Tien mille voor zestig vredestaken 6L5 Havenberichten Visserij-varia Agenda voor Velsen Boeiende tentoonstelling in Scheveningens afslag Rode Kruis-appèl Onderhoudende show bij D.S.S. Binnenschippers vergaderden Het nieuwe puntenraadsel Proefwedstrijd tussen juniorenploegen Auto- en Motorrijles Autorijschool SUCCES DONDERDAG 20 MEI 1954 13 „Zondige levens" Donderdag in Thalia Miniaturen der visserij Insteekhaven te klein -cv Tante Els feliciteert Voor jonge hersens Nijverheid- en Creutzberg- school leiden in het schooltournooi Extra tribune voor DEM-Beverwijk In een gezellige entourage van muziek en conférence hebben gisteren de dames en heren, die in de weken van 24 Mei tot en met 5 Juni de Rode Kruisactie in Velsen zullen helpen slagen, in het Patronaat in IJmuiden-Oost hun instructies ontvangen. De heer J. P. Weijburg heeft in een kort voorwoord erop gewezen dat de collectan ten en collectrices een moeilijke taak wacht. Het uitgebreide werk van het Rode Kruis, dat in eerste instantie niet op overheidshulp is gebaseerd, maar op burgerzin berust, vraagt grote geldelijke steun, wil het naar behoren worden verricht. De heer P. J. van Megchelen heeft hier onder meer aan toegevoegd dat het hoofd bestuur meent dat in Velsen in de komende weken zo omstreeks 10 a 11 duizend gulden zal worden bijeengebracht en hij kon eraan toevoegen, dat de helft van dat bedrag voor het werk in eigen gemeente mocht worden besteed. Nadat het ensemble „De Alpen jagers", gevormd uit leden van de muziek vereniging „Wilhelmina" met Tini Vlaming en Klaas Anker als vocalisten zich had la ten horen, de Jerricans enige gevoelvolle liederen ten beste hadden gegeven en de heer Olivier uit Velsen-Noord het amusan te gedeelte van deze avond aaneen had ge praat, heeft mej. M. J. Vaders uit Den Haag het propagandawoord gesproken. De zestig vredestaken Het internationale Rode Kruis begon in 1864 temidden van veel oorlogsleed haar taak in het buitenland. Op 19 Juli 1867 werd op initiatief van Koning Willem III het Nederlandse Rode Kruis opgericht. En aan het devies: Inter arma charitas (barm hartigheid temidden van wapengeweld) is ten allen tijde voldaan. Men moge al dan niet van harte antimilitairist zijn, het valt nimmer te ontkennen dat het Rode Kruis velen van de dood heeft gered en onnoeme lijk tijden heeft verzacht. Naast dit ene grote werk van barmhar tigheid staan de ongeveer zestig vredesta ken die het Rode Kruis op zich heeft geno men. Daar is onder meer het werk van de bloedtransfusiedienst, waarvoor al 60.000 donors staan geboekt, waardoor in gevallen van zware operaties menige patient in le ven wordt gehouden. Er zijn het Welfare-werk met de zeshon- De Buurt- en Speeltuinvereniging „Door Samenwerking Sterk" te IJmuiden mag terecht op een uitstekende reputatie bogen, welke zij verwierf door de voorbeeldige wijze, waarop het bestuur meestal de feest avonden weet te verzorgen. Uiteraard is men met de keuze van een gezelschap ook wel eens minder gelukkig, doch dit behoort dan tot de hoge uitzonderingen. Zo werd de leden Dinsdagavond in het stampvolle Thalia Theater een cabaret-show aange boden, die tot de beste behoort welke wij tot dusver bij deze vereniging hebben ge zien. Zij werd verzorgd door Familie Kok's Cabaretgezelschap, een mij volkomen onbe kend ensemble, dat evenwel duidelijk blijk gaf van wanten te weten. Het gehele pro gramma was tot in de puntjes verzorgd; elk tafereel speelde zich af tegen een kleu rig achterdoek, voor de gezonde humor wa. een behoorlijke plaats ingeruimd en df teksten waren altijd oorspronkelijk, in som mige scènes zelfs opmerkelijk knap. Jear Kok wees er als de boswachter bijvoorbeelc het publiek fijntjes op, hoe het zich in bos en heide te gedragen heeft, met als ver rassend slot de fosforiserende en sprekende bomen op de achtergrond, die tot de voor ons minder vleiende conclusie komen, dat zij liever duizend rupsen zien dan één mens. Verder zijn er stromen lachtranen ver goten om de dolle capriolen van een mys terieuze koe in één der finales. „Rozen in Tirol" en de onbeschrijfelijk dwaze mani pulaties van een kwasi stupide duo, dat werd aangediend als The Handy Fools, komische cascadeurs. Niet minder verbluf fend waren de acrobatische toeren van een jongedame, die zich Mons Poulo noemde en wier elastische lichaamshoudingen dikwijls zelfs een griezelig effect maakten. De lief hebbers van vocale klanken kwamen vol ledig aan hun trekken door de smeltende zang van Anton de Ridder „Tenore Na- politana" waarbij The Gesona's, twee vlotte meisjes en een guitaar, met veel en- train het populaire gedeelte vertegenwoor digden. En Joop Kok, die door het bespelen van een Hammond-orgel eerst drommen nieuwsgierigen naar de orkestbak had ge lokt, toonde zich later ook op de accordeon een ware virtuoos. Bij dit alles werd de actualiteit evenmin vergeten; geen wonder dat de toespelingen op de dreigende ver waarlozing voor Oud-IJmuiden bij de be woners daarvan een warme instemming ontmoetten. De avond werd reeds direct op een aan trekkelijke wijze ingezet, doordat voor het eigenlijke programma begon, het jeugdige DSS-voetbalelftal in heldere shirts voor het voetlicht stond opgesteld om voor de twee de keer de zwaar bevochten wisselbeker in ontvangst te nemen, welke in een IJmui- dense jeugdcompetitie gewonnen was. Daarbij ontving elke speler een herinne ringsspeldje van de instructeur, de heer H. van Sloten, die zijn jongens onder grote hilariteit met het behaalde kampioenschap feliciteerde, „iets wat de stumperds van VSV en Stormvogels niet was gelukt." Tijdens de pauze nam de voorzitter, de heer M. Broek in het openbaar van twee trouwe leden afscheid, die wegens vertrek „over de brug" de vereniging gaan verlaten. Het waren mevrouw M. Visser en de heer C. Vlieland, die als bewijs van erkentelijkheid voor hun actieve toewijding een schemer lampje en een vulpen in ontvangst mochten nemen. De avond kreeg een gepast besluit door het geanimeerde bal op muziek van Hansy Pallieter en haar Witte Kraaien, aan welk ensemble toevallig juist deze week een af zonderlijk artikel in ons blad werd gewijd. J. v. D. In het Thalia Theater wordt Donderdag avond in een speciale voorstelling de film „Zondige levens" vertoond, een aangrij pende film naar het bekende toneelstuk van Ludwig Anzengruber „Das vierte Ge bot", waarin de ondergang van een gezin door drank en hebzucht is uitgebeeld. Tra gisch is deze film „Zondige levens" in hoge mate, omdat het wederzijds respect tussen ouders en kinderen verloren gaat. De regie was in goede handen bij Eduard von Bor- sody. derd helpsters hieraan verbonden, de trans plantatie, zowel van hoornvlies als anders zins. De moedermelkcentrale, de hulpposten langs de wegen, de 80 rampendépots, waar van er nog 26 moeten worden ingericht en die elk f 30.000 kosten. In de vele Rode Kruisziekenhuizen wordt het charitatieve werk verricht. Nederland telt 247 Rode Kruiscorpsen met een aantal vrijwilligers van 13000. En al telt het Ne derlandse Rode Kruis een half millioen le den, wanneer men bedenkt dat er vieren eenhalf millioen gulden per jaar nodig is om alle medicamenten, apparaten, zieken huizen enz. op peil te houden, dan behoeft men geen grote rekenmeester te zijn om tot de conclusie te komen dat deze onkosten niet door geïnde contributies worden ge dekt. Het Rode Kruis vraagt niet naar rang, stand, of geloof. Het helpt, dat is haar taak, ieder mens die physiek geholpen moet wor den, waar en wanneer dan ook. Het helpt ook de Velsenaren. Het helpt vandaag uw buurman wie een ongeval overkwam, het helpt morgen u als het nodig is. Helpt gij dan het Rode Kruis nu het uw bijdrage behoeft in de komende weken! Op de plaats, waar volgende week Vrijdag de eerste kantjes groeneharing voor gulden prijzen aan de man worden gebracht, onder de klok van het Scheveningse afslaggebouw, heeft de Stichting „Oud Scheveningen" een belangwekkende ver zameling visserij-miniaturen bijeengebracht. Gisteren is deze tentoonstelling met enig ceremonieel geopend en tot en met Maandag zal een ieder, die er belang in stelt, zich de historie van Scheveningen en daarmee die van de visserij voor ogen kunnen halen. De „visserij en folklore'' verdient een ruime belangstelling. Al mist Den Haag dan nog steeds een scheepvaartmuseum en al ontbreekt het aan de Scheveningse visserijschool dan ook nog altijd aan een vak „viskunde", deze nog jonge Stichting heeft in beide richtin gen een schuchtere eerste stap gewaagd. Want wat hier in het afslaggebouw te kijk staat, is in wezen het begin van een scheep vaartmuseum, al specialiseerden de samen stellers zich dan ook op hun geliefde vis serij. En het is bovendien een leerschool der visserij. De,prachtige staatsiedracht der Scheve ningse vrouwen de „schoermantels", die nog altijd gedragen wórden zijn in een kleine collectie bijeengebracht. Dit kleding stuk is oorspronkelijk de pronk van de adel geweest; de warme kleuren getuigen nu nog van de voorname afkomst dezer om slagdoeken en een Fath of Schiaparelli zou aan de stijlvolle snit van deze mantels voorwaar een stukje inspiratie kunnen op doen. Maar het is niet alleen de kledij, die hier samen is gebracht: het oude scheepsmodel en de stille getuigen uit kombuis of logies hebben evenzeer een ereplaats gekregen. Volgetuigde bommen en een magnifieke bomlogger onder zeil, loggers met de ba- zaan op en tekeningen uit vergane eeuwen laten de opkomst van deze en de neergang van andere visserijen zien. Er zijn herinneringen aan Adriaan Coe- nensz. van Schilperoort, afslager uit de Gouden Eeuw, die wellicht Neêr lands eer ste visbioloog is geweest: hij beschreef en tekende de hele Noordzeefauna en vertelt, hoe de roggen in die dagen tot „draecks- kens" worden gemaakt tot sier van de beste kamers der vissersgezinnen. De vis sen, die hij beschreef liggen in geprepa reerde toestand uitgestald van de Ko- ninginneharing tot de Koningspoon. Het is jammer, dat deze aardige verza meling inclusief dat modelletje van de oude semafoor, ofwel het „palmhuisje" van de hand van een 76-jarige na deze week weer wordt opgeborgen. Scheveningen ver diende met zijn rijke historie en zijn zin voor tradities, een vaste ruimte, waar deze schatten uit vervlogen tijden een veilig plaatsje zouden kunnen krijgen, tot veler genoegen. Woensdag 19 Mei kwamen de haven van IJmuiden binnen: Waria van Rotterdam. Noordstad van Rotterdam. Trude K van Karlstad. Blitar van Antwerpen. Madzy van Shoreham. Killiney Coast van Rotter dam. Emmy Ottens van Ixpilla. Adolf Leo nard van Monrovia. Deo Favente van La Palice. Ozean van Rotterdam. IJsel van Le Havre. Rhein van Oxelosund. Bab T van Hull. Morbihan van Le Havre. Vesta van Hull. Peperkust van Hamburg. Westerdok van Londen. Ivoorkust van Le Havre. Isebek van Hamburg. Svanö van Skutskar. Vertrokken zijn: Drie Gebroeders naar Bo- hus. De Hoop naar Scheveningen. Charles E. Eckelman naar Hamburg. Bloemfontein naar Bremen. Dietér Waltraud naar Ham burg. Draco naar Duinkerken. Theano naar Rotterdam. Soldek naar Gdynia. Coolhaven naar Rotterdam. Strabo naar Rotterdam. OUDERAVOND „JAN LIGTIIARTSCIIOOL" De oudercoimmissie van de „Jan Ligt- hartschool" te IJmuiiden-Ocst houdt op Dinsdagavond, 25 Med in de gymnastiek zaal van de school een ouderavond, waarop de heer J. P. Eriks, leraar aan de gemeen telijke school voor ULO „Willem de Zwij- gerschool" een inleiding zal houden over het onderwerp „ULO-onderwijs". De belangstelling voor de vergadering van de afdeling IJmuiden van de Ko ninklijke Schippersvereniging „Schutte- vaer" viel gisteravond wel wat tegen in café Aneta in Velsen-Dorp, maar de veel heid van onderwerpen, die werden aange sneden, was er niet minder om. In het jaarverslag over vorig jaar werd opge merkt dat men 1953 als niet ongunstig mag beschouwen. De accommodatie in 't beurs gebouw werd verbeterd, de ligplaatsen voor de binnenschepen ondergingen ver betering, maar voor de sleepboten is nog steeds geen oplossing gevonden. In het bestuur werden herkozen de he ren P. Donkersloot als voorzitter; J. van Lamoen ate secretaris en H. de Vries als penningmeester. Tijdens de rondvraag wer den vele wensen kenbaar gemaakt omtrent ligplaatsen en verbeteringen op vaartech- rdsch gebied. Voor de sluizen bij den Oever en de Haukes en de Medemblikkersluis in de Westfriese vaart zagen de leden graag dat er betere bediening kwam. De stroom breker bij de uitwatering van de PEN-cen- trale in de Cementhaven werd nog eens ter sprake gebracht en naar een van de leden wist mee te delen wordt hier thans aan ge werkt. Verder zag men gaarne de steiger van de Plaat.wellerij in het Noordzeekanaal bij duisternis verlicht. Allen waren het er over eens, dat er voor de scheepvaart in het kanaal bij de Zuidersluis, waar de binnenvaartschepen liggen, een beperkte snelheid moet komen. Wanneer de Urker kotters Vrijdags naar huis en moeder snellen, worden de binnenschepen geducht door elkaar geschud en dat hebben de sohippers liever niet. Er werd gepleit voor een verzoek aan Rijkswaterstaat voor de aanleg van afloopsteigers aan de Kanaal dijk en voorts werd de mogelijkheid ge opperd, om de kleinere binnenvaartschepen voortaan met de kop naar de wal te laten afmeren. Door deze gesprekken over de tamelijk slechte ligplaatsen voor de binnenschepen te IJmuiden, kwam de nieuwe insteekha ven ter sprake die in de buurt van de tunnel wordt gegraven. Ideaal is de plek niet en daarbij komt nog dat deze haven voor de binnenscheepvaart zeer zeker te klein zal zijn. IJmuiden zal zeker over een grote bineenvaarthaven voor tenminste twee honderd schepen moeten beschikken. Een haven langs het Noordzeekanaal, die een kilometer lang en zestig tot zeventig meter breed zou zijn, zou het ideaal zijn, meenden te schippers. Het advies van „Sohuttevaer" inzake de aanleg van deze haven is nimmer gevraagd, hetgeen bij de aanleg van een andere haven in Velsen wel het geval is geweest. Men kwam in deze dan ook tot de conclusie, dat de binnen scheepvaart te veel over het hoofd wordt gezien. Een een streek met industrie ate in de IJmond, zal toch moeilijk buiten deze tak van scheepvaart kunnen. Excursie De Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen afdeling Castricum gaat Dinsdag 25 Mei met haar leden een duinwandeling maken. Men vertrekt 's middags om kwart voor twee vanaf het kantoor van het PWN aan de Zeeweg en na afloop wordt de dames in het clubgebouw van de sportver eniging CVS gratis thee aangeboden. DONDERDAG, 20 MEI 1954 Beste kinderen. Voor vandaag eens een aardig plaatje uit Artis. Hier zien jullie het Orang-Oetan- vrouwtje „Nora", dat in de middag-pauze gezellig een sigaretje rookt met haar oppasser. De Orang-Oetan behoort tot de mensachtige apen evenals de Chimpansee en de Gorilla. Hun voornaamste kenmerk is, dat zij geen staart hebben evenals de mensen. De Gibbons of langarmapen vormen de overgang naar het „gewone" langstaartige apenvolkje. De Orang-Oetans komen voornamelijk op Borneo en Sumatra voor en leven daar in gezinsverband in de ondoordringbare oerwouden. Zij zijn vrij zeldzaam en ze komen haast nooit in de buurt van mensen. Zoals je wél op het plaatje kunt zien zijn hun armen lang en krachtig-gespierd en zelfs de kleinste volwassen aap van dit soort is veel sterker dan een man. Het zijn echte boomdieren (ze hebben die lange, sterke arm°n nodig om van de ene tak naar de andere te kunnen zwaaien) en ze komen niet dan hoognodig naar beneden. Deze apen zijn het schranderst van alle dieren en weten altijd te ontkomen als ze achtervolgd worden. Bovendien zijn ze helemaal niet bang voor een gevecht met de grote roofdieren in hun land. De meeste apen zijn tam en volgzaam in gevangenschap en zoals deze od de foto, vaak zeer gehecht aan de mens d'ie ze elke dag verzorgt en goed voor ze is. Tot zover over onze „Nora". En nu gauw naar de post. Om te beginnen is hier ZEEMEERMIN. Uit je brief begrijp ik, dat Piet op het ogenblik bij je tante logeert. Het zou in derdaad te druk voor hem zijn, om de fees telijkheden op vlaggetjesdag mee te maken. Heb je Woensdag in zee gezwommen? Dat zal deze week wel niet gebeurd zijn, want het lijkt nu wel weer winter! Prettig, dat het boekje naar je zin was. MARJANNEKE heeft een zusje gekre gen. Wat leuk, van harte gefeliciteerd hoor! Ik kan me voorstellen, dat jullie allemaal dol op het kleine popje zijn, maar ik geef toch ook de zuster gelijk, dat ze het tere hoopje mens beschermt tegen al te veel belangstelling. Je moet maar denken over een paar maanden, dan heb jij haar vast wel eens een schone luier aan gedaan. Bij alle verhalen in je gezellige brief heb je me nog niet eens verteld hoe de nieuwe aanwinst van het gezin nu eigenlijk heet. Maar dat kom ik dan wel uit de volgende brief te weten. Van HARDLOPER kwam een gezellige brief over de houtzagerij. Wat leuk. dat je daarmee zo'n succes hebt bij alle familie leden. En wat is nu je plan om met dat geld te doen? Zo langzamerhand zal het wel een heel spaarpotje worden. Ik kan me voorstellen, dat je liever figuurzaagt, dan huiswerk maakt, maar het zou toch niet leuk zijn, als je bleef zitten, vind je ook niet? Laat het zover tenminste maar niet komen! Wat zul jij naar een brief van dat meisje uitkijken, CLEMATIS! Ik vind het heel be langrijk, dat deze kinderen in staat gesteld worden om met andere jonge mensen te corresponderen. Laat deze briefwisseling dan ook vooral niet sloffen (daar ben jij het type ook niet voor. dat merk ik wel), want je zou haar met die vergeetachtigheid waarschijnlijk een groot verdriet doen. Vertel me nog maar eens iets over haar als jullie wat meer van elkaar weten, dat zou ik beslist leuk vinden. Hoe gaat het met de bronchitis? Het is nu niet bepaald weer om er eens lekker bovenop te komen. Eerst moet die kou de lucht uit, dan worden alle hoesters en niezers in één klap beter, denk je ook niet? Gelukkig, dat je je nogal ver maken kunt. Het boek, dat je noemde, ken ik ook. Het is erg aardig. Tot slot is hier WIELRENNER, die schrijft, dat zijn Moeder de eerste vijf we ken nog thuis blijft. Dat is natuurlijk wel fijn, maar het zou beter zijn als ze in die tijd de narigheid maar achter de rug had. Maar meestal komt het bij die dingen op veel geduld aan en dat is soms nog het moeilijkst. Ja, neem maar vaak bloemen voor Moeder mee, dan kan ze thuis ook een beetje mee genieten van jullie fietstochten. Gaat het goed op school? Dit was ons laatste briefje deze week. Tot volgende keer! TANTE ELS. Briefjes vóór Dinsdag Kennemerlaan 186, IJmuiden, of aan de bezorger meegeven. 0 ZINNIA, die vandaag jarig is. 3 VLIJTIG LIESJE, die Zondag een mooie dag vindt om feest te vieren; en KOEKOEKSKLOKJE, die dat liever volgende week Dinsdag doet. 8 Veel geluk en veel plezier allemaal! De oplossing van het raadsel van ver leden week is: „Beter een half ei, dan een lege dop" (hofnar, paling, Deen, beet, deel, Ee, E). Puntentelling: Clematis 8.9.10; Wielren ner 8.8.10; Zeemeermin 8.10.10; Hardloper 9.9.10; Marjanneke 10.8.10. 10. x 11. x 12. x 13. x gevuld snelheidsmeter van schip lang vaartuig soort kabeljauw groene vloeistof iedereen vat draagboom getal blijf staan! afsluiting bloei wij ze gat. Leden van de bemanning van het Nederlandse vliegdekschip „Karei Doorman" hebben bloed afgestaan ten behoeve van het Canadese Rode Kruis. Honderdvijftig Nederlandse Marinemensen fungeerden vrijwillig als bloeddonor. In de transfusie kliniek te Montreal nam de Canadese Radio-omroep de donor een interview af. Als je alle woorden goed ingevuld hebt, dan ontstaat er op de kruisjes van boven naar beneden een op dit ogenblik zeer veel genoemd woord. Het is het laatste raadsel van deze ronde, dus doe je best! Gisteravond vond op het hoofdterrein van het Sportpark „Schoonenberg" een voetbal wedstrijd plaats tussen twee jeugdploegen, bestaande uit spelers van VSV, Kinheim, Terrasvogels, SVIJ, Velsen, WB en Waterloo. Over het geheel viel het vertoonde spel in deze ontmoeting ietwat tegen. Vooral ten aanzien van de verrichtingen van de voor hoede van elftal B. bestaande uit Pellemans van Terrasvogels, Brouwer, Graman en Van der Heijden van Velsen en Ramakers van WIJ waren de verwachtingen nog al hoog gespannen, doch deze werden niet volledig ingelost, al zou het aantal gescoorde doel punten vier het tegendeel doen ver moeden. Twee der doelpunten werden echter door Van der Heijden uit strafschoppen ge scoord. De andere twee namen Pellemans en Graman voor hun rekening. Eerstge noemde profiteerde van de fout van de overigens goed spelende Blom vliet (VSV), Graman (Velsen) kopte een voorzet van zijn clubgenoot Van der Heijden onberispelijk langs Van Wijk (VVB). De 4 doelpunten door B gescoord bleken overigens niet voldoende om de wedstrijd te winnen, want elftal A zag kans er nog één meer te scoren, dank zij vooral de pro ductiviteit van middenvoor Schippers (VSV), die niet minder dan 4 doelpunten voor zijn rekening nam. Het andere doel punt scoorde Van Eyken (Kinheim). Zoals reeds opgemerkt, bereikte het spel geen grote hoogte. Het elftal, dat uitverkoren zal worden Velsen tegen Edmonton te ver tegenwoordigen, zal dan ook heel wat beter voor de dag moeten komen. Scholen dammen tegen elkaar Het jaarlijkse scholen- damtournooi dat onder leiding van de D. C. IJ. wordt verspeeld, is de slotfase van een lange reeks damwedstrijden tussen leerlingen on derling. Vrijwel alle elf deelnemende scho len hebben voorwedstrijden georganiseerd, om uit te maken welke vier leerlingen de eer van de school mochten verdedigen. Nadat DCIJ-voorzitter K. de Jong de aan wezige onderwijzers, belangstellenden, meis jes en jongens een hartelijk welkom had toegeroepen, en dank had gebracht aan het gemeentebestuur voor zijn medewerking kon de wedstrijd beginnen. Er werd op de gong gespeeld en de scholen ontmoeten elkaar één keer. Het kwartet, bestaande uit Jan Braven- boer, Piet Kok, G. Provoost en Rens de Jong, leerlingen van de Nijverheidschool won vorig jaar de wisselbeker en moest deze trofee nu verdedigen. Op de eerste speel avond, op de helft der competitie, wist dit kwartet echter alle partijen te winnen. De vier dammers van de Creutzbergschool C. Kramer, Wim Visser, Piet de Boer en Jan de Boer zullen evenwel het Nijverheids kwartet ernstig concurrentie aan gaan doen en de achtste ronde zal Vrijdagavond gaan spannen, omdat dan de twee leiders elkaar ontmoeten. De uitslagen van de eerste ronde zijn: Mar- nixschoolH. Hartschool 08; Prof. Kohn- stammsch. Elout v. Soeterwoudesch. 44; St. Jozephschool (jongens)—Clara Stern- school 6—2; St. AdelbertschoolCreutzberg school 08; ir. KrijgerschoolMoerberg- school 44. Nijverheidschool was vrij. Tweede ronde: Creutzbergschoolir. Krij gerschool 80; Clara SternschoolSt. Adel bertschool 35; Elout v. Soeterwoudeschool St. Jozephschool (jongens) 44; H. Hart schoolProf Kohnstammschool 5—3; Nijver heidschoolMarnixschool 80. De Moer- bergschool was vrij. Derde ronde: Kohnstammsch.—Nijverheid school 08; St. Jozephschool (jongens)—H. Hartschool 62; St. Adelbertschool—Elout v. Soeterwoudeschool 62; ir. Krijgerschool Clara Sternschool 08; Moerbergschool— Creutzbergschool 08. Vierde ronde: Clara SternschoolMoer bergschool 44; Elout v. Soeterwoudeschool Ir. Krijgerschool 80; H. HartschoolSt. Adelbertschool 08; NijverheidschoolSt. Jozephschool (jongens) 80; Marnixschool Prof. Konstammschool 0—8. Creutzberg school was vrij. Vijfde ronde: St. Jozephschool (jongens)— Marnixschool 62; St. Adelbertschool—Nij- verehiedschool 08; CreutzbergschoolClara Sternschool 71; MoerbergschoolElout v. Soeterwoudeschool 08; ir. Krijgerschool— H. Hartschool 0—8; Prof. Kohnstammschool was vrij. Zesde ronde: Elout van Soeterwoudeschool —Creutzbergschool 1—7: H. Hartschool— Moerbergschool 53: Nijverheidschoolir. Krijgerschool 80; MarnixschoolSt. Adel bertschool 17; Prof. KohnstammschoolSt. Jozephschool (jongens) 44. Claraschool was vrij. De stand is nu: gesp. gew. gel. verl. pt. v.—t. 1. Nijverheidschool 5 5 0 0 10 40— 0 2. Creutzbergschool 5 5 0 0 10 38—2 3. H. Hartschool 6 4 0 2 8 28—20 4. St. Jozephschool 6 3 2 1 8 26—22 5. St. Adelbertschool 6 4 0 2 8 26—22 6. Elout v. Soeterwoudeschool 6 2 2 2 6 27-21 7. Prof. Dr. Kohnstammschool 5 1 2 2 4 19—21 8. Clara Sternschool 5 113 3 18—22 9. Moerbergschool 5 0 2 3 2 11—29 10. ir. Krijgerschool 6 0 15 1 4—44 11. Marnixschool 5 0 0 5 0 337 Vrijdagavond worden de laatste vijf ronden Aanvoer van Dinsdag. 38 kisten tarbot, I kist heilbot, 6 kisten griet, 16 kisten tong schar en schartong, 24 kisten schol, 8 kisten schar. 2 kisten bot, 230 kisten haring, 530 kisten makreel, 170 kisten schelvis, 145 kisten wijting, 80 kisten kabeljauw en gul, 55 kisten leng, 15 kisten hake, 30 kisten wolf, 7 kisten poon, 188 kisten koolvis, 15 kisten diversen. Totaal 1560 kisten. Prijzen van Woensdag. Heilbot 3,20- 2,40, gr. tong 1,74-1,68, gr.m. tong 1,66-1,54, kl.m. tong 1,86-1,62, kl. tong I 1,64-1,56, kl. tong II 1,44-1,24, tarbot I 1,52-1,38 per 1 kg. Tarbot II 62, tongschar 61-55, kl. tongschar 33, schartong 42-27, kl. schol I 50, kl. schol II 45-21, schar 27-16, bot 27-23, v. haring 18-10,40, makreel 32-14,50, gr. schelvis 49- 35, gr.m. schelvis 47-42, kl.m. schelvis 56- 49, kl. schelvis I 55-51, kl. schelvis II 48- 27,50, wijting 28-23, gr. gul 56-50, midd. gul 48-37, kl. gul 27-25, kl. leng 42-38, ham 57- 53, kl. heek 31, kl. wolf 40, poontjes 22-18, lommen 24, kl. koolvis zw. 31-24, kl. kool- vis wit 32, kl. rode poon II 28 per 50 kg. Gr. kabeljauw 228-100, gr. koolvis zw. 65-51, gr. koolvis wit 77, gr. leng 90-85, gr. wolf 74-73 per 125 kg. Aanvoer van Woensdag. 30 kisten tong en tarbot, 5 heilbot, 13 tongschar en schar tong, 133 schol, 34 schar, 16 bot, 350 haring, 720 makreel, 195 schelvis, 150 wijting, 175 kabeljauw en gul, 15 leng, 5 ham, 15 wolf, 18 poon, 266 koolvis, 20 diversen, totaal 2250 kisten. Aanvoer op Urk. Dinsdag werd door 100 vaartuigen aangevoerd: 6964 pond kuil- paling 80-92 cent, 1062 pond lijnaal f 0,72- f 1,70 per pónd en 760 bak nest f 2,60-f 3,05 per bak van 37Vs kg. ADVERTENTIE Wij lessen uitsluitend met nieuwe wagens. Speciale lesmotor beschikbaar Gediplomeerde» instructeurs ZEEWEG 275 TEL 4333 KENNEMERLAAN 136 - TEL. 5000 IJMUIDEN KERKERINKLAAN 7 - SANTPOORT TEL. 7086 NU OOK LUXE VERHUUR Voor de belangrijke beslissingswedstrijd tussen DEM en Beverwijk die Zondagmid dag om 3 uur in het Beverwijkse Sportpark wordt gespeeld, zullen extra tribunes wor den bijgebouwd. Er komt een zittribune van 1500 toeschouwers bij. Vooraf wordt een juniorenwedstrijd ge speeld tussen een tweetal DEM-elftallen. Kapperssucces Bij de in het Krelagehuis te Haarlem ge houden steden wedstrijd voor kapperspa troons heeft de heer C. A. de Vries, Wij- kerstraatweg 77, een mooi succes geboekt. Behélve met de équipe Haarlem, waarin de heer De Vries uitkwam en een tweede prijs kreeg, werd hem de vierde persoon lijke prijs toegekend. DONDERDAG 20 MEI IJMUIDEN Thalia, 20 uur: „Zondige levens". Rex, 20 uur: „Het hemelbed". Oud-Katholieke Jeugdver. „De Fakkel dragers", 20 uur: Ned. Herv. Jeugdge- bouw, operette. VELSEN-NOORD Harmoniekapel „De Eendracht", 20 uur: gebouw Concordia, concert. VRIJDAG 21 MEI IJMUIDEN Thalia, 20 uur „Gekooide furie". Rex, 20 uur, „Achter gesloten gordijnen". Nutsbibliotheek, Heidestraat, geopend van 1921.30 uur. Velser Jazz Society, 20 uur, zaal Flora, bijeenkomst. VELSEN Raadhuis, 10.3011.30 uur, spreekuur wethouder van financiën, 1012 uur, spreekuur wethouder van Sociale Zaken. uitgespeeld en na afloop zullen de prijzen uitgereikt worden, wereldkampioen Piet Roozenburg heeft zich bereid verklaard voor de schoolkwartetten een simultaan-séance te geven. In de zevende ronde ontmoeten elkaar: de St. AdelberschoolKohnstammschool; ir. Krijgerschool—Marnixschool; Moerberg school—Nijverheidschool; Creutzbergschool H. Hartschool; Clara Sternschool Elout v. Soeterwoudeschool. De St. Jozephschool is in de zevende ronde vrij.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 15