Najaarsbeurs bracht middenstand en ideeële verlangens tesamen mm DCIJ nam Wormerveer haast alle punten af r Agenda voor Velsen Havenberichten Geef ons een groter gebouw Fleurige zakenkennis door burgemeester Kwint geopend g mm lanza VAN BAKKER WINKEL UW BAKKER Om de provinciale damtitel Voor jonge hersens 8 Langs de galerij THALIA rv because you're mine Firma Joh. Meyer in een nieuw pak Bijdrage van gemeente aan Ned. Gesprek Centrum Drie wedstrijden in afdeling „IJmond" Stempels van AARDAPPELEN Het nieuzve puntetiraadsel Zoek de beroepen Burgerlijke stand Velsen DONDERDAG 19 NOVEMBER 1953 99 f9 Ten aanhore van de burgemeester, twee wethouders, de gemeentesecretaris en de vertegenwoordigers der verschillende raadsfracties heeft de heer P. L. Hubbeling gistermiddag ter gelegenheid van de opening van IJmuidens eerste „Najaarsbeurs" een lans gebroken voor een groter gebouw dan dit, een gebouw, waarin niet alleen uitvoeringen van enige omvang gegeven kunnen worden, maar ook een toekomstige, forser opgezette middenstands-najaarsbeurs zou kunnen worden georganiseerd. Deze suggestie bewees, dat de organisatoren met de beperkte ruimte op de bovenverdie ping van het Cultureel Centrum niet helemaal content waren, temeer waar de levens vatbaarheid van zulk een zakelijk trefpunt buiten kijf is. Deze eersteling had overigens naast een zakelijk, ook een ideëel doel: samen met de IJmuidense middenstand heeft de naar een nieuwe kerk snakkende bouwcommissie van de Doopsgezinde gemeente dit festijn voorbereid. Burgemeester mr. M. M. Kwint zei namens het college de wens naar een groter gebouw alvast te zullen noteren en hoopte voorts, dat zowel de mid denstand als de Doopsgezinde gemeente de vruchten van deze najaarsbeurs zullen plukken. Met kennelijk de allerbeste bedoelingen en een waardeerbare hoeveelheid élan is deze eerste beurs op poten gezet. De bo venverdieping van het Cultureel Centrum werd daartoe in luttele uren van hard werken herschapen in een gezellige win kelgalerij, waar diverse middenstanders uit deze gemeente hun waren en presta ties tonen: van het slijpen van brilmon turen tot het vervaardigen van kunstige afdrukken ener tekening (zonder druk pers) toe. Niettemin moet deze beurs lichtelijk tegenvallen, vooral door het fnuikende ge brek aan ruimte. De heer Hubbeling zinspeelde er in zijn welkomstwoord al op, dat men eerst het hele Culturele Centrum had willen char teren; de wandelaar langs de stands zal zich echter wel eens wat benauwd gaan voelen in deze veelheid van artikelen, die met veel vernuft op enkele vierkante meters zijn samengedrongen. Verlokkend Wat er staat en wat er getoond wordt, is echter de moeite waard: deze doorsnede van hetgeen Velsens middenstand haar klanten kan bieden is leerzaam niet alleen, maar lokt ook tot kopen, zodat verscheide ne heren der schepping hun dochteren Eva's met de hand op de beurs tot door lopen moesten manen, om gaten in het huishoudbudget te voorkomen. De publieke belangstelling was direct na de opening al groot, al hoorden wij van een paar kanten, dat de ingang van de beurs aan de voorkant van het gebouw zo weinig opviel. De heer Hubbeling voorzag deze week een fikse toeloop, waarbij hij uiteraard ook heelt gedacht aan de kleine bazar, die ten bate van de te bouwen Doopsgezinde kerk in één der zalen op gesteld werd. Lint doormidden Nadat burgemeester Kwint het hem door twee meiskes gracielijk voorgehouden groene lint (groen is tenslotte de kleur van de hoop) had doorgeknipt en mevrouw Kwint een tuil rose anjers dankbaar aan vaard had, zijn de genodigden langs de stands gewandeld. En met plezier heeft ADVERTENTIE Vanaf Vrijdag t.m. Zaterdag TëctsuccrttKr DONDERDAG 19 NOVEMBER IJMUIDEN: Thalia, 20 uur: „Vrouwen zonder naam". „De kleine jaarbeurs", 1422 uur, Cul tureel Centrum. Alcura, 20 uur, Rex Theater, filmvoor stelling. SANTPOORT: Santpoorts Bloei, 20 uur, jaarvergadering in café De Viersprong. R.K.S.V. „Velsen", afd. gymnastiek, 19.30 uur, Zomerlust, uitvoering. VELSEN: Tuinbouwstudieclub Velsen en Omstre ken, 20 uur, koffiekamer Westervela, lezing. VRIJDAG 20 NOVEMBER IJMUIDEN: Thalia, 20 uur, „Because you're mine". Rex, 20 uur, „Vrouwenkooi". Nutsbibliotheek, 1921.30 uur, Heide- straat. „De kleine jaarbeurs", 1422 uur, Cul tureel Centrum. „Velser Jazz Society", 20 uur, Flora, muziekavond. VELSEN: Raadhuis, 10.30 tot 11.30 uur, spreekuur wethouder van Financiën- ook burgemeester Kwint staan kijken bij het vernuftige apparaatje, dat de bazar- klanten geld uit de zak moet kloppen. Daar rijdt over een blikken kronkelwegje na melijk een miniatuurautootje tussen twee hekjes door en degene, die dit autootje aan een touwtje tot het andere eind weet te trekken, zonder de „afrastering" te ra ken, verdient een prijs. Ons is het niet ge lukt. Netzomin als we met één lucifer twintig kaarsen wisten aan te steken. De lovenswaardige samenwerking tus sen de middenstand en het bouwfonds voor de nieuwe kerk schittert de bezoeker telkens tegen en burgemeester Kwint waardeerde deze samenwerking in zijn speech ten zeerste, daarbij de opmerking makend, dat, nu de gemeente een ander karakter krijgt, deze nieuwe kerk met haar wijkgebouw een andere plaats ver dient als de oude. Het is ondoenlijk en we zouden na alle bestede aandacht van de afgelopen weken trouwens ook in herhaling vallen de stands stuk voor stuk te bespreken. Niet onvermeld mag echter de prachtige sex-vice van de P.E.N. blijven, dat gister middag al bewees deze opzet een goed hart toe te dragen. Dr. A. Vis, Doopsgezind predikant te Beverwijk heeft er tijdens de thee nog eens oo gewezen, hoeveel levende kraclV er in IJmuiden schuilt en daarmee gaf hij ADVERTENTIE Menigeen is ontevreden Die gestaag zijn boterham eet En het is niet buiten reden Omdat hij het adres niet weet. Ga dan nu eens vlug ter been Naar die Bakker Winkel heen Die verkoopt de beste spullen Waar een ieder van kan smullen Mens het is de moeite waard Brood. Koek Banket en Taart Modeshows mogelijk in een verbouwd pand In het nieuwe deel van de Kennemer- laan mag men trots zijn op de moderne winkelgalerij, in het sedert vele jaren be staande „oude" stuk weten de winkeliers het uiterlijke zowel als het inwendige van hun zaken wonderwel aan te passen aan het nieuwe aspect dat .zich in de laatste jaren in het zich hernieuwend IJmuiden ontwikkelt. Gistermiddag was het de zaak van de heer Joh. Meyer op nummer zesendertig, die na de voltooiing van de verbouwing in het centrum van de belangstelling stond. En terecht. Het is voor architect A. ten Broeke geen gemakkelijke taak geweest deze, van veel daglicht verstoken winkel te verbouwen tot de vriendelijke, lichte ruimte die er nu is. Maar deze architect, die qua bouwwijze geheel met de tijd meegaat, is de eigen stijl volkomen toevertrouwd. Zo is de zaak uitgegroeid tot een juweel van een ruim te, waar het ongetwijfeld gezellig zal zijn zich van het nodige te voorzien. Twee grote lichtkokers dragen er. met de mo derne plafondverlichting, toe bij zelfs op de donkerste dag van de winter het dag licht toegang te verschaffen. De kleine toonbankjes zijn vervallen en de daardoor vrijgekomen ruimten zijn gebruikt om de klant, die eens extra rustig wil winkelen, in een apart hoekje te ontvangen en, zo mogelijk, zelfs via de huislift van koffie of thee te voorzien. Een ruime damespaskamer biedt gele genheid de gewenste kleding uit en te na te passen en in een aparte toiletruimte kan de klant daarna de make-up en wat dies meer zij, eventueel verzorgen. Ook voor de heren zijn aparte pasruim- ten gereserveerd. In de gehele winkel is een licht-eiken betimmering aangebracht, waarin zeker als extra attractie het ingebouwde tropisch- aquarium belangstelling zal trekken. Op de bovenverdieping wordt in een knus ingerichte, verwarmde kamer de kleding-naar-maat uitgezocht en gepast. Deze kamer heeft echter nog een ander doel: in het voorjaar hoopt mevrouw Meyer hier haar eerste modeshow te ar rangeren, eerst „en petit comité", later uitgebreider. De étalageruimten aan de straat hebben eveneens een belangrijke verandering on dergaan en zijn uitsluitend berekend op het op speciale wijze tentoonstellen van de goederen. Aan de boven pui prijkt in neonverlichting de firmanaam. Al 27 jaren hebben de heer en mevrouw Meyer hun zaak in dit pand gevestigd en het is voor de derde maal dat architect Ten Broeke er de nodige veranderingen in heeft aangebracht. Er zijn nog grootsere plannen in voorbereiding, maar voordat die ten uitvoer komen, zullen er eerst een paar jaar voorbij moeten gaan. Dan zal waarschijnlijk het gehele pand tot zaak worden ingericht en zullen de eigenaars naar een andere woning voor zichzelf gaan uitzien. Maar dat is van later zorg! Gister middag heeft tijdens een geanimeerde re ceptie de heer Meyer architect en uitvoer der dank gezegd en hebben vertegenwoor digers van de middenstandsbonden hun ge- i'vkwensen aangeboden. deze eerste Najaarsbeurs in feite het best- denkbare compliment mee. De komende dagen zullen de wasma chines wassen en de naaimachines kunstige figuren stikken, de schrijfmachine met automatische voorsteekinrichting zal me nig technisch hart sneller doen kloppen en in de bussen komen vermoedelijk heel wat papiertjes met de geschatte inhoud van de omvangrijke melkfles, die de in gang markeert of de geboortedatum van een verleidelijke Goudse Kaas. Tot en met Zaterdag is deze kleine „za kenkennis" geopend. Het Nederlands Gesprek Centrum, waar van de gemeente Velsen donatrice is, doet een beroep op de medewerking van zijn donateurs om het tekort, dat in de vier jaren van haar bestaan tot ruim 10.700, is gegroeid, in eens weg te werken, riet ge noemde bedrag vormt de aanloopkosten voor het op gang brengen van het „Cen trum" en vindt zijn oorzaak in de omstan digheid. dat de instelling zonder kapitaal en zonder donateurs moest beginnen. Het aantal donateurs is thans boven de 1000 gestegen en wanneer slechts een gedeelte van de donateurs en vrienden van het „Centrum" medewerking aan deze actie verleent, is een bescheiden bijdrage vol doende om dit gewaardeerde instituut in stand te houden. B. en W. stellen de raad voor, aan deze actie medewerking te verlenen en daarvoor ten hoogste 100,beschikbaar te stellen. Jaarvergadering van de Partij van- de Arbeid De afdeling IJmuiden van de Partij van de Arbeid houdt op Woensdag 25 Novem- j ber in het Ned. Hervormd Jeugdhuis aan j de Rembranotlaan de jaarvergadering. De j agenda vermeldt verslagen, een bestuurs verkiezing en een bespreking over de po litieke situatie van thans. I Propaganda-avoncl Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale De Vrijzinnig Christelijke Jeugd te Sant poort organiseert op Vrijdagavond 27 No vember in het Hervormde Jeugdhuis aan de Burgemeester Enschedelaan een propa- ganda-avond onder de titel „Hutspot". Volleybal Voor de afdeling „IJmond" zijn Woens dagavond in het gymnastieklokaal van de Da Costaschool weer drie wedstrijden voor de competitie gespeeld, die een zekere vooruitgang in het spelpeil demonstreerden. De eerste werd gespeeld tussen de heren teams Plaatwellerij en P.S.V. I; een vlotte en pittige wedstrijd, waarin de politieman nen met hun beter verzorgd samenspel in de twee eerste sets alleszins verdiend won nen (15-3; 15-5). In de derde echter wist Plaatwellerij te profiteren van een inzin king bij P.S.V. en het kwam zelfs met 6-9 voor te staan. Door de opslag en het ser veren goed te benutten slaagde het politie team er in nog op het nippertje de over winning te behouden (15-12), 0-3. Een bepaald matiger wedstrijd was die tussen de dames teams V.C.K. 3 en V.G.V. Dit kon ook niet anders omdat deze dames nog pas met deze sport hebben kennis ge maakt. Daar een aantal V.C.K.-dames ech ter wat meer wedstrijdervaring hebben upgeaaan en reeds één wedstrijd speelden was het voor V.G.V. een moeilijke taak het juiste tegenspel te geven. Toch wist V.G.V. na drie verloren partijen de laatste set te winnen door geestdriftig spel en daardoor de eer te redden, 3-1. (15-10; 15-9; 15-10; 13-15). Van de gymnastiekvereniging „Velsen" kwamen de eerste en tweede herenteams tegen elkander uit. Dit werd een ener verende strijd, waarin de tweede team spelers een boeiend gevecht leverden. Het eerste was beduidend sterker en had ook een beter verzorgde balbehandeling, maar moest zich in de tweede set toch gewonnen geven. De laatste set bracht grote span ning en bijna gelukte het V.G.V. 2 gelijk te maken. Alleen de laatste serveerbeurt haal de door de rekening een streep (31). (15-4; 7-15; 15-3; 15-11). Voor de volgende week zijn vastgesteld: Heren: Waterloo I—D.G.S.; dames: V.C.K. 2Kennemers 2. Heren: P.S.V. IV.C.K. 2. De Keizer en Keizerin van Japan woonden een liefdadigheidsvoorstelling bij van Kabuki (een klassiek Japans spel), gegeven onder auspiciën van het Japanse Rode Kruis. De Keizerin is ere-presidenle van het Japanse Rode Kruis. Door een 182 zege op de dammers uit Wormerveer heeft DCIJ de leiderspostie in de strijd om de provinciale damtitel, wat het bordgemiddelde betreft, aanzienlijk ver beterd. De DCIJ'ers hebben nu acht wed strijden gespeeld, zeven gewonnen en slechts één gelijk gespeeld tegen landskampioene „Gezellig Samenzijn". Het bordgemiddelde: 121 voor en 39 tegen toont de kracht van een kampioensploeg. Met nog drie wedstrijden te spelen tegen DCG, Weesp en Zaandam kan Gezellig Samenzijn gelijk komen met de DCIJ'ers, indien de club van Keiler tenminste Jozeph Blankenaar klopt. De score van DCIJ tegen Wormerveer werd groot, doordat in deze wedstrijd ook de staart van DCIJ tegen het spel was DONDERDAG, 19 November 1953. Beste kinderen, Vandaag zien jullie de foto van een beroemde filmster. Het is de zoon van Rin- tin-tin, de bekendste hond van de wereld. Misschien hebben jullie allemaal wel eens een film. gezien, waar deze hond een belangrijke rol in speelde en dan is het je natuurlijk direct opgevallen, dat het wel een bizonder verstandig dier moet zijn. Nu, de zoon van Rin-tin-tin doet beslist niet voor zijn vader onder. Niet wat: schoonheid betreft (dat kun je wel aan de foto zien) en ook niet waar het op schranderheid aan komt. De dieren worden natuurlijk in de filmstudio's uiterst nauwkeurig verzorgd, want het is zeer inspannend werk wat ze zo dagelijks hebben te verrichten. Op de foto zie je Rin-tin-tin Junior dan ook op een mooi kussen met een badhanddoek er overheen liggen, want hij heeft zijn dagelijkse bad- en borstelbeurt gehad en ziet er daarna juist mooi genoeg uit om op de foto te gaan. Nu, die prent is bizonder goed geslaagd, vinden jullie ook niet? En nu wachten alweer aardig wat brieven op een antwoord. Dus ik zal maar gauw beginnen. Als eerste is hier MARJAN NEKE. Leuk, dat het jou zo goed bevalt op de huishoudschool. Je kookt heerlijke menu's hoor, ik heb gewoon meegesmuld in gedach ten, toen ik je brief las. Je schrijft, dat je het jammer vindt, dat je Moeder niet eens zien kan hoe goed je al ko ken kunt. Misschien kun je haar wel vragen of jij een dagje koken mag, of heb je dat al gepro beerd? Succes met je uitvoering, hoor! ZEEMEERMIN is nog een beetje bezorgd over mijn gezondheid. Nu kind, ik kan me echt voorstellen, dat je moeder er nog niet helemaal overheen is, want helemaal de oude ben ik ook nog steeds niet. Eigenlijk merk ik er meestal niets van, maar zo plotseling een'sterk gevoel van vermoeid heid, dat schijnt er toch nog bij te horen. Maar het zal wel weer overgaan, je kunt tenslotte op al die kleine dingetjes niet letten. Nee, met de Kerstvacantie ga je Van aardappelen kun je leuke stem pels maken, waarmee je verschillende dingen kunt versieren. Je moet het op de volgende manier doen: Snij eerst een aardappel in tweeën en dan van de rand van de halve aardappel zoveel weg, dat er een figuur in het midden overblijft. Op de tekening kan je dit zien. Meng wat plakkaatverf aan tot een dik papje en doop daar de figuren in en stempel ze af op de voorwerpen, die je wilt versieren. Je kunt voor het versie ren verschillende kleuren gebruiken. niet graag uit. Dan is het thuis het gezel ligst. Wat leuk, dat je Oma bij jullie lo geert. Is ze nog goed ter been, zodat ze wel eens met jullie uit kan gaan? Dat is een goed idee van je Vader WIELRENNER, wat de raadsels betreft. Zou het hem echt niet te veel vermoeien, denk je? Inderdaad word je van raadsels oplossen niet dommer, integendeel, je leert er een heleboel van. Jammer, dat je het plaatsje Een vergat en dat je Vijfhuizen over het hoofd zag. Het raadsel van deze week zal je echter wel beter tot een goed einde kunnen brengen, denk ik. WOELWATER is erg in haar schik met het boek, dat ze gewonnen heeft Dat doet me piezier, meisje, dat je het zelfs al twee keer gelezen hebt. De boeken, die je uit de bibliotheek ter leen kreeg ken ik lang niet allemaal, maar van verschillende heb ik gehoord, dat ze aardig zijn. Wat hebben jullie een dieren thuis! Ik heb zelf ook een hond en een poes, maar jammer genoeg geen konijn. Gaan jullie het beestje metter tijd opeten of mag dat niet? Je bent de enige, die een tien heeft voor het punten- raadsel, dat heb je netjes gedaan, meisje. Houden zo, hè! Je bent zeker wel blij CLEMATIS, met dit plaatje van de zoon van Rin-tin-tin? Misschien kun je het nog gebruiken bij je opstel? Wat leuk, dat de uitvoering zo goed gegaan is, en dat jullie zo gelukkig zijn geweest bij de verloting. Is de tulband al op? Jammer, dat je het plaatsje Een ver gat Dat is de fout van de meeste kinderen geweest. Tot slot is hier onze HARDLOPER, die schrijft, dat hij het beste opstel van zijn klas had. Wil je het mij eens toesturen, jongen, dan kan ik het ook lezen en mis schien is het wel geschikt om in de krant af te drukken. Jouw grootvader is nog kras hooi-. Ja, sommige oudex-wetse men sen willen geen gebruik maken van de moderne vervoermiddelen en dan lopen ze liever een geweldig eind, dan in een bus of trein te stappen. Ik bewonder hem ech ter, want ik geloof, dat ik het niet zou presteren om van Alkmaar naar Bever wijk te wandelen. En jij? Dit was het laatste briefje deze week. Tot volgende keer! TANTE ELS. Briefjes voor Dinsdag. Kennemerlaan 186, IJmuiden of aan de bezorger meegeven) Als je op de rijtjes voor het teken van boven naar beneden de volgende woor den invult: 1 lekkers; 2 land in het verre Oosten; 3 uit Noorwegen; 4 zoute druppel; en na het -}- teken: 1 boog; 2 jongensnaam; 3 om te beginnen; 4 hoog gebouw. Dan ontstaan bovenaan van links naar rechts twee bekende persoonlijkheden, waar jullie allemaal mee te maken krijgen. Het raadsel is 10 punten waard. De oplossing van het vorige weekraadsel is: Baarn, Vijfhuizen, Goor, Een, Paaslo, Heusden, Eist, Utrecht, Onstwedde, Woer den en Tiel. Puntentelling: Meizoentje 10, Zeemeer min 10 -f- 9, Clematis 10 -f 9, Wielrenner 10 -f- 8, Marjanneke 10 -f 9, Hardloper 10 -f- 9, Woelwater 10 -f 10, Steroogje 10. TANTE ELS FELICITEERT: Koboldus en Leesgraag, die allebei vol gende week Dinsdag jarig zijn. Klein tje, die de volgende dag haar verjaar dag gaat vieren. Veel geluk en veel plezier allemaal! In deze visitekaartjes zijn de beroe pen van deze mensen verborgen. Die hebben namelijk dezelfde letters. Weet jij welke het zijn? opgewassen. Wormerveer speelt nog steeds op een der onderste plaatsen in de compe titie. Het IJmuider damtiental is daarentegen een serieuze kampioer.scandidaat. En in dit teken stond de wedstrijd. De score werd al na twee uur spelen ge opend door Tommy Postma. Achtereen volgens wisten v. d. Berg, Yme de Jong, Dukel en Laros de stand op te voeren tot 10—0, waarna Roozenburg de volgende pun ten liet noteren: 120. Toen v. Straten en Suyk wonnen was de stand 16—0, waarna het er op leek dat DCIJ een 200 overwinning zou behalen. Hoe Langbroek en Ligthart zich ook inspanden, de tegenstanders wisten remise af te dwin gen (18—2). De volledige uitslag luidt: DCIJ Wormerveer 1. P. RoozenburgB. J. de Boer 20 2. A. LigthartG. Beets 11 3. B. Dukel—G. Mol 2—0 4. H. Laros.T. Stroo 20 5. C. SuykS. Kuyper 20 6. T. Postma—J. Fritz 2—0 7. Yme de Jong—P. Ofman 2—0 8. H. LangbroekD. Hartkamp 11 9. J. v. StratenJ. van Sambeek20 10. P. v. d. Berg—G. J. Wortel 2—0 Roozenburg, Dukel en Laros wisten tot r.og toe alle wedstrijden te winnen. Don derdag 26 November moet DCIJ naar Am sterdam om DCG te ontmoeten. Onderlinge competitie. Slechts een mager programma kon worden afgewerkt voor het onderlinge tournooi van DCIJ. Wedstrijden voor de bondscompetitie gaan nu eenmaal voor. In de hoofdklasse speelden remise VooysKoppelman. D. Ott lelie Post en Wim Wort tegen H. Swier. In de eerste klasse gaat Opa v. d. Bos door met punten te verzamelen. H. Leeuw werd het slachtoffer van deze 77-jarige damspeler. C Kaan kon van het nieuwe lid Bakkum winnen. In de tweede klasse was het een succes volle ronde voor de gebroeders Vis. Gerrit en Henk wisten te winnen van D. Woord en F. Versluis. Sibum komt er ook steeds beter in. Hij won fraai van P. Morriën. W. Free- ken verloor van de jeugdige Kok Jr. GEBOREN: II. E. DusseljéePrins, d., Cypressenstraat 23, IJmuiden-O.; A. van Geldorpvan der Steen, d., Bloemendaalse- straatweg 130, Santpoort; A. JansenPool, z., de Ruijterstraat 48, IJmuiden-O.; J. Ver hagen—Holtslag, z., Bonairestraat 36, Sant poort; C. C. Giesberlsvan der Haas, z., Rijnstraat 25, IJmuiden; J. Kuijpervan Amersfoort, z„ Gulikerstraat 4, IJmuiden; A. A. M. van RijnSondervan, z., v. Diepen straat 24, Velsen-N.; F. Koelewijn—Spijker man, d., Spaarnestraat 43, IJmuiden; A. VastenhouwSchik, d., Reggestraat 56, IJmuiden; A. E. Zuijdam—Gozeling, d., Beu kenstraat 5, IJmuidcn-O.; N. Koffemanvan Heijningen, d., Edisonstraat 31, IJmuiden; M. P. Diependaal—Zwanenburg, d.. Rembrand laan 9. IJmuiden; C. C. UijtdebroekVoge laar, d„ Elzenstraat 17. IJmuiden-O.; T. van DuijvenbodeBoers. d„ Visseringstraat 1, IJmuiden; A. A. Clots—Martens, d., En- schedéstraat 42. IJmuiden. OVERLEDEN: J. Schouten. 55 j., echt genote van P. de Heer. Kalverstraat 20, IJmuiden-O.; L. Klijn, 63 j„ echtgenoot van K. E. Huizer, Homburgstraat 4 rd, IJmuiden; G. de Cock, 80 j., weduwe van C. M. J. van der Horst, Bloëmendaalsestraatweg 5 b, Santnoort; W. Groot, 51 j., echtgenoot van W. Saaf. Lijsterlaan 24, IJmuiden-O.; H. A. Meijer, 4 j., zoon van IJ. Meijer en A. H. Schoonaard. Genieweg 23 d, Velsen; M. P. Duitscher, 36 j„ echtgenote van J. de Wit, Nieuwerkerkstraat 82 II, Amsterdam. Uitslagen bridgeclub „De Jump" Maandagavond speelde de IJmuidense bridgeclub „De Jump" haar tweede wed strijd voor de wintercompetitie in het Cul tureel Gebouw, waarvan de uitslagen waren: Groep A: 1. PrinsJonker 4814 p.; 2. La- manMiddelkoop 48Vi p.; 3. MaarleveldDe Jong 46'A p.; 4. Boer—Broere 42 p.; 5. Mainz Porck 41 p.; 6. dames KramerSchoen 39 p.; 7. De Haas—Wey 35'/2 p.; 8. Heyne De Jode 35 p. Groep B: 1. Kramerv. d. Burg 57 p.; 2. v. d. Visv. d. Steen 48 p.: 3. Boenderv. d. Wint 42'/2 p.; 4. dames ElzermanRolloos 42 p.; 5. SDruitenburg—Drijver 40v2 p.; 6. dames De HaasWey 39'.2 p.; 7. v. d. Berg— Amsing 39 p.; 8. dames Hamers—Schol 27 Vj p. Donderdag 18 November kwamen de haven van IJmuiden binnen: Temnaren van Bor deaux. Schie van Rotterdam. Viod van Uddcvalla. Brouwershaven van Rafsö. Dieter Waltraut van Hamburg. Koningshaven van Rotterdam. Njord van Slotbrünn. Dare Rad- sune van Rotterdam. Cottica van Plymouth. Paterman van Quebec. Falkvick v. Tornjö. Kitty van Fowey. Ernesto v. Hampton Roads. Erkalin van Londen. Narwich van Swansea. Vertrokken zijn: Serula naar Rotterdam. Heriot naar Leith. IJstroom naar Huil. Fe- ducia naar Hamburg. Merwede naar Brc- men. Madioe naar Surte. Grebbestroom naar Londen. Nautilus naar Delfzijl. Santa Catha- rina naar Antwerpen. Aegir naar Hamburg. Finlandia naar Antwerpen. Admiraal Nelson naar Vlaardingen. Borculo naar Goole. Gruno naar Frederikshavn. Eridano naar Rotterdam. Unden naar Geffle. Berkelstroom naar Mistley. Wallonia naar Rotterdam. Marva naar Ronneby. Normandia naar Rot terdam, Aspen naar Emden. Carpo naar Rotterdam. Deo Favente naar Duinkerken. Filius naar Leningrad. Amstelstad naar Portsmouth. Silver Plana naar Rotterdam. Rataune naar Hamburg. Atlantis naar Mal- mö. Jutland naar Kopenhagen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 10