Matroos van de wacht hield onvoldoende uitkijk DCIJ (zonder Roozenburg) klopte CDA gevoelig /ThaliaN Problemen Jlex Jheatec Velsens Cultureel leven in de komende week Agenda voor Velsen Visserij-varia Acht maanden inhouding geadviseerd Grondverkoop voor nieuwe kleuterschool „Beatrix" exposeert in Cultureel Centrum op de honderd velden J 7 ,VIOS I" ramde een botter De speciale exportveiling van Donderdag Om de provinciale damtitel „Stormvogels" naar „Veendam" SVIJ ontvangt Zondag Nieuw Vennep Lichtende sfeer in donkere dagen Drie huizen in gemeentehanden Huis wordt opgeknapt I HEDENAVOND 8 uur, ZATERDAG en ZONDAG 7 en 9.30 uur een adembenemend filmwerk HET LOON VAN DE ANGST Een groots opgezet, aangrijpend ver haal, geladen met 'n intense spanning! (Toegang 18 jaar.) (Onze wekelijkse damrubriek onder leiding van B. Dukel) Eén jaar geëist tegen Velser banketbakker flyRtlJDAG 17 DECEMBER 1954 (Van een verslaggever) EEN VAN DE MATROZEN van de IJmuidense stoomtrawler „Vios I", J. Modder uit IJmuiden, heeft gisteren voor de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam van de Inspecteur Generaal voor de Scheepvaart, de heer J. Metz, te horen gekregen dat hem inzake de aanvaring van de trawler „Vios" IJM. 24 met de Rotterdamse botter RO. 29 „Catharina" grove schuld en nalatigheid werden verweten. Hij was een uur na het verlaten van de IJmuidense haven belast met het houden van uitkijk op de brug. Vijf minuten daarna ramde de „Vios" de botter RO. 29 in de achtersteven. „De man heeft in het geheel niet uitgekeken. Men heeft op de brug, terwijl de schipper te kooi lag, kletspraatjes gehouden," aldus de heer J. Metz, die de Raad adviseerde van matroos J. Modder het bewijs van kennis van de uitwijkbepalingen in te houden voor de tijd van acht maanden. De heer J. Metz wees er nadrukkelijk op, dat de schipper van de „Vios I", de heer J. Korbee, die ook ter zitting aanwezig was, geen blaam trefjt. Hij had de twee matrozen de wacht kunnen toevertrouwen, daar zij het bewijs op zak hebben. "De trawler „Vios I" verliet op 21 October om half drie 's middags de Vissershaven «om in de Noord ter visvangst te gaan. Om kwart voor drie was de 538 ton metende trawler buitengaats. Er was bijna geen wind, het was mooi weer en het zicht was uitstekend. De koers was Noord-West. Als matrozen voor de eerste wacht kwa men de heren Plug en W. Visser op de brug. Om half vijf was het tijd voor de aflossing en kwam als eerste matroos Ouwehand naar boven, die het roer van matroos Plug overnam. Visser bleef wachten tot de an der, J. Modder, om half vijf boven kwam. Matroos Modder ging als uitkijk bij het raam staan naast de machinetelegraaf en had daar nauwelijks vijf minuten gestaan, toen Ouwehand bij het roer vandaan sprong en de telegraaf op stop gooide. Hjj had een mastje vlak voor de boeg gezien. De aanvaring met de „Catharina" RO 29 was toen al gebeurd. Aan bakboord schoot do „Vios" langs de botter; de schipper werd geroepen en deze manoeuvreerde de traw ler terug naar de RO 29, daar deze luid met de fluit lag te schetteren en twee zwarte ballen in de mast had gehesen, ten teken dat hij onbestuurbaar was. Het roer was beschadigd en in de verschansing zat een flinke deuk. De mast was omgebogen. De ,-,V8os" nam de botter vervolgens op sleep touw en bracht hem binnen in IJmuiden. „Dit is voor een uitkijk toch wel heel 'erg", meende de voorzitter van de Raad, mr. G. Schreuder, „u bent als uitkijk te kort geschoten". Matroos J. Modder ver klaarde dat hij al drie en een half jaar op de trawler vaart en anderhalf jaar in het bezit is van het bewijs van kennis van uit wijkbepalingen. Praatjes De heer Brouwer, lid van de raad, wilde nader weten, waar matroos W. Visser was gebleven, toen Modder op de brug kwam. „Visser is blijven praten", verklaarde Mod der. „Hij stond aan bakboordszij, de roer ganger keek vrij uit en ik stond tegen het raam geleund, het gezicht op zjj gewend naar bakboordszij". Hij had wel enige vissende kotters ge zien, maar niet de „Catharina" en had over het voordek kunnen heenkijken. Volgens betrokkene was het mogelijk, dat de brede voormast van de „Vios" juist het uitzicht naar de recht voor hen vissende „Cathari na" had belemmerd. ,,'t Was toch zeker geen onderzeeboot, die u ramde", meende de heer Brouwer. „De „Vios" liep op dat moment twaalf mijl, de „Catharina" hoogstens twee mijl al vis sende, zodat de „Vios" bij het bovenkomen van Modder ongeveer een mij) van de bot ter verwijderd is geweest". „Ge ziet, aan een brevet heb je niet ge noeg", merkte de voorzitter op, „er moet een mens bij zijn". Verantwoordelijk De inspecteur-generaal voor de Scheep vaart, de heer J Metz, haalde uit de Wet het aanvullend artikel aan, dat op varende vissersvaartuigen de wacht mag worden overgedragen aan mensen, die noch stuur man, noch kapitein zijn. Een van hen dient echter in het bezit te zijn van het bewijs van kennis van de uitwijkbepalingen. Deze matrozen nemen dus een gedeelte van de verantwoordelijkheid op zich. Zij hoeven ADVERTENTIE geen peilingen te nemen, maar hebben wel rie verantwoording bij het varen van een punt A naar een punt B, als opgegeven door de schipper. Zij dienen goed uit te kij ken. De heer Metz achtte in dit geval sprake van grove schuld en vond de afloop geluk kig. Er zijn geen mensenlevens bij verloren gegaan. Alleen de „Vios" treft schuld, daar de trawler oplopend was en uitsluitend de plicht had om uit te wijken. De heer Metz voerde voorts aan, dat matroos Modder op het moment van de aanvaring te kwalifi ceren was als stuurman en stelde derhalve de al genoemde eis. De aanvoer van 20.000 kilo peen en 22.000 kilo schorseneren op de Castricum- se speciale exportveiling van Donderdag valt voor de tijd van het jaar lang niet slecht te noemen. Peen b besomde 1820 cent, peen c 17,520 cent en peen d liet 19,5 cent per kilo afdrukken. De prijs die de Kennemer tuinders voor schorseneren kregen bedroeg voor de eer ste kwaliteit 5265 cent en voor de twee de soort 2537 cent per kilo. Sjalotten gingen van de kar voor 45—55 cent per kilo. Het bestuur van de vereniging tot in standhouding van de Protestantse Maria- Bewaars.chool te Velsen heeft verzocht, aan deze vereniging te verkopen, ten behoeve van de bouw van een kleuterschool, de gronden, ter gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 1250 m2, gelegen aan en nabij de Driehuizerkerkweg te Driehuis. Tegen de verkoop daarvan voor het aan gegeven doel hebben B. en W. geen bezwaar. Het ligt in het voornemen van verzoeker om het aan de Driehuizerkerkweg afzon derlijk gelegen terreinstrookje, dat in de bovenbedoelde aanvrage is begrepen, te zijner tijd te ruilen tegen een gedeelte van het aan de Noordzijde van het voor school gebouw bestemde terrein liggende perceel, waardoor een afgerond terrein ter beschik king van de genoemde vereniging komt. De verkoopsprijs voor de te koop ge vraagde gronden dient naar de mening van B. en W. te worden gesteld op 10 per m2. Verzoeker heeft zich met deze prijs ver enigd en aan het Prijzenbureau voor On roerende Zaken te Haarlem is verzocht, daaraan zijn goedkeuring te hechten. „Rex draagt de kroon voor beeld en toon' Heden t.m. Maandag DE 5 SULLIVANS 5 broers, onafscheidelijk verbonden. Woensdag en Donderdag HARTENVROUW Een kleurige film met veel gebeuren en volop afwisseling. Ondanks het gemis Van Roozenburg en Ligthart is DCIJ er in geslaagd het Amster damse CDA met 173 te kloppen. De DCIJ'ers handhaven hiermee boven verwachting hun nek aan nek race met Ge zellig Samenzijn en Jozeph Blankenaar in de strijd om het clubkampioenschap van Noordholland. Na acht wedstrijden staan de DCIJ'ers en deze twee Amsterdamse damtientallen nog zonder verliespunten aan de kop van de Noordhollandse hoofdklasse competitie. Er zijn nu nog drie ronden in het vooruitzicht en DCIJ krijgt nog DSTO (op 22 December) en Gezellig Samenzijn op bezoek en moet uit naar Jozeph Blankenaar. Ook moeten vol gende week Gezellig Samenzijn en Jozeph Blankenaar tegen elkaar spelen. De uitslag van de DCIJ—-CDA-strijd was: 1. H. LarosJ. Noordhoek 20; 2. B. Du- kelH. Smit 1—1; 3. Yme de JongM. Was senaar 20; 4. C. SuykJ. F. Koelher 2—0; 5. T. Postma—D. Broerse 11; 6. G. Postma J. Langhenkel 20; 7. P. v. d. BergJ, Mons 2—0; 8. H. SwierA. J. Smit afpebr.; 9. L. VooysA. J. Rosschar 11; 10. H. de Het wedstrijdprogramma van Stormvogels voor Zondag bevat de volgende wedstrijden: Veendam IStormvogels I, 14.30 uur; Ken- nemers IIIStormvogels III, 12.00 uur, ter rein Kennemers; IEVStormvogels IV, 12.00 uur, terrein Schoonenberg; Stormvogels V Zandvoortmeeuwen III, 10.00 uur, terrein Schoonenberg; HFC IVStormvogels VI, 9.45 uur, terrein HFC Spanjaardslaan; DCO IVStormvogels VII, 9.45, terrein Schalk- wijkerweg Haarlem; Stormvogels VIIICon cordia IV, 12.00 uur, terrein Schoonenberg. De opstelling van Stormvogels I is als volgt: J. Venus; D. v. d. Oever en°C. Post; Fr. Venus, H. J. Snoeks en J. Tol; J. Lup- kens, B. Freriks, G. v. d. Meer, J. P. Snoeks en C Stelling. Reserves ziin: N. A. de Graaf, J. R. v. d. Velde en J. Veldman. JongA. de Dijk 20. Voorlopig 153 voor DCIJ, doch de afgebroken partij staat finaal gewonnen voor DCIJ, waardoor de eindstand 173 wordt. De wedstrijd De DCIJ'ers waren zo goed op dreef, dat zelfs de drie beëindigde remise partijen zich nog alle in het voordeel van DCIJ ont wikkelden en door wat minder scherp spel van de DCIJ'ers nog in gelijk spel eindigden. Het begin was al direct voor de IJmui- denaren, omdat door een misverstand de borden 6 en 7 van CDA niet op tijd ver schenen waardoor reglementair DCIJ een 40 voorsprong kreeg. Voorzitter K. de Jong en Laros boekten al. spoedig succes, door stukwinst. 80 voor DCIJ. Dukel verzuimde de winst en de stand werd 91. Suyk Zorgde oor de overwin ning door een fraaie positie-winst 111. De stand werd daarna nog opgevoerd tot een 173 overwinning. Voor de komende Zondag staat er weer een thuiswedstrijd op het programma voor SVIJ Om 10 uur spelen zij tegen de runners u) Nieuw Vennep, dat de laatste tijd opmer kelijke successen weet te behalen. Het is t hopen, dat de voorhoede nu beter op drcr zal zijn dan de afgelopen weken, ander, vrezen wij weer een nederlaag te moeten noteren. Op het Waterloo-terrein spelen SVIJ 2 en 3 om 10 uur tegen Waterloo 3 en 4, terwijl SVIJ 4 om 12 uur SHS 4 ontvangt. Het eeerste elftal komt als volgt in het veld: Den Dikken; Verschoor, Winter: Mors, Kistemaker, v. Leeuwen; Ulehake, Kroone, Spaanderman, Broekhuizen en Braams. Klaverjasdrive Dinsdagavond (21 December) houdt SVIJ, ter gelegenheid van het Kerstfeest een kla verjasdrive. De prijzen zullen hoofdzakelijk bestaan uit wild of gevogelte. De toegang is uitsluitend open voor leden, donateurs en introducé's. Reeds kwamen een 35-tal in schrijvingen binnen. Er kunnen nog enkele koppels inschrijven aan de bekende adressen. Dat aan het aanbrengen van Kerstver siering in de laatste donkere dagen van December meer vastzit dan het met zilve ren of gekleurde ballen en slingers optui gen van de Kerstboom, kan dezer dagen de bezoeker van de Van Rijswijkzaal in het Cultureel Centrum aanschouwen. Daar houdt de firma Beatrix uit IJmuiden gedu rende drie dagen (gisteren, vandaag en morgen) een uitgebreide expositie van Kerststukken. In deze zaal paren, temidden van bloeien de winter-; lente- en zomerboemen de stem men van tropische vogels zich aan zachte Kerstklanken en hier zwemmen in een tro pisch aquarium de glanzende vissen rond. Artistiek versierde kaarsenkroonties han gen van de zoldering af en het getemperde licht accentueert de contouren van witte azalea's, seringen, rozen en hyacinthen. De rechterhoek van de zaal wordt inge nomen door een uitgebreid" collectie ca.c- teën in glanzende plateelschalen en in het midden van de zaal prijkt de kersttafel, ge dekt met stemmig grijs-wit serv'es, afkom stig uit een bekende potterij in Huizen. De kaarsenhouders zijn versierd met rose plas tic strikken en de nodige kleurige „pepers" zijn in de standaards verwerkt. Temidden van zoetgeurende hyacinten prijkt een reuzenmand met fruit. Een stuk om van te watertanden! In de linkerhoek van de zaal is een hoek je gereserveerd voor de accessoires van de winterbruid, wier toilet wordt gecomple teerd door een kunstig van borduursel voorziene ragfijne tule sluier en een bou quet van fresia's en kleine orchideën van het puuste wit. En tussen al deze op smaakvolle manier en zeker getuigend van vakmanschap gearrangeerde won deren der natuur en kunstige maaksels door mensenhanden opgebouwd, steken op gezette diertjes het kopje omhoog en wer pen de bezoeker een vriendelijke blik toe uit hun zwarte, onechte kraaloogjes. Het dennegroen aan de wanden, beschei den versiersel met een enkele rode kerst klok, verhoogt de sfeer En de mandjes m"t hyacint en witte kaars, die de hal en de toegang opluisteren verhogen de kerstsfeer en doen tegelijkertijd verlangen naar de zonnewende en nieuw leven. Wat in deze expositie bijzonder treft is de veelheid van mogelijkheden, die nochtans nergens in overdaad ontaardt. En wie naar nieuwe ideeën zoekt rond de Kersttijd zal hier ongetwijfeld in ruime mate initiatief kunnen verwerven. Aan de gemeente Velsen zijn te koop aangeboden percelen grond, ter gezamen lijke grootte van 601 ca, met de daarop staande woningen, plaatselijk bekend Ha- gelingerweg nos. 5, 7 en 9 te Santpoort. In verband met de realisering van het uitbreidingsplan-in-onderdelen voor Sant poort, plan A, is de aankoop van deze grond voor de gemeente van belang. Omtrent de koopsom van 14.500,is overeenstemming bereikt. De woningen zijn thans verhqurd en deze verhuur kan na de overdracb.tJ'tot weder opzegging worden bestendigd. De aan te kopen percelen kunnen voors hands geheel in het grondbedrijf worden 'ngebracht. Het pand Anna van Burenlaan no. 32a te „untpoort, dat is aangekocht krachtens raadsbesluit van 23 Maart, verkeert in een minder gunstige staat vari onderhoud. Het is nodig, diverse voorzieningen te treffen, om het weer volledig^in een voor bewoning geschikte staat te brengen, wat 1.700,moet kosten. Voor de vernieuwing van de bijbehoren de schuur, welke in zodanige vervallen toestand verkeert, dat herstel niet moge lijk is, zal bovendien een bedrag van 900 benodigd zijn. B. en W. stellen de raad voor, ten be hoeve van het uitvoeren van deze voor zieningen een crediet te verlenen van 2.600,— en daartoe te nemen het besluit tot wijziging van de begroting, dat in ont werp bij de stukken is gevoegd. Dit is een model op ware grootte van Thomas Edisons „black Maria" film-studio, dat kortgeleden in West Orange, New Jersey werd onthuld als een gedenkteken voor Edisons bijdrage tot de hedendaagse filmindustrie. De grote uitvinder bouwde deze eerste filmstudio in de achtertuin van zijn laboratorium in West Orange in 1892. Het bouwsel bestond uit een geraamte, bekleed met zwart asfaltpapier (van daar de naam) en was gemonteerd op een ronde houten omloop, waarop het een hele cirkel kon beschrijven, zodat men tijdens de opnamen overdag voortdurend over zonlicht kon beschikken. Het dak was opklapbaar. GEGEVENS voor de wekelijkse rubriek „Velsens cultureel leven in de komende week" kunnen worden ingediend bij het Agenda-bureau voor de Velser Gemeen schap, Cultureel Centrum, Moerberg- plantsoen, telefoon 5743. Hier volgt de agenda voor de week van Zaterdag 18 December tot en met Zaterdag 25 Dec. ZATERDAG 18 DECEMBER IJMUIDEN Herv. Toneelgroep IJmuiden (O.), „Mar- jatta's Kerst", 20 uur, Herv. Jeugdge- bouw IJmuiden (O.). „Felison", Heidestraat, expositie van werken van jonse kunstenaars aange sloten bij „START", geopend van 14—17 uur. Kersttentoonstelling Bloemsierkunst, Cultureel Gebouw, geopend van 1518 en 1923 uur. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Gebouw, geopend van 1417 uur. SANTPOORT Toneelver. „Jan v. Dommelen", 20 uur, zaal „Zomerlust", uitvoering. ZONDAG 19 DECEMBER IJMUIDEN Humanistisch Verbond, gemeenschap Velsen, 10.30 uur, Cultureel Centrum, lezing Het spel als cultuurvormend element". „Felison", 1417 uur. als Zaterdag. MAANDAG 20 DECEMBER IJMUIDEN Ned. Herv. Toneelgroep, als Zaterdag. Nutsbibliotheek, Heidestraat, geopend l van ,19—21.30 uur. „Felison", 19—21 uur, als Zaterdag. VELSFN-NOORD P. v. d. A., 20 uur. Gem. Ontsp.lokaal Van Diepenstraat, bijeenkomst. DINSDAG 21 DECEMBER T.TMUIDEN Ned. Chr. Vrouwenbond IJmuiden-Oost, 20 uur, Ned. Herv. Jeusdgebouw, Rem- brandtlaan. Kerstvergadering. „Felison", 1921 uur, als Zaterdag. VELSEN-NOORD Vrouwengroep P. v. d. A„ 20 uur, Gem- Ontspann. lokaal Van Diepenstraat, Kerstbii eenkomst. WOENSDAG 22 DECEMBER IJMUIDEN Coöp. Ver. voor Uitvaartverzorging, IJmuiden Velsen, 20 uur, Cultureel Ge bouw, vergadering. „Felison", 1417 uur. als Zaterdag. DONDERDAG 23 DECEMBER IJMUIDEN Nutsbibliotheek, Heidestraat, geopend van 1921.30 uur. „Felison", 1921 uur. als Zaterdag. VRIJDAG 24 DECEMBER IJMUIDEN Geref. Evangelisatie, 20 uur, Ichthuskerk, Snelliusstraat, Kerstuitvoering m.m.v. Geref. Zangkpor en Kinderkoor o.l.v. J. Klinkhamer. „Felison", 1921 uur, als Zaterdag. ZATERDAG 25 DECEMBER IJMUIDEN „Felison", 1417 uur, als Zaterdag 18 December. BIOSCOPEN Thalia, Vrijdag 20 uur, Zaterdag 19 en 21.30 uur, Zondag 19 en 21.30 uur, „Het loon van de angst" Zondag 15 uur „De ge vaarlijke karavaan" Maandag, Dins dag en Woensdag 20 uur „Wat 'n nacht vannacht" Donderdag 20 uur „Alleen maar een moeder". Rex, Vrijdag, Zaterdag, Zondag en Maan dag 20 uur, „De vijf Suïlivans" Woensdag en Donderdag 20 uur, „Har tenvrouw". ADVERTENTIE (het theater met de beste fifims) MAANDAG. DINSDAG en WOENSDAG 8 uur een doldwaas en pikant avontuur WAT 'N NACHT VANNACHT Een daverend en knettergek verhaal! (18 jaar) ZONDAGMIDDAG 3 uur Hopalong Cassidy in DE GEVAARLIJKE KARAVAAN DONDERDAG a.s. in één speciale voorstelling ALLEEN MAAR EEN MOEDER De aangrijpende levensgang van een moeder. VRIJDAG 17 DECEMBER IJMUIDEN: Thalia, 20 uur, „Het loon van de angst." Rex, 20 uur: „De vijf Suïlivans." Kersttentoonstelling Bloemsierkunst, Cul tureel Gebouw, geopend van 1518 en 1923 uur. Nutsbibliotheek, Heidestraat, geopend van 19—21.30 uur. Velser Jazz Society, 20 uur, Ned. Herv. Jeugdgebouw, bijeenkomst. „Felison," Heidestraat, 20 uur, opening expositie van werken van jonge kunste naars aangesloten bij „Start". ZATERDAG 18 DECEMBER IJMUIDEN: Thalia, 19 en 21.30 uur: „Het loon van de angst." Rex, 20 uur: „De vijf Suïlivans." „Felison", 1417 uur, als Vrijdag. Kersttentoonstelling Bloemsierkunst, als Vrijdag. Pieter Vermeulenmuseum, Cultureel Ge bouw, geopend van 1417 uur. Ned. Herv. Toneelgroep, 20 uur, Ned. Herv. Jeugdgebouw, uitvoering. SANTPOORT: Toneelvereniging „Jan van Dommelen", 20 uur, zaai „Zomerlust", uitvoering. Er is in de damliteratuur al heel wat vast gelegd over de aanvangsstelling en de speel- mogelijkheden in 20 om 20. En ondanks het feit dat Dr. Venema In Den Haag en G. L. Gortmans uit Londen dit terrein, met twee duizend nieuwe mogelijkheden, de dam- theorie met een boekwerk willen verrijken, komen nog steeds nieuwe vondsten in het openingsspel voor. jeugdkampioen gan Friesland ninf Van de Hoekstra kregen wij een opening ter inzage, die werd gespeeld tegen de sterke meester P. Bergsma. Nauwkeurig hebben wij deze opening aan een studie onderworpen en als geheel nieuw en compleet aan de damtheorie kunnen afleveren. Het gaat van de beginstelling uit als volgt: 1. 32—28 20—25; 2. 33—29 18—22; 3. 39-33 15—20; 4. 44—39 10—15; 5. 37—32 19—24; 6. 50—44 5—10? Welke damspeler zal in een wedstrijd partij deze openingsstand niet eens op het bord zijn tegengekomen? Maar even zovele keren zal hij er geen aandacht aan hebben besteed, dat wit in deze stand aan zét stuk winst kan afdwingen. Ei moet worden gespeeld: 7. 4137 en dan is er niets anders meer dan gedwongen 13—18. In de eerste plaats bijv. op 1419, 2923 of 1014 verplicht, waarna 2318 en 3430 stukwmst oplevert. 2e 12—18, 35—30 en 29—24. 3e. 13—19, 29—23 en zwart moet opnieuw stuk verliezen. Wij spelen nu verder in de hoofd variant. 8. 3227. Opnieuw blijft zwart maar een zet over namelijk 813. Op 913 volgt 3530 en 29—24, 20x29, 33x24, 18x29, 27x20 met stukwinst. 9. 3732, 38 of 1319 gedwon gen. 10. 42—37, 13—19 of 3—8. 11. 47—42 9—13; 12. 46—41 4—9. Nu is een merkwaardige stelling ontstaan met wit aan zet. Zwart veVliest. De stand is zwart 1, 2, van 6 tot en met 20, 22, 24 en 25. Wit: 27, 28, 29, 31 tot 45, 48 en 49. Wit speelt nu 13. 2923 18x29 en 34x23 en zwart staat plotseling -«erloren. Op 2430 volgt eerst 27x18 en wit kan dan doorslaan met 35x4. Op 1318, 3126 is het zo, dat hoe zwart ook slaat, steeds kan wit de dam nemen via 35^—30. Op- of aanmerkingen op deze nieuwe opening zien wij gaarne tegemoet, daar wij deze aan dr. Venema, de verzamelaar op de 2020 studies, compleet aanbieden. Ook nieuwe vondsten, reeds eerder tegengeko men, maar nog nergens gepubliceerd zijn welkom. Onderlinge DCIJ-competltie Eén keer in de week komen de leden van de club bijeen om onderling de w'nter-wed- strijd te spelen. Dan is er gelegenheid bij uitstek om nieuwe ideeën in praktijk te brengen. In de emgroep kwam het met schrijver en L. C. Vooys tot de volgende stand: Een gesloten stelling waarin zwart bewe- gelijker is. Aan de korte vleugel heeft wit slechts 4440 en 4034 ter beschikking. Aan de lange --leugel is de stand teveel gedund om een krachtige actie te ondernemen. Maar heel belangrijk zijn de temni in het klassieke spel en een tempo te weinig kan een ge dwongen spelveranderin.g bewerkstellige" Van de 30 af verliep het spel zo: 4440 2025; 31. 4034 1520. Een zet van zwart, die de stelling vasthoudt. Wit kan niet 34—30 spelen of eerst moet 4944 worden gezet, waarna wit met het spelen op 30 en zwart met 2025 de stelling weer in het normale brengt. Een hoogst belangwekkend spel kan uit deze opstelling van zwart het gevolg zijn. Interessant is d» volgende spelgang: 4137, 8<—12, 37—31, 26x37, 42x31, 12—17, 34—30, 25x34, 39x30, 3—9, 48—42, 20—25? 31—26. 25x34, 4339 en wit kan dam nemen met 3530 en 3329 en 2721, maar dit levert remise op. In deze variant zit prachtig tempi spel en kunnen vele mogelijkheden worden onder zocht. 32. 42—37 8—12; 33. 48—42 3—9. Stand na de 33e zet van zwart luidt: Zwart: 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 er> 26 Wit: 27, "8, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 41, 42, 43 ffi 49. Hier kreeg wif de kms aangeboden zich urth de moeilijkheden van een te kort aan tempi fraai te redden door een keurige en diep verborgen eom' inatie. Wit kan spelen 34—30, 25x34, 39x30, 20—25, 28—22, 25x34, 43—39. 34x43. 35—30, 24x35, 33—29, 23x34, 71—21, 26x28, 32x3, 43x32, 3x2 met remise boor 35—40. Deze kans was V( ys te machtig en hij speelde: 34. 49—44 9—14: 35. 34—30 25x34': 36 39x30 20—25; 37. 44—39 25x34; 38. 39x30 23—29. De stand na dc 38e zet is; Zwart: 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26 en 29. Wit: 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 42 en 43 Nu komen de moeilijkheden van wit naar voren. Op 4339. 29—34 volgt 30—35 ver plicht en daarna 1420. De korte vleugel is uitgeschakeld, omdat op 30—25, 2934 volgt en wit niet kan beletten dat zwart via 29—34 doorbreekt en de partij wint. Zo ging het in deze partij. Maar heel aardig is het om het snel ook eens te onderzoeken van de laatste cijferstand af. Bijv.: 28—22, 18—23, 33—28, 12—18, 41—36, 11—17, 22x11, 16x7. 43—39? 14—20 en wit kan plotseling opgeven. Voor opmerkingen en brieven houden wij ons gaarne aanbevolen. Oplossing December prijsvraag De oplossing van het. eerste vraagstuk van de Decemberserie luidt: Zwart: 6. 9, 12, 17, 18, 19, 22, 29, 33 en 34. Wit: 26. 27, 31, 36. 38, 40, 42. 44, 48 en 50. Wit sneelt cn wint door 4237, 34x45 of 33x42, 2621, 17x26 of de gedwongen slag 4843 en dan volgt 37x48. - - - 4842 meer- slag 37x39, 44x3, met de eindrondslag naar 2 Goede oplossingen kwamen binnen van T. Tielrov, Leo Binkhorst en C. Kramer. De nieuwe opgave als derde probleem voor de Decemberprijsvraag ziet er uit als volgt Zwart 12 stukken op: 1, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 25 en 36. Wit: 16, 17, 22, 27, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 44 en 47. Wit speelt en wint. Het is een probleem van de jonge student J. Viergever uit Barendrecht. Brieven De heer C. K. uit IJmuiden-Oost. D« twee problemen zijn werkelijk mooi. Ter zijner tijd worden ze geplaatst. Wij hebbén nog altijd niet vernomen welk boek u wenst. De heer A. uit Beverwijk. De eerste serie uitgave P. V. D.-partijen kampioenschap van Nederland 1954 door P. Roozenburg ls uitverkocht. Er volgt een tweede uitgave. Richt u zich „ot de heer P. Roozenburg, Vechtstraat 119, IJmuiden. Oplossingen en correspondentie te zenden aan het adres van de damredacteur B Dukel, Wijk aan Zeeërweg 125, IJmuiden. Prjjzen van Donderdag. Heilbot 3,70 2,80, gr. tong 3,803,50; grin, tong 3,852,80; kim. tong 2,802 r"- kl. tong I 2,62—2,50; kl. tong II 2,562,42; tarbot I, 3,702,90, per kg. Tarbot II 130114; tarbot II 6738; gr. schol 4035; grm. schol 4640; kim. schol 5951; kl. schol I 6354; kl. schol II 6745; schar 4933; v. haring 1612; gr. schelvis 46—36; grm schelvis 5443; kim. schelvis 5441; kl. schelvis I 4943; kl. schelvis I 4339; wijting 3620; grote gul 4941; middel gul 4537; kleine gul 3632; ham 110; poontjes 2625: kl. koolvis zw. 3418, per 50 kg. Gr. Kabeljauw 168114; gr. kool- vis zw. 84, per 125 kg. Aanvoer van Donderdag. 212 kisten tong en tarbot, kisten heilbot, 170 kisten schol, 20 kisten schar, 1900 kisten haring, 250 kisten schelvis, 150 ki ten wijting, 60 kisten kabel jauw en gul, 1 kist ham, 20 kisten poon, 90 kisten koolvis, 14 kisten diversen. Totaal 2890 kisten. Besommingen van Donderdag. Abraham f27.100: Toronto f18.800: KW 108 f5780: KW 162 f5960: KW 89 f6070: IJM 14 f5580: TX 33 f4230; KW 65 f820; KW 53 f980; KW 92 f860 Aanvoer op TJ*k. Woensdag werd door 15 vaartuigen op Urk aangevoerd: 1402 pond snoekbaars, priis f0.77 tot f 0.80; 274 pond rode baars, nrijs f 0,64 tot f 0.66670 pond blei, prijs f0.10; 214 pond voorn, prijs f 0,11 alles per pond. De officier van Justitie, mr. dr. R. W. H. Pitlo, eiste Donderdag voor de Haarlemse rechtbank tegen de 30-jarige bakkers knecht L. L. uit Velsen een gevangenisstraf voor de tijd van één jaar met aftrek van voorarrest en bovendien een voorwaarde lijke gevangenisstraf van vier maanden met de voorwèarde, dat L. zich onder toe zicht zal stellen van een instelling ter be strijding van het alcoholisme. De verdachte zou namelijk in de loop van dit jaar toen hij als bakker-broodbe zorger bij een coöperatie in Nieuw Vennep werkzaam was tot een totaal bedrag van ongeveer driehonderd gulden verduisterd hebben, welke gelden hij van zijn klanten moest innen. De verdedigster, mr. E. A. J. Scheltema- Conradi, weet deze verduistering enerzijds aan het slechte huiselijke leven van cfe verdachte en anderzijr'i aan de onnauw keurige leiding van de coöperatie ten aan zien van het innen van de gelden van de klanten. Op 30 December zal de rechtbank uit spraak doen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1954 | | pagina 3