Salariëring rechterlijke macht wordt verbeterd Agenda voor Velsen REGENKLEDING PALEIS KOUSEN Kleurenfilm zal vreemdelingen naar de badplaats lokken Visserij- variaj KOUSENBAR HET VAKKLEDINGHUIS Onderzoek naar schade aan bloembollen door industriegassen is nog niet geëindigd Vanmorgen in de Vishal 5 TWEEDE KAMER Loonregeling bij N.S. aan minister voorgelegd Gehuurde boot werd niet teruggebracht Zandvoort in de zomer Lange reeks attracties op het circuit, in het dorp en aan het strand Plan voor overdracht van bouwvolume bij verhuizing Reactie van Welters partij op mandement Examens Collecte voor lijders aan vallende ziekte Vangstberichten uit zee van Katwijkse loggers Hoofdprijzen Staatsloterij Scheepvaart Uit meer dan 1000 Dames en Heren regenjassen Uit Zwitserse, Italiaanse en Enqelse stoffen Uit Franse en Hollandse modellen Uit honderden verschillende tinten KUNT U EEN KEUS MAKEN Sport of Tour rijwiel van Van Rijn Zomersportkledlng VRIJDAG 4 JUNI 1954 Van onze parlementaire redacteur) Het verschil van mening tussen de rege ring en de Kamer, ontstaan door de poging van mr. Van Rijckevorsel en anderen om da rechters een hoger salaris toe te kennen dan in het ontwerp inzake salariëring van de rechterlijke macht was voorgesteld, bleek Donderdagochtend uit de weg ge ruimd te zijn. Het nader mondeling overleg tussen de ministers en de Commissie van Rapporteurs had uitkomst gebracht. Mr. Van Rijckevorsel en de mede-onderteke naars van zijn amendement lieten him plan varen de bedragen met ingang van 1 Januari 1953 nog wat te verhogen. Verder namen zij genoegen met een geringer be drag, dan zij van 1 Januari 1954 af aan de Techters toegekend hadden willen zien. Om te voorkomen, dat er een onbillijkheid zou ontstaan ten opzichte van de vice-presiden- ten van de rechtbanken en de kantonrech ters eerste klasse (behalve dan die func tionarissen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) zal hun salaris nu worden 1150 en niet, gelijk in het ontwerp stond, 1130 per maand. Deze groep is dus, dank zij het feit, dat de overige rechters er wat bij krijgen, de lachende derde geworden. Minister Donker legde uit, dat het veranderde voorstel-Van Rijckevorsel wel aanvaardbaar was, aangezien de daarin voorkomende bedragen ten opzichte van de nitgangspunten voor de gehele salarisrege ling niet storend werken. Het amendement, dat de kantonrechters derde klasse ook iets hoger wil salariëren, kon de bewindsman eveneens aanvaarden. Beide amendemen ten gingen er zonder hoofdelijke stemming door, evenals het gehele wetsontwerp. Dit gebeurde eveneens met de ontwerpen in zake de salariëring van de leden van de Rekenkamer en van de Raad van State; alleen bij laatstgenoemd ontwerp liet de communistische fractie haar „tegen" aan tekenen. Instelling van productschappen Hierna kon de Woensdag begonnen ge- dachtenwisseling over de wetsontwerpen tot instelling van een aantal productschap pen worden voortgezet. Volgens de heer Van der Ploeg (KVP) overheerst bij de bevolking nog te veel de mening, dat de wijziging van be drijfschappen in productschappen alleen maar een naamsverandering betekent. Met betrekking tot de prijsstelling dient de taak der productschappen duidelijker tot haar recht te komen. Daartoe diende deze afge vaardigde een aantal amendementen in. Hoe zit het met het productschap van zuivel, waarover nog geen advies is uitge bracht? Een vraag, eveneens gesteld door de heer De Ruiter (C.H.), die kan in stemmen met het amendement-Van der Heuvel (A.R.), dat een verbetering wil aanbrengen in de bestuurssamenstelling van het Productschap voor Groenten en Fruit. De heer Reuter (CPN) hield een poli tiek betoog tegen de P. v. d. A. en haalde er zelfs het bisschoppelijk mandement bij. Hij meende dat de productschappen slechts dienen om de arbeiders-organisaties tot „hulpknechten" van de patroonsorganisa ties te maken. Alleen met het amendement- Van der Heuvel kon de heer Reuter ac- coord gaan. Al het overige, met inbegrip van de wetsontwerpen zelf, achtte hij ver werpelijk. Nadat de heer Hazenbosch (A.R.) zich met de positie van de „vrije organisa ties" had bezig gehouden, keerde i r. Van D i s (Staatk. Geref.) zich tegen de P.B.O., die zijns inziens het vrije bedrijfsleven aantast. Vandaar, dat hü de aanhangige wetsontwerpen geen gelukwens waard achtte. Hij pleitte voorts voor opneming van consumentenvertegenwoordigers in de pi oductschappen. Schade door industriegassen aan bloembollen Des middags, na afloop van de slotzitting der R.T.C., richtte de heer Haken (CPN) vragen tot de ministers Mansholt en Zijl stra over de in April opnieuw door de bloembollenkwekers in Beverwijk en om geving ondervonden schade door industrie gassen. Hij vroeg waarom de resultaten van het naar aanleiding van door hem eer der gestelde vragen ingestelde onderzoek nog niet aan belanghebbenden bekend ge maakt zijn. De mening heeft postgevat, zo zei hij, dat dit onderzoek opzettelijk slepen de wordt gehouden, hetgeen bij de bollen- kwekers ernstige teleurstelling heeft ge wekt. Tenslotte vroeg hij de ministers op korte termijn de resultaten van het onder zoek te willen bekend maken, zodat gedu peerden zullen weten tot welke instantie zij zich voor volledige schadeloosstelling moeten wenden. Minister Mansholt antwoordde dat het onderzoek nog niet geëindigd is. Het was de bewindsman niet bekend, dat hierdoor teleurstelling wr/3 gewekt. Overi gens zal bekendmaking van het resultaat van het onderzoek zo spoedig mogelijk ge schieden. De minister was niet bereid een voorschot op de eventueel toe te kennen schadevergoeding te verstrekken. De indus trie is verantwoordelijk. Het overleg tussen de industrie en de betrokkenen over een regeling is bevredigend geweest. Hierna kon minister De Bruijn eindelijk antwoorden op hetgeen over de wetsontwerpen inzake de productschappen in het midden was gebracht. Ten aanzien van de kwestie der bestuurssamenstelling bij het Productschap voor Groenten en Fruit wees de minister op het feit, dat de regering haar eigen verantwoordelijkheid heeft voor de instelling van productschap pen. Wanneer men nu beweert, dat de rege- VRIJDAG 4 JUNI IJMUIDEN Thalia, 20 uur: „Calamity Jane". Rex, 20 uur: „Zet 'm op George". Nutsbibllotheek, Heidestraat, geopend van 19.00—21.30 uur. ZATERDAG 5 JUNI IJMUIDEN Thalia, 19 en 21.15 uur: „Calamity Jane" Rex, 20 uur: „Zet 'm op George". Velser Acocrdeon Ver., 19.45 uur, jubi leumconcert in Patronaatsgebouw. ring zich had dienen te houden aan het eenstemmig advies van de S.E.R., dan moest men toch wel bedenken, dat dit or gaan alleen adviserende en geen wetgeven de bevoegdheid bezit. De minister zette uiteen waarom opne ming van vertegenwoordigers van de ver bruikscoöperaties in de productschappen met de wet niet verenigbaar is. Verwezen lijking van de gedachte door prof. De Gaay Fortman in de S.E.R. bepleit, geen bindende verordeningen te doen vaststellen zonder de „vrije organisaties" In de zin van de wet op de Bedrijfsorganisaties te hebben ge hoord, zou het wezen van de P.B.O. dreigen aan te tasten. De regering zal het hare doen ter bevor dering van het tot stand komen van een zuivel-productschap. Minister Mansholt zette nog uit een, dat er overleg met het bedrijfsleven zal plaats vinden, hoe in de toekomst de teeltrechten zullen worden behandeld. Zeer te betreuren valt, dat in een aantal sec toren geen productschappen tot stand komen. In die gevallen zal de regering mis schien gebruik moeten maken van advies colleges, waarin het gehele bedrijfsleven vertegenwoordigd zal dienen te zijn. Onge twijfeld is het bezwaar hiervan, dat die colleges op productschappen zullen gaan lijken. Maar de oorzaak van dit alles moet men zoeken bij het bedrijfsleven zelf. Ziekenfondsbesluit De vergadering was 's ochtends begonnen met de behandeling van de voorstellen tot wijziging van de wet van 21 December 1950 tot uitbreiding van de toepassing van het Ziekenfondsbesluit. Een amendement-Van Lienden (P. v. d. A.) beoogde in de gevallen waarin man èn vrouw invaliditeitsrente trekken, een pre miereductie toe te passen, zodat er slechts één keer premie behoeft te worden betaald. De heren Stapelkamp (A.R.) en d r. Mol (KVP) verklaarden zich vóór het amendement, maar minister Suurhoff was ei tegen aangezien het volgens hem onbil lijkheden zou kunnen veroorzaken. Onder hartelijk gelach van zijn ambtgenoot prof. Beel, die pas beleefd had welk een beroe ring een onaanvaardbaar-verklaring in de Kamer had teweeg gebracht, bepaalde minister Suurhoff zich slechts tot een ont raden van het amendement. Dat werd hier na zonder hoofdelijke stemming aange nomen, hetgeen opnieuw vrolijkheid ver wekte. Nadat de drie N.S. personeelsbonden de tussen de directie en personeeelsraad over eengekomen loonvoorstellen hadden ver worpen, zijn de verlangens van de door de bonden belegde vergaderingen aan de di rectie ter kennis gebracht. Zoals te verwachten was, heeft de di rectie besloten deze algemene looneisen voor te leggen aan de minster van Verkeer en Waterstaat en aan het College van Rijksbemiddelaars. Hiermede, is het loon- overleg bij de spoorwegen afgelopen en is de kwestie een regeringszaak geworden. Drie inwoners van Schagen, die aan twee hun onbekende Amsterdamse jongelui hun motorboot „Amateur" verhuurden zonder een borgsom te vragen, zijn de dupe ge worden van deze weinig zakelijke overeen komst. De twee jongemannen hebben er koers mee gezet naar Afrika. De twee Amsterdammers zijn de 25- jarige L. S. en de 29-jarige H. de B. Zij bezochten de vorige maand de drie Scha- ger eigenaars van de tot kajuitjacht omge bouwde reddingssloep op en gaven voor, dat zij met hun verloofden een tocht van tien dagen door Nederland wilden maken. Op 15 Mei stelden de eigenaars aan de jon gelui hun motorboot ter beschikking zon der dat er iets vooruit betaald werd. Toen de boot niet tijdig werd teruggebracht stel de een der eigenaars in Amsterdam een onderzoek in en kwam tot de ontdekking, dat S. het opgegeven adres reeds enige tijd geleden had verlaten. De eigenaars wendden zich daarop tot de rijkspolitie in Schagen, die samen met de Amsterdamse recherche op onderzoek uit ging. De rechercheurs voelden de moeder van S. aan de tand, maar zij zei niet te weten waar haar zoon was. Maar een in snippers gescheurde brief, die een recher cheur uit de prullemand haalde, bracht op heldering. Het bleek een brief van S. aan zijn moeder te zijn, waaruit kwam vast te staan, dat de jongens op weg naar Tanger zijn. Het tweetal had zijn betrekking opgezegd, eigendommen te gelde gemaakt, de boot opgehaald en na een proeftocht van enkele dagen waren zij op 24 Mei uit Rotterdam vertrokken. Enkele dagen later schreef S. de brief aan zijn moeder. In Le Havre hadden de twee avonturiers een feestelijk avondje georga niseerd op de goede afloop van de eerste étappe, 600 liter benzine ingeslagen en de volgende dag de tocht naar Tanger voort gezet. Intussen wachten de drie Schagenaars in spanning wat de recherche voor hen zal be reiken. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat de jongens alsnog aangehouden zullen worden. Als dat gebeurt, zal „De Amateur", een scheepje, dat volgens de eigenaars nauwelijks zeewaardig is, terugkeren naar het rustige water van het Noordhollandse Kanaal. Onder leiding van de directeur van de Stichting Touring Zandvoort wordt op het ogenblik een kleurenfilm gemaakt van Zandvoort als badplaats door de cineast Anton Bakels. Het zal een propagandafilm worden met een vertoningsduur van onge veer twintig minuten, die voor het aanbre ken van het volgende zomerseizoen zal worden vertoond in grote steden in België, Engeland en Duitsland, benevens in het in dustriecentrum in Noord-Frankrijk. Voor de toekomst heeft men nu reeds plannen voor het maken van een grote film over de aantrekkelijkheid van de badplaats Zandvoort voor vreemdelingen. Zo zal de aantrekkingskracht van Zand voort als badplaats in het buitenland in de toekomst ongetwijfeld nog groter worden. Doch ook voor het komende seizoen heeft de Stichting Touring Zandvoort de belan gen van Zandvoort terdege behartigd. Er is een lijst van zomer evenementen samen gesteld, die voor een ieder zijn aantrekke lijkheid heeft, de sportieven, de ver strooiing zoekenden en de kinderen. Het circuit staat uiteraard in het mid delpunt van de belangstelling Zo is er op Tweede Pinksterdag de nationale sport wagenrace, georganiseerd door de Neder landse Autor-ren-sportvereniging, de auto sprints VI van de RAC-West afdeling Haarlem op 12 Juni en de sterrendag van de K.N.M.V. op 27 Juni. Voorts vermeldt de lijst van sportieve evenementen de amateurkampioenschappen wielrennen op Zondag 11 Juli, de nationale auto- en mo torraces van de K.N.A.C. en de K.N.M.V op 25 Juli en de internationale sportwa genraces van de K.N.A.C. op 15 Augustus. Verder is er dan nog een mogelijkheid dat ook op 29 Augustus een motor- of auto race zal plaats vinden. Muziek Verder heeft de Touring Zandvoort een tiental concerten vastgesteld op 24 Juni (Tiroler kapel Raadhuisplein), op 3 Juli (Zandvoortse Muziekkapel, Raadhuisplein), De Apeldoornse wethouder voor Volks huisvesting, de heer J. van Dalen, heeft een denkbeeld uitgewerkt dat naar zijn oordeel een oplossing zal kunnen brengen voor moeilijkheden bij de toewijzing van bouw volume. Hij wil bouwchèques invoeren, waarvan vooral sterk uitbreidende ge meenten, die te kampen hebben met ern stige tekorten aan bouwvolume, zouden kunnen profiteren. Hij stelt zich voor dat wanneer bijvoorbeeld X. van de gemeente A. naar de gemeente B. verhuist en volle dige woonruimte achterlaat, de gemeente A. een bouwchèque verstrekt aan de ge meente B., waardoor de laatste in staat is er een woning bij te bouwen. Dit plan is aan minister Witte voorge legd. In beginsel staat de bewindsman tegenover de gedachte niet onwelwillend, maar bij eerste indruk voorzag hij bij de toepassing van dit systeem toch wel grote moeilijkheden. Men zal, naar het oordeel van de minister, niet kunnen ontkomen aan ingewikkelde arbitraire beslissingen, terwijl de gemeenten te zeer afhankelijk zullen worden van eikaars bouwvolume. 8 Juli (Tiroler kapel, Raadhuisplein), 17 Juli (IJmuider Harmonie, Raadhuisplein), 22 Juli (Tiroler kapel), 24 Juli (Zandvoort se Muziekkapel), 31 Juli (jeugdconcert), 7 Augustus (Postfanfare), 14 Augustus (Ti roler kapel) en 21 Augustus (Zandvoortse Muziekkapel). Al deze concerten worden gegeven op het raadhuisplein. De traditionele vuurwerkavond wordt dit jaar gehouden op 24 Juli, ten dag voor de races van K.N.A.C. en K.N.M.V. op het circuit. Er wordt tevens overwogen een tweede vuurwerkavond te geven. Voor de kinderen zijn er voorts twee zandbouwwedstrijden, een ballonwedstrijd en een plantenverzorgingswedstrjjd voor de scholen. Om nog iheer vreemdelingen dit seizoen naar Zandvoort te lokken heeft de Touring Zandvoort een nieuwe affiche laten ont werpen door Jan La vies uit Den Haag, voorstellende een uit de zee oprijzende meermin die met een schalks gebaar de mensen naar zee en strand van Zandvoort nodigt. Afwachten De Katholieke Nationale Partij (K.N.P.) zegt in haar heden verschijnend orgaan „Onze Actie" over het bisschoppelijk man dement, dat „voor zover dit in zeer klare, duidelijke en eenvoudige bewoordingen ge steld mandement betrekking heeft op de zielszorg en de daarmee verband houdende verantwoordelijkheid van de bisschoppen, het zich aan onze beoordeling onttrekt." Zeer belangrijk acht de K.N.P. uiteraard de herhaling in dit mandament van vroe gere uitspraken van de bisschoppen inzake het socialisme, thans aangevuld met mede delingen omtrent de P. v. d. A. „Ondank? de vroegere uitspraken der bisschoppen heeft men in de practijk van het politieke leven in de jaren na de oorlog kunnen waarnemen een nauwe politieke samen werking van de Katholieken in Nederland de K.V.P., en de officiële vertegenwoordi ging van de socialisten in Nederland, de P. v. d. A. Wij wachten met enige spanning af of dit mandement thans invloed zal uit oefenen op de politieke samenwerking tus sen K.V.P. en P. v. d. A., of zullen de leiders van de K.V.P., evenals in het ver leden, handelen als weleer de onderkonin gen van Spanje in Zuid-Amerika, een last der konings ontvangen hebbende, die zij niet voornemens waren uit te voeren, hielden zij die in een vergadering met hun raad eerbiedig boven het hoofd, zeggende: „Wij eerbiedigen de last des konings, maar voeren hem niet uit" Nemen de K.V.P.-leiders deze houding niet aan, dan moet dit mandement in de Nederlandse politiek ernstige consequenties meebrengen." Rijkskweekschool Geslaagd de dames: H. Wilmink te Haar lem; T. Bijkerk te Santpoort; G. de Boer te s Gravenhage; V. Coene te Haarlem: K. Duijf te Overveen en M. Gottschall te Haarlem. Oogst van het strand Aan de Wijk aan Zeese politiepost zijn de volgende voorwerpen als gevonden ge meld: Dames armbandhorloge, haarstrik, bro che, kinderzonnebril, badhanddoek, pad- vindersriem, bal, schepje, ballpoint, scha kelarmband, portemonnaie met inhoud en zwarte gymnastiekschoen. In de periode van 8 tot 12 Juni zal in Haarlem, Heemstede en de gemeente Vel sen een bloempjescollecte gehouden wor den ten bate van de Christelijke Vereni ging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte. Uiteraard is er veel geld nodig voor de vijftig-duizend toevallijders in ons land en daarom roept de vereniging ook een groot aantal collectanten op voor deze inzameling voor lijders aan vallende ziekte van alle gezindten. In Haarlem kan men zich opgeven aan het bureau van de vereniging, Dreef 40. De overige adressen zijn: voor IJmuiden: mevrouw Das, Jacob van Heemskerkstraat 62; voor IJmuiden-Oost: Familie Bruyn, Willebrordstraat 11; voor Driehuis: Fami lie De Graaf, Da Costastraat 34. Opvangregeling platvis. Van 1 Juni af geldt een minimum prijsregeling voor platvis en andere kleine vissoorten. Voor de dichte schar wordt de minimumprijs f 8 per kist, voor de gestripte schar f 9, voor dichte schol f 8, voor gestripte schol f 9, voor dichte wijting f 8, voor gestripte wijting f 9, voor horsmakreel f 8, voor dichte ponen f 8 en voor gestripte ponen f 9. De zeebot - niet uit het IJssel- meer - heeft f 8 als opvangprijs. De ge stripte zeebot f 9. De opvangprijs van ma kreel is f 10 gebleven. Dichte schelvis van 30 cm en kleiner kan zakken tot f 8 per kist en gestripte schelvis tot f 9. Prüzen van Donderdag. Gr. tong 1,70- 1.40, gr.m. tong 1,60-1,38, kl.m. tong 1,72- 1,34. kl. tong I 1,20-0,98, kl. tong II 0,70- 0,54. tarbot I 1,76-1,46 per 1 kg. Tarbot II 84-72, tarbot IV 56-15, kl. tongschar 33, kl.m. schol 37-32, kl. schol I 32-24, kl. schol II 36,50-8, schar 21-9, bot 13-8, ma kreel 25-18, gr.m. schelvis 32, kl.m. schel vis 43-40, kl. schelvis I 41-37, kl. schelvis II 14-9, wijting 11-8, gr. gul 35-28, midd. gul 22-16, kl. gul 13-8,20, poontjes 8,10-8, pieterman 27, kl. rode poon 17,10 per 50 kg. Gr. kabeljauw 220-66 per 125 kg. Aanvoer van Donderdag: 332 kisten tong en tarbot, 2 tongschar en schartong, 558 schol, 66 schar, 21 bot, 187 makreel, 477 schelvis, 68 wijting, 104 kabeljauw en gul, 33 poon, 12 diversen, totaal 1860 kisten. Aanvoer op Urk. Woensdag werd door 140 vaartuigen op Urk aangevoerd: 9635 pond kuilpaling f 1,01-f 1,15, 1140 por.d lijnaal f 1,10-f 1,77, 5 pond snoekbaars 65 cent, 133 pond rode baars 75 cent, 11 pond karper 9 cent per pond en 624 bak nest, f 2,60-f 3,05 per bak van 37'/» kg. Weinig aanvoer Vanmorgen was de „Onderneming 3" aan de afslag met 100 kisten makreel, 100 schel vis en piepers, 30 gul, 20 wijting en 15 varia. Verder wat kleine vaart met 40.000 kg tong. De „Schoorl" heeft opdracht ge kregen tot de Zaterdagmarkt weg te blij ven. Tongprijzen De grote tong haalde vanmorgen 1.50, de grootmiddel zakte naar de 1.10, halve pondjes maakten 1.20, tong I zat tussen de 1.en 0.95 en de slips deden 0.60. Andere prüzen De knappe braad ging van de hand voor 12 tot 14, grote gul deed 30, middel 15, torren van 8 tot 10. Schol 3 ging van de hand voor 8 tot 15, schol 2 maakte 22 tot 27 en schol I ongeveer 30. Makreel deed van 27 tot 28. Dagen en bedragen De „Gelria" besomde gisteren voor een tiendaagse reis 10.400. VISSERIJBERICHTEN UIT ZEE SCHEVENINGEN, 4 Juni. Sch305 2 kantjes, Sch78 2, Sch87 31, Sch29 6, Schl95 5, Sch245 8, Sch246 5, Sch254 4, Sch341 1, Sch342 nog 104 mijl, Sch402 2, Sch412 5, Sch56 5, Schl59 4, Sch229 13, Sch263 11, Schl05 8, Sch339 nog 115 mijl, Sch23 12, Schl04 7, Sch332 3, Sch204 nog 80 mjjl, Sch201 3, Sch264 15, Sch4 5, Sch 77 6, Sch57 0, Schl81 nog 90 mijl, Sch32 8, Sch40 14. Sch48 5. Sch49 2, Sch51 1, Sch99 2, Schl32 3, Sch 133 2, Sch 189 3. Sch233 4, Sch247 8. Sph262 5, Sch285 9, VL29 11, VL71 7, VL78 3, VL79 12, VL83 9, VL85 5, VL86 6, VL97 7, VL114 10. Sch2 5, Schl5 2, Schl9 150 mijl afgelegd, Sch25 5, Sch30 4, Sch35 0. Sch37 8. Sch45 10. Sch69 1, Sch84 3. Schl30 5, Sch210 1, Sch236 1, Sch249 2, Sch250 5. Sch297 5, Sch310 8, Sch312 9, Schl99 0. Sch36 2, Sch 107 4, Sch 353 nog 120 mijl. Sch20 2, Sch314 2, Sch79 nog 100 mijl. Sch 186 2, Sch284 1, Sch361 0, Sch95 1. Sch 140 1, Sch50 2. Sch63 1, Sch64 4, Sch66 1, Sch72 4, Sch81 3, Schl03 6, Schll6 1 thuisstomend, Schl22 3, Schl23 2, Schl24 4. Sch242 15, Sch275 2, Sch3 4, Schl4 4. Sch47 5, SchllO 1, Schl20 6, Sch302 6. Sch325 nog 200 mijl, Sch33 0, VL172 3, VL196 8. VL197 4. VL205 6. VL206 10. VL 207 5, VL208 16, VL216 4. Schl21 240 kan tjes van zes schepen, Sch46 260 kantjes van 10 schepen, Sch5 419 kantjes van 20 schepen. Notering: groene haring 140169, grote soorten 70—80, steurharing 98— 99, alles per kantje. Als gevolg van hevige aetherstoring wa ren vanmorgen niet alle vangstberichten op te vangen. Andere vangsten waren: KW 15 3 kantjes; KW 44 2; KW 42 2; KW 85 2; KW 97 6; KW 110 2; KW 176 3; KW 50 2; KW 173 3; KW 16 8; KW 19 6; KW 161 7; KW 129 14; KW 163 3; KW 168 2; KW 170 3; KW 2 6; KW 23 17; KW 18 20; KW 38 10; KW 86 7; KW 144 7: KW 20 5. De gemiddelde vangst voor Schevenin- gen, Vlaardingen en Katwijk was 5 kan tjes. Vanmorgen waren aan de Katwijkse afslag de IJm. 283 met 252 kantjes, de KW 67 met 224 kantjes en de KW 43 met 196 kantjes. De prijzen waren voor de maatjes klein 94 tot 146, voor de maat jes grof 64 tot 79 en voor de steurha ring 101. 4e klasse 17e lijst 400: 3721 ƒ200: 13359 17768 met premie van f3000 20673 80: 1781 2402 3450 5504 6496 7751 8216 10325 11925 13206 13756 14310 14838 15195 15834 16335 16511 17099 18028 18694 18908 19297 19788 20488 20664 20884 21244 21546 Abbekerk, 2 v. Rotterdam n- Le Havre. Alamak, 2 v. Genua n. Port Said- Arendskerk, pass. 2 Gibraltar n. Antw. Adonis, 2 v. Noordzee te Rotterdam. Alcyone, 2 v. Victoria te Rotterdam. Aldabl, 2 v. Santos n. Rio de Janeiro. Almdijk, 2 v. Havana n. Vera Cruz. Aiphaeca, 3 v. New York te Grinidad. Alpherat, 3 v. Rio de Janeiro te Santos. Amsteldijk, pass. 2 Key West n. Le Havre. Appirvgedijk, 2 v. New York n. Antwerpen. Alhena, 2 v. Rio de Janeiro te Santos. Alkaid, 2 v. Victoria te Ilheos. Aludra, 3 v. St. Vincent n. Antwerpen. Amstelveen, 2 v. Bombay te Colombo. Averdijk, pass. 5 Vlissingen n. Antwerpen. Aalsdijk, 2 60 m. ZO Scilly's. Adlnda. pass. 2 Banka eii. n. Makassar. Alblasserdijk, 2 590 m. W. ten Z. Lands End. Alehiba, 2 210 m. N. St- Paulsrock. Aletta, 2 v. Pladju n. Haiphong. Alwaki, 2 135 m. ZO- Bermuda. Arendsdijk, pass. 2 Miami n. Houston. ArmiUa, 2 v. Soeratoaja n. Pladju. Baarn, 2 580 m. NO- Flores- Bantam, 2 rede Semarang. Breda, 3 te Madeira. Boschfontein, 3 te Mombasa. Blommersdijk. 2 v. Rotterdam n. Basrah. Caltex The Hague, pass. 2 Kp. de Gata n. Sidon. Camphuys, 2 v. Baoebaoe n. Tongkabaoe. Cistula. 2 140 m. ZO. Nutana eil. Caltex Leiden, 2 v. Sidon n. Rotterdam. Caltex Pernis, pass. 2 Finisterre n. Sidon. Coryda, pass. 2 Algiers n. Bombay. Cottica, 3 te Georgetown. Delfshaven, pass. 2 Guernsey n. Buenos Aires. Delfland, pass. 3 Madeira n. Amsterdam. Drente, 3 v. Port Said n. Bahrein. Erinna, 2 100 m. W. Lands End. Esso Amsterdam, 2 60 m. N. Kp. Ferrat. Esso Rotterdam, pas. 2 Startpoint n. R'dam. Edam, pass. 2 Aden n. Damman. Eendracht, pas. 2 Kreta n. Haifa. E«so Den Haag, 2 v. Antwerpen te Sidon. Farmsum, 2 v. Bona te IJmuiden. Friesland (SSM), 3 v. Newcastle n, R'dam. Gooiland, pass. 2 Madeira n. Recife. Graveland, 3 v. Itajai te Rio Grande. Haulerwijk, 2 1000 m. W. San Francisco. Helder, 2 170 m. NW. Azoren. Hoogkerk. 3 v. Port Swettenham te Singapore. Hathor, pass. 3 Malta n. Algiersa. Hector, 2 v. Algiers te Malta. Heelsum ,2 v. Le Havre n. Antwerpen. Hera, 3 v. New York te Port au Prince. Hestia, 4 te Paramaribo verw. Ivoorkust, 2 v. Hamburg te Amsterdam. Indrapoera, pass. 2 Finisterre n. R'dam. Japara (KRL), 2 210 m. O. Guardafui. Jupiter, 2 v. Amsterdam n. Rotterdam. Kedoe, 3 te Djakarta- Kota Gedeh, 2 v. Bandarshapur n. Damman. Karimata, pass. 2 Balearen n. Amsterdam. Kota Inten, pass. 2 Ouessant n- Rotterdam. Langkoeas, 2 rede Semarang. Laurenskerk, pass. 2 La Coruna n. Rotterdam. Lawak, 3 v. Singapore te Zamboanga. Llssekerk, pass. 2 Tunis n. Rotterdam. Larenberg, 2 te Djeddah. Limburg, 2 v. Napels n. Casablanca. Loppersum, pass. 2 Gibraltar n- Port Talbot. Luna, 2 v. Antwerpen te Rotterdam. Leersum, 3 v. Amsterdam n. Houston. Mitra, 2 1060 m. ZW. Fayal. Modjokerto, pass. 2 Messina n. Port Said. Molenkerk, pass. 2 Elba n. Port Said. Maashaven, 2 v. Pto Alegre n. Montevideo. Madoera, 2 v. Houston n. New Orleans. Meliskerk. 3 v. Rotterdam te Hamburg. Merwede, 2 v. Savanna n. Le Havre. Maasdam, 3 v. Rotterdam te Le Havre. Nieuw Amsterdam, 2 v. Southampton n. New York. Oranjefontein, 2 v. Las Palmas n. Southampton Ondina, pass. 3 Singapore n. Colombo. Ouwerkerk, 2 v. Rotterdam te Le Havre. Ovula, 2 v. Bahia n. Natal. Oranje. 3 in Straat Banka n. Djakarta. Orion, 2 v. Amsterdam n. Hamburg. Peperkust, 2 150 m. O. Madeira. Poelau Laut, pass. Z Jebel Attair n. Djeddah. Prins Philips Willem, pass. 2 Texel r. Antw. Pieter S, 2 v. Swansea n. Amsterdam. Prins Willem George Fred. 2 v. R'dam te Mon treal. Papendrecht 2 v. Dakar n. Le Havre. Prins Alexander, 3 v. Hamburg n. Quebec. Prins Fred. Hendrik, 2 v. Montreal te Le Havre Prins Willem IV, 2 v. Detroit n. Chicago. Reynlersz, pass. 2 Port Swettenham n. Singap. Riouw, 2 70.m. Z. Oostp. Kreta. Roggeveen, 2 300 m. ZW. Noordandaman. Ruys, 30 v. Rio de Janeiro n. Yokohama. Rijndam. 3 v. New York te Southampton. Samarinda, 2 230 m. NW. Kaapstad. Saparoca, 2 170 m. Z. ten O. Madras. Siaoe, 2 160 m. W. Luzon. Stad Arnhem, 2 te Damman. Stad Leiden, 2 255 m. Z.ZO. Stavanger. Stad Vlaardingen, 2 175 m. ZW. Valentla. Stanvac Benakat, 2 200 m. W.NW. Kp. Cambodja Stanvac Djirak, 2 te Tj. Uban. Straat Bali, 2 500 m. NO. Diego Suarez. Straat Soenda. 31 v. Nagoya n. Yokohama. Sunetta, 2 v. Mirt n. Geelong. Saroena, 2 v. Singapore n. Saigon. Stad Maastricht, pass. 2 Finisterre n. Gibraltar. Stad Schiedam. 2 v. Bagnoli n. Casablanca. Scherpendrecht, pass. 2 Recife n. Rio de Janeiro Schle, pass- 2 Vlissingen n. Antwerpen. Sheratan, 3 te Philadelphia, Sibajak, pass. 2 Ouessant n. Port Said. Soestdljk, 2 v. New York n. Pauieboro. Stad Maassluis, 2 v. Narvik n. Vlaardingen. Stentor, pass. 2 Tlores n. Amsterdam. Schiedijk, 3 v. Antwerpen te Rotterdam verw. Tasman, 3 te Semarang. Themisto, pass. 2 Startpoint n. Swansea. Tibia, pass. 2 Noordpunt Celebes n. Sydney. Titus, pass. 2 Pantellaria n. Rotterdam. TJibodas, 2 v. Balikpapan n. Singapore. Tara, 2 v. Rotterdam te Buenos Aires. Tawali, pass. 3 Ouessant n. Le Havre. Tiberius. 29 Ouessant n. Le Havre. Van Riebeeek. 3 te Makassar. Van Riemsdijk, 2 v. Ambon n. Makassar, wonogiri, pass. 3 Perim n. Colombo Waterman. 2 v. Southampton n. Rotterdam. Zijpenberg, 2 80 m. Z. Finisterre. Zonnewljk, 2 v. Trinidad n. Rio de Janeiro. Zuiderkruis, 2 180 m. ZW. Kp. Race. Zeeland (KRL) 3 te Colombo. KLEINE VAART Advent. 3 te Harllngen verwacht. Amstelstroom, 2 v. Amsterdam n. Bristol. Arnoudspolder, 3 v. Lissabon te Oporto. Atlas, 2 v. Thessaloniki n. IsUnboel. Arbon, 3 v. Vlissingen n. Immingham. Algarve, 2 v. Ma'.mö n. Norkoplng. Att S. 3 v. Rotterdam n. Antwerpen. Audacia, verm. 3 v. Gr. Yarmouth n. Antw. Barracuda, verm. 2 v. Calais n- Drobak. Betty Anne S. 3 v. Guernsey te Marans verw. Bill s. 2 v. Oskershamn te Vaestervik. Brem, 2 v. Jersey n. Antwerpen- Boreas, 2 v. Izmir n. Ceuta. Bab T. 30 te Carlsvik. Beekbergen, 3 v. Marans te Kopenhagen verw. Bergslngel. nacht 3-4 v. Mlddlesbro te R'dam verwacht. Bernlsse. verm. 4 v. Cardiff n. Leixoes Brouwersgracht. 3 v. Amsterdam te Antwerpen Bornrif, verm. 2 v. Whitehaven n. Mlllom. Brouwersgracht. 2 v. Amsterdam n. Antw. Cateli. 2 v. Oslo n. Bllesmereport. Cornelia b I, 4 te Rouen verw. Coolhaven, 2 v. Genua n. Barcelona. Gerrie S, 5 v. Nar.tes te Belfast verw. Cornelia b II v. Bordeaux te Port Lyautey. Corrie b. 3 v. Esbjerg te Dordrecht. Da Capo, 3 v. Antwerpen n. Lissabon. Dulveland, pass. 3 te Rotterdam verw. Deneb, 2 v. Amsterdam te Antwerpen. Deni, 3 v. Leith te Perth. De Ruyter, 2 v. Rotterdam n. Goole. Diligentia. 3 v. Gonfreville te Birkenhead. E. en A. Scheer, 3 v. Londen n. Duinkerken. E-ljo, 2 v. Malm# te Gothenburg, Eibergen, 2 v. Rouen te Casablanca. Ferocla, 3 v. IJmuiden n. Londen. Frans, 3 v. Rotterdam te Selzaete verw. Fran Bohmer, pass. 3 Portugese kust 7 Fecampt verwacht. Fiducla, 2 v. Maassluis n. Boston. Gramsbergen, 3 v. Rotterdam te Belfast verw. Geziena Hendrika, 2 v. Bilbao n- Oporto. Harold, 3 v. Frederikstad te Gdynia verw. Haskerland, 3 v. Rotterdam n. Harllngen. import, vertr. 4 v. Rotterdam n. Antwerpen Ilias, 2 v. Amsterdam n. Middellandse Zee. Jan Kreumer, vertr. 3 v. Garston n. Swansea- Jokurma, 2 v. Shoreham n. Mlddlesbro. Joost, 2 te Vastervik. Joost. 2 v. Stockholm te Vestervik. Kunlabori, 2 v. Rundvik te Zaandam. Larix. I te Hull. Leendert b, 3 v. Fawley te Esbjerg verw, Markab, 3 y. Colchester te Boston. Markab N. pass. 2 Kiel n- Naesved. Mogrez N, 15 m. ZW. Burlings. Mlrzam N, 2 v. Rotterdam te Bremen. Markab N, 3 v. Esbjerg te Naestved. Martien, 2 v. Limerick te Cardiff. Matthew, 3 v. Belfast n. Workington. Meuse, pass. 2 Vlissingen n. Rotterdam. Monica, 3 v. Dublin te Preston. Merwehaven, verm. 3 v. Limerick n. Duinkerken Muphrid N, 4 v. Hamburg te Hamlna verw- Mypuck, 2 v. Rouen n. Parlja. Noord, 3 Stanlow verw. Nlobe, 2 v. Kota n. Amsterdam. Netta, 3 v. Rijeka te Londen. Noorderlicht, vertr. 3 v. Sharpness n. Swansea Noordkaap, 3 100 m. o. Aberdeen n. Grange mouth. Nero, 2 v. Amsterdam n. Bilbao. Noorderhaven, 2 v. Antwerpen n. Esbjerg. Phoenix. 2 v. Londen te Amsterdam. Pavo, 30 te Wasklot. Ponto, l v. Ala n. Hull. Ponza, 2 te Gent. Prior, 3 v. IJmuiden te Hull. Roelf, 3 v. Amsterdam n. Gdynia. Rose Marie, 3 v. Kopenhagen te Gothenburg. Servus, 2 v. Gothenburg n. Lysekil. Schippersgraoht, 5 v. Raumo te A'dam verw. Sint Walburg, pass. 3 Dungeness n. Stockholm. Soemba, v. Antwerpen te Garston verw. Spes, 2 v. Rostock te Stettin. Swift, 2 v. Esbjerg n. Parijs. Ibis, 3 v. Kopenhagen te Rotterdam verw. Theano, 2 v. Amsterdam te Rotterdam. Taurus, 3 v. Dover te Rotterdam verw. Theodora, vertr. 3 v. Newcastle n. Drammen. Trito, 3 v. Belfast te Drogheda. Timor, 2 v. Grimsby te Goole. Tom v. d. Heide, 2 v. Casablanca te Nantes- Toos, 2 Basseindre n. Napels. Tromp, 3 v. Marans n. Svendsborg. Trude K, 2 v. Amsterdam n. IJmuiden. Valbella, 3 v. Cork te Dublin. Victory, 2 v. Amsterdam n. Antwerpen. Vlieland, 3 v. Kopenhagen te Gothenburg. Vrouwepolder, 2 v. Nanes n. Swansea. Westpoider, 4 v. Lissabon te Antwerpen verw. Westerschelde, 2 v. Morlaix te Nantes. Wickenburgh. 3 bij Kp. Vilano n. Casablanca. Westerschelde, verm. 3 v. Preston n. Partington SLEEPVAART Ebro, 2 v. Ceuta te Rotterdam. Goeree. pass. 2 Vigobaai n. Port Fuad met kraan Rode Zee., 2 480 m. Z. Fayal met olieboortnstall. Schelde. 2 met tankiichter van Noordzee naar Falmouth. Oostzee, Thames en Zwarte Zee, pass. 2 Gibral tar n. Troon met dok. U KOOPT RECHTSTREEKS BIJ DE FABRIKANT 111 Let op het juiste adres en nummer. HET SCHEELT GEEN GULDENS MAAR RIJKSDAALDERSI Filialen te HAARLEM, UTRECHT, DEN BOSCH, EINDHOVEN, HEERLEN, BREDA en LEIDEN. GROTE HOUTSTRAAT 167 TELEFOON 16062 HAARLEM Wilt U met Pinksteren keurig lopen? Dan uw bij De Kousenbar kopen!! GEN. CRONJéSTR. 114 Haarlem-N. (naast de Blauwe Winkel) Weg met uw kousenleed Uw reparatie in één dag gereed! Laat uw Pinksterdagen vei lig en gezellig zün op een o.a. Gazelle, Burgers, Union Tabina, Contant of termijn. Reparatie-inrichting. VELSERDUINWEG 248 IJmuiden-O. Tel. 5382 voor extra lage prijzen (alles met kleine, niet storende fabrieksfoutjes) MEISJES SHORTS 3 1. m. 1, in 6 kleurechte tinten 95 15 c. stijging per maat X JONGENS SHORTS 5 j. m. 3. zware gabardine, kleur- O 95 echt Petrol. Taupe. RAF ém m DAMES SHORTS a 95 Jeans kwaliteit LANGE HERENPANTALONS zware kat. gabardine q 95 Petrol en RAF. alle maten we HEREN SHORTS 7.95 zware kat. gabardine. Petrol. RAF, Taupe Zie onze verdere zomercollectie OVERHEMDEN. JACKETS enz. LET OP HET JUISTE ADRES: Lange Voorstraat 18 Haarlom-C.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 3