Steden herrijzen uit het puin van de grote verwoesting Aki. TJletjec TflcTflMm'j Uitgaan in Haarlem I■priem 10 pCt. Jubileum- reductie I. KAN DE WEG, DIE ZIJ KWAMEN.... Er werd wat groots verricht door Lucien en zijn vrienden Gereformeerde Theologische Hogeschool vierde eeuwfeest ^Bsro Badcostuums Zij leidde ongeveer 1200 predikanten op Koninginneharing Hoe is het ontstaand EEN EEUW GELEDEN 3 Vreemdeling bezat zeven paspoorten ballpoints Q90 vanaf r Dit woord: MUSEUM Vijf Nederlandse hoog leraren verlaten Indonesië Ontspanning voor zieken en invaliden door Rode Kruis VRIJDAG 4 JUNI 1954 Speciale reportage) LUCIEN SERANDOUR is een van de 54.000 inwoners van Caen en helemaal geen opvallende bewoner van deze hoofdstad van het departement Calvados. Hij vervult geen in het oog springende openbare functie en toch is Lucien Sérandcur een belangrijke figuur in Caen. Hij werkt namelijk in de wederopbouw cn wat dat betekent kan men eigenlijk alleen beseffen, wanneer men met eigen ogen aanschouwt, wat de duizenden Luciens, die met elkaar een nieuw Caen bouwen, in de afgelopen jaren hebben gepresteerd. En als wij hier dan speciaal Caen noemen, dan is dat alleen omdat wij met hetzelfde recht over Avranches, St. Ló, Valognes of Lisieux zouden kunnen schrijven. Misschien kijkt u hier een beetje van op. De Fransen zijn nu eenmaal geen volk, dat men bij voorkeur naar voren zou schuiven, wanneer het erom ging een ver haal over „flink aanpakken" en „vlot op bouwen" te illustreren. Voor ons en voor de gehele wereld is de Fransman degene, die het niet zo nauw neemt met de plichtsbetrachting, die onmiddellijk bereid is het bijltje er bij neer te leggen, wanneer men hem een glas wijn in de dichtstbijzijnde „bistro" aanbiedt en die met geen stok aan het werk te krijgen is, wanneer een bonte wielrennerskaravaan toevallig door zijn straat of omgeving komt fietsen. En zo is het ook wel! Maar zonder van dit alles een probleem te ma ken heeft de Fransman daarnaast tus sen de stakingen doorvertelde een van Lucien's collegae ons gekscherend behoorlijk aangepakt. En het resultaat is: vele nieuwe huizen, die met elkaar tot grote moderne wijken in de verwoeste ste den zijn geworden. Cijfers?Onbelangrijk! Goed, er zijn nog allerlei toestanden, waar wij Nederlanders nu eenmaal een beetje van opkijken. Midden in de keurige nieuwe woonwijken kan men rustig een enorme puinhoop verwachten, waarvan de stenen nog net zo liggen als tien jaar ge leden, en die men waarschijnlijk ook voorlopig niet van plan is weg te halen, Maar als men de Hollandse bril eens even afzet en alleen naar het resultaat van de wederopbouw in het zo zwaar getroffen Normandië kijkt, dan zal men toch moe ten toegeven, dat er, ondanks de glaasjes wijn in de bistro's", ondanks de stakin gen en ondanks de wielerronden, het een en ander is gebeurd in de afgelopen jaren. Maar, en dan moeten wij weer op een typisch Frans verschijnsel wijzen, ga daarover nu niet met Lucien of met een van ztfn superieuren praten, want dan komt u beslist niet veel verder. Wanneer het u er tenminste om gaat, wat meer fei telijke gegevens los te peuteren. Als u op merkt, dat er warempel harder gewerkt is dan u had gedacht, krijgt u een bescheiden lachje, maar wanneer u dan langs uw neus weg een paar cijfers vraagt, krijgt u een stroom van woorden over u heen, maar niet het antwoord, waar u op wacht. En voor u er achter bent, dat men u eigenlijk op een elegante manier heeft willen vertellen, dat het resultaat belang rijker is dan al die cijfers en dat u toch met eigen ogen hebt kunnen zien, hoever de wederopbouw in de afgelopen jaren is gevorderd, staat u, tien tegen een, zelf met enkele nauw bij de opbouw van de stad betrokken heren aan het zink van een „bistro" een glas wijn of Calvados te drinken. En te luisteren naar verhalen, die uiteenlopen van hoe het tien jaar geleden in Caen was tot de vooruitzichten voor de Tour de France, die over enkele maanden weer het gesprek van de dag in Frankrijk zal zijn Twee maanden omstreden Caen, in de elfde eeuw door Willem de Vereoveraar gesticht, heeft het zwaar te verduren gehad in 1944. In de reisbeschrij vingen van Frankrijk wordt zij de interes santste stad van Normandië na Rouen ge noemd. Beide steden zijn rijk aan oude bouwwerken, maar beide zijn ook zwaar beproefd. Rouen heeft wel iets met Rot terdam gemeen: het gehele centrum werd verwoest, zodat Rouen, althans letterlijk, een stad zonder hart werd. Aan de Seine werden hele wijken platgebombardeerd. Maar Caen, dat meer dan de helft klei ner is dan Rouen, werd verhoudingsgewijs nog zwaarder getroffen. De stad werd in de twee maanden, dat zij het middelpunt was van de verbetendste gevechten uit de gehele slag in Normandië, op velerlei ma nieren onder vuur genomen: door artil lerie, uit de lucht, maar vooral ook van zee uit. In de onafgebroken bombarde menten van andere wapens mengden zich namelijk de kanons van de Britse slag schepen „Nelson" en „Ramillies" in de strijd om de Duitse tegenstand te breken. Hier hadden de Duitsers een groot aan tal keurtroepen verzameld: de 21e pant serdivisie, eens de spits van het Duitse Afrika-corps, en de 12e SS-pantserdivisie. Op een gegeven ogenblik toen veldmaar schalk Mongomery toen nog generaal die de leiding had. in deze sector, tot een Dat de Fransen, ondanks alles wat er in de afgelopen jaren veelal wellicht begrijpelijk over hun arbeidstempo is gezegd, toch in vele verwoeste steden uitgebreide nieuwe woonwijken hebben j gebouwd is een van de belangrijkste indrukken, die men, zwervend door het Normandische land, opdoet. Het derde artikel van onze bijzondere g medewerker, die het frontgebied uit 1944 bezocht, is er geheel aan gewijd. rocwooooooooxraoooooooocooonooco: yoooooocooooo grote beslissende aanval besloot, vond hij over een front van 30 kilometer acht ge pantserde divisies tegenover zich. Cher- bourgh was toen al gevallen, generaal Eisenhower had opnieuw een legerorder aan alle mannen van de „Allied Expedi tionary Force" doen uitgaan, waarin hij zei: „U vormt werkelijk een groot gealli eerd geheel.... ik wens u geluk met het schitterend geslaagde begin van deze grote onderneming. Vrijheidslievende volkeren overal zouden vandaag met mij tegen u willen zeggen: Ik ben trots op u!" En ook van de andere fronten werden elke dag succesjes gemeld. Maar voor Mongomery's mannen, in de door zware regens tot modder geworden velden van het Caen-Tilly-front, regen de uren zich dag en nacht bijna uitzicht loos aaneen in een verbitterde strijd, om de Duitse tegenstand in Ormanide op dit zo uiterst belangrijke sleutelpunt voorgoed te breken. Hetgeen hen tenslotte gelukte. Maar toen was Caen al één puinhoop ge worden, waarin men vergeefs zocht naar een huis, dat onbeschadigd was gebleven. Verwonderlijk optimisme Ook de kerken van Caen hadden zware schade geleden en de beroemde Gothische kerk St. Pierre was zelfs onherstelbaar geschonden. Maar zoals nergens in de ge troffen gebieden, ging men ook in Caen niet bij de pakken neerzitten. Er werden noodwoningen gebouwd en toen het nor male leven zijn rechten had hernomen en het hart van het leven in de verwoeste stad weer op gang was gekomen, reden de eerste wagens met puin de stad al uit en de eerste met bouwmaterialen al binnen. Nog steeds wonen er mensen in noodwo ningen en in hokken, die nog niet als i vluchtplaats voor dieren geschikt zouden I zijn. Maar zij zijn, verwonderlijk genoeg, j ondanks alle narigheid van hun bestaan, toch uitgerust met een onverwoestbaar optimisme. Uitgaande van de veronder stelling, dat een stad, waar al zoveel werd gebouwd, binnen niet al te lange tijd ook aan hen die nog niet in een normaal huis wonen een redelijke woning kan aanbie den Gespaard Granville Een soortgelijke indruk kregen wij in de andere plaatsen, welke wij bezochten in het voormalige frontgebied. Ook in St. Ló, in Valognes, in Coutances en in Avranches om maar een greep te doen, wonen vele Luciens, die wijn drinken, naar wielreners kijken en dan de beton molen de betonmolen laten, maar die tus sen de bedrijven door een nieuwe stad uit de grond stampen. Hetgeen na de enorme verwoestingen dan ook hard nodig was. De meeste steden of stadjes hebben niet het geluk gehad van de badplaats Granville. Dat is een Zondagskind onder de Franse plaatsen, net als Bayeux, waar over wij al schreven. Granville ligt slechts 26 kilometer van Avranches, het vervallen stadje, dat bij zonder zwaar geleden heeft en voor de helft uit stukgeschoten huizen en nood- winkels en voor de andere helft uit heer lijke, Zuidelijk aandoende huizen in brede, nieuwe straten bestaat. Granville ligt, naar de andere kant gerekend, 29 kilo meter van het rustige Coutances, dat op een heuvel in het Normandische land is gebouwd en waarvan drie vijfde deel werd verwoest. Maar Granville heeft, behalve het dreunen in de verte van het geschut, weinig van de oorlog gemerkt. De 10.000 inwoners van deze elegante badplaats, die door de blauwe kleur van de zee en de eigenaardige ligging op een rotspunt wel iets van Monaco weg heeft, kunnen dan ook weinig meer vertellen dan zij van ho ren zeggen hebben. Voor hen was de oorlog plotseling voor bij zonder noemenswaardige gevechten. Het resultaat is dan ook geweest, dat men in Granville bijna geen verwoestingen had in 1944. En het is voor de bezoeker, die op weg van Coutances naar Avranches, door dit heerlijke stadje rijdend, even los is van de trieste sporen van de strijd, die tien jaar geleden over dit land ging, een verademing alleen maar naar normale huizen en een diep blauwe zee te kijken. Wij hebben het echter reeds duidelijk laten uitkomen: ook in de plaatsen, die niet zo gelukkig waren onbeschadigd uit de strijd te komen, vindt men genoeg om het hart te verwarmen. Dat is de moed, waarmee Lucien Sérandour en de zijnen in Caen en in alle andere kapotgeschoten Franse plaatsen de schade herstellen. Dat is het besef, dat het wel erg is wat er is gebeurd, maar dat het noodzakelijk was om een ander erger kwaad uit te drijven. Dat is ook de kwasi-nonchalante houding van de Fransen uit deze streek, die hoe zeer zij hun gevoelens op luidruchtige wijze tot uitdrukking plegen te brengen, op dit punt enigszins terughoudend zijn. Maar die tussen de bedrijven en de glaas jes „rouge" door toch wel het een en ander hebben gepresteerd! ADVERTENTIE merken TWEKA, ORCHIDé, Wol v.af 9,95 Satijn Lastex v.a17,50 GROTE HOUTSTRAAT 16 De Amsterdamse rechtbank heeft een vreemdeling, die zich Anton Vinograd noemt, wegens verduistering en diefstal veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Toen deze 27-jarige jongeman enige maanden geleden aangehouden werd, was hij in het bezit van zeven paspoorten een Frans, een Duits, een Tsjechisch, een Zweeds en drie Spaanse en diverse an dere legitimatiepapieren, steeds met andere namen. Hij is veroordeeld wegens verduistering, omdat hij de zoon van een Aaismeerse hor logemaker 26 gouden tientjes en 3 gouden vijfjes, die hij voordelig voor de Aalsmeer der zou verkopen, afhandig had gemaakt en wegens diefstal, omdat hi? een pakje kleren uit een cafetaria aan de Zeedijk te Amsterdam had weggenomen. En tenslotte het verhaal van Caen in één beeld samengevat: op dc Place Reine Mathilde staat de puinhoop van een volkomen verwoest oud kerkgebouw midden, in een prachtige, nieuwe moderne woonwijk. Honderd jzar lang heeft Kampen bin nen zijn poorten de Theologische Hoge school der Gereformeerde Kerken in Ne derland geherbergd. De eeuw van haar bestaan is een eeuw van ontwikkeling ge weest. Begonnen met 37 studenten en 4 docenten is het instituut uitgegroeid tot een academie waar ruim 120 studenten ingeschreven staan en waar 7 hoogleraren en een lector zijn belast met de opleiding in de theologische vakken. In totaal werden in de loop der tijdén ruim 1400 jonge mensen als student inge schreven, van wie ongeveer 1200 als pre dikant in de gemeenten hun werk hebben gedaan. Hierbij waren ook Duitsers, uit het graafschap Bentheim en Oost-Fries land, Hongaren, Zuid-Afrikanen en Ame rikanen. Van betekenis was de hogeschool ook voor Amerika, waar naar Nederlands voorbeeld een opleidingsschool voor pre dikanten verrees. Aanvankelijk hadden de predikanten na de afscheiding van 1834, toen grote behoefte bestond aan een theo logische vorming, zelf de opleiding van jongemannen tot het ambt ter hand geno men. Er waren namelijk weinig predikan ten uit de Hervormde Kerk getreden. Zo ontstond de theologische school te Ruinerwold-Koekange, waar enige stu denten werden opgeleid door ds. W. A. ADVERTENTIE iniriiiiK iiivi Afbraak en puin-opruiming, een dagelijks beeld in het Normandië van heden.... ....Maar daarnaast wederopbouw! Een straattafereel, dat men ziet in alle verwoeste Franse steden. Kok. De school werd gehouden in een paar thans onbewoonbaar verklaarde wo ningen en de eerste Gereformeerde stu denten betaalden f 1.50 „kostgeld per week. De opleiding werd gratis gegeven. Al spoedig deed zich de behoefte voelen aan een betere opleiding en op de synode te Groningen kwam deze kwestie ter spra ke. Aanvankelijk was het de bedoeling de bedoelde school te Franeker te vestigen, maar in 1854 nam de synode te Zwolle het besluit de school te Kampen te vestigen. Kampen werd gekozen omdat in die tijd te Kampen geen stedelijke belasting be hoefde te worden betaald. Door het optreden van hoogleraren als prof. dr. H. Bavinck, M. Noordtzij, Ste- ketee, Wielenga, Lindeboom, Biesterveld, Bouwman, Honing, Hoekstra, Greydanus en Schilder kreeg de Theologische school in de loop der tijden een steeds groter naam in wetenschappelijke kringen. Sinds 1939 wordt de theologische school, Theo logische Hogeschool genoemd. Na de oor log werd de Johannes Calvijnstichting op gericht, waardoor de mogelijkheid werd geopend om in Kampen te promoveren in de theologie bij de aan de Theologische Hogeschool verbonden hoogleraren. Herdenking De herdenking is begonnen met een bid stond in de Burgwalkerk te Kampen, waarin werd voorgegaan door dr. S. P. Dee uit Rotterdam. Daarop volgde een academische zitting in de Bovenkerk te Kampen, waarin de rector van de Theo logische Hogeschool, prof. dr. H. Ridder bos, een rede hield over „Heilsgeschiekenis en Heilige Schrift in het Nieuwe Testa ment". In de aula van het Hogeschoolge bouw was daarna een druk bezochte re ceptie, gevolgd door een samenkomst van reünisten en studenten in de Stadsgehoor zaal. Gisteren, op de tweede dag van de her denking kwamen duizenden belangstellen den naar Kampen, waar zij zich over zes vergadergelegenheden verzamelden. „Hon derd jaar Theologische Hogeschool" was het onderwerp waarover referaten werden gehouden door ds. F. C. Meyster uit Rot terdam; prof. dr. K. Dijk uit Amsterdam; dr. F. L. Bos uit Vlaardingen; dr. L. Praamsma uit Groningen en ds. J. van der Linden uit Rotterdam-Delfshaven. Na deze redevoeringen werd in vijf van de zes plaatsen van samenkomst de jubi leumcollecte door een lid van het mode- ramen van de laatste generale synode aangeboden. Tijdens de eerder gehouden receptie voerde mr. J. C. Tenkink, secretaris-gene raal van het ministerie van Justitie, het woord. Tussen de Theologische Hoge school en de regering is nauwelijks enige band, zo zei de spreker. Dit komt omdat de Theologische Hogeschool onderhouden wordt door vrijwillige bijdragen van de kerken. Voor deze vorm van beleid heeft de regering groot respect. Echter bestaan er bijzondere gevoelens van waardering van de zijde der regering, welke zij ter gelegenheid van dit honderdjarig bestaan tot uiting wenst te brengen. De heer Ten- kink deelde mede dat het de Koningin had behaagd prof. dr. N. H. Ridderbos, rector van de Academische Senaat, te be noemen tot ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw. In Vlaardingen is hedenmorgen door de opperkeurmeester, tevens hoofdcontroleur van de Nederlandse Haringcontróle, de heer W. J. van der Windt, uit de lading van het motorloggerschip VL 112 „Bets en Gerda", schipper Arie Bot, haring gekeurd, welke aan Koningin Juliana en Prinses Wilhelmina zal worden aangeboden. Deze haring is aangevoerd door de jager VL 84 „Hendrika en Adriana", schipper G. van der Snoek. De burgemeester van Vlaardingen, de reder, de opperkeurmeester en de schipper gaan in een met vlaggen versierde auto naar Soestdijk om de Koninginneharing, verpakt in de traditionele oranje geverfde vaatjes, aan te bieden. ADVERTENTIE Bij de Grieken betekende mouseion, bij de Romeinen museum: verblijf plaats der Muzen. De Muzen waren de godinnen onder wier hoede de „vrije kunsten" werden beoefend. In het alge meen zijn zij dus de beschermsters van kunsten en wetenschap. Zij waren de dochters van Zeus, volgens anderen van Hemel en Aarde. De plaats waar de Muzen gediend worden, kan zijn een gebouw, maar ook een bibliotheek of studeervertrek. Die ruime betekenis vindt men thans alleen nog in het woord Leesmuseum. De beperkte bete kenis is nu: een gebouw waarin voor werpen van kunst of wetenschap voor het publiek zijn tentoongesteld. In over eenstemming met de Latijnse oorsprong is het meervoud musea en niet museums. TONEEL EN DANS Zaterdag 5 Juni. Stadsschouwburg, 20 uur: De Toneelvereniging geeft een door A. Defresne geregisseerde voorstelling van „Beschuit met muisjes" van Herman Heijermans in décors van Weynand Grij zen. Voor medespelenden: zie Zondag. Zondag 6 Juni, Stadsschouwburg, 20 uur: Herhaling van „Beschuit met muisjes" van Heijermans door De Toneelvereniging onder regie van A. Defresne, met: Marie Hamel, Emmy Lopes Dias, Hans Tiemeyer, Hans van Meerten. Han Surink en anderen. Maandag 7 Juni. Concertgebouw, 20 uur: Bonte avond met medewerking van De Wama's, Willy Vervoort, Mieke Telkamp, Max van Praag. Tom Erich. Johnny Meyer, Coos Speenhoff en vele anderen. Maandag 7 Juni, Stadsschouwburg, 20 uur: Onder regie van Jan Retèl speelt de Haagse Comedie het blijspel „Een feeste lijke dag" van Andrew Rosenthal, met: Ida Wasserman, Willy Haak. Myra Ward, Dick van Veen en Pirn Dikkers. Het décor werd ontworpen door ir. A. Viergever, de vertaling is van Alfred Pleiter. Dinsdag 8 Juni. Stadsschouwburg, 19.30 uur: Onder auspiciën van de Commissie voor de culturele vorming van de schoolgaande jeugd geeft de letterlievende vereniging „J. J. Cremer" nogmaals een voorstelling van „De familie Kegge" door Henk Bak ker naar het gelijknamige verhaal uit de „Camera Obscura". Vrijdag 11 Juni. Openluchttheater Bloemen- daal, 20.15 uur: Openbare generale repeti tie door het Ballet der Lage Landen onder leiding van Mascha ter Weeme, met onder meer „Een Amerikaan in Parijs" van Pieter van der Sloot op muziek van Gershwin. MUZIEK Maandag 7 Juni, Grote Markt, 15.30 uur: Bespeling van het carillon van de Grote Kerk door Arie Peters, stadsbeiaardier. Eveneens op Donderdag 10 Juni van 2021 uur. Dinsdag 8 Juni, Grote Kerk, 20 uur: De stadsorganist George Robert geeft een orgelbespeling, met op verzoek Pastorale van Widor en verder werken van Zachau, Bach, Muffat en Hendrik Andriessen. Dinsdag 8 Juni, Minerva Theater. 19.30 uur: Eerste van een serie uitvoeringen door leerlingen van Haarlems Muziekinstituut onder directie van Nico Hoogerwerf. Donderdag 10 Juni. Grote Kerk, 15 uur: Het programma van de gratis toeganke lijke bespeling van het orgel van Chris- tiaan Muller door de stadsorganist George Robert is dit keer geheel gewijd aan wer ken van César Franck. Donderdag 10 Juni, Domi, Overveen. 20 uur: Opvoering van het zangspel „Wij willen spelen" van Truus Smit door leerP-^en van haar zangklasse. Dansjes onder leiding van Anneke Verwaal, aan de piano Willy Dornebos. DIVERSEN Vrijdag 4 Juni. Stadsschouwburg, 20 uur: Laatste van drie voorstellingen door de geheelonthouders-toneelvereniging „Nieuw Leven" van de klucht „Kettie jokt nooit" door Margaret Maye onder regie van Carl Veerhoff. Zaterdag 5 Juni. Lido Theater, 23.30 uur: Nachtvoorstelling van de Franse film „Van de duivel bezeten" (Le diable au corpst naar de gelijknamige roman van Raymond Radriguet met Micheline Presle en Gérard Philipe. Maandag 7 Juni. Lido Theater, 11 uur: Bij zondere voorstelling van de Engelse film „Hoffmann's Vertellingen" naar de gelijk namige opera van Offenbach met onder anderen Moira Shearer en Ludmille Tcherina. Donderdag 10 Juni, Stadsschouwburg, 20 uur: De toneelvereniging „St. Genesius" geeft onder leiding van J. H. W. Kraay een op voering van het blijspel „Boeven en ma deliefjes" van George Batson, door het beroepstoneel vertoond als „Fluffy neemt de leiding". Vrijdag 11 Juni, Stadsschouwburg. 20 uur: De toneelvereniging „Samuel Falkland" geeft een voorstelling van het blijspel „Grompie" naar het Engels van Horace Hodges en Thomas Wigney Percival onder regie van Hein Kraneveld. TENTOONSTELLINGEN Vishal: ,,'t Schilderend kind", expositie van ongeveer 200 tekeningen en pastels van DJAKARTA (Aneta). Op een af scheidsavond, die in Bandoeng is gehouden ter gelegenheid van het vertrek van vijf Nederlandse hoogleraren aan technische faculteiten, heeft de voorzitter van de stu dentenvereniging Januar gezegd: „Tot onze spijt moeten wij erkennen, dat u hier als vreemdelingen vaak niet naar behoren werd behandeld. Het is de gewoonte, dat hoogleraren na afloop van hun contract ons verlaten, maar vaak is hun onherroe pelijk vertrek van onze faculteit te wijten aan het feit, dat het betrokken ministerie de zakelijke overwegingen terzijde legde en het sentiment een woord liet meespre ken. Dat zulks nadelig is voor de bloei van de faculteit valt niet te ontkennen", aldus spreker. Daarna voerden de vertrekkende pro fessoren: Thysse, Van de Heuvel, Bax Stevens, Zijlemaker en Pijpers, het woord. Allen zeiden dat zij de aangenaamste her inneringen aan de studenten zullen bewa ren. Prof. Van de Heuvel zei onder meer, dat de meeste vreemdelingen in Indonesië over het algemeen een gevoel van onbe hagen hebben gekregen. Hij hoopte, dat dit spoedig zou verkeren in een gevoel van behagen. leerlingen van de Kinderschilderschool van Ton de Boer. Geopend van 1316 en van 1921 uur. Huis Van Looy: Werken van leden van het genootschap „Kunst zij ons Doel". Tot 22 Juni dagelijks geopend van 1017 uur. Des Zondags van 1317 uur. Kunsthandel Leffelaar: In de tuinzaal expo sitie van schilderijen en tekeningen van Dirk Oudes en W. Roosmalen. Tot 12 Juni. Woonhuis Van Looy: Het voormalig woon huis van schilder-schrijver Jacobus van Looy is te bezichtigen op Donderdagen van 1012 en van 1417 uur. Op Zon dagen alleen van 1417 uur. Teylers Museum: Tekeningen van Dirk Langendijk <17481805). Voorstellingen uit het militaire leven. Het museum ia dagelijks geopend van 1117 uur, behal ve op Maandag, benevens op de eerste Zondag van elke maand van 1317 uur. Frans Halsmuseum: Groepsportretten van Frans Hals in nieuwe formatie, benevens permanent expositie van recente aan winsten uit de Recuperatie. Geopend van 10—17 en Zondag van 1317 uur. Schotersingel 117 a: Palestina-diorama's (Bijbelse voorstellingen). Dagelijks ge opend van 1417 uur. Stadskweektuin: Tot en met 7 Juni iedere dag geopend van 10—12 en van 1417 en van 1921 uur. Zoals het Nederlandse Jeugd Rode Kruis vacantieweken georganiseerd heeft voor bejaarden uit het rampgebied, zo wilde het ook een aantal chronische zieke en invalide jongeren een week ontspanning bieden in het Henry Dunanthuis te Zeist. Voor de uitvoering van dergelijke plan nen is helaas altijd veel geld nodig. En toen de leiding van het Jeugd Rode Kruis daar om vroeg aan het Hoofdbestuur van het Nederlandche Roode Kruis, kreeg zij ten antwoord dat de nodige fondsen voor lopig niet beschikbaar waren. Toen heeft het Jeugd Rode Kruis gezegd: Dan gaan wij dat gekl zelf verdienen. En het heeft een grote actie op touw gezet voor het in zamelen van zilverpapier, oude postzegels, capsules, kranten enzovoort. Voor 99'is deze inzameling door de scholen gedaan. „Als je voor de t.b.c., voor de Missie, voor de zending of voor iets an ders inzamelt, dan moet je daar gewoon mee doorgaan" werd er gevraagd, „maar als je nog niets inzamelt, doe het dan een paar weken om deze jonge mensen een week ontspanning en vooral een week con tact met andere jongeren te bezorgen". Dat appèl is prachtig beantwoord en het staat nu wel vast, dat in de weken van 28 Juni tot 5 juli en van 3 September tot 10 Sep tember telkens 30 gehandicapte jonge men sen in het Henry Dunanthuis een week van vreugde zullen beleven. Twee artsen, drie verpleegsters en helpers van het Rode Kruis Korps hebben de medische verzor ging op zich genomen, terwijl een aantal medewerkers van het Jeugd Rode Kruis de huishouding en de recreatie zullen ver zorgen. De gasten zijn gekozen uit jongemensen, die vallen buiten de bemoeienissen van Het Vierde Prinsekind en ook buiten de boot tochten van het Rode Kruis. ADVERTENTIE JUWELIER - HORLOGER Barteljorisstraat 2 Haarlem Tel. 13004 Uit de Opregte Haarlemsche Courant van 5 Junij 1854 LONDEN. Nu de Engelsche zeemagt zich steeds meer in de Oostzee uitbreidt, worden, volgens een bijzonderen brief uit Petersburg, in die Russische hoofdstad alle maatregelen tot eene krachtige ver dediging genomen. Er zijn voorschriften afgekondigd omtrent hetgeen de inwoners doen moeten ingeval van eene belegering of blokkade der stad. Daarbij is bepaald, dat indien de vesting Kroonstad in de magt der vijandelijke vloot mogt vallen, vrouwen, kinderen en grijsaards de hoofd stad moeten verlaten, de kerkklokken en beelden der Heiligen naar Moscau ge- bragt, de daken der huizen afgebroken en de straatsteenen weggenomen moeten worden. De proclamatie eindigt echter met de betuiging van het vaste vertrou wen, dat de vijandelijke vloot of op de rotsen zal lopen of door het geschut van Kroonstad vernield zal worden. ADVERTENTIE FILTFUU niet filtei American Cigarettes qp met filter-mondstuk 03 cl

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 5