Levenswaar verhaal van de grote trawlvisserij Dammend IJmuiden in het DCIJ-snelheidstournooi Dirk de Ruiter traint voor professionalisme Spiritueel gezelschap van Horeca-onde rnemers Santpoortse feestweek behoudt haar tradities en attracties Minister Mansholt aanwezig bij première van „Vieren Maar" Tekort aan damborden Millioenenwerk aanbesteed Zuinige belangstelling voor propagan da- avond S.W.G. Even op en neer naar Gent Aan vraagfo rmuiier Burgemeester Scholtens opende tentoonstelling Heemskerk 8 F n gel se visser filmt trawlvisserij Dijk van 6400 nieter in het IJselmeer Tournooicn van en voor Volleybalclub „Kralenberg" DUIZEND KILOMETER FIETSEN Tweehonderdjarig bestaan draf sport krijgt een glorieuze viering in Beverwijks jarige huishoudschool Filmavond van „Het Vierde Prinsenkind" DONDERDAG 18 MAAK! 1954 DE IJMUIDER TRAWLER „Tzonne" met zijn bemanning is gisteravond in het Haagse Metropole-Tuschinski-theater gedurende twintig minuten de voornaamste speler ge weest voor een forum van duizend vrienden van de visserij: Herman van der Horst's tweede visserijfilm „Vieren maar" ging daar in dremière voor een select gezelschap met onder meer minister S. L. Mansholt, de Commissaris der Koningin in Zuidholland, de heer L.. A. Kesper, Engelands ambassadeur, Velsens burgemeester mr. M. M. Kwint en vele andere hooggeplaatsten uit bedrijfs- en overheidsorganisaties. •r»vrrry<Y-rof>rr>' v Twintig minuten film zijn eigenlijk niet voldoende om er de dynamiek van de trawlvisserij, die gans anders is dan de be trekkelijke rust van de „vleet", in neer te leggen, maar de cineast Van der Horst heeft niettemin het wezen van dit ruige bedrijf weten te grijpen. Zowel in de achteruit, waar de vermoeid heid haastig uit de ogen wordt gewreven wanneer het na een hazeslaapje weer al „halen" is, als op de brug, waar de schip per zich staat op te lieren vanwege de slechte vangst. Het verhaal van ..Vieren maar" is even IJmuidens geworden als dat van ,,'t Schot is te boord" Schevenings werd. Want IJmuiden is de grote haven van de trawlers en als het verlangen naar de zee de IJmui- dense jongen Arie den Oosten dan ook be springt, gaat de toeschouwer met hem de Vissershaven langs, waar de Urker botters zich varensrêe maken en naar de Zuidzij, waar het ijs in de trawlers ritselt, voor een nieuwe reis naar de visgronden begint. We staan met hem in ae hal, waar de visvelden omzoomd zijn met de mensen uit de handel en het Staatsvissershavenbedrijf waar „Jan, zich eens moet laten horen" en een koop kabeljauw neerkletst op de betonnen vloer. Dan loopt Arie tegen de aanwakkerende wind mee met de uitstomende trawler, de pier op. De fluit bast voor het laatst ten afscheid en Arie vaart in gedachten mee op die Tzonne, met schipper en stuur, met „de baron" en de meester bij zijn malende kar. Deze film elders in deze editie zult u er een artistieke beschouwing over vinden, zodat wij haar op deze plaats als belang wekkende bijdrage tot de visserij propa ganda willen behandelen vertelt dat ver haal van de strijd om een hard stuk brood met grote eerlijkheid. Het is geen mooi-weer-visserij, met die „Tzonne", want als de kuil boven komt drijven, zien de mannen het al: „het is vodde". En de radio knettert van de Duitse vangstberichten: kabeljauw, makreel, haring bij hopen. Van der Horst laat deze hopen zien r.eer smakkend uit de puilende boks. De „Tzonne" ploegt echter verder, naar een ander, wellicht beter grondje, dwars door een uitschietende bries die de mannen aan dek de zee in het gezicht slaat en de bak stampend onder het schuim begraaft. Er wordt hartig gefoeterd in de logiezen. „We kunnen beter in de DUW gaan werken." deze kostelijke détails tot hun recht komen. Drs. D. J. van Dijk, de directeur van het Bedrijfschap voor visserijproducten, in wiens opdracht de film werd gemaakt, heeft in zijn inleiding de moeilijkheden aangehaald, die de cinéast moest overwin nen, voor hij de vele meters gevoelig materiaal bijeen had, waaruit tenslotte deze „Vieren maar" ontstond: dank zij echter veler hulp, zowel op zee als aan de wal is er een beeld ontstaan van het trawlvisserij- bedrijf, dat boeit en begrip wekt voor de De vijftigjarige visserman John Gittens uit Cleethorpes vaart al gedurende vele jaren op Engelse trawlers uit Grimsby. Aangezien het grootste deel van het publiek geen begrip van de visserij heeft, besloot Gittens jaren geleden te trachten op eigen wijze de Engelsen voor te lichten. Zijn glaasje bier liet hij staan en er kwam zelfs geen cigaret meer in de mond, opdat hij ruim vier honderd gulden kon sparen voor een filmcamera om de ontberingen, moei lijkheden en avonturen te filmen, die de Britse vissers dagelijks op de traw lers meemaken en beleven. Na ongeveer twee jaar had hij geld genoeg om een tape-recorder van ruim acht honderd gulden te kopen. Nu heeft hij zes hon derd meter film klaar, opgeluisterd door eigen muziek en commentaar. De heer Gittens heeft ruim drieduizend gulden in zijn film-uitrusting gestoken. Over enige maanden zal deze film ..Out with the Tidegeheel gereed zijn en in rou latie komen in de Britse bioscopen. Aan boord van de trawler Blaefellis John Gittens Woensdag weer vertrokken. Met zijn camera's voor de laatste opnamen. (F.N.) AL VELE MALEN heeft het bestuur van D.C.IJ. wedstrijden voor IJmuidenaren georganiseerd, maar nog nimmer was het voorgekomen dat men door de vele aanmel dingen te maken kreeg met een tekort aan speelmateriaal. Dit jaar komt men voor het aanstaande bedrijventournooi damborden tekort en daar de zaal ook al overvol is, heeft men de inschrijving vroegtijdig moeten sluiten. Dinsdagavond gaan vieren twintig kwartetten uit IJmuiden spelen om te trachten zich in de winnaarsronde te plaatsen. De kwartetten zijn ingedeeld in groepen van vier. Er worden eerst drie partijen ge- I speeld. waarna de bovenste twee kwartet- I ten zich op 30 Maart in de winnaars-ronde en de onderste twee zich in de verliezers ronde plaatsen. Bij gelijke aankomst beslist het Sonneborn-Berger systeem of daarna het lot. Om de tien seconden wordt de gong geluid waarna een zet moet worden ge- Het is een levensecht beeld geworden van het gevecht om de vis en dat is wellicht de grootste verdienste van deze film, die ge maakt is voor een publiek, dat op geen stukken na weet hoe de borden scheep komen en hoe de strakke mazen over de verschansing worden getrokken. Daarmee is tegelijkertijd een der onvermijdelijke zwakke punten van deze overigens voor treffelijke, want zeer dynamische documen taire aangeroerd: haar kortheid. Het is namelijk de vraag, of de volslagen leek na deze twintig minuten vol gefilmde actie het nu wel allemaal weet en of hij de humor van de kerels aan dek en in de machinekamer en de „hel" heeft geproefd. Eigenlijk moet de film daarvoor nog eens en nog eens vertoond worden, willen al In het bureau van de Zuiderzeewerken in Den Haag is aanbesteed de aanleg van een ongeveer vier en zestig honderd meter lange dijk van Oostelijk Flevoland. Deze dijk komt ten Noord-Oosten van de ten Noorden van Harderwijk in het IJselmeer aangelegde werkhaven en van het toe komstige Lelystad. Behalve de dijk moet een dwarsdam van ongeveer driehonderd meter lengte worden aangelegd. Er waren vijf inschrijvingen, namelijk van Holland N.V. te Hardinxveld met 17.567.000 (de hoogste), N.V. Maatschap pij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken te Den Haag met 11.946.000, D. Blankevoort te Bloemendaal met 11.800.000, J. P. Broekhoven te Arnhem met 11.587.000 en de Zuiderzeecombinatie te Harderwijk met f 10.782.000. Uiterlijk 15 Juni 1957 moet het werk geheel voltooid worden opgeleverd. De Volleybalclub „Kralenberg", die vorig jaar op het sportpark „Watervliet" een geslaagd tournooi heeft gehouden, is dat zo goed bevallen, dat het voornemen bestaat dit jaar zelfs twee tournooien op „Watervliet" te doen spelen. Op Zaterdag 22 Mei zal het eerste, spe ciaal bedoeld voor zestallen, die in afdeling „IJmond" van de NeVoBo uitkomen in competitieverbond, gehouden worden. Voor zestallen, die in de afdeling Haar lem spelen en voor de competitiewedstrij den aangewezen zijn op het Krelagehuis in Haarlem, wordt op Zaterdag 19 Juni een tournooi op „Watervliet" voorbereid. Op uitnodiging van de volleybalclub „Madjoe", die in Enkhuizen haar tweede Paas-vollevbaltournooi zal houden, zal het eerste damesteam van V.C.K. hieraan deel nemen. De wedstrijden zijn op Zaterdag 17 April in de „Doelenzaal". Vrijdagavond zullen de leden van V.C.K. in plaats van de training in de Da Costa- school te bezoeken, een theorieavond bij wonen in sportpaviljoen „Watervliet". Twee scènes uit de flim van Herman van der Horst over de trawlvisserij „Vieren maar!" teamgeest aan boord, nodig voor een goede visserij. Toen wij na afloop minister Mansholt naar zijn oordeel over deze documentaire die in diverse landen vertoond zal wor den vroegen, prees hij de artistieke hoe danigheden er van ten zeerste en hij sprak de grootste bewondering uit voor Van dei- Horst, die met soms zo weinig licht een zo voortreffelijk, beknopt beeld gaf van eer zo machtig bedrijf. Een spontaan applaus en een grootse bloemenhulde hebben Hervan v. d. Horst doen weten, dat zijn zwoegen rond de IJmuidense haven en op de trawler „Tzonne" niet vergeefs is geweest, dat zijn langdurig werken aan deze film, die min of meer zijn hart gestolen had, tot een positief resultaat heeft geleid. Met „Vieren maar" en .„'t Schot is te boord" bezit de Nederlandse visserij een tweetal onschat bare visitekaartjes, die zij aan de meest verwende relatie met succes kan tonen. J. FOLKERTSMA speeld. Elk kwartet speelt op 23 Maart drie wedstrijden. Bepaald is, dat elk kwartet een erkende dammer, lid van de Koninklijke Nederlandse Dambond, kan opstellen. De loting en indeling hebben al plaats gehad en met de eerste ronde spelen tegen elkaar: Groep I: VZV—Vishandel en WIJ—Bak- kerspersoneel v. d. Glindt; Groep II: Gas en WaterleidingWoningstichting Velsen en Scheepstimmerlieden H. J. SmitIn koop Hoogovens; Groep IV: PolitieDenk en Zet en IJsvries met ToekomstBreed band; Groep V: StaalfabriekDenk en Zet 1 en Hoogoven-MagazijnWoning stichting Velsen II; Groep VI: Amsterdam se BallastSchoenmakers en Toekomst Stormvogels. Wereldkampioen Piet Roozenburg komt als Hoogoven-beambte in het kwartet van de Hoogoven-administratie uit. H. Laros speelt aan het eerste bord van de Amster damse Ballast. B. Dukel komt uit voor de Vishandel. Het winnend kwartet van het bedrijventournooi 1953 was V.Z.V. met de spelers A. Ligthart, P. Swier, Cor Broek en N. N. Verhuur zitplaatsen Op Vrijdag 26 Maart zal de jaarlijkse verhuur plaats vinden van zitplaatsen op de Beverwijkse bloemenveiling. Woensdagavond heeft het nationaal in stituut „Steun Wettig Gezag" in de boven zaal van 't Centrum een propaganda- avond gehouden, waarvoor maar weer eens matige belangstelling bestond. In zijn openingswoord zei burgemeester mr. H. J. J. Schol tons het nuttig te achten dat de bevolking een en ander van dit insti tuut vernam. „Nog fris liggen de erva ringen uit de laatste wereldoorlog in het geheugen", aldus de burgemeester, „welke echter kinderspel zijn vergeleken bij de afgrijselijke toestanden, die zich nu ach ter het ijzeren gordijn afspelen". Spreker vond het van onze kant bezien onmense lijk om aan deze dingen zonder meer voorbij te gaan, aangezien dit alles ons weer zou kunnen treffen en waarmede hij de noodzakelijkheid van „Steun Wettig Gezag" bewezen achtte. Tenslotte deelde de burgemeester nog mede, dat het instituut meer waarde hecht aan kleine, overtuigde groepen dan aan een afwachtende massa. Reserve-kapitein B. M. Koster, oud oorlogscorrespondent in Korea, zeide in zijn toespraak een parallel te kunnen trekken tussen de voormalige Korea-vrij- willigers en zij, die de morele moed heb ben om dienst bij S. W. G. te nemen. Tij dens een interview met generaal Ridgway in Tokio had deze aan kapitein Korter gezegd dat hij de Nederlandse soldaat de beste ter wereld achtte. Over de oorlog voering in Korea zei hij dat het leed dat daar was geschied met geen pen te be schrijven is. Hij besloot met op te merken dat er momenteel in Nederland „nog niets aan de hand was", maar dat niemand zou kunnen zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Daarom wekte hij allen op tot paraatheid. Op deze bijeenkomst werden de films „Wij leven vrij", „Paraat en Prik keldraad" en Herman van der Hurst's prachtige „Houen zo" vertoond. Sedert Arie Vooren zijn rennersfietsje in de wilgen heeft gehangen wordt Beverwijk zelden meer genoemd in de wielerwereld. Hetgeen echter niet wil zeggen dat er in dit stedeke geen prestaties op dit gebied geleverd zouden worden. Dezer dagen maakten wij er in enkele regels melding van dat D. de Ruiter als veertigste was aangekomen in een 128 kilometer lange, Belgische wegwedstrijd. Veertigste in een veld van vierhonderd renners. In café de Viersprong hield de Harddra verijvereniging Santpoort en Omstreken gisteravond haar jaarlijkse ledenvergade ring. Traditiegetrouw hadden slechts wei nigen aan de oproeD gehoor gegeven, wat voor de heer J. Westerhoven in zijn ope ningswoord aanleiding was op te merken dat dit beschouwd kon worden als blijk van tevredenheid over de gang van zaken door de niet-aan-.vezigen. Het bestuur was over de resultaten van het afgelopen jaar ook tevreden, wat tot uitdrukking kwam in de verslagen van secretaris en penning meester. waarvoor beide functionarissen dank werd gebracht. De vereniging heeft ook in 1953 ge tracht zo glorieus mogelijk voor de dag te komen. Wat betreft de kortebaan-draverij is dit maar ten dele gelukt. Na de loting werden negen paarden teruggetrokken, zo dat slechts veertien dravers deelnamen. Voor het publiek was dit een grote te leurstelling, evenals voor de organiserende vereniging. Komend seizoen moet dit beter worden; alle mogelijke middelen zullen worden gebruikt om in 1954 met een be hoorlijk veld paarden te komen. De N.D.R. heelt een toeslag van twintig procent toegezegd op de beschikbaar ge stelde geldprijzen. Het bestuur heeft plan nen ontworpen om niet vier. doch zes prij zen beschikbaar te stellen; daardoor een groter aantal paarden aan te trekken en de draverijen spannender te doen zijn. ter- Ondergetekende: Naam: Straat: Plaats: wenst zich met ingang van abonneren op J J ITl U 1 Cl 6 T COUrdllt 6.50 per kwartaal// 0.50 per week Handtekening: Doorhalen wat niet verlangd wordt. Zij. die zich met ingang van 1 April 1954 per kwartaal abonneren, ontvangen de nummers tot en met 31 Maart 1954 gratis. Dit geldt alleen voor nieuwe kwartaalabonné's. dus niet voor omzetting van week- in kwartaalabonnementen wijl ook de minder goeden dan een kans maken. De toto zette in 1953 f70.000 om. wat minder was dan in het voorafgaande jaar. Herhalingen Wat de ringriiderij en de wielerronde betreft was het bestuur tevreden over de mooie deelname en beide attracties staan ook dit iaar weer op het programma. Ook de boerenpaarden-race was een groot suc ces en komt terug: in welke vorm is nog een vraag. Er ziin voorstellen om de restrictie dat er „gedraafd" moet worden te laten vervallen en de uitslag uitsluitend te laten afhangen van wie het eerst dooi de finish gaat, wat wel zo attractief voor het publiek zal zijn. Kermissucces De kermis is ook dit jaar weer goed verpacht. Bij de exploitanten bestond dit jaar nog meer animo dan vorig jaar. Ook het bezoek wordt steeds groter, waaraan het steeds groter wordende aantal Haar lemmers, dat het Santpoortse Lunapark bezoekt, niet vreemd zal zijn. Momenteel wonen er ongeveer 32.000 Haarlemmers benoorden van de Jan Gijzenvaart. De ronde van Santpoort heeft het be stuur het afgelopen jaar nogal finan ciële moeilijkheden gebracht. Met de gemeentelijke instanties is echter overleg gaande om. door afzetting van een gedeelte van de route een verbetering te brengen, waardoor deze traditie behouden zou kun nen blijven. In zijn financiële verslag bracht de pen ningmeester, de heer C. Boekei, het gun stige verloop van het jaar 1953 tot uitdruk king. Hij heeft kans gezien het jaar te beslui ten met een voordelig saldo van ruim dui zend gulden, hetwelk gedeeltelijk gereser veerd zal worden voor de grootse viering van het 200-jarig bestaan van de drafsport in Santpoort, in 1959. Zo mogelijk zal elk komend jaar een bedrag in het jubileum fonds gestort worden. De kascommissie bracht haar verslag uit en décharcheerde de penningmeester voor zijn beleid. De volgens rooster aftredende bestuursleden werden door de vergadering bij acclamatie herkozen. In de kascommis sie kwam een wijziging. Deze is thans sa mengesteld uit de heren W. van Eldik, C. de Vries en D. Schipper. De contributie voor 1954 werd onveranderd vastgesteld. Na een niets opleverende rondvraag be sloot de voorzitter, de heer J. Western» ven, de vergadering In een der zalen van de Huishoudscho len aan de C. H. Moensstraat heeft burge meester mr. H. J. J. Scholtens gistermiddag de tentoonstelling geopend, die wordt ge houden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Beverwijks Huishoudschool. Vooraf heeft de directrice mej. S. P. van Zadel een historisch overzicht gegeven van de groei der school; van de oprichting in 1929 toen men met 30 leerlingen begon, tot nu, nu de school 17(1 leerlingen op de dagschool telt en 213 op de avondschool. Namens de commissie van toezicht sprak mevr. Nooi-Van Oosten. Zij overhandigde o.a. aan mej. Zwaan, die 25 jaar aan de school als lerares verbonden is, een bloem stuk. Mej. Vriens, die na 16 jaren de school gaat verlaten, kreeg een aandenken. De voorzitter van de afdeling Noordhol land der Vereniging van directeuren en directrices van Nijverheidsscholen, de heer Op het eerste gezicht zou men hier geen bijzondere prestatie achter hoeven te zoe ken; maar wanneer bedacht wordt, dat De Ruiter Zaterdag voor de wedstrijd per fiets naar Antwerpen reed ongeveer driehon derd kilometer en Zondag vóór de wed strijd nóg 50 km heeft afgelegd naar Gent om aan de start te verschijnen voor een course, die ruim 100 km over slechte we gen en voor de rest door bergen voerde, is cr door deze jonge Beverwijker toch ook weer geen alledaags pleziertochtje ge maakt. Wie echter zou denken, dat deze nu eenentwintigjarige renner na afloop met een zucht van verlichting in een treincoupé was gestapt om naar de aardbeienstad terug te keren, slaat de spijker mis. De volle driehonderdenvijftig km van Gent naar huis werden wéér per fiets afgelegd, zodat hij in drie dagen tijds een totale afstand van 928 km bijeen peddelde. Zondag zal Dirk de Ruiter weer in België present zijn om deel te nemen aan de zogenaamde „kat- ten-course", een wedstrijd die over 70 km door de heuvels zal lopen en voor de rest weer over de bekende Belgische kasseien. Training Deze Beverwijkse wielrenner neemt aan deze wedstrijden deel om een goede trai ning op te doen voor de komende Ronde van Noordholland, en om in de toekomst nog eens „beroeps" te worden. Dit laatste is dan ook wel een doel, waarvoor hij zich Hubrechts, sprak een gelukwens tot de directrice en haar staf. Burgemeester Scholtens heeft hierna met een enkel woord de tentoonstelling ge opend, de wens uitend dat nog vele jonge huisvrouwen hun opleiding op deze school mochten ontvangen. De tentoonstelling is het aanzien ten volle waard: de vele vervaardigde kleding stukken getuigen van een op de praktijk gerichte opleiding. De gerechten, in de keuken vervaardigd, hadden aller ver diende belangstelling. mOns Belang" viert gouden feest Op 24 Maart zal het precies vijftig jaar geleden zijn dat in het Santpoortse huize „Appeldoorn", waarin thans het kantoor van nolaris Boerlage is gevestigd, de op richtingsvergadering plaats vond van de afdeling Velsen. Beverwijk en Omstreken van de Vereniging van Handelaren in Sterke Drank „Ons Belang", een naam. die In de loop der jaren is gewijzigd in Neder landse Bond van Hotel-, Café, Restaurant houders en Slijters. Dertien van de aanwezigen, overtuigd door een opwekkende redevoering van een bestuurslid van de afdeling Haarlem, meld den zich als lid aan. Al spoedig was dat ongeluksgetal gepasseerd, want uit de no tulen van de eerste vergaderingen blijkt, dat op 7 April het ledental al tot 21 was ge stegen. Als voorzitter werd toen gekozen wijlen de heer Enzerik, die deze functie ge durende 39 jaren heeft bekleed, tot zijn overlijden in Maart 1942. Hij was de ziel van de afdeling en wist met veel tact leden van verschillende geloofsovertuiging te verenigen en samen te doen werken in een organisatie, die niet anders beoogde dan het bedrijfsbelang. Het ledental groeide ge staag tot 116. wel een bewijs dat er onder de handelaren in sterke drank behoefte bestond aan een dergelijke vereniging. Heden ten dage zitten aan de bestuurs tafel enkele heren, die zo langzamerhand tot de vaste inventaris gaan behoren. De heer E. Stam behartigt als penningmeester al 24 jaar de financiële belangen; de heer P. Timmers verzorgt 21 jaar het secreta riaat en de heer F. Sprenger zit als commis saris 18 jaar in het bestuur van de jubi lerende afdeling. Momenteel telt de ver eniging 80 leden, verdeeld over de gemeen ten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Cas- tricum. Voor het jubileumboek schreven de burgemeesters van deze gemeenten elk een voorwoord, waarin zij de belangrijkheid van de Horeca-bedrijven voor het vreem delingenverkeer doen uitkomen. Zij waar schuwen de ondernemers zich hun verant woordelijkheid ten opzichte van het pu bliek terdege bewust te blijven; speciaal voor Velsen met zijn nog „jonge" bevol king en sociaal-economische structuur, welke haar bijzondere problemen heeft. Slechts dan zullen de leden van „Ons Be lang" hun aandeel kunnen leveren in de idieële opbouw van deze streek. In hotel Terburg in Beverwijk zal Woens dag de receptie worden gehouden van 3 tot 5 uur, en het avondprogramma voor de te houden feestavond in het Kennemer- theater vermeldt het optreden van een im ponerende lijst artisten, waarvan de namen stuk voor stuk garant staan voor het wel slagen van deze avond. alles ontzegt, klokslag negen uur naar bed, geen genotmiddelen en dan veel en goed eten en iedere dag trainen. Voor vader De Ruiter een grote opoffe ring, want momenteel verdient Dirk nog niet veel met het wielrennen en liggen de gemaakte kosten stukken hoger dan de op brengst. Maar de grote en stampvolle gla zen trofeeënkast in de kamer laat wel zien dat er wat in Dirk zit en met zijn vaste wil om te slagen zou het zo vreemd nog niet zijn, als over enige jaren bij de profes sional-wedstrijden de naam Beverwijk weer genoemd zal worden. Dirk de Ruiter De stichting „Het Vierde Prinsenkind" heeft Woensdag in het Marquette-theater een filmavond gehouden. Burgemeester H. Nielen sprak het*welkomstwoord en dankte de besturen van de verschillende vereni gingen, die spontaan met hun belangeloze medewerking tot het slagen van deze avond hebben meegewerkt. Het aantal schoolkinderen dat een film voorstelling heeft bijgewoond, heeft de verwachting gewekt dat het werk van de Stichting ook ir> de belangstelling van de jeugd zal komen, aldus de heer Nielen. Hierna werden enige films vertoond en „Fluistering der Gevallenen" gaf op aan grijpende wijze een beeld van de omstan digheden waarin een gezin komt te ver keren als de vader er niet meer is. „Voor de nazaten van hen die vielen zal worden gezorgd" verzekerde de Nederlandse rege ring, die in de oorlogsjaren in Engeland verbleef. Zij heeft inderdaad woord ge houden, maar naast de materiële steun die aan deze gezinnen wordt verstrekt is ook de morele en financiële steun van het ge hele volk nodig. Voor de vacantie van deze kinderen zijn enige voormalige DUW-kampen ingericht, waar de kinderen onder uitstekende lei ding van een onbezorgde tijd kunnen ge nieten. WEEKABONNEMENTEN dienen uiterlijk op Woensdag te worden betaald, daar de bezorgers op Donder dag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 10