Sabena-toestel door MIG-jager beschoten boven Joegoslavië Weerbericht Radio-telegrafist gedood en twee andere Belgen gewond Londen verwacht communistisch- Chinese handelsdelegatie Haarlems Dagblad Dupont opvolger van Jacquet als minister voor Indochina Grafkamer in nieuw ontdekte pyramide blijkt ongeschonden Noodlanding met gehavend vrachtvliegtuig geslaagd Lading varkens Eden en Bidault gaan verslag uitbrengen Militaire besprekingen te Washington Duclos ziet zich de jeugd ontglippen Het woord is aan Josjida's wereldreis is uitgesteld Londen en Washington manen tot reserve 68e JAARGANG No 276 VRIJDAG 4 JUNI 1954 EDITIE 298e JAARGANG No 124 Parijse burgemeester wordt minister Stafchef Ely volgt generaal Navarre op Ontdekking van Toetankh-Amen's graf overtroffen? Onbekende pharao in een albasten sarcophaag Plan voor wereldrevolutie een Amerikaans verzinsel Nog geen resultaten in Genève Labour wil diplomatieke betrekkingen verstevigen Bidault pleit Woensdag voor het EYG-verdrag Balkanpact Handgemeen in de Rijksdag Sovjet-Unie stemt tegen verzoek van Thailand Extra treinen tijdens Pinksterdagen Weerrapport Bureaux: Kennemerlaan 186, Telef. Adm. 5437. Telef. Redactie 5389, na 5 uur: 5080 (K 2550), Meervlietstraat 80 (niet voor adv. en abonn.), Haarlem: Gr. Houtstr. 93 alle afdelingen 15295 (6 lijnen). Adv.tarieven op aanvr. bij de Admin. Directeur Hoofdredacteur: Robert Peereboom IJmuider Courant V E L S E R OPRECHTE HAARLEMSCHE COURANT Uitgave Grafische Bedrijnen Damiate N.V. Verschijnt dagelijks beh. op Zon-en Feestdagen. Abonnement p. week 50 ct., p. kwartaal 6.50, franco p. post 7.—. Losse nrs. 12 ct. Giro rekening 273107 ten name v. Haarl. Dagblad Directie: P. W. Peereboom en A. D. Huijsman WENEN (United Press) Een MIG-straaljager heeft gisteren een transportvliegtuig van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena beschoten nabij de grens tussen Oostenrijk en Joegoslavië. Als gevolg van de beschieting werd een lid van de beman ning van de Belgische C-47 gedood en werden twee andere leden gewond. Hoewel het toestel zwaar was gehavend slaagde het sierde lid van de bemanning, de tweede piloot Douglas Wilson, er in een noodlanding te maken nabij Graz*in de Britse zóne van Oostenrijk. De Brit Wilson verklaarde: „Ik weet niet wat de nationaliteit van het aanvallende toestel was, maar het was in ieder geval een straaljager. Wilson zeide dat hij verder geen verklaring kon afleggen op grond van de reglementen van zijn maatschappij. Op het hoofdkantoor van de Sabena te Brussel werd verklaard dat de om het leven gekomen radio-telegrafist Joseph Clauwaert was. De twee gewonde leden van de bemanning waren de eerste piloot Arsène de Vreese en de boordwerktuigkun dige Victor Sluyts. Beiden hadden verwon dingen aan de schouders opgelopen. Het Belgische vliegtuig was met een la ding fokvarkens op weg van Londen naar Zagreb in Joegoslavië. Twee van de var kens werden bij de beschieting gedood. Een vliegtuig van de Sabena zal naar Graz vliegen om de gewonden op te halen. De Belgische ambassadeur graaf Ferdi nand du Chastel is met een speciaal vlieg tuig uit Wenen naar Graz gevlogen om een onderzoek in te stellen. Het gehavende toestel, dat door twee granaten is getroffen, landde op het vliegveld Talerhof en wordt bewaakt door Britse militairen. In een communiqué van de Belgische ambassade werd gezegd dat het incident was gebeurd nabij Maribor in Joegoslavië, Links Arsène de Vreese, de eerste piloot, die gewond werd, rechts Victor Sluyts, de boordwerktuigkundige, die licht werd gewond. Telef oto). even ten Zuiden van de Oostenrijkse grens. Een groep autoriteiten van de Sabena is per vliegtuig uit Brussel naar Graz ver trokken om een onderzoek in te stellen. In hetzelfde toestel reisde ook de weduwe van de om het leven gekomen radio-tele grafist Clauwaerts. De 32-jarige tweede piloot, Douglas Wil son, vertelde dat één straaljager aan de aanval had deelgenomen. Hij zeide, dat toen de aanval begon, juist voorbereidingen werden getroffen voor de landing in Za greb. „Het toestel viel ons aan zonder pro vocatie. Je kunt moeilijk een straaljager provoceren met een transportvliegtuig vol varkens." De gezagvoerder werd gewond en ik nam de stuurknuppel van hem over. We verwisselden van zitplaats. Het weer was niet slecht. Er hing wat bewolking en daar stuurde ik op aan. We landden in Graz om dat dat vliegveld het dichtste bij was." Hij zeide dat de aanvallende straaljager drie maal dreigend rondom het vliegtuig had heengedraaid, alsof het het Belgische toestel wilde dwingen naar het Oosten, naar Hongarije, te vliegen. Wilson zeide niet te geloven dat hun toestel zich boven Hongarije had bevonden. We zijn van me ning dat we nergens anders zijn geweest dan in de speciale luchtzóne, die voor vluchten van Oostenrijk naar Joegoslavië is ingesteld. Hij zeide dat zij op de normale vlieghoogte, 3500 meter, hadden gevlogen Wilson zeide dat hij had gesproken met de Belgische ambassadeur in Oostenrijk. Hij verklaarde dat de directeur van de Sabena uit Brussel in Graz werd verwacht. „Het spreekt vanzelf dat ik geen verdere verklaringen kan afleggen voor zijn aan komst", zo besloot Wilson. Reuter. Op Talerhof is vernomen dat zich aan boord van het Sabena-toestel, be halve varkens, nog twintig zakken voor Joegoslavië bestemde diplomatieke post bevonden. Joegoslavische autoriteiten heb ben, toen zij van de beschieting hoorden, onverwijld een vliegtuig naar Graz gezon den om deze post op te halen. Vliegers van Talerhof, die de beschrijving hebben gehoord, welke Wilson van de aan vallende „MIG" heeft gegeven, verklaren Joseph Clauwaerts, de Belgische radiotele grafist, die gedood werd (links) en de Engelse tweede piloot van het toestel, Douglas Wilson. (Telefoto) dat hieruit zonder meer blijkt dat dit toe stel behoort tot de in Hongarije gestation- neerde Sovjet-Russische legervliegtuigen. De Sabena heeft medegedeeld dat het toestel door twee jagers van onbekende nationaliteit is beschoten. De toestellen van fotografen, die tracht ten foto's van het vliegtuig te maken, wer den in beslag genomen. Verslaggevers wer den niet tot het vliegtuig of de bemanning toegelaten. Een tweede Belgisch vliegtuig, dat met varkens op weg was naar Joegoslavië, is Donderdagmiddag veilig bij Belgrado ge land. WENEN (Reuter) Volgens het Ween- se communistische blad „Volksstimme" is het Belgische vliegtuig boven Hongaars gebied beschoten, omdat het weigerde ge hoor te geven aan een bevel om te landen. (Van onze correspondent in Parijs) De Franse premier, Joseph Laniel, heeft gisteren eindelijk een gegadigde gevonden voor de post van minister der verbonden staten. Nadat Jacquet Zondag was afge treden, zat de heer Schmittlein een paar uren op deze zetel en nu heeft gisteravond de heer Frederic Dupont, burgemeester van Parijs, daarop plaats genomen. Dupont is een der leiders van de afgescheiden Gaullistische partij en hij was een der eersten, die twee jaar geleden brak met de generaal. De regering heeft tevens een opvolger benoemd voor de opperbevelhebber in Indochina. Generaal Navarre, over wiens successen niemand erg geestdriftig kan zijn, zal worden vervangen door de huidige stafchef, Paul Ely, die op zijn beurt weer door de vroegere resident-generaal Marokko, generaal Guillaume, zal worden opgevolgd. in Ely heeft zich meer dan eens een soepel en vlot onderhandelaar, vooral in Washing ton, getoond en sommige waarnemers ach ten het daarom een gelukkig besluit dat deze generaal tevens de politieke leiding in Indochina zal worden toevertrouwd. Men is met deze regeling teruggekeerd tot de figuur, die tijdens het* bewind van maar schalk De Lattre de Tassignv is geschapen. De huidige hoge-commissaris in Saigon, Dejean, die nu Indochina gaat verlaten, zal, als pleister op de wonde, vermoedelijk een ambassade worden aangeboden. Tenslotte zal generaal Salan, naar alle waarschijnlijkheid, generaal Ely in zijn militaire taken bijstaan. Eenzelfde functie heeft generaal Salan, die deel uitmaakte van de jongste missie- Ely naar Indochina, welke de aanleiding tot al deze hervormingen is geweest, inder tijd ook naast De Lattre de Tassigny uitge oefend. Dupont, die sinds 1936 zitting heeft in de Kamer, staat aangeschreven als een des kundige voor de Indochinese kwestie. Hij was rapporteur voor Vietnam-zaken en tweemaal heeft hij studiereizen naar Indo china ondernomen. Hij heeft al aangekondigd spoedig naar Genève te vertrekken en er staat ook nog een nieuwe reis naar Indochina genoteerd. Doorvechter Politiek komt Dupont voort uit ultra rechtse kringen en over het algemeen ge- CAïRO (Reuter) De Egyptische oud heidkundige Zakaria Goneim heeft een ko ninklijke grafkamer in een nieuw ontdekte onvoltooide trappenpyramide te Sakkara, die 4700 jaar oud is, ongeschonden aange troffen. In de grafkamer bevindt zich een albasten sarcophaag van een onbekende koning, temidden van tal van voorwerpen. Volgens dr. Goneim is de ontdekking his torisch en archaeologisch belangrijker dan de ontdekking van het graf van Toetankh- Amen, omdat de vondst van veel ouder datum is. Dr. Goneim meent, dat de koning een pharao is uit de derde dynastie en een van de opvolgers van koning Zoser, de stichter van de derde dynastie en schepper van de aangrenzende voltooide, naar hem genoem de, trappenpyramide. Zijn onmiddellijke opvolger was zijn broeder Sanakht, die na een kort bewind vroegtijdig stierf. Het is niet bekend, of het pasgevonden graf dat van Sanakht is. Zijn korte regering zou de verklaring kunnen zijn voor het feit, dat de pyramide niet voltooid werd. Op 9 Maart opende dr. Goneim In aan wezigheid van de Egyptische minister van Onderwijs een verzegelde ingang, die leid de naar een gang welke afdaalde onder de voet van de pyramide. De weg naar de grafkamer was echter versperd. Al graven de vond men eerst een gewelfde ingang, vervolgens een aantal galerijen en kamers, gevuld met duizenden vazen, schalen en borden. Ook beenderen en horens van of ferdieren en papyrusrollen werden aange troffen. Dr. Goneim zeide, dat de sarcophaag in de pasgevonden grafkamer uit één stuk albast bestaat. De grafkamer, die 40 meter onder de oppervlakte van de woestijn ligt, is in rotsgesteente uitgehouwen. Dr. Go neim denkt de sarcophaag spoedig te ope nen en twijfelt er niet aan, dat hij de mum mie van een koning er in zal aantreffen, alsmede attributen, van goud en edelste nen vervaardigd. Tachtig arbeiders zijn begonnen met het opruimen van puin in het hart van de 4700 jaar oude pyramide 25 km ten Zuidoosten van Cairo, ter voorbereiding van de ope ning van de sarcophaag, die „glinstert als goud". Er zijn reeds 120 voorraadkamers en vertrekken met graven en offerranden gevonden. looft men niet dat de nieuwe minister zeer voor het directe overleg met de Vietminh- rebellen is geporteerd. Hij zal er vermoe delijk meer voor voelen de strijd zo lang mogelijk tot het uiterste voort te zetten. De stromingen, die in de regering aan dringen op een spoedig bestand, waarvan ook Dupont's voorganger, Jacquet, een overtuigd voorstander was, zijn nu zeker verzwakt en de volgende week zal wel blijken of het parlement met de politieke heroriëntering ten aanzien van Indochina, die van deze benoeming vermoedelijk het gevolg zal worden, accoord zal willen gaan. „Pravda" contra Knowland LONDEN (United Press) De „Praw- da", aldus een bericht van radio-Moskou, heeft in Washington door senator Know land onthulde plannen voor verovering van de wereld door de communistische landen tegen 1973 betiteld als „een Ame rikaanse vervalsing" die er op was ge richt afbreuk te doen aan de conferentie te Genève. De „Prawda" noemt de stuk ken die Knowland heeft overlegd „provo cerende rapporten uit Amerikaanse bron" waarmede wordt beoogd „het herstel van de vrede in Azië te voorkomen". Degenen die ze hebben bedacht, aldus de „Prawda", zijn bezig aan „nieuwe ver zinsels waarmee zij beogen een normale ontwikkeling van internationale onder handelingen te verhinderen en een scha duw over Genève te werpen". „Het memorandum", aldus de „Prawda", „is voorgelegd aan het Congres door Know land, de leider van de republikeinse fractie in de Senaat, wiens contacten met Tsjang Kai Tsjek en diens kliek overal bekend zijn". LONDEN Reuter/A.F.P.) De Chinese premier en minister van Buitenlandse Za ken, Tsjoe En Lai. heeft in een gesprek in Genève met het Britse Labour-parlements- lid Harold Wilson laten doorschemeren, dat, als de Geneefse conferentie wel tot een be stand in Indochina, doch niet tot een poli tieke regeling in Korea zou leiden, „de vrede in Azië toch gehandhaafd zou kun nen blijven, mits de Amerikaanse inmen ging niet versterkt zou worden." Eden, de Britse minister van Buitenland se Zaken, en zijn Franse ambtgenoot, Bidault, zullen de volgende week naar de hoofdsteden van hun landen terugkeren om hun regeringen verslag uit te brengen over de Indochinese vredesonderhandelingen te Genève, aldus is van gewoonlijk betrouw bare zijde medegedeeld. Eden zou enkele dagen in Londen blijven. Het is nog niet bekend hoe lang Bidault in Parijs zal blijven. Eden heeft er bij Bidault en de Ameri kaanse afgevaardigde Bedell Smith op aan gedrongen een neutrale bestandscommissie samen te stellen uit de Colombo-staten, al dus werd vernomen. Dit zijn India, Paki stan, Ceylon, Birma en Indonesië, die heb ben aangedrongen op een staken van het vuren in Indochina. Naar verluidt zijn de Verenigde Staten bereid een dergelijke commissie te aanvaarden, maar willen de F.-ansen liever, dat andere landen, waar onder Europese, in een dergelijke commis sie zitting hebben. Men zeide te Genève, dat de afgevaar digden van de negen landen gisteren, op de tweede dag van de besprekingen over het toezicht op de naleving van een bestand geen resultaten hebben bereikt. Er is be sloten Dinsdag een voltallige vergadering óver Indochina te houden. Tsjoe En Lai verklaarde gisteren, dat pogingen om de UNO te betrekken in het probleem van het herstel van de vrede de conferentie zullen doen mislukken. De Ge neefse conferentie heeft niets met de UNO te maken, aldus zeide Tsjoe, toen hij een voorstel van Vietnam verwierp. Ook heeft, aldus werd in conferentiekringen ver nomen, de plaatsvervangende eerste-minis- ter van de Vietminh, Pham Van Dong, de UNO heftig aangevallen. Vertegenwoordigers van het opperbevel van de Franse Unie en dat van de Vietminh hebben Donderdag voor de tweede maal gesproken over een eventueel bestand in Indochina. WASHINGTON (A.F.P.) Donderdag zijn in het Pentagon te Washington de mili taire besprekingen begonnen over de ver dediging van Zuid-Oost-Azië, waaraan wordt deelgenomen door de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Australië en Nieuw-Zeeland, die worden vertegenwoor digd door hun militaire leiders. In een communiqué is verklaard, dat later „uitgebreidere" militaire besprekingen, waaraan behalve de genoemde vijf mogendheden ook landen van Zuid-Oost- Azië deelnemen, zouden kunnen plaats vinden. Het communiqué luidt: „De militaire vertegenwoordigers van Australië, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en het Verenigd Konink rijk zijn Donderdagochtend in het Pentagon bijeengekomen om veiligheidsvraagstukken van gemeenschappelijk belang in het g.>- bied van Zuid-Oost-Azië te bespreken. Hoewel deze besprekingen voor de deel nemende landen geen enkele verplichting meebrengen, zullen zij niet slechts nuttig zijn voor de vertegenwoordigde landen, doch ook voor andere landen van het be trokken gebied, met het oog op besprekin gen, die later zouden kunnen worden ge voerd op breder basis." Volgens waarnemers zal het overleg acht tot tien dagen duren. (Reuter) Naar verluidt zou een van de agendapunten waarschijnlijk het vraagstuk van de opleiding van Vietnamese, Cam bodjaanse en Laotiaanse troepen zijn. Ver wacht wordt dat plannen, om de Verenigde Staten te laten deelnemen aan de opleiding van een Indochinees leger, bestudeerd zul len worden. Voor het begin van de conferentie had den de Verenigde Staten, Frankrijk en Vietnam besprekingen gevoerd over deel neming van Amerika aan het opleiden van inheemse troepen, iets waartegen Frankrijk zich tot dusver verzet heeft. Doch door de val van Dien Bien Phoe en het verlies van duizenden goedgeoefende manschappen zijn de Franse militaire leiders er toe ge bracht, Amerikaanse hulp bij de militaire opleiding opnieuw in overweging te nemen. In Indochina bevindt zich een Ameri kaanse militaire adviesgroep onder leiding van generaal O'Daniel. Zij is echter nog niet bij de opleiding ingeschakeld. DIT NUMMclR BESTAAT UIT TWAALF PAGINA'S LONDEN (Reuter). De directeur van de federatie van Britse industrieën, Peter Tennant, heeft medegedeeld, dat binnen enkele weken een handelsdelegatie van communistisch China te Londen wordt verwacht om met vertegenwoordigers van de Britse industrie besprekingen te voe ren. Tennant heeft onlangs de Engelse belanghebbenden vertegenwoordigd bij de handelsbesprekingen met Chinese verte genwoordigers te Genève. Sir Norman Kipping, de directeur-gene raal van de federatie, deelde mede, dat de Chinezen grote belangstelling toonden voor een aantal producten, welke niet op de lijst van goederen voorkomen, waarin de handel is toegestaan. Zij aanvaardden het verbod van de UNO op de verzending van strategische goederen als een voldongen PARIJS (Reuter) De Franse commu nistische leider Jacques Duclos heeft te Parijs verklaard, dat het zijn partij niet gelukt de Franse jeugd in haar gelederen op te nemen. Duclos sprak op de openings zitting van een partij-congres. Een onlangs ingesteld onderzoek had aangetoond, dat van de 105.776 partijleden er slechts 11.000 jonger zijn dan 25 jaar Verder zeide de communistische leider, dat de partij haar „Volksfront"-taktiek zal voortzetten. De oprichting van „een ver enigd front van de arbeidersklasse en een unie van de nationale democratische krachten" is, aldus Duclos, de beslissende kwestie van het ogenblik. De opening werd ondermeer bijgewoond door de zieke partijleider Maurice Tho- rez, de atoomgeleerde Joliot-Curie en dich ter Louis Aragon. Duclos drong er bij partijleiders op aan de tekortkomingen in de partij weg te iemen. Er was volgens hem meer critiek en zelf-critiek nodig. feit en toonden belangstelling voor de ver groting van de handel van communistisch China met Groot-Brittannië alleen in ge oorloofde handelsproducten. Communistisch China heeft eindelijk twee jaren nadat de eerste verzoeken daar toe werden gedaan er in toegestemd medewerking te verlenen aan Engelse fir ma's bij de liquidatie van haar bedrijven in China. Ook zijn een 12-tal aanvragen voor uitreis-visa voor Engelse zakenlieden, die het land wilden verlaten, ingewilligd. De Chinese onder-minister van Handel heeft beide besluiten ter kennis gebracht van de Engelse delegatie in Genève. Premier Churchill heeft in het Lager huis verklaard, dat de kwestie van diplo matieke betrekkingen met communistisch China netelig was en dat de minister van Buitenlandse Zaken, Eden, in de eerste plaats moest oordelen over een nieuwe be leidsverklaring. De vroegere Labour-minis ter van Defensie Shinwell had gevraagd of het de moeite waard zou zijn deze kwes tie weer met China op te nemen, daar in 1950 de laatste officiële Britse mededeling over het aanknopen van volledige diplo matieke betrekkingen aan China was ge zonden. Groot-Brittannië wordt in Peking door een zaakgelastigde vertegenwoordigd, sinds in Januari 1950 besloten was de Chinese communistische regering te erken nen. Onderhandelingen over de vestiging van ambassades in beide landen hebben geen resultaat'opgeleverd. PARIJS (AFP) De Franse minister van Buitenlandse Zaken Bidault zal Woensdag voor de commissie voor buiten landse aangelegenheden der Franse Na tionale Vergadering verschijnen voor het afleggen van een verklaring over de E.V.G. Direct daarna zal de commissie stemmen over de vraag, of de volksvertegenwoor diging aanvaarding van het verdrag al dan niet moet worden aanbevolen. De commissie wil speciaal inlichtingen hebben over het stadium, waarin het Saar-vraagstuk zich bevindt. Een dorado voor kleine meisjes is de markt in de Rakaczistraat te Boedapest, u>aar allerlei soorten poppen in vele prijzen te koop worden aangeboden door vrouwen, die meestal van buiten de stad komen. De poppen, die veelal producten van huisvlijt zijn, dragen feestcostutims zoals zij in vele streken van Hongarije op hoogtijdagen nog worden gedragen. Lichtenberg Hoe groter iemand is, hoe meer te laken als hij fouten van anderen rondvertelt, die hij zelf zeer we' kent. Als God de verborgenheden der mensen bekend maakte zou de wereld niet kunnen bestaan. TOKIO (Reuter/A.F.P.) Premier Josjida van Japan heeft zijn buitenlandse reis voor bepaalde tijd moeten uitstellen als gevolg van de vertraging, die het wets ontwerp tot reorganisatie van de politie in het parlement ondervindt. Leiders van zijn liberale partij hebben namelijk besloten de zitting van de Rijksdag, die reeds driemaal is verlengd, opnieuw twee dagen te verlen gen. Deze verlenging zou het parlement in staat moeten stellen een omstreden wet, welke de na de oorlog ingevoerde decen tralisatie bij de politie opheft, aan te ne men. De Japanse senaat verzet zich tegen het wetsontwerp, dat de regering aangeno men wil hebben voor de premier op reis gaat. In de Rijksdag is te middernacht een ware veldslag geleverd. Toen de laatste minuten van de parlementaire zitting ver- j streken zou de voorzitter het debat openen over een verlenging van de zittingsduur. De socialisten bezetten de zetel van de voorzitter waarop leden van de liberale regeringspartij en zaalwachters de zetel poogden vrij te maken. Er ontstond een handgemeen. Er werd gesmeten, geslagen, geschopt en geworsteld. Zelfs vrouwelijke afgevaardigden mengden zich in de strijd. Toen de door de voorzitter ontboden poli tie, 200 man sterk, ten tonele verscheen, keerden de leden der oppositie zich met de blote vuist tegen haar. De politie had op dracht gekregen geen revolvers en gummi stokken mee te nemen. Zij vormde een cordon tegen de aanvallers. Na een gevecht van 20 minuten was de vergaderzaal ontruimd. Volgens de eerste berichten zijn 24 agenten en 30 zaalwach ters gewond geraakt alsook twee politici. De voorzitter van de Kamer, Tsoetsoemi, heeft gevraagd om arrestatie van de per sonen, die verantwoordelijk zijn voor het tumult. ATHENE (Reuter) Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben geadviseerd „voorzichtigheid" te betrachten bij pogin gen om te komen tot een militair bondge nootschap tussen Griekenland, Joegoslavië en Turkije, aangezien een dergelijk verdrag mogelijk „nadelige invloed" zou kunnen hebben op het Italiaans-Joegoslavisch ge schil over Triëst, aldus heeft een woord voerder van het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard. Tijdens het huidige bezoek van president Tito van Joegoslavië aan Griekenland zul len besprekingen over uitbreiding van het 16 maanden geleden gesloten vriendschaps verdrag tussen de drie landen worden ge voerd. De woordvoerder zei, dat het Brits-Ame rikaans advies veertien dagen geleden was gegeven. Hij voegde hier echter aan toe, dat volgens Griekenland het Balkanpact geen invloed zou hebben op het geschil over Triëst. Hij legde er overigens de na druk op, dat men over de hoofdzaken van het pact reeds overeenstemming had be reikt en dat de ondertekening van het ver drag „slechts een kwestie van procedure en gelegenheid" was. (United Press) Betrouwbare kringen zeggen dat is besloten tussen 7 en 15 Juli een ministersconferentie van het Balkan pact te houden in Belgrado. Parallel met de militaire besprekingen lopen besprekingen tussen beide landen over nauwere economische samenwerking. De Joegoslavische deskundigen hebben tijdens die besprekingen een plan voor nauwe samenwerking ingediend dat naar het voorbeeld van de Kolen- en Staalge meenschap verdere economische ontwikke ling van beide landen beoogt onder uitslui ting van concurrentiestrijd, die beide lan den zou schaden. NEW YORK (Reuter-AFP) De Sovjet delegatie heeft in de Veiligheidsraad der UNO verkaard tegen een voorstel te zullen stemmen om het verzoek van Thailand voor het zenden van waarnemers naar zijn grenzen, die het (door communisten) be dreigd acht, op de agenda te vermelden. De uitslag van de stemming was tien voor en één (de Sovjet-Unie) tegen. Daar het recht van veto niet van toe passing is bij procedure-zaken, zal het Thailandse verzoek op de raadsagenda worden vermeld. De Nederlandse Spoorwegen zullen tij dens het Pinksterweekeinde op de hoofd lijnen naar het Noorden, Oosten en Zuiden en op enige lijnen in het Westen des lands extra treinen laten rijden. De dienstrege ling van een aantal dezer treinen is reeds in het spoorboekje opgenomen, de overige rijden als voor- en volgtreinen kort voor en na treinen van de gewone dienstregeling. Alleen ster ED (van hedenmorgen 7 uur) weers- toestand cf c ca Sr 65 zS Stockholm zwaar bew O 7 17 0 Oslo licht bew. NNO 1 20 0 Kopenhagen licht bew. ZO 6 19 0 Amsterdam onbewolkt ONO 5 19 0 Londen zwaar Dew NNO 2 16 0 Luxemburg licht bew. NO 8 20 0 Parijs geheel Dew N 4 21 0 Bordeaux mist windstil 21 5 Grenoble regen WNW 2 19 3 Nice zwaar bew ZZO 2 21 6 Genève regen NW 1 21 i Zürich nevel NNO 3 22 0 Locarno regen windstil 19 7 Berlijn onbewolkt ONO 5 22 0 Frankfort nevel NO 6 21 0,1 München zwaar bew ONO 4 21 - Wenen regen ONO 2 21 0,1 Innsbruck regen windstil 24 0,3 Rome zwaar bew ZZO 2 29 0,2 Ajaccio wolkbreuk zw 4 24 16 Mallorca onbewolkt wzw 2 23 2 Neerslag laatste 24 uur ZONNIG Verwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. in De Bilt. geldig van Vrij dagavond tot Zaterdagavond, opge maakt om 10 uur: Heldere nacht. Morgen overdag droog en zonnig weer. Matige wind in hoofd zaak tussen Noord-Oost en Oost. Vrij warm. 5 Juni i Zon op 4.23 uur. onder 20.53 uur. Maan op 9.04 uur. onder Maanstanden 8 Juni 10.13 uur: Eerste kwartier 16 Juni 13.06 uur: Volle maan 23 Juni 20.46 uur: Laatste kwartier) 30 Juni 13.26 uur: Nieuwe maan Hoog en laag water in IJmuiden Vrijdag 4 Juni Hoog water 5 45 en 18.14 uur. Laag water: 1.24 en 13.48 uur Zaterdag 5 Juni Hoog water: 6.33 en 19.02 uur. Laag water: 2.09 en 14.30 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 1