van ons 30-jarig jubileum geven wij aan iedere koper(ster) een fraaie surprise Zie onderstaande speciale aanbieding \)ili SPECIALIST HapTl/iUGLAlAtPjO VELSERDUINPLEIN 5 IJmuiden-O. Tel. 5593. Degelijke WINTERJASSEN CO ƒ118—, ƒ109.—, 105—, ƒ91.—, 84—, CHIQUE CROMBY ULSTERS in bruin, beige Parelgrijs (ook in-lengtematen) rnm Donkerblauw laken PANTALONS maat 4648, géén 16.75 maar A V n Originele „Schuttersveld" MANCH, BROEKEN, met goudstempel en leer afgewerkt, in bruin en "fl O 5Q bordeaux; géén 24.50, maar I>Öb DEMIES. REGENJASSEN, BONKICRJEKKERS, PANTA LONS, JONGENSPAKJES, ULSTERTJES, PLUSFOURS, JOPPERS, LODEN JASJES m. capuchon cn JACKETS m. teddy. ONGEIOOFLI3K VOORDELIG VIST RA KOOfö- DOEKE^s Casmir, zeer mooie dessins en groot assortiment in as kleuren 3A0 - J, a CARRé'S in gloed volle kleuren, pracht dessins J, a WOUEN SHAWLS 35 met angora effect JL s WOLLEN HOOFD DOEKEN, Uni jaquard 0% geweven i&j voor de Sinl-Nicolaasdrukte bij Winco, Kennemcrlaan 127 Tussen 7 en 8 uur. Onnodig eerder aan te melden. ADVERTEERT IN DIT BLAD SPORTIEF Damesconfectie vraagt ervaren Barteljorisstraat 5, Haarlem. met zijn EEN ONVERGETELIJKE MIDDAG VOOR DE JEUGD HET ROTTERDAMS KINDERTONEEL GEM. CONCERTGEBOUW ZONDAG 1 NOVEMBER - 2.30 uur Pr. 0.60, 0.85. MO cn 1.30 (alles inb.). Vcrk. 10—3 u. (Tclcf. 13466 van 12—3 uur) Een ZUIVER LEDEREN SPORTRIEM nog t.m. 31 October geheel GRATIS bij aankoop van een dames- of herenpantalon, jongensplusfour of jhr. lange broek, jopper, windbreker of sportcolbert. Wij verkopen uitsluitend de allerbeste manchester, gegarandeerd POOLVAST, waar U jarenlang plezier van heeft. Loop dus beslist even binnen bij BENDER. BREESTRAAT 17 BEVERWIJK TELEFOON 3629 Neen, geachte automobilist! Daar komt het geld niet uit, als U "SHELL X-100" Motorolie in Uw carter Iaat doen. Het geld komt uit de besparing, die U bereikt! 'SHELL X-100" Motorolie vertraagt namelijk de motorslijtage belangrijk. Uw motor gaat dus langer mee, als U op "SHELL X-100" Motorolie overschakelt. Bescherm Uw motor tegen corrosie*bevorder de rij-zuinigheid, vraag uit drukkelijk om "SHELL X-100" Motorolie! CORROSIE is metaalaantasting door een zuur- en water- mengsel, voortspruitend uit het verbrandingsproces. Uit elke liter benzine, die U verbruikt, ontstaat een hele liter water. Bescherm Uw motor daartegen met "SHELL X-100" Motorolie en Uw wagen gaat langer mee! Grote Houtstraat 149 Telefoon 12162 Ongeëvenaard in geluidskwaliteit door bijzondere luidsprekerconstructie. Ook met draaibare ingebouwde antenne en gepcrfectionneer de F. M. band. Een fabriek met een 30-,jarige ervaring. Tevens sen grote keuze uit DE BESTE HOLLANDSE MERKEN, als NIEUWE SERIES NIEUWE MODELLEN Een goed beeld wordt door ons gegarandeerd. GEEN ANTENNE meer op dak Vraagt ons om inlichtingen. Demonstratie vrijblijvend aan huis. Wij hebben een grote keuze in diverse DROOGSCHEER- APPARATEN, GRAMOFOONPLATEN en PLATEN SPELERS tegen sterk verlaagde prijzen. Tevens Eerste Beverwijkse Muziekhandel, BEGIJNENSTRAAT 25 - TELEFOON 3288 De speciaalzaak voor Radio, Televisie en gramofoonplaten Verhuur van: Radiotoestellen, Infraphils en Hooglezonnen. Geen reparatiekosten, dus geen risico. ZIET ETALAGE ZIET ETALAGE ZATERDAGMORGEN OM 9 UUR begint de grootste verkoopslag zoals nog nimmer in Nederland geweest is. DE MOOISTE DAMES-GABARDINE MANTELS, in alle kleuren cn malen VOOR CENTEN. HEREN REGENJASSEN in gabardine en Egypt, linnen VOOR CENTEN HEREN-WINTERJASSEN in alle maten en kleuren VOOR CENTEN De mooiste TWEEDJASSEN in dc nieuwste dess- en alle maten VOOR CENTEN IIERENCOSTUUMS in alle maten en kleuren, in dc nieuwste dessins en modellen VOOR CENTEN BUIKCOSTUUMS, 3-dclig, in de grootste maten VOOR CENTEN PANTALONS in de mooiste kleuren en alle maten VOOR CENTEN SPORTCOLBERTS in alle maten en kleuren VOOR CENTEN Bezichtig onze drie étalages en ook U zult zeggen: er is maar één van-ouds bekend adres voor DAMES- en HERENKLEDING en dat is: voorheen ANEGANG thans: HOEK GEN. BOTHASTRAAT 130 bij de Gen, Cronjéstraal HAARLEM-NOORD TELEFOON 12447 SPAARZEGELS WORDEN AANGENOMEN 'fHF" U kunt nu rijksdaalders sparen, door bij ons Uw kleding le kopen Koopt het liefst in dc morgenuren. Komt, ziet en overtuigt U van de waarheid van deze advertentie. Loopt niet verkeerd, wij hebben geen filialen. Bovendien geven wij, ondanks onze zeer lage prijzen, iedere koper op vertoon van deze advertentie 3 PROCENT EXTRA KORTING

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 8