Verkooprijzen moeten zich sneller aanpassen Een schilderes reisde door de Sahara Agenda voor Velsen Havenberichten Sporthal zou groeiende belangstelling voor Volleybal opvangen Woonwagenbewoners vierden gezamenlijk het Kerstfeest Toekomst baart zorg Deurwaarder nam afscheid van de plaatselijke belastingdienst Twee Deense emigranten met de „Cembo" op weg naar Australië Redersvereniging in jaarverslag 1952: Christenvrouwen bereiden zich voor op Kerst Nieuwjaarswens Crematie T. C. R. Smit Beverwijk P. DE GROOT 8 Kerstviering door en voor P. v. d. A.-vrouwen S. KEEGSTRA MET PENSIOEN A. Brasz uit Enschedé tot opvolger benoemd CON SOL-PEIL APPARAAT AAN BOORD Motorpech betekende c ponthoud in IJmuiden Kerststemming bij „Wijkeroog"-kinderen Santpoorters klaverjassen wild bijeen „NAAR DE GESLUIERDE MANNEN" Boeiend verhaal voor de Hoogoven-mensen Grote belangstelling voor Kerstdrive van „Onder Ons" Haarlem is sterker dan Santpoort DINSDAG 22 DECEMBER 1953 IN HET THANS PAS VERSCHENEN jaarverslag: van de redersvereniging: voor de Nederlandse haringvisserij over het jaar 1952 worden weer als van jaar tot jaar de zelfde problemen aan de orde gesteld maar tevens is een zekere ontwikkeling te onderkennen, meer speciaal in de richting van de stabilisatie in de opbrengsten. Op het gebied van de visserij demonstreert zich duidelijk een vooruitgang, die tot uiting komt in grotere schepen en zwaardere motoren. Verder is men in rederskringen van oordeel, dat het mogelijk zou zijn "het binnenlands verbruik van maatjesharing te stimuleren, indien in het voorseizoen de verkoopprijzen van de kleinhandel zich snel ler zouden aanpassen aan het priisverloop op de afslag. In rederskringen bestaat de indruk, dat prijsdalingen op de afslag niet of onvoldoende aan het publiek worden doorgegeven, waardoor men schade toebrengt aan een zo „totaal mogelijke omzet". Omtrent de vloot is al meermalen in de jaarverslagen betoogd, dgt de situatie van de loggervloot zorgen baart met het oog op de toekomst. Wie de statistiek ter hand neemt om de ouderdom van de vloot nader te bezien, zal zich niet voldaan voelen. De eerste zes na-oorlogse jaren hebben de aanbouw van tien loggers te zien gegeven, waarvan een in 1951 en twee in 1952. Op een vloot van tweehonderd schepen wer den over dertien jaar twaalf nieuwe sche pen gebouwd, terwijl in dezelfde periode de nieuwbouw ter vervanging van oude schepen een derde tot de helft van de Nederlandse loggervloot had moeten be dragen. Het vdssersbedrijf wacht met span ning op een financieringsregeling. De over heid zal tot daden moeten komen, die aan het bedrijfsleven de mogelijkheid zullen moeten bieden over te gaan tot het bouwen van een vissersvloot, die de concurrentie met het buitenland, dat het belang van een goed uitgeruste vissersvloot en een welvarende vissersbevolking als een nood zakelijk belang voor haar nationale eco nomie ziet, zal kunnen volhouden en zo mogelijk zal kunnen overtreffen. De om vang van de loggervloot, die in 1952 aan de haringvisserij heeft deelgenomen, be stond voor Vlaardingen uit 21 stoom- cn 16 motorschepen van 8 reders, voor Scheve- ningen 113 motorschepen van 18 reders, voor Katwijk aan Zee 61 motorschepen van 15 reders en voor IJmuiden 7 motor schepen van twee reders. De vangst De aanvoer van maatjesharing is zeer groot geweest in 1952. Gaf 1951 een aan voer te zien van 226.000 kantjes, in 1952 steeg dit aantal tot 309.000 kantjes. Het verbruik heeft deze grotere aanvoer niet kunnen opnemen, want 30.000 kantjes gin gen naar de vismeelfabrieken. De gemid delde vangst per vaartuig bedroeg in 1938 334, 1946 559, 1947 525, 1948 472. 1949 337, 1950 506, 1951 480 en voor 1952 512 kant jes. Met de Engelse walharing was het in het voorjaar van 1952 wonderlijk gesteld. Een groot deel van de vangsten na 15 Oc tober werd verkregen halverwege de Engelse en Nederlandse kust en niet onder de Engelse wal. In vaktermen heten deze haringen „halve zeeharingen". De afzet Zo er ooit een jaar is geweest, waarin de noodzaak aanwezig was om de beschikking te hebben over minimumprijzen, dan is het het jaar 1952 geweest, aldus het ver slag. De minimumprijzen, die in 1952 gol den, waren voor verse haring f 0.22 per kg en voor gezouten haring per kantje van 94 kg: van de Engelse wal: pekelharing volle f 33, pekelharing ijle f 26, steurha- ring volle f 29, steurharing ijle f 23 en „Wij hebben geen myrrhe en ook geen goud: zie, onze handen zijn leeg en koud. Als Gij Uw Licht niet had gebracht, lagen wij nog in dood en nacht". Deze versregels van Roel Hou wink maakten deel uit van de wijdingsavond, die de IJmuidense Christenvrouwen ter voor bereiding van het Kerstfeest gisteravond in het Oud-Katholiek Verenigingsgebouw hadden belegd. In devote aandacht hebben de vrouwen, gezeten bij kaarslicht en dennengroen haar deel van de liturgie in samenzang vervuld. In even grote devotie luisterden zij naar het gelezen woord en naar de declamatie van de gedichten die er in opgenomen waren. En toen na de pauze het Kerstverhaal „Zijn Kerstfeest" werd gelezen en het lied van „De Wijzen uit het Oosten" werd ge declameerd. was hun aandacht onver flauwd. Het is een stemmingsvolle ure ge worden, waarin ae vrouwen cn moeders, die straks haar moeilijke taak om anderen een. door geen wanklank verstoord Kerst feest in huiselijke sfeer te bereiden, onge twijfeld nieuwe krachten hebben verza meld. DINSDAG 22 DECEMBER IJMUIDEN Thalia, 20 uur: „Blanke ballast". Rex, 20 uur: „Salome". „Felison", expositiezaal Heidestraat 19- 21 uur, expositie „Start". 20 uur. Sa- mensprekina moderne kunst. VELSEN -NOORD: Kerstwijtlingsavond 20 uur: Herv. Wijk- gebouw. Kerstspel. SANTPOORT: Ned. Herv. Kerk, 20 uur, opvoering Kerstspel. WOENSDAG 23 DECEMBER IJMUIDEN: Thalia, 20 uur: „Blanke ballast". Commissie voor Ontspanning van Ouden van Dagen. 14,30 uur. Ned. Herv. Jeugd- gebouw, opvoering Kerstspel. Centrale Bond, 20 uur: Rex Theater. Oecumenische Jeugdraad Velsen. 20 uur Ned.Herv. Jeugdgebouw, Kerstwijdings- avond. „Felison", expositiezaal Heidestraat, 19- 21 uur, expositie „Start". VELSEN-NOORD: Commissie voor ontspanning van ouden van dagen, 14.30 uur, Gem. Vergader lokaal, van Diepestraat, filmvoorstel ling. voor andere dan Engelse walharing: pekel haring maatjes f 30. pekelharing volle f 31, pekelharing ijle f 23. steurharing volle f 26 en steurharing ijle f 20. Propaganda De propaganda van het Voorlichtings bureau van de Voedingsraad, afdeling vis, is ook in 1952 op traditionele wijze werk zaam geweest. Het verslag spreekt de wens uit dat de verhuizing verder mag inspi reren om met toenemende kracht te wer ken aan de propaganda voor de afzet van vis in Nederland. Aanvoer Tot. besluit geeft het verslag een over zicht van de aanvoer van gezouten haring door de drijfnetvisserij in de jaren van 1949 tot en met 1952: In een opvallend prettige sfeer hebben een groot aantal dames Maandagavond in het gemeentelijk ontspanningslokaal aan de Van Diepenstraat de Kers tb ij een komst bijgewoond van cie Vrouwengroep van de P.v.d.A., afdeling Velsen-Noord. De zaal was keurig met groen en wit versierd. Mevrouw Goossens-Brans verbaasde zich in haar openingstoespraak over het zeer grote aantal bezoeksters. Nadat een strijdlied was gezongen kwam er ie^s van deze bezinning in het decla- matomim „Als de lampies branden gaan", vertolkt door een vijftal dames, waarin de Kerstgedachte werd weergegeven. Er is voorts veel gelachen bij een vragen*- spel, waarin de dames allen bijzonder wa ren geïnteresseerd. Na een pauze, waarin de bezoeksters werden onthaald, las mevr. C. L. v. Wielink-Klimp het met intense aandacht gevolgde verhaal van Z. Topelius „Steroogje". De bijeenkomst werd besloten met zang. Maandag 21 December kwamen de haven van IJmuiden binnen: Capella van Kotka. Heriot van Leith. Ivoorkust van Hamburg. Markab van Sharaborg. Karimuu van Lon den. Liger van Kristinahamn, Saxen van Karlstad. Twee Gebroeders van Kopenhagen. Dotterel van Liverpool. Mangan van Jusing- fjord. Trito van Dublin. Maron van Bremen. Fiona van Vesteras. Castillo Deliver van Huelva. Lingestroom van Liverpool. Phoe nix van Norsbron. Narwal van Teignemouth. Douro van Kopenhagen. Missouri van Pernu. Abro van Olmal. Vertrokken zijn: Hecuba naar Curagao. West land naar Buenos Aires. Birmingham n. Sunderland. Netherland Coast naar New castle. Frejo naar Antwerpen. Sylva Plana naar Antwerpne. Vlaardingen Scheveningen Katwijk aan Zee IJmuiden Maassluis 137.973 355.022 182.017 10.165 4.154 152.652 373.076 194.612 9.059 4.096 161.639 392.869 186.608 9.538 3.800 167.684 167.684 204.019 8.796 698 NA MEER DAN zesendertig jaar trouwe gemeentedienst heeft Velsens deurwaarder, de heer S. Keegstra. Maandagmiddag afscheid genomen van al het personeel van de plaatselijke belastingen. In het kantoor van de gemeente-ontvanger aan de Heidestraat zat hij met zijn familie en de wethouder van Financiën, de heer J. C. Aschoff, aan het hoofd van de lange tafel en voor de laatste maal als gemeente-ambtenaar had hij daar vele handen te drukken van hoofden van afdelingen en bedrijven. De heer Keegstra is nu met pensioen wegens het bereiken van de daartoe gerechtigde leeftijd en de wanbetalers in Velsen zullen voorlaan zijn opvolger, de heer A. Brasz, die uit Enschedé is overgekomen „aan de deur krijgen". De wethouder van Financiën, de heer J. C. Aschoff, sprak de scheidende deurwaar der, die in October nog de ere-médaille in zilver in de Orde van Oranje Nassau uit handen van de Velsense burgemeester ont ving, als eerste toe. Het gemeentebestuur had over al die dienstjaren van de heer Keegstra eens de rekening opgemaakt en de uitkomst was, dat hij getoond heeft een kracht te zijn, zoals er maar weinig zijn en dan nog wel op een moeilijke plaats. Hij heeft het werk vaak onder pijnlijke omstandigheden -moeten verrichten, maar het was de heer Aschoff niet ontgaan, dat dit allemaal op een manier verliep, die aller bewondering afdwong. Wethouder Aschoff wilde het de „stijl Keegstra" noe men, een stijl, die door het gemeentebe stuur en zelfs door de Velsenaren gewaar deerd werd. De Velsense gemeente-ontvanger, de heer A. Zadel, bracht de loopbaan van de heer Keegstra in herinnering, van een kleine gemeente via een bezetting en af braak naar de opbouw. „Het deurwaarder schap is geen sinecure" ging hij verder, „een grote mate van tact en kennis zijn er bij nodig en die eigenschappen had de heer Keegstra in zich verenigd". Namens het personeel mocht de heer Zadel een sche merlamp overhandigen. De heer P. J. Ver- waijen „hulpontvanger", zoals hij zich zelf maar noemde, als hoofd van de enige school, waar nog schoolgeld wordt betaald merkte op dat hij door de heer Keegstra een heel andere kijk op deurwaarders heeft gekregen. Hij wees op de prettige samen werking. die jarenlang tussen de heer Keegstra en hem heeft bestaan en of de heer Keegstra nog maar 's een sigaartje kwam opsteken op de Visserijschool. De directie van de Hoogovens betoonde haar erkentelijkheid tegenover de heer Keegstra door middel van een geschenk, dat werd aapgeboden door de heer Zwart. Voor het bedrijf Gas en Water sprak de heer Holtslag, om mede te herinneren aan de diensttijd die zij samen doorbrachten op het fort IJmuiden. Tot besluit van de ge animeerde bijeenkomst voerden het woord de heren H. Hogetoorn voor het bestuur van de afdeling Velsen van de Nederlandse Bond van Gemeente Ambtenaren en de heer Ph. ten Napel namens de afdeling verificatie en financiën. De heer Keegstra dankte alle sprekers met enige, hartelijke welgekozen woorden en als het aan hem had gelegen, had een ieder nog een stevige schouderklop tot besluit gehad. Want die gee,ft hij graag en hij is er om bekend. IN DE VRIESKOU VAN DE MAANDAGOCHTEND kwam tegen elf uur een klein houten, fel wit geschilderd vaartuigje met de zeiltjes aan de mast en een Deense vlag achterop, op de stroom op de IJmuidense pieren aandrijven. Wind stond er niet meer en de twee opvarenden, forse Deense knapen, zagen het spel van de stroom met hun houten scheepje maar donker in, nu zij het enge gat tussen de pieren in moesten. Al zeven dagen lang zwalkten zij over de Noordzee, nadat ze Aalborg in Denemarken hadden verlaten en de motor het na veel proesten had begeven. Zeilend trachtten ze verder te komen om een haven te bereiken en daar cle twintig pk weer leven in te blazen. Schipper H. de Jager van de IJM 231 kreeg het scheepje toen in het oog en was zo bereidwillig de Deen naar binnen te slepen. En het trof, want schipper De Jager spreekt een mondje Deens, waar de twee mannen danig van opkeken. Dit scheepje was dan de „Cembo", tien meter lang en eigendom van de Denen Ole Petersen en Björn Loehr, die zich in het hoofd hebben gezet met het huikje van Denemarken naar Melbourne in Australië te emigreren. Zij komen uit Nijkobing en zijn nu al twee weken onderweg, na Aal- borg te hebben aangedaan. Ole is radio telegrafist op de grote vaart en Björn heeft als stuurman gevaren. Uit sportief oog punt, maar ook met het oog op de toe komst om over een woonverblijf en wan neer ze geen werk kunnen vinden desnoods over een vissersscheepje te beschikken, hebben zij de kleine „Cembo" gekocht om er mee naar de nieuwe wereld te varen. Met de motor en als het kan ook zeilend. Nu is die motor na twee weken al uit gevallen en Ole, die gistermiddag IJmui den introk om eens te vragen wat een repa ratie zou kosten, kwam met een somber gezicht terug: twee honderd gulden had men hem gezegd. Er moet een nieuw on derdeel in het motortje komen in Rot terdam is het zo te krijgen en Ole en B.iorn riskeren het toch echt niet om zon der die motor uit te varen. Zeilend komen we er niet, zeggen ze want zij hebben ge noeg ervaring op de koopvaardij opgedaan om te weten wat de zee kan zijn. Bij de Deense consul aankloppen? Daar voelen ze niet veel voor. Al hun geld heb ben ze in het scheepje en de uitrusting cn het voedsel voor een overtocht van drie en een halve maand gestoken en het moet nu eenmaal sport blijven. Zo denken die In afwijking van de gewoonte van de laatste jaren heeft het bestuur van de buurtvereniging „Wijkeroog" Maandag avond in het gemeentelijk ontspannings lokaal aan de Van Diepenstraat in plaats van een Sinterklaasfeest een tweetal Kerstbijeenxomsten voor ongeveer twee honderd kinderen van de leden gehouden. De leiding van dit feest was in de ver trouwde handen van een damescomité, dat een afwisselend programma had samenge steld, met zang en muziek. Deze muziek bestond uit piano- en accordéon - klanken van de heer H. Wijker en mei. G. de Rooy. Behalve Kerstliederen speelden zij ook muziek van een ander genre, die minder goed in het kader van de Kerstviering paste, maar dit ging aan de kinderen voor bij, die voorts met aandacht een tweetal Kerstverhalen, weïke door mej. G. Ven nik werden gelezen, volgden. Overigens wer den de bezoekers onthaald op chocolade melk en versnaperingenBij de uitgang kregen de oudste kinderen allen een boek en de peuters ontvingen in de eerste bij eenkomst een zakie snoep en bovendien kregen de meisjes een springtouw en de jongens een vliegtuigje. twee er over. Gistermiddag wisten ze nog niet hoe die twee honderd gulden bij el kaar te krijgen, maar ze twijfelden er niet aan, of er zou dit jaar een oplossing ko men. Ze denken de Kerstdagen in ieder geval maar in Nederland door le brengen. Peilapparaat Aan dek hebben de twee Denen een watertank staan, die vierhonderd liter wa ter bevat. Voorts staan er twee vaten olie voor de motor en uit de verdere uitrusting blijkt wel, dat deze Ole en Björn de zaak weloverwogen hebben aangepakt. Om hun plaats op zee te bepalen kochten ze zelfs een peilapparaat, een consol-trainer. Zij kunnen daarmee hun positie elke dag be palen en een stevig nummer muziek hou den ze er bij over. In de ruimen van het uit 1936 daterende scheepje hebben ze voorts enig vistuig opgeslagen, dat ze in Australië denken te gebruiken, wanneer er geen werk mocht zijn te vinden. En wanneer dat wel het geval mocht zijn, dan wist B.iorn wel een oplossing: „Sunday- fishing". Maar zover is het nog niet. De ernst heeft op het deurtje van de motorkamer geklopt en Ole en Björn zitten er behoor lijk mee in hun maag. Ze voelen er niet veel voor om hier hun reis te laten stran den. Schipper De Jager heeft hen binnengebracht en misschien vinden ze dan nog wel een Nederlander, die de motor kan repareren legen een lagere prijs, zodat er geen nieuw onderdeel nodig is. Dan gaan ze verder: via Portugal, de Canarische eilanden, Cape Town en Melbourne. Als ze aankomen zul len ze een kaartje sturen, hebben ze ge zegd. Hel is een goede, hartelijke gewoonte uw vrienden en relaties een gelukkig nieuw jaar te wensen. En u kunt dit niet eenvoudiger en tegelijkertijd vollediger doen dan door een in deze courant. De prijs bedraagt slechts 10 cent per ■num., minimum 12 m.m., maximum 60 m.m. In deze Nieuwjaarswensen wordt slechts de gewone couranüetter ge bruikt met een enkele vette regel. Bij groter formaat en groter letter wordt de gewone losse-m.m.-prijs berekend, of de plaatsing op het bestaande contract in mindering gebracht. Zendt ons tijdig uw opdracht voor publicatie in ons nummer van Donder dag 31 December (of Zaterdag 2 Januari) KENNEMERLAAN 186 - IJMUIDEN In „de Weyman" te Santpoort organi seerde de klaverjasclub „Brederode" gis teren de jaarlijkse wildavond. Ook vele nie.t-leden probeerden hier één van de spe cifieke Kerstprijzen te veroveren. Na drie ronden bleek de eerste prijs bestemd te zijn voor de heer M. de Weers met 4945 punten: de tweede voor de heer J. Slinger met 4871 p„ op de voet gevolgd door de heer G. Wiedijk met 4820 p. De heer B. Wijker ging met een troostprijs naar huis. „Zomcrlust" In café Zomerlust vierde de gelijknamige klaverjasvereniging haar éénjarig bestaan met een onderlinge wedstrijd. Hier vielen de eerste drie prijzen ten deel aan de heer J. Oudendijk, mevr. v. d. Boogaard, en de heer E. Lokkers. Mevr. Spanjaard droeg de rode lantaarn. De gezellige avond werd met muziek en dans besloten. Betrouwbaarheidsrit Zondag 27 December houdt de Motorclub Haarlem een betrouwbaarheidsrit over een lengte van 100 km. De prijzen zullen be slaan uit wild en gevogelte. Bovendien wordt door een van de leden een beker als extra prijs beschikbaar gesteld voor de best geleverde prestatie. Er wordt om 1 uur gestart bij café Meijer, Ramplaan, Haarlem. Zeer velen hebben gisteren in de aula van liet crematorium in Velsen de laatste eer bewezen aan het stoffelijk overschot van de heer T. C. R. Smit, die in vele Haarlemse verenigingen tijdens zijn leven een belangrijke plaats innam. In de aula werd het woord gevoerd door een neef van de verscheidene, waarna de heer C. Spaargaren het podium betrad, om als voorzitter van de afdeling Haarlem van de Nederlandse Reisvereniging, naar hij zeide „uiting te geven aan de gevoelens van rouw" bij het verscheiden van de vice- voorzitter de heer Smit. Det heer P. H. Wegerif, algemeen voorzi- ter van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding merkte onder meer op: Gelukkig is de mens, die naast zijn bezig heden van elke dag tijd heeft zich te wijden aan ideeële zaken. De heer Smit be schikte over een onuitputtelijke energie; er is geen tweede mens die met zoveel toewijding aan de verwezenlijking van de idealen van onze vereniging heeft gewerkt. Ir. D. Kruyf bracht namens de sociëteits- vereniging een laatste vriendengroet, de heer C. F. Keyser sprak uit naam van de afdeling Haarlem van de Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding en de heer W. Bulten, tweede voorzitter van de afdeeling Heemstede noemde in zijn rede de overledene een waardig pionier van de crematiegedachte. De heer A. Koomen, voorzitter van do „Eerste coöperatieve as sociatie voor uitvaartverzorging" merkte op dat de heer Smit deze associatie onder meer in zijn kwaliteit van secretaris-pen ningmeester onschatbare diensten had be wezen. Onder orgelspel van het Largo van Handel daalde de met een bloemstuk van witte seringen bedekte kist, waarna de weduwe, mevrouw Smit. voor de betoonde belangstelling dank zegde. Tijdens de jaarvergadering van de Vol leybal-club „Kralenberg" in het sportpa- viljoen „Watervliet" is wel zeer duidelijk gebleken, dat de groeiende belangstelling voor volleybal alleen dan kan worden op gevangen. wanneer Velsen-Noord in de nabije toekomst de beschikking zou krij gen over een goed geoutilleerde, ruime sporthal. De klacht, die andere sportverenigingen in „Noord" hebben ten aanzien van cie ter- reinermood voor de beoefening van de spe cifiek veldbal sporten, wordt eveneens over cie zalennood gehoord, nu cle zaal- sporten meer ingang vinden. Voor de volleybal betreft dit niet alleen IJmuioen-Velsen, maar in het bijzonder „Noord", omdat hier de afdeling IJmond van de NeVoBo haar onderkomen heeft in de Da Costaschooi, de enige plaats, waar competitiewedstrijden gespeeld kunnen worden. Hei competitieprogramma wordt dus zeer getraineerd. Deze stand van zaken was te onderkennen in het openingswoord van de heer N. Versluis, voorzitter van V.C.K., die de groei voor volleybalbeoefe- ning besprak. In het uitvoerige jaarverslag van de heer T. Westerwal werd herinnerd aan de lei ding van V.C.K. bij de oprichting van de afdeling Beverwijk, die de afgelopen zo mer de grondslag werd voor de grotere „afdeling IJmond". De zestallen commissie heeft een moeilijk jaar gehad, maar de huidige trainingsmogeliikheid onder lei ding van de heer F. Bonkes vergoedt veel, daar hij bovendien nog adviseert. Dank zij Kennemerstaten beschikt V.C.K. over een prachtig volleybalveld op „Watervliet" voor de zomersport. Het ledental stijgt, maar de oefenmugelijk'neid is een pro bleem, omdat er geen zaal beschikbaar is. „Het ontbreken van een behoorlijke speel zaal is niet alleen van verenigingszijde ge zien een gemis, maar ook uit het oogpunt van sociale opvoeding. Dit geldt niet alleen voor volleybal, maar ook voor basketball, zaalhandbal e.d.aldus het jaarverslag. De afdeling Haarlem heeft haar Krelage- huis met zes speelvelden, waar veel pu bliek de wedstrijden kan volgen. In de IJmond zijn slechts twee gymzalen be schikbaar zonder voldoende ruimte voor één veld. Deze toestand zal V.C.K. zo mo gelijk met Kennemerstaten in de toekomst moeten bestuderen, willen de huidige moeilijkheden worden overwonnen, was de conclusie van de heer Westerwal. Het bestuur onderging enige wijzigingen en is nu samengesteld uit de heren N. Verl sluis, voorzitter; T. Westerwal. secretaris, Thorbeckelaan 3, Velsen; W. Zand, pen ningmeester; G. v. Dijk, P. Smit en H. v. d. Weg. In de zestallencommissie namen zitting J. Voorburg, mevr. C. Westerwal-Hemmes, mej. Thorbecke, R. Schriemer en J. Flame- ling. Voor cle propaganda en het clubblad zor gen A. Blom, J. Bos, mej. Thorbecke en mevr. Voorburg. Tijdens de rondvraag is het vraagstuk van de zalennood nog in den brede be sproken: de propaganda zal ter hand wor den genomen en ten slotte werd overwo gen om aan diverse volleybaltournooien deel te nemen. „Als u nu eens voor cle verandering naai de Sahara wil, moet ge maar zien dat ge er komt. Geen enkel reisbureau boekt er pas sage voor." Mevrouw Lily Eversdijk Smulders, de Amsterdamse schilderes, ver telde dit Maandagavond tijdens haar lezing in het restaurant van de Walserij Oost, die als mysterieus onderwerp „Gesluierde mannen" droeg. Op uitnodiging van cle propaganda- afdeling en cle commissie voor bedrijfsont- spanning van de K.N.H.S. heeft mevrouw EversdijkSmulders verteld over haar reizen naar Afrika. Hoofdingenieur A. Drijver heeft de spreekster bij cle talrijke aanwezigen inge leid. „Wie zijn verdere leven gelukkig wil zijn, moet in de Sahara zijn geweest," verklaar de zij, wier werken momenteel bij de Hoog ovens wordt geëxposeerd. Al tweemaal heeft ze een bezoek aan de woestijn ge bracht, maar als ze morgen er weer heen kan, pakt ze direct haar koffers. Het valt overigens niet mee om er te komen. Mevrouw Eversdijk was via Algiers per auto door het Atlasgebergte gegaan. In het Noordelijk deel van de Sahara vindt men overwegend bewoners van Arabische afkomst. De leefwijze is daar wel even anders als bij ons: een bruiloft duurt bij voorbeeld zes dagen; drie dagen voor de man en clan nog eens drie voor cle vrouw. De bruidjes zijn meestal 12 jaar en als ge schenk krijgen ze een bosje kralen mee. Water is een kostbaar vocht en de oase's waar een goede bron is, worden dan ook in hoge ere gehouden. Velen zullen het Kerstfeest straks vieren in eigen huiselijke kring; de kerstboom met brandende kaarsjes in de hoek bij het raam en daaromheen glundere kinderge zichtjes. In deze vertrouwde sfeer is hel niet zo heel moeilijk, over de boodschap van blijheid en vrede te spreken, maar er zijn er duizenden voor wie Kerstmis niet anders betekent dan een extra lekker bakje koffie en in de vage verte de lonen van een Kerstlied. Dat zijn zij, die geen familie meer hebben en 's avonds moe en afge- sjouwt in een logement bijeen kruipen, zij die geen vaste woonstee hebben en door het land zwerven in een woonwagen en nog vele anderen. De diaconale commissie der Nederlands Hervormde Kerk te Beverwijk heeft het wellicht ook zo gezien en heeft daartoe een tweetal Kerstfeestvieringen georgani seerd, waarvan de ene gisteravond in café „De Klomp" voor de bewoners van het woonwagenkamp werd gehouden en de andere vanavond in een Beverwijks loge ment zal plaats vinden. In grote getalen zijn zij gekomen, de woonwagenbewoners; de mannen met ge taande gelaatskleur en hun vrouwen, som migen met zorgelijke trekken en andere nog met jonge frisse wangen. En zij heb ben zich geschaard om de witbeklede ta fcis en brandende kaarsen; de tapkast ver scholen onder een versierde boom en tak ken hulst. Het Kerstevangelie is voorge lezen, een koortje met orgelbegeleiding zong „Ere zij God" en daarna zijn ge zamenlijk Kerstliederen gezongen; eerst nog wat schuchter maar alras zong ieder uit volle borst mee. Vervolgens vertelde iemand een verhaal uit de tijd der Noormannen, dat bijna kin derlijk stil werd aangehoord. Twee meisjes speelden op een accordeon vrolijke liedjes, terwijl er met koffie en krentebvood werd rondgegaan. Tenslotte declameerde de heer J. v. d. Mey twee van zijn eigen werken. Een lang en hartelijk applaus vertolkte de dank van het publiek. Als besluit van deze avond vertolkte een der kampbe woners zijn dank voor dit Kerstfeest op roerende wijze. De Beverwijkse klaverjasclub „Onder Ons" heeft in café „Scheiwijck" een Kerst- drive gehouden, welke zich in een grote belangstelling mocht verheugen, daar hier aan niet minder dan tachtig personen deel namen. Er waren veertig prijzen, waaronder een heren-armbandhorloge, dat werd gewonnen door cle heer J. Schipper, die met 4992 pnt. het hoogste aantal verwierf. De belangrijkste uitslagen zijn: 2. D. Noordman 4970 pnt.; 3. B. Huischer 4905 pnt.; 4. A. Apeldoorn 4885 pnt.; 5. B. Veen- slra 4854 pnt.: 6. H. Meester 4782 pnt.: 7. P. Schoorl 4742 pnt.; 8. J. Siebers 4690 pnt.; 9. H. Marx 4653 pnt.; 10. Ch. Verduin 4630 pnt.; 11. J. Vermeulen 4624 pnt.; 12. R. Schram 4615 pnt.; 13. G. v. d. Berg 4613 pnt.; 14. C. Oudshoorn 4550 pnt.; 15. J. Slot 4540 pnt. De grote karavaanwegen door de Sahara verbinden de verschillende plaatsen met elkaar, maar ze zijn niet altijd betrouw baar, zoals mevrouw Eversdijk ondervond, toen zij met een auto met twee Belgische reisgenoten, óp een kwade keer wegzakte. Dank zij haar routine kon men na uren graven weer weg komen. De Touaregs zijn cle „gesluierde mannen". In dit land regeren overigens cle vrouwen, die in tegenstelling tot alle andere vrouwen in de Sahara niet gesluierd zijn. De Touaregs werken niet. Zij kijken maar hautain op elk ander schepsel neer en in het begin dezer eeuw leefde zij nog van roof. In 1909 hebben cle Fransen een einde aan dit ongebonden leven gemaakt en nu zijn deze volksstammen onder hun controle. Deze boeiende causerie, die een aan dachtig gehoor vond, werd met een serie lantaarnplaatjes geïllustreerd en de schil derstukken van de vertelster waren in het restaurant Walserij Oost te bewonderen. ADVERTENTIE Nog voor KERSTMIS een mooie BIM-BAM-klok in huis? UURWERKEN - GOUD ZILVER EN OPTIEK Kennemerlaan 30 Telefoon 4127 De verwachtingen, dat het tweede tien tal van de schaakclub „Santpoort" Haar lem 4 „er onder" zou houden, zijn niet in vervulling gegaan. Bij een voorlopige uit slag van 5—4 ziet het er naar uit dat de eindstand 5'/s4'/2 voor Haarlem zal wor den. Het gaat er somber uitzien en het degradatiegevaar neemt dreigende vormen aan. Wat de oorzaak hiervan is? Bij vele spelers is vermoedelijk gebrek aan "echte strijdlust en overschatting van hun stel lingen. De onderlinge competitie gaf in cle laat ste ronde de volgende uitstlagen: BlansjaarDr. M. cle Groot 10 LabouchereLeijsma 10 SchweitzerWennis l0 VosmanHos 1o WintersTuning 1o SterkNederlaf 1o HoogzaadBrusselman 10 PelsPieterse 1o VermeerVos i/2i/2 Het was een glorieavond voor de wit- spelers. Blansjaar kreeg door een prach tige aanval op de koningsvleugel al spoe dig enig overwicht en wist dit op sublieme wijze tot winst uit te buiten, waartegen Dr. de Groot, die toch heus niet voor een kleintje vervaard is, niets kon inbrengen. Winters slaagde er zowaar in van Tuning te winnen. Labouchere had geluk, Leijsma gaf zijn winst prijs na eerst veel beter gestaan te hebben, maar dat komt meer voor. Een zo genaamde gevonden stelling maakt roeke loos. De spelers van Santpoort blijven ech ter sportieve verliezers. De clubgeest is perfect! Voor de Kerstdagen staat een snel-schaakwedstrijd op het programma, die de winnaars kerstkransen en dergelijke opleveren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1953 | | pagina 10