Reserveer niet verder dan voor normale risico s Herenjekkers i Veren igingsvaria Restitutie aan gebruikers werkte minder goed dan egalisatiefonds Zelfs de heren der schepping vinden het oprecht jammer DCIJ wint van ODV en leidt nog GERARD VAN PRAAG B. en TV. over „gasreserve Bijna alle thuisclubs wonnen Vandaag wordt zij zeventig Provinciale damstrijd Beverwijk Gasschade nu ook in Groenten? 15 Wedstrijdprogramma van „Stormvogels" IJmond-volleybal Johanna Troost legt de naald weg a Amerikaans leren CQ 50 70 50 Speciale peen-exportveiling I (Je IJmond Corona's bij de CJMV „Denk en Zet" speelde onderling Velno's verbroederden* velen „Naast u is mijn plaats" „De slagboom" bij de CCB VRIJDAG 5 NOVEMBER 1954 ff DE DOOR B. EN. W. AAN DE RAAD voorgestelde wijziging van de verordening op het beheer van het gemeentelijk gasbedrijf en de waterleiding komt op het volgende neer: De winst uit het gasbedrijf wordt aan dit bedrijf teruggegeven ter vorming van een reserve en een egalisatiefonds, met dien verstande, dat de winst boven de f 30.000 in het egalisatiefonds terecht komt. Zolang de winstreserve f 250.000 be draagt, wordt de hele winst in het fonds gestort. De winst van het waterleidingbedrijf wordt geheel aangewend voor reserveringen. Ter argumentering van deze wijziging in de financiële gas- en waterpolitiek delen B. en W. de raad het volgende mee: In de raadsvergadering van 13 April be sloot de Velsense raad tot het instellen van een egalisatiefonds voor het gasbedrijf. De reglementering van dit fonds zal dienen te geschieden in de Verordening op het beheer van het gemeentelijk gas bedrijf en de gemeentelijke waterleiding te Velsen, waarin tevens de verhouding ten opzichte van de reserve moet worden geregeld. B. en W. delen als hun ziens wijze ten aanzien van de reserve het vol gende mee: Artikel 27 van de bovengenoemde ver ordening bepaalt, dat de reserve strekt ter gehele of gedeeltelijke dekking van: a. het verlies over enig jaar, door het bedrijf geleden; b. de uitgaven voor vernieuwing van bedrijfsobjecten, voor zover de waarde van het verkregen goed de aanschaffings waarde van het daardoor vervangen be zit te boven gaat, indien de raad tot deze wijze van dekking besluit; c. de uitgaven voor verbetering van bedrijfsobjecten, telkens tot een door de raad te bepalen bedrag. Wat dan ook De sub a vermelde doelstelling is zeer ruim. Zij heeft betrekking op elk verlies op de exploitatie van de bedrijven, door welke oorzaken ook geleden. Het maakt dus geen verschil het gasbedrijf tot voorbeeld nemende of het verlies is ontstaan door daling van de omzet van het gas, stijging van de inkoopprijs van het gas of van andere variabele lasten, het toepassen van extra-afschrijvingen of dergelijke. In sommige gemeenten is dan ook vol staan met alleen deze doelstelling voor de reserve in de beheersverordeningen op te nemen. De bij b en c vermelde bestemmingen zijn meer bepaald. De onder b vermelde doelstelling draagt in zich het karakter i van een vernieuwingsfonds, dienende ter bekostiging van nieuwe activa, die in de plaats komen van versleten of niet meer voor het gebruik geschikte bedrijfs objecten. Strikt genomen, kan op grond van deze bepaling elke vernieuwing, voorzover zij meer kost dan de aanschaffingswaarde van het vervangen bezit, uit de reserve worden gefinancierd. Toen deze doelstelling in de verordening werd opgenomen, is ongetwijfeld niet ge dacht aan de mogelijkheid, dat de ver vangingswaarde van een activum tot het 3 of 4-voudige van de aanschaffingsprijs zou kunnen stijgen. Tot welke consequenties dit voorschrift kan leiden, valt gemakke lijk na te gaan, wanneer men bedenkt, dat bijvoorbeeld de op de begroting van het gasbedrijf, dienst 1955, voor de bouw van een gashouder uitgetrokken kosten ad 800.000.een veelvoud van de voor oorlogse prijs bedragep. Reserve dan ontoereikend Van een letterlijke toepassing van die bepaling zal dan onder de huidige om standigheden weinig terecht kunnen komen, daar anders de reserve door het verzamelen van ruime winsten tot zeer grote hoogte zou moeten worden opgevoerd. Het is trouwens zeer de vraag of het wenselijk en principieel juist moet wor den geacht, vernieuwingen in een derge lijke omvang uit de reserve te dekken. De bij het particuliere bedrijf gevoerde politiek om zich door het vormen van grote reserves sterk te maken voor ev. toekomstige verliezen en de credietwaar- digheid van het bedrijf te vergroten speelt bij een gemeentebedrijf, dat uit hoofde van zijn min of meer monopolistisch karakter want het gasbedrijf betreft uiteraard zijn grens vindende in de prijsverhouding tussen het gas en de vervangende brand stoffen er van verzekerd is, dat de ver koopsprijs van zijn product ook in de toekomst kan worden bedongen en dat zijn kapitaalsbehoeften door de gemeente ge dekt weet, geen rol. Geen meerprijs reserveren B. en W. staan op het standpunt, dat elk productie- of consumptieproces zijn eigen lasten moet dragen en dat in het algemeen voor bedrijfsobjecten, welke aan het einde van de afschrijvingsduur moeten worden vervangen, niet de „meerprijs" behoeft te zijn gereserveerd. Door een andere ge dragslijn te volgen zouden op bepaalde exploitatiejaren lasten komen te drukken van een later productieproces. Door de omstanigheid, dat vernieuwin gen in de regel niet alle tegelijk, doch in een geleidelijk tempo worden tot stand ge bracht behoeft geen vrees te bestaan voor een al te grote instabiliteit van de exploi tatie. Om die redenen achten B. en W. het ongewenst de verbruikers lasten op te leg gen, welke pas in de toekomst nut zullen afwerpen. Dit te meer nu de verbruikers reeds thans belast worden met de kapi- taalslasten wegens uitbreidingen van het bedrijf. Deze uitbreidingen worden pas rendabel wanneer het bedrijf door de vol tooiing der bebouwing zijn capaciteit vol ledig kan gebruiken. B. en W. achten een reserve dus alleen nodig voor het compenseren van bijzondere verliezen, voor het dekken van niet ver zekerbare bedrijfsrisico's. Immers, indien elk verlies uit dien hoofde op een bepaald jaar zou drukken, zou dit de stabiliteit van de exploitatie en van de tariefstelling ver storen. Zij denken hierbij aan vernieuwin gen of verbeteringen, die aan buitenge wone oorzaken zijn te wijten, zoals een restauratie van een gashouder of de wa tertorent reparatie van de zinkers, verzil- ting van een waterwinplaats, en dergelijke. Onder die oorzaken moet tevens worden begrepen een gebeurtenis, waardoor een bedrijfsobject onherstelbaar wordt be schadigd en voor het einde van de af schrijvingstermijn buiten gebruik moet worden gesteld. Voorts kunnen technische uitvindingen een bepaalde installatie waar deloos maken. Dan zal hebnodig zijn, het niet afgeschreven deel van de aanschaf fingswaarde ten laste van de reserve af te schrijven. Nu het bedrag Nu B. en W. de bestemming van de reserve hebben omlijnd, valt het gemak kelijker een schatting te maken van het voor de reserve benodigde bedrag. Aan gezien de onder a vermelde doelstelling aan de reserve zal worden onttrokken en onder de bestemming van het egalisatie fonds zal worden gebracht, menen B. en W., dat met een reserve van 250.000. (gelijk aan het in de vergadering van 20 Juli 1954 vastgestelde maximum) kan worden volstaan. De reserve bedraagt mo menteel 241.255.95. Egalisatiefonds Wij zijn thans gekomen aan een bespre king van het egalisatiefonds. Dit fonds is bedoeld om fluctuaties in de gasprijs zo veel mogelijk te beperken. De raad is met B. en W. vain mening, dat het product vain een openbaar nuts bedrijf als het gas- en het waterleiding bedrijf, indien zich geen bijzondere om standigheden voordoen, tegen de kostende prijs aan verbruikers behoort te worden geleverd. Het is in de practijk niet moge lijk gebleken, de exploitatiebegroting van het gasbedrijf zo op te stellen, dat dit be ginsel nauwkeurig kan worden nageleefd. Als de voornaamste oorzaken van het feit, dat de rekening in belangrijke mate van de begroting kan afwijken, kunnen worden genoemd de onstabiele afzet in verband met de weersgesteldheid in het stooksei- zoen en de omstandigheid, dat de bij de begroting geraamde kolenprijs, welke ba sis is voor de inkoopsprijs van het gas, geen vaststaand gegeven vormt. Daarom is het niet te vermijden, dat het gasbedrijf toevallige winsten van min of meer be langrijke omvang kan maken. De begroting zal toch nimmer zodanig mogen worden opgesteld, dat, indien de hiervoorgenoemde factoren ongunstig uitvallen, een belangrijk ongedekt tekort op de exploitatie wordt geboekt. Niet nodig Het raadsbesluit van 4 December 1951 om de winst van het gasbedrijf aan de ver bruikers van het zogenaamde kookgas terug te geven, ten einde de naleving van het beginsel van levering tegen de kosten de prijs te verzekeren, heeft geleid tot omvangrijke administratieve werkzaam heden en tot verstoring van de prijsver houding tussen het kookgas en het ver- warmingsgas. Achteraf bleek, dat prijsver hogingen waren ingevoerd, die niet nodig waren geweest. Ten gevolge van de instelling van het egalisatiefonds zullen deze nadelen kunnen worden ontgaan en zal toch kunnen wor den bereikt, dat een toevallige winst aan de verbruikers ten goede komt. Door een geraamd verlies op de exploitatie uit dit fonds te dekken kan een prijsverhoging, welke anders zou moeten worden inge voerd, geheel of ten dele achterwege blij ven. Ook kan het voorkomen, dat, indien de middelen van het fonds daarvoor toerei kend zijn, een prijsverlaging wordt inge voerd. Ofschoon maatregelen als deze ook met toepassing van de onder a van de re serve vermelde doelstelling zouden kunnen worden genomen, moet de voorkeur wor den gegeven aan het instellen van een ega lisatiefonds. Dan toch wordt bereikt, dat de reserve alleen dient voor het opvangen van extra lasten en het egalisatiefonds een zuiver prijsregulerende werking krijgt. B. en W. hebben om die reden ook van het voornemen om de reserve te doen opgaan in het egalisatiefonds afgezien. B. en W. achten het niet nodig tevens een egalisatiefonds voor het waterleiding bedrijf in te stellen, omdat dit bedrijf een meer gelijkmatige exploitatie vertoont en bovendien de reserve per 31 December 1953 nog slechts f 66.988,62 bedroeg. Daar om achten B. en W. het beter de jaarlijkse reservestorting voor dit bedrijf niet meer aan een limiet te binden en ook hst maxi mum van de reserve voorlopig te laten vervallen. Indien deze reserve een rede lijke stijging heeft ondergaan, kan deze zaak nader onder ogen worden gezien. Het wedstrijdprogramma voor de elftal len van „Stormvogels" ziet er voor Zondag als volgt uit: H.D.V.S. IStormvogels I, 2.30 uur; Stormvogels 2Spartaan 2, 12.30 uur, terrein Schoonenberg; Stormvogels 3VVB 2, 12.30 uur, terrein Schoonenberg; Stormvogels 4Hoofd. Boys I, 12.00 uur, terrein Schoonenberg); Zandvoortmeeuwen 3Stormvogels 5, 9.45 uur. EDO 5Stormvogels 6, 9.45 uur. DCO 4Stormvogels 7. 12.00 uur. VSV 7Stormvogels 8, 9.45 uur, terrein VSV (Hagel.weg). Stormvogels I komt uit met: J. Venus; D. v. d. Oever en C. Post; Fr. Venus, H. J. Snoeks en J. R. v. d. Velde; J. Luppens, J. P. Snoeks, G. v. d. Meer, J. Veldman en J. Tol. Reserve: A. J. L. v. d. Heyaen. Dinsdag- en Woensdagavond zijn in het gymnasium te Velserbeek de wedstrijden gespeeld voor de tweede klasse heren- en de eerste klasse damescompetitie van de afdeling IJmond van de NeVoBo. Over het algemeen ontbrak het element spanning, omdat de clubs, die wonnen, betrekkelijk weinig moeite hadden met hun tegenstan ders. Het viel echter op, dat in de eerste klasse dames zowel Kennemers I als VCK 2 een tempo minder speelden, dan we van deze dames gewend zijn. Kennelijk werd het spel beïnvloed door de aard van de tegen stand. Mocht nog verwacht worden, dat de wedstrijd Kennemers 2VGV 2 enige spanning zou brengen vanwege de oude rivaliteit, niets bleek echter minder, want het VGV-team had niet de minste moeite met de tegenstanders. Een verrassing tenslotte, leverde nog het VSV I-team op in de dames-klasse door van Kennemers 2 te winnen. De uitslagen waren als volgt: Tweede klasse heren TVIJ 3—0 (15—6, 15—9, I 3—0 (15—2, 15—1, -15, Sportbond 2 15—2. VCK 3—SVIJ 15—8). Kennemers 2—VGV 2 0—3 (6—15, 4 4—15). Waterloo 2Sportbond 2 03 (915, 5—15, 6—15). Eerste klasse Dames 3—1 (16 14, 9—15, I 3—0 (15—1, 15— DGS—Waterloo 15—4, 15—6). Kennemers IVGV 12, 15—9). VCK 2—Waterloo 3 7—15, 15—11). Kennemers 2—VSV I 0—3 (15—17, 9— 15, 12—15). -1 (15—10, 15—1, Vanmorgen zijn de dames wezen felici teren in de Albert Cuypstraat, daar te gen de bosrand van 't nieuwe ljmuiden. Juffrouw Johanna Troost heeft ettelijke handen moeten drukken en vele keren goede ivoorden mogen horen van de me vrouwen, die haar al sinds jaar en dag als huisnaaister hebben gekend. En er was óók een enveloppe van de dames - voor de inhoud moest juffrouw Troost maar iets echt moois voor zichzelf kopen; het was haar van ganser harte gegund. Juffrouw Troost - of, zoals de kinderen- Bieuwenga 't liefkozend zeggen „Troos- sie" heeft het niet vermoed en niet kun nen weten, dat feest rond haar zeventig ste verjaardag, want het is allemaal ach ter haar rug voorbereid. De eerste keer overigenswant deze huisvriendin van vele families wist tot deze Vrijdag alles van de families waar ze werkte, al heeft ze dat nooit laten merken natuurlijk. Het moet al drieënveertig jaar geleden zijn, dat de jonge Johanna als dochter van een zeeloods naar IJmuiden kwam uit Den Helder, waar haar vader tot toen ge- stationneerd was: oudste dochter uit een groot en bewerkelijk gezin, een meisje, waar wat in zat en die rap met de handen was. Zij wilde zich, toen de zusters en broers gingen studeren, eveneens verdien stelijk maken, maar kon eigenlijk niet ge mist worden in het gezin, waar ze een plaats was gaan innemen vanwege haar vele kwaliteiten. Is het wonder, dat de jonge vrouw op een verzoek van de fami lie Polderman inging, om zo eens in de week eens de hand te komen lichten met het verstelwerk en de naaierij? Het beminnelijke meisje bleef. Ze toonde goede smaak en grote hand vaardigheid en mevrouw Polderman moet tegen haar getrouwde familieleden hebben gezegd, dat ze met déze naaister een lot uit de loterij had getrokken. Hoe gaat het dan: „Kan ze ook niet eens een middagje bij mij komen?" Ze kwam. Bij het gezin Luchzinger, bij de Bieuwen- ga's, de Müllers ^n nog op vele adressen meer. En juffrouw Troost had de gave, niet alleen maar „die juffrouw naast de naaimand" te blijven, maar zich een ge waardeerde plaats in de familiekring te veroveren, zonder er overigens ook maar enige moeite voor te doen. Ze beleefde het De helft van de hoofdklasse damcompe- titie is voorbij en na vijf ronden staan de twee Amsterdamse clubs Gezellig Samen zijn, Jozeph Blankenaar met DCIJ nog zonder verliespunten aan de kop. Deze week wisten de leiders van hun clubge noten Gezellig Samenzijn 2 te winnen; Jozeph Blankenaar won met 128 van Haarlemse damclub en DCIJ klopte de verzwakte ploeg ODV. Het ziet er naar uit dat in de laatste ronde de beslissing om de provinciale clubtitel zal vallen, omdat in December Jozeph Blankenaar en Gezellig Samenzijn elkaar ontmoeten, in het begin van het nieuwe jaar DCIJ naar Jozeph Blankenaar moet en Gezellig Samenzijn op 26 Januari in hotel Kennemerhof komt. Tegen ODV lukte DCIJ alles. De IJmui- denaren kregen al spoedig de leiding dank zij Ligthart.en Roozenburg, waarna Dukel met meer dan remise kon bereiken. Achter eenvolgens werd de score opgevoerd door Laros, Yme de Jong en P. v. d. Berg. Al leen G. Postma verloor. Daar Ott, Swier, Tommy Postma remise speelden kwam het einde met een 146 overwinning voor DCIJ. DCIJ III wint opnieuw Het derde tiental van DCIJ behaalde een zege op -""ruquius. Met vier gespeelde wed- gezet. strijden (vier gewonnen wedstrijden) staat het nu aan de kop in de tweede klasse van Kennemerland: Resultaten: Wim van Wort Roest 11; BakkumMazel Jr. 02; LodderRuighaver 1I; H. EngelhartA. v. d. Mazel 20; TielroyVerbeek'11; P. Kok Jr.G. van Marem 11; J. Brave- boerG. v. d. Dag 11; Opa v. d. Bos N.N. 2—0; J. de Boer—G. Rood 1—1; P. VisserH. Koopman 20. Totaal 128 voor DCIJ III. De volgende week is een uitwedstrijd tegen Zaandam (op Dinsdag) vastgesteld voor het eerste tiental. Het derde gaat Don derdag 11 November naar Beverwijk. Het tweede tiental ontvangt Woensdag Ooster kwartier. Onderlinge strijd In de eregroep wist K. de Jong te win nen van Beukema, terwijl Vooys en ir. Krijgsman na een sensationele strijd de punten deelden. Het merkwaardige van deze partij was het feit, dat Vooys twee stukken won en deze winst later moest terug offeren om niet te verliezen. Jelle Post won van Tielroy, doch verloor van J. v. Straten. Koppelman klopte op keurige wijze Jab Waal, Kok Sr. overwon H. v. d. Vlis. Woensdagavond wordt de strijd voort- si Johanna Troost lief en leed van de gezinnen mee en ten slotte werd er zelfs verwoed aan haar getrokken, want een week heeft maar zes dagen om te werken en één om te rusten. Het werd een feest voor de kinderen, als op één van die zes juffrouw Troost kwam. Waarom? Nergens om juffrouw Troost had iets geheimzinnigs (en ze heeft het nog), waarmee een kind te vangen en tot vertrouwen te brengen is. En het kind niet alleen, want ook de huismoeders in al die gezinnen zagen haar graag komen en node gaan. Dat heeft vele, vele jaren zo geduurd. Mejuffrouw Troost kwam ook in het ge zin van Velsens burgemeester, zag de kin deren groot worden en verstelde de eerste trappelzakken, leefde mee als onderdeel van het gemeenschapje en zocht mevrouw Kwint zelfs trouw op, toen de familie in Vreeland moest onderduiken. Ze bleef er soms een paar weken als graag-geziene gaste en als juffrouw Troost kwam, ging er een juichkreet op bij de Kwintjes, de Poldermannetjes en al die andere gezin nen, die de stopmand en het verstelwerk lieten wachten tot zij haar vriendelijke blauwe ogen er over liet gaan en de bril voor op de neus zette om de schade eens terdege te overzien. De Vereniging van Huisvrouwen heeft haar al eerder „geridderd" met een mé daille voor langjarige trouwe dienst en vanmorgen is in de kleine voorkamer aan de Albert Cuypstraat nog eens gebleken, hoe echte trouw en waar medeleven tot de zeldzame elementen der samenleving gaan worden. Het is nu uit met stopmand, naaimachine en verstelwerk, want op haar zeventigste wil juffrouw Troost, wier naam een be grip en een symbool is geworden, ook wel eens niet zes dagen van de week op pad zijn. Dat spijt de huisvrouwen, die haar hebben gekend, uitermate, al kunnen ze het best billijken: alleen maar met de weekeinden thuis is te veel gevergd van een mens op deze leeftijd. Maar het spijt de mannen nog meer. Ze weten en ervaren, hoe druk moeder het heeft met alle andere beslommeringen van het gezin en dat juffrouw Troost hun troost is geweest als er hier eens een knoopsgat ging rafelen of ginds een slijt plek dreigde te schemeren. „Ik kom dan in het vervolg wel naar u toe, als er eens wat mankeert" heeft één van die vaders gezegd, toen bekend werd, dat Johanna Troost de naald in de wilgen zou steken. „Dan vindt u mij er subiet ook" heeft een ander geantwoord, „want juffrouw Troost is al die jaren mijn grote toeverlaat ge worden als het op de kleine inconveniën- ten van de kledij aankwam". J. F. Speelgoeddemonstratie Georganiseerd door een bekende Bever- wijkse firma vindt op Donderdag 11 No vember in ,,'t Centrum" een speelgoed demonstratie plaats. Men kan hier kennis maken met de nieuwste artikelen op speel- goedgebied. Schaakclub „Pat Mat" De uitslagen van de in de onderlinge oompetitie gespeelde partijen varn de Ken- nemer schaakclub „Pat-Mat" zijn als volgt: Aid. I: J. E. Strengers-W. Steeman 10; W. Steenman-J. E. Strengers KA', J. Jansen-J. Beentjes 1—0; P. oe Bruyn-J. Zoontjes afg.; J. C. de Haas-P. Zwart afg.; P. Mart-M. P. Suiker 0—1; J. E. Strengers- J. C. Muyen 0-r-l; M. de Vries-Th. Spij ker 01. Afd. II: J. Oort-J. A. Roodenburg V2'A; P. Jansen-S. S. Oppenheimer 10; E. Ek- hart-S. S. Oppenheimer 10; E. Rijken- M. Soeteman afg.: J. A. Roodenburg-C. Slings afg.; G. Paardekoper-P. A. Jansen 10; Ir. E. F. Pettzer-B. Wulms afg. Afd. Ill: P. Mostertmain-P. Siebers 10; P. Siebers-L. Mostertman 10; B. de Heer -M. N. Prenger 10. Afd. V: H. W. Lubert-J. v. d. Struys 1—0; G. v. d. Berg-E. Töffoli 1—0; J. Sauer-W. Buyst 01. ADVERTENTIE Wij ontvingen de eerste sportmodel +J m 2 rij-model «7 KENNEMERLAAN 100 Donderdag is in Castricum een speciale peen-exportveiling gehouden, de eer- 1 ste van dit winterseizoen. De Keranemer tuinders kwamen met rond 15.000 kilo peen voor de dag, hetgeen een aardig be gin genoemd mag worden. De beste kwali teit was bestemd voor export; de prijs, die de tuinders kregen, bedroeg 17 cent per kilo. Een kwantum werd door het binnen land afgenomen tegen 12.513.5 cent en de rest was goed voor veevoer en daar kreeg men 0 cent per kilo voor betaald. Boekbespreking voor NCVB De leden van de Ned. Christen Vrou wenbond, afdeling Velsen, zullen Maan dagavond in de Da Costaschool bijeenko men voor een lezing, waar mevrouw C. KooikerMohr uit Katwijk aan Zee zal spreken over het boek „Verdonkerd goud van mevrouw Jongejan-De Groot. Indien het de CJMV „Philadelphia" te doen is geweest om met haar propaganda- bijeenkomst van Donderdagavond in het Hervormd wijkhuis aan de Dijckmansstraat belangstelling te trekken, dan is zij daarin volkomen geslaagd. De voorzitter, de heer M. Goris kon zich in zijn openingstoespraak tot zeer vele an deren richten en stelde vast, dat de bijna 65-jarige CJMV nog steeds actief is. Maar om deze activiteit te kunnen bestendigen vroeg hii de steun van de ouderen, die het mede mogelijk moeten maken om het clubwerk van handenarbeid, sport en spel in de gewenste banen te kunnen blijven houden. Wegens omstandigheden was voor deze avond medewerking van derden no dig. In Januari echter zal de CJMV een avond met eigen krachten verzorgen en dan zal er ook worden geprobeerd een tentoon stelling van handenarbeid te houden. De Corona's, het amateur- en cabaret gezelschap uit Beverwijk, verleenden thans hun medewerking. Zij openden het programma met het optreden van de 13- jarige Tiny Slinger. Het zou voor dit jonge kind ongetwijfeld sympathieker aandoen- als zij zich niet zou laten ver-leiden tot het zingen van de bekende weeë zeemans- en liefdesliedjes. De Tirolerzusjes hadden met haar gitaar spel en jodelzang veel succes. Niet minder droeg de imitator tot het welslagen van de avond bij met zijn „Opkomst voor herha ling". Adrico, die zich ontpopte als een zeer goed amateur-goochelaar, dwong met zijn telepathische experimenten evenzeer bewondering af. De uitslagen van de onderlinge wed strijden van „Denk en Zet" waren als volgt: J. v. d. Wel-N. de Boer afg.; W. v. Klaveren-J. v. d. Mey 20; J. Taffijn-B. Zuiderduin 20; F. v. Son-N. Sdhaaper 20; J. Langewis-M. Kleyn 02; N. Struwe-R. Mahlberg 02; C. v. Woensel- W. Duin 0—2. Dameskrans Dorcas hield bazar De dameskrans Dorcas van de Ned. Her vormde Kerk in Castricum heeft Donder dag in hötel De Rustende Jager zijn beste beentje voorgezet door het houden van een bazar ten bate van het stoelen- en orgelfonds, de restauratie van de kerk en enkele instellingen. De dames hadden voor een -groot aantal gebruiksvoorwerpen zorg gedragen, die, evenals de gehandwerkte kleedjes en wat dies meer zij, bij de vele bezoekers gretig aftrek vonden. Daarnaast was er een verloting en van de beschik bare loten bleef maar een gering aan tal over, zodat men ook in dit opzicht te vreden was. Bromfietsclub opgericht Een flink aantal eigenaars van brom fiets-en hebben zich Donderdag in hotel De Rustende Jager opgegeven als lid van een bromfietsclub. tot de oprichting waar van de motorclub Castricum het initiatief genomen had. Alvorens het echter zover was heeft de voorzitter van de motor club, de heer A. Dekker, het d'oel van de nieuwe club wel'ke een onderafdeling van Castricum zal zijn uiteen gezet: men hoopt de bromfietser(ster) onderricht te geven in de wijze hoe die zich in het verkeer moet gedragen en -daarnaast zal ook een motorcursus gegeven warden. Wat dat verkeersonderricht betreft: de wachtmeester rijkspolitie, de heer J. van Leeuwen, gaf reeds deze avond een uiteen zetting over verkeersperikelen en tevens nam hij de „kwaliteit" van de bromfiets onder de loupe, aan de hand van zijn er varingen. Tenslotte deelde de heer Dekker mede, dat. de motorclub voor 21 November een motorrit heeft georganiseerd en dat brom fietsersisters) die dag eveneens kunnen tonen waartoe zij in staat zijn. „Strandmeeuwen" telden de punten De voornaamste uitslagen van de jongste klaverjaswedstrijd van de Wijk aan Zeese club „De Strandmeeuwen" zijn: 1. C. Aar denburg 4870 pnt.; 2. mevr. Paap 4742 pnt.; 3. mevrouw Seysener 4725 pnt.; 4. C. de Witte 4697 pnt.; 5. mej. Paap 4480 pnt.; 6. N. de Boer 4095 pnt.; 7. mevr. v. d. Mey 4002 pnt.; 8. N. G. Seysener 3892 pnt.; 9. J. v. d. Mey 3667 pnt.; 10. L. Schelvis 3449 pnt.; 11. mej. Bles 3394 pnt.; 12, J. Paap 3278 pnt. In het anders voor meisjes taboe zijnde militaire kamp „Rooswijk" ging het gister avond vrolijk toe. De „Velno's" onder lei ding van Barend Kuhfus bezorgden alle militairen, die geen wacht hadden, een klinkende avond, die uitstekend voldeed, temeer omdat het de landsverdedigers was toegestaan een dame uit te nodigen. Na tuurlijk had elke khaki-man gisteravond verkering, zodat de dansvloer in de can- tine overvol was. Wachtmeester W. v. Sta veren had eer van zijn R.A.O.-werk en kon dit met een gerust geweten vooraf al meedelen. Afgewisseld door een liedje met een praatje en een goochelaar hielden de Vel no's de benen in beweging tot het midder nachtelijk uur. Toen moest iedere zowel mannelijke als vrouwelijke bezoeker zich afmelden bij de wachtcommandant, die daar op zijn beurt weer plezier aan had. Op de Donderdagavond in het Bever- wijkse K.S.A.-gebouw gehouden leden vergadering der L.T.B. brachten diverse leden naar voren, dat men de laatste tijd ernstige beschadigingen aantreft in groen tegewassen, die doen vermoeden dat het gasbeschadiging is. De voorzitter de heer A. N. Aardenburg beloofde met klem dat er een onderzoek zal worden ingesteld, zo nodig in overleg met de Tuinbouw voorlichtingsdienst. Tijdens deze vergadering werden o.a. de voorstellen besproken die Zaterdag 6 No vember op de kringvergadering in Haar lem besnroken zullen worden. Het zijn enige „oude bekenden" nl. de vervangende tuinbouwgronden en de wa teronttrekking. De bekende Nederlandse roman- en to neelschrijver Maurits Dekker heeft spe ciaal voor de Partij van de Arbeid een to neelstuk geschreven, dat is getiteld „Naast u is mijn plaats". Dit spel wordt in tien verschillende rol len geheel alleen gespeeld door Enny Mols- de Leeuwe. Voor de leden van de Partij van de Ar beid en de VARA vindt op Donderdag 25 November een voorstelling plaats in het Luxor-theater te Beverwijk. Onder auspiciën van de Commissie Cul tureel Beverwijk werd gisteravond in het Luxortheater „De slagboom" van Luigi Zampa vertoond. In deze Italiaanse film, die een denk beeldige oorlog in Triest pretendeert, gaat het ondanks veel wapengekletter en tra gische liefdesconflicten nogal gemoedelijk toe. Het gaat om de vaststelling van een nieuwe grens tussen Italië en Zuid-Slavië. De grens wordt getrokken midden door een dorpje in Triëst en snijdt daarbij ook de helling, waarop de dorpsknapen hun zeepkistenraces plegen te houden. De vriendjes worden hierdoor in twee groe pen verdeeld en voelen zich van stonde aan gedrongen elkaar te beoorlogen. Als een van hen echter door een steenworp wordt gewond sluiten ze vrede en slopen zo maar de grenspaal op hun racebaan. Maar de grote mensen nemen dit niet en het spelletje dreigt ernst te worden als twee grote kerels elkaar met stenguns gaan bestoken ter wille van de liefde. Er wordt flink geschoten en het knaapje dat de grenspaal terug wil brengen wordt hierbij gedood. Eerst dan komen de volwassenen tot bezinning. De gedragingen van de grote mensen overtuigen niet ten volle in deze rolprent, de reacties van de kinderen daarentegen zijn buitengewoon goed weer gegeven. Tegenover hier en daar een te veel aan grote-mensenachtigheid staan prachtig uitgewogen fragmenten. Waar schijnlijk zou deze film aan overtuigings kracht hebben gewonnen, als zij geheel op het standpunt van de kinderen was ge maakt. Maar toch, ondanks alles heeft de toe schouwer zeker van harte kunnen instem men met dit pleidooi tegen onbarmhartige grenzen. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN: Johannes B. G., z. van J Grapendaal en J. C. Half; Petrus B N z van N. J. Verduin en B. J. van der Voort; Simon N. A., z. van J. Kloes en M J W Schilder; Marie A. B„ d. van E. Zuijden- dorp en A. H. Bakker; Cornelis A. J., z. van H. Verhoef en C. Kuiper; Barbara J., d. van R. Hummel en D. G. van der Molen; Johanna M., d. van J. Raspoort en M. M. van Meurs. ONDERTROUWD: J. H. J. Leering en A M. Versteeg; A. F. Inpijn en J. C. van der Steeg; C. Warmenhoven en T. Bles. GETROUWD: H. Gruteke en P. Chamber- lin; F. van der Sluis en M. Smaal; B. Vrene- goor en A. E. Aardenburg; A. W. M. Pierik en M. M. T. Kochx. OVERLEDEN: F. Bruijns, 48 j., wedn. van G. Studenitsky; A. P. F. Uzenbrandt, 25 j.; J. W Wicherink, 58 i., pchtg. van A. M. Maas; J. M. W de V'h 22 j., echtg. van J. M. Overbeek

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 11