Scheveningen Radio: een veilig baken Tafelkleden I K. TUSSEN Chef expeditie „Cemij hartelijk gehuldigd HALVE EEUW PCH Visserij begon aan de radio-telefonie rr ANTJE-BETJE-DIENST Gaszender en Radio-Mapia Jlex JJieatec Expositie van miniatuur- Verbondsark J. Haksteen in het zilver „Zwaargewicht" wat de tonnen betreft r~ 8 Lieve juffrouw Handweef, Pluche en I Mach. Smyrna DRESSOIRLOPERS KLEINE KLEEDDES Langste telegram Scheiding Telefonie! Vloot gered (kosmopolitisch De vrouw Tele-getallen Commissarissen Loodswezen Beroep aangenomen Langbroek naar Blaricum VRIJDAG 4 JUNI 1954 HET MOET HEEL KLEIN en uitermate primitief begonnen zijn, vijftig jaar geleden aan Scheveningens haven. In een optrekje van een paar meter in het vierkant, met een paar mensen en een Telefunken vonk-zender, die met machtige aether-stoten de hele naburige band er uit veegde. Het heette „Scheveningen Radio" en de datum was 19 December 1904. Nederland was er maar voorlijk mee, want weinig landen bezaten in die dagen, dat de amateurs hartstochtelijk aan spoeltjes draaiden en vaak helemaal niets hoorden, een kust- station voor radiotelegrafische verbindingen, maar er waren dan ook maar een paar schepen, die toegerust waren met een morse-zender annex ontvanger en bijbehorende marco nist, die vaak zeeziek werd in de Golf van Biscaje. Die eerste dagen van Scheveningen Radio, toen nog écht „Scheve- ningen"-radio, zijn goeddeels achter de sluier der historie verdwenen niemand van die oude kleine bezetting is meer over in het IJmuidense betonpaleisje, dat nu de roepletters PCH op de voorgevel draagt. Maar het moeten jaren vol moeilijkheden en problemen zijn geweest. De afstand, die de magische aethervonk overbruggen kon, was nog niet zo bar groot: de zeshonderd meter band heeft tenslotte jaren lang die eerste radiopioniers geboeid gehouden, want pas later kwam de 1800 erbij. En nog later de vèr-springende korte golven. cco»coxccooooooeocooo:r De eerste kennismaking van de zeeman met de bekoorlijke stemmetjes van Scheveningen-Radio zo in 1946, toen het vrouwelijk element in de aether verscheen heeft meermalen aardige incidentjes opgeleverd. Zo vroeg een telefoniste aan de marconist van een haar onbekend schip: What 's your name?" (Wat is uto naam). Hij ant woordde prompt: „My name is Johnston, and what 's your?" (Ik heet Johnston en hoe heet u?). Overigens heeft de vrouw achter het toestel beslist meege- holpen de omgangsvormen in de aether te civiliseren. Zegt men. yyySooxoxooco ADVERTENTIE Het is lang een eenvoudig station gebleven, daar aan de Scheveningse haven: als er een telegram uit zee kwam werd de directeur van het Haagse postkantoor gewaar schuwd en dan klom er een telegrambesteller op een fiets om de dringende boodschap uit Scheveningen te halen. De Indië-boten zijn toen de beste klanten geweest van Scheveningen Radio: de Rembrandt en de Sindoro en al die andere veteranen met hun smalle schoorstenen. Kwamen ze bij Ouessant in de buurt, dan werd Scheve ningen-Radio waakzaam want dan kon er wel eens een punt-streep-stip-boodschap uit de koptelefoon komen. Of van de Harwich boot, die modern voor die tijd een zender-ontvanger aan boord had. Er druppelde ook wel eens een marine schuit tussendoor. Dertig telegrammen per dag? Dan was het druk, smoordruk bij Scheveningen Radio voor die paar mensen achter hun Telefunken-installatie. En dan waren het hele Pieten, als ze dertig tele grammen wegwerkten. Later kropen ze in de 1800 meter en toen lag het bereik al een heel eind verder. Dat was zakelijk be keken een hele vooruitgang, want als je de kans kreeg, pikte je de „concurrerende" Europese kuststations een scheepje of wat af. De naar Amsterdam of Rotterdam sto mende schepen wilden wel,want het scheel de in de prijs: de land-afstand naar de plaats van bestemming was immers korter en bovendien was het telegram er altijd wel eerder dan het schip en de afzender. EEN PAAR JAAR LATER, zo omstreeks 1924 is de lampzender algemeen geworden, de „vonk" verdween. Het werd rustiger werken; Engeland en Frankrijk knetterden er niet langer dwars doorheen en Scheve ningen Radio stoorde wederkerig ook de anderen niet. In beginsel is Scheveningen Radio altoos een veiligheids-station geweest, een trouwe wachter in de lucht, helpend als er te hel pen was en is. In de twintiger jaren liep de Soerakarta op de pier bij de Hoek en de assisterende Schelde kreeg een tros in de schroef de CCCOOOOXOOOOCiOOCOCCOOOOCOOOCXiOOOOOOOOCOOtyV Het was in 1945 en de schepen met repatriërenden kwamen op Nederland af. Tijdens de overtocht werden de pas sagierslijsten en andere bijzonderheden doorgeseind. Toen heeft Scheveningen- Radio van de „Oranje" het langste tele gram uit haar overigens verre van on bewogen geschiedenis moeten opnemen: 7000 woorden lang. En dat rond de Kerstdagen. Het is gelukt. Schelde verging en de telegrafist verdronk. Scheveningen Radio was er bij met raad en daad draadloos. De Rode Zee kwam op een sombere November-Zondag omhoog tijdens een felle storm. Voor de Noorse kust De eerste tekenen van het ongeluk kige avontuur kwamen binnen via een Noors kuststation. Smit, de rederij in Rot terdam, werd ingelicht. Direct. ZULKE DINGEN deden de jonge radio- telegrafie ontzaglijk veel goed: de telegra fist J. Voskuil van de Rode Zee moet in die dagen een beste propagandist voor Scheveningen Radio zijn geweest. De eerste wereldoorlog vond Scheve ningen Radio gespannen en paraat. Er is veel gebeurd in die woelige dagen van onderzeeërs en mijnen voor de kusten. Er is veel, heel veel geholpen met de vanzelfsprekendheid die de sier nog steeds is van Scheveningen Radio. „Ik heb u goed ontvangen sein uw positie, ik luister op de noodgolf. Schepen ver gingen en de aether trilde van de save our souls". Scheveningen Radio werkte en werkte en kon menigmaal assisteren of bemoedigen waar een laatste gevecht tegen het water hopeloos was. In rustiger tijden 1926 werden het zend- en ontvanggedeelte gescheiden. Er was een revolutie in de radiowereld op til, want de korte golven werden afgetast, de frequenties, die de aarde konden omspan nen, reikende tot aan Zuid-Amerika en de Balearen, tot Noordkaap en Vuurland. HET SPINNETJE, dat tn 1904 aan een klein, bescheiden web was begonnen, werd een spin. Het web werd groter en sterker. In 1927 kwamen de korte golven er officieel. Het aetherverkeer nam gestadig toe met de Slamat van de Rotterdamse Lloyd voor op, die als eerste een kortegolfinstallatie meenamen er de vruchten van plukte. Inmiddels had zich de tweede ommekeer bij Scheveningen Radio voltrokken: zend en ontvanggedeelte waren gescheiden in het jaar 1926, dat dus de verhuizing naar IJmuiden met zich bracht: Scheveningen Radio verloor in feite een stukje van haar naam, maar kreeg er ruimte en storing- vrije ontvangst voor terug: bij de haven van Scheveningen was die eigen zender zó knalhard, dat hy bij tijd en wijle knap lastig werd. En voor het kortegolf verkeer, dat een jaar later zijn intrede deed, was het zelfs de enige oplossing. ZODRA HET STATION met meer sche pen tegelijk werkte, was er alleen maar de eigen zender, die in de oren van de telegrafist aan de wal brulde: het schip zat daar ergens achter, wanhopig als een roepende in de oceaan. PCH trok in een vleugel van het P.T.T.- gebouw aan het IJmuidense Sluisplein. En dan komt het derde grote moment in deze historie: het jaar 1933 de invoering van de radiotelefonie. Het is in het begin een zaak van de visserij geweest, de vis serij, die behoefte kreeg aan een commu nicatiemiddel en niet over radio-telegrafie beschikte, nog daargelaten of er een reder te vinden zou zijn, die een marconist mee zou geven op een trawler Met de radio-telefonie, waarbij een kind de was kan doen als hij maar weet waar de knoppen zitten, werd dat anders en uit die dagen stamt de Antje-Betje,geschiedenis. De eerste vissers met een zender-ontvan ger waren de Rotterdamse trawlertjes „Antje" en „Betje". Er was aan de wal nog geen uitgebreide apparatuur voor nodig: eerst op het Sluisplein en later in een vrij staand barakje in de duinen kwam een ontvanger, die maar af en toe gebruikt werd en IJmuiden kreeg dat al gauw in het oor: de hele plaats ging meeluisteren naar de gesprekken tussen de schippers en de wal. LANGZAMERHAND zyn er meer sche pen met radio-telefonie uitgerust, maar het ging niet hard: de telefonisten van het kuststation hoorden direct aan de stem, wie aan de andere kant van de verbinding hing. In 1939 kwam de medische dienst er bij, nu ook voor de telefonie, nadat er al jaren „gedokterd" was via de telegrafie. in ruime keuze. ZIET STEEDS ONZE ETALAGES SNELLIUSSTRAAT 23 Het nieuwe gebouw: met luchtverversing (en op de deuren staat dat in goed Hollands) en een voortreffelijke accommodatie. PCH-Sluiseiland is een pronk je van een kuststation. Scheveningen Radio is nu een van de meest vooraanstaande stations op dit gebied geworden: de „medicals" voor schepen on der alle vlaggen der wereld komen hier binnen en worden via het Rode Kruis naar eer en geweten behandeld. Er kwamen coasters en kleine koopvaar ders bij met telefonie er werd steeds meer meegeluisterd en dus steeds meer gelogen in de aether, want wat gaat het de concurrentie en de buitenwacht aan, dat de Delft thuisstoomt met 1800 kisten en 700 stijve? De golflengtes „liepen vol" en als Sche veningen Radio niet zo'n wijze verkeers agent was op velerlei gebied,zou de aether- chaos niet te overzien zyn. Nu roepen er trouwens nóg wel eens vier over elkaar heen. De tweede wereldoorlog. Op 10 Mei 1940 voeren de Nederlanders met verzegelde orders, die aansloten op bepaalde codes en dit systeem heeft zo prima gewerkt, dat toen de Duitsers binnenvielen, vrijwel geen enkel op zee verblijvend schip in het be zette vaderland terugkeerde: de radio heeft in die sombere Meidagen de vloot uit 's vyands handen gehouden. Daarna viel dat drukke verkeer plotseling stil: de dagen aan het Sluiseiland werden eender en monotoon met af en toe de rampspoed van de oorlog er tussen door: torpederin gen, mijnen. Veel is daar helaas niet aan te verhelpen geweest Tot 15 Mei bleef PCH evenwel moeizaam in de lucht. Maar in die tussentijd werd de IJmuidense haven gebombardeerd en het station nam de wijk naar de Spaarndam- merpolder, waar op de domeinen van boer Schaap een evacuatie-station was ingericht met mooie zandzakken rondom. Het wer den naargeestige dagen. De stroom werd opgewekt door een generator en als de diesel het vertikte wat niet zelden ge- AsiJr-: De buitenkant: strak en laag, om het zicht over de haven niet te schaden. 000000(500000000000001 WrXOOCOOOOOOOOOCQOOOOOOOQOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO' SCHEVENINGEN RADIO. Is het de stem? Een vriendelijke meisjesstem, die met eindeloos geduld een juffrouw uit Klazienaveen uitlegt, dat ze „over" moet zeggen als haar deel van het gesprek met de kap'tein van de coaster ,£ben Haeser" is afgelopen en dan te horen krijgt, dat „ze dat zelf wel zal oetzoek'n? Of is het begrip, het begrip van de onafgebroken wake in de aether, dag en nacht en Zondags en op Oudejaarsavond, die „Scheveningen Radiozo sympathiek maakt? Beide vermoedelijk de lieve stem en de durende wake spreken eenieder, die voor één keer of elke dag met PCH, het kuststation van de P.T.T. op het IJmuidense Sluiseiland te maken krijgen. PCH palmt in, wekt sympathie, is altijd behulpzaam. Daarom: vandaag een saluut voor al deze mensen van een radiostation, omdat het straksin December, 50 jaar bestaat. Maar bovenal: omdat het zich dank zij zijn personeel tot een onmis bare bemiddelaareen gewaardeerde verkeers-agent in de scheeps-aether heeft gemaakt. beurde moest er een soldaat mee naar de fabriek om een nieuw onderdeel. Capi tulatie: telefoontje uit Den Haag: kust station sluiten. Dat heeft wel een enkele, haastig weg- gesnoven traan gekost: van 1904 af was dit PCH ononderbroken in de lucht geweest en plotseling daalde de stilte over de toestellen de stilte van de onderdrukking van het vrije woord. De Duitsers hebben het station toen over genomen, later is het een militaire post geworden en op de blyde 5e Mei 1945 stond er prompt geen steen meer over eind. En de apparatuur was verdwenen. Gelukkig waren er een paar zenders on dergedoken, zodat men l'improviste weer aan de slag kon gaan met een schone lei en een schroevendraaier. UIT het centraal magazijn der P.T.T. in Den Haag doken twee zenders op, aan de Haagse gashouder werd een antenne ge prutst en PCH-gasfabriek ging de lucht in: op de 600 meter. Uit een nobele diensttijd voor het verzet was inmiddels een ontvan ger onder de hoede der P.T.T. teruggekeerd en met dat inderhaast in elkaar getimmer de stationnetje zijn de eerste, de allereerste juichkreten van Nederlandse schepen op zee opgevangen. DE SLEEPBOOT HUDSON had als num mer één contact met vrij-Nederland: „Wel kom in de vrije lucht" heeft de marconist op dat gelukkige ogenblik er uit ge schreeuwd en de mensen aan de voet van de gashouder in Den Haag hebben zich geweld aan moeten doen, om het antwoord er uit te krijgen. Een Deens station, Blaavand (Blauw- water) kwam zelfs met volle handen en de beste wensen aan: of er nog eten nodig was op PCH. PCH zei geen nee en luttele tijd later arriveerde er een pak ket uit Denemarken met eieren en spek.... Onder de bijzondere samenkomsten, die de Vrye Evangelisatie „Emanuel" op gere gelde tijden houdt in het gemeentelijk ont spanningslokaal aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord, zal de bijeenkomst van Maandagmorgen om 10 uur een apart karakter hebben. Dan zal namelijk een stukje Bijbelse geschiedenis betreffende de tabernakel of de Ark des Verbonds, zo als die door het volk van Israel tijdens de omzwervingen in de woestijn werd gebruikt en waarvan een verkleind, natuurgetrouw nagebootst model aanwezig is, worden ver haald door de evangelist A. T. Polderman uit Den Haag. De vervaardiging van deze tabernakel is een idee van ds. F. R. Wageschiet, predi kant in de Belgische plaatsen Tongeren en Borgloon. Hij maakte de nabootsing van de Ark des Verbonds tot in détails in over eenstemming met de beschrijving van de bijbelboeken Exodus en Leviticus om op deze wijze het onderwijs aan de school aanschouwelijk en aantrekkelijk te maken. De expositie van dit unieke stuk hand werk is voor belangstellenden Maandag middag om half drie in het gemeentelijk ontspanningslokaal open. De heer Polderman zal hierbij toelich tingen geven. *99 HET ZONNIGE SCHAFTLOKAAL was overvol, toen onder luid applaus de heer J. Haksteen en zijn echtgenote binnenkwamen om zich naar het erepodium te be geven, waar deze chef van de expeditie van de cementfabriek Cemij N.V. een aangesloten bedrijf der Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V. de huldiging ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum zou aanvaarden. Namens de directie voerde als eerste het woord de directeur ir. P. van Delden die zeide, dat de jubilaris van den beginne af voor de Cemij op de bres heeft gestaan; toen de productie nog slechts 100.000 ton cement 's-jaars was, en thans, nu het cijfer van 300.000 ton reeds is overschreden en over 400.000 ton wordt gesproken. Al deze donderdduizenden tonnen zijn door de handen van de heer Haksteen gegaan. Dit be tekent, dat bij alle capaciteiten de jubilaris vooral over veel tact moet beschikken, want alle partijen: fabriek, cliënten en vervoerders dienen tevreden gesteld te wor den. De heer Van Delden eindigde zijn waarderende woorden met de dank voor de tot dusver bewezen diensten uit te spreken, en de wens, dat de heer Haksteen nog vele jaren zijn krachten aan het bedrijf zal kunnen geven. Na de gelukwensen van de bedrijfsleider dr. ing. F. Schonenberger te hebben overgebracht, overhandigde directeur Van Delden de gebruikelijke jubileum-enveloppe. De heer P. C. Cremer, administrateur van Cemij, betrad het podium om na een korte terugblik op de loopbaan van de jubilaris, die als kantoorbediende bij de Hoogovens is begonnen, zijnerzijds te getuigen van zijn hoge waardering voor het werk van de heer Haksteen. Na ook mevrouw Haksteen in de hulde te hebben betrokken, overhan digde hij 't vererend getuigschrift en 't ge denkbord der maatschappij. Standvastigheid en nauwkeurigheid De heer W. Grégouir, ass. bedrijfsleider van de cementfabriek, bracht in zijn harte lijke rede in de eerste plaats de gelukwen sen over namens de bedrijfsdirecteur ir. F. W. E. Spies, waarna hij als woordvoerder van de bedrijfsleiding eveneens de capaci teiten van de jubilaris: standvastigheid, ge voel voor samenwerking en buitengewone nauwkeurigheid, roeirfde. Na in een per- Die eerste chaotische na-oorlogse weken hebben hun eigen, typische vraagtekens opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld aangaande de sterkte van de koopvaardijvloot. Men verwachtte, dat de helft verloren was ge gaan en dat Scheveningen Radio dus ook niet meer dan de helft van het vooroor logse verkeer te verwerken zou krijgen. Dat pakte echter anders uit, want niet alleen was er meer overgebleven dan men dacht, maar bovendien hadden alle sche pen een kortegolf-telegrafie-installatie ge kregen, zodat het verkeer intensief werd en nog dringend ook, want al die be manningen snakten naar contact met huis. De „Gaszender" heeft meermalen rood gloeiend gestaan.... En er was klemmend behoefte aan een kortegolfzender. Nu kwam het zo uit, dat de Mapia, een schip vair de maatschappij Nederland naar Amsterdam stoomde voor een dokbeurt. De Mapia had een moderne kortegolf-installatie aan boord en in dat dok heeft PCH toen op de Mapia zijn ten ten opgeslagen: de verbinding met de wal kwam voor rekening van een apart zen dertje. LANGZAAM maar zeker is deze op zich zelf charmante maar toch wel wat kwets bare manier vervangen door de geregelde: die in een kantoor. IJmuiden zag zijn Scheveningen Radio terug. De achterkant van het postkantoor in de Houtmanstraat, zelf al in een school ondergebracht, ver leende de radio onderdak en daar nam het radioverkeer in enkele jaren zo'n vlucht, dat men er al spoedig uit de kleren barstte. Toch is het er gezellig geweest achter de watertoren en met het net van antenne draden boven het hoofd op het Sluiseiland hebben ze het er nog vaak over. Het Scheveningse zendercomplex was ook al zwaar geteisterd uit de oorlog te voorschijn gekomen: twee complete Neder landse zenderinstallaties, in de oorlog door - In de annalen van Scheveningen Ra- dio wordt nog altijd met gepaste trots het feit aangewezen, dat op een goede dag een Zweeds schip, varend onder Panamese vlag zijn Noorse stoker uit de 5 mast zag vallen. Het gebeurde voor de f Braziliaanse kust.De marconist van de Zweedse Panamees vroeg in het En gels via een Amerikaans toestel advies aan het Nederlandse Scheveningen Ra dio, die de boodschap doorgaf aan het Rode Kruisziekenhuis in Den Haag. Men zegt, maar dit kan niet bevestigd worden, dat de kapitein van het schip Grieks-Katholiek was en getrouwd met een Bulgaarse. de Nederlandse regering in Londen aan gekocht, waren daar meer dan welkom en hun masten gingen al gauw na de vijfde Mei omhoog. Ze staan nóg. Uit Duitse stoorzenders, waar ons land mee bezaaid was, werden onderdelen gesloopt en met man en macht is het web om de spin weer gesponnen: PCH begon aan een nieuwe roemruchte bladzij in zijn historie. DE VROUWELIJKE STEM dateert uit deze dagen: in 1946 neep het tekort aan mannelijke krachten en, naar men dacht voorlopig, de meisjes verschenen onder de koptelefoon. Lenie van Scherpenzeel is de eerste geweest. Het vrouwelijke element in de aether is echter zo goed bevallen, dat het een blijvertje werd. En dan de allerlaatste jaren: het nieuwe station, de ramp. Dat nieuwe station had eigenlijk in de Spaarndammerpolder moeten komen, maar het PEN trok zijn sterkstroom-koppelnet uitgerekend over het plekje daartoe be- 7n 1913 verwerkte Scheveningen-Radio zo'n 7330 telegrammen of wel 25 per I dag. In 1952 waren het er: 271680. Hoe snel PCH weer op toeren kwam na de tweede oorlog bewijst het aantal tele grammen, dat in 1946 behandeld werd: 167.000, of al 3 maal zoveel als in het jaar 1939. Radio-telefonische gesprekken? In 1947 10.000, in 1948 20.000, in 1951 55.000 en in 1953 75.000.... stemde grond, zodat PCH naar een sto ringsvrije andere plaats moest uitkijken. Een plaats, waar geen scheerapparaten, auto's of andere lawaaimakers voorkwa men. Het is het Sluiseiland geworden. De Spin heeft zijn net versterkt: hulp ontvangers voor de telefonie werden in Terschelling en Hoek van Holland ge bouwd en er komt er waarschijnlijk nog één bij Petten, de Scheveningse zenders kregen steun van apparaturen by Koot wijk en Oostmahorn, waardoor Schevenin gen Radio een halve eeuw na het beschei den begin aan de havenmond van de plaats, waar het zijn naam aan ontleent, uitgegroeid is tot een machtige deelnemer aan het luchtige maar toch ook diep-ern- stige spel der aethergolven. Het spinnetje werd spin, de twee mensen van weleer werden er honderd PCH is geworden tot een betrouwbaar baken in zee, dat menig schip van het strand heeft gehou den. Moge het nog vele jaren zo blijven een werk des vredes tot hulpe der zee lieden! j. F. soonlijk woord ook de vriendschap, welke hem met de jubilaris verbindt, te hebben herdacht, bood de heer Grégouir een ge schenk aan, dat door de collega's was ver vaardigd, een fraaie messing electrische klok. Namens de Verkoopassociatie Enci- Cemij sprak de heer Donkervoort, die van zyn zijde, die van de verkoper, de eigen schappen van de heer Haksteen roemde. De heer Haksteen behoort tot de „familie" in het bouwvak en dat is aan zijn goede eigenschappen te danken. Hollandse Nieuwe Een humoristisch feestlied van de heer L. Cana, dat culmineerde in de aanbieding van een Hollandse Nieuwe bracht hartelijk gelach. De naaste medewerker van de ju bilaris, de heer P. C. Klein, vertolkte ver volgens de hartelijke gevoelens van de col lega's van het bedrijf en ook van de vrien den buiten de Cemij. Hij bood een boeken kast aan. Hoofdopzichter T. W. B. de Jong belichtte in een geestige rede de jubilaris van andere zijde: hij deed een „boekje open" van diens eigenschappen op een wijze, die de zaal vaak hartelijk in de lach deed schieten. ADVERTENTIE „Rex draagt de kroon voor beeld en toon" PINKSTER-FEESTPROGRAMMA VRIJDAG t.m. ZONDAG GEORGE FORMBY lacht en zingt Uw zorgen weg in ZET 'M OP, GEORGE! MAANDAG t/m WOENSDAG STORM OVER MALAKKA Een film rijk aan gebeurtenissen, vol spanning en overtuiging. De commissaris voor het Loodswezen te Hoek van Holland, de heer G. C. de Hondt, is in gelijke functie benoemd te Vlissingen. Hij zal in Hoek van Holland worden opge volgd door ae heer H. J. Woudstra, thans commissaris voor het Nederlandse loods wezen te Antwerpen. Ds. J. van Leeuwen te Oude Mirdum heeft een beroep naar IJmuiden aange nomen, ter voorziening in de vacature-ds. C. W. Thijs van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden, die Zondag om 19 uur afscheid neemt in de Ichthuskerk bij zijn vertrek naar Voorburg. Op Tweede Pinksterdag zal te Blaricum de eindstrijd beginnen van de elf provin ciale jeugdkampioenen en de titelhouder van het vorig jaar om het nationale jeugd kampioenschap dammen. De deelnemers zijn: O. Hoekstra (Fries land), P. de Vries (Groningen), Joh. Hof man (Drente), B. Wiggers (Overijsel), Th. Buys (Gelderland), Heime Langbroek (Noordholland), F. B. van Vloten en C. Krayo (Zuid-Holland), H. G. Ploeg (Utrecht), J. van Hoff (Noord-Brabant), W. Okrogelnik (Limburg) en C. van Rijs wijk (Zeeland). Er wordt gespeeld op 7, 8, 9, 10, 11 en 12 Juni, steeds twee partijen per dag. Voor het eerst in de geschiedenis van DCIJ zal een van haar leden aan de eindstrijd om de jeugdtitel deelnemen. Water te koud De waterpolowedstrijd VZV—Neptunus de eerste voor de competitie in de twee de klasse is gisteravond niet doorgegaan daar het water 's morgens al te koud was bevonden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 8