ELASTA ENKALONKOUSEN?! Thalia Veren igi ngsvaria Velsens cultureel leven in de komende week BE VU KLEDING Bedoeinen met revolvers onder de Julianabrug K. TUSSEN Havenberichten Voor Pinksteren Extra aanbiedingen Originele Amerik. Fieldjacks f 19.75 Met Pinkster begint exploitatie van strand achter de Kruisberg uit de LJmond Wijk aan Zee 9 In IJmuidens duisternis I ANKLETS SOKKEN KINDERSCHORTJES j Schoolsportdagen besloten Beker ging naar de St. Theresiaschool Moerbergschool tweede Toonkunst ontvouwde plannen voor komend seizoen „Das Lied von der Glocke" in de Grote Kerk Watervlietkorfballers naar Den Haag Uit het WB-kamp Kennemers II-Velox II om de promotie Betrouwbaarheidsrit voor fietsers in: RAAD HEEMSKERK Medische verzorging tijdens de Pinksterdagen Een goede keus uit de betere merken geeft U t beste dat er is: ADO-GVO voor liefdadig doel „Kerkbollen"-veiling Holland I bekertournooi „Arion" geeft concert VRIJDAG 4 JUNI 1954 WANNEER IN DE NACHT om vijf voor half één de laatste trein van het station IJmuiden naar Velsen-IJmuiden Oost is geraasd, komt er elke nacht zodra hij de Julianabrug is gepasseerd een drietal mannen in actie, die al enige dagen en nachten bezig zijn de brug uit haar vergaande toestand te halen. Het drietal werkt er met de opzichter A. Kaandorp van de Nederlandse Cement Gun Compagnie dezelfde firma, die de IJmuidense watertoren in een nieuw grijs pak heeft gestoken. Overdag kan thans door een ploeg volk worden gewerkt in de zuidelijke tunnel van de Julianabrug, maar in de nacht, wanneer het spoorwegverkeer is stil gelegd en wanneer de veiligheidsman van de spoorwegen is komen vertellen, dat de stroom er af is, opent een ander ploegje mannen de aanval op de Noordelijke tunnelhelft. Over ongeveer drie maanden hopen ze met het karwei klaar te zijn* Als Bedoeinen staan ze er in de nacht bij in het metalen lampenlicht. Het boven dek van de brug is pas gereed gekomen, zodat ze voor lekkage niet hoeven te vre zen, maar de wind kan koud zijn in dit gat, waar het geducht kan tochten. Het beton van de Julianabrug was zo ver vergaan, dat het beton op de balken naar beneden kwam en soms door de tril lingen op een treinstel terecht kwam en schade aan het materieel van de N.S. ver oorzaakte. Doordat de brug aan de boven kant lek was drong het water namelijk door tot het betonijzer, dat begon te roes ten, uitzette en brokken beton afstootte. Nu nog bikken Thans zijn drie arbeiders, de heren Postma uit Amsterdam, Ras uit Utrecht en De Jong uit IJmuiden iedere nacht in de noordelijke tunnelhelft bezig met het afbikken van de oude betonlaag, soms zelfs zover, dat het betonijzer geheel vrij komt. Er zijn zeer slechte plekken bij, weet opzichter A. Kaandorp te vertellen. Wanneer de laag beton, voorzover hij nog aanwezig is, is afgebikt. komt spuiter Postma er met de zandstraal aan te pas om het dak van de tunnel geheel schoon te spuiten, zodat de nieuwe laag beton er straks houvast op kan worden gespoten. Lassers werken er ook in de nacht, want er moet een nieuw netwerk worden bevestigd, opdat het beton daarna met het betonkanon tot een dikte van anderhalf tot twee cm kan worden opgespoten. Drie maanden Op 17 Mei is de firma uit Zeist begon nen en men verwacht voor het veelomvat tende karwei twee tot drie maanden nodig te hebben. De steigers van „Stalen Hol land" uit Haarlem zijn zodanig geconstru eerd, dat ze in de nacht in de Noordelijke tunnel kunnen worden gebracht. Op die ADVERTENTIE •■■«■■■•••••■■■■•■■■■••■■■••■■■■■•■■■■■■•■■•■••a t Kent U onze Extra lang en zeer soepel f 4.35 p. p. in wit en gekleurd I SNELLIUSSTRAAT 23 ■■••■■•■•«••■•••■■••••••••li Het voor de Velsense scholieren jaarlijkse feest van de schoolsportdagen is gistermid dag omstreeks half vijf op een van de bU- velden van „Schoonenberg" weer tot een einde gekomen. De deelnemers waren haast allemaal present, toen wethou der J. C. Asehoff namens het gemeentebe stuur de prijzen uitreikte. Nadat de heer C. Peet even had gespro ken, bracht de heer Asehoff dank aan allen, die aan de sportdagen hebben meege werkt. „Het gemeentebestuur," aldus de wethouder, „heeft er veel plezier in, dat jullie je best hebt gedaan." Hij prees de kinderen voor de eerlijke en sportieve ma nier van strijd en sprak de wens uit dat deze sportiviteit ook later in het leven be waard zal mogen blijven en zal worden uitgedragen. Bij de algemene prestaties is de St. The resiaschool eerste geworden, zodat de beker in deze school een plaatsje zal krijgen. Tweede werd de Moerbergschool, derde de St. Liduinaschool, vierde de P. Vermeulen- school en vijfde de Jan Ligthartschool. De Moerbergschool eindigde bij het wan delen als eerste, de School met de Bijbel als tweede en de Jan Campertschool als derde. De Jan Ligthartschool was de winnaar bij het slagbal. Tweede was hier de St. The resiaschool en derde „Uw Koninkrijk Kome." De vierkamp leverde als eerst ge plaatste de St. Engelmundusschool op. Tweede werd de Jan Ligthartschool en derde de Theo Thijssenschool. Tenslotte werd de St. Liduinaschool eerste bij het grenswerpbal, eindigde de Clara Stern- school hier als tweede en de H. Hartschool als derde. Uitstel en afstel voor Kinheim-jeugd De voetbalvereniging „Kinheim", die ge woon is haar jaarlijkse tournooi voor ad- spiranten-elftallen van verschillende ver- nigingen om de Jac. Hout-wisselbeker op de Tweede Pinksterdag te houden, heeft deze wedstrijden wegens de terreimmoei- lijkheden moeten uitstellen tot na 15 Augustus. Minder bevredigend voor de jeugdcom missie van Kinheim is, dat zij het voorge nomen zomeruitstapje met de welpen heeft moeten afstellen. De belangstelling hiervoor was te gering, ondanks de mogelijkheid tot sparen. bokken werken de mannen tussen de zol der van de tunnel en hun wankele vloer van planken op de steigerdelen en hante ren zij de revolvers, die aangedreven wor den door samengeperste lucht. Straks komen spuiter Hein Horn en zijn broer en de gunman de twee ploegen hel pen. Horn is nu nog werkzaam bij de wa tertoren, waar men enige tegenslag heeft ondervonden bij het bepleisteren van de voet van de toren. ADVERTENTIE Het theater met de beste films VRIJDAG 8 uur. ZATERDAG 7 en 9.15 uur en ZONDAG (le Pinksterdag) 3. 7 en 9.15 uur DORIS DAY HOWARD KEEL in een film vol vaart en tempo CALAMITY 3ANE Een wervelstorm van actie en tempe rament .show, zang en dans met een nieuwe creatie van DORIS DAY MAANDAG (2e Pinksterdag) 7 en 9.15 uur. DINSDAG en WOENSDAG. 8 uur Jeff Chandler - Marilyn Maxwell in GEVANGENEN VAN HET OERWOUD Een sterk avontuurlijk verhaal van liefde en strijd op een vergeten eiland in de tropen! - IN TECHNICOLOR! MAANDAG (2e Pinksterdag) 3 uur FAMILIEVOORSTELLING STAN LAUREL OLIVER HARDY in 2X2 2 Onafgebroken lachsalvo's DONDERDAG a.s. in één voorstelling het Japanse filmwerk DE KINDEREN VAN HIROSHIMA De aangrijpende gevolgen van de atoombom-ontploffing Een aantal nieuwe woningen, zoals hierboven afgebeeld, is verrezen op Helgoland, het eiland in de Noordzee dat gedurende enige jaren na de Tweede Wereldoorlog als oefenterrein voor geallieerde bommenwerpers werd gebruikt. Hoewel de weder opbouw thans in vlot tempo wordt uitgevoerd, woont het grootste gedeelte van de vroegere eilandbewoners nog op het vasteland. Donderdagavond heeft de Maatschappij tot bevordering der toonkunst In het Witte Kruis-gebouw haar jaarvergadering ge houden. Hier werd medegedeeld dat 9 No vember in de Grote Kerk „Das Lied von der Glocke" uitgevoerd zal worden. Op 7 October zal een piano-concert gegeven worden door Theo van der Pas. Het jaarverslag van de penningmeester der afdeling de heer H. Bos, toonde een nadelig saldo van ruim driehonderd gul den aan. Het ledental was het afgelopen jaar toegenomen; het aantal jeugdleden bedraagt thans 150. Het toonkunstkoor had over het afgelopen jaar een batig saldo van f 456.32 weten te boeken. Een ge schikte candidaat voor het voorzitterschap was nog niet gevonden, zodat de heer H. Toeset besloot om voorlopig als voorzitter te blijven. Uitvoerig werd gesproken over de fi nanciële consequenties van het orkest, dat op 9 November het koor moet begeleiden. Onderhandelingen met het Noordhollands Phylharmonisch orkest zijn op niets uit gelopen en men neemt thans in overwe ging het Rotterdams Phylharmonisch Or kest uit te nodigen, dat aanmerkelijk min der gage vraagt. Tenslotte deelde de heer J. de Roos mede dat er vergevorderde plannen bestaan om een jeugdconcours te organiseren. Het ligt in de bedoeling om hierbij met de afdelingen Zaandam en Alkmaar uit te wisselen en een jury te vormen uit leden van de toonkunstscholen. Donderdag 3 Juni kwamen de ha ven IJmuiden binnen: Wappu van Kotka; Vesta, Hamburg; El- bing II, Rotterdam; Blommersdijk, Rot terdam; Memnon, Gdynia; Elsa, Hagnö; Berkelstroom. Forwev; Falcon, Londen; Robert Schelman, Hamburg; Vechtstroom, Huil; Spaarnestroom, Forwey; Glaucus, Indonesië; Argo, Ullenborg; Vancouver City, Belfast; Luna, Rotterdam; Leonard, Norfolk; Wegro, Antwerpen; Helgebo, Par; Artgryfe, Swansea. Vertrokken zijn: Leersum naar Hampton Roads; Ferocia, Londen; Hebenobel, Lon den; Harold Ootten, Immingham; Admira- lengracht, Rotterdam; Noordstad, Rotter dam; Claus, Rostok; Borelli, Rotterdam; Cordoba, Zuid-Amerika; Friedrich Engels, Konstanza; Pygmalion, West-Indië; Rijn stroom, Londen; Marieborg, Finland. ADVERTENTIE Een groot aantal leden van de korfbal vereniging „Watervliet" zal Maandag een autobusreis ondernemen naar Den Haag om deel te nemen aan de jaarlijkse A.L.O.- seriewedstrijden. De Watervlieters zullen ten-minste met twee twaalftallen in deze bekend geworden wedstrijden uitkomen tegen teams van vele andere plaatsen, die bovendien ook a-ltijd nog tot de sterkste te genstanders behoren. De zustervereniging „Aurora" in Haar lem zal op Zondag 4 Juli haar seriewed strijden houden en ook hiervoor kreeg „Watervliet" een uitnodiging. Zaterdag worden op het terrein „Roos- wijk" weer de jaarlijkse schoolkorfbalwed- strijden gehouden. De voetbalvereniging „Breesaap", die zich nu wegens haar promotie onder de derde klassers KNVB heeft geschaard, zal 24 Juni haar jaarvergadering houden. In deze bijeenkomst zullen de heren S. Leem huis, voorzitter en De Horn, die zich niet herkiesbaar stellen, aftreden. Op Zondae 20 Juni speelt WB in het kader van de jubileumfeesten op „Water vliet" een voetbalwedstrijd tegen de plaat selijke derde klasser Kinheim. Voor het Wij ker toren tournooi zal WB wedstrijden spelen op de Zondagen 15, 22 en 29 Augustus. De sportuitwisseling WB-Ede is nu de finitief vastgesteld voor de jeugd van beide clubs. Van 24 tot en met 27 Juli ko men de jeugdige bezoekers van de Veluwe naar Velsen en het tegenbezoek van WB wordt afgelegd van 7 tot en met 10 Augus tus. Voor de promotie naar de reserve eerste klasse der KNVB spelen Zondagmiddag de Kennemers 2 tegen Velox 2 in het Ge meentelijke Beverwijkse Sportpark. Bridgende „Oranjebomers" De Heemskerkse bridgeclub „De Oranje boom" heeft in het café van die naam een drive gehouden die in de volgende uitslag eindigde: Groep A: 1. Mevrouw Van der Lee-A. Beentjes, 41 pnt.; 2. Koopman-De Vries 34)4 pnt.; 3. v. d. Lee-J. Beentjes 33J4 pnt.; 4. v. d. Wel Jr.-Muyen Jr. 33 pnt.; 5 Groot-De Jong 33 pnt Groep B: 1. Mejuffrouw Stam-J. Koop man, 39V, pnt.; 2. v. d. Wel Sr.-Meyer Sr. 3814 pnt.; 3. W. Scheerman-Wentirvk 36 pnt.; 4. W. Spijker-Flentge 35 pnt.; 5. de heer en mevrouw v. d. Jagt 29 pnt. Kennemers neemt deel aan tournooi Aan een door Aicmaria-Victrix georgani seerd nederlaagtournooi zal ook De Ken nemers deelnemen. Op Zondag 13 Juni zullen Alcmaria en De Kennemers elkaar in Alkmaar ontmoeten. Aan dit tournooi nemen tevens deel: Alkmaarse Boys, Helder, Holland-ia, West- Frisia en ZFC. Jeugd-schaakkampioenschap Mid Kennemerland Voor het jeugdkampioenschap schaken Mid Kennemerland werden deze week in totaal vier partijen gespeeld: in afdeling A moest de jeugdige Van Vuuren de eer aan Boonstra laten. De uitslagen zijn: Afdeling A: C. Mastertman-L. Boonstra 10; L. Boonstra-D. van Vuuren 10. Afdeling B: J. Sixma-J. Bastelaar 10. Afdeling C: G. de Boer-H. Duisenberg, afgebroken. De K.AJ. te Heemskerk heeft een be trouwbaarheidsrit voor wielrijders gehou den waarbij het niet op snelheid aankwam maar vooral een gelijkmatig gangetje één der vereisten was. Hiernaast moesten de verkeersregels goed in acht worden genomen. Het koppel Been tjesNijman eindigde als eerste met zeven strafpunten. „Kennemerland"-renners reden competitierit De Beverwijkse rennersclub „Kenne merland" heeft deze week haar onderlinge competitiestrijd voortgezet met een klas- sementsrit. De uitslagen waren: A klasse, 66 km.: 1. Ch. de Nijs, in 1 uur 49 min.; 2. K. v. d. Sluis. B klasse, 66 km.: 1. N. Kluft in 1 uur 49 min.; 2. C. Niesten; 3. Chr. Jong; 4. M. Stuyt. C klasse, 55 km: 1. A. Dekker in 1 uur 46 min.; 2. J. Beentjes; 3. T. Bot. Junioren. 33 km.: 1. M. Komen in 1 uur; 2. F. Klardie; 3. M. Put. Onderlinge competitie van „Weenink" In afdeling één van de onderlinge com petitie van de Beverwijkse schaakclub „Weenink" zegevierde Koomen met mede werking van vrouwe Fortuna. over Ter voort, Bakker won van Reinhout. In afdeling twee en drie was geen enkele activiteit en in afdeling vier won Bekker van Belterman. De uitslagen zijn: Afdeling 1: A. Tervoort-C. Koomen 01; Ph. Ba-kker-J. Reinhout 10. Afdeling 4: J. Bekker-Ch. Eelterman 1—0. Voorts werden als onderdeel der zomer wedstrijden enige simultaan-séances ge speeld door Slings en Muyen. De Schakel zonder regisseur Dc heer P. Mienes Azn. heeft zich, door overdrukke werkzaamheden, genoodzaakt gezien als regisseur van de Castricumse toneelvereniging De Schakel af te treden. De scheidende regisseur kwam in 1946 als zodanig bij De Schakel, de vereniging, die op dat moment een kwijnend bestaan leid de. Door de uitmuntende kwaliteiten van de heer Mienes werd het spel - der leden stukken beter en binnen zeer korte tijd had De Schakel weer een naam die klonk als de bekende klok. Het bestuur van de toneelvereniging overweegt thans een beroeps-regisseur aan te stellen, doch zal hierover in een verga dering eerst de mening der leden horen. ADVERTENTIE ZEEWEG 236 - IJMUIDEN-OOST - TELEFOON 6302 Kamgaren en Tropical Costuums Voordelige Kinderjacks Joppers enz. Voorzorg- en Spaarzegels worden in betaling aangenomen Hij kan tevreden zijn over z'n werk: die hond komt zo gauw niet lot, en het hok gaat beslist een mensen leeftijd mee... dat is nu wat je noemt „extra versterkt" Ook BEVA-jongenskleding is extra versterkt op alle plaatsen, die geweld moe ten kunnen weerstaan. De vlotte broekjes wor den gemaakt van prima pool- en slijtvaste man chester of ven zuivere, Amerikaanse katoen. Net zo royaal en gemak kelijk als deze BEVA-jon genskleding zitten ook de herenshorts en... U krijgt zowel bij de jongens- als bij de herenmodellen een schriftelijk garantiebewijs. Een zomerse stemming heerste er in de raadszaal van Heemskerk toen hier Don derdagavond de vroede vaderen van deze gemeente bijeen kwamen voornamelijk om de strandexploitatie te bespreken. Burgemeester H. N i e 1 e n deelde mede, dat na lange en dikwijls moeizame onder handelingen iemand is gevonden die een gedeelte van het strand achter de Kruis berg wil pachten. De heer Vonk uit Heems kerk zal zich hiermede belasten. De gemeente stelt wat betreft de exploi tatie hoge eisen en hierdoor wordt er van de pachter een grote financiële inbreng gevraagd, aldus de voorzitter, die te ken nen gaf dat het gebruik van dit strand- gedeelte voor recreatieve doeleinden nog in een periode van opbouw verkeert en de pachter staat hier met de gemeente voor een ware pionierstaak. Aan de ene kant van de afgang naar zee komt een familiestrand en aan de andere zijUe zal gelegenheid zijn tot baden. Vóór de exploitatie-tent zal een terrasje worden gebouwd, waarop een zitje wordt ingericht. Van de afgang tot hier aan toe zal een plankier worden geleigd en kleedhokjes komen bij een verder op het strand te plaatsen zoetwater-pomp. Men streeft ernaar de zaak met Pink steren te kunnen beginnen. De heer Beentjes (K.V.P.) meende GEGEVENS voor de wekelijkse rubriek „Velsens cultureel leven in de komende week" kunnen worden ingediend bij het Agenda-bureau van de Velser Gemeen schap, Cultureel Centrum, Moerberg- plantsoen, telefoon 5743. Hier volgt de agenda voor de week van Zaterdag 5 Juni tot en met Zaterdag 12 Juni, zoals deze ons werd verstrekt door de secretaris van het Agenda-bureau. ZATERDAG 5 JUNI IJMUIDEN Velser Accordeon Ver„ 19.45 uur, jubi leumconcert in het Patronaatsgebouw. WOENSDAG 9 JUNI SANTPOORT IJmuider Harmonie. 20 uur, Burg. Rij- kenspark, openluchtconcert. IJMUIDEN Nutsbibliotheek, Heidestraat, geopend van 1921.30 uur. DONDERDAG 10 JUNI VELSEN Fanfarekorps „Wilhelmina", (van Sant poort), Park Velserbeek, 20 uur. open luchtconcert. VRIJDAG 11 JUNI IJMUIDEN Nutsbibliotheek. Heidestraat, geopend van 1921.30 uur. ZATERDAG 12 JUNI IJMUIDEN Kinderkoor „De Goede Herder", 20 uur, Ned. Herv. Jeugdgebouw, Rembrandt- laan, concert. SANTPOORT Toneelver. „Amicitia". 20 uur, open luchttheater „Jagtlust" van het Prov. Ziekenhuis, opvoering van „Driemaal is scheepsrecht". VELSEN Hoogoven Harmonie, 20 uur, Park Vel serbeek. openluchtconcert. H.B.S. Toneelver., 20 uur, zaal van de Haarlemse Kegelbond aan de Tempe liersstraat, opvoering van „Drie is te veel". BIOSCOPEN Thalia: Vrijdag 20 uur, Zaterdag 19 en 21.15 uur, Zondag 15, 19 en 21.15 uur „Calamity Jane" Maandag 15 uur „2 X 2 r 2" Maandag 19 en 21.15 uur, Dinsdag 20 uur, Woensdag 20 uur: „Ge vangenen van het oerwoed" Donder dag 20 uur „De kinderen van Hiroshi ma". Rex. Vrijdag 20 uur, Zaterdag 20 uur en Zondag 15 en 20 uur, „Zet 'm op George" Maandag 15 en 20 uur. Dinsdag 20 uur en Woensdag 20 uur „Storm over Malakka". IJMUIDEN Dokters Van de groep artsen, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Geneeskunst zijn uit sluitend in spoedgevallen van Zaterdag 1 uur tot het spreekuur van Dinsdag morgen te raadplegen de artsen: A. van Leusen, Van Tuylweg 34. tel. 4328 en P. Brouwer. Kon. Wilhelminakade 79. tele foon 4507. Voor de niet aangesloten doktoren neemt waar op Eerste Pinksterdag de arts W. v. Haselen. Leeuweriklaan 52, tel. 4290 en op Tweede Pinksterdag de arts W. A. Oepts. Zeeweg 295, tel. 4023. Apotheken Zondags- en nachtdienst wordt deze week waargenomen door Apotheek Ledeboer, Ken-nemerlaan 80. tel. 4229. Verloskundigen In spoedgevallen raadplege men tussen Zaterdagmiddag 2 uur en Maandagavond 12 uur: mej. J. Winter. Evertsenstraat 3. tel. 5259 en mevr. M. Bakker, Snellius- straat 53. tel. 5053. VELSEN-NOORD EN BEVERWIJK Dokters Van Zaterdag 12 uur tot Zondagmorgen 9 uur: J. H. M. Rolink, Duinvlietstraat 8. tel. 3745. Van Zondagmorgen tot Maandagmorgen 9 uur: M. A. de Ruiter, Dr. Schuitstraat 44, tel. 3553. Van Maandagmorgen tot 's avonds 12 uur: C. Versélewel de Witt Hamer, Vondellaan 60, tel. 3969. Verloskundigen Mejuffrouw A. Zandvoort, Bornstraat 43. Apotheken De Pinkster- en nachtdiensten worden waargenomen door apotheek A. A. Don ker, Breestraat 61, tel. 3150. SANTPOORT Dokters tn spoedgevallen is op Eerste Pinksterdag de arts D. Mansholt, Vinkenbaan 23. tel. 8320 en op Tweede Pinksterdag de arts Ph Haselager, Hoofdstraat 135, tel. 8570 te raadplegen. Apotheken Op Eerste- en Tweede Pinksterdag: Els- wout Apotheek. Bloemendaalseweg 341, Oven-een, tel. K 2500 16760 en Sant- poortse Apotheek. Bloemendaalse straat weg 145, Santpoort stat., tel. K 25608249. VELSEN Wijkverpleging Op Eerste- en Tweede Pinksterdag: voor TJmuiden-Oost en West: zr. Kuiper, Sluiseiland. tel. 4015; voor Velsen-Noord, Velsen-dorp, Driehuis en Santpoort: zr. Nap, Rembrandtlaan 5, tel. 6195. CASTRICUM Dokters Van Zaterdagmiddag 14 uur tot Dinsdag morgen 8 uur: arts H. J. v. Nievelt, Bur gemeester Lommenstraat 10. telef. 354. Wük- en kraamverpieging Van Zaterdagmiddag 14 uur tot Zondag avond 10 uur: zuster M. C. Lansman, Per- nestraat 30, telefoon 243. Van Zondagavond 10 uur tot Dinsdag morgen 8 uur: zuster A. de Reus, Geel- vinckstraat 73, telefoon 401. Apotheker P. van Ouwerkerk, Burgemeester Lom menstraat 6, telefoon 500. HEEMSKERK Dokters Beide Pinksterdagen: D. C. Smelik, Mid delweg 38 te Uitgeest, telef. K 2513 215. in deze handelwijze een onjuistheid te kun nen ontdekken,doordat de accommodatie nu reeds bijna gereed zou zijn voordat de raad hierin een besluit had genomen. Hij vroeg zich af of het uitschrijven van desnoods een spoedvergadering dit niet had kunnen voorkomen. Burgemeester N i e 1 e n erkende dat wel, maar zei dat in dit geval met grote voort varendheid te werk moest worden gegaan, daar anders dit seizoen zonder meer zou zijn verstreken. Wachthuisje bij Naco-halte In samenwerking met de Naco zal de ge meente bij de bushalte aan het Kerkplein een wachthuisje laten plaatsen, waarvoor de raad een crediet van 525 toestond. De heren Muyen (P.v.d.A.) en Ver duin (K.V.P.) pleitten in dit verband voor nog enkele van deze huisjes en de burgemeester zegde toe dat aan deze aan gelegenheid de nodige aandacht zal worden •besteed. Bakkers met vacantie Op verzoek van de Heemskerkse bakkers besloot de raad toestemming te verlenen dat deze nijvere lieden de tweede helft van Juli om de beurt hun zaken een week kun nen sluiten en het publiek zelf brood zal moeten halen. Bij hamerslag werden nog enkele agenda punten afgehandeld: aan de heren A. W. Henneman en J. Beentjes te Heemskerk werd grond verkocht voor de bouw van twee winkel-woonhuizen aan de Maerelaan. Van het bestuur van de Christelijke school was een verzoek binnengekomen tot het verlenen van een crediet voor de aan schaffing en vernieuwing van leermidde len en het onderhoud van het gebouw. Tegemoetkoming voor krotbewoners Voor gezinnen die gaan verhuizen uit een krot naar een nieuwe woning zal voor de minst-draagkrachtigen een vergoeding van de kosten worden gegeven en voor dit doel stelde de raad een bedrag van 1590 ter beschikking. ADVERTENTIE 20 stuks 75 ct 10 stuks 38 ct De Heemskerkse voetbalvereniging ADO speelt Zaterdagavond 5 Juni op eigen ter rein een vriendschappelijke wedstrijd voor een liefdadig doel tegen GVO uit Krom menie. De in het K.S.A.-gebouw te Heemskerk gehouden jaarlijkse veiling van bollen ten behoeve van de R.K. pastorie heeft ƒ1522,50 opgebracht, dat is iets meer dan verleden jaar. Gisteravond werd de wedstrijd Verroest Al Roest gespeeld voor het Holland I bekertournooi. Al Roest won met 3-1. Het programma van de V.V.V. te Wijk aan Zee wordt dit jaar geopend met een op Zaterdag 12 Juni te geven concert door het fanfarecorps „Arion".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 11