Veren igingsvaria Tweemaal groot vuurwerk in „Velserend" De Voetbalpool bij K.Z.O.S. P. Roozenburg wint V uurtorentournooi Dr. v. Leusen sprak over „kinderangst" uit de IJmond „Rooswijk" propageert softbal Beverwijk Vanmorgen in de Vishal 15 Openings-wedloop wacht op warme Zondag PCI J-clubkampioen Zomeravond competitie van rennersclub „IJmoncT-handballers sluiten het seizoen „Zonnestraal"-avond in Hervormd wijkhuis Zaterdagmiddag-Kinheim- elftal „in de promotie" Kamer-opera in KSA gebouw „Nieuw Leven" met „Jong zijn we maar eenmaal" Expediteur voor het gerechtshof Holland I bekertournooi Scheepvaart DONDERDAG 20 MEI 1954 Evenals vorige jaren vermeldt het pro gramma van het Santpoortse natuurbad „Velserend" behalve wedstrijden op veler lei gebied ook weer twee grote vuurwer ken, welke op 12 Juni en in het begin van Juli zullen worden ontstoken. Zaterdag zijn de poorten van het zo prachtig gelegen bad weer geopend. De voorafgaande warme dagen hebben het water al aardig op temperatuur gebracht, maar de traditionele wedloop om gratis sejgoen-abonnementen moest Zondag wor den afgelast, daar toen de luchttempera tuur weer te laag was om zo'n wedloop rond de bassins te houden. De wedstrijd is nu uitgesteld tot de eer ste warme Zondag. Zowel zwemmers als niet-zwemmers kunnen er aan meedoen. De deelnemers worden niet naar leeftijd, doch naar lengte in groepen verdeeld, waarna de race door het ondiepe bad, over een paar gevelde woudreuzen en rond de bassins zal gaan. In de voorafgaande maanden is veel werk verzet, in de omgeving van de ruïne van Brederode. De bassins zijn geheel ge reinigd; om al het water eruit te kunnen krijgen is de hulp ingeroepen van de ge meentelijke Reinigingsdienst, die met de grote kolkenzuiger op het terrein ver scheen. Na negentig maal. de grote tank gevuld te hebben waren ook de laatste van de twaalf millioen liters water verdwe nen, waarna de bodem gereinigd kon wor den. De zijkanten zijn opnieuw gewit, waar door deze een vrolijke afscheiding tussen strand en water vormen. In het kinderbad is bij een diepte van ongeveer 50 cm een rustieke afscheiding gemaakt door middel van enkele drijvende boomstammen, zodat de allerjongste baders het diepere water niet kunnen bereiken. Op het zonnestrand is een vijfhonderd kubieke meter duinzand gestort om het jaarlijkse verlies door ver stuiving te vervangen. De capaciteit van de waterverversing is in vergelijking met het vorige seizoen weer vergroot. De twee pompen kunnen nu tach tig kubieke meter aan het bassin toevoe gen. Naast het wedstrijdbassin en het ondiepe gedeelte zal ook de kanovijver weer veler belangstelling trekken. In frisse kleuren geschilderd liggen een twintigtal kano's op de bezoekers te wachten. Voor de kleintjes komt er op drukke da gen poppenkast, clownerie en een buik spreker. Arnold Ridiley de auteur die vooral naam heeft gemaakt door zijn vermaard geworden thriller „De Spooktrein" blijkt ook het amusante familieblijspel „De Voet balpool" te hebben geschreven, waarmee hij bewezen heeft op een geheel ander ter rein evengoed thuis te zijn. Het is een vlotte en volmaakt pretentieloze geschie denis, maar toch vol van geestige invallen en onverwachte wendingen, zodat het mede dank zij de dikwijls originele dialogen rus tig op één lijn kan worden gesteld met de Engelse blijspelen, die Cor Ruys vroeger altijd voor ons placht te reserveren. Ditmaal is het een voetbalpool d'ie onrust, teleurstelling en later blijdschap te weeg brengt in een Engelse familie, waarvan de vader zijn hart aan golf heeft verpand, de moeder met een goed bedoelde bemoei zucht alles in het honderd stuurt, de doch ter met een onwillige minnaar te kampen heeft en de zoon zich bijna hals over kop in een verdachte onderneming begeeft. Bovendien worden de moeilijkheden op amusante wijze verhoogd door een heer lijk-bazige oma en een onstuimig nichtje, dat als het onontbeerlijke enfant terrible fungeert en aldus een groot gedeelte van de verwarring voor haar rekening mag nemen. Deze verwarring ontstaat, doordat een voetbalpool de familie het bezit van enige duizenden ponden sterling in het vooruit zicht stelt. Wanneer er na de verworven rijkdom over de toekomstplannen allerlei kleine twisten ontstaan, moet het nichtje timide bekennen, dat zij vergat het formu lier met de juiste uitslagen te posten, zodat alles slechts een luchtkasteel blijkt te zijn. Maar het zou geen goed blijspel zijn, wan neer alles geen gunstige wending had ge nomen, waardoor aan het slot de premie toch verze'v-d is, de zoon zich nog juist van de zwendelfirma kan distanciëren en de dochter haar beschroomde aanbidder definitief als bruidegom verwerft. De R.K. toneelvereniging ..Kunst zij ons Streven" heeft met dit blijspel Zondag en Maandag in het Patronaatsgebouw defini tief een streep onder haar winterseizoen gezet. Voor de goede prestaties mag op nieuw de intelligente regie van Frans Hes- merg voor een groot deel verantwoordelijk worden gesteld, want het was dikwijls een doorlopend genoegen zijn gelukkige mise- en-scène te mogen gadeslaan. Hoe leven dig werd daardoor de familieruzie bijvoor beeld in het tweede bedrijf, waarbij de spelers elkaar steeds tijdig opvingen, zich met een onmiskenbare zelfbewustheid over het toneel bewogen en daarbij hun tekst zonder de minste hapering lanceerden. In voetbal term ine^gie zou hier van een sprankelend tik-tak-spelletje gesproken moeten worden. Ook de bezetting was uit stekend, zodat er (behalve het stroeve dienstmeisje) geen enkele zwakke plek viel op te merken. D. Glansdorf was een laco nieke pater familias, bijzonder gemoede lijk, maar daarom niet minder geestig, me vrouw G. v. Rixel-Webbe een voortvaren de moeder met de eeuwige jeugd en een onverwoestbare bedrijvigheid. Mej. J. Bart vertegenwoordigde als hef jolige enfant terrible met de even charmante als door tastende Carol van mej. A. de Weers de bekoorlijke jeugd. De energieke oma vond in mevrouw C. Vriihoef-Zwanenburg een enthousiaste vertolkster, ofschoon deze bijna tachtigjarige dame toch wel eens een onwaarschijnlijke vitaliteit demonstreerde. J. Bakkum gaf een geslaagde typering van de enigszins stakerige Martin, die deson danks op Carol een diepe indruk wist te maken en H. Zwanenburg wordt zeker niet het laatst genoemd omdat hij hun mindere zou zijn. Integendeel, deze speler beschikt over een prettig stemgeluid en een gemak kelijke manier van bewegen, welke eigen schappen hem voor een emplooi als jeune premier bij uitstek geschikt maken. Moet hieraan nog worden toegevoegd dat het succes van deze opvoeringen groot en volkomen verdiend is geweest? JAN VAN DAM. De zwem- en basketballvereniging „Santpoort" houdt begin Juli op haar prachtige baan wedstrijden en eind Augus tus een bekertournooi. Op 12 Juni, de eerste Zaterdag na de Pinksteren, wordt een groots opgezet vuur werk ontstoken. Er komen enkele zeer bij zondere nummers, zodat de veronderstel ling gerechtvaardigd is dat deze avond ieder vuurwerk in de kustplaatsen, met uitzondering van Scheveningen, zal over treffen. De illuminatie op het terrein zal het geheel een feestelijke aanblik geven. Begin Juli zal het geheel in andere vorm worden herhaald. Op 3 Juli houdt de Kring Haarlem van de Kon. Ned. Zwembond haar kringwed strijden in „Velserend" en eind Juli wordt het grote Velserend-strandfeest gehouden, aantrekkelijk door de vele attracties. Aan het begin en het einde van de schoolvacanties zullen een drie- tot vier honderd jongens en meisjes afzwemmen voor het diploma. Daarnaast hebben andere sportevene menten, als de grote wandelmars van de commissie voor Schoolsportdagen op 2 Juni, (waarvoor ongeveer 1700 deelnemers verwacht worden), nog plaats. Door een overwinning op G. Postma is het Piet Roozenburg gelukt voor de tweede maal de IJmuider Vuurtoren te winnen. Daardoor is Roozenburg definitief in het bezit geko men van deze fraaie prijs. Tevens was aan dit tournooi verbonden de clubtitel van DCIJ. zodat Roozenburg in het nieuwe seizoen aan het eerste bord zal uitkomen. Al in het bezit van de wereldtitel won deze grootmeester dit jaar de nationale titel en nu weer het „IJmuider-Vuurtoren-tournooi", tevens de clubtitel van DCIJ. Nadat Roozenburg in de eerste ronde van deze wedstrijd verloor van Dukel, won de grootmeester achtervolgens acht partijen. Zijn laatste partij tegen Tom my Postma maakt geen invloed meer uit op de einduitslag. De partij tussen B. Dukel en Yme de Jong werd na een zeer fraaie strijd remise. Vrijhof-tournooi Voor het „Jan Vrijhof'-tournooi zijn de volgende partijen gespeeld: Van de Bos ver liest van C. Lodder; Wim van Wort wint van Nieuwenhuizen; Jan Bakkum wint van Jan Braveboer; Tommy Postma remise met v. d. Berg. Versterking Overschrijving voor het nieuwe seizoen in September a.s. naar DCIJ hebben aan gevraagd ir. Krijgsman van RDG, Den Haag, C. Lodder van Alkmaar en Tielroy. Tijdens de laatste ouderbijeernkomst van de Willem de Zwijger school in dit seizoen, die vain Woensdagavond, sprak dokter A. J. van Leusen over „Kinderangst". HU zette uiteen dat angst in onze wereld een ver derfelijke invloed heeft en wees in dit ver band op het bewapenen van de grote we reldmachten, waardoor de „opgevijzelde angst" groter is geworden dan de oorspron kelijke dreiging. Ons leven wordt zo beheerst door angst, dat spreker zich afvroe* waarom er eigen lijk maar helemaal niets tegen gedaan wordt. Als voorbeeld noemde dr. v. Leusen de kanker, waarvoor de angst misschien er ger is dan het lijden. De bestr i idimgspr opa - gamda hiervoor, hoe goed ook bedoeld, roept een angst op, die volgens spreker een nadelige invioed op de ziekte kèn hebben. Ook komt psychisch en lichamelijk lijden nogal eens voort uit angst. De dokter ging zelfs zo ver te stellen, dat de kerk door zonde, en strafprediking een rem op de ontwikkeling onzer beschaving zet. Ook bij het kind Ook bij de opvoeding van onze kinderen, als onze autoritiet te kort schiet, roepen wij de angst te hulp, door te dreigen. De heer v. Leasen betoogde, dat ieder van ons iets van oerangst in zich heeft en juist bij opgroeiende kinderen wordt door middel van lugubere verhalen en dreigingen deze angst versterkt. Ook al beseft het kind dat het vaak zo'n vaart niet zal lopen; iets van het gevaar blijft im het onderbewustzijn hangen. Wij doden alle levenslust en het vertrouwen in eigen ik op deze manier, meende spreker wU zijn geneigd onze kinderen „te drukken", bang dat zij een te hoge dunk van zichzelf krijgen, maar met de mensen, die naar buiten veel zelfver trouwen lijken te hebben, hebben angst en zijn niet zeker van zichzelf. Een mens is „van huis uit" op deze ma nie ingesteld op onheil en daarmee belasten wij onze kinderen nu al vast, was de con clusie van dr. v. Leusen. Tot slot betoogde hij dat dat ook terug slaat op de intellectuele prestaties; het kind komt het vertrouwen .toe, dat het nodig heeft. Na de pauze, die werd opgeluisterd door „The Flying Strings" wenden er enige filmpjes vertoond, o.a. over Noord holland en reproducties van oude meesters. Hout aangevoerd Voor de papierfabriek Van Gelder Zo nen is Woensdagmorgen aangekomen het Duitse s.s. „Emmy Ottens" met een lading van 644 vadem hout uit de Finse haven Yxpilla. Jeugdkampioenschap Mid-Kennemerland De uitslagen van de tweede ronde om het jeuigdikam pioenschap schaken zijn: Groep A: A. Speelman-D. van Vuuren O1; Groep B: J. Bostelaar-G. Schouten 01; Groep C: P. Harsveld-G. de Boer remise; H. Duisenberg-H. van Vuuren 10. Een beeld van het transport van gewonden uit Dien Bien Phoe naar Loeang Prabang. Ergens in Loeang Prabang wordt een gewonde, die juist per helicopter (achtergrond) uit Dien Bien Phoe is aangekomen, op een draagbaar naar het hospitaal vervoerd. (Tel-'^to). Woensdagavond hebben de leden van de Beverwijkse rennersclub „Kennemerland" de zomeravondcompetitie voortgezet met een individuele rit. De uitslag was: B-klasse, 55 km: 1. G. Honig 1 uur 31 min. 24.6 sec.; 2. M. Stuyt; 3. Ch. Jong; 4. L. Braas; 5. A. de Graaf. C-klasse, 44 km: 1. J. Beentjes, 1 uur 17 min. 33 sec.; 2. J. Stet; 3. T. Bot; 4. A. Dekker. Junioren 33 km: 1. B. Lute, 1 uur 2 min. 35 sec.; 2. H. Komen; 3. M. Put; 4. F. Klar- die. Aquarianen vergaderden De Castricumse aquarium-terrarium vereniging Roodvinzalm heeft Woensdag in hótel De Rustende Jager haar maande lijkse bijeenkomst gehouden. Het lag in de bedoeling dat de heer P. Castricum, diepzeeduiker bij de Koninklijke Marine, een lezing zou houden over zijn belevenis sen tijdens het duiken, speciaal wat betreft „ontmoetingen" met diverse vissoorten, docht het was jammer dat hij verstek moest laten gaan. Inplaats daarvan hield het lid, de heer C. H. v. d. Ploegert, een causerie ovér z'n ervaringen met de teelt van vissen in een aquarium en ook nam hij diverse visziekten onder de loupe. Maandag 31 Mei zullen de aquarianen een excursie houden naar de Castricumse duinen. Deze excursie staat onder leiding van de heer E. Kortenoever. Onderlinge competitie van „Weenink" loopt ten einde Deze week werd een flinke hap gezet in de nog resterende partijen voor de onder linge competitie van de Beverwijkse schaakclub „Weenink". Vooral bij het eer ste en het tweede tiental werden vele par tijen gespeeld. Slings behaalde in zijn laatste partij een overwinning op De Boer, terwijl Tervoort eveneens van laatstge noemde won, doch tegen Van 't Hoff strui kelde. In afdeling twee behaalde Siebers de volle winst uit twee afgebroken partijen. Sonneveld liet in afdeling drie de eer aan Priester. Airdeling; 1: P. de BoerK. Slings 01; J. MeyerC. Koomen afgebr.; P. de Boer A. Tervoort 01; A. TervoortH. van 't Hoff 0—1. Afdeling 2: J. v. d. DoesL Siebers 01; A. AldersH. Nijman 0Ot- terlooJ. van Verseveld 10; N. Mole naarL. Siebers 01. Afdeling 3: A. PriesterJ. Sonneveld 10; A. PriesterM. van Leeuwen remise. Afdeling 4: J. BekkerC. Verduit remise. Na de laatste competitiewedstrijd vorige week van het eerste damesteam van de handbalvereniging „IJmond", die tot be sluit van het seizoen een 6-4 overwinning tegen Tonegido-dames opleverde, staat nu ook het eerste herenteam voor de laatste wedstrijd, die in Amsterdam tegen Blauw Wit zal worden gespeeld. Hoewel de gast heren er op gebrand zullen zijn om de IJmónders een nederlaag te bezorgen, zijn de Velsense handballers niet minder van plan, zodat deze laatste competitie-ont moeting ongetwijfeld een spannende strijd zal worden. Er wordt bij „IJmond" ten minste op een overwinning gerekend met de heren J. Böhm; B. v. d. Aar en J. v. Buuren; A. Does, J. Joosten en P. Rens; G. Kramer, H. Garritsen, P. Scheerman, K. Groot en H. Nabben. Reserve: L. Ha genaar, F. v. d. Ree. Teneinde het prachtige werk van de Al gemene Nederlandse vereniging tot tuber culosebestrijding „Zonnestraal" grotere bekendheid te geven werd Woensdagavond in het Hervormde wijkhuis aan de Dijck- mansstraat een bijeenkomst gehouden. Namens de commissie Velsen-Noord verwelkomde de heer J. B. de Boer de be zoekers die wel wat groter in aantal hadden kunnen zijn waarna door mid del van een filmstrook verschillende we tenswaardigheden over de ontdekking van de tuberkelbacil en de ontwikkeling van de bestrijding sedertdien werd getoond. Een bestrijding overigens die aanvankelijk van regeringswege werd gesteund met een jaarlijkse subsidie van tienduizend gulden. Toen in de loop der jaren in het begin van deze eeuw, dus na twintig jaar de georganiseerde t.b.c.-bestrijding ter hand kon worden genomen ging deze met rasse schreden vooruit, geholpen door particu lier initiatief, zodat thans de bestrijding van de gevreesde ziekte met de modernste middelen en apparatuur kan worden aan gepakt. Hoewel de financiering aanmerkelijk is verbeterd en het sterftecijfer onder t.b.c.- patiënten sterk is gedaald, mag deze toe stand zeker niet leiden tot verslapping en blijft particuliere steun onontbeerlijk. In de sanatoria wordt nog steeds met tekorten gewqrkt. De geschiedenis van „Zonnestraal", waarvan de thans* 90- jarige ome Jan van Zutphen nog altijd de bezielende promotor is, had aller belang stelling. In de Loosdrechtse bossen is nu een herstellingsoord met een capaciteit voor 600 bedden, waarmede „Zonnestraal tot één der grootste sanatoria in ons land is geworden en waarin alle moderne me thoden van genezing en de modernste ap paratuur worden toegepast. De honkbalvereniging „Rooswijk", die sedert vorig jaar met succes voor dames een softball-afdeling oprichtte, heeft het plan om Maandagavond in het sportpavil- joen ..Watervliet" een propaganda-trai- ningsbijeenkomst te houden. Hiervoor worden niet alleen de damesleden uitge nodigd, maar ook belangstellenden ten einde allen wat meer vertrouwd te maken met de eerste beginselen van het softball- spel. Voor het komende weekeinde is op nieuw een volledig competitieprogramma vastgesteld; voor de heren honkbal, voor de dames softbal!. Dit programma bestaat uit: Vrijdag 21 Mei, 19 uur: Rooswijk 2 da mesD.S.B. 2; 19 uur: Rooswijk jun. a T.Y.B.B. a. Zaterdag 22 Mei, 15.30 uur: Rooswijk- 4 H.F.C. Haarlem 3. Zondag 23 Mei. 10 uur: Rooswijk 3 Spaarnevogels I; 10 uur: Terrasvogels I Rooswijk 2. Dinsdag 25 Mei, 19 uur: Kennemerland aRooswijk a. Woensdag 26 Mei, 19 uur: T.H.B. 2 Rooswijk dames I. Vrijdag 28 Mei, 19 uur: R.C.H. 2—Roos wijk dames 2. De opstellingen van de eerste Rooswijk teams zijn: Dames: werpster J. Kluft; vangster M. Klesser; le honk P. Mulder; 2e honk J. Brouwer; korte stop J. Wedemeyer; 3e honk D. Marckelbach 1. velder E. Kluft; m. velder D. Plooyer; r. velder M. Michel. Heren 2: werper K. Klesser; vanger H. v. d. Wel; le honk A. Jordaan; 2e honk J. Mulder; korte stop W. Reymer; 3e honk F. Kessel; 1. velder J. Reints: m velder F. Kooymans; r. velder F. Visser. Het eerste elftal van de voetbalvereni ging „Kinheim" van de Zaterdagmiddag competitie, dat kampioen van zijn afdeling werd, zal Zaterdagmiddag de eerste van de twee promotiewedstrijden spelen voor een plaats in de vierde klasse K.N.V.B. Deze wedstrijd is Zaterdagmiddag om vier uur op het sportpark „Watervliet" tegen D.E.S.T.O. Kinheim komt uit met: Moorman; A. J. Bax jr. en P. Piettin; Morren, A. J. Bax sr. en J. v. Velthuysen; H. v. Dorp, D. Roos, J. Bax, Vlaming en Westra. Woensdag 26 Mei zal in het K.S.A.-ge bouw te Beverwijk een Kamer-Opera avond worden gehouden. Het orkest „Die Haerlemsche Musyckcamer" onder leiding van André Kaart zal uitvoeren: „La serva padrona" van G. B. Pergolesi en „Bastien et Bastienne" van W. A. Mozart. Als solisten werken mede: Anke Dan- nijs, sopraan; Arjan Blanken, tenor; Ge rard Louman, basbariton; Leni Ridderhof, sopraan en Hans Wilbrink, bas-bariton. De regie heeft dr. Walther Pöll. De eerste sperciebonen De Beverwijkse kweker Huiben heeft aan de veiling „Keininemeria<nd" Woensdag de eerste sperciebonen aangevoerd. Er werd f3.60 per kg. voor betaald. MARKTNIEUWS BEVERWIJK BEVERWIJK, 19 Mei. Aardbeien 55— 87; champignons 75100; bloemkool 34 82; spinazie 931; sla 526; sperciebonen 360; rabarber 617; radijs 47; witlof 42 68; prei 1837; peen 47; uien 59. Het stuk van Henk Bakker en Christien van BommelKouw „Jong zijn we maar eenmaal", dat Dinsdagavond door de Geheel onthouders toneelvereniging „Nieuw Le ven" ten tonele werd gevoerd is zelf hele maal niet meer zo jong. In Kennemerland en ook in het Kennemer Theater is het zo gezegd aan flarden gespeeld. „Nieuw Leven" bracht het gisteren echter nog eens en niet onverdienstelijk. De inhoud van het nogal zwakke verhaal mag bekend worden geacht; de Nieuw Leven-spelers, wier namen onbekend blijven volgens het sympathieke systeem van de eveneens naamloze regisseur gaven alle fleur aan deze voorstelling, door hun alleszins ver antwoord spel. Het zou evenwel aanbeveling verdienen, indien er in de toekomst wat meer aan dacht aan de uitspraak werd besteed, voor al bij vreemde woorden werd er nog al eens gezondigd en ook het Westfries hoort in het milieu, waarin het stuk speelt niet geheel thuis! De jonge, nieuwe krachten deden overi gens goed hun best en met ietwat schaven en bijwerken is er voor hen nog veel te bereiken. Eind Januari had zich voor de Haarlem se rechtbank de drie en dertigjarige expe diteur C. B. uit Heilo te verantwoorden, verdacht van heling. Het vonnis luidde een gevangenisstraf van drie maanden. C. B. was in beroep gegaan en Dinsdag stond hij terecht voor het Amsterdamse gerechts hof. Hij deelde mee in beroep te zijn ge gaan, omdat hij de straf te hoog vond. In de loop van het vorg jaar was hij in contact gekomen met een emballageknecht van de veiling Kennemerland te Beverwijk die belast was met het uitgeven en in ontvangst nemen van kisten. De kwekers kregen ze gratis en deze lieten de groen- tenhandelaren een bedrag van 3 per kist betalen. Wanneer de groentenhandelaren de kisten terug bezorgden bij de emballa geknecht, dan schreef deze een bon uit en uitbetaling geschiedde op het kantoor. De knecht schreef bonnen uit, zonder kisten te hebben ontvangen en verzocht C. B. het geld te innen. De expediteur voldeed aan het verzoek en van de 3 per kist droeg hij ruim 2 aan de knecht af. Verdachte is daardoor in het bezit gekomen van een bedrag van 400, welk bedrag hij als schade aan de veiling heeft terug betaald. De procureur-generaal meende, dat op zetheling bewezen was en eiste dezelfde straf als de rechtbank had opgelegd, name lijk drie maanden gevangenisstraf. De verdediger, mr. Dunlop merkte op, dat de dagvaarding onjuist was opgesteld en vroeg daarom vrijspraak. Mocht een veroordeling volgen dan verzocht pleiter een voorwaardelijke straf op te leggen. Het hof zal op 1 Juni uitspraak doen. Gisteravond zijn de volgende wedstrijden gespeeld: Staalboys-Al Roest 05; Tiger- team-Centrale 12. Alwaki, 18 te Santos. Amstelpark, 19 te Makassar. Ariadne, pass. 18 Ouessant n. R'dam. Aagtedijk, pass. 18 Equator n. Rio de Janeiro. Alchiba, 19 v. Antwerpen te-Rotterdam. Alnatl, 18 230 m Z. ten O. St. Vincent. Alphacca, 18 v. New York n. Boston. Amstelkroon, 19 v. Bahrein te Damman. Appingedijk. 19 te New York. Alphard, 19 v. Victoria te Rio de Janeiro. Amor, 18 v. Malta n. Piraeus. Averdijk, 18 v. Boston n. Philadelphia. Algenib. 19 v. Rotterdam n. Bremen. Almkerk, 15 te Fremantle. Arkeldijk, pass. 19 Vlisslngen n. New Orleans. Arnedijk, 19 a.d. Hoek v. Holland n. Rotterdam Artemis, pass. 19 Vlissingen n. Antwerpen. Alamak, 19 v. Antw. te Rotterdam. Arundo, 19 v. Newport New» te A dam. Adinda, 18 70 m. N. Tourane Akkrumdijk. 18 390 m. N. Fayal. Aldegonda, 19 te Makassar. Aletta, 18 v. Telokanson n. Pladju. Alpherat. 18 335 m. W.NW. Dakar. Amerskerk. 18 150 m. O. Socotra. Ampenan, 18 90 m. O. Ceylon. Amstelvaart, 18 430 m. NO. Singapore. Arerxisdijk, 18 120 m. W. Lands Fnd. Arendskerk. 18 200 m. ZO. Port Soedan. Armilla, 18 te Pladju. Barito. 21 Timordilly verw. Bennekom. 18 te Valparaiso. Billiton, 19 te New Orleans Boissevaln, 18 te Hongkong verw. 22 v. Hongkong Boschfontein, 18 v. Mombasa n. Tanga. Barumun, 19 te Fak Fak. Blduk, 18 te Tarakan. Breda, 18 v. Bremen n. Antwerpen. Caltex Nederland, pass. 18 Vlissingen n. Sidon Cottica, 17 v. Madeira n. Barbados. Cronenburgh. 18 v. Onton te R'dam. Caltex Lelden, pass. 19 Kp St. Vincent n. R'dam Caltex Delft, 18 30 m. O. Kp. Sldero. Caltex Pernis. 18 60 m. O. Gavdo ell. Caltex The Hague, pass. 18 Casquets n. Sidon. Caltex Utrecht. 18 270 m. W. Sidon. Camphuys. 19 te Belawan. Celebes. 18 rede Cheribon. Duivendijk. 19 v Bremen te Antwerpen. Delfland, 20 te Ilheos verwacht. Delfshaven, 18 v. Rotterdam n. Antwerpen. Duivendrecht. 19 v. Rotterdam te Dakar. Delft. 18 v. Aruba n. Cristobal. Elmina. 18 te Amsterdam. Eemdijk, 19 te Beaumont. Enggano, 18 v. Aden n. Bombay. Esso Rotterdam. 18 v. Rotterdam te Aruba. Esso Den Haag. pass. 19 Gibraltar n. Antwerpen Esso Amsterdam, 18 60 m. N.NO. Kp. Vilano. Fellpes, 18 v. Pladju n. Padang. Friesland (SSM), 18 v. Rotterdam n. Methil. Gordias, 19 v. Hamburg n. Amsterdam. Graveland, 19 v. Bahia te Rio de Janeiro. Groote Beer, 19 v. Quebec te Montreal. Groote Kerk, 19 te Kobe. Haarlem. 19 te Rotterdam. Helder, 18 te Anwerpen. Helena, 19 v. Port of Spain te Paramaribo. Hathor. 18 40 m. O. Kreta. Indrapoera, 18 te Djeddah. Hos. pass. 18 Str. Bonifacio n. San Feliu. Jagersfontein. 18 540 m. O. Ascension eil. Joh. v. Oldenbarnevelt. 18 v. Soerabaja naar Semarang. lapara (KPM1, 18 v. Bintauna n Palele. Kedoe, pass. 19 Kp. Guardafui n. Tj. Priok. Kieldrecht. 18 te Hongkong. Kota Agoeng. 18 v. Makassar n. Balipapan. Kota Inten, pass. 19 Guardafui n. Suez. Kalahahl, 18 v. Makassar n. Ambon. Karaton, 18 140 m. ZO. Kp. Cambodja. Kaslmibar, 19 te Singapore. Kertosono. 20 Durban verwacht. Laertes. 18 v. Soerabaja n. Tegal. Laurenskerk, 18 v. Port Said n. Barcelona. Liseta, 18 v. Pladju n. Tjilatlap. Llssekerk. 17 v. Muscat n. Rotterdam. Loosdreeht. pass. 18 Gibraltar n. Genua. Linge. pass. 18 Dakar. n. Monrovia. Lombok, 19 te San Francisco. Larenberg, pass. 18 Kp. Spartivento n. Triést. Lawak, 18 150 m. O. Ceylon. Leuvekerk. pass. 18 Kp. Roca n. R dam. Loenerkerk. 19 te Calicut. Lutterkerk. 18 te Dubai. Maasdam. 19 v. New York te Funehal. Meliskerk. 19 v. Port Said n. Antwerpen. Maoma, 18 v. Oslo n. Curacao. Mariekerk. 18 te Singapore. Marken. 19 Finisterre n. Dakar. Mataram, 19 te Semarang. Mirza, pass. 18 ten W. Palawan n. Mirt. Mapla. 19 v. Djeddah te Colombo. Mentor, 18 v. Lissabon n. Oran. Mitra, 19 te Kingston Muiderkerk, 18 v. Marseille 19 te Genua. Maas. 18 540 m. NO. Fayal. Macuba, 18 120 m. O. Trincomale. Metula ,18 220 m. Z. Bali. Murena, 18 4 20 m. Z. Soerabaja. Musi, 19 te Cocos eilanden. Nieuw Amsterdam, 19 v. Rotterdam te New York Nieuw Holland, 16 te Brisbane. Ouwerkerk, 18 v. Amsterdam n. Hamburg. Oranje, pass. 18 Algiers n Port Said. Oraniestad, 18 300 m. NO. Barbados. Overijsel. 18 v. Djakarta n. Singapore. Pieter S, 19 v. Adam te Swansea verw. Papendrecht. 18 v. Buenos Aires n. Dakar. Peperkust, 18 v. Hamburg n. Amsterdam. Donderdagmarkt. De Dirkje had van morgen 430 kisten makreel, 25 haring, 35 wijting, 110 gul en kool en 25 stokkebit; de Abraham kwam met 700 makreel, 300 haring. 200 kleine kistjes haring en 100 varia. De Shamrock voerde aan 125 ma kreel, 15 wijting, 10 gul en kool, 30 schelvis en 10 stokkebit van een gebroken reis plus 120 ijs- en 235 stijve kabolauwen. De KW. 57 was present met twee kotters van de Sylt en nog wat kleine vaart, die naar bin nen was gewaaid. Stevige markt. De makreel deed f23 f 16; voor de goede haring is van f 20 f 15 betaald, terwijl de slappe van f 15 tot f 10 ging. Kleine kistjès haring van 20 kilo deden f 7f 8. De Belg nam de rijen ka beljauw van f 76f 58 en de kisten van f 90f 80. Voor de tarbot gaf men f 1.80 tot f2. Binnenland. De grote gul bleef in het land voor f 25—f 35 en de middel deed f 35 f 28, terwijl de torren f 25f 16 opbrach ten. Wijting maakte ongeveer f 25; voor de schelvis betaalde men f 25 (kleine braad), f35 (grote braad), f55f50 pen nen en kleinmiddel) en f 50 (grootmiddel); zwarte koolvis deed f 60f 70 en de schol III f 20—f 25, terwijl de II f 35—f 40 op bracht met f 40 voor de enen. Tong zakte. De tongprijs lag Lager dan gisteren: grote f 1.55f 1.65. grootmiddel f 1.45f 1.65 en de halvepondjes f 1.60, ter wijl de enen f 1.30 golden en de slips tot f 1.05. De elf dagen van de Vios werden gisteren beloond met f 20770 en voor mor gen komen de Flamingo met 500 kisten, waarvan 300 makreel en de Schoorl met 550 totaal, waarvan 325 makreel. Prins Fred. Hendrik, 18 te Toronto. Ptirontis, 18 te Bremen. Prins Willem III, 18 750 m. W. ten N. Scilly's. Rijnkerk, 19 te Marseille. Raki, pa9s. 18 Finisterre n. Amsterdam. Roebiah, 18 v. Port Soedan n. Suez. Radja, 18 60 m. W. Oporto n. Port Said. Rafaela, 18 390 m. Z.ZO Bangkok. Remparvg, 18 te Chittagong. Riouw, 18 360 m. O. Ceylon. Singkep, pass. 18 Finisterre. Sunetta, 18 te Mirt. Salatiga. 18 v. San Francisco n. Portland Oreg Samarinda, 18 v. Trinidad n. Kaapstad. Schle, 18 v. San Juan n. Antwerpen. Sumatra, 18 v. Halifax n. Alexandrië. Schiedtjk, 18 v. Havanna n. Rotterdam. Slamat. 19 te Rotterdam. Sloterdijk, 18 te New York. Stad Alkmaar, 18 v. Wabana te Glasgow. Salawati, pass. 19 tl. Hamburg. Stad Maassluis, 18 v. Narvik n. Emden. Stad Dordrecht, 19 v. Rotterdam te Gibraltar. Stad Maastricht, pas». 18 Finisterre n. Vlasr- dingen. Stad Amsterdam, 18 150 m. ZO. Shetlands eil. Stad Schiedam, 18 200 m. W. Lands End. Salawati, 18 160 m. ZW. Ouessant. Sarangan, pass. 18 Agrihan n. Hololulu. Saroena, 18 v. TJ. Priok n. Pladju. Sheratan, 18 175 m. O. Kreta. Stan vac Benekat, pass. 18 ten NW. Anamba eil. Tabirta, 19 Tj. Priok. Tarakan, 18 te Suez. Ternate, pass. 18 Malta n. Rotterdam. Thalatta, IB v. Port Said n. Spezla. TJlbantjet, 20 Lorenzo Marquez verw. Triton, 19 v. New Orleans te Curasao. Teucer, 19 te Semarang. Themis to, 18 200 m. W. Lands End. Tlbia, 19 te Balikpapan. TJipondo, pass. 18 Sulu Archipel n. Kobe. Waterman, 19 te Walvisbaai. Wonogirt, 18 te Genua Willemstad 18 v. Madeira n. La Guaira. Wonosari. 18 120 m. W. Kp. Negrais. IJsel, pass. 18 Kp. Tenez n. Lissabon. Zuiderkruis. 19 970 m. W. ten Z. Lands End. Zeeland (KRL), verm. 19 v. Alexandrië n. Port Said Zijpenberg, 18 25 m. W. Sognefjord. KLEINE VAAR" Arran. 18 v. Rotterdam n. Grangemouth. Anna b, 19 v. Alicante te Mostaganem. Arnoudspolder, 19 v. Oporto te Antw. verw. Advent, 18 v. Malmö n. Simrishamn. Algarve. 18 v. Antweipen te Avonmouth. Appingedam, 18 v. R'dam te Lissabon- Audacia, 19 v. Liverpool te Cardiff verw. Atlantis, 18 v. Amsterdam n. Londen. Ary Scheffer, 18 v. Rotterdam n. Wisbech. Brinio 18 v. Amsterdam n. Heroen Beekbergen, 19 v. Requejada te Gent verw. Bornrif, 19 v. Londen te Ipswich verw. Bab-T, 18 v. Huil naar Amsterdam. Barracuda. 18 v. Sauna n. Gothenburg. Batavier I, 18 dwars Kp. St. Vincent n. Casa blanca. Batavier III, pass. 18 Finisterre n. Bordeaux. Betty. IS v. Bremen n. Gothenburg. Binnenhaven. 19 te Londen. Birmingham, verm. 20 v. Sunderland n. Delfzijl Baltic, verm. 18 v. Lor.den n. Rouaan. B»b-T, 18 van Hull naar Amsterdam. Confiance, 18 v. Methil n. Tisted. Cornelia b II. 18 v. Casablanca n. Nantes. Caland. 18 v. Gothenburg te Rotterdam. Capricorn, 18 v. R'dam te Great Yarmouth. Coolhaven, 20 v. Hamburg te Rotterdam verw. Delta, verm. 18 v. Londen n. Le Treport. Leo Gratias, 18 v. Rotterdam n. Rouaan. Deo Duce, 19 te Vlissingen. Domburgh, 18 v. Rotterdam n. Londen. Drie Gebroeders, 19 v. Amsterdam n. Bohus. Duiveland, verm. 19 v. Newcastle n. Rotterdam Doklaan, 18 v. Grangemouth te Rotterdam. Delfzijl, pass. 19 Vlissingen n. Lomma. DUigentia, 20 v. Londen te Kirckloyd verw. Dinkel. pass. 19 Vlissingen n. Terneuzen. Drie Gebroeders, verm. 18 v. Londen n. A'dam. Elsenburgh, pass. 18 Dungeness n. Casablanca. Escaut. 19 v. Parijs te Rotterdam. Evertsen, 18 v. Hull n. Newcastle. Express. 18 v. Rouaan n. Londen. Fraternité, 18 v. Gdansk te Ipswich. Frem, 18 v. A'dam n. Leiden. Fen. 18 v. Londen te Rotterdam. Ferocia, vertr. 19 v. Irvine n. Bristolkanaal. Fiducia, 19 v. Maassluis n. Boston. Frans, 18 v. Gothenburg n. Middlesboro. Fiat, verm. 18 v. Londen n. Rotterdam. Fortune, 18 v. Amsteidam n. Zweden. Gerrie S. 18 v. Leixoes n. Guernsey. Grebbest room, 19 v. Amsterdam n. Londen. Hartel, 18 v. Lerwick n. Kirkwall. Haskerland, 18 v. Kingslynn n. Rotterdam. Hast I, 18 v. Ellesmereport te Amsterdam. Henrlca, vertr. 20 v. Manchester n. Lissabon. Henrica b, 19 v. R dam n. Scheveningen. Havik, pass. 19 Vlissingen n. Antwerpen. Ida Pieter, 18 v. Malga te Bastia. Import, verm. 19 v. Antwerpen n. Lissabon. Jan Kreumer, 18 v. Yxpila n. Zwolle. Jo. 18 v. Kopenhagen te Fur. Jutland, 18 te Kopenhagen n. Aarhus. Jacoba. 19 v. Mistley te Rotterdam. Joost. 15 v. Kramfors naar Zaandam. Jason, 18 v. Cardiff te Rotterdam. Kitty, verm. 18 v. Londen n. Rotterdam. Lydia, 18 v. Antwerpen te Vlissingen. Lartx, 18 te Stockholm. Larix, 18 v. Gent te Stockholm. Liberte, 18 v. Zaandam n. Boston. Lucas Bols I, 19 nog te Newport. Matthew, 18 v. Workington te Irvine. Maureen, 18 v. Kopenhagen te Hull. Midas, 18 te Malta n. Tunis. Martha, 18 v. Amsterdam n. Cork. Maasym N, 18 te Bridgewater. Madzy, 19 v. Shoreham te Zaandam. Manto, 18 v. Barcelona n. Alicante. Margriet L, 18 v. Amsterdam n. Londen. Nimrod, 18 rede Vlissingen. Noord, 18 v. Londen te Rotterdam. Neeltje b. pass. 19 Vlissingen n. Garston. Nimrod, 19 v. Vlissingen n. Malmö. Noord. 18 v. Rotterdam n. Stanlow. Noordstad, 18 v. Rotterdam n. Amsterdam. Odlle, 18 v. Londen te Rotterdam. Olwe. 18 v. Antwerpen te Vlissingen. Plato, 18 v. Gibraltar n. Piraeus. Pavonis, pass. 18 Vlissingen n. Denemarken. Prior, vertr. 19 v. Amsterdam. Pavo, 17 te Zaandam. Ponto, 17 v. Rotterdam n. Domsjo. Roelf, 18 v. Kopenhagen te Amsterdam. Servus. 18 v. St. Malo n. Par. Spurt 19 v. Antwerpen te Oporto verw. Sambre, 18 v. Rouaan te Rotterdam. Theodora, 18 v. Oskarshamn n. Kopenhagen. Timor, 18 v. Korsor n. Kalmar. Tinda. verm. 18 v. Londen n. Rotterdam. Trio, 18 v. Rotterdam n. Londen. Vrouwepolder, 20 v. Oporto te Antw. verw. Westerdok, 19 v. Antwerpen n. Stockholm. Westpolder. 19 v. Lissabon te Antw verw. SLEEPVAARX Ebro, 18 30 m. O. Gibraltar n. Ceuta. Hudson, 18 120 m. ZW. Lands End met s.s. Oceaan, pass. 18 Wight n. Zeebrugge met 2 tankers. Poolzee, 18 v. Belem n R'dam met zuiger. Rode Zee, 18 40 m. O.NO. Dover met olieboor- ins talis tie. Witte Zee, 18 40 m. N. ten W. Kp. St. Vincent.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 11