P. HOOGEVEEN ZOON GROTE AGFA CAMERA PRIJSVRAAG Trannosan AGFA BILLY6.3 H. KNOL I „Het dagboek van een deugniet" FLAT TE HUUR Groot SLOTBAL Fa W. F. CLAUS 30 prachtige camera's Het voorjaar nadert! Slijperij „AKRA" een kantoorbediende M otorisch Wonder J. C. V. d. Wal constructeur tekenaar-constructeur jonge krachten AGFA biedi U hei ideale camera-assortiment AGFA Karat 36 f. 533,10 AGFA Super-Solinetle f. 374,45 AGFA Isoletle lil 300,30 en vele andere waardevolle AGFA camera's handige betrouwbare jongen Nette jongens en jongemannen TE KOOP: vrouwelijk personeel 523ste STAATSLOTERIJ kios 7» njit 7 STADSSCHOUWBURG DEM-Beverwijk op Zondag aanstaande Rode Kruisdienst op kampeerterrein Uitbreiding rijkspolitie Hoofdprijzen Staatsloterij Castricums raad komt bijeen mnl. of vrl. Het SCHOENMAKERSKNECHT of NOODHULP gevraagd. v.: Toneelvereniging Kunst en Vriendschap DANSSCHOOL ]OHN STOL en.... een voor de prijswinnaars Waf U heeft ie doen! DOE MEE - DOE MEE Lijdt U aan likdoorns De Trannosan Remedy van Dr. Polland helpt drievoudig: stilt onmiddellijk Uw snerpende pijn en sluit de deur voor infectie, weekt de kwelgeest los.... met wortel en al! Hij komt niet meer terug. BUSCHAUFFEURS BUSCONDUCTEURS Wat U beslist moet weten van het ideale Agfa camera-assortiment Oe Volkscredietbank van Haarlem en omliggende gemeenten helpt U DONDERDAG 20 MEI 1954 Voor beslissing in 3A In de derde klasse A van District I Is een beslissingswedstrijd nodig geworden tussen de Wijker clubs DEM en Beverwijk. De mo gelijkheid is niet uitgesloten dat het een extra halve competitie wordt tussen deze clubs en Purmersteyn, indien laatstgenoem de Zondag van KVV wint De KNVB heeft voor a.s. Zondag de wedstrijd DEMBever wijk vastgesteld op het terrein van De Ken- nemers in Beverwijk, aanvang 15 uur. Er zal worden gezorgd dat het resultaat van PurmersteynKW bekend is bij het einde van de wedstrijd DEMBeverwijk. Zou Purmersteyn een of twee punten verspeeld hebben dan wordt de wedstrijd DEM-Beverwijk, indien deze in een gelijk spel eindigt, reglementair verlengd om de kampioen aan te wijzen. Bij een overwinning van Purmersteyn is een eventuele verlenging niet nodig. Castricum Alle colonneleden van het Rode Kruis afdeling Castricum-Limmen-Uitgeest zul len het komende zomerseizoen een of meer uren dienst gaan doen in het Rode Kruis-gebouwtje op het kampeerterrein van het P.W.N. aan de Zeeweg. De diensten, ter verzorging van de door kampeerders opgelopen verwondingen, nemen Zaterdag 29 Mei een aanvang. Daar er van Maandagmorgen tot Zaterdagmor gen een verbandmeester op het terrein aan wezig is, zullen de Rode Kruismensen al leen op Zaterdag en Zondag eventuele ge wonden verzorgen. Blijkens het rooster dat de colorune-leden Woensdag is toegezonden door de admini strateur, de heer S. Reunts, zuillen ook enige colonne-leden van de afdeling Zaanstreek- Zaandam dienst doen. Evenals andere jaren zal de groep Cas tricum van de rijkspolitie in verband met het zomerseizoen worden versterkt met zeven wachtmeesters, waarvan zes bereden en een onbereden. Zij zullen dienst gaan doen in de duinen en op het strand en wel met ingang van 1 Juni Vanaf dezelfde da tum zal de wachtpost aan de ingang van het strand dagelijks weer bezet zijn. Met ingang van 15 Mei is wachtmeester J. P. Klaasse uit Amsterdam overgeplaatst naar Castricum. Van wie is die hakbijl? Aan het politiebureau, Dorpsstraat la, zijn inlichtingen te verkrijgen over de vol gende gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: hakbijl, drie meter tuinslang, auto-crick. Verloren: belastingkaart van bromfiets, koffertje met inhoud, post-chèque van 40.50. 4e klasse 8e lijst ƒ5000: 11372 2000: 6424 9675 ƒ1500: 11307 20890 ƒ1000: 5718 9845 12500 12695 15421 18 61 21016 400: 2709 3064 6930 9565 12992 13080 14004 14090 19449 20223 20789 21265 200: 1119 1328 1671 1844 2296 2669 3562 3964 4599 4695 5443 6977 7061 7716 7836 9531 10496 12207 12663 13617 14226 14560 15592 16613 16975 18634 18660 19757 20099 20755 21570 21887 De groenteveiling van Woensdag Nog steeds is het kwantum groente, waarmee de Kennemer tuinders op de Castricumse groentemarkt komen, zeer ge ring, waaraan de droogte ongetwijfeld nfet vreemd zal zijn. Ook Woensdag was het aangevoerde kwantum zeer klein. Spinazie ging, evenals Maandag, voor 8-26 cent per kilo van de kar en rabarber liet 8-18 cent per bos afdrukken. Wat prei kon voor 16 cent een koper vinden en tot slot noteer den aardbeien 81-87 cent per doosje. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN: Bernardus Petrus Maria, z. van C. J. Admiraal en C. A. van Velzen; Gerda Lubarta, d. van G. Lodewijk en T. J. Hokken; Maria Margaretha Geertruida, d. van B. Wulp en C. Vergouw; Maria Theresia Anna, d. van Th. Velzeboer en A. M. de Goede. ONDERTROUWD: A. J. Tervoort, wonen de te Castricum en A. G. Beentjes, wonen de te Castricum. GEHUWD: W. Groot en C. C. Borst, bei den wonende te Castricum. OVERLEDEN: Anna Doorn, oud 90 j.. wo nende te Amsterdam; Hendrikus Willem Boestaart, oud 85 j., wedn. van J. Dekker, wonende te Castricum; Tijmen Terpstra, oud 76 j., geh. met J. Baas wonende te Castricum. Heden overleed na een kortstondige ziekte toch nog vrij onverwacht onze lieve man, vader, be huwd- en grootvader BARTH VAN DONSELAAR in de ouderdom van 66 jaar. Uit aller naam: F. van Donselaar- van Everdingen. Santpoort, 18 Mei 1954. Hoofdstraat 134. De teraardebestelling zal laats vinden Vrijdag 21 ei a.s. om 12 u. op de Algemene Begraafplaats „De Biezen" te Santpoort M De raad van de gemeente Castricum komt Vrijdag in openbare vergadering bij een voor de behandeling van een uit 19 punten bestaande agenda. Punt 10 van de agenda is onder andere een voorstel tot het verlenen van een crediet in verband met het optreden van het Noordhollands Philharmonisch Orkest op 15 Juni in het nieuwe veilinggebouw, onder auspiciën van de kunstkring Elckerlyc en in het kader van het zomerprogramma van de VW. Voorts zal er een hoofd van de Openbare Lagere School voor Uitgebreid lager On derwijs worden benoemd. De vergadering begint om half acht. OFFICIëLE PUBLICATIE REHABILITATIEREGELING In aansluiting op de in couranten en via radio reeds gedane mededelingen omtrent de verdere uitvoering van de Indische rehabili tatieregeling door de Nederlandse regering kan thans worden bericht, dat van 24 Mei a.s. af ten behoeve van Indische oorlogs slachtoffers bij de postkantoren aanmel-, dingskaarten, vergezeld van een toelichting, verkrijgbaar zullen zijn tegen betaling van 5 cents. Tot onze droefheid over leed heden onze beste va der, behuwd- en groot vader en huisgenoot GERRIT JAN VAN WIJNGAARDEN weduwnaar van Cornelia Dijker in de ouderdom van 73 jaren. IJmuiden-Oost: G. van Wijngaarden M. W. Potters-Strang IJmuiden-O. 20 Mei 1954. Zeeweg 247. De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 24 Mei a.s. nm. 2 u. op de Alg. Begraafplaats „De Biezen" te Santpoort. Wacht niet te lang, maar laat nu reeds uw grasma chine grondig nazien en slijpen. Wij slijpen al uw tuingereedschappen snel en vakkundig. Ook het adres voor nieuwe Graa- en Snoeischaren. HAGELINGERWEG 5 Tel. 8938—K 2560 Santpoort. Op kantoor van vishandel te IJmuiden kan voor direct ge plaatst worden Typen noodzakelijk. Brieven met opgave van opleiding, talenkennis enz. onder no. 6301 aan het bureau van dit blad. WEGENS MILITAIRE DIENSTPLICHT EN STEEDS STIJGENDE MORRIS VERKOOP, VRAAGT GARAGE BRINKMANN EEN 2e MONTEUR EEN HULPMONTEUR TWEE LEERLING MONTEURS Zij, die liefhebberij en ambitie in het autovak hebben gelieve zich te melden tussen 18 en 20 uur: SMEDE- STRAAT 22, HAARLEM. Hoofdagent voor Haarlem en omgeving LEIDSEVAART 842 HAARLEM - Zeer soepele betalingsvoorwaarden. H M W modellen in «wart, rood en grijs. Luxe model met tele scoop voorvork 550— Dubbelzitmodel 625— Uit voorraad leverbaar TEL. 20719 Schoenmakerij L. FABER en ZN., Kleine Houtstraat 10. ZEER BELANGRIJKE KUNST-. ANTIEK EN MEUBILAIR VEILING TE HAARLEM van de nalatenschap van wijlen de weledelgeboren heer C. Maarschalk, oud-burgemeester van Haarlem. DE I.V. KONINKLIJKE IE0EILM0SC TLIEGTUI6EHFABRIEK FOKKEI vraagt voor haar gereed scha peon struct leb ureau a) oen b) een beiden met ervaring op dit gebied. Voor enkele met een goede technische vooropleiding (M.T.S. of daaraan gelijkwaardig) bestaat de mogelijkheid bij ons In dit vak te worden opgeleid. Eigenhandig geschreven brieven, verge zeld van recente pasfoto ie richten een de Afdeling Personeelszaken. Stkiphil-Iiii-liilifda» OP DINSDAG 25 MEI A.S. e.v.d., zal, ten ver zoeke van de Erven, door de MAKELAARS VEILINGMEESTERS in hun veilinggebouw a-d. NIEUWE GRACHT 74 te HAARLEM, aanvangende te 10 UUR, bovengenoemde belangrijke nalatenschap in veiling worden gebracht. Ter veiling zullen o.m. komen: zeer fraaie collectie Porselein, Kristal, Glas- en Aardewerk, Tin- en Koperwerk; een unique 293-delig hand geschilderd Saksisch-Porseleinen EETSERVIES; Wild-, Vis- en Oesterserviezen; grote collectie SCHILDERSTUKKEN uit de Romantische school (w.o. J. Ballavoine, H. Breukelaar, P. ten Cate, A. Eversen, G. Heerebaart, H. van Hove, J. Hulk, L. J. Kleijn, P. Kluyver, M. Koekkoek, J. Quinau, J. Rentick, H. Reijntjes, A. Schelfhout, J. Stroebei, S. Verveer, etc.) Mahonieh. Empire HERENKAMER; dito ronde Coulissen tafel; Boulle-meubel; Porselein- en Rankenkast; notenwortelh. Damesbureautje; Italiaanse Spiegels, alsmede een keur van antieke kleinmeubelen. Gelegenheid tot bezichtigen: Zaterdag 22 Mei a.s. van 10 tot 17 uur, alsmede des avonds van 19 tot 22 uur; ZONDAG d.a.v. van 10 tot 17 uur en MAANDAG d.a v. van 10 tot 12 uur. Catalogi tijdens de kijkdagen verkrijgbaar a 0.25. Inlichtingen bij bovengen, makelaars TELEFOON K 2500 13845. CONFECTIEBEDRIJF ECOBE vraagt GEROUT. STENO-TYPISTE AANKOMENDE KANTOORBEDIENDE Schriftelijke soil, aan de afd. Personeelszaken. Ged. Oude Gracht 56. Haarlem. ZONDAG 23 MEI, 8 uur „NEDERL. COMEDIE" Blijspel v. OSTROVSKY. Regie: PETER SCHAROFF m. m. v. Guus Oster, Mien Duymaer van Twist, Mimi Boesnach, Jacq Royaards, Hedda v. d. Linde, John Gobau. Paul Huf, Frans Rademakers, e.a. Prijzen: 1.tot 4.(all. inb.) Coupons geldig. Voorverkoop v. a. Vrijdag, 103 uur. Tel. na 12 uur. brengt op ZATERDAG 22 MEI a.s. in het Patronaatsgebouw voor haar donateurs en introducé's de Thriller in 3 bedrijven (Love from a Stranger) Regie: H. VAN DOKKUM. - Kapwerk: VENUS Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8.00 uur. Kaarten h f 1.10 verkrijgbaar bij de bekende adressen. ZATERDAG 22 MEI VAN 8—2 UUR IN FLORA. BEPERKT AANTAL KAARTEN uitsluitend voor LEERLINGEN en OUD-LEERLINGEN af te halen van 7—8 uur, aan de STUDIO, JULIANAKADE 6. Tel. 4733. Alle camera's compleet met tas en flitsapparaat. Het ideale AGFA camera-assortiment bestaat per Mei 1954 uit een 12-tal typen, nevenstaand afgebeeld. Het Is aan U uit te zoeken hoeveel verschillende camera's in elk van deze typen verkrijgbaar zijn. Overleg dit met Uw foto handelaar. Hij Is deskundig en heeft voor U bovendien een prachtige Agfa camerabrochure, gedateerd Mei 1954, alsmede een gratis prijs vraagformulier. Bedenk bovendien nog een aardige slagzin voor de wereldberoemde AGFA-films (U weet wel: met goud-effect). Uitslag wordt In dit blad bekend gemaakt. ISOIETTE II RECORD II Binnen 2 dagen plukt U hem als een madeliefje, Lijdf dus niet langer! Ook Uw eelt- plekken gaan weg. Doe er vanavond een Trannosan Remedy op. Doosje voor 8 toepassingen 65 cent. Trannosan Bruisend Voetbad gratis erbij. 305/11-« Fa. P. DONKERSLOOT ZN. v. d. Zwaagstraat 2, IJmuiden-Oost vraagt voor haar Veer- en Sleepdienst circa 15 jaar. Aanmelden a.s. Zaterdag tussen 2—3 uur. Wij vragen voor spoedige indiensttreding: van 1421 jaar voor diverse fabrieks-werkzaamheden. Aanmelden: dagelijks bij de portier. Indiensttreding na medische goedkeuring. 9S cacao- en chocoladefabrieken N.V„ Haarlem NOORD-ZUID-HOLL. VERVOER MAATSCH. N.V. Geplaatst kunnen worden te Haarlem: (rijbewijs B.C.D.E.) (leeftijd 21 t/m 30 jaar). Voor conducteurs bestaat de gelegenheid volgens de be staande richtlijnen opgeleid te worden voor chauffeur. Sollicitaties te richten aan de N.Z.H.V.M. N.V.. Leidse- vaart 396 te Haarlem, waarna toezending volgt van een sollicitatieformulier met toelichting. Nummerbrleven, die volgens ons oordeel niet bona fide reageren op de inhoud van advertenties, worden niet doorgezonden. Niet-af gehaaide nummer- brieven worden na 14 dagen vernietigd. Geheel of ged. leeg te aan vaarden Landhuis met c. v. Harddraverslaan; Landhuis met c.v. Hoofdstraat; Land huis J. T. Cremerlaan; Land huis Driehuizerkerkweg. Alle met garage. Herenhuis met c. v. Stationsweg. Inl. Corn. Janus en Zn., Stationsweg 81 Velsen. BREEDBAND N.V. IJ M U I D E N Bi] d« Breedband N.V. te IJmuiden kan worden geplaatst om als Contröleuse verantwoordelijk contrólewerk ten behoeve van een der eindproducten te verrichten. Leeftijd tenminste 18 jaar en niet boven 30 jaar. Allaen ongehuwden komen in aanmerking. D« werktijden zijn: Maandag t/m Vrijdag van 8 tot 17 uur. Zaterdag van 8 tot 1 2.30 uur. Sollicitaties met recente pasfoto en vermelding van leeftijd, genoten onderwijs en tot nn toe verrichte werkzaamheden onder nr HD 328 te richten aan de Sociale Afdeling, 1 Hoofdkantoor, kamer 105. SUPER-SOUNETTE KARAT 36 een populair geprijsde merkcamera, t I geschikt voor I kleurenfotografie B B met prachtige lens I VI en sluiter op sociaal-verantwoorde voorwaarden (zonder winst) CRED1ETEN voor noodzakelijke aankopen, dis U met Inééns kunt betalen; FINANCIERING van Uw Inkopen bij deelnemer» (winkeliers) aan bet Kennemer Fmancierings-Instituut; VOORSCHOTTEN op pensioenen; ADVIES om te voorkomen, dat U te zware lasten te dragen krijgt en HULP als D ln moeilijkheden bent geraast (sanering). Uw zaken worden KI. Hou denten. vertrouwelijk behandeld. Inlichtingen Ki. Houtstraat 70, Haarlem en bij de plaatselijke correspon- Platte kranten 6 ct. Boeken etc6 ct. Carton 6 ct. Bont papier 5 ct. Orig. Huish. lompen 55 t.m. 40 ct. Wederom stellen wQ een surprise beschikbaar Archieven worden vernietigd HAARLEM Bakenessergr. 45 - Tel. 11436 HOGE PRIJZEN 5000 21962 1000 3691 4670 4924 6772 12106 13700 2011S 400 4977 8474 9673 9783 13IM 13997 16947 18431 18427 19404 19667 19956 21431 200 1198 1483 2329 3977 4018 4209 4526 4571 4625 4926 4930 4958 5676 6115 7200 7678 7815 7970 8875 9398 9525 9668 9852 10920 11769 11991 15591 16b07 17294 18573 19843 19953 20470 20486 21689 21985 PRIJZEN VAN 80— 12019 104 129 198 223 328 434 435 448 516 528 560 583 647 711 834 943 18099 164 200 211 231 466 542 641 673 677 1266 344 369 383 398 442 744 786 2022 122 138 217 335 432 558 694 808 840 881 895 912 947 3072 122 132 155 254 315 323 348 461 475 584 966 979 4148 153 173 192 255 259 396 431 547 688 790 5006 021 117 243 274 291 342 401 456 564 582 626 738 780 810 817 931 967 6003 006 063 068 105 151 275 332 343 660 785 829 927 7205 208 222 313 752 762 830 842 8309 498 543 656 871 894 931 984 9097 182 266 268 422 487 518 535 643 704 752 979 10004 043 202 276 334 598 610 701 742 984 993 11099 111 218 343 469 598 651 688 699 729 841 787 14136 174 183 241 323 605 615 630 669 795 921 949 975 15012 060 335 339 377 443 579 649 698 713 875 882 962 973 983 16023 062 138 175 216 514 561 568 621 664 758 765 768 794 835 913 17031 053 118 140 240 320 537 581 589 638 672 884 900 923 960 977 18026 066 192 213 406 455 526 622 656 675 077 820 19017 044 087 089 156 306 350 478 639 750 801 864 946 963 20040 071 0S3 088 134 392 399 465 635 741 792 812 980 21011 044 259 298 507 560 600 619 681 684 703 871 893 947 NIETEN 1016 033 263 317 537 575 835 855 JOH 049 423 441 815 817 SOI3 022 275 367 570 572 796 799 4042 047 356 379 618 630 Q4ll 6039 118 306 345 484 497 703 706 6001 002 273 317 674 681 896 933 7046 057 265 275 495 502 757 759 973 986 8036 093 284 341 665 692 943 995 9021 060 373 374 648 666 840 857 10019 029 209 236 490 491 733 764 11002 003 304 325 633 657 107 111 318 334 576 616 875 900 092 144 468 470 843 886 092 093 431 433 586 656 810 825 058 059 421 476 660 677 126 132 357 367 510 549 777 891 050 123 431 480 683 716 945 971 115 132 296 309 553 559 812 838 123 125 370 387 720 736 999 075 082 380 425 718 769 858 915 039 077 316 342 509 521 804 820 051 103 331 349 666 674 121 146 393 452 456 479 643 661 6S5 936 951 962 312 344 352 654 693 701 930 972 149 153 189 438 442 466 687 693 710 854 938 983 061 132 137 494 532 534 703 738 774 153 189 194 378 387 403 577 584 624 911 917 930 129 137 140 560 575 587 728 753 762 142 163 180 319 345 390 599 643 715 843 866 872 244 251 262 504 508 535 731 741 779 995 2000 367 368 401 703 73S 755 206 211 223 478 501 526 711 714 750 139 301 330 595 597 605 834 861 901 244 263 287 414 426 453 633 674 698 983 155 216 222 599 613 632 798 815 826 231 249 263 401 434 491 730 749 753 876 880 947 141 168 524 566 786 808 090 122 477 485 784 791 927 080 084 347 361 527 535 858 913 119 Z32 388 431 680 695 252 254 264 267 634 636 653 657 846 854 879 926 150 180 215 304 505 523 579 600 798 803 820 833 136 139 156 200 385 421 437 481 577 594 660 715 914 234 267 291 293 477 539 630 631 722 780 782 803 810 842 861 868 874 876 888 956 12007 086 099 115 138 192 194 195 208 262 263 264 290 294 295 310 343 422 447 452 476 492 493 498 501 504 524 554 596 601 699 702 706 708 726 743 758 763 766 771 784 795 845 909 910 930 949 999 13043 070 084 097 156 174 184 235 286 300 301 316 347 433 436 460 464 475 483 508 521 570 635 640 652 687 710 732 766 799 811 812 818 840 872 927 963 979 14031 033 045 056 097 106 133 142 156 181 245 285 311 333 371 397 418 431 445 476 488 490 501 508 572 578 581 587 608 685 699 777 797 844 848 941 964 986 15006 071 079 089 119 137 151 230 255 302 803 318 426 501 513 549 572 622 633 6S8 690 700 718 727 734 737 741 755 780 796 797 881 885 892 943 984 999 16021 022 037 051 059 144 145 148 152 220 228 229 230 258 265 293 304 328 351 462 483 507 510 529 565 602 611 624 636 651 680 699 757 815 824 877 17033 068 070 071 073 163 170 207 222 227 231 236 251 262 269 321 322 328 363 364 425 446 469 477 518 591 596 679 775 800 848 901 932 938 987 18073 094 119 147 158 197 239 262 268 273 278 283 348 349 353 361 366 405 432 466 497 528 549 550 568 576 594 604 605 621 661 691 742 750 765 773 790 802 920 934 19002 027 051 076 086 117 278 298 336 361 364 367 369 380 414 431 445 446 498 516 552 591 711 71S 779 893 897 927 977 20015 021 081 101 113 129 164 214 221 228 239 255 281 298 319 325 376 393 446 460 522 548 564 575 588 590 593 661 663 681 696 722 763 795 801 816 839 873 905 915 930 944 989 997 998 21014 023 039 042 081 117 130 267 290 292 358 388 425 502 513 514 523 528 599 617 620 707 737 738 747 766 771 816 836 867 900 908 VERBETERING. Categorie nieten: invoegen 5788, 20184

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 3