Voor alle mensen waar dan ook" Zeer kleine meerderheid in de S.E.R. is ervoor in één woord..bést! PANDA EN DE MEESTER-ZAKENMAN Wereldnieuws Wm 2 Kinderbijslag zelfstandigen Eventuele voorziening dient op verzekeringsbasis te geschieden De radio geeft Zaterdag Minister schorst twee bepalingen Rede van Frank Buchman UIT ANDERE BLADEN Vaarwel, zondebok ZocU ió liet zo VRIJDAG 4 JUNI 1954 Ged. Staten ontslaan lid van polderbestuur 'n TIP VAN BOOTZ 't SILVER STOEPKE Melksanering Normale concurrentie- mogelijkheid hersteld Mount EVEREST het toppunt der aarde EVEREST sigaretten het toppunt van kwaliteit 99 r ZIJLSTR.56 Twee Britse planters op Malakka gedood ENMODE Sportcolberts eri Pantalons Kerkelijk Nieuws Scherpen van de nagels De Sociaal Economische Raad heeft zich zij het met geringe meerderheid op het standpunt gesteld, dat er een wettelijke kinderbijslagvoorziening ten behoeve van alle zelfstandigen en overige niet-loontrekkenden dient tot stand te komen. Een zeer aanzienlijke minderheid, die nagenoeg de helft van de raad uitmaakt, kan zich echter niet verenigen met een kinderbijslagvoorziening ten behoeve van alle niet-loontrek kenden. Een deel van deze minderheid is van oordeel, dat alleen voor de lagere in komensklassen een grond voor verplichte kinderbijslagverzekering kan worden ge vonden. Een ander deel staat afwijzend tegenover elke voorziening ten behoeve van alle, dan wel enige groep van niet-loontrekkenden. Dit blijkt uit het advies, dat de S.E.R. aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft uitgebracht. De raad heeft zich afgevraagd, of de door de meerderheid wenselijk geachte voorziening ten behoeve van alle niet- loontrekkenden zou dienen te worden ge troffen in de vorm van een afzonderlijke regeling, dan wel of zij een algemene, het gehele Nederlandse volk omvattende voor ziening zou moeten zijn. Ook op dit punt liepen de meningen uit een. Een meerderheid achtte een afzon derlijke regeling wenselijk, een aanzien lijke minderheid sprak zich uit ten gun ste van een algemene voorziening. Eenstemmig bestond in de S.E.R. de op vatting dat een eventuele voorziening op verzekeringsbasis dient plaats te vinden en dat in het algemeen de rechthebben den als collectiviteit de benodigde midde len bijeen dienen te brengen. De premie heffing en -inning dienen te worden ge combineerd met die, welke ten behoeve van de wettelijke ouderdomsverzekering zijn voorgesteld. Ook ten aanzien van de verstrekking der uitkeringen was de raad van mening, dat aansluiting dient te worden gezocht bij het systeem, zoals dit door de raad ten aanzien van de ouderdomsverzekering is aanvaard. In aanmerking nemend, dat de uitke ring aan het eerste en tweede kind der loontrekkenden een gevolg is van de na de tweede wereldoorlog gevolgde loon politiek, was de raad voorts van oordeel, dat de kinderbijslag ten behoeve van de niet-loontrekkenden van het derde kind af dient te worden verstrekt. De raad meent dat de uitkeringen ten behoeve van de niet-loontrekkenden ge lijk dienen te zijn aan die, welke ten be hoeve van het derde kind en volgende kinderen der loontrekkenden worden ver strekt. De raad was verder van oordeel, dat het om practische en psychologische redenen ADVERTENTIE aanbeveling verdient de invoering van de kinderbijslagverzekering te doen samen vallen met die van de wettelijke ouder domsverzekering. Indien gecombineerde invoering tot uitstel zou leiden, mag ech ter de invoering van de wettelijke ouder domsverzekering niet worden vertraagd. De raad achtte onder de huidige om standigheden de sociaal-economische en privaat-economische gevolgen van een gecombineerde invoering der kinderbij slag- en ouderdomsverzekering aanvaard baar. Gedeputeerde Staten van Noordholland hebben een bestuurslid van de Noordschar- wouderpolder, de heer J. H.. op grond van plichtsverzuim ontslagen, omdat de heer H. als bestuurslid geweigerd heeft uitvoe ring te geven aan een besluit, dat door de stemgerechtigde ingelanden was genomen. Dit besluit betreft de verkoop van een per ceel grond en water in de Noordscharwou- derpolder aan de provincie Noordholland voor verbetering van de provinciale drukke verkeersweg ter plaatse. De heer H. is tegen dit ontslag by de Kroon in beroep gegaan. ADVERTENTIE De Hollandse Nieuwe ls weer binnen. De tocht naar de maag gaat beginnen. Men spoelt hem dan door, Neem Tip van Bootz daar eens voor: Dan glljdt-ie nóg beter naar binnen Inz. Heer H. v. d H., Den Haag ontv. X XL Tip en Lfl. Bootz' Oude Genever TWÜ IAAK VERZEKERD TEGEN VERLIES EN DIEFSTAL GROTE HOUTSTRAAT 49 HAARLEM - TELEFOON 20049 HILVERSUM I, 402 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Gewijde muziek. 7.45 Gebed. 8.00 Nieuws. 8.20 Platen. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.40 Platen. 10.00 Voor de kleu ters. 10.15 Amusementsmuziek. 10.32 Platen. 11.00 Voor de zieken. 11.45 Platen. 12.03 Pla ten 12.30 Land- en tuinbouwmededelingen. 12.33 Platen. 13.00 Nieuws. 13.20 Amusements orkest. 14.00 Boekbespreking. 14.10 Platen. 14.40 Orkestconcert. 15.00 Kroniek voor let teren en kunsten. 15.40 Klein koor. 16.00 Me- tropole-orkest. 16.30 De schoonheid van het Gregoriaans. 17.00 Voor de jeugd. 18.15 Jour nalistiek weekoverzicht. 18.25 Lichte muziek. 18.45 Buitenlandse correspondenties. 19.00 Nieuws. 19.10 Platen. 19.20 Van het Binnen hof. 19.30 Platen. 20.30 Lichtbaken. 20.50 Pla ten. 21.00 Gevarieerd programma. 21.50 Ac tualiteiten. 22.00 Platen. 22.30 Wij luiden de Zondag in. Aansluitend: Gebed. 23.00 Nieuws. 23.15 Nieuws in Esperanto. 23.22—24.00 Ka merorkest en soliste. HILVERSUM II. 298 M. 7.00 Nieuws. 7.15 Gymnastiek. 7.33 Platen. 8.00 Nieuws. 8.18 Platen. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Platen. 19.05 Morgenwij ding. 10.20 Voor de arbeiders in de continu bedrijven. 11.30 Oude muziek. 12.00 Platen. 12.30 Land- en tuinbouwmededelingen. 12.33 Platen. 13.00 Nieuws. 13.20 Hammond-orgel spel. (Intermezzo: Verkeersflitsen). 13.45 Sportpraatje. 14.00 Platen. 14.25 Drents pro gramma. 14.50 Dansmuziek. 15.15 Gevarieerd programma. 16.10 Kamerorkest en solist. 17.00 Radioweekjoumaal. 17.30 Dansmuziek. 18.00 Nieuws. 18.20 Platen. 18.30 Invasie in Nor- mandië, klankbeeld. 19.00 Artistieke staal kaart. 19.30 Passepartout, causerie. 19.30 Het Boek Handelingen, causerie. 20.00 Nieuws. 20.05 Platen. 20.20 Dag van het Vrije Lied. 21.00 Cabaret. 21.45 Socialistisch commen taar. 22.00 Amusementsmuziek. 22.30 Een Rubens op drift, hoorspel. 23.00 Nieuws. 23.15 Uitslag prijsvraag. 23.2024.00 Platen. TELEVISIE (NTS - Gezamenlijk programma) 20.15—21.00 Programma gewijd aan de Europese TV-uitwisseling. BRUSSEL, 324 M. 11.45 Platen. 12.30 Weerbericht. 12.34 Pla ten. 13.00 Nieuws. 13.15 Radio Almanak. 14.30 Platen. 15.15 Platen. 15.45 Accordeonmuziek. 16.00 Platen. 16.15 Accordeonmuziek. 16.30 Platen. 16.45 Engelse les. 17.00 Nieuws. 17.10 Platen. 17.15 Liturg, gezangen. 13.70 Viola d' amore en orgel. 18.30 Platen. 19.00 Nieuws. 19.40 Platen. 19.45 Omroep-Ommeganck. 21.15 Volkszang. 22.00 Nieuws. 22.15 Verzoek programma. 23.00 Nieuws. 23.05 Dansmuziek. 23.4024.00 Zigeunermuziek. BBC 22.00—22.30 Nieuws. Spiegel van de week. Sportjournaal. (Op 224 en 75 m.). In de Staatscourant is een beschikking opgenomen van de minister van Economi sche Zaken, waarbij een tweetal bepalin gen worden geschorst, die in vele melk- saneringsovereenkomsten voorkomen. Geschorst is de bepaling dat wanneer melkslijters gedurende een bepaalde pe riode meer hebben verkocht dan een te voren voor hen vastgestelde hoeveelheid, zij een deel van hun verdienste moeten af staan aan hun organisatie, of, door middel van een tussenpersoon, aan die slijters, die in die periode minder hebben verkocht dan de tevoren voor hen bepaalde hoeveel heid. Ook is de bepaling geschorst dat de melkfabriek zich verplicht niet aan slijters te leveren, die niet bij de saneringsrege ling zijn aangesloten en de slijters zich ver plichten uitsluitend melk van die ene fa briek te betrekken. Deze schorsing treft dus niet de sector- of wijkindelingen, waar de mogelijkheid blijft bestaan in bepaalde gebieden, waar dit nodig mocht blijken, ook de op dit punt getroffen regelingen of de saneringsrege lingen in haar geheel te schorsen. De betekenis van deze schorsing is, dat partijen, die een saneringscontract gete kend hebben, zich van de thans geschorste bepalingen in die contracten ontslagen kun nen achten. Hiermee wordt beoogd de thans door deze bepalingen ernstig belem merde normale concurrentie weer de ge legenheid te geven zich te ontplooien. De minister voor Publiekrechtelijke Be drijfsorganisatie heeft in overleg met zijn ambtgenoten van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening aan de Commissie-Bedrijfsregelin gen verzocht na te gaan of er aanleiding bestaat, op grond van het Kartelbesluit op te treden tegen de thans geschorste bepa lingen en tegen die betreffende sector- of wijkindelingen en prijzen en winstmarges. ADVERTENTIE (8839 meter hoog) in ceUophaan verpakt 85 ot. VERKOOP VOOR NtOERLAND: NV. AlVANA, OEN HAAG Dr. F. N. D. Buchman, de grondlegger van Morele Herbewapening viert vandaag zijn 76e verjaardag. Hij sprak ter gelegen heid daarvan een rede onder bovenstaande titel uit voor de Amerikaanse zenders van het Columbia Broadcasting System, die in Nederlandse vertaling over Hilversum II werd uitgezonden. Een korte samenvatting van deze toespraak volgt hieronder. De tekst van deze toespraak werd ge schreven in Marokko, van oudsher een krijgshaftig iand. Zoals geheel Afrika te genwoordig, ziet het zich geplaatst tegen over de problemen van een nieuw tijdperk en stelt het de staatsmanswijsheid op een zware proef. Is er een oplossing voor ver deeldheid? Zes maanden geleden bracht een char ter-vliegtuig een groep van zestig mensen uit Europa naar Centraal Afrika. Onder hen bevonden zich een Engels admiraal, een oud-gouverneur van Khartoem, een kolonel van een beroemd Schots elite-regi ment, een vroegere communist uit Duits land, een markies van Schotland en een Marxist uit Frankrijk, allen verenigd in deze, een oplossing brengende groep van Morele Herbewapening. Bij hen voegden zich anderen uit vele delen van Afrika om aan een geheel werelddeel dit program te brengen. Met brandende overtuiging en met een plan trekken zij van land tot land. Een historische gebeurtenis in Kaapstad, door de „Cape Times" samengevat in de pakkende kop: „Blank en Zwart op één podium, dat van Morele Herbewapening." Dan volgt een verslag vap een bijeenkomst, waar meer dan 2000 personen de stadsge hoorzaal, gangpaden en vestibules incluis, tot berstens toe vulden. Natal onderging dezelfde schok. Ook daar was de stadsgehoorzaal overvol met 2000 toehoorders, voor het eerst niet gescheiden naar rassen. Het onderwerp van de avond was: „Durban, lichtbaken voor de eenheid van Afrika." De grote Indiase gemeenschap van Dur ban nodigde de groep uit, naar het door Gandhi gestichte Gemeenschapscentrum te Phoenix te komen en het te zijner nage dachtenis opgerichte gebouw te bezoeken. De secretaris van het Indiase Cultureel Genootschap verklaarde in zijn officieel dankwoord: „Wij hebben aan ons gebouw de naam van Mahatma Gandhi gegeven. Maar gij hebt zijn idealen gegrift in uw hart en in uw leven". In alle delen van Afrika vindt deze boodschap weerklank. Nigeria, dat zich tot zelfbestuur voorbereidt, wendt zich tot Morele Herbewapening. In een uitnodiging, ADVERTENTIE KEML^Rdona- HET ADRES VOOR GOEDE RADIO ondertekend door een aantal vooraanstaan de personen, waaronder vier ministers, staat: „Wij doen dit in het besef, dat een zich zelf besturend Nigeria moet worden opgebouwd op een stevige morele grond slag. Wij zijn overtuigd, dat Morele Her bewapening, door haar verrichtingen in Europa, Azië en andere werelddelen, ons volk en ons land de morele omwenteling kan brengen, die de onmisbare voorwaarde is voor voortbestaan in een wereld van conflicten en van chaos." „Nigeria heeft het allerbeste nodig", gaat de uitnodiging verder, „en daarom geloven wij in een wereldomspannende macht als die van Morele Herbewapening, welke uit gaat boven partij, klasse, ras. geloof of huidskleur en wortelt in Gods leiding en de liefde tot de medemens." Afrika omvat ook een deel van de we reld van de Islam, die zich uitstrekt van Marokko tot Indonesië. De Rector van de El Azhar Universiteit in Caïro verklaart: „Morele Herbewapening is bezig de begin selen van vrede, liefde en gezonde moraal te verspreiden, zonder daarin individuële of nationale geschilpunten te betrekken. Wij willen er het onze toe bijdragen, deze gezonde, door God geïnspireerde ideologie te bevestigen." Bangkok beleefde met Nieuwjaar een conferentie voor Morele Herbewapening. Afgevaardigden kwamen uit alle delen van Zuid-Oost Azië, Australië en Japan. De secretaris van de Bond van arbeiders in de theeplantages in Zuid-India, die in Caux geschoold is en Morele Herbewape ning met groot succes in de thee-plantages heeft toegepast, heeft gezegd, „Morele Herbewapening is een constructieve kracht, welker invloed werknemers zowel als werkgevers ten goede komt. En de mensen en de maatschappij worden er door veranderd. Deze idee gaat uit boven geo grafische verdeeldheid, rassenonderscheid, partijverschillen en klassestrijd". Deze oplossing legt een band tussen de werelddelen. Wat is de oplossing voor een verdeelde wereld, waarin mensen vooropgezette me ningen hebben laten post vatten, waarvan zij niet meer kunnen loskomen, en vernie lende krachten hebben opgeroepen die zy niet meer baas kunnen? Conferenties vol gens het huidige model zullen nooit de pro blemen en de behoeften van volken en naties kunnen oplossen. Dat kan alleen ge beuren, als het ene hart tot het andere spreekt. Dan komt er een eind aan de ver warring. Dat brengt de genezing. Het lot van onze volken hangt er van af, hoe snel wij deze oplossing grijpen en haar toepas sen", aldus Frank Buchman. SINGAPORE (United Press) Zes communistische guerilla's hebben de Brit se planter Robert Chestnut en zijn assistent, McConachie, in een hinderlaag gelokt en gedood. De twee Britten inspecteerden een nieuwe rubberaanplant, toen de aanvallers het vuur openden. De Britten vuurden uit hun karabijnen terug, maar werden allebei gedood. De terroristen vluchtten met mede neming van de wapens der beide slachtof fers de jungle in. De plantage ligt in Noord-Perak, midden-Malakka. ADVERTENTIE BARTELJORISSTR HAARLEM TEL 13439 FERD B0LSTR 48 A DAM - TEL 717162 PLASTIC 7ASSEN CAPES 14.75 15. De mededeling, dat Panda zijn rijk dommen had verloren, had Joris diep ge schokt. Dit voel ik als een persoonlijk verlies", mompelde hij, „het was zo han dig, om een jong onervaren millionnairtje onder mijn kennissen te tellen. Maar kom aan, uit zijn loodgietersbedrijfje valt mis schien nog munt te slaan". En luidop zei hij: „Ik geef toe, dat het lek slechts diende, om u hierheen te lokken, makkertje, doch ik deed het met uw welzijn voor ogen. Ik hoorde namelijk geruchten, dat het slecht met uw bedrijfje gaat, omdat Jolliepop uw klantjes hooghartig bejegent. Hierin dient verandering te komen, ge hebt de adviezen nodig van een doelmatigheidsexpert, van een meesterzakenman, kortom: van MIJ!" „Hm", zei Panda, een blik uit het raam werpend, „daar komt Jolliepop juist aan. Vertel dat allemaal maar eens aan HEMl" „Dat zal ik zeker doen", antwoordde Jo ris, naar de deur wadend, „het wordt tijd, dat deze hooghartige knaap eens een koude douche krijgt". Hij wachtte tot Jolliepop aanbelde, trok toen plots de deur open en sprak: „Voortaan behartig IK Panda's zakenbelangen, goede vriend. DRIJF AF!" En door al het water, dat zo plotseling naar buiten stroomde, kon Jolliepop niet veel anders doen. Het in Willemstad verschijnende blad „Alerta" bevat een hoofdartikel, waarin commentaar wordt geleverd op het slagen van de Ronde-Tafelconferentie. Onder de titel „R.T.C. geslaagd wat nu?" schryft het blad onder meer: de met succes be kroonde R.T.C. betekent heel wat voor het koninkrijk in het algemeen en onze Antil len in het bijzonder. Het betekent, dat wij eindelijk definitief autonomie, onze onaf hankelijkheid en onze gelijkwaardige plaats in het koninkrijk bezitten. Dit is een groot en belangrijk iets. Het kolonialisme is voor goed verleden. Ons eigen lot be vindt zich thans in eigen handen. Zullen de verplichtingen, die dit inhoudt, worden nagekomen of verwaarloosd? Dit is de vraag, die het ogenblik van het ingaan van de definitieve autonomie tot een cri- tiek moment maakt. Vroeger waren het „anderen", die het deden. Van nu af is er geen zondebok meer in „vreemde overheer sing". Van nu af aan dragen wij, onszelf besturend, eigen verantwoordelijkheid. Het is gemakkelijker naar autonomie te streven dan autonomie te beleven. Het blad betoogt, dat thans de Antillen de Antillen moeten besturen en niet een der partijen naar voren moet treden, zeggend, nu zijn wij de baas. In dat geval is er geen auto nomie. Zal het algemeen belang, dat alge meen welzijn thans boven alles, ook boven het belang der afzonderlijke partijen gaan? Het antwoord op deze vraag is het ant woord op de vraag of autonomie geluk, ze gen, dan wel ongeluk, een vloek, voor de Antillen zal worden", aldus „Alerta". ADVERTENTIE EARTELJORISSTR 24 HAARLEM TEL 20420 Ned. Herv. kerk Beroepen te Hollum-Ballum (toez.) A. P. Peschar, cand. te Ootmarsum; te Oude- schoot (2e pred.pl.) (met standplaats Kat- lijk) (toez.) S. Gerbrandy, vicaris te Rot- terdam-Crooswijk. Beroepen te Schoonhoven P. Bouw te Ridderkerk. Geref. kerken Beroepen te Balk C. L. Timmers, cand. te Heemstede. Geref. kerken onderh. art. 31 K.O. Aangenomen naar Ulrum G. Mulders, cand. te Kampen die bedankte voor Baflo- Warffum, Grootegast-Gerkesklooster- Stroobos, Onnen, Rozenburg, Zuidbroek en voor Zwagerveen-Zwaagwesteinde. Chr. Geref. kerken Beroepen te Deventer P. Op den Velde te Murmerwoude. Geref. gemeenten Bedankt voor Waardenburg H. Ligten- berg te Rotterdam-W. EXAMENS Geslaagd voor het eindexamen van de Da Costa-kweekschool te Bloemendaal de dames J. A. Frijns te Heemstede, D. D. Kos ter te IJmuiden, J. J. S. v. d. Kreeke te Bloe mendaal, C. W. Schaafsma te Hoofddorp, L. J ten Broeke te Haarlem en C. J. Redeker te Haarlem. Niemand. Na een onderzoek van twee jaar naar een zogenaamd communistisch spionnagecomplot in de vlootbasis Tou lon en omgeving heeft de magistraal Roth vastgesteld, dat niemand zich be hoeft te verantwoorden. In de loop van deze twee jaar zijn 46 personen in hech tenis genomen op beschuldiging van samenzwering tegen de veiligheid van de staat. Onder hen bevonden zich plaatselijke communistische leiders. Alle gearresteerden werd voorlopige invrij heidstelling verleend. De zaak begon te rollen, toen de politie tegen betogers in de arbeidsbeurs te Toulon optrad en documenten vond, die aanleiding heb ben gegeven tot het onderzoek. Ontploffing. Twaalf Perzische arbeiders zijn om het leven gekomen en twintig zwaar gewond als gevolg van het ont ploffen van een stoomketel in een glas fabriek. Het ongeluk deed zich voor te Ben Hatsjem, ten Zuiden van Teheran. Bedekt Amerikaanse functionarissen heb ben verklaard, dat ondanks de bewe ring van de Sovjet-Unie, dat zij sedert December geen herstelbetalingen van Oost-Duitsland vordert, dit nog steeds geschiedt. Zij zeiden, dat volgens Oost- Duitse handelsfunctionarissen, die naar West-Duitsland waren gevlucht, de Sovjet-Unie dit jaar alleen aan scheeps bouw meer dan 400 millioen Oost-Duit se marken aan bedekte herstelbetalin gen zou ontvangen. Aangetroffen. De lijken van 16 loyale Afrikanen, van wie men aanneemt dat zij kortgeleden door de Mau-Mau in het gebied van Zuid Nyeri ontvoerd en gedood zijn, zijn door leden van de politie in een rivier aangetroffen. Symbool. De postdienst van de UNO zal binnenkort een herdenkingszegel uit geven ter ere van de internationale ar beidsorganisatie (ILO). De postzegel toont een aambeeld als symbool van de arbeidsproblemen. Een driehoek sugge reert de drie groepen die aan het werk van de ILO deelnemen: regeringen, werkgevers en werknemers. Het ont werp is van José Renau uit Mexico, die in een speciaal hiervoor uitgeschreven prijsvraag de eerste prijs behaalde. Roof. De ambassade van Saoedi-Arabië te Londen heeft een verklaring uitgegeven, waarin verklaard wordt, dat „Britse gewapende aanvallen en roof in Boe- reim voortduren". De regering van Saoedi-Arabië is van mening, dat de Britse houding een regeling van het dis puut over dit oliegebied slechts kan vertragen. Alpen-techniek. Sjerpa Tensing, bedwin ger van de Mount Everest, is in Genève aangekomen om, zoals hij zeide, de „Al pentechniek" te bestuderen. Met vyf andere sjerpa's zal hij een cursus van twee maanden onder auspiciën van de stichting voor Alpen-onderzoek volgen. Het vormt de inleiding voor de training van een groep bergbeklimmers die een actief aandeel zullen hebben bij de op richting van een instituut voor bergbe stijging in Darjeeling aan de voet van de Himalaya. Afwachten. De gemeenteraad van Gelli- gaer (Zuid-Wales) heeft eenstemmig besloten de activiteit van de burger lijke verdediging in zijn gebied af te schaffen, tot betere bescherming tégen atoom- en waterstofbommen beschik baar zal zijn. Enige. Het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden heeft met algemene stem men een resolutie goedgekeurd welke een uitnodiging bevat voor een bezoek aan de Verenigde Staten aan de Franse verpleegster Geneviève de Galard- Terraube, die in Dien Bien Phoe als enige vrouw de gewonden heeft ver pleegd. De negenjarige blinde Johnny Fearon is een vurig radio-amateur. Hij was zeven jaar oud, toen hij zijn zend- en ontvang- vergunning haalde. Men vroeg hem bij het examen 13 woorden per minuut te zenden met de seinsleutel, waarmee men hem op de foto bezig ziet. Johnny voerde de op dracht prompt uit en voerde zijn snelheid tijdens het seinen op tot 25 woorden per minuut! Zelfs een gebroken arm, opgelopen tijdens een stoeipartijtje met zijn school makkers, kan hem niet weghouden van zijn seintoestellen. r IN BEPAALDE statistieken kunt u ver bazingwekkende cijfers vinden over de schade die motten jaarlijks in onze garde robe aanrichten. Maar u zult te vergeefs zoeken naar een getal dat ook maar bij benadering aangeeft welk een ruïne de kat in enkele jaren tijds van onze stoffering weet te maken. Dat is eigenlijk maar goed ook, anders zouden zorgvuldige lieden wellicht geneigd zijn alle rafels die in de loop der jaren in crapauds en vloer bedekking zijn ontstaan, op rekening van de poes te schrijven, welk dier daar door een overbelast zonden- register zou krijgen. Dat v is nu ook weer niet de bedoeling. Het is echter een feit, dat katten be halve hout ook graag een stevig soort textiel uitkiezen voor een typische hande ling, die wij plegen aan te duiden als het scherpen van de nagels". En hiervoor kunnen vloerkleden en allerlei andere stof fering uitstekend dienst doen. Zeker, het is onachtzaam van de kat dat zij aan, al dan niet geïmiteerde perzische tapijtjes een zo geheel andere bestemming wenst te geven dan wij, maar het onbe grip is in dit geval toch geheel aan onze kant. Want wanneer de kat zo zorgvuldig bezig is de stoffering in fijne reepjes lint te trekken, heeft dit met het „scherpen" van de nagels niets te maken. Integendeel, door deze bewerking of dit nu in hout of in textiel gebeurt, blijft gelijk zouden de nagels hoogstens stomper kunnen wor den. Het opvallende kenmerk tussen de nagels van een hond en die van een kat is immers, dat de kattenklauwtjes door een elastisch bandje steeds ingetrokken zijn, zodat ze niet met de grond in aanraking komen. Dientengevolge zijn de nagels van een kat altijd scherp en die van een hond stomp. Door samentrekking van een der buigspieren van de poot wordt de contractie van het elastische bandje over- J wonnen, zodat de katten- nagel naar buiten komt, Wan neer nu de kat met gestrekt lichaam en in enigszins doorgebogen houding, druk doende is de bekleding van uw stoelen te bewerken, ,is hij alleen maar bezig zich eens lekker uit te rekken! Een dure, maar plezierige bezigheid, waaraan uitsluitend vredige en behagelijke bedoelingen ten grondslag liggen, die met het „scherpen" der strijdwapenen niets te maken hebben. Nu we zojuist een vergelijking hebben gemaakt tussen hond en kat, is het mis schien niet onaardig ook eens na te gaan waarom een hond zo geweldig gulzig eet, terwijl een kat dat veel bedachtzamer doet. Daarover morgen. (Nadruk verboden) H. PéTILLON.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 2